WSTRZĄSAJĄCY „DZIEŃ ICH GNIEWU”! DLACZEGO?

   #Wraz z Bogiem Ojcem Pan Jezus przyjdzie w chwili, kiedy się nie spodziewacie#

Aktualizowany: 20.02.2018

Dział tematyczny: Bezwzględne proroctwakoniec tego świata! Jak się dokona?

— „Ja [Bóg] od początku ogłaszam przyszłość i od wieków to, co się [jeszcze] nie zdarzyło. Powiadam: Moje zamierzenie zostanie spełnione i wolę swoją całkowicie przeprowadzę”. „Nadszedł wielki dzień Ich gniewu, i kto zdoła przetrwać [uratować się]”? — Izajasza 46:10 bp; Objawienie 6:17 pau, psz.

Treść: Najpierw szokujący koniec uwodzących, zwodniczych religii tego świata i ostatecznie wstrząsający koniec tego złego świata ludzkiego!

       PISMO ŚWIĘTE zawiera niezwykłe proroctwa Wszechmocnego i Niezwykłego Boga. To On jest Świętym Autorem tych proroctw, dlatego ich spełnienie jest nieuchronne i pewne! Do jednego ze swych proroczych pisarzy, apostoła Jana, sam Bóg „mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe”. Pan Jezus Chrystus (Pomazaniec) zapewnił: „Słowo Twoje jest prawdą”. W gruncie rzeczy to On wraz ze swą armią potężnych aniołów dokona urzeczywistnienia wszystkich niezwykłych proroctw Niezwykłego Boga. Pan Jezus uczyni bezspornym faktem każde prorocze Słowo Boże — bo przecież jak sam powiedział: „Pismo [Święte] nie może być naruszone” (Mateusza 25:31; Objawienie 21:5 bw; 22:6; 19:11-16; Jana 17:17 bpd; 10:35 bpd).

                          Szokujące proroctwa staną się faktem!

       To nieuchronnie, niezawodnie i nieomylnie wypełniające się proroctwa Boga, są bezsprzecznym dowodem, że On jako Odwieczny, Wszechmocny i NieśmiertelnyBył, Jest, Przychodzi [Będzie]. Otaczające tron Boga Jego niebiańskie stworzenia, bez przerwy, dniami i nocami, powtarzają’: „Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZI. Bóg Wszechmocny ‘przychodzi, nadchodzi, przyjdzie’ i nieuchronnie spełni swe wszystkie niezwykłe proroctwa, a dokona tego poprzez ‘przyjście’ swego Chrystusa Jezusa (Objawienie 4:8 bp, pau; 11:17 pau, bw; 1:4,8). Twierdzenie o ‘przegranym i wycofanym Bogu’ czy ‘martwym Bogu’ jest zupełnie bezpodstawne, fałszywe i bezsensowne. Jest absolutnie pewne, że Jego istnienie nie jest statyczne, ale dynamiczne — Wieczny Bóg uczestniczył i zawsze będzie aktywnie uczestniczył w kształtowaniu historii ludzkości. W Piśmie Świętym i Bóg Ojciec, i Syn Boży, Pan Jezus Chrystus tytułowany jest ‘Zbawicielem’ [gr. ‘Sōtēr’]. Odwieczny Bóg Ojciec, Wszechmocny, „Który BYŁ i Który JEST, i Który PRZYCHODZI jest ŹRÓDŁEM życia i zbawienia. On ‘stworzył wszystko, i z woli Jego zostało stworzone, i zaistniało’ oraz „On [Bóg] sam każdemu daje życie, tchnienie i wszystko”. Jednak to Pan Jezus [dosł. ‘JHWH zbawieniem’] Chrystus, Pomazaniec Boży dokładnie wypełnił, wypełnia i wypełni wszystkie proroctwa Boga. Bowiem to „Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata”. „Bóg wywyższył Go jako Władcę i Zbawiciela po swojej prawicy”. Dlatego jest „Królem królów i Panem panów”.

Rozważ Słowo Boże: Mateusza 24:30; Objawienie 1:7; 11:15-18; 12:10; Jana 5:22,23; Izajasza 40:28; Jeremiasza 1:12 bp; 10:10; Habakuka 1:12 bp; Rzymian 1:18-23; w kwestii ‘Zbawiciela’ czytaj naukę Pisma Świętego: Tytusa 3:4-6; 1:3,4; 2:10; 1Tymoteusza 2:3-6; 4:10; Łukasza 2:11; Jana 4:42; 14:6; Dzieje 5:31 bp; 17;25 pau; 1Jana 4:14 bw; Judy 24,25; Objawienie 4:11 bt; 7:10; 17:14; 19:16. Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] z przekładu interlinearnego.

Ważne! Bóg Ojciec to ‘Władca wszechrzeczy (bp), Wszechmocny, Wszechmogący’ to gr. ‘Pantokratōr’ i w NT występuje 10 razy, w tym aż 9 razy w Objawieniu: 1:8; 4:8; 11:17; 15:3; 16:7,14; 19:6,15; 21:22 oraz 2Koryntian 6:18. Słowo greckie ‘Pantokrator’ jest połączeniem dwóch słów greckich:

1) ‘Panta’, czyli ‘wszystko’ /zupełnie/ [dosł. ‘wszystkie’] lub też od słowa ‘pantē co znaczy ‘zawsze wszędzie, we wszystkich aspektach, każdy sposób’.

2) ‘Kratos’ to ‘władza, moc, siła, panowanie’.

       Grecki tytuł ‘Pantokratōr’ odnosi się tylko do Absolutnego i Uniwersalnego Boga, Wszechmocnego czy też Wszechmogącego Władcy. Dlatego niejako bez przerwy, ciągle mówi się w niebie: „Święty, Święty, Święty, Pan,  Bóg Wszechmocny [gr. ‘Pantokratōr’], Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZI. Jest On takim Bogiem odwiecznie, ustawicznie i wiecznie (Objawienie 4:8 pau).

Jest nie do pomyślenia i niewyobrażalne, wręcz absurdalne i niemożliwe, aby Proroctwa Boże zawiodły, ponieważ potwierdzone są przysięgą Najwyższego Autorytetu ‘Odwiecznego, Nieśmiertelnego, Świętego i Wszechmocnego Boga’!

                                      „PRZYSIĘGAM NA SIEBIE”!!!

                „Ja [JHWH] czuwam nad Słowem moim, aby je wypełnić”!

     Oto Słowa Tego Boga przekazane nam przez Izajasza, Jego proroka i pisarza:

— „Powiedzcie, przedłóżcie dowody, nawet naradźcie się wspólnie: kto przepowiedział to z dawien dawna, ogłosił już wcześniej? Czyż to nie Ja – Jahwe [JHWH]? Poza mną nie ma boga innego, oprócz mnie nie istnieje Bóg sprawiedliwy i zbawca. Nawróćcie się do mnie, a dostąpicie zbawienia, wszystkie krańce ziemi! Bo ja jestem Bogiem – i nie ma innego! PRZYSIĘGAM NA SIEBIE: z ust moich sprawiedliwość [prawość, prawdomówność] wychodzi, Słowo nieodwołalne. Wszelkie kolano zginać się będzie przede mną i wszelki język na mnie przysięgać”! (Izajasza 45:21-23 bp; porównaj koniecznie 1Mojżeszowa 22:16-18 – dzisiaj wszystkie narody ziemi doznają błogosławieństwa (zbawienia) za pośrednictwem Potomka Abrahama, którym jest Pan Jezus Chrystus; zobacz także Galacjan 3:6-9,16,26-29; Filipian 2:9-11; Dzieje 4:12)

Ja [hebr. JHWH] czuwam nad Słowem moim, aby je wypełnić”. „Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę. (…) jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię” (Jeremiasza 1:12 bp; Izajasza 46:9-11 bw).

                     ‘Bóg wywyższył swoje Słowo ponad całe swe Imię’!

       Proroctwa Słowa Bożego są wyjątkowo pewne i nieuchronne, dlatego możemy im całkowicie zaufać! W Psalmie 138:2 (nwt-pl) król Dawid mówi pod natchnieniem: „będę sławił twe imię, ze względu na twą lojalną życzliwość i ze względu na twą wierność prawdzie. Ty bowiem wywyższyłeś swą wypowiedź nawet ponad całe swe imię” [‘wypowiedź’ Boża dosł. ‘Słowo’ Boże — zgodne z tekstem masoreckim]. W Biblii poznańskiej (bp) natomiast czytamy w tym miejscu: wywyższyłeś Twoją obietnicę ponad wszelkie imię”. ‘Słowo Boże’ to absolutna Jego Prawda, Jego obietnice i proroctwa, dlatego jest ono ‘nawet ponad całe Jego Imię’. To nieuchronnie i wręcz nieubłagalnie wypełniające się ‘Słowo Boże’ czyni Imię Boga szczególnie Wielkim i Świętym, dlatego możemy zupełnie zaufać temu ‘Słowu’. Apostoł Paweł stwierdza, że jest niemożliwe, aby skłamał Bóg’ oraz „ten, który nie kłamie, Bóg” lub „prawdomówny Bóg”. Anioł Gabriel w rozmowie z Marią matką Pana Jezusa powiedział: „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Z tego względu Pan Jezus zapewnił: „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym Słowem, które pochodzi z ust Bożych”. „Ludzie nie mogą, ale Bóg może wszystko”. „U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga WSZYSTKO jest możliwe” lub „gdyż ŻADNE słowo Boga nie pozostanie niespełnione”. To dlatego Pan Jezus Chrystus na zarzut ówczesnych obłudników religijnych stanowczo odpowiedział: „jeśli ci będą milczeć [‘rzesza Jego uczniów i dzieci’], kamienie krzyczeć będą. Pan Jezus był (i jest) wyjątkowo czujny i przykładał niezwykłą wagę do tego, aby proroctwa ‘Pisma [Świętego] wypełniły się’. Kiedy „już wszystko się dokonało” i konał w męczarniach, zadbał jeszcze o szczegół, detal. Po czym świadomy będąc, że prorocze Słowo Boże, niewzruszona Prawda Boża tryumfuje „powiedział: ‘Wykonało się’” (Hebrajczyków 6:18; Tytusa 1:2 bug; Mateusza 4:4 bt; 19:26 bp, bt; Łukasza 1:37 bt, bpd; 19:36-40 bw; Jana 19:28-30 pau; porównaj Marka 10:27; Łukasza 18:27 pau; a dalej Mateusza 21:4-11; Jana 12:9-19 i Psalm 69:22).

Dokładnie spełnią się wszystkie „zapisane w Księdze Prawdy” Proroctwa Niezwykłego i Wszechmocnego BogaOnprzysięga na Siebie”, a Jego Słowo toSłowo nieodwołalne”, bowiem stoi za tym Jego Wieczna, Święta Reputacja i Boski, Wieczny Autorytet! (Daniela 10:21 pau, bt; Izajasza 45:21-23 pau, bp, bt, bw)

# Stąd też nasze głębokie przekonanie:

PROROCTWA PISMA ŚWIĘTEGO TO SŁOWO BOGA – NIEOMYLNA I NIEZMIENNA PRAWDA OBJAWIONA !!!

          „Wielki dzień Ich gniewu [Boga i Chrystusa], i kto zdoła przetrwać”?

       Dlatego objawione i wydawałoby się pradawne proroctwa Boże, nie można dłużej lekceważyć! Już przed potopem prorok Boży Henoch zapowiadał: „Oto nadchodzi Pan [Bóg] z dziesiątkami tysięcy swych świętych [aniołów], aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożnych za wszelkie bezbożne ich czyny, które bezbożnie popełnili, i za wszelkie słowa bezecne (twarde), jakie wypowiedzieli przeciwko Niemu bezbożni grzesznicy”. Świat i ludzie znaleźli się w obliczu nieuchronnie, bezwzględnie wypełniających się, niezwykłych proroctw Słowa Bożego. Trzeba je koniecznie poznać i osobiście zająć się nimi, a ich wypełnienie to tylko kwestia czasu. Bóg [JHWH] przekazując proroctwo swemu prorokowi Habakukowi zapewnił go: Jest to widzenie na czas oznaczony [hebr. ‘mow`ed’ – ‘wyznaczony czas’], lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi: a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Proroctwa Boże zapowiadają bowiem kres tego złego świata i jego zwodniczych, uwodzących religii, tzw. nierządnego Babilonu wielkiego’hebr. ‘Babel’, co dosłownie znaczy ‘zamieszanie’ – wielki i globalny zamęt religijny! W miarę systematycznego spełniania się proroctw Pisma Świętego, zwłaszcza Księgi Apokalipsy, zwanej też Księgą Objawienia, ich alegoryczno-metaforyczno-symboliczna treść będzie stawała się coraz bardziej jasna i zrozumiała! To zapewne zdecydowanie wpłynie na pozyskiwanie głębszej świadomości duchowej przez osoby zajmujące się Biblią Świętą. W końcu dojdzie wręcz do nagłego i gwałtownego przebudzenia, ponieważ ‘uwierzą wszyscy, przeznaczeni [wyznaczeni] do życia wiecznego’. Pan Jezus stanowczo oświadcza: „Wszyscy, których powierza Mi Ojciec, przyjdą do Mnie i nikogo z nich nie odrzucę”. Zgodnie z niezawodnym proroctwem Pan Jezus ma do nich powiedzieć: „Zbliżcie się, błogosławieni mojego Ojca. Weźcie w posiadanie Królestwo [Boże] przygotowane dla was od początku świata” (Objawienie 6:12-17; 14:6-8; 17:1-6; 18:2,3,21; 19:1-21; Judy 14,15 bp; Habakuka 2:3 btDzieje 13:48 bt; Jana 6:37 pau; Mateusza 25:31-46 pau).

       O niezawodnie spełniających się proroctwach biblijnych Pan Jezus stosując symbolikę zapewnił: I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale [wzburzone i nieobliczalne tłumy ludzkie]. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku [niewidzialności] z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje [wszystkie wydarzenia (prorocze)], wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą”. Obecny świat ludzki to ‘ziemia przeklęta’ ‘królestwo cierpienia i śmierci’! Nasz Bóg i Jego Chrystus Jezus uwolnią i ocalą z niego ze ‘wszystkich narodów’ garstkę uznanych przez siebie ludzi oraz wprowadzą do swego obiecanego Królestwa Bożego. Będzie to Królestwo „nowego nieba i nowej ziemi”, „Królestwo życia” — Królestwo „Raju Boga”! Zanim jednak to nastąpi ten świat ludzki, ‘przeklęte królestwo cierpienia i śmierci’ spotka szokujący, wstrząsający i dramatyczny koniec. A dokona się on w wielkim dniu Boskiego finału rozstrzygnięcia, zwanym najczęściej w Piśmie Świętym „dniem Pańskim”. Jak też ‘wielkim dniem Ich gniewuczy dokładniej ‘wojną wielkiego dnia Boga Wszechmocnego Armagedonem!

Rozważ Słowo BożeŁukasza 21:25-28,31-33 bw; 1Mojżeszowa 3:17-19; 5Mojżeszowa 30:19,20; Rzymian 5:17 bp; 8:22; Objawienie 6:17 pau; 2:7 7:9,10; 15:4; 16:14,16; 1Tymoteusza 2:3,4; Dzieje 2:20; 1Tesaloniczan 5:2; 2Piotra 3:10,13; gr. ‘genea’ to ‘pokolenie’ w Mt 24:34; Mk 13:30; Łk 21:32 – ‘cały tłum ludzi żyjących w tym samym czasie’.

       PIERWSZE ‘wyraźne objawienie się Boga Ojca i Pana Jezusa’!

           — narody „ujrzą” NAJPIERW koniec religii tego świata! —

       Jakie to będą ‘wydarzenia’, po których będzie wiadomo, że „blisko jest Królestwo Boże” — „tuż u drzwi”? Nastąpi przejaw wielkiego oburzenia i gniewu Boga na ten zły świat ludzki. Coraz rozleglejszy i permanentny remont tego świata będzie już nie do opanowania przez jego mędrców oraz wybitnych wodzów. Dosięgną go bowiem porażające ‘ostatnie ciosy Boga’ czy ‘ostatnie uderzenia Boga’. One globalnie zdemolują ten religijno-polityczny świat oraz spowodują w nim ogromne spustoszenie, ruinę i nieszczęście (Mateusza 24:33; Łukasza 21:31 bw; Objawienie 6:12-17; 15:1-16:21).

       W wyniku tych ‘Boskich ciosów/uderzeń’ najpierw drastycznie ‘wyschnie’ poparcie zwolenników, obrońców i kibiców uwodzących, zwodniczych religii tego świata! W tym, a jakże, gwałtownie odpłyną rzesze zwolenników, obrońców i kibiców religii chrześcijaństwa tego świata, jego organizacji i instytucji religijnych. Radykalnie stopnieje zwłaszcza poparcie finansowe dla tego globalnego systemu religijnego, wybitnie zorganizowanej instytucji kontroli społecznej. Religie od dawna, a dzisiaj szczególnie ordynarnie manipulują ludzką religijnością zwaną fenomenem, zwodzą i bezczelnie uwodzą. W wyniku działań Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa dojdzie do upadku duchowego i moralnego, utraty dotychczasowego autorytetu religijnego i zdecydowanej straty na znaczeniu. Zaraz potem nastąpi zaskakujący oraz szokujący koniec religii tego świata! Nie można więc dać się ponieść temu zwodniczemu i uwodzicielskiemu czarowi religijnego szaleństwa (Mateusza 15:13 eku; Objawienie 14:6-8; 16:12-21; 17:1-6; 18:1-8,21-24; 19:1-10).

Ważne! W ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to przede wszystkim zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis z tym złym światem, zorganizowane religijnie i politycznie, często zinstytucjonalizowane odstępstwo zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki.

       Po duchowo-moralnym upadku, zaskakujący i szokujący koniec religii tego świata będzie PIERWSZYM, jednoznacznym wydarzeniem, dowodem ‘wyraźnego objawienia się chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela Jezusa’. Te i inne towarzyszące wydarzenia będą ze wszech miar wstrząsające i to nie tylko dla świata ludzkiego. Apostoł Paweł potwierdza, że taka wyraźna, wielka chwila nastąpi: „Oczekując na spełnienie się pełnej szczęścia nadziei i na (wyraźne) objawienie się [gr. ‘epiphaneia’ to dosł. ‘pokazać się’] chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa”. Postanowienia czy wyroki Boga, których Wykonawcą jest i będzie Pan Jezus, okażą się w końcu widoczne i jawne, ponieważ Jego czy Ich ‘manifestacja’ będzie wszystkim oczywista. Czytamy o tym także w Księdze Objawienia 15:3,4 (pau): „Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła, Panie, Boże Wszechmocny. Twoje drogi są sprawiedliwe [prawe] i niezawodne, Królu narodów! Któż się nie zlęknie, Panie, i nie będzie chwalił Twojego imienia? Tylko Ty Jeden jesteś święty! Przyjdą wszystkie narody i oddadzą Ci pokłon [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości Wszechmocnemu Władcy], ponieważ ujawniły się [gr. phaneroō’ to dosł. ‘zamanifestować’ (gr. ‘phaneros’ to ‘manifest’)] Twoje wyroki”. Pan Jezus Chrystus sam zapowiedział swą jawną manifestację w proroctwie: „I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego [Pan Jezus], i wtedy biadać będą wszystkie plemiona [narody] ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą”.

Rozważ Słowo BożeTytusa 2:13 bpd; Mateusza 24:30 bw; Jana 5:22,23; porównaj 1Tymoteusza 6:14; 2Tymoteusza 1:10; 4:1,8; Mateusza 24:27-35; Marka 13:24-31; Łukasza 21:25-36; Objawienie 19:11-16; 1:7; ujrzą– niekoniecznie dosłownie, ale ‘oczami serca, umysłu’, zobacz Efezjan 1:18; Jana 9:41; na obłokach– ten świat nie zobaczy dosłownie Jana 14:19 (Biblia Mesjańska); odnośnie gr. phaneroō’ porównaj Jana 3:21; 1Koryntian 4:5; Efezjan 5:13.

              ‘Wyraźne objawienie się Boga Ojca i Pana Jezusa’!

           — narody „ujrzą” OSTATECZNIE koniec tego świata! —

       Ostateczne i szczególnie „(wyraźne) objawienie się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusanastąpi w trudno wyobrażalnym, zatrważającym, szokującym i wstrząsającym Armagedonie! Chodzi o „wojnę w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy” [Wszechmocnego], sprawiedliwą wojnę Bożą, która położy kres temu obecnemu złemu i okrutnemu światu. To przede wszystkim wielcy i okrutni władcy tego świata znajdą się nagle w sytuacji wstrząsającej, bez wyjścia — w wojennej konfrontacji z Wszechmocnym Bogiem Ojcem i z Jego ‘Władcą królów ziemi’, Panem Jezusem Chrystusem (Tytusa 2:13 bpd; Objawienie 1:5-7; 11:15; 12:10; 16:14,16 bp; 19:11-21; 14:14-20; Mateusza 24:15,29-31; 28:18).

       Biorąc pod uwagę to wszystko co zostało omówiono powyżej trzeba jeszcze raz mocno podkreślić. W pojawiających się wydarzeniach światowych, zwłaszcza przyprzy końcu dni [tego świata (br)], absolutnie żadnych, znaczących niespodzianek nie będzie! W najmniejszym stopniu nic nie zakłóci wypełnienia proroctw Bożych, które bezwzględnie muszą stać się faktem! Najwyższy Autorytet, Święty Bóg Wszechmogący, Wszechmocny [gr. ‘Pantokratōr’], Ojciec Naszego Pana Jezusa Chrystusa zapewnia: Ja czuwam nad Słowem moim, aby je wypełnić”. „Jam jest ten, który niweczy znaki wróżów i wykazuje głupotę wieszczków, wstecz odrzuca mędrców i wiedzę ich czyni głupstwem”. PRZYSIĘGAM NA SIEBIE SAMEGO”, „z moich ust wyszła Prawda, Słowo niezmienne”. „Jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię” (Daniela 2:28 br; Jeremiasza 1:12 bp; Izajasza 44:25 bt; 45:21-23 bt, bw; 46:9-11 bw; porównaj 14:24; zobacz leksykon Strong’a H7650 – hebr. ‘shaba`’ to mocna, pełna i zupełna przysięga, dlatego powtarzana jakby siedem razy [hebr. ‘sheba`’ – biblijne znaczenie symboliki tej liczby w stosunku do Boskich działań: pełnia i zupełność]).

       Przekazywane przez aniołów Boże proroctwa dotyczące końca tego świata ludzkiego, potwierdzone zostały przez nich PRZYSIĘGĄ na życie Odwiecznego, Nieśmiertelnego i Wszechmocnego Boga. Absolutną pewność proroctw potwierdzoną przysięgą widział i słyszał prorok Boży Daniel. Anioł Boży „podniósł swoją prawą i lewą rękę ku niebiosom i przysiągł na życie Wiekuistego [Boga]. Nieuchronność proroctw Boga została także dobitnie potwierdzona złożoną przysięgą w obecności apostoła Jana. Prorok Boży widział i słyszał: „Anioł zaś, którego ujrzałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł ku niebu prawą rękę i przysiągł na Żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię, i to, co w niej jest, i morze, i to, co w nim jest, że nie będzie już zwłoki” (Habakuka 1:12 bp; Daniela 12:7 bp; Objawienie 10:5,6 bp). 

                    Dzisiaj najlepsza pora na osobiste działanie!

       W związku z tym, że zbliża się koniec tego złego świata ludzkiego, a najpierw jego zwodniczych, uwodzących religii, a więc ‘wyraźne objawienie się Boga Ojca i Pana Jezusa’, pora zacząć działać. Jak?

1) Trzeba koniecznie osobiście obudzić się ze stanu religijnego, zbiorowego ‘zahipnotyzowania’ czy ‘zaczadzenia’ i osobiście odrzucić aplikowane przez religijnych ‘hipnotyzerów’ magiczne środki. Religie tego świata, na czele z chrześcijańskimi, swymi ‘czarami magicznych sztuczek’ ‘zwodzą, tumanią i mamią wszystkie narody’. Usilnie krzewią swe religijne oszustwa i uwodzące, ogłupiające bałwochwalstwo — dla Boga Ojca i Pana Jezusa są wstrętne, a wręcz obrzydliweNie można bezkrytycznie słuchać ‘mądrości’ przywódców swej instytucji religijnej, zorganizowanej nie tylko w kościoły czy zbory [także organizacje, stowarzyszenia i fundacje]. Mają oni przemożny, ale negatywny, toksyczny wpływ na swych wiernych, bowiem nie tylko indoktrynują, ale mataczą, nawet tyranizują ich, narzucając im systematycznie i natarczywie własną wolę [tyrania autorytetu]. Uwaga! Nacisk psychiczny jest elementem terroryzmu! (Objawienie 14:8; 18:1-3,23; koniecznie Mateusza 17:5; Marka 9:7; Łukasza 9:35; Jana 3:36; 8:47; Dzieje 4:19; 5:29 bpd)

Ta religijna wyniosłość stanie się w końcu religijną śmiesznością! „Trzeba być posłusznym Bogu bardziej niż ludziom”!

2Trzeba zdecydowanie odrzucić religijny dryl! Koniecznie i to osobiście skierować się w stronę Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, Naszego Zbawcy. A zacząć od samodzielnego, niezależnego, autonomicznego, rzetelnego, uczciwego, pełnego i osobistego zaangażowania się w studium Biblii, Pisma Świętego, w tym głębszych przemyśleń nad Słowem Bożym. ‘Zbawiciel świata’ zapewnił: „Szczęśliwi ci, którzy słuchają Słowa Bożego i je zachowują”! Pan Jezus także ostrzegł: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości Wszechmocnemu Władcy] i Jemu samemu służyć będziesz”. Pan Jezus Chrystus wyraźnie wskazał na ‘największe i pierwsze przykazanie’: „Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym SWOIM umysłem [gr. ‘dianoia’]”. Apostoł Paweł podobnie nawołuje nas do „rozumnej służby Bożej” [„pełnioną waszą zdolnością rozumowania”] (Jana 4:42; 14:6; 17:3,17; 1Jana 4:14; Objawienie 7:10; 19:10; Mateusza 4:10 bt; 22:37,38 pau; Łukasza 4:8; 10:27; 11:28 nwt-pl; Marka 12:30; gr. ‘dianoia’ to ogólnie ‘umysł, jego głębokie myśli, przemyślenia w celu poznania i zrozumienia’; Rzymian 12:1,2 bt, nwt-pl; przeczytaj z otwartym umysłem uważnie, rzetelnie i ze zrozumieniem Objawienie 22:6-21).

       W związku z tym:

Trzeba koniecznie i odważnie postanowić, aby samodzielnie, niezależnie i bez ludzkiego, natarczywego wpływu kogokolwiek, podążać DROGĄ Pana Jezusa Chrystusa, Pomazańca Boga Ojca! Chociaż nasze istnienie całkowicie uzależnione jest od Wszechmocnego Boga Ojca, to nawet On nigdy nie narzuca się nam ani nie przytłacza nas ogromem swej wszechmocnej władzy! Ta niezwykłość Boga bierze się stąd, że On zawsze liczy się z naszą wolną wolą i swobodą wyboru, które uczynił nienaruszalnymi! Jednak korzystanie z tego daru wolności nie ma prowadzić do rujnującej szczęście samowoli. Ten Niezwykły, Wszechmocny, Święty Bóg zawsze domaga się od nas osobistej odpowiedzialności za własne życie i czyny! Trzeba to sobie mocno uświadomić: „Bóg jest miłością”, lecz Bóg NIE jest nieskończoną pobłażliwościąJego gniew [wzburzenie] w końcu ‘doprowadzi do ruiny tych, którzy rujnują ziemię’!

Rozważ Słowo Boże: 5Mojżeszowa 30:19,20; 2Mojżeszowa 34:5-7 (odpowiedzialność także za swe niedorosłe dzieci); Mateusza 7:13,14; Jana 6:44,45; 14:6; 17:3; Rzymian 14:10,12; 2Koryntian 5:10; Galacjan 6:5; 1Piotra 2:16,17; 1Jana 4:8,16; Objawienie 4:8; 6:17; 11:18; 14:19; 15:1; 16:1,14,16,19; 19:15.

3) Trzeba koniecznie osobiście, samodzielnie czy niezależnie zadecydować i ostatecznie wyjść z uwodzących, zwodniczych i jakże często w przebiegły sposób zorganizowanych oraz zinstytucjonalizowanych religii tego świataOstatnia szansa otworzy się tuż po ich nagłym i zaskakującym upadku, kiedy to zaczną ‘tonąć’ we własnym ‘winie nierządu, którym uwodzą i zwodzą, tumanią i mamią wszystkie narody’! Religie tego świata utracą swój autorytet i stracą na znaczeniu! Stanie się bowiem wtedy oczywiste, że ich liderzy-hipokryci ustawicznie hipnotyzują swą ciemięską, religijną władzą i tyranizują (psychicznie znęcają się – jak najbardziej także w ‘organizacji Jehowy’). Stanie się też jasne, że jest to tylko wielkie ‘zwiedzenie’! Zgniłymi i gorzkimi owocami religii tego świata są takie grzechy jak: fanatyzm, dogmatyzm, zakłamanie, obłuda, mataczenie i haniebne skrywanie przestępstw pedofilii zwłaszcza liderów – także u ŚJ.). Nawet wielka wina krwi, u ŚJ. ofiary niebiblijnego zakazu transfuzji krwi. A dalej ciemnota, zabobony, przesądy i podstępne bałwochwalstwo, które ‘tumani i mami’, u ŚJ. kult ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Dlatego:

— ‘Wyjdźcie z nich, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami ich grzechów i aby was nie dotknęły plagi [ciosy] na nich spadające, gdyż aż do nieba dosięgły grzechy ich i wspomniał Bóg na ich nieprawości’ (Objawienie 14:8; 16:19; 17:1-6; 18:1-8,21-24 bw, nwt-pl; 19:1-3; parafraza Objawienia 18:4,5).

Ważne! „WIELKI BABILON, MATKA NIERZĄDU I WSZELKIEJ OBRZYDLIWOŚCI NA ŚWIECIE” — to rodzaj podstępnej niewoli religijnej wymuszanej w imię rzekomej lojalności wobec Boga. W chrześcijaństwie także w imię rzekomej lojalności wobec Chrystusa. To zorganizowana globalnie tyrania religijna, która w przemożny sposób uzależnia od bałwochwalstwa i jest dla Wszechmocnego Boga Ojca oraz Pana Jezusa ogłupiającą ‘obrzydliwością’. ‘Babilon’ w języku akadyjskim (chaldejskim) to dosłownie ‘brama boga’, lecz w języku hebrajskim nazywany jest ‘Babel’. Ta biblijna nazwa dosłownie znaczy ‘zamieszanie, pomieszanie, zamęt’. Więc tajemniczy „Babilon wielki” to Zamieszanie wielkie’ – wielki i globalny zamęt religijny, a nie ‘brama do Boga’! Biblijnie zwany on jest takżewielką nierządnicą, która siedzi nad wielu wodami [narody ziemi, tłumy], z którą królowie ziemi uprawiali nierząd i której winem nierządu upili się mieszkańcy ziemi. Stąd „Babilon wielki” to uwodzące i zwodnicze religie tego świata! (Objawienie 14:8; 17:1-6 psz; 19:1-3)

Ważne! Po swym upadku biblijny „Babilon wielki” – uwodzące i zwodzące religie tego świata, wraz ze swymi znaczącymi religiami chrześcijańskimi na czele, stanie się bardzo złym miejscem. Zbyt niebezpiecznym, aby można było w nim dalej uparcie przebywać! Okaże się on bowiem środowiskiem duchowo i moralnie nieczystym, toksycznym oraz destrukcyjnym — metaforycznym „siedliskiem demonów i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego [znienawidzonego]. Gdyż dla jego opętanych autorytatywną władzą przywódców religijnych dalej nic nie będzie tak ważne jak odurzanie umysłów poszczególnych ludzi i wszystkich narodów szaleńczym bałwochwalstwem wszelakiej maści, które wywołuje oczywisty gniew Boży. To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’!!! Dlatego spotka go nagły i ostateczny kres! (Objawienie 14:8; 17:4-6; 18:2-5,8,21,23 bw, nwt-pl; 19:1-3)

# Czym jest dla Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa wstrętne bałwochwalstwo, które ‘tumani i mami’, a notorycznie uprawiane jest we wszystkich religiach tego świata?

Każdy autorytet z uporem, zawzięcie i chciwie stawiany ponad, na równi czy jako pośrednik obok Wszechmocnego Boga, Jego Słowa i Pana Jezusa Chrystusa, a więc instytucja, organizacja, władza, człowiek czy rzecz, jest podstępnym, zwodniczym, bardzo uwodzącym i ogłupiającym bałwochwalstwem!

Słynna polska poetka i noblistka Wiesława Szymborska wyraziła taką maksymę: Ludzie głupieją hurtowo, ale mądrzeją detalicznie.

— Pan Jezus wręcz nawołuje i z całym naciskiem ostrzega: Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby, i liczni są ci, którzy tędy wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, i jakże nieliczni są ci, którzy ją znajdują”! (Mateusza 7:13,14 pau)

                                   „Uciekajcie od bałwochwalstwa”!!!

       Trzeba koniecznie zostać bezkompromisowym obrońcą Prawdy Słowa Bożego! Należeć do tych, którzy się nie skalali z niewiastami; w rzeczywistości są dziewicami. Ci stale podążają za Barankiem [Jezusem], dokądkolwiek idzie. Ci zostali kupieni spośród ludzi jako pierwociny [pierwsze zbiory] dla Boga i dla Baranka, a w ich ustach nie znaleziono fałszu [podstępu]; są bez skazy [bez zarzutu]. Dlatego trzeba koniecznie brzydzić się religijnym nierządem, czyli wszelkim bałwochwalstwem, w tym szaleńczym kultem grzesznej ‘organizacji Jehowy’. Jako chrześcijanie nie dajmy się uwieść żadnym, zwodniczym organizacjom religijnym, a nawet politycznym. Nie możemy się ‘skalać’ żyjąc czy ‘współżyjąc’ z nimi, ponieważ mamy być ‘dziewicami i podążać [tylko] za Panem Jezusem, dokądkolwiek idzie’. Mamy być jawnymi ‘niewolnikami Boga Ojca’, mając trwałą ‘pieczęć na czołach’imię jego [Jezusa] Ojca wypisane na czołach”.

Uwaga! Objawienie 14:1 zacytowano z przekładu ubg, ponieważ jest on zgodny przede wszystkim z najbardziej wiarygodnym greckim tekstem – Textus Receptus; porównaj z bb, bg, ubg-pl, psz. Imię (gr. ‘onoma’), które określa Boga Ojca jest wręcz synonimem Jego: godności, władzy, rangi, majestatu, mocy, charakteru, atrybutów, doskonałości, świętości, autorytetu, reputacji i honoru.

Tylko ‘niewolnicy Boga Ojca’, a dalej Pana Jezusa, bez sentymentów ostatecznie i na zawsze porzucą życie religijnopolityczne tego złego świata. Swe osobiste ocalenie i życie znajdą bowiem tylko u Boga Ojca oraz u Pana Jezusa Chrystusa!

Rozważ Słowo Boże: 2Mojżeszowa 20:3 bw; Ezechiela 43:8; Mateusza 4:10 nwt-pl; 23:8-10; Łukasza 4:8; Jana 5:22,23; 14:6; Dzieje 4:12; 5:29; 1Koryntian 10:14 bw; Galacjan 1:10; 5:19-21; 1Jana 5:21; 1Tesaloniczan 1:9; Efezjan 6:6; Kolosan 3:24; Objawienie 14:4,5,8-13 nwt-pl; 14:1 ubg; 7:3,10 nwt-pl; 11:18; 3:12; 19:2,5,10; 21:8; 22:3,6,8,9,15; porównaj 5Mojżeszowa 6:13,14; Filipian 2:5-12; Rzymian 5:17; 6:16; 2Piotra 2:16.

# KIERUJMY SIĘ NACZELNĄ ZASADĄTRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ, PISMA ŚWIĘTEGO, SŁOWA BOŻEGO!!!

UwagaProroctwo ‘ostatnich ciosów Boga’ jest dokładnie rozważane w temacie: ‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 24 i Boskie ciosy zdemolują świat?!

UwagaUpadek i zaskakujący, szokujący kres zwodniczych religii tego świata jest szeroko omówiony w temacie: ‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 26.

— Zapoznaj się także z: Pana Jezusa „znak obecności i końca świata”!

Czytaj pokrewne tematy:

— „Od zwiedzenia do przebudzenia i ocalenia!”

— „Musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa!”

— „Co znaczy proroczy ‘posąg-olbrzym’?”

— „Zwycięzca, który zwycięży świat!”

— „Koniec niewoli i tyranii religijnej!

— „‘Wyraźne objawienie się Boga’ — kiedy?”

„Koniec chrześcijaństwa tego świata!”

— „Boskie ciosy zdemolują świat?!”

„Ostatnie dni tego świata?!”

„‘Był i Jest’, „i Który Przychodzi”?”

— „Wprowadzenie proroctwa trzech ‘biada’ i ‘pierwsze biada’”

— „Proroctwo osobliwe — ‘drugie biada’!”

— „Znaki końca tego świata — ‘trzecie biada’!!!

— „Dokąd zmierza chrześcijaństwo tego świata?”

„Pana Jezusa znak obecności i końca świata!!!”

— „Niewolnicy Pana Jezusa a Jego znak obecności!!!”

„‘Dojdzie do swego kresu’ — kiedy?”

— „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???”

„To już ‘wyznaczony czas końca’?!”

— „Oto wszystko nowym czynię!!!”

— „Słowa te są pewne i prawdziwe!!!”

— „Szokujące proroctwa Boga!”

„Dzień apokalipsy!”

Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys