WPROWADZENIE DO PROROCTWA „BIADA, BIADA, BIADA”

Aktualizowany: 15.07.2017

Dział tematyczny: Chronologiczny scenariusz proroctwa potrójnego „biada”!

Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi”! Opamiętajcie się [zmieńcie myślenie], bo zbliżyło się Królestwo Niebios” Objawienie 8:13 br; Mateusza 4:17 bpd.

       PISARZEM APOKALIPSY inaczej Objawienia jest apostoł Jan, który w tej wybitnie proroczej Księdze spisał ukazane mu wizje Boże, będąc nimi bardzo przejęty i wyraźnie poruszony. Pan Jezus polecił Janowi: „Opisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co ma się stać potem” (Objawienie 1:1-3,8,10,17,19). Każdą więc wizję poprzedza słowem „widziałem” (bw) lub „ujrzałem” (nwt-pl), które jest tłumaczeniem gr. słowa ‘eidō’ i czyni to w tym wielkim proroctwie aż 47 razy. Leksykon Strong’a w G1492 wyjawia szersze znaczenie tego greckiego słowa. ‘Zobaczyć’ to także ‘wiedzieć’, czyli dostrzec, odkryć, zwrócić nie tylko oczy, ale umysł, ustalić, co należy z tym zrobić, sprawdzić, zbadać, uzyskać wiedzę, zrozumieć. Tu zajmujemy się chronologicznym proroctwem TRZECH BIADA— w tej części będzie to wprowadzenie do tematu.

                  Klucz zrozumienia proroctw o końcu tego świata!

       Orędzie Boże zawarte w Piśmie Świętym cechuje doskonała harmonia. Dokonaliśmy gruntownej analizy porównawczej proroctw w Biblii Świętej. Zwłaszcza proroctw: Izajasza 2,6,11,24,52-66; Daniela 2,4,7-12; Mateusza 13,24 i 25, paralelne Marka 13; Łukasza 17 i 21 z całą Księgą Objawienia. Wyniki tej analizy wskazują jednoznacznie, że jeśli chodzi o Proroctwa dotyczące znaków końca tego świata, nie sposób je dokładnie zrozumieć bez chronologicznego proroctwa o TRZECH BIADAApokalipsy inaczej Objawienia. Kiedy uczciwie uznajemy ten biblijny porządek, unikamy bałaganu interpretacyjnego i nie tracimy istotnego czy niezbędnego klucza zrozumienia wszystkich proroctw Słowa Bożego dotyczących końca tego złego świata!!! To wielkie proroctwo jest fundamentalne i dlatego trzeba się nim koniecznie zająć!!!

                                          TŁO trzech „biada”

       Za chronologicznym proroctwem o TRZECHBIADAw bardzo wielkim skrócie można tak powiedzieć. Wypełniające się proroctwa potrójnego „biada” przypadają na szczególnie burzliwy okres dziejów tego świata, który to świat ludzki jaki obecnie znamy ostatecznie skończy się! I tak proroctwo „pierwszego biada” [wyrządzająca szkodę działalność russellowskich Badaczy Pisma Świętego], którego wypełnienie przypadło w czasie względnego pokoju, nagłe zakończyło się w odmętach I wojny światowej. Początek wypełniania się proroctwa „drugiego biada” [wyrządzająca szczególną szkodę szaleńcza działalność ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża] nastąpił w okresie trwania głębokiego kryzysu gospodarczego i kiedy do znaczącego głosu doszedł nazizm, który doprowadził do niespotykanego dramatu, do jeszcze gorszej II wojny światowej.

       Proroctwo ‘pierwszego i drugiego biada’ może wydawać się nam szczególnie dziwne, osobliwe czy dziwaczne, ale to nie powód, aby go lekceważyć. To bardzo typowe działanie Niezwykłego Boga spotykane często w Piśmie Świętym. W Księdze Izajasza 29:13,14 (bp) sam Bóg mówi:Ponieważ lud ten zbliża się [do mnie] ustami i czci mię [tylko] wargami, lecz jego serce dalekie jest ode mnie, a jego cześć dla mnie jest wyuczoną ludzką formalnością dlatego znów w osobliwy sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków, przezorność jego przebiegłych się skryje”.

       „Co ma się stać potem”? Po zakończeniu tej wojennej hekatomby rozpoczął się niebywały okres odrodzenia gospodarczego tego świata, po którym nastąpi nagła, zaskakująca zmowa międzynarodowa radykalnie ograniczająca prawa człowieka, wolność słowa i religii. W tym szczególnym czasie proroctwo „drugiego biada” szybko wypełni się. Wręcz natychmiast zacznie się wypełniać Boskie proroctwo „trzeciego biada” [panujące Królestwo Boże], dając początek najmroczniejszej porze dla tego świata. Nieuchronne wypełnienie proroctwa będzie globalnie wymuszać szokujące, desperackie i radykalne zmiany oraz dramatyczne i gwałtowne przeobrażenia. Dojdzie najpierw do zaskakującego, nagłego upadku duchowo-moralnego religii tego świata, a więc upadku ich autorytetu i znaczenia. A doprowadzi do tego radykalne i drastyczne stopnienie szeregów zwolenników i obrońców tych jakże uwodzących, zwodniczych religii tego świata, które następnie spotka szokujące usunięcie. Przede wszystkim gwałtownie spadnie wsparcie materialne i finansowe. Zaraz też potem dojdzie do najgorszych wydarzeń nieznanych w dotychczasowej historii ludzkości, do horroru, przerażającej i ostatecznej ‘wojny w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy’ — w sytuacji zwanej Armagedonem! (Objawienie 9:12; 11:14 nwt-pl; 16:14,16 bp) Korzystamy z przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] także z przekładu interlinearnego.

Tematycznie ułożone wizje Księgi Objawienia/Apokalipsy w poszczególnych rozdziałach:

1) 1-3     *Zmartwychwstały i zwycięski Król Jezus Chrystus kieruje orędzia do chrześcijan w  siedmiu zborach

2) 4-5     *Majestat Świętego Boga. Tylko Pan Jezus godny otworzyć proroczy „zwój”

3) 6-8     *‘Baranek’ Jezus otwiera ‘siedem pieczęci zwoju’. Proroczy rozwój zła na ziemi i zapewnienie zbawienia wszystkim „niewolnikom Boga”

4) 8-11   *‘Głosy trąb siedmiu aniołów’, w tym trzy „biada”

              Głos trąby siódmego anioła i „trzecie biada”

          11    Bóg Ojciec Wszechmocny i Pan Jezus Chrystus ‘przejmują panowanie nad światem’!!!

         12   ‘W wielkim gniewie’ wyrzucony z nieba szatan diabeł podejmuje swe ostatnie, desperackie i okrutne działania

          13    Dwie ‘bestie’ i ich ‘obraz’ narzędziem okrutnej władzy szatana diabła oraz wywierania bezwzględnej presji na cały świat ludzki

         14    Pozostają jednak zwycięskie „pierwociny” [pierwsze ‘zbiory żniwa synów Królestwa’], głoszące na świadectwo „Ewangelię wieczną”. ‘Sąd’ nad narodami i „najpierw” straszliwe „żniwo ziemi” [‘zbiory chwastów – synów Złego’] (porównaj Mateusza 13:24-30,36-50; 24:14; Marka 13:10).

5) 15-16 *‘Siedmiu aniołów z siedmioma ostatnimi ciosami gniewu Bożego’ – świat ludzki zostaje spustoszony i zrujnowany przez Boga Ojca Wszechmocnego

6) 17-18 *Wybitnie zwodniczy „Babilon wielki”, religie tego świata i egzekutor „bestia z otchłani”, który kładzie mu wieczny kres. Pierwszy wyraźny dowód triumfu Boga po ‘objęciu panowania’

     19-20  Wielka radość, „zaślubiny Baranka” Jezusa i „zaproszeni”; wojna „Armagedonu” i uwięzienie szatana diabła

             Koniec „trzeciego biada”

7)     20  *„Tysiąc lat” Królestwa Bożego/Niebios; Boży Sąd Ostateczny i wieczna klęska szatana diabła

     21-22  Wieczne „nowe niebo i nowa ziemia” i ich „święte Miasto”

       PROROCZY ZWIASTUN OTWARTE SIEDEM PIECZĘCI ZWOJU

       Otwarte przez Pana Jezusa metaforyczne „siedem pieczęci zwoju” Księgi Apokalipsy z Bożego punktu widzenia, proroczym zwiastunem wielkich wydarzeń na całej ziemi. Finałem tych wydarzeń będzie wstrząsający dramat narodów, wielkie zwycięstwo Boga Ojca, Jego Pomazańca Jezusa i „niewolników Boga” oraz panowanie Ich Królestwa „nowego nieba i nowej ziemi”. Szczegóły opisuje prorocza wizja „głosu trąby siódmego anioła” z jego „trzecim biada”. Otwarte przez Baranka Jezusa „siedem pieczęci zwoju” są także proroczą, krótką charakterystyką rozwoju zła, cierpień i niedoli ludzkiej na ziemi. Proroctwo to jest mocno powiązane z wiodącą wizją „głosów trąb siedmiu aniołów” i z pozostałymi proroctwami Słowa Bożego. Zaczęły się one wypełniać „wkrótce” jako to co jest, i co się stanie potem”. Po ofiarnej śmierci i zmartwychwstaniu Jezus Chrystus został Królem, ‘który zwyciężył i dalej będzie zwyciężał’. Wizję tę kończy ‘nadejście wielkiego dnia gniewu [wzburzenia] Boga i Baranka [Jezusa] oraz odpowiedź na ważne pytanie —czy ktoś zdoła się uratować??? Wiatry zniszczenia ziemi’ zostaną na chwilę powstrzymane, dlatego też otworzy się szansa ocalenia i zbawienia (Jana 16:33; Objawienie 1:1,5 17-19; 4:1; 6:2,16,17; 7:1-4,9-17; 11:14,15; 21:1-5; 22:6).

       To otwarte przez Baranka Jezusa Chrystusa symboliczne „siedem pieczęci zwoju”, a zwłaszcza ‘pieczęć piąta, szósta i siódma’, są przede wszystkim proroczym zapewnieniem zmartwychwstania, ocalenia, a więc zbawienia wiernych „niewolników Bożych”. A ich modlitwy zostaną wreszcie w całej rozciągłości wysłuchane! Dlatego równolegle czy jednocześnie z tą wizją podążają metaforyczne „głosy trąb siedmiu aniołów” wielkiego proroctwa Apokalipsy inaczej Objawienia. A także w zakresie „trzeciego biada”, prorocza wizja ‘siedmiu aniołów z siedmioma złotymi czaszami napełnionymi siedmioma ostatnimi ciosami [plagami] gniewu Bożego’. Apostoł Piotr i Paweł ustalili początek „dni ostatnich” czy „czasów [dni] ostatecznych [gr. ‘eschatos’]. Omawiane proroctwa wypełniają się w tym dość długim przedziale czasowym (porównaj Mateusza 25:19). Piotr po spektakularnym wylaniu Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy wskazał na spełniające się tu prorocze słowa Bożego proroka Joela. Poprzedził cytat wyrażeniem, że stanie się to „w dniach ostatnich”, które się wtedy zaczęły i najwyraźniej do tej pory jeszcze się nie skończyły. Paweł podobnie i jednoznacznie napisał: „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców [naszych] przez proroków, a w tych ostatecznych dniach [bpd – ostatnich dniach] przemówił do nas przez Syna [Jezusa](Objawienie 1:5,18; 6:1 do 16:21; 21:1-5; Rzymian 6:22; 1Piotra 2:16; 1:5,19,20; 2Piotra 3:3; Joela 2:28-32 nwt-pl lub 3:1-5 bt, bw; Dzieje 2:16,17; 2Tymoteusza 3:1; Hebrajczyków 1:1,2 bt, bw; Judy 1:18; nieco inne znaczenie ma w liczbie pojedynczej wyrażenie ‘dzień ostatni’ lub ‘dzień ostateczny’ – porównaj Jana 6:39,40,44,54; 11:24; 12:48; a 1Piotra 1:5 wskazuje na wyznaczony czas [gr. ‘kairos’] ostatni czy ostateczny).

Otwarte przez Pana Jezusa prorocze siedem pieczęci zwoju Objawienie 6:1 do 8:5. Jak można rozumieć?

1 Jezus Chrystus zwycięskim Królem, który dalej zwycięża (1 jeździec apokaliptyczny)

2 Wielki miecz wojen (2 jeździec apokaliptyczny)

3 Braki żywności – głody (3 jeździec apokaliptyczny)

4 Wielkie żniwo śmierci (4 jeździec apokaliptyczny)

5 Pozabijani z powodu Słowa Bożego i powierzonego świadectwa zwracają na siebie baczną uwagę Bożą i otrzymują zapewnienie zmartwychwstania i zbawienia

6 Wielki wstrząs i znaki w wielkim dniu gniewu Boga oraz Pana Jezusa. Powstrzymane na chwilę ‘wiatry zniszczenia ziemi’ są zapewnieniem ocalenia wszystkich wiernych niewolników Boga

7 Wysłuchanie modlitw wszystkich świętych czy wiernych niewolników Boga.

— To DLATEGO pojawiają się aniołowie z metaforycznymi ‘siedmioma trąbami’, aby tę Bożą zapowiedź proroczą i zapewnienie Boże bezwzględnie urzeczywistnić!

       WIELKIE PROROCTWO GŁOSY TRĄB SIEDMIU ANIOŁÓW

Proroczy i stopniowy rozwój ważnych wydarzeń na ziemi prowadzących do wstrząsającego lecz Boskiego Armagedonu!

       Wizja pierwszych ‘głosów trąb pięciu aniołów’ i pierwsza część ‘głosu trąby szóstego anioła’ dotyczy odstępczego chrześcijaństwa tego świata tej części ludzkości zdominowanej przez chrześcijańską cywilizację zachodnią, czyli „trzecią część” czy też „trzecią część ludzi”. Proroctwo przepowiada szybkie pojawienie się wybitnie odstępczego chrystianizmu, jego nie tylko religijny, ale i polityczny rozkwit oraz duchowy i moralny upadek zakończony ostatecznym, szokującym kresem. Ma uświadomić nam, że należy trzymać się z daleka od tego śmiertelnie chorego, religijno-politycznego królestwa ciemności. W oczach Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa chrześcijaństwo tego świata jest już martwe i oczekuje na swój koniec z Ich wyroku. Poza tym jego religie są wybitną częścią „Babilonu wielkiego”, hebr. ‘Babel’, dosł.Zamieszania wielkiego’, uwodzących, zwodniczych religii tego świata. Trzeba będzie ostatecznie go porzucić i szukać ratunku, czyli ocalenia i zbawienia tylko ‘u Boga i u Baranka’ Jezusa (Objawienie rozdz. 7,8,9,17-19).

       „Głosy trąb siedmiu aniołów” jako wielka, prorocza wizja, zapowiadają czy ogłaszają ważne wydarzenia w obrębie najpierw zwodniczego i odstępczego chrześcijaństwa tego świata [„trzecia część”]. Następnie całej ziemi i znamionuje przybliżający się kres tego świata w Armagedonie. W tej wojnie Bożej zniknie diabelski świat zła i nonsensów wraz z jego uwodzącymi, zwodniczymi religiami. Bóg ‘wszystko nowym uczyni’, stworzy „nowe niebo i nową ziemię, w której ma mieszkać  prawość” (Objawienie 11:17,18; 16:16; 18:8,21; 19:2; 21:1-5; 2Piotra 3:13). Historia wskazuje, że prorocza wizja w części dotyczącej pierwszych ‘głosów trąb pięciu aniołów’ dokonała się. ‘Głos trąby piątego anioła’ uwolnił „pierwsze biada”, a ‘głos trąby szóstego anioła’ uwolnił „drugie biada”, które dokonuje się na naszych oczach i zmierza ku końcowi. Jest ono złożone z 5 zdarzeń następujących po sobie chronologicznie. „Trzecia część” czy też „trzecia część ludzi” to bez wątpienia część ludzkości zdominowanej przez zwodnicze chrześcijaństwo tego świata, które rozwinęło się po śmierci apostołów i dotrwało aż do naszych czasów, nie tylko w formie religijnej. W wizji pierwszych ‘głosów trąb czterech aniołów’ nie ma wyrazistej kolejności spełniających się proroczych wydarzeń, ponieważ są one znacznie rozciągnięte w czasie i ściśle ze sobą powiązane. Jednak spełnienie się tych proroctw dobrze potwierdzają fakty historyczne. Natomiast prorocze TRZY „biada” są bez wątpienia ułożone chronologiczne i nie mogą budzić już żadnych wątpliwości.

Uwaga! Z biblijnego punktu widzenia chrześcijaństwo tego świata to przede wszystkim: zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis z tym złym światem, zorganizowane, często zinstytucjonalizowane odstępstwo zwłaszcza religijne zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki.

Symbolikę Pisma Świętego tłumaczy się samym Pismem Świętym!

Prorocze głosy trąb pierwszych czterech aniołów zapowiadają ważne wydarzenia dotyczące „trzeciej części Objawienie 8:6-12. Jak można to rozumieć?

1 — Śmiertelna dezaprobata Boża wobec wybitnie odstępczego i zwodniczego chrześcijaństwa tego świata, które szybko stało się chrześcijańskim „chwastem” (Mateusza 13:24-50)

2 Rządy i wzburzone narody chrześcijaństwa tego świata są dla Boga martwe i odrażające

3 Kler chrześcijaństwa tego świata urasta do niebotycznej pozycji, a jego nauka to ‘gorzki’ i śmiertelny „piołun”

4 Porażone’ ciemnościami duchowymi chrześcijaństwo tego świata zmierza najpierw do swego religijnego upadku i szokującego, ostatecznego końca religijno-politycznego

          TRZYBIADA Apokalipsy — dlaczego dotyka ten świat???

Objawienie 8:13 bp Potem ujrzałem i usłyszałem jednego orła lecącego przez środek nieba, mówiącego donośnym głosem: Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi z powodu głosów trąby trzech pozostałych aniołów, którzy mają (jeszcze) trąbić!’”

       To TRZY „biada” Pisma Świętego są niezbędnym kluczem do zrozumienia wszystkich proroctw dotyczących końca tego świata!!! Jeśli zatem chcemy je zrozumieć, to powinniśmy szczególną swą uwagę skierować na uporządkowane i wielkie proroctwo „głosów trąby trzech pozostałych aniołów”, traktując je jako fundamentalne!!!

Objawienie 9:12 nwt-pl Jedno biada przeminęło. Oto nadchodzą po tych rzeczach jeszcze dwa biada”.

Objawienie 11:14 nwt-pl Drugie biada przeminęło. Oto szybko nadchodzi trzecie biada”.

       Wbrew upartym twierdzeniom niektórych usiłujących zajmować się Biblią Świętą, nie tylko wizja trzech „biada” z proroczej Księgi Objawienia jest uporządkowana, a więc nie ułożona chaotyczne. Mamy zachowany porządek chronologiczny, czyli proroczo opisane wydarzenia następują kolejno po sobie. Jest nią także podążająca równolegle z „trzecim biada”, wizja ‘siedmiu aniołów z siedmioma złotymi czaszami napełnionymi siedmioma ostatnimi ciosami [plagami] gniewu Bożego’ . ‘Wnikliwe’ studium Pisma Świętego wyraźnie wskazuje na chronologiczny scenariusz wydarzeń dotyczących końca tego świata. Dlatego, kiedy w Objawieniu mówi się o trzech „biada”, bez żadnych wątpliwości dostrzec można kolejność następujących po sobie przepowiedzianych zdarzeń. Wystarczy dokładnie i rzetelnie się temu przyjrzeć oraz uczciwie uznać ten biblijny porządek. Trzeba dobitnie podkreślić, że prezentowana tu wykładnia, wręcz doskonale harmonizuje z całym Słowem Bożym, Biblią Świętą czy inaczej Pismem Świętym (Daniela 11:33-35; 12:10; Objawienie rozdział 15 i 16).

       Bardzo dobrze wypada porównanie trzech „biada” Objawienia z proroctwem Pana Jezusa Chrystusa w Mateusza rozdziale 24 i 25, także paralelne, gdzie wyraźnie jest zachowana kolejność prorokowanych wydarzeń. Pan Jezus podaje jedno proroctwo odnoszące się do wydarzeń znamionujących kres porządku żydowskiego w okresie do roku 70 n.e. i odnoszące się do końca tego obecnego świata (podwójne spełnienie). Podkreśla: „gdy zobaczycie te wszystkie rzeczy [wydarzenia], wiedzcie, że blisko jest — u drzwi” Królestwo Boże. Zrozumienie symboliki biblijnej nie jest trudne. Trzeba trzymać się reguły, że Biblię Świętą tłumaczy sama Biblia. Dlatego też znaczenie symboli biblijnych jest dobrze znane ‘wnikliwym’ czytelnikom tej Księgi (Mateusza 24:33 bpd; Łukasza 21:31 bpd; Daniela 11:33-35 nwt-pl; 12:3,4,10 nwt-pl).

       Wróćmy do proroctwa trzech „biada” z Objawienia 8:13. Orzeł lata wysoko na niebie, toteż jest mu widoczny duży obszar. Ma wyjątkowo ostry wzrok, widzi bardzo daleko, a ten z „donośnym głosem” leci „środkiem nieba”. Ma niezwykle doniosłe dla tego świata orędzie, więc nie sposób go nie zauważyć i nie usłyszeć. Jedno z ‘czworga żywych stworzeń stojących wokół tronu Bożego’ ukazano właśnie pod postacią „orła lecącego”. „Orzeł lecący środkiem nieba” symbolizuje dalekowzroczną mądrość Bożą przejawiającą się w dalekosiężnym proroctwie dotyczącym ‘mieszkańców ziemi’. Ten zapewne cherub „donośnym głosem” woła: „Biada, biada, biada”! Nic dziwnego, przecież mamy tu do czynienia z wyjątkową, proroczą częścią tego wielkiego proroctwa Apokalipsy. Hebrajskie i greckie znaczenie słowa ‘biada’ to ‘lament, płacz, rozpacz’. Niech więc ‘mieszkający na ziemi’ uważnie słuchają ‘pozostałych głosów trzech trąb aniołów’. Każda z nich ma związek z jednym „biada” bez wątpienia ułożonym w czasie jedno po drugim, czyli chronologicznie. Jest to bardzo istotna wskazówka w zrozumieniu wizji Księgi Objawienia i wszystkich proroctw Słowa Bożego. Realizacją proroctw Bożych zajmują się potężni aniołowie Boga, Jego niebiańskie stworzenia, które nie uchybią w niczym. „Błogosławcie Panu [JHWH], aniołowie jego, potężni siłą, wykonujący Słowo jego, aby słuchano głosu Słowa jego!” (Hioba 39:29; Objawienie 4:6,7; 9:12; 11:14; Psalm 103:20 bw; porównaj Ezechiela 2:10; Mateusza 24:30).

       Dlaczego trzy „biada” dotykają ‘mieszkańców ziemi’? TRZY „biada” ‘dręczą’, ‘wyrządzają szkodę’, następnie nawet metaforycznie ‘zabijają’. A „trzecie biada” ze swoim „wielkim uciskiem” będzie prowadzić ostatecznie do wstrząsającego Armagedonu. Podążające równolegle z „trzecim biada”, wypełniające się proroctwo wizji ‘siedmiu aniołów z siedmioma złotymi czaszami napełnionymi siedmioma ostatnimi plagami [ciosami] gniewu Bożego’ spowoduje wielkie ‘wstrząsy’ polityczno-społeczne. Wydarzenia spełniające te proroctwa mają jednak stanowczo skłonić wszystkich ludzi do zwrócenia uwagi, głębszych przemyśleń i zmiany zdania, a więc ‘nawrócenia się, okazania skruchy, odwrócenia się lub opamiętania się’ (gr. ‘metanoeō’  od gr. ‘metanoia’, dosłownie zmiana umysłu). Polega to na poważnym potraktowaniu przez ludzi SŁOWA BOŻEGO, głębszym i osobistym ‘poznaniu Boga i Pana Jezusa’ oraz okazaniu ‘bojaźni Bożej’. Trzeba koniecznie porzucić złe uczynki, a to w związku z ‘nadchodzącym wielkim dniem Ich gniewu’. Oto Ich słowa: (…) Pamiętaj, że bojaźń Boża to mądrość, a unikanie zła to wiedza prawdziwa”. Opamiętajcie się [zmieńcie myślenie], bo zbliżyło się Królestwo Niebios” (Objawienie 6:12-17; 9:20,21; 16:9,11; 22:10-12; Joela 2:12,13; Jana 17:3,17; Hioba 28:28 br; Mateusza 4:17 bpd).

                      Nieuchronność spełnienia proroctw Bożych!!!

— Jest to widzenie na czas oznaczony [hebr. ‘mow`ed’ – ‘wyznaczony czas’], lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi: a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie (Habakuka 2:3 bt).

„Ja [JHWH, Bóg] od początku ogłaszam przyszłość i od wieków to, co się [jeszcze] nie zdarzyło. Powiadam: Moje zamierzenie zostanie spełnione i wolę swoją całkowicie przeprowadzę”  (Izajasza 46:10 bp).

„A bliski jest koniec wszystkiego” (1Piotra 4:7 bp).

                                  Dlatego:

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO !!!

Czytaj pokrewne tematy:

Wstrząsający ‘dzień Ich gniewu’! Dlaczego?

„Zwycięzca, który zwycięży świat”!

— „Koniec współczesnej niewoli religijnej!

„Koniec chrześcijaństwa tego świata!”

— „Boskie ciosy zdemolują świat?!”

— „Ostatnie dni tego świata?!”

„‘Wyraźne objawienie się Boga’ — kiedy?”

„‘Był i Jest’, „i Który Przychodzi”?”

— „Proroctwo osobliwe — pierwsze i drugie biada!”

— „Znaki końca tego świata — trzecie biada!!!”

— „Dokąd zmierza chrześcijaństwo tego świata?”

„Pana Jezusa znak obecności i końca świata!!!”

— „Niewolnicy Pana Jezusa a Jego znak obecności!!!”

„‘Dojdzie do swego kresu’ — kiedy?”

— „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???”

„To już ‘wyznaczony czas końca’?!”

— „Oto wszystko nowym czynię!!!”

— „Słowa te są pewne i prawdziwe!!!”

— „Szokujące proroctwa Boga!

— „Dzień apokalipsy!”

— „Miejsce przyszłej i ocalonej ‘wielkiej rzeszy’!”

— Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Dodaj do ulubionych
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys