TO JUŻ „WYZNACZONY CZAS KOŃCA”?!

Aktualizowany: 19.10.2017

Dział tematyczny: Niezwykłe proroctwa wyznaczony czas końca!

„Oto ja objawię ci, co się będzie dziać pod koniec czasu gniewu, bo widzenie dotyczy (wyznaczonego) końca czasu”. „Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie”. „(…) Stało się”! — Daniela 8:17,19 bw; Łukasza 21:31,32 bw, bt, nwt-pl; Objawienie 16:16,17 bw.

       PROROCZE TRZY „biada” Apokalipsy czy Objawienia są na pewno ułożone chronologicznie. Usilne nieuznawanie tego biblijnego porządku jest zafałszowywaniem, wprowadzaniem w błąd i ukrywaniem istotnego klucza zrozumienia proroctw Słowa Bożego!!! To na apokaliptyczne TRZY „biadaPisma Świętego powinniśmy kierować swą szczególną uwagę, traktując je wręcz priorytetowo jako fundamentalne!!! Wtedy rozważane proroctwa Pisma Świętego staną się dla nas bardziej zrozumiałe i oczywiste, ponieważ będą uporządkowane (Objawienie 8:13; 9:12; 11:14).

       Omawiany poniżej temat także został z modlitwą dokładnie, ‘wnikliwie’, z należytąstarannością zbadany’ i rozważony. Jak zawsze ściśle trzymamy się reguł i zasad właściwej interpretacji treści Słowa Bożego. Niemniej i ten temat może zawierać pewne nieumyślne uchybienia, które będą natychmiast poprawiane. Dlatego, że „nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy Słowa Bożego, lecz przez ujawnienie prawdy polecamy siebie przed obliczem Boga sumieniu każdego człowieka”. Wręcz doskonale pamiętamy słowa samego Boga: Lecz Ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego Słowa”. „Słuchajcie Słowa Pana [JHWH] wy, którzy z drżeniem odnosicie się do jego Słowa” (Daniela 12:10 nwt-pl; Dzieje 17:11; 2Koryntian 4:2 nwt-pl; Izajasza 66:2,5 bw).

            ‘W wyznaczonym czasie końca wszystko to się stanie’!

       Nasze rozważania będą dotyczyć szczególnie Księgi Daniela rozdziałów 7,8,11 i 12 w kontekście proroctw o nieuchronnym „końcu świata” [dosł. ‘zakończenie świata’]. Proroctwo Daniela ten okres nazywa „czasem końca” i wyznaczonym czasem końcalub po prostu „wyznaczonym czasem” (Mateusza 24:3 bw; 28:20; Marka 13:4; Łukasza 21:7; Daniela 7:25; 8:17,19 nwt-pl; 10:14; 11:27,29,35; 12:4,7,9; hebr. ‘eth qets’ to dosł. ‘czas końca’, ‘ostatni czas’ lub ‘na końcu’, a hebr. ‘mow’ed’ [= aram. ‘iddan’] to dosł. ‘wyznaczony czas (pora)’; natomiast hebr. ‘mow’ed qets’ to dosł. ‘wyznaczony czas końca’; 1Tesaloniczan 5:1-3 bp; Objawienie 1:3,8,10; 11:3,7,14-18; 12:6,14; 13:5; 22:10). Korzystamy z przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl porównując z wiodącym przekładem interlinearnym.

       Omawiany z Księgi Daniela biblijny, wyznaczony czas końca jest jednoznacznie związany w Księdze Objawienia/Apokalipsy:

(1) Z proroczymi, przez Pana Jezusa otwartymi ‘pieczęciami piątą, szóstą i siódmą’ — Objawienie 6:9 do 8:5.

(2) Z końcową częścią proroctwa „drugiego biada”. Z jego finalnym proroctwem, które wypełni się w wyznaczonych „1260 dniach” (3,5 roku). Dotyczy ono szczególnej działalności symbolicznych ‘dwóch świadków – dwóch proroków’ — Objawienie 11:3,4,7,10,14.

(3) Także z kolejnym, całym proroctwem „trzeciego biada”, które trwać będzie również wyznaczone „1260 dni” (3,5 roku), inaczej ‘czas, czasy i pół czasu’, włącznie z następującym po nim ostatecznym finałem „dnia Pańskiego”, zwanym potocznie biblijnym Armagedonem — Objawienie 11:15 do 14:20; 16:14,16; porównaj Mateusza 24:42-44; 1Tesaloniczan 5:1-4; 2Piotra 3:10.

(4) Także z równoległym z „trzecim biada” proroctwem o ‘siedmiu aniołach z siedmioma ostatnimi ciosami [plagami] gniewu [wzburzenia] Bożego’, po których następuje:

# Najpierw zaskakujący upadek ‘nierządnego Babilonu wielkiego’, hebr. ‘Babel’ to dosł. ‘zamieszanie’ – upadek wielkiego zamętu religijnego, czyli uwodzących i zwodniczych religii tego świata, a następnie spektakularny i szokujący ich koniec!

# Zaraz potem koniec tego świata w ‘wojnie w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy’, w Bożym, sprawiedliwym Armagedonie! — Objawienie 15:1 do 16:21 oraz dalej do 19:21 (20:3).

             Przełomowe wydarzenie: ‘zniesienie codziennej ofiary’

       Biblijny, wyznaczony czas końca z Księgi Daniela poprzedzony i powiązany jest ze szczególną działalnością ‘dwóch świadków Boga – dwóch proroków’ z Apokalipsy/Objawienia. Jako ‘lud święty’ [inaczej (żywa) świątynia] będą oni ‘składać swoje świadectwo’ czyniąc to w ramach ‘stałej ofiary codziennej’ (Daniela 8:9-14,17-19,26 nwt-pl; 12:7; Objawienie 11:3,4,7,10; 1Koryntian 3:9,16,17 (bw); 6:19 (bw); 2Koryntian 6:16 (nwt-pl) i Efezjan 2:20-22 (bp)). Ich misja będzie trwać:

(1) wyznaczone „1260 dni” [3,5 roku]

       Po tym wyznaczonym okresie działalność tych proroczych ‘dwóch świadków Boga – dwóch proroków’ zostanie radykalnie zamknięta. Chodzi tu o bardzo ważne i traumatyczne wydarzenie w życiu wiernych „niewolników Bożych”zniesienie stałej [‘codziennej, ustawicznej, wiecznej czy nieustannej’] ofiary, która jest wyrazem ich chrześcijańskiej ‘świętej służby’ pełnionej przed Bogiem. Tu związanej ze szczególnego rodzaju ‘dawaniem świadectwa’, a szerzej dotyczącej także demaskowania i obalania kłamstw oraz potępiania ohydnych czynów, zwłaszcza obłudnych przywódców religijnych. Zdaje się, że szczególne potępienie ze strony tych ‘świadków Boga’ dotykać ma ‘organizację Jehowy’/quasi-Boża, zwłaszcza jej liderów. To ‘występne’ działanie przeciw Bogu czy dokładniej przestępstwo [grzech] spustoszenia i bezczeszczenia świątyni [dzisiaj żywa – wierni Boga składający Jemu ‘stałą ofiarę codzienną’], zapoczątkuje diametralne i szokujące zmiany w tym złym świecie ludzkim. Od tego przełomowego wydarzenia liczone będą biblijne i wyznaczone trzy okresy związane z wyznaczonym czasem końca:

(2) wyznaczone „2300 wieczorów i poranków” (dosłownie okres 1150 dni)

(3) wyznaczone „1290 dni”

(4) wyznaczone „1335 dni”

       O nich dowiadujemy się tylko z proroctw zapisanych przez proroka Daniela (Daniela 8:11-14; 11:31; 12:11,12). Po ‘zniesieniu stałej ofiary codziennej’ niemalże zaraz potem, także rozpocznie się:

(5) „wyznaczony czas, wyznaczone czasy i połowa” [‘czas, czasy i pół czasu’„1260 dni” 42 miesiące” = 3,5 roku].

       O tym okresie mówi Księga Daniela i Objawienia. W proroctwie Daniela 12:7 (nwt-pl) powiedziano wprost: Potrwa to wyznaczony czas, wyznaczone czasy i połowa. A gdy tylko się skończy kruszenie mocy ludu świętego [lub „dokona się złamanie ręki narodu świętego” — bp], wszystkie te rzeczy dobiegną kresu”. Ten wyznaczony okres i te trzy powyżej nakładające się na niego, Pan Jezus nazywa ‘wyznaczonymi czasami narodów’ i dlatego jak się wydaje, używa liczby mnogiej (1Piotra 2:16 nwt-pl; Rzymian 12:1; Hebrajczyków 13:15,16; Daniela 7:21,25; 8:9-14; 11:31; 12:7,11,12; Objawienie 6:9-7,16,17; 11:2,7,14,15,17,18; 12:6,14; 13:5; Łukasza 21:24 nwt-pl).

Uwaga! Różnica między „1260 dniami” (3,5 roku), a „2300 w. i p.” (1150 dni) i „1290 dniami” oraz „1335 dniami” jest bardzo niewielka, bo odpowiednio wynosi zaledwie: –110 dni, +30 dni i +75 dni.

       Te cztery ostatnie, biblijne okresy, w gruncie rzeczy nakładające się na siebie, najwyraźniej należy rozumieć i liczyć dosłownie, czyli literalnie. Dlaczego???

Po pierwsze: dosłowne traktowanie tych wyznaczonych okresów tworzy doskonałą harmonię proroctw Słowa Bożego i ich wyjątkową zgodność, zwłaszcza Księgi Daniela z Księgą Objawienia.

Po drugie: wyznaczony okres „1260 dni”, prawie jednocześnie i równolegle liczony, jest wyrażony na trzy sposoby, tj. w dniach, miesiącach i latach [„1260 dni” = „42 miesiące” = ‘czas, czasy i pół czasu’ (3,5 roku); biblijny i proroczy rok to 360 dni, co jest raczej uśrednieniem dni roku księżycowego i słonecznego].

Po trzecie: dowodem na to, że chodzi o dosłowne i literalne okresy biblijne, jest też podwójne proroctwo Pana Jezusa z Mateusza 24:1-42. Dlatego wyjaśniamy:

       Pierwsze spełnienie proroctwa Pana Jezusa dokonało się na narodzie żydowskim w latach 66 – 70 n.e., a to w wyniku działalności wojsk rzymskich, jako ‘ohydy [obrzydliwości] spustoszenia’, zakończonej zburzeniem świątyni jerozolimskiej i tego narodu rozproszeniem. Pan Jezus ostrzegł: A gdy ujrzycie [gr. ‘eidō’] ohydę spustoszenia, umieszczoną w miejscu [świętym – Mt], gdzie się nie godzi – kto czyta, niech stara się pojąć – wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry” (Mk/eku). Z powodu tej ‘ohydy spustoszenia’ zapowiedzianej przez Pana Jezusa, a rozpoznanej przez pierwszych chrześcijan, musieli oni przerwać w mieście Jerozolimie oraz Judei swą działalność ewangelizacyjną i ‘uciekać w góry’.

Oto szczegóły [źródło Wikipedia 66 n.e. i 70 n.e.]: Po kilkudniowym oblężeniu miasta Jerozolimy i jego świątyni, 23.11.66 n.e. wojska rzymskie z niewiadomych powodów wycofały się. Wtedy chrześcijanie uciekli w góry do prowincji Perea i miasta Pella. Prawdopodobnie w dzień święta Paschy 3.04.70 n.e. wojska rzymskie pojawiły się ponownie i 10.05.70 n.e. rozpoczęły oblężenie miasta. Ostatecznie pełne mieszkańców miasto wraz ze swą świątynią spotkał okrutny los. Od 23.11.66 n.e. do 10.05.70 n.e. upłynęło dokładnie 3,5 roku (dosłownie 1260 dni = 42 m-ce = 3,5 roku; biblijny i proroczy rok to 360 dni).

       Drugie spełnienie proroctwa Pana Jezusa wydaje się jak najbardziej, że adekwatnie dokona się w takim samym dosłownym czasie przed Armagedonem. A potwierdza to Objawienie 11:2; 12:6,14; 13:5 i Daniela 7:25; 12:7,11,12 wskazując dokładnie na ten sam okres, tę samą kolejność i bardzo podobne wydarzenia związane ze współczesną ‘ohydą [obrzydliwością] spustoszenia’, którą stanie się ‘pełna bluźnierczych imion’ ‘bestia z otchłani’ (Objawienie 11:7; 17:1-18; Mateusza 24:15,16; Marka 13:14 eku; Daniela 7:17; 8:9-14,19,23-25; 9:26,27; 11:31-35; 12:7,11,12).

       ‘Ustawiczna (codzienna, nieustanna) ofiara’, w Objawieniu (11 rozdział) zwana jest chrześcijańską działalnością ‘prorokowania’ i składania specjalnego „świadectwa” przez symbolicznych ‘dwóch Bożych świadków ubranych w wory [pokutne] — dwóch proroków’. W czasach biblijnych wór pokutny był tradycyjną szatą żałobną. W wory pokutne ubierali się niekiedy hebrajscy prorocy — gdy głosili orędzia Boże o zbliżającym się wielkim nieszczęściu. Przejawiając pokorę przed Bogiem, sami okazywali skruchę i wzywali do skruchy innych. Demaskowali i obalali kłamstwa oraz potępiali ohydne czyny, zwłaszcza obłudnych przywódców religijnych. Prorocze „wory” pokutne — to wyraz pokory, szczerości, wyrażenia skruchy i uznania czy wyznania swych grzechów przed Bogiem, a także okazanie pogardy czy raczej wstrętu splendorowi tego świata. Związane są także ze zmierzeniem i oczyszczeniem Bożym oraz z powierzeniem im wstrząsającego Bożego orędzia przeciw temu złemu i bezsensownemu światu, zwłaszcza religijnemu. To niewątpliwie „świadectwo prawdy” po wyznaczonych „1260 dniach, czyli po 3,5 roku zostanie gwałtownie przerwane, ponieważ ‘ustawiczna ofiara’ zostanie ‘usunięta’, ‘wydana’, ‘zniesiona’ czy ‘spustoszona’. Jest to tej samej długości jak wyżej omawiany, lecz inny okres poprzedzający ‘czas, czasy i pół czasu’ i „dzień Pański”. Chociaż dzisiaj jest wielce problematyczne ustalenie jego początku, to niewątpliwie trzeba zaliczyć go także do wyznaczonego czasu końca”, a to dlatego, że został dokładnie określony i ustalony. Zsumowanie tego okresu z najdłuższym kolejnym okresem wynosi: 1260 dni + 1335 dni = 2595 dni, czyli 7 lat i 75 dni, gdzie biblijny i proroczy rok to 360 dni, który jest chyba uśrednieniem dni roku księżycowego i słonecznego. W Daniela 7:8,20-27; 8:9-27; 11:27-35; 12:11 powiedziano, że ‘usunięcia ofiary ustawicznej’ dokonają ukryte pod biblijnymi i proroczymi symbolami mocarstwa polityczno-militarne. Przede wszystkim „mały róg” mający ‘dwoje oczu i usta mówiące wielkie rzeczy’ oraz wyniosły „król północy”, których siły polityczno-wojskowe [dosł. „ramiona”], zgodnie razem „postawią obrzydliwość [ohydę] spustoszenia”. A uczynią ją pełną bluźnierczych imion’ ‘bestię z otchłani’. Dzisiaj można już wyraźnie dostrzec „króla północy” (Jana 18:37; Daniela 9:3-5,20; Objawienie 11:1-10).

       Według proroczej Księgi Objawienia 11:7 ‘usunięcia nieustannej ofiary’ dokona ‘bestia z otchłani’, która stanie się ‘obrzydliwością [ohydą] spustoszenia’. Czytamy tam: „A gdy zakończą swoje świadczenie [„dopełnią swego świadectwa” – bpd], bestia wychodząca z otchłani stoczy z nimi wojnę i zwycięży ich, i ich zabije [symbolicznych ‘dwóch świadków w worach (pokutnych)trwających przy ‘stałej, codziennej, nieustannej ofierze’]. I nie ma tu sprzeczności. W proroctwie Daniela proroczy „mały róg” z ‘ludzkimi oczami i ustami mówiącymi wielkie rzeczy’ jest ostatnią przewidzianą w historii biblijnej tego świata potęgą polityczno-militarną. Początkowo pojawił się on jako Brytania, potem stał się Wielką Brytanią, imperium „nad którym nie zachodziło słońce”. Z niej wyłoniły się z czasem współpracujące z nią potężne Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Nie można dzisiaj nie doceniać wpływu Wielkiej Brytanii, ponieważ nadal istnieje tzw. Wspólnota Narodów, czyli zinstytucjonalizowana forma współpracy państw dawnego imperium brytyjskiego, której symbolem jedności jest monarcha brytyjski. Te zależności i sojusze ewoluują, i podatne są na różne modyfikacje czy nawet reformy, np. Wielka Brytania współdziała także w europejskich strukturach militarno-gospodarczych [NATO i UE]. Dlatego w „czasie wyznaczonym”, po ‘przejęciu przez Boga i Jego Pomazańca panowania nad światem’, które przejdzie w „dzień Pański”, Objawienie 13:11-14 ujawnia „mały róg” już jako ‘dwurożną bestią z ziemi’ o ogromnej władzy. Natomiast w Daniela 11 rozdziale ukazany jest „król północy” jako mocarstwo rywalizujące z ‘dwurożną bestią z ziemi’, zwanej także tamże „królem południa” [‘z ziemi’ — wywodzi się z ugruntowanej, stabilniejszej i zamożnej części świata]. Nie ma tu absolutnie żadnej sprzeczności!!! Te i wszystkie inne mocarstwa w gruncie rzeczy są zmuszone ze sobą współpracować, co szczególnie będzie widoczne właśnie „w dniu Pańskim” z jego „trzecim biada”. Wszystkie potęgi, mocarstwa i państwa będą wtedy zjednoczone w ramach stworzonej i bezwzględnej „bestii z morza [z metaforycznego morza ludzkości], która stanie się ogromną, światową czy globalną strukturą polityczną o danej jej niebywale „wielkiej władzy” opisanej w Objawieniu 13:1-8 (1Tesaloniczan 5:1-3 bp; Objawienie 1:3,8,10; 11:14-18).

       Jeśli chodzi o „obrzydliwość [ohydę] spustoszenia”, czyli „bestię wychodzącą z otchłani” z Daniela 11:31; 12:11; Mateusza 24:15; Objawienia 11:7; 13:11-17; 17:3,7-17, będzie to mocarstwo powstałe z inspiracji ‘dwurożnej bestii z ziemi’, jednak będzie tylko ‘obrazem/posągiem/wizerunkiem’ „bestii z morza” i samodzielnie nie będzie mogła działać. Jako tylko narzędzie, posiadać będzie jedynie takie rzeczywiste wpływy i władzę, jakich zechcą jej udzielić ci, którzy ją powołali do istnienia i którzy będą ‘oddawać jej cześć’ [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości bałwochwalczej najwyższej władzy tego świata]. ‘Dwurożna bestia z ziemi’ jako też „fałszywy prorok”, ‘będzie wszystkich mieszkańców ziemi zwodzić i namawiać’ do ‘oddawania czci‘ temu ‘obrazowi’. Dlatego „bestia z otchłani” jest u Boga i Pana Jezusa „obrzydliwością” czy „ohydą”, już dzisiaj kojarzoną z ONZ. A w wyznaczonym czasie końcai „dniu Pańskim” zapewne także odpowiednio zmodyfikowaną, aby dokładnie wypełnić proroctwa Boże. Według proroctwa Daniela 8:9-14,23-26 „mały róg” [„bestia z ziemi”] dopuści się „występku [przestępstwa] powodującego spustoszenie”, ponieważ ‘rzuci prawdę na ziemię’ i spowoduje ‘usunięcie ustawicznej ofiary’ składanej Bogu przez „niewolników Bożych” — na wyznaczony okres „2300 wieczorów i poranków”, czyli dosłownie na okres 1150 dni. Wielu może szokować, że czegoś takiego dopuści się mocarstwo, które jest dzisiaj zdeklarowanym strażnikiem demokracji na świecie, obrońcą praw człowieka, wolności słowa i wyznania. Ta już wtedy „bestia z ziemi” dokona tego nie osobiście, ale przez bezpośrednie działanie „bestii z otchłani”, której ona i inne mocarstwa dadzą jej władzę i uczynią ‘obrzydliwością spustoszenia’. Wyznaczą jej też drugą i ostatnią rolę, aby była ‘obrazem/posągiem/wizerunkiem’ ich „bestii z morza”, mającej „wielką władzę” nad całym światem ludzkim. To ich działanie w gruncie rzeczy okaże się tylko preludium przed wstrząsającym i dramatycznym wydarzeniem. A będzie nim ostateczne usunięcie wszystkich religii tego świata, jako zwodniczego i ‘nierządnego’ „Babilonu wielkiego” – wielkiego i globalnego zamętu religijnego [‘Babilon’ to hebr. ‘Babel’, dosł. ‘zamieszanie’], którego wpływową i zasadniczą, choć podzieloną częścią są odstępcze i uwodzące religie chrześcijaństwa tego świata (Objawienie 13:2,5; 17:1-5,15-18; 18:2-4,8,21; 19:20; porównaj 1Kronik 16:40).

       Jednocześnie wraz z ‘usunięciem’, ‘wydaniem’, ‘zniesieniem’ czy ‘spustoszeniem’ ‘ustawicznej [codziennej, nieustannej] ofiary’, rozpocznie się odliczanie trzech biblijnych oraz brzemiennych w skutkach i jak rozumiemy, dosłownych i wyznaczonych okresów: „2300 wieczorów i poranków”, „1290 dni” i „1335 dni”. ‘Ustawiczna ofiara’ polega na dawaniu „świadectwa” o Panu Jezusie, o Bogu i o Słowie Bożym, połączonej z innymi dobrymi uczynkami. Także  na demaskowaniu kłamstw i potępianiu ohydnych czynów, zwłaszcza przywódców religijnych.

Uwaga! Stałą porą w składaniu ofiar był dla Izraelitów wieczór i poranek (koniecznie czytaj 1Kronik 16:40). Dzisiaj składanie Bogu ofiar przez chrześcijan polega przede wszystkim na świadczeniu o Bogu, Panu Jezusie i Słowie Bożym oraz na innych chrześcijańskich uczynkach. Stąd okres przerwy ‘2300 wieczorów i poranków’ w stałej codziennej i nieustannej ofierze składanej przez „niewolników Boga”. Ciągłość liczenia wieczór i poranek, i wieczór itd., daje nam 1150 dni jako pełne doby [biblijny i proroczy rok to 360 dni] (Objawienie 1:9; 11:7; 12:11,17; 19:10; 20:4; Hebrajczyków 13:15,16; Rzymian 12:1,2).

— Wwyznaczonym czasie końca” „to wszystko stanie się”, ponieważ rozpocznie się odliczanie czterech, a w gruncie rzeczy pięciu biblijnych i brzemiennych w skutkach okresów prowadzących do wstrząsającego Armagedonu. Szerzej o tym możesz czytać w kolejnym temacie: „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???”

Uwaga! Dowiedz się więcej: hebr. ‘eth’ to aram. zĕman’, a gr. ‘chronos’ — dosł. znaczy okres, chwila, sezon, pora czy czas krótszy lub dłuższy; natomiast hebr. ‘mow’ed’ to aram. ‘iddan’, a gr. ‘kairos’ — dosł. znaczy określony, ograniczony, ustalony, właściwy, wyznaczony czas czy pora; porównaj wersety, w których między innymi są te słowa: Daniela 2:21; 7:12,22,25; 8:19; 11:27,29,35; 12:7; Mateusza 13:30; Łukasza 12:42; Dzieje 1:7; 1Tesaloniczan 5:1. W Objawieniu gr. ‘chronos’ występuje w 2:21; 6:11; 10:6; 20:3, natomiast gr. ‘kairos’ występuje w 1:3; 11:18; 12:12,14; 22:10.

„A bliski jest koniec wszystkiego”!!! (1Piotra 4:7 bp).

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGO SŁOWA BOŻEGO !!!

Czytaj pokrewne tematy:

Wstrząsający ‘dzień Ich gniewu’! Dlaczego?

„Zwycięzca, który zwycięży świat”!

— „Musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa!”

— „Co znaczy proroczy ‘posąg-olbrzym’?”

— „Koniec niewoli i tyranii religijnej!

„Koniec chrześcijaństwa tego świata!”

— „Boskie ciosy zdemolują świat?!”

— „Ostatnie dni tego świata?!”

— „‘Wyraźne objawienie się Boga’ — kiedy?”

— „‘Był i Jest’, „i Który Przychodzi”?”

— „Wprowadzenie proroctwa trzech ‘biada’ i ‘pierwsze biada’”

— „Proroctwo osobliwe — ‘drugie biada’!”

— „Znaki końca tego świata — ‘trzecie biada’!!!

— „Dokąd zmierza chrześcijaństwo tego świata?”

„Pana Jezusa znak obecności i końca świata!!!”

„Niewolnicy Pana Jezusa, a Jego znak obecności!!!”

— „Oto wszystko nowym czynię!!!”

— „Słowa te są pewne i prawdziwe!!!”

— „Szokujące proroctwa Boga!

„‘Dojdzie do swego kresu’ — kiedy?”

— „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???”

— „Dzień apokalipsy!”

— „Miejsce przyszłej i ocalonej ‘wielkiej rzeszy’!”

Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys