„WY, PASTERZE, SŁUCHAJCIE SŁOWA JAHWE”!

Aktualizowany: 12.03.2016

Dział tematyczny: Ważkie kwestie biblijne!

„Któż bowiem jest jak ja [JHWH] i kto rzuci mi wyzwanie, i któryż pasterz zdoła się ostać przed moim obliczem”? „Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Jahwe”! — Jeremiasza 49:19 nwt-pl; 50:44; Ezechiela 34:7,9 bt.

       W PIERWOTNYM zborze (zgromadzeniu) chrześcijańskim byli ustanowieni ‘starsi’ [gr. ‘presbyteros’] nie dla urzędu władzy, ale aby ‘sprawować opiekę i trudzić się w Słowie [Bożym] i nauce’. Apostoł Piotr usilnie ich zachęcał: Paście stado Boga, które jest między wami, doglądając [gr. ‘episkopeō’] go nie z przymusu, ale chętnie, po Bożemu, nie ze względu na brudny zysk, lecz z oddaniem, nie jako (ludzie), którzy sobie podporządkowują przydzielonych, lecz jako ci, którzy stają się wzorem stada. A gdy się ukaże Arcypasterz [Pan Jezus], otrzymacie niewiędnący wieniec chwały”. Jednak kiedy zbrakło apostołów zbory chrześcijańskie dotknęło odstępstwo. Przepowiedział go apostoł Paweł: Troszczcie się o siebie samych i całą owczarnię. Duch Święty postawił was w niej, abyście doglądali [gr. ‘episkopeō’] i dostarczali pokarmu [paśli] wspólnocie (zborowi, zgromadzeniu) Boga (i Pana), który ją nabył na własność przez swoją śmierć. Zdaję sobie sprawę, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie oszczędzą owczarni. Nawet wśród was znajdą się tacy, którzy będą głosili zgubne [przewrotne, kłamliwe] nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów”. Dlatego dzisiaj w szczególny sposób mamy do czynienia z ‘fałszywymi [kłamliwymi] prorokami i fałszywymi [kłamliwymi] nauczycielami’ dopuszczającymi się wielkiej zdrady. Są oni przywódcami wielkich religii tego świata, zwłaszcza religii chrześcijaństwa tego świata, przeróżnie podzielonych, zorganizowanych, zinstytucjonalizowanych, ale zwodniczych, skażonych i zbrukanych. „Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Jahwe”! (1Tymoteusza 5:17 bpd; 1Piotra 5:1-4 bpd; Dzieje 20:28-30 bp; 2Piotra 2:1; Mateusza 7:15; 24:24)

         UWAGA!!! Tylko z „zewnątrz wyglądają pięknie”!

       Przywódcy zwodniczych religii tego świata nie od dzisiaj dopuszczają się oczywistej zdrady Boga, Najwyższego i Naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Są nieposłuszni, buntowniczy i zuchwali, ponieważ ‘czynią bezprawie’ oraz ‘unieważnili Słowo Boże przez naukę swoją’. Ci pasterze i przewodnicy trzody zwodzą swych poddanych, zmuszając ich do wiary w swoje brednie, haniebne kłamstwa oraz narzucając im podstępne, zniewalające i zwodnicze bałwochwalstwo. Zdobyli nad nimi swą upragnioną władzę i jak „wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody” zażarcie tej władzy bronią. Mało tego, jako „obłudnicy” skrupulatnie „oczyszczają zewnętrzny kielich”, ponieważ robią dosłownie wszystko walcząc o swój ‘święty’ wizerunek i swych instytucji czy organizacji. Dlatego Pan Jezus zapowiada ‘biada obłudnym nauczycielom Pisma i faryzeuszom, bo są podobni do pobielonych grobów, które z zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są … (…) wewnątrz są pełni obłudy i nieprawości’. ‘Nie pasą owiec Bożych’, one są dla nich tylko żerem, po prostu je ‘zarzynają’ czy gorzej, jak ‘wilki drapieżne w owczych skórach’ oni je ‘zagryzają’, dopuszczając się ‘zbrodni’ duchowej (Mateusza 7:15-23; 15:6-9 bw; 23:25-28 pau; Dzieje 20:29,30 bw; Ezechiela 34:3 nwt-pl; Jeremiasza 25:34-36 bw). Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] także z przekładu interlinearnego.

       W Księdze Ezechiela 34 rozdziale Bóg posługując się alegorią zapowiada, że pociągnie władających „przemocą i okrucieństwem”pasterzy’ do odpowiedzialności i usunie ich. Z Bożego punktu widzenia pasterzami i przewodnikami trzody są także przywódcy polityczni tego świata i to zwłaszcza chrześcijańscy (Jeremiasza 25:30-38). Prorocze Słowa Najwyższego zapisane przez Jego proroka Ezechiela są jak najbardziej aktualne dzisiaj, dlatego zajmiemy się dokładniejszą ich analizą. Przekonuje nas natchniona wypowiedź w 1Koryntian 10:11 (bp) gdzie czytamy: „To wszystko, co ich spotkało, było zapowiedzią wydarzeń czasów ostatecznych, w których żyjemy, i zostało spisane dla nas w formie przestrogi”.

— Proroctwo Ezechiela 34:1-31 bt:

# „Jahwe [JHWH] skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela, prorokuj i powiedz im, pasterzom: Tak mówi Jahwe Pan: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść owiec? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadziliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z nimi. Rozproszyły się owce moje, bo nie miały pasterza i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierza polnego. Rozproszyły się, błądzą [błąkają się] moje owce po wszystkich górach i po wszelkim wysokim pagórku; i po całej krainie były owce moje rozproszone, a nikt się o nie nie pytał i nikt ich nie szukał. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Jahwe: Wyrocznia Jahwe Pana: Przecież owce moje stały się łupem i owce moje służyły za żer wszelkiemu dzikiemu zwierzęciu polnemu, bo nie było pasterza, pasterze zaś nie szukali owiec moich, bo pasterze sami siebie paśli, a nie paśli moich owiec, dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Jahwe”.

       Dzisiaj odpowiednikiem nieodpowiedzialnych i odstępczych ‘pasterzy Izraela’ są przede wszystkim ‘pasterze’ odstępczego chrześcijaństwa. Bóg zapowiada „biada pasterzom” i dwukrotnie nawołuje: „Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Jahwe”. Jednak oni najwyraźniej są zajęci nie słuchaniem Słów Bożych, ale umacnianiem swej władzy i szukaniem ‘własnych korzyści’. Oczywiście, że ‘owce’ traktują instrumentalnie i dlatego ostatnio tak bardzo się martwią, ale nie o duchowe zdrowie ‘owiec’, tylko o ich utratę czy znaczne uszczuplenie ‘trzody’, a więc stratę swych korzyści. Za wszelką cenę chcą utrzymać ‘owce’ przy sobie, dlatego rządzą „przemocą i okrucieństwem” czy „siłą i surowością” lubsurowo i okrutnie”. Przekład własny (nwt) Świadków Jehowy (skrót ŚJ.) oddaje te słowa Boże tak: „srogo utrzymywaliście je w podporządkowaniu, i to po tyrańsku”. Z powodu takich ‘pasterzy’ „rozproszyły się owce moje”, mówi Bóg „i stały się żerem”, „rozproszyły się”, dlatego też ‘błąkają się po górach i pagórkach’, są zagubione toteż same się ‘pasą’ (Izajasza 56:11 bw; porównaj Jeremiasza 23:1,2).

# „Tak mówi Jahwe Pan: Oto jestem przeciw pasterzom. Z ich ręki zażądam moich owiec, położę kres ich pasterzowaniu [usunę ich – bw], a pasterze nie będą paść samych siebie, wyrwę moje owce z ich paszczy, nie będą już one służyć im za żer. Albowiem tak mówi Jahwe Pan: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Wyprowadzę je spomiędzy narodów i zgromadzę je z krajów, sprowadzę je z powrotem do ich ziemi i paść je będę na górach izraelskich, w dolinach i we wszystkich zamieszkałych miejscach kraju. Na dobrym pastwisku będę je pasł, na wyżynach Izraela ma być ich pastwisko. Wtedy będą one leżały na dobrym pastwisku, na tłustym pastwisku paść się będą na górach izraelskich. Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko wyrocznia Jahwe Pana. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie”.

       Złych i nieodpowiedzialnych ‘pasterzy’ usunie Bóg, już „nie będą paść samych siebie”. Bóg ‘swoje owce wyrwie z ich paszczy, nie będą już służyć im za żer’. Dzisiejsi ‘pasterze’, przywódcy religijni w szczególności odstępczego chrześcijaństwa, nie przejmują się słowami Jahwe’. Czują się bezpieczni, sądzą, że im nic nie grozi, bo przecież otaczają ich miliony, ba nawet miliardy zwolenników i obrońców. Jednak Bóg zapowiada, że to się w radykalny i szokujący sposób zmieni. Nastąpi chwila, kiedy Bóg, Wielki ‘Pasterz dokona przeglądu swoich owiec i uwolni je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne, następnie wyprowadzi je spomiędzy narodów i zgromadzi’. Dlatego ‘zagubioną odszuka, zabłąkaną sprowadzi z powrotem, skaleczoną opatrzy, chorą umocni, a tłustą i mocną będzie ochraniał oraz będzie pasł sprawiedliwie’. ‘Zgromadzi je z krajów i z powrotem sprowadzi do ziemi izraelskiej’, którą dzisiaj jest przewidziane dla chrześcijańskiego „Izraela Bożego” terytorium. A jest nim szeroko rozumiane i wywyższone Królestwo Boże ‘nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość [prawość]’. To będzie naprawdę Boże ‘dobre i tłuste pastwisko’ (Galacjan 6:16; Mateusza 6:10,33; 2Piotra 3:13; Objawienie 21:1-5; Izajasza 65:17-19(25); 66:22; Daniela 2:44).

# „Do was zaś, owce moje, tak mówi Jahwe Pan: Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły. Czyż to wam może mało, że spasacie najlepsze pastwisko, by resztę swego pastwiska zdeptać swoimi stopami, że pijecie czystą wodę, by resztę zmącić stopami? A owce moje muszą spasać to, co wy zdeptaliście waszymi stopami, i pić to, coście zmącili waszymi stopami. Dlatego Jahwe Pan tak mówi do nich: Oto Ja sam będę prowadził sąd pomiędzy owcami tłustymi a owcami chudymi. Ponieważ wszystkie zwierzęta słabe odpychaliście bokiem i plecami i popychaliście je swoimi rogami, tak że je przepędzaliście, dlatego chcę pomóc moim owcom, by już więcej nie stawały się łupem; osądzę poszczególne owce”.

       Każda ‘owca’ i ‘nie owca’ ma osobistą wolność oraz jest też osobiście odpowiedzialna przed Bogiem, Najwyższym i Panem Jezusem Chrystusem. Dlatego każdy osobiście ‘zda sprawę Bogu’! Uznanie Boże mają ci, którzy ‘z drżeniem odnoszą się do Jego Słowa”. Pan Jezus zacytował 5Mojżeszową 8:3:Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Nikt bezwstydnie i nieodpowiedzialnie nie może ‘najlepszego pastwiska spasać, a resztę zdeptać’ i ‘pić czystą wodę, a resztę zmącić’. Najlepszy ‘pokarm i czystą wodę’, którym jest Słowo Boże nie pozostawiamy tylko sobie, ale udostępniamy pozostałym ludziom, potencjalnym ‘owcom Boga’. Jednak ‘nie depczemy i nie mącimy’, a więc nie utrudniamy innym poznania Prawdy Słowa Bożego, przez wykrzywianie jej swym oszustwem czy kłamstwem. Nie możemy też bezmyślnie dołączać i wspierać tych, którzy ‘depczą pokarm i mącą czystą wodę’ Słowa Bożego. Wielu spotka surowa kara, bo zamiast spełniać dobre uczynki to ‘słabe owce odpychali bokiem, plecami i popychali rogami [swej władzy], tak że je przepędzili’ [‘wypędzili’, ‘wypchnęli’, ‘odpędzili’]. Bóg Ojciec przez Pana Jezusa Chrystusa ‘osądzi poszczególne owce’ (2Koryntian 5:10; Rzymian 14:10,12; Izajasza 66:2,5 bw; Mateusza 4:4 bw; Hioba 13:7 br; Izajasza 5:18 nwt-pl).

# „I ustanowię nad nimi jednego pasterza, który je będzie pasł, mego sługę, Dawida. On je będzie pasł, on będzie ich pasterzem. A Ja, Jahwe, będę ich Bogiem, sługa zaś mój, Dawid, będzie władcą pośród nich. Ja, Jahwe, to powiedziałem. Zawrę z nimi przymierze pokoju, a dzikie zwierzęta wytępię z kraju, tak iż będą mogły [owce] bezpiecznie mieszkać na stepie i spać w lasach. Błogosławić im będę oraz ziemiom wokół mego wzgórza, będę zsyłał deszcz w dogodnym czasie, będzie to deszcz niosący błogosławieństwo. Drzewo polne wyda swój owoc, a ziemia wyda swój plon. Będą oni żyli bezpiecznie w swym kraju i poznają, że Ja jestem Jahwe, gdy skruszę kłody ich jarzma i wyrwę ich z ręki tych, którzy ich ujarzmiają. Nie będą już odtąd łupem narodów ani nie będą pożerać ich zwierzęta kraju, ale bezpiecznie będą oni żyli, przy czym nikt ich straszyć nie będzie. Sprawię, że powstanie dla nich obficie błogosławiony urodzaj, by już nie dręczył ich głód w kraju i by nie musieli znosić szyderstwa narodów. Wtedy poznają, że Ja, Jahwe, ich Bóg, jestem z nimi, oraz że oni, dom Izraela, są ludem moim wyrocznia Jahwe Pana. A wy, owce moje, jesteście owcami mego pastwiska, Ja zaś Bogiem waszym wyrocznia Jahwe Pana.

       Tym przez Boga ‘ustanowionym jednym pasterzem’ jest Władca, Większy Dawid, o którym mówi Apostoł Paweł w Hebrajczyków 13:20 (bt): „Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego wywiódł spomiędzy zmarłych Wielkiego Pasterza owiec, Pana naszego Jezusa”. Nasz Pan zapowiedział, że ‘kiedy przybędzie i zasiądzie na chwalebnym tronie, wszystkie narody będą zebrane przed Nim, a On będzie oddzielał jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kóz’. A wtedy to nie przynależność do instytucji czy organizacji ‘prawdziwych religii’ będzie decydowała o uznaniu ludzi za godnych odziedziczenia Królestwa Bożego i życia wiecznego. Pan Jezus będzie zwracał osobistą uwagę na dobre uczynki związane z chrześcijańskim usługiwaniem wobec Jego Osoby, a w rzeczywistości wobec chociażby ‘jednego z najmniejszych braci Jego’. Nasz Zbawiciel zapewnia: „Ja jestem drzwiami; kto wejdzie przeze mnie, ten będzie wybawiony i wejdzie oraz wyjdzie i znajdzie [najlepsze] pastwisko. Złodziej nie przychodzi w innym celu, jak tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, by miały [owce] życie i by miały je w obfitości. Ja jestem wspaniałym pasterzem; wspaniały pasterz daje swą duszę (życie) za owce”. To będzie wielkie wydarzenie kiedy Wielki Bóg ‘skruszy kłody ich jarzma i wyrwie ich z ręki tych, którzy ich ujarzmiają. A wtedy Pan Jezus poprowadzi ‘owce’ swego Ojca do bezpiecznego, szczęśliwego i wiecznego Królestwa Bożego/Niebios ‘nowego nieba i nowej ziemi’, które jest przygotowane w wymiarze niebiańskim i ziemskim, ludzkim (Jeremiasza 23:5,6; Mateusza 25:31-46 bt; Jana 10:9-18 bw, nwt-pl; Objawienie 7:9,10,13-17; 21:1-5,22; porównaj koniecznie Ezechiela 37:24-28; Izajasza 11:1-10; 65:17-25).

       Ten Najlepszy, Wspaniały Pasterz Boży nawołuje: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Ja dam wam wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, że jestem łagodny i pokorny. Bo moje jarzmo jest łatwe do niesienia, a mój ciężar lekki” (Mateusza 11:28-30 pau). Z drugiej jednak strony ten Wspaniały, Wielki Pasterz ostrzega ‘pasterzy owiec’ i potępia ich obłudne uczynki:

       „Biada wam, obłudni nauczyciele Pisma i faryzeusze, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Sami nie wchodzicie, a tym, którzy tam zmierzają, nie pozwalacie”.

       „Biada wam, obłudni nauczyciele Pisma i faryzeusze, bo oczyszczacie zewnętrzną stronę kielicha i misy, a wewnątrz pełno w nich zdzierstwa i chciwości”.

       „Biada wam, obłudni nauczyciele Pisma i faryzeusze, bo jesteście podobni do pobielonych grobów, które z zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i zgnilizny. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi [prawi], ale wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości”.

       „Dlatego właśnie posyłam do was proroków, mędrców i nauczycieli Pisma. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie; a innych wychłoszczecie w waszych synagogach [z gr. dosł. zgromadzeniach] i będziecie ich przepędzać z miasta do miasta” (Mateusza 23:13,25,27,28,34 pau; porównaj Jana 16:2 – wyłączanie, wykluczanie ze zgromadzenia).

       „Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Jahwe”:

„Jahwe [JHWH] grzmi z wysokości, podnosi głos z Przybytku świętego, grzmi donośnie nad swą niwą, jak gniotący tłocznię wznosi okrzyki. Do wszystkich mieszkańców tej ziemi, aż po krańce ziemi grom się rozlega. Bo Jahwe rozprawia się z narodami, On sąd sprawuje nad wszelkim stworzeniem. Pod miecz wydaje złoczyńców taki wyrok Jahwe. Tak mówi Jahwe Zastępów: Oto przetacza się klęska od jednego narodu na drugi, i burza straszliwa się zrywa od krańców świata. Pobici przez Jahwe dnia tego zalegną od krańca ziemi po kraniec. Nie będą opłakiwani, zbierani ani też grzebani, staną się mierzwą [nawozem] na powierzchni ziemi. Podnieście lament i krzyk, o pasterze! Tarzajcie się [w prochu], przewodnicy trzody! Bo dopełniły się dni waszej rzezi! (Skruszę was) i runiecie jak kruche naczynie. Zniknie schronienie dla pasterzy i ratunek dla przewodników trzody. Słuchaj! [Rozlega się] wołanie pasterzy i lament przewodników trzody! Jahwe pustoszy bowiem ich pastwisko” (Jeremiasza 25:30-36 bp).

       Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Jahwe”!

       Biadajcie, pasterze i krzyczcie, tarzajcie się w popiele [okażcie skruchę], przewodnicy owiec”! Najwyższego, Boga w żaden sposób nie da się oszukać i zwieść! Na nic zdaje się ta za wszelką cenę obrona waszego ‘poprawnego’ wizerunku i obrona reputacji waszych ‘świętych’ organizacji, instytucji czy tych waszych tzw. ‘religii prawdziwych’! „Dlatego opamiętajcie się [okażcie skruchę] i nawróćcie, aby były zmazane wasze grzechy(Jeremiasza 25:34 bw; Dzieje 3:19 bpd, nwt-pl; porównaj Judy 3-13).

TRZEBA IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO !!!

— Temat pokrewny: „Chrześcijańska wolność i odpowiedzialność!”, „Niewolnicy Pana Jezusa, a Jego ‘znak obecności’!!!” oraz „Każdy osobiście!”

 Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

— Czytaj teżRozpoznacie ich po ich owocach Człowiek zostaje przyjęty do kościoła za to w co wierzy, a wykluczony za to, co wieMark Twain

   Prawdziwe oblicze Strażnicy;   ex-ŚJ.;   Super faktyZnalezione w Strażnicy;   Komitet Sądowniczy;   Prawda, która wyzwala  Czas niewolników (zarządców, nauczycieli).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys