ŚWIADECTWO TRIUMFUJĄCEJ OPOZYCJI

DOKĄD ZMIERZA CHRZEŚCIJAŃSTWO TEGO ŚWIATA?

Aktualizowany: 7.09.2017

Dział tematyczny: Chronologiczny scenariusz proroctwa potrójnegobiada”!

Opamiętajcie się [zmieńcie myślenie], bo zbliżyło się Królestwo Niebios”. „Nie każdy (…) wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. (…) Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie” — Mateusza 4:17 bpd; 7:21-23 bw.

Treść: Proroczy rozwój „chwastu” chrześcijaństwa tego świata i jego ostateczny los.

       PAN JEZUS CHRYSTUS zapewnił: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze Mnie”. „Każdy, kto Mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go. Przyjdziemy do niego i będziemy u niego mieszkać”. To Pan Jezus Chrystus przede wszystkim i najpierw metaforycznie stał się żywą podwaliną, niewzruszoną ‘Skałą, Fundamentem, Kamieniem Żywym’ zboru [gr. ‘ekklēsia’ – dosł. ‘zgromadzenie’] chrześcijańskiego. W porozumieniu ze swym Ojcem niebiańskim założył On swój zbór chrześcijański powołując pierwszych 12 swych naśladowców, apostołów. Zostali oni metaforycznie uczynieni także ‘fundamentem, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu i na którym wszyscy budowani są na mieszkanie Boże w Duchu’. Wszyscy naśladowcy Pana Jezusa jako Jego niewolnicy są ‘niczym żywe kamienie budowani jako dom duchowy, dla składania duchowych ofiar miłych Bogu’ (Jana 14:6,23 pau; Efezjan 2:20-22 bw; 1Piotra 2:4-10 bpd; 1Koryntian 3:11; 10:4; Objawienie 21:14; także Mateusza 16:15-19 gra słów, metaforyczne rozróżnienie pomiędzy niewzruszoną ‘Skałą’, gr.Petra’, dotyczące samego Pana Jezusa, a wolnostojącym kamieniem, głazem gr. ‘petros’, dosłownie ‘kawałek skały’, dotyczące apostoła Piotra; zobacz Lexicon Strong’s G4073, G4074).

                  Chrześcijański „chwast” organizuje się i bierze górę!

    … Kontynuuj czytanie

NIEWOLNICY PANA JEZUSA A JEGO „ZNAK OBECNOŚCI”!

Aktualizowany: 21.07.2016

Dział tematyczny: Niezwykłe proroctwa i nauka Pana Jezusa!

„Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia [obecności] i końca świata”? „Uważajcie! Czuwajcie”! „Ale gdyby ów zły niewolnik…” — Mateusza 24:3,48 bw/nwt-pl; Marka 13:33 bpd.

       PAN JEZUS w Księdze Mateusza w rozdziale 24 i 25 odpowiada na pytanie swoich apostołów: kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia [obecności] i końca świata?” W poprzednim temacie w zasadzie uzyskaliśmy odpowiedź, ale Nasz Pan usilnie nawoływał: „Uważajcie! Czuwajcie! Nie wiecie bowiem, kiedy nastanie ten czas”. Powstaje pytanie: Na czym polega uważanie i czuwanie? Odpowiedź mamy w uzupełniających proroctwo wyjaśnieniach Pana Jezusa, w Jego różnych przypowieściach i przykładach, które składają się na tę jedną odpowiedź. Mają one ścisły związek z Jego „przyjściem” czy „obecnością” i z okresem „końca [zakończeniem] świata”.

                                          ‘Uważać i czuwać’!

       Pan Jezus w Księdze Mateusza, w końcowej części rozdziału 24 i w całym 25 rozdziale mówi o obowiązkach, odpowiedzialności osobistej, o nagrodzie za ‘wierną i rozumną’ służbę i o konsekwencji poważnych zaniedbań swoich niewolników (Marka 13:33-37 bpd). Przybliża nam sytuację jaka będzie wśród tych niewolników ‘w tym czasie’ Jego „przyjścia” czy „obecności” i „końca świata” czy jego ‘zakończenia’? Pierwsi chrześcijanie jako poszczególne osoby byli tymi ‘wiernymi niewolnikami’ Pana Jezusa, a już na pewno wybrani przez Niego i Jego Ojca apostołowie. Korzystamy z przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] także z przekładu interlinearnego.

UWAGA!!! To o czym tu mówimy, nie tyle zbiorowo co indywidualnie odnosimy do… Kontynuuj czytanie

PANA JEZUSA „ZNAK OBECNOŚCI I KOŃCA ŚWIATA”!

Aktualizowany: 29.11.2017

Dział tematyczny: Niezwykłe proroctwa i nauka Pana Jezusa!

„Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia [obecności] i końca świata?” — „Zaskoczy on wszystkich ludzi na ziemi!” „Uważajcie! Czuwajcie!” Mateusza 24:3; Łukasza 21:35 bp; Marka 13:33 bpd.

       O PROROCTWIE Pana Jezusa z Księgi Mateusza rozdziału 24 i 25 wiele już napisano. W związku  z tym, że „całe Pismo przez Boga jest natchnione”, postanowiliśmy owe proroctwo Jezusa będące odpowiedzią na powyższe pytanie apostołów, rozważyć w szerszym kontekście biblijnym. Przede wszystkim biorąc pod uwagę proroctwa Objawienia, a szczególnie końcową część „drugiego biada”, całe „trzecie biada” i jego ‘ostatnie ciosy [plagi] gniewu Bożego’, zapisane obszernie i chronologicznie w Objawieniu 10:1 do 19:21. Niewątpliwie są one zharmonizowane z Ewangeliami i nie mogą być sprzeczne ze sobą, ponieważ jak powiedział Pan Jezus: „Pismo [Święte] nie może być naruszone” (Jana 10:35 bpd). Korzystamy z przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] także z przekładu interlinearnego.

                                       „To jeszcze nie koniec”

       Analizując proroctwo Mateusza 24 i 25 rozdział, trzeba będzie równolegle korzystać także z paralelnych proroctw zapisanych w Marka 13 rozdziale i Łukasza 17:20-37; 21:5-36. Aby mieć jeszcze pełniejszy obraz trzeba wziąć pod uwagę także inne wypowiedzi Słowa Bożego, np. proroctwa Daniela, które przy wypowiadaniu swego proroctwa Pan Jezus polecił ‘rozważyć’ czy ‘wykazać rozeznanie’ (Mateusza 24:15 bp, nwt-pl). Proroctwo Pana Jezusa z Mateusza 24 rozdziału od wersetu 4 do 31 [także paralelne] ułożone jest, jak się przekonamy, bez wątpienia chronologicznie. Natomiast w dalszej części Mateusza 24:32 do 25:46, Pan… Kontynuuj czytanie

CHRYSTIANIZM DROGĄ — NIE INSTYTUCJĄ ZBAWIENIA???

Aktualizowany: 17.01.2018

Dział tematyczny: Niezwykłe proroctwa i nauka Pana Jezusa!

„Pozwólcie obu rosnąć razem aż do żniwa”. „Poznacie, że Ja jestem Jahwe [JHWH], gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z grobów waszych, ludu mój”, (…) i ożyli, i stanęli na nogach – rzesza bardzo wielka” — Mateusza 13:30 bpd; Ezechiela 37:10,13 bw, bp.

       DZISIAJ mamy do czynienia z chrześcijańskim „ludem Bożym” lub inaczej z chrześcijańskim „Izraelem Bożym”, który nie jest instytucją zbawienia i najwyraźniej jest rozproszony oraz nieliczny. Pan Jezus jednak zapewnił: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze Mnie”. A także: „Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby, i liczni są ci, którzy tędy wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, i jakże nieliczni są ci, którzy ją znajdują”! Pan Jezus jednoznacznie oświadczył: „gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich”. Każdy, kto Mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę [Słowo], a Ojciec mój umiłuje go. Przyjdziemy do niego i będziemy u niego mieszkać”. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata” (Galacjan 6:15,16; 1Piotra 2:5,9,10; Jana 14:6,23 pau; Mateusza 7:13,14 pau; 18:20 bw; 28:20 pau; porównaj Rzymian 16:5; 1Koryntian 16:19; Kolosan 4:15 – ‘zbór [gr. ekklēsia] w domu’).

                     Gdzie są dzisiaj „prawdziwi czciciele” Boga?

       Proroctwa zapowiadają nagłe i wyraźne odrodzenie czy też odbudowanie drogi chrystianizmu. Wszechobecna dzisiaj różnorodność zorganizowanych i zinstytucjonalizowanych religii tego świata, zwłaszcza religii chrześcijańskich, powoduje niemałe zamieszanie. Są one mniej lub bardziej… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 22

Aktualizowany: 6.05.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

                                DOKONA SIĘ TAJEMNICA BOGA!!!

Treść: „godzina sądu” nad narodami i „godzina żęcia” w „żniwie ziemi” kończy „trzecie biada”

Wybiła godzina sądu Bożego!!!

       DALSZA szczególna wizja Jana:

       „I ujrzałem innego anioła, który leciał środkiem nieba i miał wiecznotrwałą dobrą nowinę do oznajmienia jako radosną wieść dla mieszkających na ziemi i dla każdego narodu, i plemienia, i języka, i ludu, i mówił donośnym głosem: ‚Boga się bójcie i dajcie mu chwałę, ponieważ nadeszła godzina jego sądu, oddawajcie więc cześć [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości Najwyższemu Władcy] Temu, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i źródła wód’”  (Objawienie 14:6, 7).

       Pierwszy anioł leci „środkiem nieba”, gdzie latają też ptaki. A zatem jego głos będzie słyszalny na całej ziemi. Ogłaszane przez niego orędzie będzie miało zasięg ogólnoświatowy, daleko większy niż jakiekolwiek wiadomości radiowo-telewizyjne. Ponieważ dotyczy ono ogłaszania „wiecznotrwałej dobrej nowiny”, „jako radosnej wieści dla mieszkających na ziemi”: „Zacznijcie bać się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina Jego sądu(bpd). Będzie to ostatni dany czas, żeby koniecznie zacząć działać, aby uniknąć niepomyślnego ‘sądu Bożego’. Dlatego trzeba ‘bać się Boga, dać chwałę i oddać Mu cześć’, czyli okazać głęboki szacunek, dosłownie „hołd”, słuchając uważnie Boga Ojca i Jego Pomazańca Jezusa, a to w gruncie rzeczy oznacza posłuszeństwo Prawdzie Słowa Bożego. O ‘sądzie Bożym’ mówi też apostoł Paweł: „Wprawdzie Bóg… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 21

Aktualizowany: 24.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

                     ZWYCIĘSKIE I OCALONE „PIERWOCINY” ZBIORÓW!!!

Treść: Zwycięski Baranek Jezus z pierwocinami zbiorów żniwa przy końcu świata

       ZANIM „nadejdzie godzina żęcia, bo żniwo ziemi” ‘dojrzeje’, lojalni „niewolnicy Boga” i Jezusa podejmą na krótko ostateczną działalność polegającą na głoszeniu ‘wiecznotrwałej dobrej nowiny jako radosnej wieści dla mieszkających na ziemi i dla każdego narodu, i plemienia, i języka, i ludu (…): Boga się bójcie i dajcie mu chwałę, ponieważ nadeszła godzina Jego [Bożego] sądu, oddajcie więc cześć Temu, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i źródła wód’. Najpierw czekają ich jednak próby ‘wytrwałości i wiary’. Według Objawienia 12:17 „smok”, czyli szatan ‘podejmie walkę z resztą [„pozostałymi” w nwt-pl] jej nasienia [Nasienie niewiasty to Jezus, porównaj z w. 3 i 13], które strzeże przykazań Boga i ma świadectwo Jezusa’, a będą to wtedy żyjący „wszyscy Jego [Boga] niewolnicy”. W 13 rozdziale Objawienia sugestywnie opisano organizmy polityczno-militarne, które szatan utworzył na ziemi, a które on zradykalizuje po rozpoczęciu się „dnia Pańskiego”, aby sprowadzać na wiernych „niewolników, proroków i świętych Bożych” ciężkie próby i okrutne prześladowania. Ten zawzięty wróg Boga nie jest w stanie udaremnić Boże zamierzenia! Jak zaraz zobaczymy, mimo złośliwych machinacji diabła, jedno jest pewne – zwycięskie, kompletne i symboliczne grono „144tys.” ocalonych i zbawionych tuż przed Armagedonem, czyli „przy końcu [zakończeniu] świata”, znajdzie się u boku Baranka Jezusa na symbolicznej, niebiańskiej i zwycięskiej „górze Syjon”. W ramach „porwania” dołączą oni do tych z „pierwszego zmartwychwstania”, jak mówi o tym ap. Paweł w 1Tesaloniczan 4:15-17 i 1Koryntian 15:51-53. Do symbolicznych „144tys.” nie można włączać zmartwychwstałych „niewolników Boga”,… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 19

Aktualizowany: 6.02.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

                               „Biada, biada, biada, mieszkającym na ziemi”!

     „TRZECIE BIADA” — #„KRÓLESTWO NASZEGO PANA (BOGA) I JEGO CHRYSTUSA”#

                 — Głos trąby siódmego anioła, ostatniego i „trzecie biada” —

Treść:  Bóg i Jezus Chrystus ‘przejmują panowanie nad światem’!!!

           „W wielkim gniewie” wyrzucony z nieba szatan diabeł podejmuje swe ostatnie i desperackie działania

       TRZY „biada” niewątpliwie ‘dręczą’, ‘wyrządzają szkodę’, następnie nawet ‘zabijają’, natomiast „trzecie biada” swoimi ‘ciosami’ spowoduje wielkie ‘wstrząsy’ polityczno-społeczne. Mają one skłonić wszystkich ludzi do zwrócenia uwagi, głębszych przemyśleń i zmiany zdania, a więc ‘nawrócenia się, okazania skruchy, odwrócenia się lub opamiętania się’ (gr. metanoeō’  od gr. ‘metanoia’, dosłownie zmiana umysłu). Polega to na poważnym potraktowaniu przez ludzi SŁOWA BOŻEGO, głębszym i osobistym ‘poznaniu Jedynego, Prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa’ oraz okazaniu ‘bojaźni Bożej’. Trzeba koniecznie porzucić złe uczynki, a to w związku z ‘nadchodzącym wielkim dniem Ich gniewu’. Oto Ich słowa: (…)Pamiętaj, że bojaźń Boża to mądrość, a unikanie zła to wiedza prawdziwa”. „Opamiętajcie się [dosł. ‘zmieńcie myślenie’], bo zbliżyło się Królestwo Niebios” (Obj 6:17; 9:20,21; 16:9,11; 22:10-12; Jana 17:3,17; Hioba 28:28 br; Mateusza 4:17 bpd).

Odkrywanie chwalebnej tajemnicy Boga!

       Czy… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 18

Aktualizowany: 24.03.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

                                   „Biada, biada, biada, mieszkającym na ziemi”!

DRUGIE BIADA— Część końcowa: #SWOJE ŚWIADECTWO ZŁOŻĄ DWAJ MOI ŚWIADKOWIE W WORACH — DWAJ PROROCY#

Sanktuarium świątyni

       ZANIM ostatecznie przeminie „drugie biada”, „silny [potężny] anioł” wzywa Jana do wzięcia udziału w innej proroczej scenie, tym razem związanej ze świątynią. Kto zajmie się ‘znów prorokowaniem nad [przed] licznymi [wielu] ludami, narodami, językami i królami” o tym co zawiera słodko-gorzki „otwarty mały zwój” dany Janowi do zjedzenia? Rozdział 11 Księgi Objawienia jest kontynuacją myśli rozdziału 10. A więc jest kontynuacją proroctwa „drugiego biada”, lecz teraz proroctwo zwraca się przeciwko międzynarodowej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Dokuczliwą działalnością kieruje teraz ‘potężny anioł’ Boży i to zdaje się zwłaszcza posługiwać potężnym Internetem (Objawienie 9:12; 10:2,11 bg, ubg, nbg-pl, interlinearny; 11:1).

       Oto relacja Jana:

       „I dano mi trzcinę podobną do pręta, gdy powiedział: ‚Wstań i zmierz sanktuarium świątyni Boga i ołtarz, i tych, którzy tam oddają cześć’” [gr. ‘proskyneō’; dosł. ‘hołd’ – akt uległości Wszechmocnemu Władcy] (Objawienie 11:1).

       Wspomniana tu „świątynia” nie może być żadną z literalnych świątyń jerozolimskich, ponieważ ostatnią z nich zburzyli Rzymianie w roku 70 n.e. Niemniej apostoł Paweł zaznaczył, że jeszcze przed jej zniszczeniem powstało inne sanktuarium, które miało przetrwać aż do naszych czasów. Chodzi o alegoryczną… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 17

Aktualizowany: 20.05.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

                               „Biada, biada, biada, mieszkającym na ziemi”!

DRUGIE BIADA— Część następna: #OTWARTY MAŁY ZWÓJ” i ‘GŁOSY SIEDMIU GROMÓW’#

Słodko-gorzkie orędzie „otwartego małego zwoju”

       „DRUGIE biada” najpierw powodowało i jeszcze powoduje wielkie spustoszenia. Nadal dotyka odstępcze chrześcijaństwo tego świata wraz z jego przywódcami — „trzecią część ludzi” — demaskując ich upadek duchowy i moralny, obłudę i zakłamanie, nie tylko religijne. Powodują to alegoryczne „wojska konnicy”, czyli tzw. ‘organizacja Jehowy’, która także ‘wyrządza szkodę’ i to daleko idącą. Zadaje ona ból czy rani zwłaszcza bogobojnych ludzi z nią związanych, bowiem okazuje się kłamliwa, oszukańcza i niegodziwa (Objawienie 9:15-19). Szczególnie groźny jest podstępny, bałwochwalczy kult tej organizacji, będący zagrożeniem zagubienia chrystianizmu. W zasadzie skończył się jej impet w ogłaszaniu nieuchronnej i nagłej zagłady chrześcijaństwa tego świata, najpierw jego zwodniczych religii. Dzisiaj ‘organizacją Jehowy’/quasi-Bożą wstrząsają skandale, ponieważ dzieje się w niej wiele złego!

       Jan niewątpliwie zastanawiał się teraz do czego doprowadzi „trzecie biada”, ale przecież jeszcze nie ustało „drugie biada”. Ma ono swoją część dalszą i to zdaje się dalej przede wszystkim związaną z ‘organizacją Jehowy’ zrzeszającej ludzi z ‘ludów i narodów, i języków’. W dalszej wizji nie jest już ona jednak podmiotowa. O zakończeniu „drugiego biada” jest mowa dopiero w Księdze Objawienia 11:14. Zanim do tego dojdzie Jan ma być świadkiem proroczych wydarzeń, w których sam też weźmie udział. Najpierw jego oczom ukazuje się taki… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 16

Aktualizowany: 8.07.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

                                „Biada, biada, biada, mieszkającyn na ziemi”!

DRUGIE BIADA” — Najpierw groźna i osobliwa: #Organizacja Jehowy/quasi-Boża#

       TRZY  „biada” niewątpliwie ‘dręczą’, ‘wyrządzają szkodę’, następnie nawet ‘zabijają’, a „trzecie biada” swoimi ‘ciosami’ spowoduje wielkie ‘wstrząsy’ polityczno-społeczne. Mają one skłonić wszystkich ludzi do zwrócenia uwagi, głębszych przemyśleń i zmiany zdania, a więc ‘nawrócenia się, okazania skruchy, odwrócenia się lub opamiętania się’ (gr. metanoeō’  od gr. ‘metanoia’, dosłownie zmiana umysłu). Polega to na poważnym potraktowaniu przez ludzi SŁOWA BOŻEGO, głębszym i osobistym ‘poznaniu Jedynego, Prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa’ oraz okazaniu ‘bojaźni Bożej’. Trzeba koniecznie porzucić złe uczynki, a to w związku z ‘nadchodzącym wielkim dniem Ich gniewu’. Oto Ich słowa: (…) Pamiętaj, że bojaźń Boża to mądrość, a unikanie zła to wiedza prawdziwa”. „Opamiętajcie się [dosł. ‘zmieńcie myślenie’], bo zbliżyło się Królestwo Niebios” (Obj 6:17; 9:20,21; 16:9,11; 22:10-12; Jana 17:3,17; Hioba 28:28 br; Mateusza 4:17 bpd).

       „Jedno biada przeminęło. Oto nadchodzą po tych rzeczach jeszcze dwa biada” (Objawienie 9:12).

       „Biada” bez wątpienia są ułożone w czasie jedno po drugim, czyli chronologicznie. Chrześcijaństwo tego świata wraz ze swymi odstępczymi i zwodniczymi religiami czekają więc dalsze „plagi”. Skąd najpierw pojawia się „drugie biada”?

Głos trąby szóstego anioła

              … Kontynuuj czytanie

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys