ZNAKI KOŃCA TEGO ŚWIATA — „TRZECIE ‘BIADA’”!!!

Aktualizowany: 21.01.2018

Dział tematyczny: Chronologiczny scenariusz proroctwa potrójnego „biada”!

Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi”! Opamiętajcie się [zmieńcie myślenie], bo zbliżyło się Królestwo Niebios” Objawienie 8:13 br; Mateusza 4:17 bpd.

                         Chronologiczny scenariusz wydarzeń!!!

                               TRZECIE ‘BIADA’APOKALIPSY

— „Oto szybko nadchodzi trzecie biada”! ‘Szybko’ to gr. ‘tachy’ i dosłownie znaczy: niezwłocznie, a nawet bezzwłocznie, nagle czy z zaskoczenia. Wręcz natychmiast zacznie się spełniać po zakończonym „drugim ‘biada’” i w ‘wyznaczonym czasie Objawienie 11:14.

— Proroctwo głosu trąby siódmego anioła, ostatniego:

# — Wszechmocny Bóg [JHWH] i Jego Pomazaniec Jezus [Jeszua] obejmą panowanie nad światem. Królestwo Boże zacznie panować – stanie się faktem w niebie!!! Po pojawieniu się trzechznaków na niebie’ nastąpi dramatyczny rozwój wydarzeń w niebie i wręcz natychmiast znajdzie to przełożenie na globie ziemskim. Będzie on nieuchronnie prowadził do wstrząsających i szokujących zmian na ziemi, których apogeum nastąpi w Armagedonie, w sprawiedliwej ‘wojnie w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy’ — Objawienie 11:15-19; 12:10,12,17; 6:12-17; 16:14,16; porównaj koniecznie proroctwo Daniela 7:9-27.

       Metaforyczny ‘głos trąby siódmego anioła’ spowoduje radość i dziękczynienie w niebie. To najpierw tam zostanie oznajmiony fakt: ‘Bóg Wszechmocny i Pan Jezus Chrystus objęli panowanie nad światem’. Wszystko zacznie się w niebie i wręcz natychmiast znajdzie to przełożenie na ziemi – najpierw jednak dotknie ją „trzecie ‘biada’”. Zaskakujące i zauważalne będzie wtedy zachowanie większości mieszkańców ziemi, na to długo oczekiwane – lecz tylko przez jakże niewielu – wielkie wydarzenie, bowiem popadną w gniew narody. W odpowiedzi na to nadejdzie gniew Boży, wyznaczony czas (gr. ‘kairos’ – lub określony, ustalony) na sądzenie umarłych, danie nagrody wiernym niewolnikom i zniszczenie tych co rujnują ziemię’ (Daniela 12:1,7; porównaj 8:19 nwt-pl). Korzystamy z przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] także z przekładu interlinearnego.

       Co to znaczy, że ‘w niebie widać będzie Arkę jego przymierza’, a towarzyszyć temu będą prorocze, wielkie zjawiska? Wszystko to świadczyć będzie o obecności Boga Ojca [JHWH], czyli Jego wystąpieniu i działaniu jako Władcy oraz Sędziego Wszechświata. Stanie się to poprzez obecność, wystąpienie i działanie Jego Pomazańca, Chrystusa. To ze wszech miar wielkie wydarzenie wywoła określone, radykalne, szokujące i diametralne zmiany czy skutki w tym ‘wyznaczonym czasie’ końca. Dla tego złego świata ludzkiego nie ma alternatywy, los jego jest przesądzony, zmierza w wieczny niebyt. Po ‘wyznaczonym czasie’ cały glob ziemski ‘wypełni Królestwo Boże’! (Objawienie 11:19; Daniela 2:34,35,44,457:13,14; porównaj Objawienie 6:17)

Istotne! Te prorocze wydarzenia powiązano z ich synoptycznymi czy raczej równoległymi proroctwami z Księgi Daniela rozdziały 7,8,11,12, na które wskazano kolorem fioletowym.

WAŻNE! OBJAWIENIE 11:14-19 — Po ‘objęciu władzy nad światem przez Pana Boga i Jego Chrystusa’ Jezusa, kolejność proroczych wydarzeń prowadzących do Armagedonu i triumfu Królestwa Bożego, opisana jest w DWÓCH ODSŁONACH proroczych i kontekstach. Ich wizje będą wypełniać się równolegle i jednocześnie jako „trzecie ‘biada’”!

1) PIERWSZA ODSŁONA wizji — wielki znak na niebiei powiązany z nim inny znak na niebie:

[#] OBJAWIENIA 12:1 do 14:20 Z nieba zostanie wyrzucony diabeł, a panujące Królestwo Boże stanie się faktem. W niebie nastąpi głośna proklamacja: ‘właśnie TERAZ [gr. ‘arti’] nastąpiło zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca’ [Chrystusa]. Szatan pałając wielkim gniewem”, bo będzie ‘miał mało czasu’ czy dosłownie będzie ‘krótki miał wyznaczony czas’, podejmie swe dramatyczne i desperackie działania. Jeszcze dotkliwiej diabeł będzie wprowadzał w błąd [zwodził] całą zamieszkaną ziemię’. Dla mieszkańców globu ziemskiego będzie to bardzo trudny czas, czas ‘wielkiego ucisku’. A w tym czasie zachowanie i działanie wiernych chrześcijan ostatecznie doprowadzi ich do uwolnienia, zbawienia i ocalenia z ‘wielkiego ucisku’ i Armagedonu. W symbolice biblijnej zwany on jest też ‘porą dokonania żniwa ziemi’, kiedy to ‘winorośl ziemi wrzucona zostanie do wielkiej tłoczni gniewu Bożego’ (Sofoniasza 3:8,9; Objawienie 12:9,10; 7:1-4,9-17).

2) DRUGA ODSŁONA wizji — inny znak na niebie, wielki i zdumiewający:

[#] OBJAWIENIA 15:1 do 19:21 ‘Siedmiu aniołów z siedmioma złotymi czaszami napełnionymi siedmioma ostatnimi ciosami [plagami] gniewu Bożego’, jako wyraz dopełnienia gniewu, wzburzenia Bożego. Są to ostatnie, druzgoczące ‘ciosy’ [plagi] Boga jakie uderzą ten zły świat ludzki, zwłaszcza religijny i polityczny, zmierzający już wtedy tylko do Armagedonu. Zwany on jest też „wojną w wielkim dniu Wszechmogącego Boga” lub ‘deptaniem tłoczni wina szaleńczego gniewu Wszechmogącego Boga’. Jednak najpierw Wszechmocny Bóg ogłosi swój sprawiedliwy i prawomocny wyrok, a następnie zasądzona kara lub nagroda zostanie bezzwłocznie wykonana! (porównaj Objawienie 17:1; 18:8,10,20,21; 19:2,11)

       Chronologiczne szczegóły proroczych DWÓCH ODSŁON i ich wizje

Dotyczy: PIERWSZA ODSŁONA wizji

# JEDNOCZEŚNIE po wyrzuceniu z nieba na ziemię szatana diabła i jego demonów, początek WYZNACZONEGO CZASU 1260 DNI” — „wielkiego ucisku”; prześladowanie wiernych „niewolników Boga” będzie już trwać, ale w tym samym czasie także pomoc Boża — Objawienie 12:6-17; 6:9-11; Daniela 7:25; 8:10-12; 11:27-35; 12:1,7; Mateusza 24:9-22,29; Marka 13:19,20,24; Łukasza 2:10,11.

       Dokona tego walczący niebiański Michał [dosł. znaczy ‘któż jest jak Bóg’] tj. Jezus Chrystus, Zbawiciel ludzi. Na globie ziemskim „biada” i prześladowania wiernych „niewolników Boga”, którzy w Jezusie‘Potomstwem niewiasty’ [niebiańskiej], czyli ‘w jedności z Jezusem są Jedną Osobą’, bo ‘Jeden jest Potomek’ – mówi ap. Paweł w Galacjan 3:6-9,16,26-29 (nwt-pl). ‘Potomstwo niewiasty’ nie pozostanie bez wsparcia Bożego w obliczu wielkiego gniewu diabła, który wręcz nim będzie pałał (Objawienie 12:12-17). „Wielki ucisk” będzie ‘skrócony’ ze względu na „wybranych”, „niewolników Boga”, jako zapewne ograniczenie [gr. koloboō] skali permanentnej udręki i ucisku w tym ‘wyznaczonym czasie’. Ochrona Boża tych braci Jezusa będzie trwała 3,5 roku, czyli wyznaczone „1260 dni” metaforycznie „na pustyni z dala od Węża” (szatana diabła) czy ‘w górach’. A więc będą oni przebywali w bezpiecznym miejscu duchowym i materialnym. Izajasz w 26:20,21 (bt) prorokuje: „Idź, mój ludu, wejdź do swoich komnat i zamknij drzwi za sobą! Skryj się na małą chwilę, aż gniew przeminie, bo oto Pan [JHWH] wychodzi ze swojego miejsca, by karać niegodziwość mieszkańców ziemi, a ziemia ukaże krew, którą nasiąkła, i pomordowanych kryć dłużej nie będzie”. ‘Wyznaczony czas’ – hebr. ‘mow’ed’ występuje w 5 miejscach w Daniela 8:19; 11:27,29,35; 12:7, jego odpowiednik to gr. ‘kairos’ też w 5 miejscach, jeśli chodzi o Objawienie 1:3; 11:18; 12:12,14; 22:10.

# JEDNOCZEŚNIE początek wyznaczonego okresu „42 MIESIĘCY” władzy ‘BESTII z MORZA’ i władzy ‘dwurożnej BESTII Z ZIEMI’ — wyznaczony czas j.w.. „Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych” — Objawienie 11:2; 13:1-18; 17:3,8,11; 19:20; Daniela 7:8,21,25,26.

       Symboliczny ‘dziedziniec świątynny będzie oddany narodom’, a ‘święte Miasto’, Królestwo Boże reprezentowane przez żyjących wiernych „niewolników Boga”, przez wyznaczone 42 miesiące = 3,5 roku = 1260 dni, będzie przez te narody ‘deptane’ [gr. ‘pateō’], tzn. przez ich „bestię z morza” (‘z morza’ ludzkości), która ‘od Smoka (diabła) otrzyma wielką władzę i będzie działać przez 42 miesiące’. „Oddany narodom” w tym sensie, że wierni „niewolnicy Boga” jako wyraz ‘świętego Miasta’, przez wyznaczony okres 2300 wieczorów i poranków (1150 dni) nie będą mogli składać Bogu stałej, codziennej ofiary”. W tym czasie także ich prawość i wiara będą wystawione na próbę (Objawienie 3:10; 12:11,17; 13:10; 14:12; 15:2; 16:2; 1:9; 6:9; 19:10; 20:4).

       Politycznadwurożna bestia z ziemito potężne dwuczłonowe mocarstwo i dominujący lider. Będzie on ‘wykonywać CAŁĄ władzę bestii z morza. Obie te „bestie” i ich twór bestia z otchłaniopisana w Objawieniu 11:7; 17:3,7-17, ostatecznie będzie łączył je szczególny sojusz. ‘Bestia z otchłani’ to ‘ten ósmy’ król – niesamodzielny organizm polityczny z podwójną rolą. W proroctwie Daniela określony jakoobrzydliwość, ohyda spustoszenia. Zwany także bałwochwalczym ‘obrazem, posągiem, wizerunkiem’ „bestii z morza”. Przy „przy końcu dni [tego świata (br)] ujawnią się w pełni te ‘bestie’ i ich wielka władza. Na temat dominującego w ostatecznych dniach mocarstwa/potęgi polityczno-militarnej czytamy także w równoległych proroctwach Daniela 7:19-27 i 8:9-14,17-19,23-25. ‘Dwurożna bestia z ziemi’ opisana w Objawieniu, tam najpierw została nazwana ‘małym rogiem z oczami i ustami’. To mocarstwo wzięło bowiem swój początek z Brytanii, byłej prowincji rzymskiej, aby następnie stać się Wielką Brytanią, imperium „nad którym nie zachodziło słońce”. Z niej wyłoniły się z czasem współpracujące z nią dzisiaj potężne Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. W celu uczynienia ‘dwurożnej bestii z ziemi’ potężniejszym mocarstwem, jak najbardziej możliwa jest jego modyfikacja (Daniela 7:3,17; 11:31; 12:11).

       ‘Deptanie’ to okazanie zniewagi i pogardy, prześladowanie i powstrzymywanie głoszenia Ewangelii o Królestwie Bożym oraz niszczenie życia duchowego „niewolników Boga”. Inspiratorem tych zaskakujących działań będzie ‘dwurożna bestia z ziemi’ zwana też „fałszywym prorokiem” (główny rzecznik świata), a w Daniela zwana wcześniej małym rogiem z ludzkimi oczami i ustami mówiącymi wielkie rzeczy lub królem południa”; w tym czasiejego moc będzie potężna” (Daniela 8:9-26 bt). W tym celu nawetbędzie zamierzał zmienić czasy oraz prawo. Pan Jezus mówi także o ‘deptaniu’ i to wydaje się, że nie tyle dosłownej Jerozolimy, co o końcowym ‘deptaniu’ alegorycznej Jerozolimy, ‘świętego Miasta’, czyli Królestwa Bożego w związku z Jego ‘paruzją’ [‘obecnością’ czy ‘przyjściem’]. Czytamy bowiem w Łukasza 21:24 (nwt-pl): „Jerozolima będzie deptana [gr. ‘pateō’] przez narody, aż się dopełnią wyznaczone czasy narodów”. Dziedziniec świątynny trzeba pojmować symbolicznie, a oznacza on stan prawości związany z wytrwałą wiarą w Słowo Boże, w Pana Jezusa i w moc przelanej krwi Jego. Powiązany jest on z przebaczeniem grzechów, z tożsamością chrześcijańską i ze składaniem przez wiernych chrześcijanstałej, codziennej ofiary”, w ramach pełnienia „świętej służby” na tej ziemi. Polega ona na ‘świadczeniu o Bogu, Jezusie i Słowie Bożym’ oraz dokonywaniu innych dobrych uczynków (Jana 14:6; 15:3; 17:17; Objawienie 1:5; 12:11; 1Jana 1:7; 2:14; Rzymian 12:1; Hebrajczyków 9:14; 13:15,16).

       Diabelskim narzędziem powodowania zaskakujących represji, prześladowań, czyli ‘deptania’ „niewolników Boga” i wywoływania olbrzymich trudności, ‘wielkiego ucisku’ na globie ziemskim, będzie „bestia z morza” o niebywałej ‘władzy danej jej na okres 42 miesięcy’. Chodzi tu o globalny system polityczny tego świata podległy ‘smokowi’, czyli diabłu. „Pozwolono jej również prowadzić walkę ze świętymi [wiernymi] i pokonać [z gr. dosł. ‘przeważać’] ich oraz dano jej władzę nad każdym plemieniem, ludem, językiem i narodem”. Jest i tym bardziej będzie ona w sojuszu z „bestią z ziemi” i z „bestią z otchłani” (obraz/posąg bestii z morza lub ‘bestia barwy szkarłatnej z otchłani’). O prowodyrze, „bestii z ziemi” powiedziano: „Pozwolono jej nawet tchnąć ducha w obraz bestii [z morza], tak iż nawet przemówił obraz bestii [z morza] i sprawił, że zostaną zabici (niekoniecznie dosłownie) wszyscy, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi bestii [z morza]”. Dlatego w Objawienie 13:10 powiedziano, że tu „ma znaczenie wytrwałość i wiara świętych [wiernych]. Na pewno wraz z Panem Jezusem zwycięzcami okażą się wszyscy uwolnieni, ocaleni i zbawieni. 1) Przede wszystkim żyjące wtedy, symboliczne „144 tys.” niebiańskich „niewolników Boga”, ale imiennej listy nie ma. Podano tylko kryteria Bożego wyboru w Objawieniu 14:5: „Ci stale podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie”. (…) „w ich ustach nie znaleziono fałszu; są bez skazy”. 2) ‘Zwycięzcą’ okaże się też „wielka rzesza” niewolników Bożych uwolnionych, ocalonych i zbawionych na ziemi (Objawienie 7:3,4,9-17; 11:5-7 pau; 13:15-17 bp ‘zabić’ to niekoniecznie dosłownie; metaforyczne znaczenie gr. słowa ‘apokteinō’, najprawdopodobniej chodzi o zagrożenie egzystencji tych, „którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi bestii [z morza] [pokłon to gr. ‘proskyneō’, dosł. ‘hołd’ – akt uległości bałwochwalczej najwyższej władzy tego świata]; porównaj 1Tesaloniczan 4:15-17).

Dotyczy: DRUGA ODSŁONA wizji

# JEDNOCZEŚNIE wylewanie na ziemię przez aniołów ‘SIEDMIU ZŁOTYCH  CZASZ GNIEWU [WZBURZENIA] BOŻEGO’ — Objawienie 16:1-21; 11:19; 15:1,5,8.

       Ap. Jan dostrzega jeszcze ‘inny wielki i zdumiewający znak na niebie’ tj. siedmiu aniołów z siedmioma złotymi czaszami napełnionymi siedmioma ostatnimi ciosami [plagami] gniewu Bożego’ jakie mają spaść na glob ziemski (Objawienie 15:1-8). Wyraźnie widać tu powrót w czasie, do proklamacji Boskiego panowania, czyli Bożej obecności tak jak w Objawieniu 11:15-19, ponieważ znowu jest mowa, że „w niebie otwarto sanktuarium namiotu świadectwa” (Objawienie 15:5). Ta wizja i kolejne, aż do rozdziału 19 włącznie, równolegle czy jednocześnie spełniać się będą w ramach „trzeciego ‘biada’”. Nadejdzie czas dopełnienia i wylania gniewu Bożego. Metaforyczne „siedem złotych czasz pełnych gniewu Bożego” jako „ostatnie plagi” czy ostateczne ciosy lub klęski, przez które „dokona się gniew Boży”, powali cały diabelski świat. Po sądzie Bożym dosięgnie go już tylko ostateczna egzekucja w Armagedonie i niebyt.

Siedmiu aniołów z siedmioma złotymi czaszami jako ciosy [plagi] gniewu Bożego. Czego one mogą dotyczyć? — Objawienie 15:1 do 16:21 (nwt-pl):

Cios pierwszy wylał swą czaszę na ziemię. A na ludziach, którzy mieli znamię bestii [z morza; adoratorzy tego świata] i którzy oddawali cześć [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości bałwochwalczej najwyższej władzy tego świata] jej wizerunkowi [bestii z otchłani], wystąpił wrzód bolesny i złośliwy.

(1) Skutek ‘Boskiego ciosu’: Pozornie stabilny i zorganizowany system polityczno-gospodarczo-finansowy tego złego świata stanie się wielce nieudolny. Uparcie, notorycznie popierający go ludzie boleśnie cierpieć będą udrękę ciągłego fiaska uporczywych, desperackich działań naprawczych i ratunkowych.

Cios drugi wylał swą czaszę na morze. I stało się krwią jakby zmarłego, i umarła każda dusza żyjąca — to, co w morzu.

(2) Skutek ‘Boskiego ciosu’: Niespokojne, nieobliczalne i buntownicze masy ludzkie to ‘wzburzone morze’ tego świata, dlatego też z jego powodu będzie „na ziemi lęk bezradnych narodów”. Dla Boga i Pana Jezusa stanie się ono jednak całkowicie ‘martwym’ i odrażającym (Izajasza 17:12,13; 57:20,21; Łukasza 21:25 bw).

Cios trzeci wylał swą czaszę na rzeki i źródła wód. I stały się krwią. I usłyszałem anioła wód, mówiącego: Ty, Któryś Jest i Któryś Był, Lojalny, Jesteś Prawy, gdyż powziąłeś te rozstrzygnięcia, ponieważ oni wylali krew świętych i proroków, i ty dałeś im do picia krew. Zasługują na to. I usłyszałem, jak ołtarz mówił: Tak, Jehowo [Panie] Boże, Wszechmocny, prawdziwe i prawe są twe sądownicze rozstrzygnięcia”.

(3) Skutek ‘Boskiego ciosu’: Źródła mądrości tego świata i uznane teorie czy nauki jego mędrców nie uratują go, a narody nie unikną katastrofalnej klęski. Dla Boga i Pana Jezusa staną się głupstwem budzącym Ich wstręt (Jeremiasza 2:13; 17:13; 1Koryntian 1:19 kow; Izajasza 29:14 bp).

Cios czwarty wylał swą czaszę na słońce; i dano słońcu przypiekać ludzi ogniem. I ludzie byli przypiekani wielkim gorącem, ale bluźnili imieniu Boga, który ma władzę nad tymi plagami, i nie okazali skruchy [nie opamiętali się — nie zmienili myślenia], by oddać mu chwałę.

(4) Skutek ‘Boskiego ciosu’: Okrutna władza przywódców tego świata stanie się jak żar słońca dominującego nad globem ziemskim, które ‘będzie ludzi przypiekać wielkim gorącem’ ‘i nie opamiętają się’. W swej bezsilności i bezradności wielu nadal będzie uporczywie do nich zmierzać w poszukiwaniu ratunku (Objawienie 14:7 bp; 16:9; porównaj 7:9-17).

Cios piąty wylał swą czaszę na tron bestii [z morza]. I jej królestwo ogarnęła ciemność, a oni zaczęli z bólu gryźć swe języki, ale bluźnili Bogu nieba z powodu swych boleści oraz swych wrzodów i nie okazali skruchy [nie opamiętali się — nie zmienili myślenia] za swe uczynki.

(5) Skutek ‘Boskiego ciosu’: Władcy tego świata i uległe im narody adorujące ten świat, zwłaszcza jego polityczny system rzeczy, utoną w mrokach beznadziejności, potęgujących ich lęk i bezradność. A zdemaskowanie ‘boga tego świata [diabła] jako głównej tego przyczyny, spowoduje głęboką żenadę u tych narodów. Wielu będzie ‘bluźnić imieniu Boga’, ‘i nie okażą skruchy za swe uczynki’. Nie będą szukać ‘zbawienia u Boga i u Baranka’! (Łukasza 21:25,26 bw; 2Koryntian 4:4; Objawienie 7:9,10 bw; 12:9; 13:2; 16:11)

Cios szósty wylał swą czaszę na wielką rzekę Eufrat [wiele wód „Babilonu wielkiego” — wielu jego zwolenników] i jej woda wyschła, żeby została przygotowana droga dla królów ze wschodu słońca [Bóg i Jezus]. I ujrzałem trzy nieczyste natchnione wypowiedzi, które wyglądały jak żaby, wychodzące z paszczy smoka [szatan diabeł] i z paszczy bestii [z morza], i z paszczy fałszywego proroka [bestia z ziemi]. Są to w rzeczywistości wypowiedzi natchnione przez demony i dokonują znaków, i wychodzą do królów całej zamieszkanej ziemi, żeby ich zgromadzić na wojnę wielkiego dnia Boga Wszechmocnego (…). I zgromadziły ich na miejsce zwane po hebrajsku Har-Magedon [Armagedon].

(6) Skutek ‘Boskiego ciosu’: Szeregi zwolenników i obrońców „Babilonu wielkiego” – wielkiego i globalnego zamętu religijnego [‘Babilon’ to hebr. ‘Babel’, dosł. ‘zamieszanie’], czyli zorganizowanych religii tego świata, które uwodzą i zwodzą, drastycznie i radykalnie stopnieją, zwłaszcza ich wsparcie materialne i finansowe. Dojdzie do gwałtownego upadku ich autorytetu, przez co zaraz potem otworzy się droga ucieczki. Nachalna i wyjątkowo kłamliwa, wszechobecna propaganda diabelska pociągnie ostatecznie przywódców tego złego świata ku „wojnie wielkiego dnia Boga Wszechmocnego” — do Armagedonu. Niemały w tym udział będzie niewątpliwie miało wiodące, dwuczłonowe mocarstwo światowe zwane biblijnie „fałszywym prorokiem” i zdominowane przez kłamstwa środki masowego przekazu (Objawienie 16:12-16 nwt-pl; porównaj 1Jana 4:6 nwt-pl).

Cios siódmy wylał swą czaszę na powietrze [ostatni ośrodek podtrzymujący życie]. Wtedy z sanktuarium dobył się od tronu donośny głos, mówiący: Stało się!

(7) Skutek ‘Boskiego ciosu’: Ten świat ludzki wejdzie w fazę agonalną i życie w nim nie będzie już możliwe! Toksyczna moc ‘powietrza’, którym oddychają narody tego świata, jego dominująca skłonność umysłu i szatański sposób myślenia, przeniknie każdą ich dziedzinę życia, dopełniając miary gniewu Bożego. I stanie się’! (Efezjan 2:2; Objawienie 16:17)

# NASTĘPNIE po ‘siódmym ciosie’: Ogromne spustoszenie i jeszcze jeden bardzo dotkliwy cios!

— „I nastąpiły błyskawice i głosy, i gromy, i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd są ludzie na ziemi, tak rozległe trzęsienie ziemi, tak wielkie. I wielkie miasto rozdzieliło się na trzy części, i miasta narodów upadły; i przypomniano wobec Boga o metropolii Babilonie Wielkim, aby jej dać kielich wina gniewu jego srogiego zagniewania. Ponadto każda wyspa uciekła i gór nie znaleziono. I wielki grad, którego każda bryła ważyła około talentu, spadł z nieba na ludzi, a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi [ciosu] gradu, ponieważ była to plaga [cios] nadzwyczaj wielka.

       ‘Ostatnie plagi’ czy ‘ciosy’ porażą i powalą ten religijno-polityczny świat diabelski, a jego los będzie już przesądzony. Po ostatniej ‘siódmej pladze’ czy ‘ciosie’ pojawią się wielkie, metaforyczne zjawiska i ‘wielki wstrząs’: ‘błyskawice i głosy, i gromy, i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd są ludzie na ziemi, tak rozległe trzęsienie ziemi, tak wielkie’. Ta symbolika wskazuje na coś więcej niż tylko na Boskie orzeczenia sędziowskie, nakazy, wstrząsające oświadczenia i gromkie orędzia. Na „Babilon wielki” spadnie gniew Boży. Na końcu nawiązano ponownie do ‘wielkiej plagi gradu’, a chodzi tu zapewne o te same głoszone, twarde orędzie jakie opisano w Objawienie 14:6-10, a które omawiamy poniżej (Objawienie 16:18 nwt-pl; porównaj podobny opis związany z tymi samymi wydarzeniami w Objawieniu 11:15-19).

#NAJPIERW zaskakujący upadek „Babilonu wielkiego”, hebr. ‘Babel’ to ‘zamieszanie, pomieszanie, zamęt’ upadek wielkiego i globalnego zamętu religijnego. Chodzi o zorganizowane religie tego świata, które bezczelnie uwodzą i zwodzą — Objawienie 16:18-21; 18:2-4; 14:8.

       Upadek religii tego świata na czele z religiami chrześcijaństwa tego świata to utrata ich autorytetu i strata na znaczeniu. Nastąpi to po drastycznym ‘wyschnięciu’ szeregów zwolenników i obrońców tych religii, a co za tym idzie, radykalnym stopnieniu ich wsparcia materialnego i finansowego (Objawienie 16:12).

Dotyczy: PIERWSZA ODSŁONA wizji

# NASTĘPNIE tuż przed Armagedonem koniec wyznaczonego okresu 2300 wieczorów i poranków (1150 dni). Głoszenie radosnej dobrej nowiny WSZYSTKIM NARODOM, że ‘nadeszła GODZINA SĄDU BOŻEGO. Tu potrzebna będzie szczególna wytrwałość świętych — Objawienie 3:10; 14:6-20; 16:17-21; 18:4 (2-6); Daniela 8:13,14; 11:44; Dzieje 17:30,31.

       Wszyscy święci, wierni „niewolnicy Boży” pozostający wtedy przy życiu, przystąpią do ostatecznej działalności. Z punktu widzenia Boga działalność ta będzie niejako ‘w środku nieba’, dlatego wszyscy ludzie dostrzegą i usłyszą ogłaszane wtedy orędzie. ‘Uwierzą wszyscy wyznaczeni [wybrani, powołani] do życia wiecznego’ (Mateusza 24:14; Marka 13:10; Objawienie 14:6-13; Dzieje 13:48).

       Ogłaszanie czy oznajmianie [obwieszczanie] wiecznotrwałej dobrej nowiny, jako radosnej wieści dla wszystkich mieszkańców ziemi’:

1) Zacznijcie bać się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina Jego sądu [gr. ‘krisis’], i pokłońcie się [Bogu](bpd) [dosł. ‘hołd’ – akt uległości Wszechmocnemu Władcy](bpd). Dlatego trzeba będzie koniecznie tak pokornie uczynić! Gr. ‘euaggelion euaggelizó’ to ‘dobra nowina o radosnej wieści’ – podobnie w Łukasza 2:10 nwt-pl. Z tym głoszeniem, że ‘nadeszła godzina sądu Bożego’ związana jest ‘godzina próby, która ma przyjść na całą zamieszkaną ziemię, aby wypróbować mieszkających na ziemi’ (Objawienie 14:6,7 bpd; porównaj Dzieje 17:30,31; Mateusza 25:31-33).

Istotne! Najpierw Wszechmocny Bóg ogłosi swój sprawiedliwy i prawomocny wyrok, a następnie zasądzona kara lub nagroda zostanie bezzwłocznie wykonana!

— Gr. słowo krisis to dosł. wybór, oddzielenie, osąd, wyrok skazujący lub uniewinniający i występuje ono w Objawieniu 14:7; 16:7; 18:10; 19:2; jego pokrewne słowa to gr. krinō, co dosł. znaczy oddzielić, wybrać, osądzić, rozstrzygnąć, orzec i występuje ono w Objawieniu 6:10; 11:18; 16:5; 18:8,20; 19:2,11; 20:12,13 oraz gr.krima, które właściwie znaczy wyrok skazujący, kara, potępienie i występuje ono w Objawieniu 17:1; 18:20; 20:4.

2) Nawoływania, że Babilon wielki upadł, ponieważ utracił swój autorytet i stracił na znaczeniu i niebawem nastąpi jego nagłe zniszczenie! Dlatego w porę ‘należy z niego wyjść’, czyli porzucić zwodnicze, zorganizowane i w większości zinstytucjonalizowane religie tego świata! Nagle pojawi się międzynarodowa „wielka rzesza”, która ostatecznie zostanie ocalona i zbawiona, a ‘zbawienie swe zawdzięczać będzie Bogu i Barankowi [Jezusowi](Objawienie 16:12; 18:2-6; 7:9-17; porównaj Ezechiela 37:1-14 br i Izajasza 66:2,5,7-10,18-24).

3) Ostrzegania, żeby nie oddawać hołdu, będącego aktem uległości bałwochwalczej wobec bestii z morza i jej obrazu, ponieważ tych, którzy to czynią spotka srogi gniew Boży. Znowu jest położony nacisk i zapewnienie: „Tutaj ma znaczenie wytrwałość świętych, tych, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę w Jezusa”. (…) „Szczęśliwi są umarli, którzy umierają w jedności z Panem – począwszy od tego czasu. Tak, mówi duch, niech odpoczną od swych trudów, bo to, co czynili, idzie wraz z nimi  (Objawienie 14:12,13; Łukasza 17:32,33).

       To co powyżej dla niektórych może nie być łatwe, ale trzeba będzie to uczynić, aby nie utracić życia! Trzeba będzie koniecznie porzucić życie religijno-polityczne tego złego świata, zanim zacznie się ‘godzina żniwa ziemi’, ‘bo żniwo ziemi całkowicie dojrzeje’ (Objawienie 14:14-16,19 pau). Na ten czas zapewne wskazują ‘wieści’ z proroctwa Daniela 11:44. Dodatkowa uwaga: 1290 dni – 1150 dni = 4 m-ce i 20 dni; porównaj Daniela 9:10-14; 11:31; 12:11.

Dotyczy: DRUGA ODSŁONA wizji

# NASTĘPNIE KRES BABILONU WIELKIEGO. Wyrok wykonany przez ‘bestię z otchłani’, która będzie narzędziem ‘bestii z morza’ i Bożym egzekutorem — Objawienie 17:1-8,12-17; 18:3,8,21-24; 19:1-3; Daniela 8:24,25; 11:44.

       Zostanie nagle wykonany wyrok Boży na „Babilonie wielkim” przez „bestię z otchłani” (obraz), której zostanie dana władza i moc. Zorganizowane, kłamliwe, obłudne i zwodnicze religie tego świata, jako jedno z trzech głównych narzędzi władzy diabła, zostaną nagle usunięte na zawsze. W rzeczywistości jest to egzekucja Boga Najwyższego, Wszechmocnego za ogrom grzechów i dokonanego zła na ziemi, za tumanienie, mamienie i wprowadzanie w błąd narodów’ oraz za mordowanie Jego niewolników. Po godzinie sądu Bożego’ ostatecznie zostanie wymierzona Boża sprawiedliwość za przestępstwo pustoszeniaw związku z usunięciem ustawicznej ofiary. Nastąpi bowiem kres tego złego świata nie tylko religijnego, ale i politycznego (Objawienie 14:6-8; 18:24; Daniela 8:12-14; porównaj Daniela 7:21,25,26; Objawienie 11:2; 13:5-7).

# NASTĘPNIE „wielki ucisk” ostatecznie skończy się zebraniem, ocaleniem i zbawieniem żyjących wtedy symbolicznych 144 tys.” „niewolników Boga”. Z ‘wielkiego ucisku’ przyjdzie ocalona „wielka rzesza” niewolników Bożych; koniec wyznaczonego okresu „1290 DNI” i „1260 DNI” — Objawienie 7:3,4,9,10,14; 12:6,14; Daniela 12:1,7,11; Mateusza 13:30,40-43,47-50; 24:29-33; Marka 13:24-29; Łukasza 21:25-31; 1Tesaloniczan 4:15-17.

       Ocalenie i zbawienie wszystkich wiernych następuje po egzekucji na „Babilonie wielkim” wraz z końcem wielkiego ucisku. Po zagładzie „Babilonu wielkiego” — imperium kłamliwych, obłudnych i zwodniczych religii tego świata, w niebie będzie wielka radość, dziękczynienie i (h)aleluja(h) [chwalcie Jah skrót imienia Bożego JHWH]. Radość wielką będą okazywać wszyscy lojalni „niewolnicy Boga”, Jego aniołowie, Jego ocaleni i zbawieni, w tym szczególnie „wielka rzesza”. Dodatkowa uwaga: 1260 dni = 3,5 roku = 42 miesiące (Objawienie 7:3,4,9-17; 19:1-10 nwt-pl; porównaj Ezechiela 36 i 37 rozdział).

Dotyczy: PIERWSZA I DRUGA ODSŁONA wizji

# JEDNOCZEŚNIE wyrok Boży na narodach tego złego świata w sprawiedliwym ARMAGEDONIE. W tej ‘godzinie żęcia w żniwie ziemi’ jawnie uczestniczy Pan Jezus Chrystus ze swymi aniołami — Objawienie 14:14-20; 16:14,16; 19:11-21; Mateusza 13:30,40-43,47-50; 25:31-34,41,46; 2Tesaloniczan 1:6-9; Ezechiela 38:1-23; Daniela 2:44; 7:26; 8:25; 11:45; Izajasza 24:1-23.

       Kurtyna opadnie i diabelski spektakl skończy się tragicznie dla narodów tego świata. Po unicestwieniu diabelskiego, zorganizowanego systemu religijnego tego złego świata, zostanie usunięty na zawsze cały system polityczno-militarny i społeczno-gospodarczo-finansowy szatana diabła. Jego trzy główne narzędzia okrutnej władzy zginą bezpowrotnie (Objawienie 13:16-18). Elementami składowymi jego władzy polityczno-militarnej, mówiąc językiem biblijnym i proroczym są: (siedmiogłowa) „bestia z morza” i jej „obraz” (posąg), czyli (szkarłatna) „bestia z otchłani”, (dwurożna) „bestia z ziemi” zwana wcześniej małym rogiem, a także „fałszywym prorokiem” lub królem południa oraz osamotniony (chyba przez izolację) król północy.

       Nastąpi „żniwo ziemi” i ogromny rozlew krwi w wyniku gniewu i wyroku Bożego wykonanego na upartych desperatach, czyli na notorycznych adoratorach tego okrutnego i bezsensownego świata (porównaj z Mateusza 13:30,39-43; 25:31-33,46). Jest to trudno wyobrażalny obraz zagłady tego świata spowodowanej przez Boga, ponieważ Objawienie mówi: „On (Jezus) też depcze winną tłocznię gniewu srogiego zagniewania Boga Wszechmocnego. A na swej szacie wierzchniej, mianowicie na udzie, ma napisane imię: Król królów i Pan panów”. Chodzi tu o biblijny „Armagedon”, sprawiedliwą wojnę Bożą z nieprzyjaciółmi czy wrogami Boga, której niewątpliwie towarzyszyć będzie wielki strach i widok przerażającej ilości poległych. Mnóstwo ich porozrzucanych martwych ciał, będących ‘wielką Bożą ucztą dla wszystkich latających ptaków’, jest obrazem ogromu klęski (Objawienie 16:16; 19:17-21; porównaj z 2Tesaloniczan 1:5-10; Joela 4:9-15 bp).

# NASTĘPNIE wraz z końcem Armagedonu nastąpi związanie szatana diabła na „tysiąc lat” nieaktywności, „aby już nie zwodził narodów” — Objawienie 20:1-3.

       Szatan diabeł wyląduje w otchłani zamkniętej na „tysiąc lat”, potem w „jeziorze ognia” zginie bezpowrotnie na zawsze. Nastąpi wielka ulga dla wiernych chrześcijan od diabelskiej, okrutnej, toksycznej i zabójczej władzy. Ich ‘marsz śmierci’ skończy się, ponieważ nastąpi bezpowrotny i na zawsze kres szatańskiego ‘pierwszego nieba i pierwszej ziemi’ oraz ich władcy (porównaj 2Piotra 3:7-14; Objawienie 20:10; 21:1).

KONIEC proroctwa „trzeciego ‘biada’

# JEDNOCZEŚNIE koniec wyznaczonego okresu „1335 DNI”. TRIUMF i SZCZĘŚCIE wiernych „niewolników Boga”. ‘Pierwsze zmartwychwstanie’ dla wiernych zwycięzców. „Tysiąc lat” Królestwa Bożego w niebie i na ziemi; pozostali umarli powrócą do życia. Skutkiem panowania tegoż Królestwa będą wieczne ‘nowe niebo i nowa ziemia’ Objawienie 20:4-6,11-15; 21:1; Daniela 7:18,22,27; 12:1-3,12; Mateusza 25:34; Jana 5:28,29; Dzieje 24:15.

EPILOG — perspektywy dla wiernych „niewolników Boga” to życie wieczne w Królestwie Bożym w wymiarze niebiańskim i ziemskim, w ramach Bożej obietnicy ‘NOWEGO NIEBA I NOWEJ ZIEMI’ (Objawienie 21:1 do 22:5; 2Piotra 3:13).

                        Nieuchronność spełnienia proroctw Bożych !!!

— Jest to widzenie na czas oznaczony [hebr. ‘mow`ed’ – ‘wyznaczony czas’], lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi: a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie (Habakuka 2:3 bt).

— „Ja [JHWH, Bóg] od początku ogłaszam przyszłość i od wieków to, co się [jeszcze] nie zdarzyło. Powiadam: Moje zamierzenie zostanie spełnione i wolę swoją całkowicie przeprowadzę”  (Izajasza 46:10 bp).

„A bliski jest koniec wszystkiego” (1Piotra 4:7 bp).

                                  Dlatego:

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO !!!

Uwaga! Upadek i kres religii tego świata jako „Babilonu wielkiego” jest szeroko omówiony w temacie: ‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 26.

Czytaj pokrewne tematy:

Wstrząsający ‘dzień Ich gniewu’! Dlaczego?

„Zwycięzca, który zwycięży świat”!

— „Koniec niewoli i tyranii religijnej!

„Koniec chrześcijaństwa tego świata!”

— „Boskie ciosy zdemolują świat?!”

— „Co znaczy proroczy ‘posąg-olbrzym’?”

— „Ostatnie dni tego świata?!”

— „‘Wyraźne objawienie się Boga’ — kiedy?”

„‘Był i Jest’, „i Który Przychodzi”?”

— „Wprowadzenie proroctwa trzech ‘biada’ i ‘pierwsze biada’”

— „Proroctwo osobliwe — ‘drugie biada’!”

— „Dokąd zmierza chrześcijaństwo tego świata?”

„Pana Jezusa znak obecności i końca świata!!!”

— „Niewolnicy Pana Jezusa a Jego znak obecności!!!”

„‘Dojdzie do swego kresu’ — kiedy?”

— „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???”

„To już ‘wyznaczony czas końca’?!”

— „Oto wszystko nowym czynię!!!”

— „Słowa te są pewne i prawdziwe!!!”

— „Szokujące proroctwa Boga!

— „Dzień apokalipsy!”

— „Miejsce przyszłej i ocalonej ‘wielkiej rzeszy’!”

— Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys