TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ!!!

Aktualizowany: 28.01.2017

Dział tematyczny: Wprowadzenie

Ty bowiem wywyższyłeś swą wypowiedź [Słowo] nawet ponad całe swe Imię” — Psalm 138:2 nwt-pl.

       SKORO Słowo Boże jest nieomylną Prawdą, to znaczy, że jest niewzruszonym fundamentem Bożym, na którym powinniśmy budować swoje teraźniejsze i przyszłe życie. Na jego podstawie mamy weryfikować wszystkie religijne i moralne, a będące w obiegu ludzkie doktryny i dogmaty, nauki, idee, poglądy, opinie, tezy, teorie itd.. Dlaczego? Gdyż według Pana Jezusa Twoje [Boże] Słowo jest prawdą”, „Pisma nie można zmienić lub Pisma nie można odrzucić” (J 17:17 nwt-pl; 10:35 bp, bt). Dlatego kiedy postrzegamy całą otaczającą nas ludzką rzeczywistość w świetle Pisma Świętego, Biblii Świętej, rzetelnie i wnikliwie ją analizując, unikamy wprowadzenia w błąd, oszukania i zafałszowania. Czy Prawda Boża zmienia się w czasie??? Sam Bóg twierdzi: „Ja [JHWH] czuwam nad słowem moim, aby je wypełnić” i „Ja się nie zmieniłem” oraz „Jezus Chrystus wczoraj i dziś — ten sam i na wieki” (Jer 1:12 bp; Mal 3:6; Heb 13:8). Apostoł Piotr cytując słowa proroka Izajasza, powtarza „słowo Pana (hebr. ‘elohiym’ – Bóg) trwa na wieki!” (hebr. ‘owlam’ – wieczność; 1P 1:25; Iz 40:8). A jeśli tak, to Prawda Boża ‘nie zmienia się’ w czasie, ‘trwa wiecznie’. Możemy całkowicie zaufać Słowu Bożemu, ponieważ w Psalmie 138:2 (nwt-pl) król Dawid mówi pod natchnieniem: „będę sławił twe imię, ze względu na twą lojalną życzliwość i ze względu na twą wierność prawdzie. Ty bowiem wywyższyłeś swą wypowiedź nawet ponad całe swe imię[‘wypowiedź’ Boża dosł. ‘Słowo’ Boże — zgodne z tekstem masoreckim]. W Biblii poznańskiej (bp) natomiast czytamy: „wywyższyłeś Twoją obietnicę ponad wszelkie imię”. Słowo Boga to absolutna Jego Prawda i Jego obietnice, dlatego jest ono ‘nawet ponad całe Jego Imię’. To wypełniające się Słowo Boże czyni Imię Boga szczególnie Wielkim i Świętym, dlatego całkowicie ufamy Słowu Bożemu. Ten, który usiłuje zniszczyć naszą niewzruszoną wiarę w Boga i zaufanie do Słowa Boga Naszego, szerzy totalne kłamstwo i błąd, i to w każdej możliwej dziedzinie czy sferze życia ludzkiego, a szczególnie religijnej. Chrystianizm jako ‘droga’ został więc zagłuszony, ‘zachwaszczony’ i ‘zakwaszony’ — Jana 14:6; Mateusza 13:24-50. Biblia mówi o tym „Złym”: (…) Wąż Starodawny, nazywany diabłem i szatanem, zwodzący (‘wprowadza w błąd’ – nwt-pl) całą zamieszkałą ziemię (…) (Obj 12:9 bp; 1J 5:19 bt; zobacz też 1Kor 1:21,25-31; 2:1-13; 3:18-20; Kol 2:3-9; 3:1-4).

                            Poznaj główne zasady interpretacji Pisma Świętego!!!

Biblia Święta jest Księgą otwartą dla wszystkich ‘ludzi dobrej woli’, którzy pragną ‘poznać Jedynego Prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa’ oraz Ich wolę. W to ‘poznanie’ trzeba zaangażować się całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym umysłem”. Do Pisma Świętego należy podchodzić w sposób intencjonalnie szczery, nacechowany dobrą wolą, ‘wnikliwy’, rzetelny, a także pilny. Jeśli zależy nam bardzo na odnalezieniu czystej Prawdy nauki Słowa Bożego, to nie będziemy tworzyć własnej, ponieważ dotknęłaby nas w końcu tylko katastrofa. Dlatego nie można pozwolić sobie na odrzucenie zasady zależności duchowej; natchnione Słowo Boże należy zgłębiać z modlitwą. Trzeba koniecznie Ich ‘prosić’ o pomoc, u Nich ‘szukać’ Ich ‘poznania’, wręcz do Nich ‘pukać’. Wtedy, jak mówi Pan Jezus: „każdy, kto prosi, otrzymuje, i każdy, kto szuka, znajduje, i każdemu, kto puka, będzie otworzone”, „albowiem u Boga nie ma względu na osobę” (Łukasza 2:14 nwt-pl; Jana 7:17; 17:3; Daniela 12:4,10 nwt-pl; Mateusza 7:7,8 nwt-pl; 22:37; Rzymian 2:11 bw; Dzieje 17:11 bt; Objawienie 22:18,19).

Pełnia Prawdy czy ‘cała Prawda’ zawarta jest w ‘całym’ Słowie Bożym, w którym najwięcej trudności sprawia zrozumienie mowy obrazowej, przenośnej. Zwłaszcza alegoryczno-metaforyczno-symbolicznych wizji Księgi Objawienia. Dlatego jest potrzeba interpretacji, wyjaśnienia i wykładu (Jana 16:13 bp, bt; 2Tymoteusza 3:16 bw, bug, kow, nwt-pl; porównaj Mateusza 13:34; Łukasza 24:27; 2Piotra 3:16).

       Hermeneutyka czy egzegeza biblijna to nauka zajmująca się regułami właściwej interpretacji treści Pisma Świętego i jej celem są:

       1) Odnalezienie sensu (noematyka); 2) Metody odnalezienia właściwego sensu czy znaczenia wypowiedzi biblijnych (heurystyka); 3) Sposoby wykładni odnalezionego w Słowie Bożym sensu (proforystyka).

       (1) Sens to myśl wynikająca z wyrazów, których znaczenie wielorakie zostało ściśle określone przez wzajemne ich powiązania, czyli wzajemną zależność. Wzajemną zależność wyrazów, gramatyczną i logiczną, nazywamy kontekstem. Kontekst jest niesamowicie ważny i może być bliższy (wyrazy czy zdania obok siebie) lub dalszy (rozdział, księga, cała Biblia). Wypływający z powiązania ze sobą wyrazów sens nosi nazwę sensu wyrazowego. Sens ten może być dosłowny czy literalny lub przenośny (metaforyczny, alegoryczny, symboliczny) w zależności od tego czy wyrazy zostały użyte w sensie dosłownym czy przenośnym.

       (2) Jeśli chodzi o odnalezienie właściwego sensu to najistotniejszą jest reguła czy sprawdzian wewnętrzny, że ‘Biblię tłumaczy sama Biblia’. Dlatego w znalezieniu właściwego sensu tak pomocne są teksty paralelne, czyli tożsame lub podobne treściowo, kompozycyjnie, składniowo czy brzmieniowo — części utworu, zdania czy wersy.

       (3) Jeśli chodzi o wykład odnalezionego sensu — to najistotniejszym i skutecznym jest studium biblijne lub lekcje biblijne, czyli głębsze i wnikliwsze omówienie treści Słowa Bożego. Studium biblijne jest syntetyczne, analityczne i tematyczne. Syntetyczne — analiza Pisma Świętego jako całości. Analityczne — badanie fragmentów Księgi w kontekście ich związków z całością. Studium tematyczne ma na celu zrozumienie nauki Słowa Bożego na wybrany temat. Ważny jest przekład tekstu, a najlepiej jest sięgać po oryginał.

       Szczegółowe zasady interpretacyjne Pisma Świętego to: zasada powszechności, integralności, kontekstu, konstrukcji tematycznej, wykładni autentycznej, relatywizmu językowego (teksty oryginalne), dobrej woli, rzetelności i pilności, zależności duchowej, pierwszeństwa spraw zbawczych.

Korzystano z książki p.t. „Spotkanie z Biblią” autorstwa Zachariasza Łyko — Wydawnictwo „Znaki czasu”, Warszawa 1972.

Rozważ Słowo Boże: 5Moj 30:19,20 bp Biorę dziś na świadków przeciw wam niebiosa i ziemię: położyłem przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo! Wybieraj życie, abyś żył i ty, i twoje potomstwo, miłując twego Boga, Jahwe [JHWH] będąc posłusznym Jego głosowi i lgnąc do Niego; od tego bowiem zależy twoje życie i długość twych dni, (…).

Mt 22:37 pau „Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem (porównaj 5Moj 6:5; Mk 12:30).

       Powyższe słowa JHWH Bóg skierował do Izraelitów przed wejściem do Ziemi Obiecanej, ponownie potwierdził przysięgą zawarte wcześniej z nimi przymierze. Kolejne słowa to słowa Pana Jezusa. Bóg kierując się miłością obdarzył ludzi wolną wolą, a więc i swobodą wyboru. Trzeba dokonywać dobrych wyborów. Co to znaczy wybrać życie? Wybrać życie, to ‘miłować Boga Jahwe [JHWH], będąc posłusznym Jego głosowi i lgnąć do Niego’. Tylko wtedy możemy przedłużyć swoje życie, a to dlatego, że tylko Wieczny Bóg jest Źródłem życia lub inaczej On ma wieczne zasoby życia, z których może nam pozwolić korzystać nawet zawsze. W gruncie rzeczy, to cały sąd Bóg przekazał Jezusowi Chrystusowi, dlatego mógł On powiedzieć: Otrzymałem wszelką władzę i na niebie i na ziemi” lub „Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz wszelki sąd przekazał Synowi” oraz Ja jestem drogą, prawdą i życiem; nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze Mnie” (Mt 28:18 bp; J 5:22,24,27; 14:6 bpd). Dzisiaj jest tylko jeden sposób, aby nauczyć się ‘miłować Boga, słuchać i lgnąć do Niego’ i to „całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, a jest nim SŁOWO BOŻE. Z tego źródła docierają do nas słowa kochającego Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela (Zbawca – bpd ), który powiedział: „Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym Słowem wychodzącym z ust Boga” (Mt 4:4 bpd; jest to cytat z 5Moj 8:3, gdzie w tekście masoreckim jest JHWH [יהוה]).

                                        „Kto by się wstydził Mnie i słów moich”

       Pan Jezus zapewnia nas: „Jeśli ktoś Mnie miłuje, będzie przestrzegał mojego Słowa, i mój Ojciec będzie go miłował — i do niego przyjdziemy, i u niego urządzimy mieszkanie”. W modlitwie do swego Boga Ojca Pan Jezus stwierdził: „A to jest życie wieczne: poznać Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga, i Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 14:23 bpd; 17:3 bp). Dlatego Pan Jezus powiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wprowadzają je w czynorazszczęśliwi ci, którzy słuchają Słowa Bożego i je zachowują!” (Łk 8:21; 11:28 nwt-pl). A także: „Kto by się wstydził Mnie i słów moich w tym wiarołomnym i grzesznym pokoleniu, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, kiedy przyjdzie w chwale swego Ojca ze świętymi aniołami”. „Ręczę i zapewniam was, jeśli ktoś zachowa moje Słowo, na wieki nie zobaczy śmierci” (Mk 8:38 bp; J 8:51 bpd). Jeśli ‘przyjęliśmy Słowo Boże jako Słowo Boga’, to nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga”. Dlatego teżwyrzekliśmy się rzeczy skrytych, których należy się wstydzić, i nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy Słowa Bożego, lecz przez ujawnienie prawdy polecamy siebie przed obliczem Boga sumieniu każdego człowieka”. Nie posługujemy się ‘kłamliwym piórem pisarzy’ i nieunieważniamy Słowa Bożego przez swoją naukę’ (1Tes 2:13 nwt-pl; 2Kor 2:17 bp; 4:2 nwt-pl; Jer 8:8,9 bt; Mk 7:13 bw; Mt 15:6).

       Według Księgi Objawienia ‘mówienie’ czy ‘świadczenie o Bogu, Jezusie i o Słowie Bożym’, które jest natchnione Duchem Świętym, to dosłownie zajmowanie się Słowem Bożym i świadectwem Jezusa’. Jest ono nie tylko znakiem rozpoznawczym i powodem prześladowań wiernych chrześcijan, ale świadczy o ich szczególnie wytrwałej wierze. Fundamentem takiej wiary jest ich niewzruszona wiara w wartość i moc przelanej krwi Jezusa Pomazańca Bożego. Słowo Boga poprzez Jego Chrystusa jest Prawdą. Tylko taka wiara prowadzi do zwycięstwa, zbawienia i ocalenia. Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka” (Mt 24:14; Mk 13;10; 8:35 bpd; Obj 14:6,12; Obj 7:10 bw; ‘świadczenie’ czy raczej ‘dawanie świadectwa’ czytaj Obj 1:9; 6:9; 12:11,17; 19:10; 20:4).

       Zachęcamy do połączonego z modlitwą osobistego studium Biblii Świętej!!! Zrozumienie Słowa Bożego nie jest aż tak trudne jakby się to wydawało. Możemy podpowiedzieć, że dużym ułatwieniem w głębszej analizie Pisma Świętego jest np. nowy przekład tzw. Biblii warszawskiej (bw książkowy) z 1991 roku w tłumaczeniu Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. Dlaczego? Dlatego, że zawiera dużo trafnych odsyłaczy do paralelizmów biblijnych, czyli podobnych słów, wyrażeń, wersów, zdań, zwrotów i opisów biblijnych. Te podobieństwa treściowe są często tożsame, co bardzo pomaga w zrozumieniu symboliki, alegorii czy metafory np. Księgi Objawienia zapisanej „za pomocą znaków” (Iz 28:13 bw,nwt-pl; Obj 1:1 bp,bt). Odsyłacze są rzetelne, ponieważ do tej pory nie zauważyliśmy żadnej manipulacji czy ‘majstrowania’ przy nich. Co jest tak typowe w przekładzie Biblii nachalnego tzw. ‘niewolnika wiernego i roztropnego’ Świadków Jehowy [uwaga! fałsz pojęciowy], a więc ‘niewolnika niewiernego i nieroztropnego’ („nnn”), czyli „złego niewolnika” (Mt 24:48 nwt-pl).

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGO !!!     

— Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

Koniecznie poznaj: CO GENIALNEGO ODKRYŁ IWAN PANIN???

Przeczytaj także: Prawdę się głosi a nie dyskutuje!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys