ZWYCIĘZCA, KTÓRY ZWYCIĘŻY ŚWIAT!

   #Wraz z Bogiem Ojcem Pan Jezus przyjdzie w chwili, kiedy się nie spodziewacie#

Aktualizowany: 22.02.2018

Dział tematyczny: Bezwzględne proroctwakoniec tego świata! Jak się dokona?

— „Ufajcie [odwagi], Ja [Jezus] zwyciężyłem świat”. „Będą oni walczyć z Barankiem [Jezusem Chrystusem], lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni” — Jana 16:33 bw; Objawienie 17:14 bw.

Treść: Pan Jezus zwycięży uwodzące, zwodnicze religie tego świata i ostatecznie ten zły świat ludzki!

                    Wielka władza Króla królów i Pana panów”!

       PAN JEZUS CHRYSTUS po ofiarnej śmierci jako Baranek Boży, który gładzi grzech świata” i zmartwychwstaniu stał się Boskim Zwycięzcą. Został przez Wszechmocnego, ‘Władcę wszechrzeczy’, Władcę Absolutnego [gr. ‘Pantokratōr’], ‘ustanowiony Dziedzicem wszechrzeczy”. Bóg wywyższył Go jako Władcę i Zbawiciela po swojej prawicy”. Jest „Panem panów i Królem królów”, a więc Panem i Królem Wszechświata, który ‘jako Zwycięzca dalej będzie zwyciężał’. Nasz Zbawiciel zapewnił: „Otrzymałem pełną [wszelką] władzę w niebie i na ziemi”. To sam Bóg kieruje całą naszą uwagę na swego Pomazańca, Chrystusa Jezusa —Jego słuchajcie!” Pan Jezus „osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy Mu są posłuszni, Sprawcą [Źródłem, Autorem] zbawienia wiecznego”. „Dlatego też Bóg bardzo Go wywyższył i obdarzył Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się [gr. ‘kamptō’] wszelkie kolano (istot) niebieskich i ziemskich, i podziemnych [umarli, którzy zmartwychwstaną] i (aby) wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, na chwałę Boga Ojca”. Apostoł Piotr stwierdził jednoznacznie: „I nie ma w nikim innym zbawienia; gdyż nie dano [przez Boga Ojca] ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni”. Nasz Zbawiciel oświadczył: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem; nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze Mnie” (Jana 1:29; 14:6 bpd; Objawienie 1:5; 6:2; 11:17 bp; 17:14; 19:16; Dzieje 5:31 bp; Mateusza 17:5; 20:28; 28:18 pau; Marka 9:7; Łukasza 9:35; Hebrajczyków 1:2 bw; 5:9 bw; zobacz przekład interlinearny; w nwt ŚJ. ta wypowiedź jest zmanipulowana, co pewnie nie dziwi; Filipian 2:9-11 bpd; Dzieje 4:12 bpd; porównaj Efezjan 1:15-19). Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] także z przekładu interlinearnego.

       Słowo Boże wyjawia, że nie chodzi tylko o samo wymawianie imienia „JEZUS” [hebr. ‘Jehoszua/Jeszua’], a które dosłownie znaczy JHWH zbawieniem’. Trzeba koniecznie uznać i bronić to wszystko co wiąże się z imieniem „JEZUS”: Jego autorytet i pozycja, wielka władza, godność i rola, urząd i atrybuty, reputacja, osobowość, ranga, majestat, wielka moc, boskość i świętość. Do takiego rozumienia znaczenia „imię” [hebr. ‘shem’ i gr. ‘onoma’] odnosi się sam Pan Jezus, kiedy mówi o swym ‘nowym imieniu’ w Objawieniu 2:17; 3:12; 19:11-13 (Izajasza 62:2). Ma On tu zapewne na uwadze swoją ogromną, najwyższą władzę, rangę, godność, nową misję w przyszłych wielkich dokonaniach i czynach, w wypełnianiu Boskich obietnic, które uczyni faktem. Dzisiaj jest tym naszym Jedynym Przewodnikiem Pomazańcem’ [Chrystusem] Bożym i bezspornie ustanowionym przez Boga Ojca ‘Władcą królów ziemi’, których rozliczy, bo przecież ma ‘wszelką [całą] władzę w niebie i na ziemi’. Władza Pana Jezusa jest tak wielka, że wręcz On Syn Boga jest Bogiem, lecz Syn nie jest Bogiem dla Boga Ojca! (Mateusza 23:10 bw; 28:18; Objawienie 1:5; 11:15-17; 12:10; Jana 1:1,18 nbg-pl; 3:16,18; Rzymian 9:5 (najlepiej oddaje nwt-pl)porównaj 2Mojżeszowa 7:1; Izajasza 7:14; 9:6)

       To On Wszechmogący, Bóg Ojciec uczynił Pana Jezusa Najwyższym Władcą, Boską Osobą ustępującą rangą i władzą tylko Jemu, Wszechmocnemu. „Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata”. „Bóg wywyższył Go jako Władcę i Zbawiciela po swojej prawicy”. Dlatego jest „Królem królów i Panem panów”. Jednak sam Pan Jezus Chrystus twierdził, że jest Synem Bożym i nigdy nie uważał się za Wszechmocnego, Wszechmogącego Władcę, Boga Ojca! O swym Ojcu jednoznacznie mówi: OJCIEC MÓJi BÓG MÓJ’! Wyraźnie też podkreślił: „Panu Bogu swemu pokłon [gr. proskyneō’; dosł. ‘hołd’akt uległości Wszechmocnemu Władcy] oddawać i TYLKO jemu służyć będziesz”. Jest znamienne, że w wizjach Księgi Objawienia Boskiej Osobie Pana Jezusa, Baranka Bożego ani razu nie oddano ‘hołdu’ [gr. ‘proskyneō’; dosł. akt uległości Najwyższemu, Wszechmocnemu Władcy i szczególnie głęboka cześć]. Natomiast Boskiej Osobie Boga Ojca, „Władcy wszechrzeczy [Wszechmocnemu], „Który siedzi na tronie” uczyniono to wielokrotnie i wielokrotnie nawołuje się, aby to tylko Jemu czynić, i że będzie się to czynić w przyszłości (Dzieje 5:31; 1Jana 4:14; Mateusza 4:10 bw; Łukasza 4:8; Jana 4:20-24 – 10 razy ‘proskyneō’ Bogu Ojcu; Jana 5:17; 10:29,36; 20:17; Objawienie 3:12; 1:6; 17:14; 19:16; Efezjan 1:17; zobacz znaczenie słowa hołd, adoracja, uwielbienie w słowniku języka polskiego).

Rozważ Słowo Boże: Hebrajczyków 1:6  1 x gr. ‘proskyneō’ (w sensie głębokiej czci, akt ‘hołdu’) jest cytatem z Psalmu 97:7 i jego kontekst wyraźnie wskazuje na Boga Ojca [JHWH], któremu ‘wszyscy bogowie/aniołowie Boży mają oddawać hołd’ za ‘wprowadzenie na świat Pierworodnego (Syn Jezus i w przeciwieństwie do swego Ojca miał początek); porównaj koniecznie Psalm 86:8-10; Izajasza 46:5; Rzymian 8:29-30; Objawienie 3:14; Kolosan 1:15; Micheasza 5:1/2/; zobacz swiadkowiejehowywpolsce.org. To Bóg Ojciec, „Władca wszechrzeczy”, „Wszechmocny”, Władca Absolutny (gr. ‘Pantokratōr’) uczynił Pana Jezusa „Dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył”, a więc i wobec aniołów ma On najwyższą władzę [ale nie jest Władcą Absolutnym (gr. ‘Pantokratōr’)]; zobacz koniecznie Objawienie 3:21; porównaj koniecznie Objawienie 3:12; 4:8,10,11; 5:13,14; 7:9-12; 11:16; 14:7; 15:4; 19:4,10; 22:8,9.

Ważne! Jeśli chodzi o Objawienie 5:8 – to co prawda ‘24 starszych upada [gr. ‘piptō’] przed Barankiem’, ale nie oddaje Panu Jezusowi pokłonu, hołdu’ [gr. ‘proskyneō’] tak jak to czynią przed Bogiem Ojcem Wszechmogącym, Wszechmocnym Władcą i to mimo tego, że Pan Jezus jako Jego Władca niejako siedzi razem z Ojcem na Jego tronie po prawicy; porównaj jeszcze raz Objawienie 3:21; a także Objawienie 5:13,14 (w wielu przekładach zniekształcony) – w. 14 według nbg-pl, także kow i przede wszystkim w Textus Receptus brzmi: „dwudziestu czterech starszych upadło oraz pokłonili się [gr. ‘proskyneō’] żyjącemu na wieki wieków [Bogu]”; zobacz Mateusza 4:10; Objawienie 4:10; 7:11; 19:4,10 i 22:9,18,19; porównaj Filipian 2:10 ‘na imię Jezusa zginać się [gr. ‘kamptō’] ma wszelkie kolano’.

       To Wszechmocny Bóg Ojciec spowodował, że Jezus Chrystus jest i ma być Najwyższą Boską Osobą w centrum uwagi świata nie tylko ludzkiego. To do Niego należy wybitna, nadrzędna, kierownicza i sądownicza rola. Dlatego „Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi [Jezusowi], aby wszyscy czcili [timaō’] Syna, jak czczą [timaō’] Ojca. Kto nie czci [timaō’]Syna, ten nie czci [timaō’] Ojca”. Przed Korneliuszem i jego domownikami apostoł Piotr oświadczył: „Bóg ustanowił Go [Pana Jezusa] sędzią żywych i umarłych. To o Nim właśnie dają świadectwo wszyscy prorocy głosząc, że każdy, kto wierzy w Niego, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów”. Apostoł Paweł w 2Koryntian 5:10 (bw) napisał: „Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe”. Każdy, włącznie ze zmartwychwstałymi, będzie osobiście rozliczany przed Sądem Pana Jezusa, Pomazańca Bożego, a więc i przed Sądem Boga Ojca. Każdy osobiście odpowiedzialny ‘stanie przed Panem Jezusem’, a nie przed sądem jakiejś organizacji, ponieważ nie ma zinstytucjonalizowanego zbawienia. Każda taka rzekoma instytucja zbawienia jest tylko uzurpatorem, nie okazuje należnej bojaźni i należnego szacunku Sądowi Boskiemu, czyli ‘Sądowi Chrystusowemu’. To Pan Jezus Chrystus ‘zasiądzie na chwalebnym tronie, wszystkie narody będą zebrane przed Nim, a On będzie oddzielał jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kóz’. To nie przynależność do zborów czy kościołów tzw. instytucji, organizacji ‘prawdziwych religii’ będzie decydowała o uznaniu ludzi za godnych odziedziczenia Królestwa Bożego i życia wiecznego. To Pan Jezus „pośle swoich aniołów z wielkim trąbieniem, i zgromadzą ze wszystkich stron świata Jego wybranych od jednego krańca nieba do drugiego”. Będą totylko zapisani w księdze życia Baranka”.

Rozważ Słowo Boże: Jana 5:22,23 bw; gr. ‘timaō’ to czcić, szanować, poważać; oraz Objawienie 5:12; gr. timē’ to cześć, honor, szacunek – mają one jednak słabszy wydźwięk znaczeniowy niż gr. ‘proskyneōznajdujące się np.: w Mateusza 4:9,10, Objawienia 4:8,10,11; 5:14; 7:9-12; 11:16; 14:7; 15:4; 19:4,10 i 22:8,9; gr. ‘proskyneō— dosł. oddać cześć w znaczeniu pokłonić się, oddać hołd jako akt uległości Wszechmocnemu Władcy; a Bóg Ojciec jest „Władcą wszechrzeczy”, „Wszechmogącym”, Władcą Absolutnym (gr. ‘Pantokratōr’); Jana 20:17; Dzieje 10:42,43 bp; Mateusza 24:30,31 bp; 25:31-46 bt; Rzymian 14:10,12 bw; Łukasza 21:36; Objawienie 7:9,10; 21:27; 20:11-15; porównaj Mateusza 13:24-30,36-50; gr. ‘Pantokratōr’ występuje 9 razy w Objawieniu 1:8; 4:8; 11:17; 15:3; 16:7,14; 19:6,15; 21:22.

Uwaga! Doktryna o „Trójcy” nie ma solidnego oparcia w całej nauce Pisma Świętego! To uparcie i zawzięcie głoszony dogmat, który eliminuje biblijne pojęcie o Dwóch Najwyższych Osobach Boskich: Wszechmocnym, Wszechmogącym Bogu Ojcu i Jego Najwyższym Władcy, Panu Jezusie Chrystusie! Zwłaszcza Księga Objawienia rozwiewa wszelkie wątpliwości w temacie „Trójcy” (rozważ: Objawienie 1:8; 4:8; 11:17; 15:3; 16:7,14; 19:6,15; 21:22 — 1:4,5; 3:21; 5:13,14; 6:2; 7:9,10; 11:15-17; 12:10; 14:1,14; 17:14; 19:11-16; 21:22; 22:1,3).

Personifikacja Ducha Świętego w Biblii wynika z jego uniwersalnego, wszechstronnego i zupełnego działania w misji dla Boga Ojca i dla Pana Jezusa Chrystusa. Jest to działający Duch Święty, stąd przed tronem Boga Ojca jest „siedem Duchów Boga”. Pan Jezus Chrystus otrzymał od swego Ojca „siedem Duchów Boga’, a także posiada On siedem rogów [pełną/zupełną władzę] i siedem oczu [pełne/zupełne poznanie], to jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię” (Objawienie 1:4; 4:5; 3:1; 5:6; Mateusza 28:18; ‘7 Duchów Boga’ to biblijna symbolika pełni, kompletności i zupełności działań Boskich [znaczenie biblijnej symboliki liczby „7”). Zapoznaj się z głębszą analizą: „Osobowość i Boskość Ducha Świętego”. 

                         Nieuchronne spełnienie proroctw Bożych!

Urzeczywistnienia wszystkich niezwykłych proroctw niezwykłego Boga, dokona zwycięski i dalej zwyciężający Pan Jezus Chrystus wraz ze swą armią potężnych aniołów. Uczyni On bezspornym faktem każde prorocze „Słowo Boże — a Pismo [Święte] nie może być naruszone” — Objawienie 6:2; Zachariasza 9:9; Mateusza 21:5; Jana 10:35 bpd.

       „To o Nim właśnie dają świadectwo wszyscy prorocy”. Pan Jezus jest z dawien dawna zapowiedzianym przez Boga Jego Pomazańcem, Potężnym Władcą. Na Jego ogromną rolę, władzę i godność wskazują nadane Mu w Słowie Bożym rozliczne Tytuły/Imiona, a niektóre poznaliśmy już wyżej. Pan Jezus spowoduje diametralne zmiany i zaprowadzi na globie ziemskim ‘trwały i wieczny pokój oparty na prawie i sprawiedliwości’. Proroctwo Daniela 2:34,35,44,45 (nwt-pl) zapewnia, jak ‘bez udziału rąk [ludzkich] oderwany od góry’ [wieczystego panowania Boskiego] ‘kamień uderzył w posąg [symbol mocarstw tego świata], stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię’. Zapowiada dalej: „A za dni tych królów [ostatnich] Bóg nieba ustanowi Królestwo [Boże, Chrystusowe], które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz. I to Królestwo nie przejdzie na żaden inny lud. Zmiażdży ono wszystkie owe królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone” (Dzieje 10:42,43 bp; 1Mojżeszowa 3:15; Izajasza 9:5,6; 11:1-10; Łukasza 1:32,33; 2:8-14).

       Zanim nastąpią te diametralne zmiany i Królestwo Boże ‘wypełni całą ziemię’, muszą do końca spełnić się wszystkie proroctwa dotyczące tego świata. A szczególną swą uwagę należy zwrócić na wiodące proroctwa z Apokalipsy inaczej Objawienia w powiązaniu ze wszystkimi pozostałymi:

1) Proroctwo ‘otwartych siedmiu pieczęci zwoju’ to proroczy zwiastun dramatycznych wydarzeń na ziemi zmierzających do wielkiego finału. Proroctwo to jest także zapewnieniem zmartwychwstania i ocalenia tych, którzy zaufali Bogu Ojcu i Panu Jezusowi Chrystusowi. Dlatego głośno będą wyrażać swą wielką radość: „Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka”. A „modlitwy świętych” w całej rozciągłości zostaną wreszcie wysłuchane! Objawienie 6:1 – 8:5

2) Wielkie proroctwo ‘głosów trąb siedmiu aniołów’ to prorocza zapowiedź rozwoju odstępczego chrystianizmu, czyli religijno-politycznego chrześcijaństwa tego świata. Proroctwo dotyczy najpierw wydarzeń dokonujących się na obszarze przez niego zdominowanym. Następnie to proroctwo odnosi się już do całego globu ziemskiego i zapowiada wstrząsające wydarzenia zmierzające do Boskiego, wielkiego finału. Szczególne znaczenie ma tu wypełniające się proroctwo potrójnego „biada”, bowiem przypada ono na szczególnie burzliwy i końcowy okres dziejów tego świata, który to świat jaki obecnie znamy ostatecznie skończy się! Objawienie 8:6 – 14:20

3) # Zdumiewające proroctwo ‘siedmiu aniołów z siedmioma złotymi czaszami napełnionymi siedmioma ostatnimi ciosami gniewu Bożego’ (gr. plēgē’ i hebr. ‘maggephah’ lub ‘makkah’ to dosł. ‘cios’ czy ‘uderzenie’, ‘plaga’, ‘klęska’). To proroctwo będzie spełniać się równolegle z proroczym i ostatnim ‘głosem trąby siódmego anioła’ oraz z jego szokującym „trzecim biada”. Po tych nokautującychciosach Boskiego gniewu’ obecny świat religijno-polityczny legnie w gruzach i ostatecznie stoczy się w wieczny niebyt.

# Najpierw jednak proroctwo zapowiada zaskakujący upadek ‘nierządnego Babilonu wielkiego’ zwodniczych, uwodzących religii tego świata, które zdecydowanie stracą na znaczeniu, a następnie ogłasza spektakularny i szokujący ich koniec. Prorocze Słowo Boże spełni się niezawodnie to kwestia tylko czasu! (Habakuka 2:3 bt) Dlatego na nic się zda ta dzisiaj za wszelką cenę obrona ‘poprawnego’ wizerunku czy obrona reputacji ‘świętych’ organizacji, instytucji kościelnych, czyli tzw. religii prawdziwych!

# Zaraz potem koniec tego złego świata w sprawiedliwej ‘wojnie w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy’, w biblijnym Armagedonie Objawienie 15:1 – 16:21 oraz dalej do 19:21 (20:3).

       Ta zdumiewająca, prorocza wizja metaforycznie ujawnia jak ostatecznie Bóg okaże swe wielkie oburzenie czy wręcz ‘szaleńcze wzburzenie’ z powodu ogromu dokonanego i dokonującego się zła w tym świecie ludzkim. W ‘wyznaczonym czasie’ dla tego świata, „siedmiu aniołów” otrzyma Boskie polecenie: „Idźcie i wylejcie na ziemię [cały glob] siedem czasz gniewu [wzburzenia, szału] Boga”! Nikt nie zdoła powstrzymać tych ‘ostatnich uderzeń Boga’, ponieważ to On ‘ma władzę nad tymi ciosami (Objawienie 11:18 nwt-pl; 16:9).

       ‘Siedem złotych czasz pełnych gniewu Boga’ to przejaw Jego wielkiego oburzenia na ten zły świat ludzki. Jednak „siedem czasz gniewu Boga” działać będą jak ‘ciosy’, które zadadzą temu światu ludzkiemu ostateczny i zupełny nokaut. Szybkie wylanie całej zawartości proroczych ‘złotych czasz’, które jako ‘ostatnie ciosy dopełnią gniew Boży’, dokonają w rzeczywistości ogromnego spustoszenia i ruiny w tym świecie ludzkim!

Istotne dla wnikliwych! Trzeba też zauważyć, że jeśli chodzi o otwartą, proroczą „piątą pieczęć” to jest ona zbieżna nie tyle z zakończeniem proroctwa ‘drugiego biada’. Co zwłaszcza z początkiem proroctwa wizji ‘głosu trąby siódmego anioła’, z początkiem jego ‘trzeciego biada’ i z początkiem ‘objęcia władzy nad światem przez Pana Boga i Jego Chrystusa’. Dlaczego? Po otwarciu ‘piątej pieczęci’ apostoł Jan ujrzał w wizji tych, którzy na przestrzeni wieków stracili życie doznając cierpień i męczeństwa [martyrologii] „z powodu świadectwa Jezusa i z powodu Słowa Bożego”. Skarżą się oni głośno przed Bogiem: „Jak długo, Święty i Prawdziwy [Niezawodny] Władco, będziesz zwlekał z sądem i pomstą naszej krwi wśród mieszkańców ziemi”? Wtedy otrzymali oni zapewnienie: A każdemu z nich dano białą szatę i powiedziano im, aby jeszcze przez krótki czas odpoczęli, aż dopełni się liczba ich towarzyszy i braci, którzy tak jak oni mają być zabici”. Natomiast po odezwaniu się ‘głosu trąby siódmego anioła’ symbolicznychdwudziestu czterech starszych, którzy siedzą przed Bogiem na swoich tronach, upadło na twarz i oddało pokłon [hołd] Bogu, mówiąc: „Dziękujemy Ci, Panie, Boże Wszechmocny, Który Jesteś i Który Byłeś, za to, że użyłeś swej wielkiej mocy i zacząłeś królować [panować]. Wzburzyły się [sprowokowały, zbuntowały się] narody i nadszedł Twój gniew. Czas [pora, wyznaczony czas] sądzić umarłych, oddać zapłatę Twoim sługom [niewolnikom], prorokom, świętym oraz tym, którzy boją się Twego imienia, małym i wielkim! Czas zniszczyć niszczących ziemię”! Męczennicy chrześcijańscy mają poczekać „krótki czas”, który jest zbieżny z czasem wypełniania się proroctwa ‘trzeciego biada’, czyli „42 miesiące” = „1260 dni” = 3,5 roku. Natomiast otwarta, prorocza „szósta pieczęć” jest zbieżna z zakończeniem wypełniania się proroctwa ‘trzeciego biada’. Kiedy to ‘nadejdzie godzina sądu Bożego, a zaraz potem szokujący koniec tego ludzkiego świata najpierw religijnego, a następnie politycznego wraz ze wszystkimi jego formacjami. Po ‘zniszczeniu niszczących ziemię’ wypełni się otwarta, prorocza „siódma pieczęć” zbieżna z wypełniającym się proroctwem o „nowym niebie i nowej ziemi” Królestwa Bożego. W nim zamieszkają wiecznie wszyscy „niewolnicy Boga” (Objawienie 6:9-17 pau; 7:1 do 8:4; 11:15-18 pau; 12:10; 11:2,7-13; 13:5; 14:14-20; 19:11-21; 21:1-5).

Ważne! W ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to przede wszystkim zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis z tym złym światem, zorganizowane religijnie i politycznie, często zinstytucjonalizowane odstępstwo zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki.

                                    ‘Władca i bóg tego świata’

       Chwilowym ‘władcą tego świata’ i jednocześnie ‘bogiem tego świata’ jest jeszcze ten „Zły”, którego wyraźnie zdemaskował Pan Jezus: „A on [diabeł] od początku był mordercą i nie kierował się prawdą, gdyż nie ma w nim prawdy. Gdy kłamie, mówi to ze swego wnętrza, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ten zły świat jest właśnie jego tworem, efemerydą oraz dziwolągiem ukształtowanym przez tego ‘Węża Starodawnego, nazywanego diabłem i szatanem, zwodzącego całą zamieszkałą ziemię’ (Jana 8:44 pau; 12:31; 14:30; 16:11; 2Koryntian 4:4; 1Jana 5:19; Objawienie 12:9,10 bp; porównaj 2 Tymoteusza 2:9-12). Zwłaszcza w jego świecie religijnym i politycznym szlachetny człowiek nie ma znaczenia ani prawa bytu. Dlatego, że:

# Promowana i nagradzana w nim jest bowiem sztuka mówienia nieprawdyumiejętność posługiwania się przekonywającym kłamstwem! [nieraz ironicznie nazywa się go „postprawdą”] W tym świecie religijno-politycznym to kuszące i zwodnicze działanie pozwala tanim kosztem szybko osiągnąć swój cel, zanim czy jeśli w ogóle zorientują się ci, których wprowadzono w błąd. Prawda jest często trudna do przyjęcia, bo przykra, a nawet szokująca – przekonywające kłamstwo przeważnie bywa ‘słodkie’.

#Im dalej społeczeństwo dryfuje od prawdy, tym bardziej nienawidzi tych, co ją głoszą. Prawda jest nową mową nienawiści. Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest rewolucyjnym czynem– Orwell.

       Dlatego naśladowcy Jezusa Chrystusa ‘nie miłują [tego] świata ani tego, co jest na świecie’. „Jeżeli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Albowiem wszystko, co jest na świecie: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i chełpienie się bogactwem nie pochodzi od Ojca, lecz ze świata. A świat przemija wraz ze swą pożądliwością; kto zaś spełnia wolę Boga, ten trwa na wieki”. W końcu diabelskie ‘pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminą’, czyli ‘obecne niebo i ziemia’ tego złego świata znikną. Pan Jezus Chrystus wraz ze swoim Bogiem Ojcem przejmie władzę nad całym swym terytorium czy obszarem Królestwa Bożego/Niebios. Będzie to Królestwo ‘nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka prawość’. Zupełnie nowe ‘panowanie Boga naszego i władza Pomazańca [Chrystusa] jego’ nad szeroko rozumianym Wszechświatem nie tylko materialnym, ludzkim. Chodzi o zjednoczony w JEDNO nowy świat niebiański i nowy świat ziemski, ludzki! (2Piotra 3:7,13; 1Jana 2:15-17 bp; Objawienie 11:15,17; 21:1-5; Mateusza 13:41; Hebrajczyków 1:2 bw; porównaj Izajasza 65:17-19; 66:22; Efezjan 1:10; Kolosan 1:15-20) Wraz z tym okrutnym, złym światem skończy się uwodząca, zwodnicza, religijna i polityczna dominacja diabelska!

                  Pan Jezus Chrystus zwycięży religie tego świata!

       Spektakularne i szokujące, a więc wyraźne zwycięstwo Pan Jezus odniesie nad zwodniczymi i uwodzącymi religiami tego świata, zwane w Słowie Bożym ‘nierządnym Babilonem wielkim’! Jego najbardziej znaczącą i wpływową częścią są nie tyle szeroko rozumiany judaizm czy islam, co ogromnie zróżnicowane, odstępcze i bardzo uwodzicielskie religie chrześcijaństwa tego świata. Pan Jezus najpierw wykona wyrok na zwodniczych religiach tego świata i będzie to pierwsze tak „(wyraźne) objawienie się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa[gr. ‘epiphaneia’ to dosł. ‘pokazać się’; manifestacja]. Nasz Zwycięzca oświadczył: „Jeśli ktoś nie trwa we Mnie, będzie odrzucony jak gałązki i uschnie. Zbiera się je, wrzuca w ogień i spala”. Natomiast Jan Chrzciciel mówi niewątpliwie pod natchnieniem: „Już przyłożono siekierę do korzeni drzew. Dlatego każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostanie wycięte i wrzucone do ognia”. Apostoł Paweł wyrokuje: „gdy Pan Jezus z nieba objawi się w otoczeniu aniołów Jego mocy. On płomieniem ognia będzie karać tych, którzy nie poznali Boga i nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana, Jezusa. Zostaną oni ukarani wieczną zagładą” (Tytusa 2:13 bpd; Objawienie 17:1-5,15; 18:2-5; Jana 15:6 pau; Mateusza 3:10 pau; 2Tesaloniczan 1:7-9 pau).

       Niemniej Nasz Zbawiciel zapowiedział: „A Ewangelia o Królestwie [Bożym, najpierwMk 13:10] będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo dla wszystkich narodów. I wtedy nastąpi koniec”. Dlatego na krótki czas ‘czterej aniołowie powstrzymają cztery wiatry [zniszczenia] ziemi’, aby można było ocalić wszystkich wybranych Pana Jezusa. Właśnie wtedy inni trzej aniołowie pokierują ostatnią, przewidzianą dla tego świata działalnością ewangelizacyjną. Nazwano ją bardzo wielkim ciosem’: „I spadły z nieba na ludzi ogromne centnarowe kawały gradu; a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi [ciosu] gradu, gdyż plaga [cios] ta była bardzo wielka”. A chodzi o nadzwyczaj twarde orędzieogłoszenie radosnej Ewangelii Wiecznej wszystkim mieszkańcom ziemi’. Z punktu widzenia Boga działalność ta będzie niejako ‘w środku nieba’, dlatego wszyscy ludzie dostrzegą i usłyszą ogłaszane orędzie (Objawienie 6:17; 7:1-4,9,10; 16:21 bw; 14:6-8; Mateusza 24:14,30,31 pau; porównaj Psalm 86:9; Malachiasza 1:11; Mateusza 8:11; Łukasza 13:29).

       W myśl Objawienia 15:4 i 7:9,10 ‘przyjdą wszystkie narody i oddadzą Bogu pokłon’ [gr. ‘proskyneō’ jako akt uległości Wszechmocnemu Bogu], ponieważ rozpoznają czy dostrzegą ‘ujawnione Boże wyroki’ czyuwidocznione prawe postanowienia Boże’. Nie dziwi, że naogłoszenie [obwieszczenie] radosnej Ewangelii Wiecznejpozytywnie zareaguje nawet liczna, nieokreślona i międzynarodowa „wielka rzesza” ludzi. Dlatego wszyscy ci, którzy całkowicie zaufali Bogu Ojcu i Panu Jezusowi Chrystusowi będą ostatecznie wyróżniali się taką oto chrześcijańską postawą i działaniem:

# Zaczną się bać Boga i oddadzą Mu chwałę, gdyż nadejdzie godzina Jego sądu [gr. ‘krisis’], i pokłonią się Bogu’ [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości Wszechmocnemu Władcy] (Objawienie 14:6,7 bpd; porównaj Dzieje 17:30,31; Mateusza 25:31-33).

Istotne! Najpierw Wszechmocny Bóg ogłosi swój sprawiedliwy i prawomocny wyrok, a następnie zasądzona kara lub nagroda zostanie bezzwłocznie wykonana!

— Gr. słowo krisis to dosł. wybór, oddzielenie, osąd, wyrok skazujący lub uniewinniający i występuje ono w Objawieniu 14:7; 16:7; 18:10; 19:2; jego pokrewne słowa to gr. krinō, co dosł. znaczy oddzielić, wybrać, osądzić, rozstrzygnąć, orzec i występuje w Objawieniu 6:10; 11:18; 16:5; 18:8,20; 19:2,11; 20:12,13 oraz gr.krima, które właściwie znaczy wyrok skazujący, kara, potępienie i występuje w Objawieniu 17:1; 18:20; 20:4.

# W porę też zdołają uciec z ‘nierządnego Babilonu wielkiego’, ponieważ usłuchają Boskiego nawoływania: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów. Wielu porzuci zwodnicze, zorganizowane, uwodzące i w większości zinstytucjonalizowane religie tego złego świata! Zaraz potem spotka je definitywny koniec!

Ważne! „WIELKI BABILON, MATKA NIERZĄDU I WSZELKIEJ OBRZYDLIWOŚCI NA ŚWIECIE” — to rodzaj podstępnej niewoli religijnej wymuszanej w imię rzekomej lojalności wobec Boga. W chrześcijaństwie także w imię rzekomej lojalności wobec Chrystusa. To zorganizowana globalnie tyrania religijna, która w przemożny sposób uzależnia od bałwochwalstwa i jest dla Wszechmocnego Boga Ojca oraz Pana Jezusa ogłupiającą ‘obrzydliwością’. ‘Babilon’ w języku akadyjskim (chaldejskim) to dosłownie ‘brama boga’, lecz w języku hebrajskim nazywany jest ‘Babel’. Ta biblijna nazwa dosłownie znaczy ‘zamieszanie, pomieszanie, zamęt’. Więc tajemniczy „Babilon wielki” to Zamieszanie wielkie’ – wielki i globalny zamęt religijny, a nie ‘brama do Boga’! Biblijnie zwany on jest takżewielką nierządnicą, która siedzi nad wielu wodami, z którą królowie ziemi uprawiali nierząd i której winem nierządu upili się mieszkańcy ziemi. Stąd „Babilon wielki” to uwodzące i zwodnicze religie tego świata! (Objawienie 14:8; 17:1-6 psz; 19:1-3)

Ważne! Po swym upadku biblijny „Babilon wielki” – uwodzące i zwodzące religie tego świata, wraz ze swymi znaczącymi religiami chrześcijańskimi na czele, stanie się bardzo złym miejscem. Zbyt niebezpiecznym, aby można było w nim dalej uparcie przebywać! Okaże się on bowiem środowiskiem duchowo i moralnie nieczystym, toksycznym oraz destrukcyjnym — metaforycznym „siedliskiem demonów i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego [znienawidzonego]. Gdyż dla jego opętanych autorytatywną władzą przywódców religijnych dalej nic nie będzie tak ważne jak odurzanie umysłów poszczególnych ludzi i wszystkich narodów szaleńczym bałwochwalstwem wszelakiej maści, które wywołuje oczywisty gniew Boży. To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’!!! Dlatego nastąpi jego nagły i ostateczny koniec! (Objawienie 14:8; 17:4-6; 18:2-5,8,21,23 bw, nwt-pl; 19:1-3)

# — Posłuchają także przestrogi Bożej, aby nie być upartym adoratorem czy wielbicielem tego złego świata. Dlatego nie będą ‘oddawać czci [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości bałwochwalczej najwyższej władzy tego świata] bestii [z morza] i jego obrazowi oraz nie przyjmą jej znamienia [piętna imienia] na swoje czoło lub rękę’. Więc nie spotka ich wywołany gniewem Boga upokarzający koniec czy wieczna klęska (Objawienie 14:9-20; 13:4,8,15-17; 15:2; 16:2; 19:20; Mateusza 4:10; Łukasza 17:33).

Jednym słowem, bez sentymentów, ostatecznie i koniecznie porzucą życie religijno-polityczne tego złego świata, a swe ocalenie znajdą tylko u Boga Ojca i u Pana Jezusa Chrystusa!

       Zanim jednak ‘Baranek [Pan Jezus], który jest pośród tronu, poprowadzi ich do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu’, nastąpi kres religii tego złego świata, jako ‘nierządnego Babilonu wielkiego’. Ostatni władcy tego świata wraz z ‘bestią wychodzącą [która wyszła] z otchłani’ nie tylko znienawidzą i usuną go, ale także przystąpią do walki z Barankiem, czyli z Panem Jezusem. W jaki sposób? Nie oszczędzą ‘nierządnego Babilonu wielkiego’, dlaczego mieliby pozostawić w spokoju tych, którzy są przez Pana Jezusa ‘powołani, wybrani oraz wierni’? Będą oni „walczyć z Barankiem [Panem Jezusem], lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni” (Objawienie 7:1-4,9-17 bw; 14:1-5; 17:11-18; 18:4).

                  Pan Jezus Chrystus ostatecznie zwycięży ten świat!

       Jak do tego dojdzie? Okrutny świat ludzki na czele z ‘władcą tego świata’ i jednocześnie ‘bogiem tego świata’, jest obciążony trudno wyobrażalnym ogromem zła, cierpień i potwornością zbrodni ludobójstwa, dlatego nastąpi jego ostateczny kres (Jana 8:44; 12:31; 14:30; 16:11; 2Koryntian 4:4; 1Jana 5:19). Dokona się wielka i wyraźna zmiana władzy nad światem! Będzie to ostateczne i szczególnie „(wyraźne) objawienie się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa[gr. ‘epiphaneia’ to dosł. ‘pokazać się’; manifestacja]. Nastąpi krótko trwająca, lecz dramatyczna chwila dla całej ludzkości, kończąca się wręcz niewyobrażalnym Armagedonem, zwanym tak w Piśmie Świętym! Chodzi o „wojnę w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy”, sprawiedliwą wojnę Bożą, która położy kres temu obecnemu złemu, okrutnemu i bezsensownemu światu. O tej wstrząsającej i szokującej chwili dla tego świata Pan Jezus powiedział: „Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi” (Tytusa 2:13 bpd; Objawienie 16:14,16; Łukasza 21:26 bt).

       W Objawieniu 14:14-16 Pana Jezusa [Syna Człowieczego] ukazano proroczo ze ‘złotą koroną na głowie i z sierpem ostrym w ręku, a że nastanie pora żniwa i dojrzeje żniwo ziemi, to ziemia zostanie zżęta’. A w alegorycznym i przerażającym proroctwie Księgi Objawienie 19:11-21 (nwt-pl) czytamy więcej: „Oto biały koń. A siedzący na nim, zwany Wiernym i Prawdziwym [Pan Jezus], w prawości sądzi i prowadzi wojnę. Jego oczy to ognisty płomień [przenikliwość], a na Jego głowie wiele diademów. Ma napisane imię, którego nie zna nikt prócz Niego [przyszła wielka ranga, misja, rola i godność], i jest przyobleczony w wierzchnią szatę spryskaną krwią, a imię, którym go zwą, brzmi Słowo Boga [jego Wykonawca — czyni je Faktem, Wypełnieniem]. Również wojska, które były w niebie, podążały za nim na białych koniach, odziane w biały, czysty, delikatny len [symbol świętej i prawej misji Bożej]. A z Jego ust wychodzi ostry, długi miecz, aby mógł nim uderzyć narody, i będzie je pasł rózgą żelazną. On też depcze winną tłocznię gniewu srogiego zagniewania Boga Wszechmocnego. A na swej szacie wierzchniej, mianowicie na udzie, ma napisane imię: Król królów i Pan panów. Ujrzałem również anioła stojącego w słońcu; i zawołał donośnym głosem, i powiedział do wszystkich ptaków, które latają środkiem nieba: ‘Chodźcie tutaj, zgromadźcie się na wielką wieczerzę Boga [metaforyczny ogrom klęski], żeby jeść ciała królów i ciała dowódców wojskowych, i ciała siłaczy, i ciała koni i tych, którzy na nich siedzą, i ciała wszystkich, tak wolnych, jak i niewolników, i małych, i wielkich’. I ujrzałem bestię [z morza] oraz królów ziemi i ich wojska zgromadzone, aby stoczyć wojnę z siedzącym na koniu i z Jego wojskiem. I pochwycono bestię [z morza], a wraz z nią fałszywego proroka [dwurożna bestia z ziemi], dokonującego przed nią znaków, którymi wprowadzał w błąd tych, co otrzymali znamię bestii, i tych, co oddają cześć [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości bałwochwalczej najwyższej władzy tego świata] jej wizerunkowi [obrazowi — bestia z otchłani jako obrzydliwość]. Oboje zostali żywcem [jeszcze za życia, istnienia] wrzuceni do ognistego jeziora, płonącego siarką [całkowite i wieczne unicestwienie]. A pozostali [z poza polityki tego świata, lecz w nim tkwili] byli pozabijani długim mieczem siedzącego na koniu, mieczem, który wychodził z Jego ust. I wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami” (Pan Jezus jest Wypełnieniem/Wykonawcą Słowa Bożego – porównaj 2Koryntian 1:20; Objawienie 3:14; porównaj Objawienie 13:11-18 w kontekście „fałszywego proroka”).

Uwaga!!! Apokaliptyczny opis Armagedonu jest co prawda pełen symboliki biblijnej. Jednak dla wnikliwie zajmujących się Pismem Świętym jest on poniekąd dość zrozumiały. Jedno jest zupełnie pewne, że tryumf Boga Wszechmocnego [JHWH] będzie wielki, oczywisty i spektakularny! Za czasów panowania lojalnych Bogu królów judzkich Jehoszafata (Jozafata) i Ezechiasza, Bóg za nich przejął prowadzenie wojny z wrogami, którzy okazali się przede wszystkim wrogami ich Boga. Posługując się swymi potężnymi aniołami odniósł On spektakularne i zdumiewające zwycięstwa i to np. bez potrzeby angażowania ponad milionowej armii dzielnych żołnierzy Jehoszafata. Daje nam to duże wyobrażenie o zadziwiających czy wręcz nieograniczonych możliwościach i sposobach działania Bożego oraz Jego fenomenalnych czynach i dokonaniach. W Armagedonie to Pan Jezus Chrystus będzie Wykonawcą Bożym, tak jak czytamy wyżej i z tej roli wywiąże się doskonale. Czytaj koniecznie Biblię Świętą rozdziały: 2Kronik 17 i 20; 2Królewska 18 i 19 oraz 2Kronik 32:1-8.

„Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek [Pan Jezus] zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni” Objawienie 17:14 bw.

„Oto stoję przed drzwiami i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy Mi drzwi, wejdę do niego i spożyjemy wieczerzę: Ja [Jezus] z nim, a on ze Mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze Mną na tronie, gdyż i Ja po zwycięstwie zasiadłem na tronie z moim Ojcem” Objawienie 3:20,21 pau; porównaj Rzymian 5:17.

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO !!!

Uwaga! Proroctwo ‘otwartych siedmiu pieczęci zwoju’ jest szeroko omówione w temacie: ‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 11 do części 13.

Uwaga! Natomiast wielkie proroctwo ‘głosów trąb siedmiu aniołów’ jest szczegółowo rozważane w temacie: ‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 14 do części 22 włącznie.

Uwaga! Proroctwo ‘ostatnich ciosów gniewu Boga’ jest dokładnie rozważane w temacie: ‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 24 i Boskie ciosy zdemolują świat?! Te ważne proroctwa są też omawiane w tematach pokrewnych.

Uwaga! Upadek i kres zwodniczych religii tego świata jako ‘nierządnego Babilonu wielkiego’ jest szeroko omówiony w temacie: ‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 26 oraz w pokrewnych tematach.

Uwaga! Czym jest ‘bestia z morza i jej obraz’ oraz czym jest jej ‘znamię [piętno imienia] szeroko omówiono w temacie: ‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 20.

Czytaj pokrewne tematy:

Wstrząsający ‘dzień Ich gniewu’! Dlaczego?

— „Musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa!”

— „Co znaczy proroczy ‘posąg-olbrzym’?”

— „Koniec niewoli i tyranii religijnej!

— „‘Wyraźne objawienie się Boga’ — kiedy?”

„Koniec chrześcijaństwa tego świata!”

— „Boskie ciosy zdemolują świat?!”

„Ostatnie dni tego świata?!”

„‘Był i Jest’, „i Który Przychodzi”?”

— „Wprowadzenie proroctwa trzech ‘biada’ i ‘pierwsze biada’”

— „Proroctwo osobliwe — ‘drugie biada’!”

— „Znaki końca tego świata — ‘trzecie biada’!!!

— „Dokąd zmierza chrześcijaństwo tego świata?”

„Pana Jezusa znak obecności i końca świata!!!”

— „Niewolnicy Pana Jezusa a Jego znak obecności!!!”

„‘Dojdzie do swego kresu’ — kiedy?”

— „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???”

„To już ‘wyznaczony czas końca’?!”

— „Oto wszystko nowym czynię!!!”

— „Słowa te są pewne i prawdziwe!!!”

— „Szokujące proroctwa Boga!”

„Dzień apokalipsy!”

Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys