TRIUMFUJĄCA OPOZYCJA ‘ORGANIZACJI JEHOWY’!

Aktualizowany: 10.01.2018

Dział tematyczny: Bezwzględne proroctwa koniec tego świata! Jak się dokona?

Znów w osobliwy sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny”. „Pozwolę moim dwóm świadkom, aby (…) prorokowali (…). Kiedy zaś dopełnią swego świadectwa, wówczas bestia wychodząca z otchłani będzie z nimi walczyć, zwycięży ich i zabije Izajasza 29:14 bp; Objawienie 11:3,7 pau.

Treść: Skąd pochodzi opozycja ‘organizacji Jehowy’/quasiBoża?! ‘Wstyd i potępienie wrogów’ tej szczególnej opozycji! Zwiedzeni … lecz w końcu przebudzeni i … ocaleni!?

Nowość! Wnikliwsze rozważenie proroctwa!?

       NAZWA „Świadkowie Jehowy” (skrót ŚJ.) wydaje się mieć szczególny związek z ich proroczą działalnością ‘zabijania trzeciej części ludzi’. Dlaczego? Wypełniając proroctwo „drugiego biada” bowiem ogłosili, że chrześcijaństwo tego świata już jest ‘martwe’ przed Bogiem i zapowiedzieli nagłą zagładę najpierw jego religii! A niezmiennie stosowana przez ‘organizację Jehowy’ forma imienia Bożego „Jehowa”, z którym się wybitnie utożsamia, jest słowemhybrydą. Jeśli tak, to hebrajski wyraz (Je)hôvâhznaczy: katastrofa, zniszczenie, nieszczęście, burzyciel, niszczyciel, ruina, upadek, mąciciel (Objawienie 9:12-21; [źródło: Studium biblijne JHWH; Lexicon Strong’s H1943, H1942; ks. ŚJ. „Narody mają poznać …”]).

       Treść Księgi Objawienia 10:1 do 11:14 to kontynuacja proroctwa „drugiego biada”. Od początku dokładnie wypełnia je międzynarodowa ‘organizacja Jehowy’/quasi-Boża. Jednak ostatecznie proroctwo to zwraca się przeciwko niej samej! Uwodzącą i zwodniczą organizację religijną dotyka potępienie za rażące grzechy, zwłaszcza jej liderów. Opisany w nim wcześniejszy upadek dziesiątej części wielkiego miastapo ożywieniu ‘dwóch świadków Bożych – dwóch proroków’ z Objawienia 11:3-14 to preludium. Fakt zapowiadający upadek zwodniczych i przebiegłych religii tego świata tyranii religijnej. Upadek Babilonu wielkiego’ to upadek wielkiego i globalnego zamętu religijnego [‘Babilon’ to hebr. ‘Babel’, dosł. ‘zamieszanie’], prowadzący do jego ostatecznego i definitywnego końca opisanego w Objawieniu 14:8; 16:19 do 19:6. Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] z przekładu interlinearnego.

       „Wzdychają i jęczą [boleją] nad wszystkimi obrzydliwościami” 

       Prorok Boży Ezechiel miał ważną wizję. Widział on proroczą i symboliczną działalność siedmiu Bożych aniołów. Bóg rozkazał jednemu z nich, ‘mężowi odzianemu w lnianą szatę’: „Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy, i zrób [dosł. ‘ustaw’ od hebr. ‘tavah’] znak [hebr. ‘tav’ (znak zwolnienia od wyroku)] na czołach mężów, którzy wzdychają i jęczą [boleją] nad wszystkimi obrzydliwościami popełnianymi pośród niego” (Ezechiela (8:6-9); 9:1-11 nwt-pl, bw, Biblia Mesjańska; porównaj Daniela 10:5,6; 12:6,7).

       Współczesną ‘Jerozolimą’ i jej ludem, w której ‘popełniane są obrzydliwości’ jest zorganizowane chrześcijaństwo tego świata, zwłaszcza jego uwodzące i zwodnicze religie. W tym jak najbardziej ostatnio pełna skandali ‘organizacja Jehowy’/quasi-Boża. Pośród tych ludzkich religii, a zwłaszcza wśród tej grzesznej organizacji znajdują się nieliczni ludzie, „którzy wzdychają i jęczą [boleją] nad wszystkimi obrzydliwościami popełnianymi pośród niego”. ‘Boleją’ i oburzają się oni, bo zostali obudzeni przez Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, dlatego zaczęli czynnie działać! Pierwszymi z nich są dobrze znani współcześnie, ale byli już ŚJ.: Raymond V. Franz (CK), Carl Olof Jonsson (Starszy zboru), Barbara Anderson (Dział Redakcyjny), Bill Bowen (NO) i wielu innych.

            Kim naprawdę są ‘dwaj Boży świadkowie – dwaj prorocy’?

       Poznajmy alegoryczno-metaforyczny opis mocno związany z powyższym. Są to dalsze i interesujące fragmenty proroctwa „drugiego biada” z OBJAWIENIA 11:(1,2),3-14 (pau). Kiedy Bóg odnajduje godnych ludzi, swych pokornych i skruszonych, wyraźnie zapowiada: „Pozwolę moim dwóm świadkom, aby ubrani w wory pokutne [pokorę i skruchę] prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. Oni są jak dwa drzewa oliwne i dwa świeczniki, które stoją przed Panem ziemi. A gdy ktoś chce ich skrzywdzić, wówczas z ich ust wychodzi ogień i pożera ich nieprzyjaciół [wrogów]. Jeśli więc ktoś zechce ich skrzywdzić, tak powinien zginąć [zniszczony]. Mają oni władzę zamknąć niebo, aby w dniach, kiedy będą prorokować, nie padał deszcz [pomyślności]. Mają też władzę zamieniać wody w krew i rzucać na ziemię wszelkie plagi [dosł. ‘ciosy’], gdy tylko zechcą” (ww. 3-6).

       Pokorni i skruszeni, ale odważni, alegoryczno-symboliczni ‘dwaj Boży świadkowie – dwaj prorocy’ będą działać przez wyznaczone „1260 dni” (pierwsze 3,5 roku) mając uznanie ‘Pana ziemi’. To Boża misja specjalna czy szczególna działalność, a jej symbolika niewątpliwie związana jest z dawaniem „świadectwa prawdzie”, bo jak mówi Pan Jezus: „świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe”. Ich ‘wrogowie’ [dosł. nienawidzący] nie będą mogli „ich skrzywdzić”, ponieważ będą wobec nich bezsilni. Wrogowie zostaną skutecznie, ale metaforycznie ‘pożarci przez ogień wydobywający się z ich usti ‘zginą’ (niekoniecznie dosłownie; gr. znaczenie słowa ‘apokteinō’ to ‘zniszczyć’). Przypominają się nam tu Słowa Boga skierowane do Jego proroka Jeremiasza: „Oto ja czynię Moje Słowa ogniem w twoich ustach, a  ten lud będzie kawałkami drewna, które on strawi”. ‘Dwaj moi [Boży] świadkowie w worach dwaj prorocy’ ‘zamkną niebo’. Dlatego w tym czasie nie będzie ‘padał deszcz’ błogosławieństwa i pomyślności zwłaszcza dla ich ‘wrogów’, ale nastąpi groza katastrofalnej ‘suszy’. Będą oni bowiem skutecznie demaskować śmiertelne, bo trujące czy toksyczne właściwości ‘wód’, którymi ‘poją’ swych wiernych przywódcy religijni. Będą potępiać bezczelne bałwochwalstwo, kult organizacji religijnej i ohydne czyny, zwłaszcza bardzo zarozumiałych przywódców tzw. ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Dlaczego sposoby i metody działania symbolicznych ‘dwóch świadków i proroków’ mają być tak skuteczne jak ‘plagi [ciosy], jak potężne ‘uderzenia’? Dlatego, że mają oni wsparcie Boże i niepodważalne swe świadectwo’, ponieważ byli mocno związani z ‘organizacją Jehowy’/quasi-Boża. Są naocznymi świadkami jej grzechówprzebywali bowiem w jej środku i to przez wiele lat, często dziesiątki. To proroctwo wyraźnie nawiązuje do działalności proroka Bożego Eliasza, 3,5 letniego okresu suszy i do plag sprowadzonych przez Mojżesza na Egipt (Jana 8:17 bt; 18:37; Jeremiasza 5:14 nwt-pl; Objawienie 21:8; 22:15; porównaj i rozważ 1Królewska 17:1-24; 18:1-46; 2Królewska 1:9-16; Łukasza 4:25; Jakuba 5:17; 2Mojżeszowa 7:1 do 10:29).

       Zdaje się, a nawet więcej, że omawiane przez nas proroctwo Objawienia 11:3-14 najbardziej właśnie dotyczy tzw. ‘organizacji Jehowy’. Dlaczego? To działalność tej organizacji jako proroczych „wojsk konnicy” zapoczątkowała wypełnianie osobliwego proroctwa „drugiego biada”. Już przez dziesiątki lat na arenie świata są obecni i znani ‘świadkowie Jehowy’. Do tej pory będąc pod przemożnym wpływem swej groźnej organizacji, ‘zabijają ludzi’ miotając ‘ogniem’ zagłady w Armagedonie, lecz dzisiaj bez dawnego impetu. Ich siłę oddziaływania i groźny wpływ zapowiadało proroctwo: Przez te trzy plagi została zabita trzecia część ludzi – przez ogień i dym, i siarkę, które się wydobywały z ich pysków. Władza [moc, siła] koni bowiem jest w ich pyskach [ustach] i w ich ogonach: bo ich ogony są podobne do węży i mają głowy, i nimi wyrządzają szkodę”. „Ogon’ symbolizuje fałszywego proroka, a „wąż” kąsający – kłamcę i zwodziciela, który ‘wyrządza szkodę’. Dzisiaj w podły sposób szczególnie swoim upartym, przebiegłym, przewrotnym, chrześcijańskim rewizjonizmem ta jakże ‘inwazyjna i opresyjna’ ‘organizacja Jehowy’/quasi-Boża ‘wyrządza szkodę’. Od pewnego czasu zwłaszcza ludziom nie dającym się zastraszyć i zmusić do bałwochwalczego posłuszeństwa tej organizacji, zadaje ból i cierpienia. Rani ich bowiem emocjonalnie i dręczy psychicznie, a dzieje się to w ramach kontynuacji tego samego, osobliwego proroctwa ‘drugiego biada’. Przy jego zakończeniu pojawiają się jednak autentyczni, ale alegoryczno-symboliczni „dwaj moi [Boga] świadkowie” – „dwaj prorocy”. Wywodzą się oni właśnie z tych pokrzywdzonych ludzi, którzy okazują najpierw i przede wszystkim bojaźń przed Bogiem Ojcem oraz Panem Jezusem Chrystusem. A „ci, którzy gardzili dniem skromnych początków, będą się jeszcze radowali” (Objawienie 9:12-21 nwt-pl; 11:3,14 nwt-pl; porównaj Objawienie 12:9; Jana 8:44; Izajasza 9:14,15 /nwt-pl wersety 15,16; Zachariasza 4:10 pau).

       Tak jak to zawsze czynią prorocy Boga, „dwaj świadkowie – dwaj prorocy” mają z Jego inspiracji ‘prorokować’. A więc uczyć prawdy Bożej i napominać oraz strapionych ludzi pocieszać Bożymi perspektywami, po prostu im pomóc. To misja specjalna czy szczególna działalność i dlatego ich ‘prorokowanie’ ma szerszy wymiar. Mają niezbite dowody, aby demaskować i obalać kłamstwa, potępiać obrzydliwe grzechy, bezczelne bałwochwalstwo kult organizacji religijnej i ohydne czyny zwłaszcza obłudnych przywódców religijnych. Przez wyznaczony czas „1260 dni” (pierwsze 3,5 roku) będą ‘składać swe świadectwo’, czyli inaczej będą zeznawać jako naoczni świadkowie. Porzucili oni organizację, w której tkwili, bowiem okazała się ona tylko wciskaną im kiepską prowizorką czy nieużyteczną przejściówką, a więc uwodzącą i zwodniczą, nie Bożą! Dlatego nie dziwi nas, że tak bardzo jest dzisiaj ‘bombardowana’ ‘organizacja Jehowy’/quasi-Boża, choć pewnie nie tylko ona. W tym wszystkim bardzo pomocny jest potężny Internet. Dzisiaj wyraźnie dostrzega się coraz liczniejszą triumfującą opozycję ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Wielu przez nią skrzywdzonych ludzi porzuciło/porzuca ją oraz jawnie i bardzo skutecznie obnaża jej grzechy, wieszcząc tej religii gorzki koniec. O wiele większa jest opozycja tkwiąca jeszcze wewnątrz tej zniewalającej religijnie organizacji. Ta opozycja jest jak ściśnięta sprężyna, którą nie sposób tak ciągle i uparcie trzymać, dlatego w pewnej chwili nagle odskoczy. Wszyscy ci ludzie są dla liderów ‘organizacji Jehowy’ groźnymi dysydentami, ponieważ byli to wcześniej często najbardziej wartościowi, najaktywniejsi i oddani jej ludzie (Objawienie 11:7; 21:8; 22:15; Jeremiasza 1:10-12).

       Ta triumfująca opozycja zwłaszcza ‘organizacji Jehowy’/quasiBoża ma wspólną ‘wadę’ – samodzielnie myśli i odważnie broni prawdy dając ‘swoje świadectwo’! Nie zważa na okrutne i zwodnicze autorytety ludzkie. Ona liczy się najpierw i przede wszystkim z Najwyższym Autorytetem: Boga Ojca oraz Pana Jezusa Chrystusa i Słowa Bożego. Z tego powodu są przez ‘swoich braci znienawidzeni’, dlatego też ich ‘popychają bokiem i ramieniem [psychiczna tyrania autorytetu], a rogami [władzy] odsuwają i rozpraszają na zewnątrz’. ‘Wyłączają’ ich czy wykluczają, wypędzają i okazują im zniewagę i pogardę (Ezechiela 34:21,(3-6); nwt-pl, bp, bw; Izajasza 66:2,5,6,14 nwt-pl). To co czynią ‘nienawidzący’ drżącym na Jego [Boże] Słowojest bardzo poważnym błędem i grzechem, który stawia tych kłamliwych ‘braci’ po stronie wrogów Boga. Bóg tych swoich wiernych i odważnie świadczących o prawdzie weźmie w obronę, a wrogów ich spotka ‘wstyd i potępienie’. Zanim to się stanie dojdzie do zaskakującego i przygnębiającego lecz przełomowego wydarzenia.

   Z Bożego punktu widzenia pod koniec wypełniającego się proroctwa „drugiego biada” nastąpi jego integralne:

                                 PRZEŁOMOWE WYDARZENIE!!!

       „Kiedy zaś dopełnią swego świadectwa [symboliczni dwaj świadkowie], wówczas bestia wychodząca [wyszła; dosł. ‘podniosła się’] z otchłani będzie z nimi walczyć, zwycięży ich i zabije [dosłownie zniszczy ich życie duchowe]. Ich zwłoki [gr. ‘ptōma’] zostaną wystawione na placu wielkiego miasta [publicznie w ‘wielkim Babilonie’], które symbolicznie nazywane jest Sodoma i Egipt [synonim rażącej niemoralności (w tym szokująca pedofilia) oraz synonim niewoli (tu religijnej) i ogromu bałwochwalstwa]. Tam także ukrzyżowano ich Pana. [I wielu spośród] Ludy, plemiona, języki i narody będą patrzyły [patrzeć, obserwować, dostrzec; gr. ‘blepō’] na ich zwłoki przez trzy i pół dnia i nie pozwolą złożyć ich zwłok do grobu [zniewaga i pogarda]. Mieszkańcy ziemi będą się cieszyć i radować z ich powodu. Będą sobie wzajemnie posyłać dary, ponieważ ci dwaj prorocy [i dwaj świadkowie Boga] nękali mieszkańców ziemi” (Objawienie 11:7-10 pau; porównaj 13:1-18; „Babilon wielki” to zwodnicze i zniewalające religie tego świata, a istnieje on już od zarania dziejów ludzkości. Do tej religijnej tyranii bardzo szybko dołączył judaizm, potem zwłaszcza religie chrześcijaństwa tego świata i pozostałe).

Uwaga ważne! ‘Bestia szkarłatna wychodząca [wyszła; dosł. ‘podniosła się’] z otchłani’ (skrót ‘bestia z otchłani’) = ‘obraz/posąg/wizerunek bestii z morza’. To jest przez biblijne proroctwo ujawniona podwójna rola tej organizacji politycznej, a wynika ona z analizy proroctwa Objawienia/Apokalipsy. Wydaje się dość pewne, że w proroczej odsłonie „drugiego biada” występuje ona do jego końca jakobestia z otchłani. Natomiast w proroczej odsłonie „trzeciego biada” występuje ona również w drugiej roli, jako bałwochwalczyobraz/posąg/wizerunek bestii z morza’. W proroctwie ujawniono także, że ‘bestia z otchłani’ „jest ósmym [królem – organizmem politycznym] i jest z tych siedmiu [królów] — i idzie na zagładę”. „Tych siedmiu” to nic innego jak ‘bestia z morza o dziesięciu rogach i siedmiu głowach’, czyli globalny system polityczny tego świata. Będzie on miał swój bałwochwalczy ‘obraz/posąg/wizerunek’, którym uczyniona ma być za namową ‘dwurożnej bestii z ziemi’, działająca w „trzecim biada” ‘bestia z otchłani’. Dlatego będzie ona bardzo podobna do ‘bestii z morza’ i całkowicie od tych dwóch ‘bestii’ zależna. Stąd ‘bestia z otchłani’ jako twór niesamodzielny, nie ma na swych ‘rogach diademów (koron)’. Z Bożego punktu widzenia ‘bestia z otchłani’ stanie się ‘obrzydliwością [ohydą] spustoszenia’ ‘pełną bluźnierczych imion’, a to z powodu swego obrzydliwego działania i ohydnych ról (Objawienie 11:7; 13:1-18; 14:9-11; 15:2; 16:2; 17:3-17; 19:20 i 20:4; porównaj Daniela 8:9-14; 11:31; 12:7,11).

       Kiedy upłynie wyznaczony czas „1260 dni” (pierwsze 3,5 roku) zostanie położony kres działalności alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch świadków – dwoch proroków’ przez bestię z otchłani. Później będzie znana także jako obraz/posąg/wizerunek bestii z morza’ narzędzie wykonawcze władców tego świata. W proroctwie Daniela, jak już powiedziano wyżej, nazwana jest ona także obrzydliwością [ohydą] spustoszenia’. Wielu ludzi będzie zaskoczona, a nawet wstrząśnięta, że inicjatorem i głównym prowodyrem w dopuszczeniu się tego ‘przestępstwa [występku] okaże się największe mocarstwo świata. Tym bardziej, że jest ono cały czas zdeklarowanym strażnikiem demokracji na świecie, obrońcą praw człowieka, wolności słowa i religii. To o niebywałej władzy ‘dwurożna bestia z ziemi’, w proroctwie Daniela zwana ‘małym rogiem o ludzkich oczach i ustach mówiących wielkie/dominujące rzeczy’, swymi działaniami zszokuje wszystkich! (Daniela 7:7-27; 8:9-14,23-26; 11:31; 12:11; Objawienie 13:1,5,7,11-17; 17:7-11; porównaj Mateusza 24:15; Marka 13:14; dzisiaj żywe ‘miejsce święte [świątynia]i w niej Bogu ‘składana ofiara’ 1Koryntian 3:9,16,17 (bw); 6:19 (bw); 2Koryntian 6:16 (nwt-pl) i Efezjan 2:20-22 (bp); Rzymian 12:1; Hebrajczyków 13:15,16; 1Piotra 2:5,9,10)

[###] W świetle proroctw Pisma Świętego będzie to zasadnicze i ważne, PRZEŁOMOWE WYDARZENIE!!! Kiedy ‘bestia z otchłani’ zostanie postawiona w miejscu świętym (żywym – wierni Boga składający Jemu ‘stałą ofiarę pochwalną i codzienną’) wszystko nieuchronnie zmierzać będzie do końca tego świata ludzkiego! Wszystkie ‘bestie’, ludzkie, ciemięskie organizmy polityczne, licząc od tego przełomowego wydarzenia po wyznaczonych1290 dniachstracą zupełnie władzę nad tym światem ludzkim, a po wyznaczonych1335 dniachna zawsze przestaną istnieć! — Daniela 8:9-14; 11:31; 12:11,12; Objawienie 11:2; 13:5-7

Jeśli religijni i polityczni władcy tego świata chcą ocalić swe życie, to jak każdy muszą indywidualnie i osobiście dokonać koniecznie trzech niezbędnych kroków:

1) Zacznijcie bać się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina Jego sądu [gr. ‘krisis’], i pokłońcie się [Bogu][gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości Wszechmocnemu Władcy].

Istotne! Najpierw Wszechmocny Bóg ogłosi swój sprawiedliwy i prawomocny wyrok, a następnie zasądzona kara lub nagroda zostanie bezzwłocznie wykonana!

— Gr. słowo krisis to dosł. wybór, oddzielenie, osąd, wyrok skazujący lub uniewinniający i występuje ono w Objawieniu 14:7; 16:7; 18:10; 19:2; jego pokrewne słowa to gr. krinō, co dosł. znaczy oddzielić, wybrać, osądzić, rozstrzygnąć, orzec i występuje ono w Objawieniu 6:10; 11:18; 16:5; 18:8,20; 19:2,11; 20:12,13 oraz gr.krima, które właściwie znaczy wyrok skazujący, kara, potępienie i występuje ono w Objawieniu 17:1; 18:20; 20:4.

2) Wyjdźcie z niego [Babilonu wielkiego]”! A są nim przede wszystkim zorganizowane, uwodzące i zwodnicze religie tego świata, które ‘mamią i tumanią’, zwłaszcza swym ogłupiającym bałwochwalstwem. ‘Nie możecie mieć udziału w ich grzechach’, aby nie spadły na was ‘ciosy gniewu Bożego’.

3) Trzeba zaprzestać żenującego bałwochwalstwa tego złego świata ‘bestii z morza’ i jej ‘obrazu’, czyli ‘bestii z otchłani’, jeśli nie chcecie, aby dopadł was gniew Boży i upokarzająca, wieczna klęska.

Jednym słowem, bez sentymentów, trzeba będzie ostatecznie i koniecznie porzucić życie religijno-polityczne tego złego świata, znajdując swe osobiste ocalenie i życie tylko u Boga Ojca oraz u Pana Jezusa Chrystusa!

— Objawienie 7:10; 13:1-17; 14:6-12 bpd; 17:2,4-6; 18:1-8,21,23,24 bw, bpd, nwt-pl; 19:1-3; 13:4,8,15-17; 15:2; 16:2; 19:20; 21:8; 22:15; Mateusza 4:10; 24:14; Marka 13:10; porównaj Dzieje 17:30,31; Mateusza 25:31-33.

       Jak ta ‘bestia z otchłani’ tego dokona, a więc jak położy kres działalności tych symbolicznych ‘dwóch świadków – proroków’, „niewolników Boga”? Chcąc zamknąć im usta czy uciszyć, metaforycznie ich ‘zwycięży i zabije’, czyli zniszczy ich życie duchowe. W jaki sposób? Być może dokona tego przez surowy zakaz szerzenia treści religijnych czy zakaz prozelityzmu jako element walki z ekstremizmem. Przede wszystkim zapewne polegać to będzie na cenzurowaniu Internetu – czas pokaże. Zapoczątkuje to z kolei biblijny, wyznaczony okres ‘2300 wieczorów i poranków’ (dosł. 1150 dni) tzw. „bezczeszczenia świątyni” (żywej – wierni Boga) spowodowanego ‘usunięciem ustawicznej (stałej, codziennej) ofiaryipowaleniem prawdy na ziemię’. A więc między innymi także tej działalności i z tego powodu ‘bestia z otchłani’ w proroctwie Daniela nazwana jest obrzydliwością [ohydą] spustoszenia’. Po tym czasie, jak dalej czytamy w proroctwie Daniela, to tzw. „święte miejsce [świątynia] zostanie doprowadzone do właściwego stanu (nwt-pl) czy „znowu wróci do swego prawa” (bw) lub zostaną ‘odnowione usługi święte’ (bg) [także oczyszczone, usprawiedliwione]. Pozbawienie Boga ‘codziennej ofiary pochwalnej’ składanej stale przez Jego niewolników jest wobec Niego bardzo poważnym przestępstwem, tzw. przestępstwem [grzechem] spustoszenia’, a więc złem moralnym. To deptanie’ „świętego miejsca” Boga Wszechmocnego [= bezczeszczenia Jego świątyni = deptanie Jego miasta świętego = deptanie Jego pięknej, świętej góry = dzisiaj chrześcijańscy wierni Boga (chrześcijański „Izrael Boży”)]. W ‘godzinie sądu Bożego’ to „święte miejsce” zostanie oczyszczone z zarzutów i moralnie usprawiedliwione. Będzie wymierzona sprawiedliwość, ponieważ zebrane dowody uzasadnią wykonanie wyroku Bożego, kary dla przestępców. Dlatego ten zły świat ludzki, religijno-polityczny spotka ostateczny koniec (Daniela 8:9-14,26 nwt-pl, bw, pau, ubg, nbg-pl, wuj; czym jest ‘ustawiczna ofiara’? – Mateusza 4:10; 24:15; Hebrajczyków 13:15,16; Rzymian 12:1; 1Piotra 2:5,9; Galacjan 6:15,16; Objawienie 1:9; 12:17; 14:6-12; 19:10; 22:6,17; rozważ także Daniela 7:21,25,26; 12:7,11,12; Objawienie 11:2; 12:6,14; 13:5-7; 14:14-16,19 – zaraz po ‘godzinie sądu’ odbywa się ‘żniwo ziemi’; czytaj Antychrześcijańskie zmiany w prawie).

Ważna analogia! W Ewangelii Mateusza 24:1-42, a także paralelne w Marka 13:1-37 i Łukasza 21:5-36, mamy podwójne proroctwo Pana Jezusa Chrystusa:

# Pierwsze spełnienie dokonało się na narodzie żydowskim w latach 66 – 70 n.e.. Pan Jezus wypowiedział ostrzegawcze proroctwo: A gdy ujrzycie [gr. ‘eidō’] ohydę spustoszenia, umieszczoną w miejscu [świętym – Mt], gdzie się nie godzi – kto czyta, niech stara się pojąć – wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry” (Mk/eku). To wojska rzymskie stały się wtedy tą ‘ohydą [obrzydliwością] spustoszenia’, które ostatecznie zburzyły świątynię jerozolimską w 70 n.e.. Pojawienie się ‘ohydy spustoszenia’ już w 66 n.e. w Jerozolimie i pod murami jej świątyni zostało rozpoznane przez pierwszych chrześcijan jako spełnienie proroctwa Pana Jezusa. Posłuszni poleceniu swego Zbawiciela ‘uciekli w góry’ przerywając ‘składanie codziennej ofiary’, czyli swą działalność ewangelizacyjną w mieście i Judei.

       Oto szczegóły [źródło Wikipedia 66 n.e. i 70 n.e.]: Po kilkudniowym oblężeniu miasta Jerozolimy i jego świątyni, 23.11.66 n.e. wojska rzymskie z niewiadomych powodów wycofały się, a pierwsi chrześcijanie uciekli w góry do prowincji Perea i miasta Pella. Prawdopodobnie w dzień święta Paschy 3.04.70 n.e. wojska rzymskie pojawiły się ponownie i 10.05.70 n.e. rozpoczęły oblężenie miasta oraz świątyni, które ostatecznie spotkał okrutny los. Od 23.11.66 n.e. do 10.05.70 n.e. upłynęło dokładnie 3,5 roku, czyli dosłownie 1260 dni = 42 m-ce = 3,5 roku. Biblijny i proroczy rok to 360 dni, który wydaje się być uśrednieniem dni roku księżycowego i słonecznego.

# Drugie spełnienie proroctwa Pana Jezusa jak najbardziej wydaje się, że adekwatnie dokona się w takim samym dosłownym czasie przed Armagedonem. A potwierdza to Objawienie 11:2; 12:6,14; 13:5 i Daniela 7:25; 12:7,11,12 wskazując dokładnie na ten sam okres, tę samą kolejność i bardzo podobne wydarzenia związane ze współczesną ‘ohydą [obrzydliwością] spustoszenia’, którą stanie się ‘pełna bluźnierczych imion’ ‘bestia wychodząca z otchłani’. Jej bałwochwalcza, ale i ostatnia rola to także obraz/posąg/wizerunek bestii z morza’. Tak jak w pierwszym spełnieniu pojawienie się ‘bestii z otchłani’ nastąpi nieco wcześniej. Jej ohydne działanie w ‘miejscu świętym’ dotknie przede wszystkim żywą ‘świątynię Bożą’/‘święte Miasto’, czyli „niewolników Boga”. To uświadomi naśladowcom Chrystusa, że najwyższa pora, aby uciekać z zagrożonego miejsca, z ‘wielkiego miasta, Babilonu wielkiego’. Trzeba więc będzie ostatecznie porzucić uwodzące i zwodnicze religie tego świata, zwłaszcza religie chrześcijaństwa tego świata. Wyjdźcie z niego ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi [ciosy] na niego spadające”, nawołuje Bóg, który wydał na niego wyrok’. Trzeba będzie koniecznie tego dokonać, zanim po 3,5 roku ‘bestia z otchłani’ pojawi się ponownie, aby to symboliczne ‘wielkie miasto’ usunąć na zawsze. Ta ‘bestia’ wraz z tymi, którzy dali jej tę ‘władzę/moc’, a więc ostatnimi władcami tego świata, będą także walczyć z Panem Jezusem. „Lecz Baranek [Jezus] zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy powołani [zaproszeni po imieniu] i wybrani oraz wierni”. Indywidualne i osobiste ‘zbawienie/ocalenie jest u Boga Naszego i u Baranka/Jezusa’! 

Rozważ Słowo Boże: Objawienie 7:3,10 bw; 11:2-4,7; 17:1-18; 16:19; 18:2-10,20-24; 19:1-3; 21:2,10; Mateusza 24:15,16; 25:31-46; Marka 13:14 eku; Rzymian 12:1; Hebrajczyków 13:15,16; 1Piotra 2:5,9,10; Daniela 7:7-27; 8:9-14,19,23-25; 9:26,27; 11:31; 12:7,11,12; 1Koryntian 3:9,16,17 bw; 6:19 bw; 2Koryntian 6:16 nwt-pl; Efezjan 2:20-22 bp.

                  Radość wrogów zamieni się w ‘wstyd i potępienie’!

       Z powodu zniszczenia życia duchowego tym ‘dwom świadkom (Boga) – dwom prorokom’ będzie okazywana im zniewaga czy pogarda przez ‘radujących się ich wrogów, którzy na nich patrzyli’, zwłaszcza tych z ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. ‘Wystawienie na placu’, a więc na widok publiczny (chwilowej) klęski, porażki czy upadku, ruiny [metaforyczne znaczenie gr. ‘ptōma’ bliskoznaczny ‘piptō’ Lexicon Strong’s G4430 i G4098] tych ‘dwóch świadków – dwóch proroków’, sprawi szczególną radość ich wrogom. Oni bowiem swym świadectwem’ „nękali  mieszkańców ziemi”, lecz nie wszystkich. Dręczyli wielu spośród ludów, plemion, języków i narodów’, najbardziej tych z międzynarodowej ‘organizacji Jehowy’, a dotkliwie jej liderów. Metaforycznie to będzie „na placu wielkiego miasta”, czyli w miejscu publicznym „Babilonu wielkiego”. W Księdze Apokalipsy inaczej Objawienia konsekwentnie złym, wielkim miastem” określany jest właśnie „Babilon wielki”, do którego niewątpliwie należy też bardzo groźna ‘organizacja Jehowy’ zrzeszająca ludzi z ‘różnych ludów, plemion, języków i narodów’. ‘Nierządny’ „Babilon wielki”, hebr. ‘Babel’, dosłowniezamieszanie’ – wielki i globalny zamęt religijny, zorganizowane, zwodnicze i przebiegłe religie tego świata, niektóre jakże szkodliwe i toksyczne (Objawienie 11:9,10 ubg, eku, bt, bp; 14:8; 17:1-5; 18:21,23).

       Alegoryczno-symboliczni ‘dwaj prorokujący świadkowie Boga w worach [pokory]to także bezkompromisowi obrońcy Prawdy Słowa Bożego! Mówiąc metaforycznie:Są to ci, którzy się nie skalali z niewiastami; w rzeczywistości są dziewicami. Ci stale podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Ci zostali kupieni spośród ludzi jako pierwociny [pierwsze zbiory] dla Boga i dla Baranka, a w ich ustach nie znaleziono fałszu [podstępu]; są bez skazy [bez zarzutu]. Brzydzą się oni bowiem religijnym nierządem, czyli wszelkim bałwochwalstwem, w tym szaleńczym kultem ‘organizacji Jehowy’. Ci chrześcijanie nie dają się uwieść żadnym, zwodniczym organizacjom religijnym czy nawet politycznym. Nie wyobrażają sobie, aby mieli się ‘skalać’ żyjąc czy ‘współżyjąc’ z nimi, ponieważ ‘są dziewicami i podążają za Panem Jezusem, dokądkolwiek idzie’. Są oddani tylko swemu Panu Jezusowi Chrystusowi, który jest Pomazańcem Boga Ojca! Z Panem Jezusem są zwycięzcami i jawnymi ‘niewolnikami Boga’, bowiem mają ‘pieczęć na czole’imię jego Ojca wypisane na czołach”. Dlatego też dzisiaj zwłaszcza dla ‘lisów’, przebiegłych przywódców religijnych tej bałwochwalczej ‘organizacji Jehowy’/quasiBoża, są groźnymi dysydentami i odstępcami. Bezwzględnie ich tropią, tępią i wykluczają z miejsc zgromadzeń’ oraz usiłują ich zniszczyć (Objawienie 14:4,5 nwt-pl; 14:1 ubg; 7:3 nwt-pl; 11:18; 3:12; 8:2-5; Rzymian 10:9; 2Koryntian 4:5; 1Piotra 2:21; Jana 16:2 nbg-pl; 9:22; 12:42 interlinearny).

Uwaga! Objawienie 14:1 zacytowano z ubg, ponieważ jest on zgodny przede wszystkim z najbardziej wiarygodnym greckim tekstem – Textus Receptus; porównaj z bg, ubg-pl, psz. Imię (gr. ‘onoma’), które określa Boga Ojca jest wręcz synonimem Jego: godności, władzy, rangi, majestatu, mocy, charakteru, atrybutów, doskonałości, świętości, autorytetu, reputacji, honoru.

       Wydaje się, a nawet więcej, że proroctwo Izajasza 66:1-14 jest proroctwem równoległym dla proroctwa z Objawienia 11:1-14. A dotyczy ono specjalnej działalności alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch świadków Boga – dwóch proroków’. Dalsza część proroctwa Izajasza 66:15-24 nie dotyczy już zakończenia proroctwa ‘drugiego biada’, ale proroctwa kolejnego, szczególnego – ‘trzeciego biada’. Zapoznaj się z całym proroctwem, jakże ważnym na ten czas i poznaj jego kontekst! O czym tam czytamy?

       Alegoryczno-symboliczni ‘dwaj świadkowie’ są prześladowani ‘z powodu imienia Bożego’, bo przecież tak mówi i to proroctwo Izajasza. A jednocześnie ci quasi-bracia podają się za przedstawicieli Boga, świętoszkowato wygłaszając pobożnie brzmiące zdania w rodzaju: „Niech Jehowa [JHWH] będzie wychwalany”! O lojalnych swoich mówi sam Bóg [JHWH] tam w proroctwie Izajasza 66:2,5,6,14 (nwt-pl): „Na takiego więc będę patrzył: na uciśnionego i skruszonego w duchu, i drżącego na moje Słowo. Słuchajcie słowa Jehowy [JHWH], wy, którzy drżycie na Jego Słowo: ‘Wasi bracia, którzy was nienawidzą, którzy was wyłączają z powodu mego imienia, powiedzieli: ‚Niech Jehowa będzie wychwalany!’ On też się ukaże ku waszej radości, a oni będą okryci wstydem’. Oto odgłos zgiełku z miasta, dźwięk ze świątyni [dzisiaj żywej]! To odgłos tego, jak Jehowa odpłaca swym nieprzyjaciołom [wrogom] tym, na co zasługują. (…) I ręka Jehowy da się poznać jego sługom [niewolnikom], lecz potępi on [okaże oburzenie, gniew] swych nieprzyjaciół [wrogów].

       Dlatego nastąpi nagła, zaskakująca i diametralna zmiana sytuacji w życiu alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch świadków Boga – dwóch proroków’. Można powiedzieć tak: ‘Ten się cieszy, kto cieszy się ostatni’. O tym koniecznie czytaj już w następnym temacie: „Koniec religijnej niewoli w ‘organizacji Jehowy’?!”

Ważne! W ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to przede wszystkim zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis z tym złym światem, zorganizowane religijnie i politycznie, często zinstytucjonalizowane odstępstwo zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki.

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO!!!

Uwaga! Szerokie omówienie proroctwa z Ks. Objawienia 9:12-21 dotyczącego ‘drugiego biada’, a wypełnianego przez ‘organizację Jehowy’ w części szczególnie jej dotyczącej, znajduje się w temacie:Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 16.

Przeczytaj temat: ‘KOMPLEKS OBLĘŻONEJ TWIERDZY’?Zrozumieć Świadków Jehowy

— Przeczytaj także temat: PRZESTAŃCIE BYĆ NIEWOLNIKAMI LUDZI’!!! – Czar bałwochwalczego obrazu ‘organizacji Bożej’!

— Także pozostałe, podobne tematy w dziale tematycznym: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm! (zobacz SKRÓTY do zawartości strony głównej)

Uwaga! O budzeniu się nielicznych, nie tylko ŚJ. czytaj w temacie: „Przebudź się” — oto „biada, biada, biada”!!!

Uwaga! Boskie „gromy” powodują przebudzenie nielicznych, nie tylko ŚJ.: Od zwiedzenia do przebudzenia i ocalenia!

Uwaga! Poznaj także chronologiczne proroctwo: Proroctwo osobliwe pierwsze i drugie biada”! oraz Znaki końca tego świata trzecie biada”!!!

Uwaga! Upadek i zaskakujący, szokujący kres zwodniczych religii tego świata jest szeroko omówiony w temacie: ‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 26.

— Poznaj także Pana Jezusa „znak obecności i końca świata”!

Czytaj cenne książki autorstwa Raymond’a V. Franz’a: KRYZYS SUMIENIA i W POSZUKIWANIU WOLNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ oraz wysłuchaj wywiadu udzielonego w 2007 roku w Polsce.

# Krótki komentarz z forum dyskusyjnego ŚwiadkowieJehowywPolsce.org do obu powyżej wskazanych książek: „„Jeśli chcesz stracić wiarę w LUDZKĄ, niedoskonałą organizację jaką jest WTS (tzw. ‘organizacja Jehowy’) to przeczytaj „Kryzys Sumienia”. Natomiast jeśli chcesz odzyskać wiarę w Boga, Chrystusa i prawdziwe chrześcijaństwo, przeczytaj „W Poszukiwaniu Chrześcijańskiej Wolności””.

— Wejdź także na: http://www.PrzerywamyMilczenie.pl

Zachęcamy do studium obszernej dokumentacji definitywnie obalającej fundamentalne kłamstwo ‘roku 1914’ w książce Carl’a Olof’a Jonsson’a: KWESTIA CZASÓW POGAN – Krytyczna analiza chronologii Świadków Jehowy.

Przeczytaj: Życie i odkrycia Barbary Anderson; wraz z Bill’em Bowen’em utworzyli www.silentlambs.org

— Humorystyczna propozycja uczestnika forum dyskusyjnego swiadkowiejehowywpolsce.org do ostatnio publikowanych treści w artykułach „Strażnicy” ŚJ.. Należy poprzedzać je ostrzeżeniem: Przed zapoznaniem się z treścią, skonsultuj się z psychiatrą lub psychoterapeutą, gdyż ilość bzdur tu zaprezentowanych zagraża twojemu życiu lub zdrowiu”!

Zajrzyj do: Prawdziwe oblicze Strażnicy   Znalezione w Strażnicy   Komitet Sądowniczy

                                    http://jwsurvey.org/welcome

Czytaj pokrewne tematy:

— „Co złego dzieje się w ‘organizacji Jehowy’?!”

— „Podstępne bałwochwalstwo uwodzi nawet wybranych!?”

— „Dokąd zmierza chrześcijaństwo tego świata?”

— „Musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa!”

— „Co znaczy proroczy ‘posąg-olbrzym’?”

Wstrząsający ‘dzień Ich gniewu’! Dlaczego?

— „Zwycięzca, który zwycięży świat!”

— „Koniec niewoli i tyranii religijnej!”

„‘Wyraźne objawienie się Boga’ — kiedy?”

— „Boskie ciosy zdemolują świat?!”

„Ostatnie dni tego świata?!”

— „‘Był i Jest’, „i Który Przychodzi”?”

— „Wprowadzenie do proroctwa biada, biada, biada”

— „Proroctwo osobliwe — pierwsze i drugie biada!”

— „Znaki końca tego świata — trzecie biada!!!”

„Pana Jezusa znak obecności i końca świata!!!”

— „Niewolnicy Pana Jezusa a Jego znak obecności!!!”

„‘Dojdzie do swego kresu’ — kiedy?”

— „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???”

„To już ‘wyznaczony czas końca’?!”

— „Oto wszystko nowym czynię!!!”

— „Słowa te są pewne i prawdziwe!!!”

— „Szokujące proroctwa Boga!

— „Dzień apokalipsy!”

Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys