„TRZEBA SIĘ ZAWSZE MODLIĆ I NIE ULEGAĆ ZNIECHĘCENIU”!

Aktualizowany: 12.08.2017

Dział tematyczny: Niezwykłe proroctwa i nauka Pana Jezusa!

‘Całe stworzenie aż dotąd wzdycha i doznaje boleści’ Łukasza 18:1 bpd; Rzymian 8:22 nwt-pl.

Uwaga! Między innymi z myślą o ruchu zielonoświątkowym

       PAN JEZUS przestrzegając przed wielomównością w modlitwie powiedział: Bo wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim Go poprosicie”. Jeżeli Nasz Bóg z góry dobrze wie, co jest nam naprawdę potrzebne, to czy modlitwa nasza nie jest tylko formalnością? Czy to nie jest ‘sztuka dla sztuki’? Bóg jest nie tylko Wszechmocnym, ale posiada  też absolutnie doskonałe poznanie i mądrość. Został też Ojcem wielkiej rodziny inteligentnych i rozumnych stworzeń niebiańskich i ziemskich. Nie są oni jednak Bożymi robotami, ponieważ „Bóg jest miłością”, obdarzył ich cennym darem — darem wolnej woli, a więc i swobodą wyboru (Mateusza 6:8,32; 1Jana 4:8). Ten Wielki i Święty Bóg nie chce więc, abyśmy służyli Mu „z przymusu”, ale „całym swym sercem i całym swym umysłem”. Dlatego jest niezwykłym Bogiem! (2Koryntian 9:7; Mateusza 22:37; Marka 12:30,33; Łukasza 10:27; porównaj Rzymian 12:1,2). Trzeba robić dobry użytek z naszego daru wolnej woli, którą otrzymaliśmy, a dotyczy to także modlitwy.

                                          Do Kogo się modlić?

       W czasach przedchrześcijańskich wszyscy niewolnicy Boży modlili się do Boga JHWH, którego nazywali Najwyższym. Czy kiedy na ziemi pojawił się Pan Jezus Chrystus coś się w tym względzie zmieniło? A może po Jego zwycięskiej śmierci, zmartwychwstaniu i wywyższeniu przez Boga Ojca? Odpowiedź mamy w Słowie Bożym, które przecież jest prawdą. Analizując Pismo Święte stwierdzamy, że Pan Jezus i apostołowie modlili się do Pana Boga Ojca oraz uczyli innych aby tak samo czynili. W Mateusza 6:6,9 (bw) czytamy słowa Naszego Zbawiciela: módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie”. „A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje” (porównaj Łukasza 11:2).

       Nie tylko ap. Paweł modlił się do Boga Ojca w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Rozważmy:

Rzymian 15:6,30 bp:abyście jednogłośnie wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Proszę was, bracia, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, wspierajcie mnie w walce modlitwami zanoszonymi za mnie do Boga.

1Koryntian 1:2-4 nwt-pl: do zboru Bożego, który jest w Koryncie, do was, uświęconych w jedności z Chrystusem Jezusem, powołanych na świętych, wraz ze wszystkimi, którzy wszędzie wzywają [gr. epikaleō’] imienia naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Pana ich i naszego: Życzliwość niezasłużona [łaska] i pokój wam od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa. Zawsze dziękuję Bogu za was ze względu na niezasłużoną życzliwość Bożą [łaskę], którą was obdarzono w Chrystusie Jezusie.

Efezjan 5:20 bp:Zawsze za wszystko dziękujcie Bogu i Ojcu w imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Filipian 1:2-4; 4:6 bw:Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc. (…) we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.

Kolosan 1:2,3 bw:Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zawsze gdy się za was modlimy”.

1Piotra 1:2,3 nwt-pl: zgodnie ze znajomością rzeczy przyszłych, posiadaną przez Boga, Ojca, (…) Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Rozważ dodatkowo Słowo Boże:  Rzymian 1:7,8; 2Koryntian 1:2-4; 1Tesaloniczan 1:1-4; 2Tesaloniczan 1:1-3; 2:16,17; 1Tymoteusza 2:5; 2Tymoteusza 1:2,3; Filemona 3,4; 1Jana 1:3,9; 2:1,2.

       Jednak niektórzy twierdzą, np. ruch zielonoświątkowy, że modlitwy trzeba czy można kierować bezpośrednio do Pana Jezusa Chrystusa. Przywołują tu słowa umierającego Szczepana w Dziejach 7:59 (bw), które według niektórych przekładów brzmią podobnie: „I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego”. Korzystamy z przekładów Pisma Świętego i Lexicon Strong’s w http://mybible.pl i przekładu interlinearnego. Wynika z nich, że Szczepan nie modlił się, tylko ‘wzywał i mówił’ do Pana Jezusa. W wersecie tym występują bowiem słowa gr. ‘epikaleō’ i ‘legō’, a nie ma tam gr. ‘proseuchomai’ [modlić się]. Dlatego w przekładzie bpd (podobnie w nwt-pl) werset ten oddano tak: „I kamienowali Szczepana, wzywającego imienia (Pana) i mówiącego: Panie Jezu, przyjmij ducha mego” (porównaj 1Koryntian 1:2,3; Dzieje 2:21; 22:16; Rzymian 10:9,10,13; zobacz Dzieje 9:3-6 – apostoł Paweł rozmawiał ze zmartwychwstałym Panem Jezusem). W Ewangelii Jana 14:6,13,14 (bw) Pan Jezus nie uczy, że mamy modlić się do Niego. Czytamy tam: „Ja [Jezus] jestem drogą, prawdą i życiem; nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze Mnie(bpd). „I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to(porównaj koniecznie Jana 15:5,16,26; 16:23,24). W Biblii Świętej Nasz Zbawiciel jest nazywany „Słowem Bożym”, gdyż to On w gruncie rzeczy jest Wykonawcą i Spełnieniem Słowa Boga (Jana 1:1-14; Objawienie 19:13). Pan Jezus mając wielką, najwyższą władzę wykonawczą, zna czy słyszy nasze modlitwy kierowane w Jego imieniu do Boga Ojca i dlatego je spełnia (Mateusza 28:18; Dzieje 4:12; Efezjan 1:19-23; Filipian 2:9-11; Objawienie 19:11-16).

Ważne! Wypowiedź Pana Jezusa w Jana 14:13,14 w niektórych przekładach Biblii (bp, bt, nbg-pl, kow, bpd, psz) jest zniekształcona, ponieważ dodają one słowo ‘Mnie’. Np. (bp): „O cokolwiek Mnie poprosicie w moje imię, Ja to spełnię”. Jest to poważne i karygodne nadużycie wprowadzające w błąd, ma usilnie przekonywać, że Pan Jezus polecił, aby modlić się do Niego. Już od wieków na różne sposoby czynią to zawzięcie zagorzali zwolennicy dogmatu ‘Trójcy’. W przekładach interlinearnych nie ma tego słowa! (porównaj 1Koryntian 4:6; Objawienie 22:18,19)

       „Zbawienie jest u Boga Naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka”!!!

       Zapewne nie chcemy być tymi, którzy „mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną” — religijni tylko emocjonalnie, euforycznie, histerycznie czy wręcz ekstatycznie. Jest najwyższa pora, aby rozróżniać, że mamy do czynienia z dwiema [nie z trzema!!!] wielkimi Osobami Boskimi: Panem Bogiem Ojcem i Panem Jezusem Chrystusem Jego Synem! Z jednej strony są to różne Osoby Boskie, ale z drugiej łączy Ich doskonała więź jedności i zupełnej miłości [nie ma osoby Ducha Świętego!!!]. W Piśmie Świętym i Bóg Ojciec, i Syn Boży, Pan Jezus Chrystus nazywany jest ‘Zbawicielem’ [gr. Sōtēr’]. Odwieczny i Nieśmiertelny Bóg Ojciec, „Wszechmocny”, „Który BYŁ i Który JEST, i Który PRZYCHODZI jest Źródłem zbawienia, ponieważ to On ‘stworzył wszystko, i z woli jego zostało stworzone, i zaistniało’. Zbawienie jest tylko w Panu Jezusie [dosł. ‘JHWH zbawieniem’] Chrystusie, Pomazańcu Bożym. Jednak to Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata”. ToBóg wywyższył Go jako Władcę i Zbawiciela po swojej prawicy”. Dlatego Pan Jezus Chrystus wyraźnie wskazał na ‘największe i pierwsze przykazanie’: „Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym SWOIM umysłem [gr. ‘dianoia’]. Apostoł Paweł podobnie nawołuje nas dorozumnej służby Bożej”.

To nie wyłącznie sercem, emocjami i z euforią mamy okazywać miłość przede wszystkim Bogu Ojcu, ale zwłaszcza „całym swoim umysłem”! ‘Rozumna służba Boża’ wynika z ciągłego, osobistego poznawania i słuchania całego Słowa Bożego natchnionego Bożym Duchem Świętym, a nie tylko ludzkich doktryn i dogmatów. Jeśli pojawią się u nas pewne błędy poznawcze, to Bóg Ociec i Pan Jezus usprawiedliwią nas tylko wtedy, kiedy nie będą one wynikiem naszego lenistwa, wygodnictwa, nonszalancji, braku wnikliwości i lekceważenia znaczenia Świętego Słowa Bożego.

Rozważ Słowo Boże: Rzymian 10:2,3 bwMateusza 4:4,10 bt; 13:11-16; 22:37,38 pau; Łukasza 4:8; 10:27; 11:28; Marka 12:30; gr. ‘dianoia’ to ogólnie ‘umysł, jego głębokie myśli, przemyślenia w celu poznania i zrozumienia’; Rzymian 12:1,2 bt; Objawienie 7:10 bw; 19:10; Daniela 12:10; przeczytaj z otwartym umysłem uważnie, rzetelnie i ze zrozumieniem Objawienie 22:6-21; rozważ także 1Koryntian 11:3; Jana 10:27-30,36; 17:1-26; porównaj 1Tymoteusza 2:3-6; a także: Rzymian 1:7-9; 16:27; 1Koryntian 1:2-9; 2Koryntian 1:2,3; Filipian 1:2-5; Kolosan 1:2,3; 1Tesaloniczan 1:1-4; 2Tesaloniczan 1:2,3; 2Tymoteusza 1:2,3; Filemona 3,4; 1Piotra 1:2,3; Objawienie 4:8,11 btw kwestii ‘Zbawiciela’ czytaj naukę Biblii, Pisma Świętego: Tytusa 3:4-6; 1:3,4; 2:10; 1Tymoteusza 2:3-6; 4:10; Łukasza 2:11; Jana 4:42; 14:6; Dzieje 5:31 bp; 1Jana 4:14 bw; Judy 24,25).

Personifikacja Ducha Świętego w Biblii wynika z jego uniwersalnego, wszechstronnego i zupełnego działania w misji dla Boga Ojca i dla Pana Jezusa Chrystusa. Jest to działający Duch Święty, stąd przed tronem Boga Ojca jest „siedem Duchów Boga”. Pan Jezus Chrystus posiada „siedem Duchów Boga’, a także posiada On siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię” (Objawienie 1:4; 4:5; 3:1; 5:6; „7 Duchów Boga” to biblijna symbolika pełni, kompletności i zupełności działań Boskich [znaczenie biblijnej symboliki liczby „7”). Zapoznaj się z głębszą analizą: „Osobowość i Boskość Ducha Świętego”.

       Wnikliwsze studium Pisma Świętego daje nam wręcz pełną świadomość jak wielką, bo najwyższą władzę, godność, rangę, szacunek, czyli cześć, honor, majestat czy chwałę otrzymał od Boga Ojca Pan Jezus Chrystus. Jednak nie upoważnia nas to do samowolnego pomniejszania Jego pozycji i roli, ani do wynoszenia Go ponad Absolutnego Boga, Wszechmocnego, „Władcę wszechrzeczy” (gr. ‘Pantokratōr’). W tym względzie czytamy słowa zapisane przez apostoła Jana (bw): „I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie [Bogu Ojcu], i Barankowi [Panu Jezusowi], błogosławieństwo i cześć [gr. ‘timē’], i chwała [gr. ‘doxa’], i moc na wieki wieków”. Jednakże odnośnie już tylko Osoby Boga Ojca, Najwyższego, Wszechmocnego Jan zapisał (bw): „I upadło dwudziestu czterech starców, i cztery postacie, i oddały pokłon [gr. proskyneō] Bogu, siedzącemu na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja [‘Chwalcie Jah’]!” W Księdze Apokalipsy/Objawienia, aż 12 razy mówi się o Bogu Ojcu, „Który siedzi na tronie” jako „Wszechmogący”„Władca wszechrzeczy [Wszechmocny](gr. ‘Pantokratōr’). Natomiast tylko 1 raz i mówi to sam Pan Jezus, że ‘zwyciężył i zasiadł wraz z Ojcem swoim na Jego tronie’ (Hebrajczyków 1:2 bw; Objawienie 4:8 [pierwotnie świętość Boga jest potwierdzana tu aż 9 razy]; 5:11-14 bw; 11:15-17; 15:3,4; 16:7,14; 19:4-6,11-15; wyrażenie ‘siedzi na tronie’ jest w Objawieniu 4:2,9,10; 5:1,7,13; 6:16; 7:10,15; 19:4; 20:11; 21:5 oraz 3:21; gr. ‘Pantokratōr’ występuje 9 razy w Objawieniu 1:8; 4:8; 11:17; 15:3; 16:7,14; 19:6,15; 21:22).

       Prośby, błagania o łaskę, pytanie, zabieganie o pomoc czy wysławianie i dziękowanie są niewątpliwie wyrazem modlitwy. Jednak modlitwa wiąże się przede wszystkim z głębokim szacunkiem i uwielbieniem Boga Ojca, oddawaniem Jemu pokłonu czy hołdu, jako aktu uległości Wszechmocnemu Władcy. Dlatego w Piśmie Świętym posłużono się słowem gr. ‘proskyneō’ (Mateusza 4:10; Objawienie 4:10,11; 5:14; 7:9-12; 11:16; 14:7; 15:4; 19:4,10; 22:8,9; porównaj Jana 4:20-24 gdzie Pan Jezus aż 10 razy gr. ‘proskyneō’ odnosi tylko do swego Boga Ojca; zobacz też Jana 20:17; Objawienie 3;12). Słabszy wydźwięk znaczeniowy ma słowo gr. timaō’, które znaczy ‘czcić’, okazywać należny szacunek. Pan Jezus doskonale wiedział co mówił w Jana 5:22,23 (bw): Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili [‘timaō’] Syna, jak czczą [‘timaō’] Ojca. Kto nie czci [‘timaō’] Syna, ten nie czci [‘timaō’] Ojca, który go posłał”. Znając tę różnicę możemy teraz lepiej rozumieć, dlaczego Pan Jezus powiedział: Panu Bogu swemu pokłon [hołd] oddawać i TYLKO jemu służyć będziesz” (Mateusza 4:10 bw; Łukasza 4:8).

       Ludziom błagającym o ratunek, i których chętnie uzdrawiał, Nasz Pan nie robił wyrzutów kiedy ci w swoim nieszczęściu i ze wzruszenia, z wielkiej radości i wdzięczności oddawali Mu pokłon [gr. ‘proskyneō’]. Nasz Zbawiciel dokonywał zadziwiających cudów w Imię swego Ojca i na Jego chwałę, od którego otrzymał tak wielką, najwyższą władzę, a Jego zmartwychwstanie to cudowne działanie Jego Boga Ojca. Natomiast apostoł Piotr powstrzymał Korneliusza kiedy ten chciał mu oddać pokłon [gr. ‘proskyneō’], czytamy: „Piotr zaś podniósł go, mówiąc: Wstań, i ja jestem tylko człowiekiem”. Anioł przekazujący apostołowi Janowi wielkie proroctwo zapisane w Księdze Objawienia, aż dwukrotnie go napominał, żeby nie oddawał mu pokłonu: nie czyń tego”! „Bogu oddaj pokłon”! (Mateusza 14:25-33; 28:8,9,17,18; Jana 9:35-41; 11:4 pau, bt; Dzieje 10:25,26 bw; Objawienie 19:10; 22:8,9; niektóre przekłady Biblii słowo gr. ‘doxazō’ oddają słowem ‘uwielbienie’, ma ono jednak słabszy wydźwięk znaczeniowy niż ‘pokłon, hołd’ [gr. ‘proskyneō] – gr. słowo ‘doxazō’ to dosł. ‘dać chwałę, chwalić’ [od gr. ‘doxa’ czyli ‘chwała’]; w jęz. polskim /PWN/ słowo ‘uwielbienie’ znaczy: «głęboka cześć, miłość, podziw dla kogoś lub czegoś», podobnie słowo ‘wielbienie’, zobacz koniecznie Jana 13:31,32 bt, nwt-pl)

                                              Wartość modlitwy

       Chociaż modlitwa jest jednostronną rozmową z Bogiem, to jest ona uważnie wysłuchiwana, a więc na pewno nie jest ona Jemu i Panu Jezusowi obojętna, szczególnie kiedy jest szczera. Mamy na to mnóstwo dowodów biblijnych. Apostoł Piotr zachęca nas: „Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On [Bóg] ma o was staranie” (1Piotra 5:7 bt). Na szczególną uwagę zasługuje postawa Pana Jezusa, który będąc na ziemi zawsze i stale modlił się. Był na ziemi Synem Bożym, człowiekiem z krwi i kości, tyle że „bez grzechu” (Hebrajczyków 4:15 nwt-pl). Apostoł Paweł napisał w Hebrajczyków 5:7 (nwt-pl): Za dni swego ciała [Chrystus] z głośnymi okrzykami i ze łzami zanosił błagania oraz gorące prośby do Tego, który mógł go wybawić od śmierci, i ze względu na swą zbożną bojaźń został łaskawie wysłuchany”.

       W Jana 17:14,15 (bp) mamy fragment modlitwy Pana Jezusa, z której wynika ważna prawda: „Ja przekazałem im Twoje Słowo, a świat ich znienawidził, bo nie są ze świata, tak jak Ja nie jestem ze świata. Nie proszę [o to], abyś ich zabrał ze świata, ale abyś zachował ich od złego”. „Władcą tego świata” jest szatan diabeł, ale naśladowcy Jezusa nie należą do tego świata tak jak ich Zbawiciel Chrystus Pan. Ich cele są związane z obietnicami Słowa Bożego, które przekazał im Pan Jezus, dlatego są prześladowani (porównaj Hebrajczyków 11:13-16). On wie, że ten zły świat diabła zniknie dopiero w Armagedonie, a póki co Jego lojalni uczniowie będą na nim żyć, zmagając się ze złym wpływem tego świata i jego nikczemnego władcy. Pan Jezus pragnie, aby Ojciec wysłuchał Jego modlitwy i ustrzegł ich od tego Złego, „który zwodzi [wprowadza w błąd – nwt-pl] cały zamieszkały świat” (Jana 12:31; 14:30; 16:11; Objawienie 12:9 bpd; 1Jana 5:19 bt). Cały czas jest aktualne i wypełnia się proroctwo Boże dotyczące „nieprzyjaźni” między diabłem i jego „potomstwem”, a „Potomstwem” Bożym, Jezusem Chrystusem z Jego lojalnymi, którzy są z Nim „jedno” czy „jedną Osobą w jedności” (1Mojżeszowa 3:15 bp; Galacjan 3:26-29 bw, bpd, nwt-pl). Pan Jezus powiedział: „Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat”  (Jana 16:33 bt). Dlatego nieraz może pozornie wydawać się, że modlitwy nie są wysłuchiwane szczególnie w sytuacji nieustających i wzmagających się trudności. Apostoł Paweł zapewnia nas słowami Boga: „Ani cię nie opuszczę, ani też cię nie zostawię” (Hebrajczyków 13:5 bp). Nie można tracić wiary, modlitwa jest tu bardzo potrzebna, dlatego apostoł Piotr nawołuje: „A zbliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie zatem trzeźwego umysłu oraz bardzo czujni co do modlitw”  (1Piotra 4:7 nwt-pl).

       Musimy o tym ciągle pamiętać, że dopóki istnieje ‘pierwsze [obecne] niebo i pierwsza [obecna] ziemia’, dopóty całe stworzenie będzie wzdychać i doznawać boleści’. Z tego właśnie względu nasze modlitwy nie mogą być spełnione czy wysłuchane do końca, choć są wszystkie doskonale przez Naszego Ojca i Pana Jezusa słyszane. Kiedy Bóg usunie ten okrutny stary świat, a dokona tego przez swego Syna, i ‘uczyni wszystko nowe, a słowa te są wiarygodne i prawdziwe’, czyli stworzy „nowe niebo i nową ziemię”, wtedy z ‘nowego nieba’ przyjdzie na ‘nową ziemię’ Królestwo Boże/Niebios. Bóg niejako ‘zamieszka ze swoim ludem/ludami’ i otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie, przeminęło” (Objawienie 21:1-5; Rzymian 8:22 nwt-pl; porównaj Hebrajczyków 11:16 bpd).

       Posłuchajmy ważnej nauki Pana Jezusa na obecne czasy: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, co będziecie jedli, ani o ciało, czym je okryjecie, bo życie ważniejsze jest od jedzenia, a ciało od ubrania. A któż z was przy całej swej trosce może przedłużyć choćby o chwilkę swoje życie? Jeżeli więc nawet tak drobnej rzeczy uczynić nie możecie, to po co się troszczycie o resztę? Nie zabiegajcie zatem o to, co będziecie jedli i co będziecie pili, i nie przejmujcie się tym. O to wszystko bowiem zabiegają poganie na świecie. Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Zabiegajcie raczej o Jego królestwo, a te rzeczy będą wam przydane [dodane]”  (Łukasza 12:22-31 bp). „Jeśli więc wy, którzy źli jesteście, umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą” (Łukasza 11: 13 bpd; porównaj Mateusza 6:31-34 bp; 10:31 bp; Łukasza 18:1-8 bpd).

       Nasza niestrudzona, szczera i ustawiczna modlitwa z zaangażowanym całym swym sercem i całym swym umysłem” jest dla Naszego Boga Ojca jak miła woń czy zapach dymu ze spalanego cennego kadzidła. Jest nie tylko dziękczynieniem czy prośbą, ale wyrazem naszego całkowitego oddania Jemu i Panu Jezusowi, dowodem wiary, zaufania, przyjaźni, miłości i jedności z Nimi. Modlitwa pełna wiary połączona z czynami ujawnia nasze świadome docenianie okupu Chrystusa, który jest jedyną podstawą przebaczenia naszych grzechów. Wiara w moc krwi Pana Jezusa umożliwi nam osiągnięcie życia wiecznego w Królestwie Bożym/Niebios. Proroctwo Księgi Objawienia 12:11 (nwt-pl) mówi: „A oni go [zwodzącego cały świat diabła] zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swego świadczenia i nie miłowali swych dusz nawet w obliczu śmierci” (Łukasza 10:27 nwt-pl; Mateusza 20:28; Jana 3:16,36; 17:17-24; porównaj Daniela 11:32-35 nwt-pl – dotyczy to sytuacji „wyznaczonego czasu” końca, kiedy to „lud znający swego Boga(wnikliwi) otrzyma tylko ‘niewielką [małą] pomoc’, jednak na tyle wystarczająco dużą, aby ‘dostąpić zbawienia’; przeczytaj również Daniela 12:1-3 bt).

       Modlitwy w całej rozciągłości będą wreszcie wysłuchane!

       Otwarta przez Pana Jezusa prorocza „siódma pieczęć” proroczego „zwoju” Apokalipsy jest Bożym zapewnieniem wysłuchania „modlitw wszystkich świętych”. W Objawieniu 8:1-6 mamy opisaną pewną scenę, która coś nam przypomina: W starożytnym Izraelu w przybytku — a później w świątyni jerozolimskiej — codziennie spalano „kadzidło”, co trwało jakieś „pół godziny”. W tym czasie Izraelici nie będący kapłanami czekali na zewnątrz i modlili się — niewątpliwie ‘w ciszy’ [po cichu], w sercu — do Tego, ku któremu wznosił się dym kadzidła. Podobną scenę apostoł Jan oglądał w niebie. „Kadzidło” ofiarowane przez anioła łączyło się z „modlitwami wszystkich świętych”. W jednej z wcześniejszych wizji powiedziano wprost, że ‘kadzidło wyobraża takie modlitwy’. Najwyraźniej więc symboliczna „cisza w niebie” ma umożliwić wysłuchanie przez Boga Ojca modlitw, które cały czas, „dniem i nocą” zanosili i dalej zanoszą „wszyscy święci” na ziemi. „Modlitwy wszystkich świętych” są ofiarowane nie Panu Jezusowi, a tylko Bogu Ojcu! swej głównej treści zawierają one ważną prośbę o uświęcanie Imienia Bożego i o przyjście Królestwa Bożego/Niebios ‘nowego nieba i nowej ziemi’, żeby i tu ‘działa się wola Boża jak w niebie tak i na ziemi’. Zgodnie z obietnicą Bóg ‘uczyni wszystko nowe’, czyli właśnie nowe niebiosa i nową ziemię (…) i w nich ma mieszkać prawość” (Łukasza 18:7,8; Mateusza 6:9,10; 2Piotra 3:13; Objawienie 21:1-5; porównaj 7:9,10,15).

       Otwarcie przez Pana Jezusa „siódmej pieczęci” obrazowo dowodzi, że „modlitwy wszystkich świętych” na pewno będą w całej rozciągłości wreszcie wysłuchane. Kiedy proroczy „głos trąby siódmego anioła” ogłosi fakt ‘panowanie nad światem objął Pan Bóg i Jego Pomazaniec [Chrystus], da to w końcu pewność ‘wiernym i wytrwałym świętych’, że blisko jest, tuż u drzwi” Królestwo Boże/Niebios. Nasze zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka”, a potwierdzeniem tego będzie Boskie apogeum szokujących i wspaniałych zmian!!! (Objawienie 4:8; 5:8; 7:10,15; 8:6; 11:15-19; 13:10; 14:12; 21:1-7; Łukasza 18:1,7; 21:29-31; Mateusza 6:9,10; 24:33 bw; Psalm 141:1,2; porównaj Łukasza 1:10; 2Mojżeszowa 30:1-8; 3Mojżeszowa 16:12,13).

Świat jaki obecnie znamy przeminie bezpowrotnie!!! Zniknie ‘obecne niebo i obecna ziemia, i morze [wzburzone narody]!!! Wkrótce pojawi się ‘nowe niebo i nowa ziemia’!!! Bóg ‘uczyni wszystko nowe’!!!

WSZYSCY BRACIA JEZUSA MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGO SŁOWA BOŻEGO !!!

Więcej na ten temat czytaj w:

— „Imię Boga i imię Jego Pomazańca?”

„Dlaczego tak długo istnieje zło i cierpienie???”

Wstrząsający ‘dzień Ich gniewu’! Dlaczego?

„Zwycięzca, który zwycięży świat”!

— „Koniec niewoli i tyranii religijnej!

„Koniec chrześcijaństwa tego świata!”

— „Boskie ciosy zdemolują świat?!”

— „Ostatnie dni tego świata?!”

— „‘Wyraźne objawienie się Boga’ — kiedy?”

„‘Był i Jest’, „i Który Przychodzi”?”

— „Wprowadzenie proroctwa trzech ‘biada’ i ‘pierwsze biada’”

— „Proroctwo osobliwe — ‘drugie biada’!”

— „Znaki końca tego świata — ‘trzecie biada’!!!

„Pana Jezusa znak obecności i końca świata!!!”

— „Niewolnicy Pana Jezusa a Jego znak obecności!!!”

„‘Dojdzie do swego kresu’ — kiedy?”

— „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???”

„To już ‘wyznaczony czas końca’?!”

— „Oto wszystko nowym czynię!!!”

— „Słowa te są pewne i prawdziwe!!!”

— „Szokujące proroctwa Boga!

— „Dzień apokalipsy!”

— „Ocalone ‘owce’ Pana Jezusa! Kiedy?”

— Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys