SZOKUJĄCE PROROCTWA BOGA!

Aktualizowany: 5.06.2017

Dział tematyczny: Niezwykłe proroctwa wyznaczony czas końca!

— „Nadszedł wielki dzień Ich gniewu [Boga Ojca i Pana Jezusa], i kto zdoła przetrwać”? „Niech ziemię całą ogarnie bojaźń Jahwe [JHWH], niechaj drżą przed Nim wszyscy mieszkańcy świata” — Objawienie 6:16,17pau; Psalm 33:8 bp.

      PROROCTWO o nieuchronnym „końcu świata”, czyli dosłownie „zakończeniu świata” teraźniejszego, znajdujemy także w Księdze Izajasza. Księga ta napisana została około 200 lat przed powstaniem Księgi Daniela i również ściśle wiąże się z proroctwami Sofoniasza, Aggeusza, Psalmów i Objawienia, czyli Apokalipsy. Szczególne i wyraźne podobieństwo dostrzegamy w apokaliptycznym proroctwie „trzeciego biada”. W proroctwie Izajasza i nie tylko, są opisane także Boże, wielkie, radosne i diametralne zmiany. Tu zajmiemy się przede wszystkim proroctwami o „końcu świata” i nie gdzie, ale u Kogo szukać ocalenia? (Mateusza 24:3; Objawienie 11:14,15)

       Niebawem metaforycznie odezwie się ‘głos trąby siódmego anioła’ i „dokona się tajemnica Boga, jak to zwiastował sługom [niewolnikom] swoim, prorokom”. „Panowanie nad światem przypadnie w udziale Panu [Bogu] naszemu i Pomazańcowi [gr. Chrystusowi] jego, królować będzie na wieki wieków”. ‘Bóg przejmie potężną władzę swoją i zacznie panować’. Dlatego najpierw pojawi się bardzo dokuczliwe trzecie biada”, a szczególnie jego szokujące i wstrząsające zakończenie. Wtedy też nastąpi zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego i władztwo Pomazańca [gr. Chrystusa] jego”, a przed pozostawionymi przy życiu pojawią się Boskie, wspaniałe perspektywy (Objawienie 11:14-18 nwt-pl; 12:10; 21:1-5). Ten trudny, dramatyczny i z góry przez Boga „wyznaczony czas” epokowych wydarzeń, mamy opisany nie tylko w Objawieniu 6:12-17; 14:14-20; 19:11-21, ale już w o wiele wcześniej powstałym proroctwie Księgi Izajasza i nie tylko.

       „Oto nadciąga straszliwy dzień Jahwe” „dzień pomsty”!!!

       Prorok Izajasz opisuje: „Podnoście lament [biadajcie], bo bliski dzień Jahwe, jak spustoszenie [zagłada, zniszczenie] Wszechmogącego. Przeto wszystkie ręce zdrętwieją i każde serce człowiecze struchleje [wszyscy ludzie odejdą od zmysłów]. Ogarnie ich przerażenie. Spazmy i bóle nimi owładną, będą się wić jak rodząca kobieta. Ze zgrozą spojrzy [osłupiały] jeden na drugiego; ich twarze to twarze z płomieni! Oto nadciąga straszliwy dzień Jahwe, zapalczywość, płonący żar [okrutnego] gniewu, by ziemię zamienić w pustynię i zmieść z jej powierzchni grzeszników. Oto gwiazdy niebios i ich konstelacje nie będą światła rozsiewać. Zaćmi się słońce, gdy tylko wzejdzie, i księżyc nie będzie już świecił [metafora rozmiaru nieszczęścia, dramatycznych zmian sceny religijnej i politycznej tego świata]. Ukarzę świat [br – cały wszechświat] za jego nikczemność oraz złoczyńców za ich przewinienia. Położę kres pysze zuchwalców i upokorzę wyniosłość tyranów. Sprawię, że człowiek rzadszym będzie niż złoto najszczersze; śmiertelny rzadszym niż złoto Ofiru. Prorok Ezechiel nazywa ten ‘bliski dzień Jahwe, dniem chmury i czasem narodów’, a Księga Objawienia wiąże go wprost z wojną w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy’  (Izajasza 13:6-12 bp; Ezechiela 30:3 bp; Objawienie 16:14 bp)Korzystamy z przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] także z przekładu interlinearnego.

       Mamy dalszy opis wstrząsającego „dnia Jahwe” w proroctwie Izajasza 24:1-6 (bp): „Oto Jahwe spustoszy ziemię, zniszczy ją, oblicze jej odmieni, mieszkańców zaś jej rozproszy. Tak będzie z ludem [ten sam los spotka] jak i z kapłanem, ze sługą jak i z jego panem, ze służebną jak i z jej panią, z nabywcą jak i ze sprzedawcą, z tym, który pożyczki udziela jak i z tym, który ją zaciąga, tak z dłużnikiem jak i z wierzycielem. Doszczętnie spustoszona będzie ziemia, splądrowana będzie, tak, splądrowana! Oto Jahwe wyrzekł (to Słowo). Żałobą okryje się ziemia, utraci żywotność; świat zmarnieje, zdrętwieje i wysokości [niebios] wraz z ziemią omdleją [br – zagłada przychodzi na niebo i ziemię]! Zbezczeszczona jest ziemia przez swoich mieszkańców, albowiem przekraczali prawa, przestępowali przykazania, złamali wieczyste Przymierze [Abrahamowe – dotyczące jego Nasienia, Jezusa Chrystusa, którego trzeba koniecznie słuchać]! Dlatego ziemię zżera przekleństwo i pokutować muszą jej mieszkańcy! Dlatego żarem strawieni będą jej mieszkańcy. Znikoma liczba ludzi pozostanie. W ów dzień Jahwe karą nawiedzi górne zastępy na wysokościach [szatan i jego demony], a władców ziemskich na ziemi. Stłoczeni będą w gromadę [jako] jeńcy w ciemnicy, zamknięci w więzieniu, nawiedzeni po długim okresie”. Bóg w usta proroka Aggeusza wkłada podobne swoje Słowa i zapowiada wielki wstrząs:Ja poruszę [wstrząsnę] niebiosa i ziemię. Wywrócę trony królestw i skruszę potęgę władczych narodów, przewrócę rydwan i jego woźnicę; padną konie i ich jeźdźcy, każdy polegnie od miecza swego brata”. Apostoł Paweł cytuje te Słowa Boże i przekonuje, że spełnienie tego proroctwa jest ciągle przed nami: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, lecz także niebem”. Natomiast apostoł Piotr w 2Piotra 3:6,7 napisał, że obecne rządy jako władze ‘nieba i ziemi’, czyli ‘obecne niebo i ziemię czeka sąd Boży i zagłada’ (Izajasza 24:21,22 bp; Mateusza 17:5; Marka 9:7; Łukasza 9:35; koniecznie porównaj Objawienie 19:17 do 20:3; Mateusza 25:41; Łukasza 1:72,73 bt; Psalm 105:8-10; Aggeusza 2:21,22 bt; 2:6,7; Hebrajczyków 12:26 bp).

       Z kolei w Izajasza 34:1-4 (bp) czytamy: „Przystąpcie, narody, by słuchać, i wy, ludy, nasłuchujcie pilnie! Niech słucha ziemia i [wszystko], co ją napełnia, świat i wszystko, co on wydał [br – cały wszechświat i wszystkie jego dzieci]! Bo Jahwe płonie gniewem na wszystkie [obce] narody i srogim oburzeniem na wszystkie ich zastępy. Rzucił na nie klątwę i na rzeź je wydał. Zabici ich będą precz odrzuceni, ich trupy zionąć będą odorem [zgnilizny]; ich krwią spłyną góry. Zniszczeniu ulegnie cały zastęp niebios [zbuntowanych aniołów, którzy mają potworny wpływ na obecne narody]. Niby zwój księgi zwinięte zostaną niebiosa i cały ich zastęp zwiotczeje jak więdną liście szczepu winnego i jak opada [liść] figi [br – owoce figi]”. Prorok Sofoniasz podąża za Izajaszem i potęguje grozę dnia Pańskiego: „Bliski jest wielki dzień Jahwe, bliski jest i nadciąga wielkimi krokami; szybki jest dzień Jahwe, straszny i szybszy niż dzielny bojownik. Dzień ten będzie dniem gniewu, dniem trwogi i udręki, dniem spustoszenia i zniszczenia, dniem ciemności i mroku, dniem gęstych, ciemnych chmur, dniem głosu trąb i okrzyków bojowych przeciwko miastom warownym i przeciw basztom wysokim. Udręczę ludzi tak, że chodzić będą jak ślepi, ponieważ zgrzeszyli przeciwko Jahwe. Krew ich będzie rozlana jak proch, a ich wnętrzności rozrzucone jak nawóz. Nawet ich srebro i złoto nie zdołają ich uratować w dzień gniewu Jahwe, kiedy to ogień Jego uniesienia pochłonie całą ziemię; bo On zgotuje zgubę i nagłą zagładę wszystkim mieszkańcom ziemi”. Wtedy też dojdzie do wielkiego triumfu Bożego: „Okażę się wielkim i świętym. Dam się poznać licznym narodom i poznają, że Ja jestem Jahwe”. Przekonanie, że „Jahwe nie może pomóc ani zaszkodzić” jest z gruntu fałszywe i zgubne — tych, którzy tak myślą ‘Bóg wyszuka z latarnią w ręku i nie unikną kary’ (Sofoniasza 1:12,14-18 bp; Ezechiela 38:23 bp; koniecznie porównaj Objawienie 6:12-17; zobacz też Ezechiela 36:23).

       Proroctwo Izajasza 63:1-3 (bp) ma bardzo podobną wymowę jak Objawienie 14:14-20 i 19:11-16, gdzie ukazany jest triumf Pana Jezusa Chrystusa w Armagedonie jako Wykonawcy Słowa Bożego: „Kimże jest ten, który przybywa w czerwieni, w szatach bardziej szkarłatnych niż winobraniec, tak majestatyczny w swym stroju, kroczący w tężyźnie swej siły? To Ja, który sprawiedliwie [lub ‘w prawości’] przemawiam, wielki w wybawieniu. Dlaczego czerwone jest twoje odzienie i szaty twe jak tłoczącego w prasie [nwt-pl – depczącego w winnej tłoczni]? W prasie tłoczyłem sam jeden i spośród narodów nie było przy mnie żadnego. Deptałem je więc w swoim gniewie i gniotłem je w swym oburzeniu; ich posoka [nwt-pl – krew] pryskała na mą odzież, więc zbroczyłem wszystkie swoje szaty. Bóg niejako osobiście okazuje swoje oburzenie, ale mówi też o sobie, że jest „wielki w wybawieniu”. Jednak dzisiaj wiemy, że wielki gniew i wielkie wybawienieBoże dokona się przez Pana Jezusa [JHWH zbawieniem].

       Podobnie prorok Joel w 3:14-21 (bw) [4:9-17 bt] łączy ‘tłocznię winną’ z przyjściem JHWH w celu ‘sądzenia narodów okolicznych’. Nastąpi to w „wielkim dniu Boga Wszechmocnego”. Bóg przez swego proroka ogłasza: „Obwołajcie to wśród narodów! Ogłoście świętą wojnę! Powołajcie pod broń bohaterów, niech przyjdą i wyruszą wszyscy wojownicy! Przekujcie swoje lemiesze na miecze, a swoje sierpy na oszczepy! Kto słaby, niech mówi: Jestem bohaterem! Przychodźcie śpiesznie, wy, wszystkie okoliczne narody! Zbierzcie się! Panie [JHWH], sprowadź tam swoich bohaterów! Niech poruszą się ludy i przyjdą do Doliny Jozafata, bo tam zasiądę, aby sądzić wszystkie okoliczne narody”. Bóg wydaje rozkaz, zapewne swemu Współsędziemu Jezusowi Chrystusowi oraz Jego niebiańskim zastępom: „Zapuśćcie sierp, gdyż nadeszło żniwo! Przyjdźcie, zstąpcie, bo pełna jest prasa [tłocznia]; pełne są kadzie, gdyż złość ich jest wielka! Tłumy i tłumy zebrane w Dolinie Sądu [Wyroku – bt], bo bliski jest dzień Pana [JHWH] w Dolinie Sądu. Słońce i księżyc będą zaćmione, a gwiazdy stracą swój blask [metaforyczny rozmiar nieszczęścia]. Pan [JHWH] zagrzmi z Syjonu [alegorycznie — dzisiaj to przez Boga wywyższony i z wielką władzą Chrystus] i wyda swój donośny głos z Jeruzalem/Jerozolima [alegorycznie — dzisiaj to wierni, którzy znajdą się w Królestwie Bożym/Niebios], tak że zadrżą niebiosa i ziemia. Lecz dla swojego ludu Pan [JHWH] jest ucieczką i twierdzą dla synów Izraela [dzisiaj Izraela chrześcijańskiego]” (Galacjan 6:16; Objawienie 16:14,16).

       Już w Psalmie 2 (cały – bp) czytamy o postanowieniu Bożym dotyczącym wyboru Jego Pomazańca [gr. Chrystusa]: „Chcę [wam] oznajmić dekret Jahwe [JHWH]. Jahwe rzekł do mnie: Tyś moim synem, Ja dziś zrodziłem ciebie. Zażądaj ode mnie, a dam ci w dziedzictwo narody i krańce ziemi w twoje posiadanie! Zdruzgocesz je żelazną maczugą [berłem], roztrzaskasz jak gliniane naczynie. A przeto, królowie, bądźcie rozważni, przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi! Służcie Jahwe w bojaźni i całujcie z drżeniem Jego stopy! W przeciwnym razie może się unieść gniewem, a wtedy droga wasza doprowadzi was do zguby. Zaprawdę, łatwo może zapłonąć gniewem! Błogosławieni wszyscy, którzy u Niego szukają ucieczki. Dlatego przez Izajasza Bóg oznajmia: „Bo [postanowiłem] w swym sercu dzień pomsty i nadszedł rok mego odkupienia [lub rok łaski i dzień pomsty]”. Wszechmocny wypełnia swe postanowienia przez Pana Jezusa: „Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią [umarli, którzy zmartwychwstaną] i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca” (Izajasza 63:4 bp; Filipian 2:9-11 bw; koniecznie porównaj Izajasza 61:1,2; Łukasza 4:16-21).

                         Jeszcze trwa ‘rok odkupienia Bożego’!!!

       Zaraz po wielkim i trudno wyobrażalnym, ale według Boga sprawiedliwym Armagedonie, znikoma liczba ludzi pozostanie”. Na tle chociażby miliardów obecnie żyjących, ci zbawieni i ocaleni będą naprawdę ‘znikomą liczbą ludzi’, jednak na tyle dużą grupą, że proroctwo Objawienia mówi o nich jako o wielonarodowej „wielkiej rzeszy”. Zostaną oni przez Pana Jezusa poprowadzeni „do źródeł wód życia, a Bóg każdą łzę otrze z ich oczu” „i śmierci już nie będzie”. U proroka Izajasza jest wręcz tak samo: „Stanie się w czasach późniejszych [bw – dniach ostatecznych], że góra Domu Jahwe [Jego wzniosłe i wieczyste panowanie] stać będzie utwierdzona na szczycie najwyższym i wyniesiona nad wzgórza. Popłyną do niej wszystkie narody. „Unicestwi On śmierć na wieki [bt – raz na zawsze zniszczy śmierć]! I otrze Pan, Jahwe, łzę z każdego oblicza, i zdejmie hańbę ludu swojego z całej ziemi. Tak rzekł Jahwe. W tym dniu mówić się będzie: Oto jest Bóg nasz; Jemu zaufaliśmy, że On nas wybawi! To jest Jahwe; w Nim położyliśmy nadzieję! Radujmy się i weselmy z Jego wybawienia!” „Idźże, mój ludu, wejdź do swych komór [bw – pokojów] i zamknij drzwi swe za sobą! Ukryj się na chwil parę, aż gniew przeminie! Bo oto Jahwe zstąpi ze swej siedziby, by pomścić nieprawość mieszkańców tej ziemi. A ziemia odsłoni krew [wessaną] i nie będzie już dłużej kryć pozabijanych”. Bóg stanie się dla swego ludu zbawieniem przez swego Pomazańca Jezusa, a każdy wierzący w niego osiągnie życie wieczne będące synonimem tego zbawienia Bożego (Objawienie 7:9-17; 21:1-8; Izajasza 2:2 bp; 24:6 bp; 25:8,9 bp; 26:20,21 bp; Jana 3:16,36).

       Co według proroka Izajasza należy dzisiaj czynić, aby osiągnąć to wybawienie? Czytamy: Szukajcie Jahwe, bo daje się znaleźć, wzywajcie Go, albowiem jest blisko! Niech niegodziwy porzuci swą drogę, a człowiek występny swoje zamysły; niech wróci do Jahwe, a On zmiłuje się nad nim, do Boga naszego, bo hojny jest w przebaczaniu. Albowiem moje myśli nie są myślami waszymi, a wasze drogi nie są moimi drogami stwierdza uroczyście Jahwe. Bo jak wysoko niebo góruje nad ziemią, tak drogi moje są wyższe od waszych, a myśli moje przewyższają wasze! Bo jak deszcz czy śnieg spada z niebios i już tam nie wraca, lecz ziemię napawa i sprawia, że rodzi i płody wydaje, że nasion dostarcza pod zasiew a chleba na pokarm tak jest i z moim Słowem, które z ust moich pochodzi: nie wraca do mnie bez skutku, ale wypełnia mą wolę i wykonuje to, z czym je posłałem”. Prorokowi Izajaszowi wtóruje prorok Sofoniasz: „Zanim staniecie się jak plewa, którą wiatr unosi, zanim was dosięgnie żar gniewu Pana [JHWH], zanim zaskoczy was dzień gniewu Pana! Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie jego prawo! Szukajcie sprawiedliwości [prawości], szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana”. Prorocza Księga Objawienia podobnie, usilnie nawołuje: „Kto się dopuszcza nieprawości, niech się dalej dopuszcza nieprawości, i kto jest plugawy, niech dalej się plugawi; ale: prawy niech dalej czyni to, co prawe, a święty niech dalej się uświęca. Oto przychodzę szybko a zapłata, którą daję, jest ze mną – aby każdemu oddać według tego, jakie jest jego dzieło”. Dlatego Bóg stanowczo zapowiada: „Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe”. (…) Każdemu spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia. Każdy zwyciężający odziedziczy to wszystko i ja będę jego Bogiem, a on będzie moim synem” (Izajasza 55:6-11 bp; Sofoniasza 2:2,3 bw; Objawienie 21:5 bw; 21:6,7 nwt-pl; 22:11,12 nwt-pl).

       Kto u Boga zasługuje dziś na uwagę, przebaczenie grzechów, zbawienie i ocalenie? Izajasz prorokuje dalej: „I powiedzą: Torujcie, torujcie, prostujcie drogę! Usuńcie zawadę z drogi mojego ludu. Bo tak mówi Ten, który jest Wysoki i Wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest ‚Święty’: Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych”. „Przecież to wszystko moja ręka uczyniła tak, że to wszystko powstało mówi Pan [JHWH]. Lecz Ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego Słowa [Bożego]. Słuchajcie Słowa Pana wy, którzy z drżeniem odnosicie się do Jego Słowa. Bo Jahwe sądu dokona [nad całą ziemią] przez ogień i miecz swój nad wszystkim, co żyje. I wielu będzie pobitych przez Jahwe. Ja wszakże znam ich sprawy i myśli; przybędę, aby zgromadzić wszystkie narody i języki. Przyjdą i oglądać będą moją chwałę. I przywiodą oni wszystkich braci waszych spośród wszelkich narodów jako dar ofiarny dla Jahwe (…) na moją Górę świętą, do Jeruzalem [dzisiaj alegorycznie to Królestwo Boże, a w nim uznani przez Boga mieszkańcy jego „nowego nieba i nowej ziemi”] mówi Jahwe (…). Bo podobnie jak nowe niebiosa i nowa ziemia, które Ja stworzę, będą istniały przed moim obliczem orzeka Jahwe tak istnieć będzie wasza potomność i wasze imię” (Izajasza 57:14,15 bw; 66:2,5,16,18,20,22 bw).

       Przez proroka Aggeusza Bóg także zapowiada to wielkie wydarzenie: „Już niedługo [i jeszcze raz], a sprawię, że zadrżą niebiosa i ziemia oraz morza i ląd stały. Drżeć też będą z przerażeniem wszystkie narody. Zaczną wtedy napływać skarby [lub kosztowności – zbawieni i ocaleni przez Boga] od wszystkich ludów i napełnię ten dom chwałą”. Nikt tego Boskiego działania nie zatrzyma, ponieważ przez Izajasza Bóg zapewnia:zbiorę całą ziemię, i nikt nie zatrzepocze skrzydłami ani nie otworzy ust, ani nie zakwili”. „Zaiste, jak obmyśliłem, tak się stanie, i co postanowiłem, to się spełni”. Pan Jezus dobitnie potwierdza powyższe proroctwo Izajasza i Aggeusza, gdy mówi o swym osobistym udziale w indywidualnym zbawieniu symbolicznych owiec: „Kiedy Syn Człowieczy [Pan Jezus] przybędzie w swojej chwale, a wraz z nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swym chwalebnym tronie. I będą przed nim zebrane wszystkie narody i będzie oddzielał jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kóz. I postawi owce po swej prawicy, ale kozy po swej lewicy. Wtedy król powie do tych po swej prawicy: Chodźcie, pobłogosławieni przez mego Ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. I ci odejdą [po lewicy] w wieczne odcięcie, prawi zaś do życia wiecznego”. Do proroctwa Izajasza wybitnie nawiązuje apostoł Piotr, gdy mówi: „Są jednak nowe niebiosa i nowa ziemia [Królestwa Bożego/Niebios], których oczekujemy zgodnie z jego obietnicą, i w nich ma mieszkać prawość” (Aggeusza 1:6,7 br; Izajasza 10:14 nwt-pl; 14:24 nwt-pl; 46:10; Mateusza 25:31-34,46 nwt-pl; Łukasza 17:34,25; 2Piotra 3:13 nwt-pl; porównaj Mateusza 3:12; Objawienie 21:1).

       Chociaż ‘nadciąga straszliwy i bliski dzień Jahwe — dzień pomsty’, to jednak nadal trwa jeszcze ‘rok odkupienia Bożego’, którego w żadnym wypadku nie można zlekceważyć. Pytanie: gdzie szukać ocalenia? — jest właściwie złym pytaniem! Zbawienia i ocalenia nie znajdziemy w tym świecie, ani w jego zwodniczych, a nieraz jakże podstępnych organizacjach i instytucjach religijnych! W nich nie można uparcie tkwić, trzeba je koniecznie porzucić! Posłuchajmy Boga Naszego: Wyjdźcie z niej, mój ludu, jeżeli nie chcecie mieć z nią udziału w jej grzechach i jeżeli nie chcecie otrzymać części jej plag [ciosów]”. Trzeba koniecznie wyjść z uwodzących i zwodniczych, w jakże przebiegły sposób zorganizowanych oraz zinstytucjonalizowanych religii tego świata. Zacytujmy tu natchnione słowa Jana Chrzciciela: „Siekiera już jest przyłożona do korzenia drzew; toteż każde drzewo, które nie wydaje wybornego owocu, ma zostać ścięte i wrzucone w ogień”. Dobre pytanie to: u KOGO szukać ocalenia? Jeśli korzystając z ostatniej szansy, mamy znaleźć się wśród przyszłej, szczęśliwej, „wielkiej rzeszy” uratowanych, to trzeba będzie uznać, że nasze „zbawienie jest u Boga Naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka”!!! Dlatego też Pan Jezus nawołuje:Czuwajcie więc, cały czas błagając, żebyście zdołali ujść [uniknąć, dosł. ‘uciec’] tego wszystkiego, co ma nastąpić [dokonać się], i stanąć przed Synem Człowieczym [Panem Jezusem]”. „Twoje [Boże] Słowo jest Prawdą”. To są „niezmienne rzeczy, w których jest niemożliwe, żeby Bóg skłamał” (Objawienie 7:9,10 nwt-pl, bw; 18:4,8,23,24 nwt-pl; Mateusza 3:10 nwt-pl; Łukasza 21:34-36 nwt-pl; Hebrajczyków 6:18 nwt-pl; Jana 17:3,6,17; porównaj 7:17-20; 15:6 oraz inne paralelne).

Niezwykły, Wszechmocny i Święty Bóg szanuje naszą wolność lecz zawsze domaga się osobistej odpowiedzialności za własne życie i czyny! Trzeba to sobie mocno uświadomić: „Bóg jest miłością”, lecz Bóg nie jest nieskończoną pobłażliwością powstrzyma rujnującą samowolę! Jego gniew [wzburzenie] w końcu ‘doprowadzi do ruiny tych, którzy rujnują ziemię’!

Rozważ Słowo Boże: 5Mojżeszowa 30:19,20; 2Mojżeszowa 34:5-7 (odpowiedzialność także za swe niedorosłe dzieci); Mateusza 7:13,14; Rzymian 14:10,12; 2Koryntian 5:10; Galacjan 6:5; 1Piotra 2:16,17; 1Jana 4:8,16; Objawienie 4:8; 6:17; 11:18; 14:19; 15:1; 16:1,14,16,19; 19:15.

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO !!!

Czytaj pokrewne tematy:

Wstrząsający ‘dzień Ich gniewu’! Dlaczego?

„Zwycięzca, który zwycięży świat”!

— „Koniec niewoli i tyranii religijnej!

„Koniec chrześcijaństwa tego świata!”

— „Boskie ciosy zdemolują świat?!”

— „Ostatnie dni tego świata?!”

— „‘Wyraźne objawienie się Boga’ — kiedy?”

„‘Był i Jest’, „i Który Przychodzi”?”

— „Wprowadzenie proroctwa trzech ‘biada’ i ‘pierwsze biada’”

— „Proroctwo osobliwe — ‘drugie biada’!”

— „Znaki końca tego świata — ‘trzecie biada’!!!

— „Dokąd zmierza chrześcijaństwo tego świata?”

„Pana Jezusa znak obecności i końca świata!!!”

— „Niewolnicy Pana Jezusa a Jego znak obecności!!!”

„‘Dojdzie do swego kresu’ — kiedy?”

— „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???”

„To już ‘wyznaczony czas końca’?!”

— „Dzień apokalipsy!”

— „Oto wszystko nowym czynię!!!”

— „Słowa te są pewne i prawdziwe!!!”

— „Miejsce przyszłej i ocalonej ‘wielkiej rzeszy’!”

— Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys