CHRZEŚCIJAŃSKI „IZRAEL”

KONIEC WSPÓŁCZESNEJ NIEWOLI RELIGIJNEJ!

   #Wraz z Bogiem Ojcem Pan Jezus przyjdzie w chwili, kiedy się nie spodziewacie#

Aktualizowany: 16.07.2017

Dział tematyczny: Proroctwakoniec tego świata! Kiedy? Dlaczego?

„Posłał mnie, abym głosił więźniom uwolnienie i niewidomym przejrzenie, abym wziętych do niewoli wypuścił na wolność”. Upadł, upadł wielki Babilon, który winem szaleństwa swojej rozpusty napoił wszystkie narody”! Wyjdźcie z niego, ludu mój” — Łukasza 4:18 eku; Objawienie 14:8 bpd; 18:2-4 bw.

Treść: Utrata autorytetu i strata na znaczeniu religii tego świata! Ostatecznie koniec współczesnej niewoli religijnej, wielowiekowego uwodzenia i zwodzenia oraz ‘tumanienia i mamienia’! Zwiedzenilecz w końcu przebudzeni i ocaleni!? Czas wolności!

       APOSTOŁ Paweł nawołuje: „Proroctw nie lekceważcie”! Kiedy powołuje się na historię starożytnego Izraela mówi: „A wszystko to przydarzało się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów”. Proroctwo Ezechiela rozdziału 37 i 38 w małym zakresie wypełniło się na starożytnych Izraelitach. Kiedy uważnie i ‘wnikliwie’ analizujemy to proroctwo wyraźnie dostrzegamy, że jest ono dalej jak najbardziej aktualne. Jest powiązane z całym Słowem Bożym i na te niektóre związki wskażemy oraz zajmiemy się jego przyszłym, większym i szerszym spełnieniem (1Tesaloniczan 5:20 bw; 1Koryntian 10:11 bt; Daniela 12:10 nwt-pl).

             Religie tego świata będą zmuszone uwolnić swych jeńców!

       Dzisiaj mamy do czynienia z wszechobecnymi, zwodniczymi i uwodzącymi religiami tego świata. Słowo Boże nazwa je ‘Babilonem wielkim [dosł. Zamieszaniem wielkim’ (religijnym)], matką nierządnic i obrzydliwości ziemi’. Wraz ze swymi ‘córkami’ uprawia on „rozpustę”, czyli ‘prostytucję’ religijną. Dopuszcza się zdrady Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa, Ich apostołów i proroków oraz zdrady i sprzeniewierzenia nauki Pisma Świętego… Kontynuuj czytanie

KONIEC CHRZEŚCIJAŃSTWA TEGO ŚWIATA!

   #Wraz z Bogiem Ojcem Pan Jezus przyjdzie w chwili, kiedy się nie spodziewacie#

Aktualizowany: 16.02.2017

Dział tematyczny: Proroctwakoniec tego świata! Kiedy? Dlaczego?

Zbezcześciłeś moje [JHWH] sanktuarium wszystkimi swymi ohydami i wszystkimi swoimi obrzydliwościami. Ja także nie okażę miłosierdzia [litości]”. Upadł, upadł Wielki Babilon”!Wyjdźcie z niego, ludu mój” — Ezechiela 5:11 bp; Objawienie 18:2-4 bw.

Treść: Najpierw utrata autorytetu i strata na znaczeniu religii chrześcijaństwa tego świata! Następnie koniec ich niewoli religijnej! Zwiedzeni … lecz w końcu przebudzeni i … ocaleni!? Ostatecznie koniec chrześcijaństwa tego świata! 

Uwaga! Z biblijnego punktu widzenia chrześcijaństwo tego świata to przede wszystkim: zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis z tym złym światem, zorganizowane, często zinstytucjonalizowane odstępstwo zwłaszcza religijne zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki.

               Chrześcijaństwo tego świata a trzy „biada”!

       PROROCTWO biblijne z Apokalipsy wyraźnie spełnia się! Chrześcijaństwu tego świata dokuczyło już „pierwsze biada” – prorocza „szarańcza” russell’owskich Badaczy Pisma Świętego. Dotknęło także budzące strach „drugie biada” prorocze „wojska konnicy” ‘organizacji Jehowy’. To szczególnie groźnymi ‘ciosami’ głoszonego orędzia raczej już wykonała ona proroczą misję ‘zabijania trzeciej części ludzi’ i ‘wyrządzania szkody’. Szaleńcza ‘organizacja Jehowy‘/quasi-Boża ogłosiła już nagłą zagładę najpierw religii chrześcijaństwa tego świata skażonego „wszystkimi swymi ohydami i wszystkimi swoimi obrzydliwościami”. Jedni i drudzy skutecznie osłabiali czy kruszyli jego autorytet, zwłaszcza religijny, obnażając kłamstwa, wielkie bałwochwalstwo, ogrom grzechów, obłudę, postępujący upadek duchowo-moralny. Z drugiej strony ich chrześcijański rewizjonizm ‘wyrządza szkodę’ tej ‘trzeciej części ludzi’,… Kontynuuj czytanie

„DOJDZIE DO SWEGO KRESU” — KIEDY?

Aktualizowany: 30.07.2017

Dział tematyczny: Niezwykłe proroctwa wyznaczony czas końca!

— „I przyszedłem umożliwić ci zrozumienie tego, co spotka twój lud pod koniec dni. Doprawdy! Oznajmię ci, co jest napisane w Księdze prawdy”. (…) wnikliwi [roztropni] zrozumieją” — Daniela 10:14,21 bw, nwt-pl; 12:10 nwt-pl.

       TYLKO proroctwo Daniela zawiera z góry napisaną historię zmagań „króla północy” z „królem południa”, czyli dwóch wrogich sobie mocarstw. Początek tego „wielkiego bojunastąpił po rozpadzie potęgi greckiej Aleksandra Wielkiego, a kres położy mu Boża wojna Armagedonu. W Daniela 11:1-24 proroctwo dość szczegółowo nakreśla obraz tego konfliktu o dominację. Przez pierwsze kilkaset lat dotyczy ono zmagań pomiędzy syryjskim „królem północy”, a egipskim „królem południa”. Zauważamy, że w czasie kolejnych wieków polityczna tożsamość dwóch królów zmieniała się w miarę trwania ich zmagań. Proroctwo to zapowiada pojawienie się ‘Księcia [Wodza] Przymierza, który będzie zmiażdżony’. Co nastąpiło za rządów cezara rzymskiego Tyberiusza. „Książę Przymierza” to Pan Jezus Chrystus, Potomek Abrahama, z którym Bóg zawarł wieczne i święte przymierzeobejmujące wszystkie narody ziemi(Daniela 10:1 nwt-pl; Objawienie 16:14,16; Łukasza 1:72,73 bt; Psalm 105:8-10; 1Mojżeszowa 22:18; Galatów 3:16).

       Po dość długim okresie milczenia proroctwo Daniela 11:25,26 zdaje się krótko wskazywać na działania Trzeciej Rzeszy jako „króla północy” i jego całkowitą klęskę w II wojnie światowej. Po II wojnie nastąpił okres nowego ładu międzynarodowego, o którym również krótko mówi proroctwo Daniela 11:27 (bw): „Obaj królowie mają w sercu złe myśli i przy jednym stole okłamują się nawzajem; lecz im się nie uda, gdyż w wyznaczonym czasie nadejdzie kres”. Nastąpiła także polityczna zmiana tożsamości „króla północy”, który po niewielkiej modyfikacji pod koniec XX wieku dotrwał do dziś. Poniższe rozważania pozwolą z łatwością go rozpoznać i potraktuj to jako ważne odkrycie

 … Kontynuuj czytanie

‘KRÓLESTWO BOŻE TUŻ U DRZWI’???

Aktualizowany: 27.06.2017

Dział tematyczny: Niezwykłe proroctwa wyznaczony czas końca!

— ‘Gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwiKrólestwo Boże’. „Zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. (…) Stało się!” Mateusza 24:33,34 bw; Łukasza 21:31,32 bw, bt, nwt-pl; Objawienie 16:16,17 bw.

       PAN JEZUS zapewnił: „Słowo Twoje jest prawdą” „Pismo [Święte] nie może być naruszone” — prorocza prawda znajduje się w ‘całym Piśmie’. Dlatego trzeba traktować Słowo Boże całościowo, a nie wybiórczo. Przez ‘wnikliwe’ dociekania uzyskujemy pełny obraz proroctw Bożych (Jana 17:17 bpd; 10:35 bpd; 2Tymoteusza 3:16; Daniela 12:10 nwt-pl). Kontynuujemy tu myśli poprzedniego tematu: „To już wyznaczony czas końca?!

       Wyznaczony czas końca” — jego wyznaczone okresy biblijne!

       Omawiany z Księgi Daniela i Apokalipsy biblijny, wyznaczony czas końca zapoczątkuje specjalna działalność ‘dwóch świadków Boga – dwóch proroków’. Polegać ona będzie także na demaskowaniu i obalaniu kłamstw oraz potępianiu ohydnych czynów, zwłaszcza obłudnych przywódców religijnych (Daniela 8:17-19 nwt-pl; Objawienie 11:3,4,7,10). Ich misja będzie trwać:

(1) wyznaczone „1260 dni” [3,5 roku].

       Radykalne, diametralne i szokujące zmiany w świecie ludzkim rozpoczną się od bardzo ważnego i traumatycznego wydarzenia w życiu „niewolników Bożych”zniesienia nieustannej (ustawicznej, wiecznej, stałej, codziennej) ofiaryzwiązanej z ich chrześcijańską ‘świętą służbą’ pełnioną przed Świętym Bogiem. Kto tego dokona? Wielu ludzi może być zaskoczona i wręcz wstrząśnięta, że takiego ‘przestępstwa [występku]dopuści się największe mocarstwo, które jest dzisiaj zdeklarowanym strażnikiem demokracji na świecie, obrońcą praw człowieka, wolności słowa i religii. To o niebywałej władzy ‘dwurożna bestia z ziemi’ w porozumieniu z innymi mocarstwami, swymi działaniami zszokuje wszystkich! [zobacz autorytaryzm… Kontynuuj czytanie

„SŁOWA TE SĄ PEWNE I PRAWDZIWE”

Aktualizowany: 7.01.2017

Dział tematyczny: Niezwykłe proroctwa wyznaczony czas końca!

„I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły”, „(…) a teraźniejsze niebiosa oraz ziemia za sprawą tego samego Słowa [Bożego] odłożone są (i) zachowane dla ognia na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi” — Objawienie 21:1,5 bt; 2Piotra 3:7,13 bpd.

       APOSTOŁ PIOTR pod natchnieniem Bożym zapowiada: „Są jednak nowe niebiosa [niebo] i nowa ziemia, których oczekujemy zgodnie z Jego [Bożą] obietnicą, i w nich ma mieszkać prawość”. Apostoł Pana Jezusa niewątpliwie przywołuje na pamięć proroctwo Izajasza 65:17 i 66:22, do którego nawiązuje także Objawienie apostoła Jana w 21:1. Apostoł Piotr stwierdza też, że „teraźniejsze niebiosa [niebo] oraz ziemia za sprawą tego samego Słowa [Bożego] odłożone są (i) zachowane dla ognia na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi”. Księga Objawienia nazywa je ‘pierwszym niebem i pierwszą ziemią, które przeminą i morza [wzburzonych narodów] już nie będzie’. Powstają ważne pytania: Kiedy pojawiły się „pierwsze niebo i pierwsza ziemia”, czym one są i dlaczego muszą całkowicie ‘przeminąć’? Czym jest „niebo [niebiosa] nowe i ziemia nowa” i kiedy się pojawią? Postaramy się znaleźć odpowiedź w Piśmie Świętym (2Piotra 3:7,13 bpd; Izajasza 57:20,21). Korzystamy z przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl, porównując z wiodącym przekładem interlinearnym.

                            Wymowna symbolika drzew w Edenie

       W Słowie Bożym czytamy: „I stworzył Bóg ludzi na obraz swój, na obraz Boga stworzył ich: stworzył mężczyznę i kobietę”. Sam Bóg stwierdził, „że wszystko, co uczynił, jest bardzo dobre”. „I zasadził Jahwe-Bóg na wschodzie ogród w Edenie [dosł. ‘przyjemność’], i umieścił tam człowieka, którego ukształtował”. Swe inteligentne istoty… Kontynuuj czytanie

OCALONE „OWCE” PANA JEZUSA! KIEDY?

Aktualizowany: 28.07.2017

Dział tematyczny: Niezwykłe proroctwa i nauka Pana Jezusa!

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Ja dam wam wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, że jestem łagodny i pokorny sercem.  Znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Bo moje jarzmo jest łatwe do niesienia, a mój ciężar lekki” — Mateusza 11:28-30 pau.

       PAN JEZUS CHRYSTUS jest Wspaniałym Nauczycielem i Pasterzem dla swoich ‘owiec’, czyli posłusznych tylko Jemu naśladowców oraz Jego Ojcu. Boże proroctwa już w Edenie, a potem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi (Izrael) zapowiadały Jego pojawienie się jako „Potomstwa” czy „Potomka”, przez którego wszystkie narody ziemi doznają błogosławieństwa [szczęścia]. Dlatego Pan Jezus serdecznie zaprasza: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Ja dam wam wytchnienie” (1Mojżeszowa 3:15 bp; 12:1-3 bp; 22:18 bp; 26:4,5; 28:14; Galacjan 3:8,16; Dzieje 3:25; Mateusza 11:28 pau; porównaj Hebrajczyków 13:8).

                                 „Przyjdźcie do Mnie wszyscy”

       Pan Jezus, „Potomek” Abrahama, pojawił się wśród bardzo licznych jego potomków i to najpierw do nich skierował swe zaproszenie. Sam jednak oświadczył: „Zostałem posłany tylko do tych owiec, które zginęły z domu Izraela”. Także swych apostołów zachęcał: „Idźcie raczej do owiec, które zginęły z domu Izraela. Nie bez powodu Pan Jezus mówił o ‘tych owcach, które zginęły[poginęły, zaginęły; gr. ‘apollymi’ to ‘zniszczyć, stracić’ dosłownie i w przenośni]. Naród starożytnego Izraela nie przyjął Chrystusa Pana jako swego Zbawiciela. Uczyniły to tylko nieliczne jednostki, które często żyły w nim w poczuciu winy i okazywanej pogardy, niejako… Kontynuuj czytanie

CHRYSTIANIZM DROGĄ — NIE INSTYTUCJĄ ZBAWIENIA???

Aktualizowany: 26.05.2017

Dział tematyczny: Niezwykłe proroctwa i nauka Pana Jezusa!

„Pozwólcie obu rosnąć razem aż do żniwa”. „Poznacie, że Ja jestem Jahwe [JHWH], gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z grobów waszych, ludu mój”, (…) i ożyli, i stanęli na nogach – rzesza bardzo wielka” — Mateusza 13:30 bpd; Ezechiela 37:10,13 bw, bp.

       DZISIAJ mamy do czynienia z chrześcijańskim „ludem Bożym” lub inaczej z chrześcijańskim „Izraelem Bożym”, który nie jest instytucją zbawienia i najwyraźniej jest rozproszony oraz nieliczny. Pan Jezus jednak zapewnił: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze Mnie”. „Każdy, kto Mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go. Przyjdziemy do niego i będziemy u niego mieszkać”. A także: „Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby, i liczni są ci, którzy tędy wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, i jakże nieliczni są ci, którzy ją znajdują”! Dlatego „gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” oraz Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata” (Galacjan 6:15,16; 1Piotra 2:5,9,10; Jana 14:6,23 pau; Mateusza 7:13,14 pau; 18:20 bw; 28:20 pau; porównaj Rzymian 16:5; 1Koryntian 16:19; Kolosan 4:15 – ‘zbór [gr. ekklēsia] w domu’).

                     Gdzie są dzisiaj „prawdziwi czciciele” Boga?

       Proroctwa zapowiadają nagłe i wyraźne odrodzenie czy też odbudowanie drogi chrystianizmu. Wszechobecna dzisiaj różnorodność zorganizowanych i zinstytucjonalizowanych religii tego świata, zwłaszcza religii chrześcijańskich, powoduje niemałe zamieszanie. Są one mniej lub bardziej zafałszowane, kłamliwe i rozmijają… Kontynuuj czytanie

CHRZEŚCIJAŃSKI ‘IZRAEL BOŻY’!

Aktualizowany: 3.01.2017

Dział tematyczny: Niebiański i ludzki wymiar Królestwa Bożego

„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie”. Uważajcie więc na to, w jaki sposób słuchacie [Słowa Bożego]J 14:6 nwt-pl; Łk 8:18 br.

       DZISIAJ nie potrzebujemy pośrednictwa ludzkich kapłanów, ponieważ Prawo Mojżeszowe nas nie obowiązuje (Rz 10:4; Mt 12:6). Pan Jezus złożył doskonałą ofiarę ‘raz na zawsze’ (Heb 7:27; 9:11,12,28; 10:10-14). „Zły niewolnik” Świadków Jehowy (skrót ŚJ.) jako zbiorowy ‘naczelny kapłan-pomazaniec’, stoi na czele ‘pomazańców’, wszyscy razem według Pana Jezusa są tylko „fałszywymi [kłamliwymi] pomazańcami” (Mt 24:24,48-51; Łk 12:45-48; Mk 13:21,22 – nbg-pl). Tworzy on instytucję ‘trzymającą władzę’ na wzór żydowski, domagając się od wszystkich bezkrytycznego posłuszeństwa. Twierdzi on też, że jest ‘pośrednikiem’ Jezusa i ‘Bożym’ prorokiem dla narodów, a jest kłamliwym, obłudnym i nazbyt pobożnym świętoszkiem, czyli dewotem zapatrzonym w siebie, a nie w Boże Słowo Prawdy. To Osoba Jezusa Chrystusa stanowi centrum wiary chrześcijańskiej. Wszyscy wierni i ochrzczeni chrześcijanie wchodzą na symboliczny dziedziniec świątynny (stan prawości) przez owe jedne ‘drzwi’, jedną ‘bramę’, ‘drogę’, a to poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, który umarł za nas i zmartwychwstał. Dzisiaj jest to ten jeden, jedyny sposób dostania się do Boga Ojca, aby uzyskać zbawienie i ocalenie (J 6:45; 14:6; 10:7,9; 17:3; Obj 7:9,10,13-15; 21:1-8).

Trzeba koniecznie iść za nauką Biblii Świętej, a nie za jakąś ludzką i omylną instytucją czy organizacją zbawienia!!!

                                             Lepsze  „Nowe Przymierze”!!!

       Proroctwo Boga JHWH zapowiedziało „… Kontynuuj czytanie

ŻYCIE WIECZNE W ‘NOWYM NIEBIE I NOWEJ ZIEMI’!

Aktualizowany: 3.01.2017

Dział tematyczny: Niebiański i ludzki wymiar Królestwa Bożego

„I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły”. Oto wszystko nowym czynię”. „A to jest obietnica, którą On nam obiecał: życie wieczneObjawienie 21:1,5 bw; 1Jana 2:25 nwt-pl.

                                          ‘Jedna nadzieja życie wieczne’

       NIE ULEGA wątpliwości, że Biblia Święta kieruje uwagę przede wszystkim na fakt perspektywy życia wiecznego, a miejsce korzystania z tego daru jest sprawą wtórną. To gdzie się ono urzeczywistni, ma mniejsze znaczenie niż sama nadzieja pokonania śmierci (parafraza wypowiedzi Raymonda Franza).Traktowanie tego odwrotnie świadczy o braku ‘pełnego zrozumienia’ i o duchowej niedojrzałości (Rz 10:2 bt). „Ja wyświadczę łaskę, komu chcę wyświadczyć, i okażę miłosierdzie temu, komu je chcę okazać. [Wybranie] więc nie zależy od tego, kto go chce lub o nie się ubiega, ale od Boga, który wyświadcza łaskę” (Rz 9:15,16 bt). Ten dar życia wiecznego wierni otrzymają nie z własnego wyboru, ale z wyboru Bożego, w ramach spełniającej się obietnicy ‘nowego nieba i nowej ziemi’, czyli w wymiarze niebiańskim i w wymiarze ziemskim, ludzkim. Obie formy Królestwa Bożego czy Królestwa Niebios będą doskonałym, pełnym i uszczęśliwiającym dziedzictwem danym przez Boga jego wiernym (Iz 65:17,18; Mt 5:5; 2P 3:13). Biblia mówi tylko o jednych kryteriach, miernikach i wymaganiach stawianym wszystkim chrześcijańskim dziedzicom (Mt 28:18-20; 1Kor 11:1; 1P2:21; Ef 4:4-6). Wynika to z tego, że Słowo Boże mówi o jednym Bożym darze życia wiecznego. Nie ma biblijnego pojęcia lepszego życia wiecznego, bo niebiańskie, duchowe i gorszego życia wiecznego, bo ziemskie, ludzkie.… Kontynuuj czytanie

MIESZKAŃCY ‘NOWEGO NIEBA I NOWEJ ZIEMI’!

Aktualizowany: 10.05.2017

Dział tematyczny: Niebiański i ludzki wymiar Królestwa Bożego

„I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły”. Oto wszystko nowym czynię”. „Szczęśliwi ubodzy w duchu, gdyż ich jest Królestwo Niebios” — Objawienie 21:1,5 bw; Mateusza 5:3 bpd.

         Rozproszone „pokolenia izraelskie” — dlaczego w tak szerokim zastosowaniu???

       ANIOŁ GABRIEL wyjawił dziewicy Marii proroctwo o Jezusie Chrystusie: Oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus. On będzie wielki i Synem Najwyższego będzie nazwany, a Pan Bóg da mu tron Jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwo nie będzie miało końca”. Po zawarciu przez Pana Jezusa z apostołami „Nowego Przymierza” co do Królestwa Bożego/Niebios, „domem Jakuba [Izraela]jest dzisiaj alegoryczny Jakub jako jego kontynuacja, czyli alegoryczne plemiona izraelskie, nowy Izrael, chrześcijański „Izrael Boży”. Dalej obejmuje go zasadnicze, wieczne i „święte przymierze” Abrahamowe [przysięga Boża]. To Boże „święte przymierze” jest wiążące dla całej ludzkości, bo dotyczy ‘błogosławienia wszystkim narodom ziemi’, a związane jest z Potomkiem Jezusem Chrystusem Rozważ Słowo Boże: Łk 1:31-33,72,73 bp; 22:20,29,30; Ps 105:9,10; Dz 3:25; Gal 3:8,14; 6:16 br; Rz 2:28,29; Jer 31:31-33; 1Moj 12:3; 17:7; 18:18; 22:18.

       Kiedy dzisiaj czytamy mesjańskie proroctwa zawarte w hebrajskich Księgach biblijnych [Stary Testament] odnosimy wielki pożytek. Wiemy bowiem, że „dom Jakuba” to dzisiaj alegoryczne czy symboliczne 12 plemion/pokoleń Izraela w chrześcijańskim i szerokim zastosowaniu. To jego alegorycznySyjon, Jerozolima, Miasto Świętelud Boży. Krótko mówiąc to „powołani i wybrani, i wierni”, także ci co zmartwychwstaną, których będą w końcu wielkie rzesze(czytaj koniecznie Obj 17:14; Iz 51:16; 52:1,2; 53:12 bp; porównaj Obj 7:4-17; 20:4-6,13). W szerokim… Kontynuuj czytanie

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys