ZINSTYTUCJONALIZOWANE ZBAWIENIE???

Aktualizowany: 21.04.2016

Dział tematyczny: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm!

— „Zbawienie jest u Boga Naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka”!!! Baranek [Jezus], który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu” Objawienie 7:10,17 bw.

                                   „Ten jest złodziejem i grabieżcą”!

       ‘NIEWOLNIK wierny i roztropny’ [uwaga! fałsz pojęciowy], a więc ‘niewolnik niewierny i nieroztropny’ („nnn”), czyli „zły niewolnik” Świadków Jehowy (skrót ŚJ.), jest fałszywym pasterzem, ponieważ wchodzi do owiec Bożych nie „drzwiami” tylko z innej strony. Pan Jezus Chrystus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Kto nie wchodzi do owczarni drzwiami, lecz się wspina w jakimś innym miejscu, ten jest złodziejem i grabieżcą. Ale kto wchodzi drzwiami, jest pasterzem owiec. Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Ja jestem drzwiami dla owiec. Ja jestem drzwiami; kto wejdzie przeze mnie, ten będzie wybawiony i wejdzie oraz wyjdzie i znajdzie pastwisko” (Mt 24:48 nwt-pl; J 10:1-16 nwt-pl; 14:6). „Zły niewolnik siebie uczynił ‘drzwiami’, a nie Jezusa Chrystusa i jest to jego fatalny wybór. Wydając fałszywy głos, oszukuje owce Pana Jezusa, mając na uwadze swoje egoistyczne korzyści, dlatego nie troszczy się o nie szczerze i tak naprawdę zależy mu tylko „żeby kraść, zabijać i niszczyć”. A jeśli występuje w roli najemnika, „do ktorego owce nie należą jako jego własność, widzi zbliżającego się wilka, porzuca owce i ucieka – a wilk porywa je i rozprasza – ponieważ jest najemnikiem i nie troszczy się o owce”. Tak naprawdę nie jest pasterzem, a nawet jeśli, to jest tylko fałszywym pasterzem (pastuchem). Wiele owiec posłusznych głosowi prawdziwego Pasterza, rozpoznaje fałszywy głos „złego niewolnika i nie daje się wprowadzić w błąd przez tego bezczelnego utrudniacza i mąciciela. Ten fałszywy i zły pasterz uczy mącąc Prawdę Słowa Bożego swoim kłamstwem, wręcz tapla się w tych swoich ‘mątach’. Nachalnie i uporczywie trąbi o swoich bzdurach, zaśmieca i zadrukowuje umysły wielu ludzi swą kłamliwą wykładnią i zakłamaną retoryką (orkiestracja – powtarzanie w kółko tego samego zmanipulowanego przekazu). Czy tak o swe owce troszczy się dobry i odpowiedzialny pasterz?

       Oto słowa samego Boga: Tak mówi Pan, Jahwe [JHWH]: Oto Ja jestem przeciw pasterzom. Z ich ręki będę się domagał mej trzody i sprawię, że przestaną paść trzodę. Nie będą już paśli samych siebie. Wyrwę moją trzodę z ich ust, nie będzie ich żerem. Czy mało wam, że się na dobrym pastwisku pasiecie, a resztę waszego pastwiska depczecie swymi nogami, że czystą wodę pijecie, a resztę swymi nogami mącicie? Moja trzoda musi się paść na tym, co zostało zdeptane waszymi nogami, i pić męty spod nóg waszych(Ez 34:10,18,19 bp). „Zły niewolnik” ŚJ. metodycznie oraz w sposób wyszukany i subtelny kontroluje świadomość (destrukcyjna kontrola umysłu) swoich wielbicieli i kibiców. Jego podręczniki ‘szkolne’ zamiast pomagać w poznawaniu nauki Biblii, to wyjątkowo utrudniają. Nauka „złego niewolnika”, teoretyczna i praktyczna, jest w zasadzie dalej na poziomie podstawowym i elementarnym. „Wyższa jazda” zaczyna się wtedy, kiedy usiłuje się zrozumieć jego ‘budzące podziw’ i ciągle zmieniające się ‘cudowne prawdy’, dogmaty, czyli wymyślne kłamstwa, ukryte w retoryce i w zawiłej wykładni. Wielu zauroczonych „złym niewolnikiem idzie na skróty (lenistwo) i przyjmuje je na wiarę (ślepa wiara; Mt 7:13,14 bt; polecamy książkę Stephan’a Hassan’a: „Psychomanipulacja w sektach” [tytuł oryginału: Combatting Cult Mind Control]).

UWAGA!!! Krytyka autorytarnej instytucji religijnej „złego niewolnika” Świadków Jehowy, z tych samych czy podobnych powodów, zbiorowo i indywidualnie dotyczy kierowniczego gremium każdej religii. Dlatego, że w zorganizowany i zinstytucjonalizowany sposób dopuszczają się one zdrady Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa, Ich apostołów i proroków oraz zdrady i sprzeniewierzenia Słowa Bożego nauki Pisma Świętego. Ci opętani władzą przywódcy religijni odurzają umysły swych wiernych szaleńczym bałwochwalstwem wszelakiej maści, które wywołuje oczywisty gniew Boży. To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’!!!

Mt 24:48 nwt-pl; Iz 29:14 bp; Jer 8:5-9 bt; 17:13 bp; Ez 22:28; 23:35,(1-49) bt; Ef 2:20; Jak 4:4; Obj 14:8 bpd,bp; 17:1-5,15; 18:3,23 bpd,bp.

       „Ci fałszywi apostołowie — to podstępni działacze, udający apostołów Chrystusa” — 2Koryntian 11:13 bt.

       Jeśli chcemy być uczniami Boga i Jezusa, poznać treść i sens Słowa Bożego, to musimy być krytyczni. Z modlitwą i z pomocą Ducha Świętego sami mamy wysilać się, dociekać i zrozumieć, aby iść za nauką tej Księgi i nie dać ją sobie zawoalować oraz nie ulegać indoktrynacji „złego niewolnika, jego uporczywej propagandzie. Aby poznać, zrozumieć „całym swym umysłemczy całym wewnętrznym człowiekiem (gr. ‘ginóskó’) zawartą w niej Prawdę Bożą i Chrystusową, niepotrzebne są studia teologiczne. Pan Jezus zapewnił: „Publicznie wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, ponieważ starannie ukryłeś te rzeczy przed mędrcami i intelektualistami [rozumnymi], a objawiłeś je niemowlętom. Tak, Ojcze, ponieważ uznałeś za dobre to uczynić” (Łk 10:21 nwt-pl). Trzeba posiąść umysł Chrystusowy, który wynika z nauczenia i pouczenia (gr. ‘didaktos’) Bożego, a wtedy będziemy prawdziwie uczniami Boga Ojca i Pana Jezusa, i nie tylko unikniemy wprowadzenia w błąd, ale zdobędziemy prawdę prowadzącą do życia wiecznego. Jezus powiedział: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśli go nie przyciągnie Ojciec, który Mnie posłał — a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. U proroków czytamy: I [będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy], kto usłyszał od Ojca i przyjął pouczenie, przychodzi do Mnie (2Tym 3:7,13,15; Rz 10:2,3; Dz 17:11; J 17:3,17; Flp 1:9,10; Mk 12:30; 1Kor 2:16 nwt-pl; J 6:44,45 bpd).

       Kiedy „zły niewolnik wreszcie okaże skruchę i pokorę, przeprosi za swoje kłamstwa i wprowadzanie w błąd oraz porzuci swój żenujący rewizjonizm??? Powinien nawrócić się do Boga Ojca i Pana Jezusa oraz wrócić do niezmiennej Prawdy Słowa Bożego, a nie ciągle i uparcie trzymać się swego rewizjonizmu. Trzeba aby założył „wory pokutne” i posypywał się popiołem, a być może będzie mu przebaczone (Dan 9:3-5,20; Jonasza 3:5). W przeciwnym wypadku będzie USUNIĘTY przez Jezusa Chrystusa kiedy przybędzie (Mt 24:51; Łk 12:46 bp, bw). Niech „zły niewolnikposłucha ważnej prawdy wypowiedzianej przez nieżyjącego już świadka Jehowy. A.H. Macmillan wyjaśnił: „Pojąłem, że powinniśmy przyznawać się do błędów i w dalszym ciągu badać Słowo Boże, aby uzyskać jaśniejsze zrozumienie. Niezależnie od tego, jak dalece musielibyśmy od czasu do czasu rewidować swoje poglądy, łaskawe zrządzenie co do okupu i Boska obietnica życia wiecznego nie ulegną zmianie”( Strażnica nr 14 z roku 1967). „Zły niewolnik woli postępować tak: Piotr nie doszedł do wniosku, że Jezus się pomylił i że za jakiś czas odwoła to, co powiedział. Raczej przyznał z pokorą, że ma on ‘wypowiedzi życia wiecznego’ (J 6:66-69). A jak my reagujemy, gdy w publikacjach dostarczanych przez ‘wiernego szafarza’ natrafiamy na myśl, którą trudno nam zrozumieć lub zaakceptować? Powinniśmy starać się pojąć sens, zamiast wypatrywać zmiany odpowiadającej naszym oczekiwaniom (Łk 12:42)” (w 15.04.2012). Powstaje jednak ważne pytanie: Czy naprawdę mamy do czynienia z „wiernym szafarzem”??? „Zły niewolnik nachalnie domaga się, żeby postępować wg takiej oto instrukcji: Punkt 1) „Zły niewolnik zawsze ma rację. Punkt 2) Jeśli „zły niewolniknie ma racji, to patrz punkt 1. Punkt 3) Jeśli nie umiesz pogodzić się z punktem 1, to przygotuj się na wypad z organizacji „złego niewolnika.

       „Zły niewolnik” w tyrański sposób traktuje myślące i poszukujące ‘dobrego pastwiska’ owce Boga Ojca i Pana Jezusa. Narzuca im ‘zdeptany pokarm’ i swoje ‘mąty’, zamiast zdrowego „pokarmu” i zdrowej „wody” Słowa Bożego. Jest złym, fałszywym  i nieodpowiedzialnym pasterzem, ponieważ myśli wyłącznie o sobie, dlatego zostanie położony kres jego pasterzowaniu.

Rozważ Słowo Boże:

Ez 34:4,10,13,16-19 nwt-pl — „Chorych nie wzmocniliście, a niedomagającej nie uzdrowiliście i zranionej nie opatrzyliście, a tej, która się odłączyła, nie przyprowadziliście z powrotem i zagubionej nie postaraliście się odnaleźć, lecz srogo utrzymywaliście je w podporządkowaniu, i to po tyrańsku. Tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa [JHWH]: ‚Oto jestem przeciwko pasterzom i zażądam moich owiec z ich ręki, i sprawię, że przestaną (Biblia bw – „usunę ich”; bt – „położę kres”) paść moje owce, i pasterze już dłużej nie będą paść samych siebie; a ja wyratuję moje owce z ich ust i już nie będą ich pokarmem’. I wyprowadzę je z ludów oraz pozbieram je z krajów, i sprowadzę je na ich ziemię, i będę je pasł na górach Izraela, (…) „Zagubionej będę szukał, tę zaś, którą się odłączyła, sprowadzę z powrotem, i mającą złamanie opatrzę, a niedomagającą wzmocnię, lecz tłustą i silną unicestwię. Będę ją pasł sądem”. A co do was, moje owce, tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: Oto sprawuję sąd między owcą a owcą, między baranami a kozłami. Czy to dla was taki drobiazg, że się pasiecie na najlepszym pastwisku, lecz resztę swoich pastwisk mielibyście stratować nogami, i że pijecie czyste wody, lecz pozostałe mielibyście mącić swymi nogami? A moje owce miałyby się paść na pastwisku stratowanym waszymi nogami i miałyby pić wodę zmąconą waszymi nogami?”

                Czy aby na pewno Biblia Święta uczy o organizacji zbawienia???

J 14:6 nwt-pl — „Ja [Jezus] jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, ja tylko przeze mnie”.

       W Biblii nie występuje słowo „organizacja”, to tym bardziej nie ma mowy o ‘organizacji Bożej’ i jej zbawieniu. „’Zbawienie (u) Boga naszego zasiadającego na tronie i (u) Baranka’” (Obj 7:9,10 bp). Oto typowe biblijne określenia zboru chrześcijańskiego występujące w różnych przekładach Biblii – DROGA, ZBÓR /kościół/ z gr. ‘ekklesia’ – zgromadzenie wybranych Bożych, BRACIA (bardzo często), wspólnota wiary, braterstwo, społeczność braci (braterska), społeczność chrześcijańska lub cała społeczność (Dz 19:23 nwt-pl; Dz 9:2; 22:4; 24:22 [gr. hodos’ /droga/ – /prawidłowy/ sposób postępowania]; a także: 1P 2:17; 1P 5:9; Dz 2:42; 9:31; 20:28; Ga 1:13; Flm 1:5-7).

       „Zły niewolnikwraz ze swą organizacją, głosi swój przekonywający ‘pomysł’, że Bóg ma organizację niewidzialną (niebiańską) i organizację widzialną (ziemską). Razem tworzą one wszechświatową organizację Bożą, zwaną też ‘matką’ (nie mylić z matką Bożą /Boską). Na czele której rzekomo od 1914 roku jest Jezus, z daną mu przez Boga „wszelką władzą w niebie i na ziemi”. „Zły niewolnik twierdzi, że jego decyzje są oparte na Słowie Bożym i podejmowane pod kierownictwem  „ducha świętego” (nwt-pl – z małej litery). Niemniej okazuje się, że jest to tylko piękna i uspakajająca deklaracja. To czego uczy „zły niewolnik i jego organizacja rzekomo Boża, czyli tylko boska, różni się i to nieraz diametralnie od tego czego uczy Biblia Święta. Jak już wykazano w innych tematach, „zły niewolnik swoje dogmaty nazywa ‘wybornym pokarmem’. Kiedy dociera to hipnotyzujące ‘światło’ charyzmatycznego i autokratycznego czy autorytarnego „złego niewolnikado świadków Jehowy (skrót ŚJ), jest ono rozkazem, wszyscy mają uważnie słuchać, wdrażać w życie i nie grymasić. „Zły niewolnikjest odurzony swoim boskim ‘światłem’ i swoimi ‘atrakcyjnymi prawdami’ (np. rokiem 1914!!!), które „je, pije i upija się” nimi. Z właściwą sobie nachalnością i arogancją wciska swoją ‘słodką prawdę’, swój ‘atrakcyjny hybryd’, ponieważ z upodobaniem miesza i łączy swoje żenujące ‘pomysły’ z prawdami Świętego Słowa Bożego. Czy u Boga zdobywa pochwałę i opinię wiernego niewolnika??? (Iz 28:15)

       Czy aby na pewno jak głoszą publikacje ŚJ. ‘w roku 1919 niebiańska organizacja Boża nawiązała z nimi i ich organizacją łączność duchową’??? Organizacja rzekomo Boża absolutnie zdominowana przez charyzmatycznego i autokratycznego „złego niewolnika, tworzy razem tzw.‘widzialną (ziemską) organizacją Bożą’. Straszy ŚJ, że ‘gdyby ją mieli opuścić, dokąd by się udali? Jest tak, że „zły niewolnik ze swą organizacją w Obj 9:16 nazwaną „wojskami konnicy”, zagarnął wielu bardzo religijnych ludzi, przekonując ich wszystkich do swego mitu, że nie ma zbawienia, nie ma życia wiecznego, nie ma drogi do Boga Ojca i Pana Jezusa jak tylko przez niego i jego organizację rzekomo Bożą,  ponieważ ‘nie ma żadnej innej organizacji, która by spełniała wolę Bożą’. Czy Pan Jezus uczył o jakiejś jedynej organizacji i jakimś innym, drugim pośredniku, oprócz Niego samego???

Rozważ Słowo Boże: Pan Jezus powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie może przyjść do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie oraz „Dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do Mnie, jak tylko ten, któremu zostało to dane od Ojca. Przez to wielu spośród Jego uczniów zawróciło i już z Nim nie chodziło. Wówczas Jezus zwrócił się do Dwunastu: Czy i wy chcecie odejść? Szymon Piotr odpowiedział: Panie! Do KOGO odejdziemy? (Ty) masz słowa życia wiecznego. My zaś uwierzyliśmy i jesteśmy pewni, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego” lub „Lecz wy nie nazywajcie się: rabbi, bo macie tylko jednego Nauczyciela, a wy (wszyscy) braćmi jesteście. I nikogo na ziemi nie nazywajcie ojcem, bo macie tylko jednego Ojca w niebie. Nie nazywajcie się też: mistrzami, bo macie jednego tylko Mistrza Chrystusa”. „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus” (J 14:6; 6:65-69; Mt 23:8-10 bp; 1Tym 2:5,(6,7) nwt-pl).

       „Zły niewolnik wymyślił swą widzialną (ziemską i ludzką czyli grzeszną i omylną) organizację ‘Bożą’, nazwaną przez nieomylne Słowo Boże „wojskami konnicy” działającymi na jego rozkaz. Podpinając ją pod doskonałą, świętą i niebiańską dziedzinę duchową, w której przebywa Bóg Ojciec i Pan Jezus wraz ze wszystkimi swymi niebiańskimi stworzeniami, traktuje swą organizację jako przedłużenie ‘Boskiego’ ramienia. Stąd „zły niewolnik jak w wojsku domaga się posłuszeństwa dla siebie i swej organizacji boskiej, a wiadomo z rozkazem się nie dyskutuje. Fanatyzm i dogmatyzm nie ma nic wspólnego ze Świętym Bogiem, nawet On sam nie domaga się ślepego posłuszeństwa, tylko ‘rozumnej służby, pełnionej naszą zdolnością rozumowania’, „całym swym umysłem” (Rz 12:1,2; Mt 22:37). „Zły niewolnikprzywołuje szereg wypowiedzi biblijnych o ‘niewiastach’, co według niego świadczy o tym, że Bóg ma żonę, czyli ‘organizację’. Oto jedne z nich: „I ja wprowadzę nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę i między twoje potomstwo a jej potomstwo. On [Ono] rozgniecie ci głowę, a ty rozgnieciesz mu piętę”.Ale Jerozolima górna jest wolna i ona jest naszą matką; „Ale wy przystąpiliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, Jerozolimy niebiańskiej, i do miriadów aniołów, w ogólnym zgromadzeniu, i do zboru pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, Sędziego wszystkich, i do życia duchowego prawych, którzy zostali doprowadzeni do doskonałości, i do Jezusa, pośrednika. To jest spłaszczanie ważnych prawd i niepoważne podejście do tematu. Symboliczną „niewiastą” jest wielka rodzina świętych stworzeń Boga w niebie, a także na ziemi, lecz oczyszczonych z grzechu „dzięki krwi Baranka”, Jezusa. To ona wyłoniła z siebie „Potomstwo, Potomka” Jezusa Zbawiciela, a dokładniej ‘Nasienie niewiasty’, które przybyło z góry, z nieba od Boga na ziemię jako człowiek. Po zawarciu „Nowego Przymierza” z pierwszymi swymi uczniami i apostołami, Pan Jezus położył podwaliny, fundament pod alegoryczną „Nową Jerozolimę”, ‘górną i niebiańską’, w przyszłości z coraz liczniejszym „jej ludem” (1Moj 3:15; Gal 4:26,27; Iz 65:17-19; Heb 12:22-24; Łk 2:11; 22:20,28,29; Obj 12:1-17; 21:1-27). Biorąc pod uwagę wypowiedzi biblijne, Bóg Ojciec i Pan Jezus kierują swą uwagę na poszczególne osoby, ludzi, a nie na jakąś organizację czy instytucję. Dopisywanie do niej przymiotnika ‘Boża’ na pewno nie zmieni Bożego poglądu (Mt 24:31,40,41; Łk 17:34-36 bw).

                    Jaka jest chrześcijańska prawda o ‘arce zbawienia’???

          „Zły niewolnik” jak ‘pomysłowy Dobromir’ najpierw wymyśla swą ‘cudowną prawdę’, a potem szuka jakiegoś poparcia w Biblii. Porównywanie tzw. ‘organizacji Bożej’ do arki Noego (łodzi Bożej) jest kłamstwem i wykrzywianiem  Słowa Bożego. Ap. Piotr wyjaśnił, że ‘dzisiaj zbawia nas chrzest wodny jako prośba do Boga o dobre (prawe) sumienie’, a nie usadowienie się w jakiejś organizacji ‘Bożęj’ czy ‘arce zbawienia’. Bóg ocalił nie tyle arkę Noego, co jego jako swego wiernego czciciela i jego rodzinę. Odpowiednikiem, wzorem, antytypem (gr. ‘antitypos’ to zamiast lub w miejsce) nie arki, a wód potopu wg ap. Piotra jest chrzest.  Jako wyraz wiary w zbawczy okup Jezusa Chrystusa, wiary w wartość Jego krwi i ciała złożonego na ofiarę za grzechy całego świata na symbolicznym ołtarzu całopalnym (ofiarnym), który ma moc ‘zmyć’, usunąć wszystkie grzechy wierzących (porównaj 1Kor 10:2). W ten sposób mogą oni uzyskać czyste sumienie przed Bogiem i Jezusem oraz zostać ocaleni i zbawieni do życia w Królestwie Bożym/Niebios (1P 3:20,21; Tyt 3:5). Tu nie chodzi więc o wiarę w jakąś ludzką instytucję czy organizację zbawienia lub zinstytucjonalizowane zbawienie!!! Bałwochwalcze autorytety ludzkie zawodzą, stają się oszukańcze i są narzędziem wprowadzania w błąd całej zamieszkanej ziemi przez diabła’. Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka”!!! (koniecznie zobacz Obj 7:9,10; 12:9: J 3:16; Dz 4:12; Ef 2:8).

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ !!!

1P 3:21 bpd — „tej (wody) odpowiednikiem jest chrzest, który i was teraz zbawia, a jest nie pozbyciem się brudu ciała, lecz skierowanym do Boga wezwaniem dobrego sumienia, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa” (porównaj Tyt 3:4-7 bpd).

Ef 2:8 bpd — „Gdyż łaską jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie z was — to dar Boga” (zobacz też Tyt 2:11; łaska – w nwt niezasłużona życzliwość).

       Przez chrzest ‘w imię Jezusa Chrystusa’ wstępujemy na drogę odnowienia i zbawienia, całkowitej naszej wewnętrznej przemiany, a to dzięki wierze w Jezusa Zbawiciela, przy decydującym, ciągłym i indywidualnym działaniu Ducha Świętego. Nie będzie on jednak działał wbrew naszej woli, trzeba usilnie za nim podążać i o niego zabiegać (Łk 11:13; Dz 2:38; Rz 6:3).

       Namaszczenie Duchem Świętym nie gwarantuje zbawienia, ponieważ niektórzy odpadają od wiary. Duch Święty wspiera,  pomaga i prowadzi, jeśli całkowicie poddajemy się pod jego wpływ i ciągle podążamy za nim, w przeciwieństwie do podążania za pragnieniami ciała. Trzeba wytrwać w wierności i w namaszczeniu Duchem Świętym do końca swego życia lub do końca tego złego świata. Namaszczenie (x3 w Biblii), namaszczony (x4 w Biblii) – gr. chrisma i chrio  od  gr. chraomai tzn. poręczenie, otrzymać kredyt, pożyczyć (J 14:16,17; Rz 8:8-17).

       Z analizy Słowa Bożego i to całego kontekstu (w nwt) Mateusza 24:37 do 25:46 oraz paralelne Łukasza 12:42-48; 17:26-37 wynika, że Pan Jezus nie mówi o zbawieniu zboru chrześcijańskiego jako jakiejś organizacyjnej ‘arki’ czy ‘łodzi’ zbawienia, na czele której stoi super niewolnik-kapitan. Mówi o poszczególnych swoich niewolnikach (szafarzach), o niewolniku wiernym i roztropnym (mądrym), o złym niewolniku, o pannach roztropnych i głupich. Pan Jezus rozróżnia niewolników i ich dokonania, jednych chwali i nazywa wiernymi i dobrymi, ma dla nich nagrodę, a innego gani nazywa niegodziwym i gnuśnym, rozkazuje aby nieużytecznego niewolnika surowo ukarać. W Łk 12:47,48 Pan Jezus mówi o błędach niewolników, że jeden niewolnik będzie rozumiał wolę pana, ale nie postąpi zgodnie z nią, dlatego otrzyma większą karę, a drugi nie będzie rozumiał woli pana, przez co będzie jednak czynił coś karygodnego, dlatego otrzyma karę mniejszą. Jezus kończy słowami: „Istotnie, komu dużo dano, od tego dużo się będzie żądać; a komu ludzie dużo powierzają, od tego będą żądać więcej niż zwykle”. Kiedy Pan Jezus przybędzie i zasiądzie na chwalebnym tronie, wszystkie narody będą zebrane przed Nim, a On ‘będzie oddzielał jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kóz’. Jednych Pan Jezus wynagradza za ich dobre chrześcijańskie uczynki wobec Jego nawet najmniejszych braci i dlatego odziedziczą Królestwo Boże i życie wieczne, a innych spotyka surowa kara ‘wiecznego odcięcia’, bo nic nie uczynili dla Jezusa, czyli Jego najmniejszym (braciom).

       Inne ważne wypowiedzi Słowa Bożego wskazujące jednoznacznie na indywidualne zbawienie każdego ‘niewolnika Boga’, a nie zbawienie instytucji czy ‘organizacji Bożej’, jako ‘jedynej arki zbawienia’:

Mt 24:31,40,41 nwt-pl „I pośle on swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zbiorą Jego wybranych od czterech wiatrów, od jednego krańca niebios do ich drugiego krańca. Wtedy dwaj będą w polu: jeden będzie wzięty, a drugi pozostawiony; dwie będą mleć w żarnach: jedna będzie wzięta, a druga pozostawiona.

Łk 17:34-36 bw — „Powiadam wam: Tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli; jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony.

Rozważ Słowo Boże także: Mt 10:22; 20:16 kow; 22:14; 24:13,24; 25: 31-34; Mk 13:13; 1P 2:16; Obj 2:10; 3:5; 7:14; Gal 1:6-8 bt; 1J 2:20.

                            … ___________________________________ …

          Krytyczne spojrzenie Badaczy Pisma Świętego na organizację ‘Bożą’ ŚJ.

       W następnych latach stopniowo postępowało przekształcenie Towarzystwa w „Organizację Bożą”. Jednakże ostateczna przemiana w sektę nastąpiła dopiero w 1938 r. po art. „Organizacja” (1 i 15 czerwca 1938 r.) i rezolucji przesłanej do Towarzystwa przez zbory. Od tego czasu dawano do zrozumienia, że kto chce przeżyć Armagedon musi stać się członkiem „Organizacji Bożej” – innej drogi zbawienia nie ma.

       Nauka o „przewodziejest naśladownictwem nauki papiestwa, że tylko kościół Rzymskokatolicki jest jedynym przedstawicielem Boga. Jej zwolennicy zbytnio pokładając ufność w „organizacji” i swych duchowych przywódcach stali się poddanymi niewolnikami  na wzór zwolenników papiestwa.

       Apostoł Paweł ostrzegał w 1 Kor. 7:23: „Jesteście drogo kupieni; nie stawajcie się niewolnikami ludzi”.

       Lojalność względem Towarzystwa była ceniona o wiele wyżej niż lojalność wobec Boga i Prawdy. To doprowadziło do przyjmowania wszystkich nauk i zarządzeń Towarzystwa bez właściwego badania, co torowało drogę do coraz większych błędów.

       Nauka o „przewodzie” została użyta przez ambitne jednostki, aby zagarnąć władzę i wywyższyć stojących na czele, by stłumić Prawdę Bożą przekazaną przez „wiernego sługę”, aby lud Boży uczynić ponownie niewolnikami, a wiernych sług Bożych uważać za zdrajców, zwodzicieli i szkodliwe wilki, usuwając ich ze zborów.

       W ten sposób Boski Plan zbawienia ludzkości został wypaczony i ograniczony tylko do garstki zwolenników Towarzystwa, a Armagedon (światowa rewolucja) stał się straszakiem (na wzór katolickiego piekła) naganiającym ludzi do Organizacji”. Źródło: http://pastor-russell.pl

                            … ___________________________________ …

       Początki Badaczy Pisma Świętego były obiecujące i powinny być wzorem ustawicznego, wnikliwego studium Biblii, ale zostało to zaprzepaszczone. Oto relacja: Wraz z grupą przyjaciół (około 6 osób) C.T. Russell zaczął wnikliwie badać Pismo Święte niezależnie od dogmatów kościelnych. Była to pierwsza „klasa” studium Biblii i dała początek Badaczom Pisma Świętego. Posługiwali się metodą, żeby niezrozumiałe fragmenty Biblii „tłumaczyła Biblia”. Przed studium modlili się do Boga o zrozumienie, następnie wyszukiwali i wypisywali wszystkie wersety biblijne poruszające jakiś temat. Na zakończenie formułowali wnioski.

— Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

— Czytaj teżRozpoznacie ich po ich owocach  Człowiek zostaje przyjęty do kościoła za to w co wierzy, a wykluczony za to, co wieMark Twain

Prawdziwe oblicze Strażnicy;   FILM o 62 apostatach;   ex-ŚJ.;   Znalezione w Strażnicy;   Komitet Sądowniczy;   Prawda, która wyzwala;   ANNA 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys