ZASADY INTERPRETACJI PISMA ŚWIĘTEGO

KONIEC NIEWOLI I TYRANII RELIGIJNEJ!

   #Wraz z Bogiem Ojcem Pan Jezus przyjdzie w chwili, kiedy się nie spodziewacie#

Aktualizowany: 17.01.2018

Dział tematyczny: Bezwzględne proroctwakoniec tego świata! Jak się dokona?

Pan Jezus zapewnił: Posłał [Bóg Ojciec] mnie, (…) abym wziętych do niewoli wypuścił na wolność”. Upadł, upadł wielki Babilon, który winem szaleństwa swojej rozpusty napoił wszystkie narody”! Wyjdźcie z niego, ludu mój” — Łukasza 4:18 eku; Objawienie 14:8 bpd; 18:2-4 bw.

Treść: Utrata autorytetu i strata na znaczeniu religii tego świata! Ostatecznie koniec niewoli i tyranii religijnej, wielowiekowego uwodzenia i zwodzenia, ‘tumanienia i mamienia’! Zwiedzenilecz w końcu przebudzeni i ocaleni!?

          Religie tego świata będą zmuszone uwolnić swych jeńców!

       DZISIAJ mamy do czynienia z wszechobecnymi, zwodniczymi i uwodzącymi religiami tego świata. Tę religijną tyranię Słowo Boże nazwa ‘tajemniczym Babilonem wielkim, matką nierządnic i obrzydliwości ziemi’. Wraz ze swymi ‘córkami’ uprawia on „rozpustę” czy „nierząd”, czyli ‘prostytucję’ religijną. Dopuszcza się więc zdrady Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa oraz zdrady i sprzeniewierzenia nauki Pisma Świętego. ‘Babilon’ w języku akadyjskim (chaldejskim) to dosłownie ‘brama boga’, lecz w języku hebrajskim nazywany jest ‘Babel’, co dosłownie znaczy ‘zamieszanie, pomieszanie, zamęt’. Więc tajemniczy „Babilon wielki” to Zamieszanie wielkie’ – wielki i globalny zamęt religijny, a nie ‘brama do Boga’! Zwany jest on także w tej Świętej Księdzewielką nierządnicą, która siedzi nad wielu wodami, z którą królowie ziemi uprawiali nierząd i której winem nierządu upili się mieszkańcy ziemi” (Objawienie 17:1-6).

# Czym jest ‘wiele wód’ i czym jest ‘wino [szaleńczego] nierządu Babilonu wielkiego’?

1) „Wody, które zobaczyłeś i nad którymi siedzi nierządnica, to są ludy i… Kontynuuj czytanie

‘WYRAŹNE OBJAWIENIE SIĘ BOGA’ — KIEDY?

   #Wraz z Bogiem Ojcem Pan Jezus przyjdzie w chwili, kiedy się nie spodziewacie#

Aktualizowany: 17.01.2018

Dział tematyczny: Bezwzględne proroctwakoniec tego świata! Jak się dokona?

— „Oczekując na spełnienie się pełnej szczęścia nadziei i na (wyraźne) objawienie się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa”. „I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego [Pana Jezusa], i wtedy biadać będą wszystkie plemiona [narody] ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą Tytusa 2:13 bpd; Mateusza 24:30 bw.

Treść: Koniec uwodzących i zwodniczych religii tego świata pierwszym, wyraźnym zwycięstwem Boga! Następnie osobiste ocalenie Jemu wiernych i totalne zwycięstwo nad tym złym światem ludzkim!

       BÓG WSZECHMOCNY to Stwórca i Absolutny Władca duchowo-materialnego Wszechświata, ‘Który Był, Jest i Przychodzi’. Jako Najwyższy Autorytet, wobec tego Wszechświata ujawnił w formie proroctw swe zamierzenia czy postanowienia. Wypełnią się one niezawodnie i nieuchronnie, ponieważ są „zapisane w Księdze prawdy”! Kiedy na ten obecny, zły świat ludzki spadną ‘ostatnie ciosy gniewu Bożego’, spotka go ogromnie dramatyczne spustoszenie. Zaraz też potem dojdzie w nim do wstrząsających i przerażających wydarzeń. Jednak zanim ten świat bezsensów ostatecznie z hukiem na zawsze przeminie, za sprawą Boga nieliczni znajdą swe uwolnienie, ocalenie i zbawienie (Daniela 10:14,21 pau; Objawienie 4:8; 15:1 do 16:21).

       Proroctwa Pisma Świętego staną się dla nas uporządkowane i zrozumiałe kiedy uznamy, że prorocze TRZY „biada” Apokalipsy inaczej Objawienia, są na pewno ułożone chronologicznie. Usilne nieuznawanie tego oczywistego faktu biblijnego pozbawi nas istotnego klucza zrozumienia proroctw Słowa Bożego i wprowadzi w błąd !!! To apokaliptyczne TRZY „biadaSłowa Bożego są dla nas fundamentalne !!! (Objawienie 8:13; 9:12; 11:14)

       Uwertura końca religii tego świata: „Upadł,… Kontynuuj czytanie

TO JUŻ „WYZNACZONY CZAS KOŃCA”?!

Aktualizowany: 19.10.2017

Dział tematyczny: Niezwykłe proroctwa wyznaczony czas końca!

„Oto ja objawię ci, co się będzie dziać pod koniec czasu gniewu, bo widzenie dotyczy (wyznaczonego) końca czasu”. „Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie”. „(…) Stało się”! — Daniela 8:17,19 bw; Łukasza 21:31,32 bw, bt, nwt-pl; Objawienie 16:16,17 bw.

       PROROCZE TRZY „biada” Apokalipsy czy Objawienia są na pewno ułożone chronologicznie. Usilne nieuznawanie tego biblijnego porządku jest zafałszowywaniem, wprowadzaniem w błąd i ukrywaniem istotnego klucza zrozumienia proroctw Słowa Bożego!!! To na apokaliptyczne TRZY „biadaPisma Świętego powinniśmy kierować swą szczególną uwagę, traktując je wręcz priorytetowo jako fundamentalne!!! Wtedy rozważane proroctwa Pisma Świętego staną się dla nas bardziej zrozumiałe i oczywiste, ponieważ będą uporządkowane (Objawienie 8:13; 9:12; 11:14).

       Omawiany poniżej temat także został z modlitwą dokładnie, ‘wnikliwie’, z należytąstarannością zbadany’ i rozważony. Jak zawsze ściśle trzymamy się reguł i zasad właściwej interpretacji treści Słowa Bożego. Niemniej i ten temat może zawierać pewne nieumyślne uchybienia, które będą natychmiast poprawiane. Dlatego, że „nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy Słowa Bożego, lecz przez ujawnienie prawdy polecamy siebie przed obliczem Boga sumieniu każdego człowieka”. Wręcz doskonale pamiętamy słowa samego Boga: Lecz Ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego Słowa”. „Słuchajcie Słowa Pana [JHWH] wy, którzy z drżeniem odnosicie się do jego Słowa” (Daniela 12:10 nwt-pl; Dzieje 17:11; 2Koryntian 4:2 nwt-pl; Izajasza 66:2,5 bw).

            ‘W wyznaczonym czasie końca wszystko to się stanie’!

       Nasze rozważania będą dotyczyć szczególnie Księgi Daniela rozdziałów 7,8,11 i 12 w kontekście proroctw o nieuchronnym „końcu świata” [dosł. ‘zakończenie świata’… Kontynuuj czytanie

ZNAKI KOŃCA TEGO ŚWIATA — „TRZECIE ‘BIADA’”!!!

Aktualizowany: 21.01.2018

Dział tematyczny: Chronologiczny scenariusz proroctwa potrójnego „biada”!

Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi”! Opamiętajcie się [zmieńcie myślenie], bo zbliżyło się Królestwo Niebios” Objawienie 8:13 br; Mateusza 4:17 bpd.

                         Chronologiczny scenariusz wydarzeń!!!

                               TRZECIE ‘BIADA’APOKALIPSY

— „Oto szybko nadchodzi trzecie biada”! ‘Szybko’ to gr. ‘tachy’ i dosłownie znaczy: niezwłocznie, a nawet bezzwłocznie, nagle czy z zaskoczenia. Wręcz natychmiast zacznie się spełniać po zakończonym „drugim ‘biada’” i w ‘wyznaczonym czasie Objawienie 11:14.

— Proroctwo głosu trąby siódmego anioła, ostatniego:

# — Wszechmocny Bóg [JHWH] i Jego Pomazaniec Jezus [Jeszua] obejmą panowanie nad światem. Królestwo Boże zacznie panować – stanie się faktem w niebie!!! Po pojawieniu się trzechznaków na niebie’ nastąpi dramatyczny rozwój wydarzeń w niebie i wręcz natychmiast znajdzie to przełożenie na globie ziemskim. Będzie on nieuchronnie prowadził do wstrząsających i szokujących zmian na ziemi, których apogeum nastąpi w Armagedonie, w sprawiedliwej ‘wojnie w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy’ — Objawienie 11:15-19; 12:10,12,17; 6:12-17; 16:14,16; porównaj koniecznie proroctwo Daniela 7:9-27.

       Metaforyczny ‘głos trąby siódmego anioła’ spowoduje radość i dziękczynienie w niebie. To najpierw tam zostanie oznajmiony fakt: ‘Bóg Wszechmocny i Pan Jezus Chrystus objęli panowanie nad światem’. Wszystko zacznie się w niebie i wręcz natychmiast znajdzie to przełożenie na ziemi – najpierw jednak dotknie ją „trzecie ‘biada’”. Zaskakujące i zauważalne będzie wtedy zachowanie większości mieszkańców ziemi, na to długo oczekiwane – lecz tylko przez jakże niewielu – wielkie wydarzenie,… Kontynuuj czytanie

PROROCTWO OSOBLIWE — „DRUGIE ‘BIADA’”!

Aktualizowany: 16.03.2018

Dział tematyczny: Chronologiczny scenariusz proroctwa potrójnego „biada”!

Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi”! Opamiętajcie się [zmieńcie myślenie], bo zbliżyło się Królestwo Niebios” Objawienie 8:13 br; Mateusza 4:17 bpd.

Poznaj: Kluczowe i przełomowe wydarzenie proroctwa „drugiego ‘biada’będące początkiem wielkich zmian w tym świecie, kończących się w „trzecim ‘biada’” jego szokującym kresem!!!

Ważne! W ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to przede wszystkim zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis z tym złym światem, zorganizowane religijnie i politycznie, często zinstytucjonalizowane odstępstwo zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki.

                          Chronologiczny scenariusz wydarzeń!!!

# „Pierwsze ‘biada’” przeminęło i po kilkunastu latach pojawiło się nagle „drugie ‘biada’”

              DZIWNE I OSOBLIWEDRUGIE ‘BIADA’” APOKALIPSY

— Proroctwo głosu trąby szóstego anioła jest złożone:

(1) Anioł ten ‘uwalnia czterech aniołów związanych nad wielką rzeką Eufrat’, którzy mają „zabić trzecią część ludzi”. Do realizacji tego zadania, od pory dokładnie określonej, czterej aniołowie przygotowują groźne wojska konnicy. Wywodzą się one z symbolicznych ‘wielu wód Babilonu wielkiego’ – z wielu ludów, tłumów, narodów i języków’ należących do uwodzących i zwodniczych religii tego świata.

(2) Kolejny, potężny anioł pojawia się z otwartym małym zwojem, na jego głos „jak ryk lwa” ‘odzywają się głosy siedmiu gromów. „Zwój” symbolicznie otrzymuje i zjada apostoł Jan, a jego słodko-gorzka treść ma dotrzeć przed wielu ludów, narodów, języków i królów’… Kontynuuj czytanie

WPROWADZENIE PROROCTWA TRZECH „BIADA” I „PIERWSZE ‘BIADA’”

Aktualizowany: 15.03.2018

Dział tematyczny: Chronologiczny scenariusz proroctwa potrójnego „biada”!

Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi”! Opamiętajcie się [zmieńcie myślenie], bo zbliżyło się Królestwo Niebios” Objawienie 8:13 br; Mateusza 4:17 bpd.

       PISARZEM APOKALIPSY inaczej Objawienia jest apostoł Jan, który w tej wybitnie proroczej Księdze spisał ukazane mu wizje Boże, będąc nimi bardzo przejęty i wyraźnie poruszony. Pan Jezus polecił Janowi: „Opisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co ma się stać potem” (Objawienie 1:1-3,8,10,17,19). Każdą więc wizję poprzedza słowem „widziałem” (bw) lub „ujrzałem” (nwt-pl), które jest tłumaczeniem gr. słowa ‘eidō’ i czyni to w tym wielkim proroctwie aż 47 razy. Leksykon Strong’a w G1492 wyjawia szersze znaczenie tego greckiego słowa. ‘Zobaczyć’ to także ‘wiedzieć’, czyli dostrzec, odkryć, zwrócić nie tylko oczy, ale umysł, ustalić, co należy z tym zrobić, sprawdzić, zbadać, uzyskać wiedzę, zrozumieć. Tu zajmujemy się chronologicznym proroctwem TRZECH BIADA— w tej części będzie to wprowadzenie do tematu.

                  Klucz zrozumienia proroctw o końcu tego świata!

       Orędzie Boże zawarte w Piśmie Świętym cechuje doskonała harmonia. Dokonaliśmy gruntownej analizy porównawczej proroctw w Biblii Świętej. Zwłaszcza proroctw: Izajasza 2,6,11,24,52-66; Daniela 2,4,7-12; Mateusza 13,24 i 25, paralelne Marka 13; Łukasza 17 i 21 z całą Księgą Objawienia. Wyniki tej analizy wskazują jednoznacznie, że jeśli chodzi o Proroctwa dotyczące znaków końca tego świata, nie sposób je dokładnie zrozumieć bez chronologicznego proroctwa o TRZECH BIADAApokalipsy inaczej Objawienia. Kiedy uczciwie uznajemy ten biblijny porządek, unikamy bałaganu interpretacyjnego i nie tracimy istotnego czy niezbędnego klucza zrozumienia wszystkich proroctw Słowa Bożego dotyczących końca tego złego świata!!! To wielkie proroctwo jest fundamentalne i dlatego trzeba… Kontynuuj czytanie

RAYMOND FRANZ — ŻYCIE WIECZNE NA ZIEMI?

Aktualizowany: 6.01.2017

Dział tematyczny: Niebiański i ludzki wymiar Królestwa Bożego

Oczekujemy bowiem, zgodnie z Jego obietnicą, nowego nieba i nowej ziemi, gdzie zapanuje sprawiedliwość [prawość]”. „I rzekł Zasiadający na tronie: ‘Oto wszystko czynię nowe. I mówi: ‘Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe’” — 2Piotra 3:13 pau; Objawienie 21:5 bp.

*Poniższy tekst jest tłumaczeniem artykułu „Eternal Life on Earth?”, autorstwa Raymond’a V. Franz’a, zamieszczonego na stronie internetowej wydawnictwa Commentary Press: www.commentarypress.com (Saturday, March 24, 2007).

       Osoby, które były oficjalnie związane z religią Świadków Jehowy często podnoszą kwestię odnośnie nauki tej religii na temat życia wiecznego na ziemi.

       A oto odpowiedź autora książki wydanej przez Commentary Press, „Kryzys sumienia”:

       ««Zadajecie pytania odnośnie życia na ziemi. Jeśli chodzi o sposób zmartwychwstania i inne szczegóły, nie ma potrzeby być dogmatycznym. Podobnie jeśli chodzi o życie na ziemi. Zupełnie zadowalam się oczekiwaniem na to, jakie będzie ostateczne przeznaczenie ludzi według Bożego zarządzenia, i sądzę, że postąpimy mądrze nie próbując udawać, że wiemy wszystko na ten temat.

       Kiedy ludzie piszą na ten temat, zazwyczaj odpowiadam, że nasze nadzieje powinny być powściągane gotowością do uznania faktu, że nasze zrozumienie często podlega korekcie lub pogłębieniu. Gdy jakaś obietnica jest w Biblii przedstawiona jasno i konkretnie, nie tylko możemy mieć nadzieję na to, że się spełni, lecz być co do niej przekonani, wierzyć w nią. Dotyczy to nadziei przebaczenia grzechów, zmartwychwstania i życia wiecznego. Te nadzieje są w Chrześcijańskich Pismach przedstawione wyraźnie i obszernie, a nawet powtarzają się.

       Odnośnie życia na ziemi, chociażby przedstawiono różne argumentacje przy użyciu jakichś wybiórczych tekstów lub proroctw z Pism Hebrajskich, nie sądzę, żeby w Chrześcijańskich Pismach można było znaleźć równie jasną, konkretną, pełną prezentację takiej nadziei. Nie… Kontynuuj czytanie

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ!!!

Aktualizowany: 28.01.2017

Dział tematyczny: Wprowadzenie

Ty bowiem wywyższyłeś swą wypowiedź [Słowo] nawet ponad całe swe Imię” — Psalm 138:2 nwt-pl.

       SKORO Słowo Boże jest nieomylną Prawdą, to znaczy, że jest niewzruszonym fundamentem Bożym, na którym powinniśmy budować swoje teraźniejsze i przyszłe życie. Na jego podstawie mamy weryfikować wszystkie religijne i moralne, a będące w obiegu ludzkie doktryny i dogmaty, nauki, idee, poglądy, opinie, tezy, teorie itd.. Dlaczego? Gdyż według Pana Jezusa Twoje [Boże] Słowo jest prawdą”, „Pisma nie można zmienić lub Pisma nie można odrzucić” (J 17:17 nwt-pl; 10:35 bp, bt). Dlatego kiedy postrzegamy całą otaczającą nas ludzką rzeczywistość w świetle Pisma Świętego, Biblii Świętej, rzetelnie i wnikliwie ją analizując, unikamy wprowadzenia w błąd, oszukania i zafałszowania. Czy Prawda Boża zmienia się w czasie??? Sam Bóg twierdzi: „Ja [JHWH] czuwam nad słowem moim, aby je wypełnić” i „Ja się nie zmieniłem” oraz „Jezus Chrystus wczoraj i dziś — ten sam i na wieki” (Jer 1:12 bp; Mal 3:6; Heb 13:8). Apostoł Piotr cytując słowa proroka Izajasza, powtarza „słowo Pana (hebr. ‘elohiym’ – Bóg) trwa na wieki!” (hebr. ‘owlam’ – wieczność; 1P 1:25; Iz 40:8). A jeśli tak, to Prawda Boża ‘nie zmienia się’ w czasie, ‘trwa wiecznie’. Możemy całkowicie zaufać Słowu Bożemu, ponieważ w Psalmie 138:2 (nwt-pl) król Dawid mówi pod natchnieniem: „będę sławił twe imię, ze względu na twą lojalną życzliwość i ze względu na twą wierność prawdzie. Ty bowiem wywyższyłeś swą wypowiedź nawet ponad całe swe imię[‘wypowiedź’ Boża dosł. ‘Słowo’ Boże — zgodne z tekstem masoreckim]. W Biblii poznańskiej (bp) natomiast czytamy: „wywyższyłeś Twoją obietnicę ponad wszelkie imię”. Słowo Boga to absolutna Jego Prawda i Jego obietnice, dlatego jest ono ‘nawet ponad całe Jego Imię’. To wypełniające się Słowo Boże czyni Imię Boga szczególnie Wielkim i Świętym, dlatego całkowicie ufamy… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Wprowadzenie do Księgi Apokalipsy

Aktualizowany: 6.02.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

           WPROWADZENIE DO KSIĘGI APOKALIPSY — OBJAWIENIA

Wspaniała myśl przewodnia Pisma Świętego

       PRZYSŁOWIE biblijne powiada: „Lepszy jest koniec sprawy, niż jej początek”. W Księdze Objawienia czytamy o dramatycznej kulminacji wspaniałego zamierzenia Bożego, którego realizacja uświęci imię Boga JHWH (ŚJ. Jehowa) wobec całego stworzenia. Bóg wielokrotnie obwieszczał przez jednego ze swych dawnych proroków: „Okażę się wielkim i świętym. Dam się poznać licznym narodom i poznają, że Ja jestem Jahwe” (Kaznodziei 7:8; Ezechiela 25:17 bp; 38:23 bp).

       Objawienie szczegółowo opisuje tryumfalny koniec spraw, których początek przedstawiono we wcześniejszych księgach Biblii. Przeanalizowanie tych relacji pomoże nam zrozumieć wchodzące tu w grę kwestie moralne i sporne oraz zdobyć wnikliwsze rozeznanie w zamierzeniach Bożych, co będzie ogromnym pokrzepieniem. Prócz tego powinno nas pobudzić do działania, dzięki czemu możemy sięgnąć po cudowną przyszłość otwierającą się przed ludzkością. Pora więc omówić punkt wyjściowy oraz myśl przewodnią całej Biblii, abyśmy utrwalili sobie w pamięci zarówno najdonioślejszą kwestię, wobec której stoi dziś ludzkość, jak i wyraźne oświadczenie Boga, że zamierza tę kwestię rozstrzygnąć. „A bliski jest koniec wszystkiego” (Psalm 145:16,20; 1P 4:7 bp).

       Otwierająca Biblię Księga Rodzaju, zwana też 1Mojżeszową, opowiada o tym, co się wydarzyło „na początku”. Opisuje Boże dzieło stwórcze, którego ukoronowaniem na ziemi było stworzenie pierwszej pary ludzkiej. Podaje też pierwsze proroctwo, często nazywane Protoewangelią, a wypowiedziane przez samego Boga w ogrodzie Eden. Pierwsza kobieta Ewa dopiero co została zwiedziona za pośrednictwem „węża” i nakłoniła swego męża Adama, żeby się do niej przyłączył. Tym samym odrzucili oni prawo Boże przez zjedzenie zakazanego owocu z „drzewa poznania dobra i zła”.… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Słowo wstępne do Księgi Apokalipsy

Aktualizowany: 23.05.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

— „Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

              SŁOWO WSTĘPNE DO KSIĘGI APOKALIPSY — OBJAWIENIA

Wykładnia Pisma Świętego

       JEST TO OBRONA Prawdy Pisma Świętego, które jest jedynym, niezafałszowanym i prawdziwym źródłem poznawania Boga OJCA (JHWH; ŚJ. Jehowa) i Pana JEZUSA (Jeszua) Chrystusa. Jak apostoł Paweł zapewniamy: „Wyrzekliśmy się rzeczy skrytych, których należy się wstydzić, i nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy Słowa Bożego, lecz przez ujawnienie prawdy polecamy siebie przed obliczem Boga sumieniu każdego człowieka. Głosimy bowiem nie samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a siebie jako waszych niewolników przez wzgląd na Jezusa”. Nie wszyscy jednak przejęci są ‘ujawnieniem prawdy’, dla których większa jest ich ‘prawda(2Koryntian 4:2,5 nwt-pl).

       „O, pełny wszelkiego oszustwa i wszelkiej przewrotności, (…)! Nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg Pańskich?” Dzieje 13:10 bw

       Wykładnia Księgi Apokalipsy/Objawienia dokonana przez zbiorowo rozumianego ‘niewolnika wiernego i roztropnego [uwaga! fałsz pojęciowy] Świadków Jehowy (skrót ŚJ.) jest szokująco zafałszowana. Jakozły niewolnik” „nie zaprzestał wykrzywiać [wypaczać – nwt-pl] prostych dróg Pańskich”. Dalej też on „się przeciwstawia oraz wynosi nad każdego, kto jest zwany ‘bogiem’ lub przedmiotem wielbienia; zasiadł też w świątyni Boga, publicznie podając się za boga”. Postanowiliśmy jak najbardziej bezstronnie podać wykładnię wielkiego i Boskiego proroctwa Księgi Apokalipsy/Objawienia. Postaramy się ustalić jego właściwy sens i przedstawić rzeczywistą treść biblijną. Będzie można z łatwością dostrzec cały chrześcijański rewizjonizm „złego niewolnika” ŚJ.. Jego żenujące ‘śmieci i plewy’ dotyczą głównie ‘roku 1914’, który w nauce Pisma Świętego nie istnieje!!! To pokrętne i fundamentalne… Kontynuuj czytanie

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys