PODSTĘPNY REWIZJONIZM CHRZEŚCIJAŃSKI

MIEJSCE PRZYSZŁEJ I OCALONEJ ‘WIELKIEJ RZESZY’!

Aktualizowany: 15.12.2016

Dział tematyczny: Niezwykłe proroctwa i nauka Pana Jezusa!

„To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty, i wybielili je we krwi Baranka. Dlatego są przed tronem Boga, dniami i nocami służą Mu w Jego świątyni, a Ten, który siedzi na tronie, będzie rozciągał nad nimi namiot” Objawienie 7:14,15 bpd.

       W PROROCTWIE Ezechiela rozdziały 40-48 znajduje się prorocza wizja wielkiej świątyni Bożej i miasta świętego w realiach obowiązującego wtedy jeszcze Prawa Mojżeszowego. Dzisiaj Prawo Mojżeszowe w żadnym elemencie nie obowiązuje, ono ‘zawiera cień mających nadejść dóbr, a nie samą ich istotę’ (Rzymian 10:4; Hebrajczyków 10:1; Kolosan 2:17). Jeśli porównamy wizję świątyni przyszłości danej Ezechielowi z wizjami świątyni danych apostołowi Janowi z Objawienia 4 i 5 rozdział; 8:1-5; 11:1,2,19; 14:15,17,18; 15:2,5-8; 16:17, a szczególnie z wizją ‘Miasta świętego’ ze ‘świątynią’ przyszłości z 21:1 do 22:5, to chociaż mogą one wydawać się podobne, jednak zawierają znaczącą różnicę. Rozważymy ten temat korzystając z przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] korzystamy także z przekładu interlinearnego.

                                       Żywa świątynia Boża

       Ezechiel miał wizję wielkiej świątyni przyszłości z jej obsługą i wyposażeniem do składania Bogu ofiar przede wszystkim za grzechy. Widział także terytorialnie wyodrębnione święte miasto jako ośrodek zarządzania naczelnika czy księcia i podzieloną ziemię izraelską między plemiona. W wizjach Objawienia 4 i 5 rozdział; 8:1-5; 11:1,2,19; 14:15,17,18; 15:2,5-8; 16:17 (rozważ), Jan ujrzał w niebie Majestat tronu Świętego Boga, Miejsce Najświętsze, realne miejsce przebywania Boga. Jan jako symbole ujrzał przed tronem Świętego Boga Arkę [Skrzynię] Przymierza’, także całe wyposażenie i… Kontynuuj czytanie

CARL OLOF JONSSON — KIM SĄ PRAWDZIWI CHRZEŚCIJANIE?

Aktualizowany: 28.04.2016

Dział tematyczny: Niezwykłe proroctwa i nauka Pana Jezusa!

— „Pozwólcie obu rosnąć razem aż do żniwa, a w porze żniwa powiem żniwiarzom: najpierw zbierzcie chwasty i powiążcie je w wiązki na spalenie, potem idźcie zgromadzić pszenicę do mojego spichrza” — Mateusza 13:30 nwt-pl.

Artykuły | 19 lutego 2013 | Carl Olof Jonsson

       Która z wielu tysięcy grup chrześcijan jest autentycznie chrześcijańska?

       Pytanie to opiera się na błędnym założeniu, że musi istnieć jedna grupa prawdziwych chrześcijan oddzielona od wszystkich pozostałych fałszywych grup. Czy Biblia tego naucza?

       Odpowiedzi udziela sam Jezus w przypowieści o pszenicy i chwastach (Mat. 13:24-30, 36-43). Jak podaje przypowieść, Jezus Chrystus sieje „wyborne nasienie” – synów królestwa (werset 38). Wie przy tym, że „nieprzyjaciel” (diabeł) zasieje „chwasty” – synów niegodziwca – pośród „wybornego nasienia” na „polu”, którym jest świat (werset 38). Nie pozwala jednak swoim sługom zbierać chwastów, żeby „przypadkiem, zbierając chwasty, nie wykorzenili wraz z nimi pszenicy. Pozwólcie obu rosnąć razem aż do żniwa” (wersety 29-30).

       A zatem, co ta przypowieść mówi nam o tym, która grupa jest „jedyną prawdziwie chrześcijańską grupą”? Pokazuje ona, że nie istnieje coś takiego jak jedna grupa prawdziwych chrześcijan oddzielona od pozostałych grup fałszywych chrześcijan. Istnieją tylko prawdziwi lub fałszywi chrześcijanie jako jednostki. Prawdziwi i fałszywi chrześcijanie będą wspólnie żyć w tym samym chrześcijańskim świecie, przemieszani ze sobą jak pszenica i chwasty na jednym polu.

       Zwróćmy uwagę na fakt, że to w czasie żniw (czyli przy „zakończeniu systemu rzeczy”, w. 39) aniołowie – a nie słudzy czy naśladowcy Chrystusa – oddzielą chwasty od „królestwa” (świata chrześcijan), a „pszenicę” zgromadzą w „spichrzu” Chrystusa (ww. 40-43; 30).

     … Kontynuuj czytanie

IMIĘ BOGA I IMIĘ JEGO POMAZAŃCA?

Aktualizowany: 18.06.2017

Dział tematyczny: Ważkie kwestie biblijne!

— IMIĘ MOJE JEST W NIMŚwięty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który B, Który Jest i Który Przychodzi”. „Ojcze Święty (…)— 2Mojżeszowa 23:21 bt, bw; Objawienie 4:8 bp, bt; Jana 17:11; porównaj 1Koryntian 10:1-4.

                                           CZY BÓG MA IMIĘ?

       DLA wnikliwego i rzetelnie studiującego Biblię Świętą jest rzeczą oczywistą, że Bóg Wszechmocny ma imię. Nie znamy jednak pierwotnej wymowy hebrajskiego tetragramu יהוהczyli „JHWH”. Obecnie większość biblistów skłania się ku formie czy wymowie ‘Jahwe’. Skróconą formę imienia Bożego „Jah” [hebr. יה] wielokrotnie spotykamy np.: w Psalmie 68:4; 106:1; 111:1; 112:1; 113:1; 115:18; 117:2; 135:1,3; 150:1,6. Świadkowie Jehowy (skrót ŚJ.) niezmiennie posługują się formą ‘Jehowa’. W ich Biblii własnej ‘nwt’, aż 4 razy w Objawieniu 19:1-6 znajdujemy skróconą formę imienia Bożego „Jah”. Chodzi o znane wyrażenie ‘Alleluja’ [hebr. ‘hallēlû Yâ’], pisane po gr. hallēlouïa’, które jest połączeniem dwóch słów hebr. ‘halal’ (‘chwalić’) i ‘Jah’, stąd dosłownie „chwalcie Jah”. Jeśli jednak chcemy używać formy ‘Jehowa’, które raczej na pewno jest słowem-hybrydą, to trzeba mieć świadomość znaczenia hebrajskich słów (Je)hâvâhi (Je)hôvâh’. Ogólnie mówiąc hebr./aram. hâvâh[lub hăwâ i jego czasownik hâyâh (hebr. hwh)] to: stać się, jest się, być, jestem, istnieje się lub istniejący. Natomiast w tym hybrydowym zestawieniu hebr. hôvâh’ to przede wszystkim: ruina, upadek, katastrofa, zniszczenie, nieszczęście lub burzyciel, niszczyciel, mąciciel [źródło: Lexicon Strong’s H3050, H1933, H1934, H1961, H1942, H1943… Kontynuuj czytanie

‘KOMPLEKS OBLĘŻONEJ TWIERDZY’?

Aktualizowany: 17.06.2016

Dział tematyczny: Ważkie kwestie biblijne!

— „I będą was zachłannie wyzyskiwać sfałszowanymi słowami. (…) Są plamami i skazami, z niepohamowanym upodobaniem oddają się swym zwodniczym naukom, gdy wespół z wami ucztują” — 2Piotra 2:3,13 nwt-pl.

„Przeklęty mąż, który swą ufność pokłada w człowieku i ciało uważa za swoją ostoję, a serce swoje odwraca od Jahwe [JHWH]— Jeremiasza 17:5 bp.

„Błogosławiony mąż, co w Jahwe pokłada swą ufność, którego nadzieją jest Jahwe”! — Jeremiasza 17:7 bp.

                                 Zrozumieć Świadków Jehowy

Dosłowny cytat z forum dyskusyjnego swiadkowiejehowywpolsce.org

««Zrozumienie problemu

       Rzadkością jest spotkanie Świadka, który nie słyszałby jakiejś informacji na temat nieuczciwych praktyk Strażnicy. Dlaczego zatem nie dostrzegają oni problemu? Najwyraźniej dlatego, że coś ich powstrzymuje przed obiektywnym analizowaniem rzeczywistego stanu rzeczy o danej wiadomości. Ich umysły są szkolone, by nie dopuszczać do siebie wątpliwości odnośnie organizacji – i w gruncie rzeczy tworzy to mur, który niejako mówi, „Możesz się posunąć tylko do tego momentu, ale nie dalej”.

       Jakiego rodzaju jest ta potężna siła, która powstrzymuje Świadków od wchodzenia w „niebezpieczne” wody krytycznego dociekania? Główną motywacją jest strach; u podstaw problemu leży źle ulokowane bezpieczeństwo. Chrześcijańskie pojęcie okazywania zaufania wszechmocnemu Bogu jest zastąpione bardziej widzialnym i konkretnym symbolem, mianowicie organizacją – organizacją Bożą. Świadek uczy się, że służenie organizacji jest tym samym co służenie Bogu. Organizacja jest matką, a Bóg jest ojcem, i Świadek ma być im posłuszny jak „rodzicom”. Ponieważ Świadek nie widzi Boga ani nie doświadcza z Nim faktycznej współpracy, jego więź z Bogiem może być nawiązana jedynie poprzez widzialną organizację. Jest to więc w rzeczywistości jego „Bóg” (chociaż może on… Kontynuuj czytanie

KAŻDY OSOBIŚCIE!

Aktualizowany: 17.01.2017

Dział tematyczny: Ważkie kwestie biblijne!

„Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu”, „jeden będzie wzięty, a drugi pozostawiony”. ‘Kiedy Jezus przybędzie, (…) będzie oddzielał jednych ludzi od drugich— Rzymian 14:12 bw; Łukasza 17:34-36; Mateusza 25:32 bt.

       CO WYNIKA z analizy Słowa Bożego, z szerokiego kontekstu Jezusowych przypowieści zawartych w Mateusza 24:3 do 25:46 (nwt-pl) oraz paralelne Marka 13:4-37; Łukasza 12:34-48; 17:20-37; 21:7-37? Znajdujemy tu ważną odpowiedź Pana Jezusa na pytanie apostołów:Kiedy to nastąpi i co będzie znakiem twojej obecności [przyjścia] oraz zakończenia systemu rzeczy [końca świata]? (Mateusza 24:3) Odpowiedź, która odnosi się do tego znaczącego okresu, zachowuje swą ciągłość aż do końca 25 rozdziału Księgi Mateusza. Skąd ten wniosek? W Strong’s Lexicon/Concordance znajdujemy wyjaśnienie. Pierwsze słowo z 25 rozdz. Ks. Mateusza to gr. ‘tote’, które polskie przekłady Biblii oddają słowem ‘wtedy’ czy ‘wówczas’, w gr. dosłownie znaczy ‘w tym czasie’, wskazując na jednoczesne zdarzenia lub wynikające z konsekwencji zdarzeń. To jest jedna i zwarta odpowiedź Pana Jezusa bez wątpienia odnosząca się do Jego ‘obecności i zakończenia świata’. W 24 i 25 rozdz. Ks. Mateusza, Pan Jezus aż 16 razy posługuje się tym słowem – w gr. ‘tote’. Jezus Chrystus proroczo nakreśla jaka ‘w tym czasie’ będzie sytuacja, także wśród Jego niewolników, „po długim czasie” Jego nieobecności (Mateusza 25:19).

                     Osobista odpowiedzialność każdego niewolnika!

       Od Mateusza 24:45 nasz Pan proroczo omawia aspekt osobistej wierności swych niewolników ‘w tym czasie’ swego przybycia. Pan Jezus pyta: Kto rzeczywiście jest niewolnikiem wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad członkami czeladzi [służby] swojej, aby im dawał pokarm we właściwym [wyznaczonym] czasie?” Czym ma być osobiście zajęty… Kontynuuj czytanie

ZABÓJCZY PIETYZM ‘ORGANIZACJI JEHOWY’!

Aktualizowany: 11.12.2016

Dział tematyczny: Ważkie kwestie biblijne!

„Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, zwracanie uwagi [„uważne słuchanie” (bw)]. „Nikt, kto się wysuwa naprzód i nie pozostaje w nauce Chrystusa, nie ma Boga 1Samuela 15:22 nwt-pl; 2Jana 1:9 nwt-pl.

       ‘ORGANIZACJA Jehowy’ ma swego guru, tzw. ‘niewolnika wiernego i roztropnego’. Uwaga, ta nazwa to fałsz pojęciowy i dlatego mamy do czynienia z biblijnym „złym niewolnikiem”. Upiera się on i narzuca swym wiernym zakaz transfuzji krwi i czyni to z wyjątkowym pietyzmem. Stanowisko to jest pozbawione ‘wnikliwości’ w głębszym poznawaniu Słowa Bożego i świadczy o zarozumialstwie, ciasnym dogmatyzmie czy fanatyzmie. Jest to zabójczy pietyzm tej tzw. ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. ‘Niewolnik’ tej ‘organizacji’ podżega to poważnego przestępstwa, a więc dopuszcza się skandalicznego grzechu przede wszystkim przed Świętym Bogiem Ojcem i Panem Jezusem Chrystusem. Ta niezwykła i szokująca surowość w narzucaniu zakazu transfuzji krwi jest pozbawiona podstaw biblijnych i dlatego na tym „złym niewolniku” ciąży wina krwi. Budzi to szczególną odrazę, gdy ofiarami jego niezrozumiałego i obrzydliwego procederu stają się bezbronne dzieci [dzisiaj w faryzejski sposób dopuszcza on frakcje krwi] (Mateusza 24:45-51 nwt-pl; Objawienie 21:8; 22:15,18,19; porównaj Daniela 12:10 nwt-pl). Zapoznajmy się z wnioskami z wnikliwszego zrozumienia nauk Pisma Świętego w kwestii krwi.

            Nie pietyzm uważne słuchanie” Boga najważniejsze!!!

       To życie jest święte, nie krew krew jest symbolem życia!!! Czy symbol życia może być bardziej święty niż samo życie dar Boży??? Transfuzja krwi to kwestia sumienia i osobistego wyboru. Chrześcijan obowiązuje Prawo Noego, a nie Prawo MojżeszoweApostoł Paweł ogłosił: „Kresem [końcem] bowiem Prawa [Mojżeszowego] jest Chrystus”. Prawo Noego zabrania jedynie spożywania krwi. Pozostawia wolny wybór używania krwi w każdy inny sposób. Zasadniczym Boskim przesłaniem… Kontynuuj czytanie

„WY, PASTERZE, SŁUCHAJCIE SŁOWA JAHWE”!

Aktualizowany: 12.03.2016

Dział tematyczny: Ważkie kwestie biblijne!

„Któż bowiem jest jak ja [JHWH] i kto rzuci mi wyzwanie, i któryż pasterz zdoła się ostać przed moim obliczem”? „Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Jahwe”! — Jeremiasza 49:19 nwt-pl; 50:44; Ezechiela 34:7,9 bt.

       W PIERWOTNYM zborze (zgromadzeniu) chrześcijańskim byli ustanowieni ‘starsi’ [gr. ‘presbyteros’] nie dla urzędu władzy, ale aby ‘sprawować opiekę i trudzić się w Słowie [Bożym] i nauce’. Apostoł Piotr usilnie ich zachęcał: Paście stado Boga, które jest między wami, doglądając [gr. ‘episkopeō’] go nie z przymusu, ale chętnie, po Bożemu, nie ze względu na brudny zysk, lecz z oddaniem, nie jako (ludzie), którzy sobie podporządkowują przydzielonych, lecz jako ci, którzy stają się wzorem stada. A gdy się ukaże Arcypasterz [Pan Jezus], otrzymacie niewiędnący wieniec chwały”. Jednak kiedy zbrakło apostołów zbory chrześcijańskie dotknęło odstępstwo. Przepowiedział go apostoł Paweł: Troszczcie się o siebie samych i całą owczarnię. Duch Święty postawił was w niej, abyście doglądali [gr. ‘episkopeō’] i dostarczali pokarmu [paśli] wspólnocie (zborowi, zgromadzeniu) Boga (i Pana), który ją nabył na własność przez swoją śmierć. Zdaję sobie sprawę, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie oszczędzą owczarni. Nawet wśród was znajdą się tacy, którzy będą głosili zgubne [przewrotne, kłamliwe] nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów”. Dlatego dzisiaj w szczególny sposób mamy do czynienia z ‘fałszywymi [kłamliwymi] prorokami i fałszywymi [kłamliwymi] nauczycielami’ dopuszczającymi się wielkiej zdrady. Są oni przywódcami wielkich religii tego świata, zwłaszcza religii chrześcijaństwa tego świata, przeróżnie podzielonych, zorganizowanych, zinstytucjonalizowanych, ale zwodniczych, skażonych i zbrukanych. „Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Jahwe”! (1Tymoteusza 5:17 bpd; 1Piotra 5:1-4 bpd; Dzieje 20:28-30 bp; 2Piotra 2:1; Mateusza 7:15; 24:24)

         UWAGA!!! Tylko z „zewnątrz wyglądają pięknie”!

      … Kontynuuj czytanie

CHRZEŚCIJAŃSKA WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ!

Aktualizowany: 15.05.2017

Dział tematyczny: Ważkie kwestie biblijne!

Chrystus wyprowadził nas z niewoli na wolność”. ‘Każdy poniesie swój własny ciężar’. ‘Nie bądźcie niewolnikami ludzi!’ Galacjan 5:1; 6:5; 1Koryntian 7:23 bp.

       MAMY koniecznie iść za nauką Pisma Świętego, a nie podążać za zbiorowym „niewolnikiem” jako wysokim urzędem instytucji wielkiej władzy czy sądu najwyższego, któremu mają być bezwzględnie i ślepo podporządkowani wszyscy niewolnicy Jezusa. Całkowitego posłuszeństwa i rygoru wobec organu władzy wieloosobowego ciała ‘kierowniczego’ domagać się będzie „zły niewolnik” czy też ‘źli niewolnicy’. Pan Jezus zapowiedział, że będzie on ‘bił swych współniewolników’, a sam Bóg też mówi:srogo utrzymywaliście je w podporządkowaniu, i to po tyrańsku”. Mieszanie „pokarmu” Słowa Bożego z kłamstwem i ukrywanie swoich oszustw oraz błędów jest działaniem zuchwałym i haniebnym tego „złego niewolnika”. To jest duchowe „zarzynanie” owiec Bożych, a nie ich ‘pasienie’ (Mateusza 24:48-51 nwt-pl; 3Jana 9-11 bw; 1Samuela 15:22,23; Ezechiela 34:3,4 nwt-pl).

UWAGA!!! To o czym tu mówimy, nie tyle zbiorowo co indywidualnie odnosimy do wszystkich ludzi należących do różnych kościołów, społeczności czy organizacji religijnych. Ostrze naszej krytyki dotyka szczególnie ich kierownicze gremia, które w zorganizowany i zinstytucjonalizowany sposób dopuszczają się zdrady Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa, Ich apostołów i proroków oraz zdrady i sprzeniewierzenia czy defraudacji Słowa Bożego — nauki Pisma Świętego. Ci opętani władzą przywódcy religijni odurzają umysły swych wiernych szaleńczym bałwochwalstwem wszelakiej maści, które wywołuje oczywisty gniew Boży. To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’!!!

— 1Koryntian 1:19 kow; porównaj Izajasza 29:14 bp; Łukasza 12:45-48; Jeremiasza 8:5-9 bt; 17:13 bp; Ezechiela 22:28; 23:35,(1-49) bt; Efezjan 2:20; Jakuba 4:4; Objawienie 14:8 bpd, bp; 17:1-5,15; 18:3,23 bpd, bp.

                 Chrześcijańska osobista odpowiedzialność!

 … Kontynuuj czytanie

‘PRZESTAŃCIE BYĆ NIEWOLNIKAMI LUDZI’!!!

Aktualizowany: 10.12.2016

Dział tematyczny: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm!

Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową”. „Drogo zostaliście kupieni. Nie bądźcie niewolnikami ludzi”!!! Galacjan 1:7 bt; 1Koryntian 7:23 bug.

       NAWIĄZUJĄC do słów ap. Pawła: „Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiło, podobnie jak jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Przypominają się tu słowa Pana Jezusa: Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie”? (2Tes 3:2 bt; Łk 18:8 bt) To znaczy, że wiara w Boga Ojca i w Pana Jezusa Chrystusa kiedy On „przyjdzie”, nie będzie powszechną i oczywistą. Przyglądając się uważnie tzw. ‘niewolnikowi wiernemu i roztropnemu’ [uwaga! fałsz pojęciowy], a więc ‘niewolnikowi niewiernemu i nieroztropnemu’ („nnn”), czyli „złemu niewolnikowi” Świadków Jehowy (skrót ŚJ.), ma się nieodparte przekonanie, że to on przede wszystkim już ma poważny problem ze swą wiarą. Nie wynika on tylko z ludzkiej grzeszności i słabości, ale z tego, że zło jest w koncepcji jego organizacji (wypowiedź Raymond’a Franz’a). To jest wręcz żenujący brak wiary w Wielkiego Boga, ponieważ nie ma on wobec Niego wstydu i lęku (Mt 24:24,45-51 nwt-pl).

                               Bałwochwalczy obraz Świadków Jehowy!

       Jest „złym niewolnikiem” ŚJ., ponieważ nie służy i nie okazuje Bogu Ojcu oraz Panu Jezusowi należnej czci. Zamiast tego swą organizację uczynił „przedmiotem wielbienia” czy „przedmiotem boskiej czci”. On sam kocha odbierać cześć boską, będąc tej… Kontynuuj czytanie

SZALEŃCZY REWIZJONIZM ‘ZŁEGO NIEWOLNIKA’!!!

Aktualizowany: 21.04.2016

Dział tematyczny: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm!

„Ale gdyby ów zły niewolnik …”. „I będą was zachłannie wyzyskiwać sfałszowanymi słowami”. „Czy Boga chcecie bronić oszustwami? Czy wasze kłamstwa są Mu potrzebne?” — Mateusza 24:48 nwt-pl; 2Piotra 2:3 nwt-pl; Hioba 13:7 br.

       „I będą was zachłannie wyzyskiwać sfałszowanymi słowami” — 2Piotra 2:3 nwt-pl.

       Niektóre przykłady manipulacji „złego niewolnika” Świadków Jehowy w jego Biblii!!!

       W PRZEKŁADZIE Pisma Świętego (nwt-pl) tzw. ‘niewolnika wiernego i roztropnego’ [uwaga! fałsz pojęciowy], a więc ‘niewolnika niewiernego i nieroztropnego’ („nnn”), czyli „złego niewolnika” Świadków Jehowy (skrót ŚJ.), już pierwsze i dalekosiężne proroctwo wypowiedziane przez Boga zostało bardzo poważnie przez niego zniekształcone. W 1Mojżeszowej 3:15 przekład ten ma słowo ‘On’ zamiast ‘Ono’!!! Wszystkie inne przekłady Biblii, włącznie z hebr. Masoretic Text, używają słowa ‘ono’ lub ‘to’ (bg) wskazując na Jedno „Nasienie” (Potomstwo Jedno, Potomek, którym jest Jezus Chrystus). To „zły niewolnik” ŚJ. dokonał kłamliwego przekładu Biblii na swój własny użytek. Jedno „potomstwo jej”, czyli ‘Potomstwo niewiasty’ podzielił na ‘potomstwo’ i ‘on’ [Jezus]. Ten wredny manewr ma dostarczyć ‘biblijnego dowodu’ dla wprowadzonego przez niego fałszywego pojęcia: 1) „pozostałej części potomstwa” lub „drugorzędnego potomstwa (nasienia)” – to są ich tzw. ‘pomazańcy’ i 2) „głównego przedstawiciela potomstwa”, którym ma być Jezus [źródło SJ. It-2 str.140-143]. To ‘przebiegłe postępowanie’ jestfałszowaniem Słowa Bożego’ (Galacjan 3:16; 2Koryntian 4:2). Oto pełne symboliki prorocze i kluczowe słowa Boga:

1Moj 3:15 bt Wprowadzam nieprzyjaźń [dosł. wrogość, nienawiść] między ciebie [Wąż – szatan] i niewiastę [alegoryczna, małżonka Boga], pomiędzy potomstwo twoje [należący do Węża] a potomstwo jej: ono [nwt-pl – on] zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę” (porównaj Obj 12:17 bt).

 … Kontynuuj czytanie

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys