SZALEŃSTWO ‘ZŁEGO NIEWOLNIKA’!!!

Aktualizowany: 12.04.2016

Dział tematyczny: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm!

„Ale gdyby ów zły niewolnik …”. „Zniszczę mądrość mędrców, a roztropność roztropnych odrzucę — Mt 24:48 nwt-pl;  1Koryntian 1:19 kow.

       JEST TO krytyka grupy trzymającej władzę wśród Świadków Jehowy (skrót ŚJ.). Krytyka bardzo wąskiego i jakże ‘wpływowego’ grona nazywającego siebie biblijnym „niewolnikiem wiernym i roztropnym”. Mamy tu do czynienia ze ‘świetnym’ kamuflażem, gdzie zawłaszczona nazwa wprowadza w błąd. W gruncie rzeczy jest to pojęciowy fałsz, bowiem chodzi o autorytarną instytucję ‘niewolnika NIEwiernego i NIEroztropnego. Jako uzurpator, wbrew nauce Słowa Bożego uczynił siebie widzialnympośrednikiem Pana Jezusa i Boga Ojca. W myśl słów Jedynego Pośrednika z Mt 24:45,48-51 jest bezsprzecznie zuchwałym i „złym niewolnikiem” ŚJ., ponieważ wyniósł siebie ponad te Święte Osoby. Tak naprawdę to uczynił on siebie ogromną przeszkodą między Bogiem a ludźmi”. Jego organizacja, którą on stworzył i powołał do życia, mieni się być ‘Bożą’ [Jehowy], ale jakże jest bardzo ludzką, omylną i podstępną jak on sam. Dlatego zajmiemy się teraz tą szczególnie groźną, religijną koterią skupioną nie tyle na Bogu Ojcu, Panu Jezusie i Słowie Bożym, co na samej sobie i to w bałwochwalczy sposób! (1Tym 2:5,6; Dz 4:12; Ez 43:8; 1J 1:10; Mt 4:10 nwt-pl)

UWAGA!!! — Krytyka autorytarnej instytucji religijnej „złego niewolnika” Świadków Jehowy, z tych samych czy podobnych powodów, zbiorowo i indywidualnie dotyczy kierowniczego gremium każdej religii. Dlatego, że w zorganizowany i zinstytucjonalizowany sposób dopuszczają się one zdrady Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa, Ich apostołów i proroków oraz zdrady i sprzeniewierzenia Słowa Bożego nauki Pisma Świętego. Ci opętani władzą przywódcy religijni odurzają umysły swych wiernych szaleńczym bałwochwalstwem wszelakiej maści, które wywołuje oczywisty gniew Boży. To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’!!!

— Iz 29:14 bp; Jer 8:5-9 bt; 17:13 bp; Ez 22:28; 23:35,(1-49) bt; Ef 2:20; Jak 4:4; Obj 14:8 bpd, bp; 17:1-5,15; 18:3,23 bpd, bp.

       W Obj 9:1-21 organizację „złego niewolnika” ŚJ. nazwano grożnymi „wojskami konnicy”, a cały opis biblijny świetnie określa ich charakter działania w obszarze chrześcijaństwa tego świata. Wygląd opisanej tam „szarańczy z otchłani” i wygląd ich następcy czy kontynuatora, „wojsk konnicy” jest bardzo podobny. Przód i tył zwierząt, szczególnie tych ostatnich, w proroczy i alegoryczny sposób świadczy o tym, że są odważne, radykalne, niezłomne i zdeterminowane w krzewieniu śmiercionośnego orędzia. Orędzie to jest także zwodnicze, zawiera bowiem błędy, wypaczenia i kłamstwa. Organizacja „złego niewolnika” ŚJ. w swej uporczywej i nachalnej działalności niestrudzenie dalej posługuje się podstępną i kłamliwą kampanią propagandową budzącą lęk, ale i złość. Działa z euforyczną gorliwością i z podekscytowaniem, lecz krzywdzi ludzi, czyli ‘wyrządza szkodę’ i to daleko idącą. „Zły niewolnik” jest przebiegły, zuchwały i zawzięty w posługiwaniu się swym chrześcijańskim rewizjonizmem, dlatego dalej miksuje Prawdę Biblii z kłamstwem. Do jego upowszechniania stworzył on nie tylko grupę „fałszywych pomazańców”, ale jakże aktywną i sprawną organizację „fałszywych proroków”. Proroctwo z 9 rozdziału Księgi Objawienia w charakterystyczny sposób kreśli obraz rozwoju i rozprzestrzeniania się tej emocjonalnej religijności, fanatycznie i notorycznie związanej z rokiem 1914! W nauce Pisma Świętego rok ten nie istnieje!!! Na nim jednak opiera się fundamentalne oszustwo tej religii!!! (Obj 9:10,18-21; 12:9; J 8:44; Iz 9:14,15 /bg, nwt w. 15,16/ ogon to symbolika fałszywego proroka; wąż to uosobienie kłamcy i zwodziciela, przebiegłego i podstępnego; Mt 24:24 nbg-pl; Mk 13:22; nbg-pl; porównaj także z przekładem interlinearnym).

                      „Zły niewolnik” a „człowiek bezprawia, syn zagłady”

       „O, pełny wszelkiego oszustwa i wszelkiej przewrotności, (…)! Nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg Pańskich?” – Dzieje 13:10 (bw)

Mt 24:45-51 nwt-pl

Dobry niewolnik „Kto rzeczywiście jest niewolnikiem wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad członkami czeladzi swojej, aby im dawał pokarm we właściwym czasie? Szczęśliwy ów niewolnik, jeśli jego pan, przybywszy, zastanie go tak czyniącego! Zaprawdę wam mówię: Ustanowi go nad całym swoim mieniem”.

Zły niewolnik „Ale gdyby ów zły niewolnik rzekł w swoim sercu: ‚Mój pan zwleka’ i gdyby zaczął bić swych współniewolników oraz jeść i pić z niepoprawnymi pijakami, pan owego niewolnika przyjdzie w dniu, którego ten się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna, i ukarze go z największą surowością, i wyznaczy mu dział z obłudnikami. Tam będzie płakał i zgrzytał zębami”.

Łk 12:42-48 bp

Dobry niewolnik / dobry zarządca A Pan powiedział: – Czyż jest taki wierny i roztropny zarządca, którego pan postawi nad swoją służbą, aby jej wydawał żywność w odpowiednim czasie? Szczęśliwy ów sługa, którego pan zastanie przy tym zajęciu! Naprawdę powiadam wam, powierzy mu całą swoją majętność”.

Zły niewolnik / zły zarządca „Lecz jeśliby ów sługa pomyślał sobie: Pan mój zwleka z przybyciem – i zacząłby bić służących i służące, jeść, pić i upijać się – pan tego sługi przyjdzie w dniu, w którym on go nie oczekuje, i o godzinie, której on nie zna.  I usunie go, i zrówna z niewiernymi sługami. A ten sługa, który znając wolę swego pana, nie przygotował się (na jego przyjście) i nie spełnił jego woli, otrzyma wiele plag. Ten zaś, który uczynił coś karygodnego, nie znając woli pana, otrzyma ich mniej. Komu wiele dano, od tego wiele się będzie wymagać; komu wiele powierzono, od tego tym więcej będą żądać”.

       Poddając głębszej analizie wypowiedzi Pana Jezusa Chrystusa z Łk 12:42-48 oraz Mt 24:5,11,24,45-51 i ap. Pawła z 2Tes 2:1-12, wraz z wieloma innymi wypowiedziami Biblii,  można wyciągnąć jednoznaczne wnioski, jeśli chodzi o metody i sposób działania „złego niewolnika” ŚJ. Jest to jego bezpardonowa manipulacja, która nie znosi krytycznego myślenia.

       Jego fundamentalne kłamstwo i oszustwo dotyczy obecności Pana Jezusa (gr. parousia). Nie nastąpiła jeszcze obecność Jezusa Chrystusa. Jest Królem „siedzącym na tronie po prawicy Bożej” od kiedy zmartwychwstał i znalazł się w niebie za sprawą swego Boga Ojca. Jego dzień triumfu jeszcze nie przyszedł (materiał jest prezentowany w temacie: Fundamentalne oszustwo – uporczywe kłamstwo!!!). Wg dogmatu „złego niewolnika” jako bezdyskusyjnego faktu, Pan Jezus został panującym Królem w 1914 roku. To J.F. Rutherford podniósł zwodniczy ‘sztandar roku 1914’ i przeflancował go do swej organizacji ‘Bożej’/Jehowy, czyniąc go nieomylnym dogmatem. Wtedy to „złemu niewolnikowi”, podszywającego się pod „niewolnika wiernego i roztropnego”, rzekomo została powierzona przez Pana Jezusa władza ‘nad całym Jego mieniem’ (cały majątek Towarzystwa wraz z jemu wiernymi głosicielami – w08 15.01 ak. 1,2).

       Dnia 6.10.2012 roku podczas 128 dorocznego zgromadzenia statutowego Pensylwańskiego Tow. B. i T. – Strażnica, ogłoszono zmianę, jeśli chodzi o zakres władzy zawężony tylko do C.K. (aktualnie 7 członków) – zobacz ‚nowe światło’. Chodzi o przypowieść dotyczącą „niewolnika (zarządcy) wiernego i roztropnego” oraz o „złego niewolnika. Mamy tu ewenement (osobliwość), bo od rzekomej obecności Jezusa w 1914 roku do Jego przyjścia, triumfu, aby wykonać wyrok w Armagedonie, dzieli już nas przestrzeń czasowa około 100 lat. „Zły niewolnik” ŚJ. starał się przyspieszyć dzień Armagedonu, wyznaczając różne jego daty oraz w banalny i naiwny sposób tłumacząc wypowiedż Pana Jezusa o ‘pokoleniu’ (Mt 24:34; gr. ‘genea’ – cały tłum ludzi żyjących w tym samym czasie), jako ‘pokoleniu roku 1914’, które rozsuwa się niczym suwak logarytmiczny. Jako fałszywy prorok wyprzedza Boga. To oczywiste, że w pojęciu „złego niewolnika” „Pan zwleka”. Dlatego co robi ten „zły niewolnik” w obliczu nacierającej i uzasadnionej krytyki? ‘Bije swych współniewolników’, czyli surowo ich traktuje, wyrzuca (wyklucza) z grona niewolników i nie chodzi bynajmniej o uzasadnione biblijnie poważne grzechy. Największym ‘grzechem’ jest sprzeciwianie się jego dogmatom, które on tak bardzo kocha. Co jeszcze robi „ów zły niewolnik”? Jest pewnym siebie autokratą, zuchwałym, pysznym i zarozumiałym samochwałą, który „je, pije i upija się z pijakami”. Co to może znaczyć? ‘Karmi i upija się z pijakami’ swoimi ukochanymi mitami i zakresem swej autorytarnej, ale niekompetentnej władzy, od której jak ‘pijak’ uzależnił się i tak bardzo przywiązał, że zażarcie jej broni. Broni swego wyniosłego miejsca nad swoją instytucją ‘pijaków’, z którymi beztrosko i wesoło biesiaduje. „Zły niewolnik” jest uzależniony od ‘opium’ własnych kłamstw, od posiadanej władzy, autorytetu,  pozycji i prymatu ‘boskiego’, który zagarnął w nachalny, bezczelny i rewizjonistyczny sposób (te kłamstwa mają prawa autorskie). ‘Rozpił’ całą rzeszę ludzi, ktorych uczynił swymi „pijakami” czy wręcz ‘alkoholikami’. Przecież jako „niewolnik” miał tylko rozdawać czy rozdzielać „pokarm”, czyli odżywiać innych Słowem Bożym, a nie produkować własny zmiędlony pokarm, jak widać zniewalające ‘opium dla ludu. Autorytet Boga Ojca, Pana Jezusa i Jego apostołów oraz Ich Biblii Świętej został odrzucony. Czyż nie wie co robi? Usilnie trudzi się nad tym, aby być kolejną i bardziej skuteczną odmianą zwodniczej religii „Babilonu wielkiego”. Jakże się bardzo stara przodować, żeby ‘zamieszkujących ziemię upijać winem szaleństwa swej rozpusty” (Obj 14:8 bpd, bp; 17:1,2,5; 18:3 bpd, bp).

       W nauce Pisma Świętego nie istnieje ‘rok 1914’!!! Uparte trwanie w tym błędzie i oszustwie jest wielkim szaleństwem i wielką katastrofą „złego niewolnika”!!! (Mt 24:48 nwt-pl; Obj 18:3 bp,bpd). Co zrobi Jezus Chrystus kiedy w końcu naprawdę przybędzie i będzie obecny? Usunie go i zrówna z niewiernymi sługami”, ponieważ jest złym i niegodziwym niewolnikiem (Mt 24:51; Łk 12:46; Mt 15:13). ‘Ten niewolnik, który rozmyślnie nie spełniał woli swego Pana, poniesie większą odpowiedzialność, a ten, który nie znał woli swego Pana, choć popełnił coś karygodnego, poniesie mniejszą odpowiedzialność’. Pan Jezus przestrzegł: „kto zaś będzie się wywyższał, zostanie poniżony, a kto będzie się poniżał, zostanie wywyższony”. Jednak jak widać daleko mu do pokory i uniżenia się. Polskie przysłowie mówi: Od wyniosłości do śmieszności (Łk 12:45-48; Mt 23:12 bpd).

       Na pewno „niewolnikiem wiernym i roztropnym” byli apostołowie, a raczej oni jako poszczególne osoby, ponieważ wybrał ich Pan Jezus i Bóg. Każdy wierny chrześcijanin  osobiście ma być takim niewolnikiem wiernym i roztropnym (Mt 25:1,2 nwt-pl). Jednak Pan Jezus pozostawił kwestię otwartą, bo użył słów: „jeśli” i „gdyby” oraz zapytał? Kto jest tym niewolnikiem? Kiedy Pan Jezus przybędzie i jeśli zastanie go wywiązującego się ze swoich obowiązków, niewolnik będzie szczęśliwy, bo wtedy Pan Jezus „postawi go nad całym swoim mieniem”. O tym zadecyduje sam Pan Jezus, a nie „niewolnik” pojmowany grupowo czy indywidualnie. Ten, który upiera się, że już ma ku temu władzę od 1914 roku, wręcz już panuje bez Jezusa Króla, jest bez wątpienia „złym niewolnikiem”. Za tę wyniosłą bezczelność zostanie usunięty, a także  zapewne zostanie uznany zaczłowieka bezprawia, syna zagładyw myśl 2Tes 2:1-12. Ponieważ staje się on „przeciwnikiem wynoszącym się ponad wszystko, co nazwane jest Bogiem lub odbiera cześć Boską (nwt-pl „jest przedmiotem wielbienia”, a w bpd, bug i bw „przedmiotem (boskiej) czci” – gr. ‘sebasma’ to dosłownie obiekt kultu lub obraz bałwochwalczy). „Zasiądzie on nawet w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem” (nwt-pl „publicznie podając się za boga”). Temu opisowi dobrze odpowiada „zły niewolnik”. Poniekąd odbiera cześć boską, jest „przedmiotem wielbienia” pośród swej ‘świętej organizacji’, w której wyniósł się do rangi ‘boga’. Nie licząc się z Bożym Słowem Prawdy, zmusza swoich poddanych do ślepej wiary we wszystkie swoje ‘cudowne prawdy’ – mity. W ten sposób samowywyższa się, a nawet samouwielbia i zajmuje miejsce należne jedynie BoguOjcu i Panu Jezusowi. uzurpuje sobie Boże prerogatywy, czyniąc siebie ‘obiektem kultu’, czy też ‘obrazem bałwochwalczym. Mogę spokojnie postawić twierdzenie: „zły niewolnik” w miejsce Boga Ojca i Pana Jezusa wprowadził siebie jako bożka, którego należy ‘słuchać’. A miejsce „świątyni Boga” zastąpił swą ‘świętą organizacją’, twierdząc, że poza nią nie ma zbawienia. Wobec siebie i swej organizacji domaga się bezwarunkowej lojalności (Mt 17:5). Występujące w 2Tes 2:1-12 wyrażenie „zasiądzie w świątyni” (gr. naós – sanktuarium), świadczy, że będzie twierdził iż pełni świętą służbę właśnie w „świątyni”, czyli w miejscu prawdziwego wielbienia Boga, że kultywuje prawdziwe wielbienie Boga. „Zły niewolnik” ŚJ. właśnie trąbi wszędzie, że tylko on przemawia w imieniu Jehowy [Jahwe] Boga i Jezusa, bo to on jest tym zbiorowym, biblijnym „niewolnikiem wiernym i roztropnym”. Dlatego stanowczo domaga się bezwzględnego posłuszeństwa i w tym jest bezkompromisowy. Bezzasadnie przywołuje on wypowiedzi Pana Jezusa skierowane do apostołów: Kto słucha was, ten słucha także mnie. A kto lekceważy was, ten lekceważy także mnie. Kto zaś lekceważy mnie, ten lekceważy również tego, który mnie posłał” oraz Dano mi wszelką władzę w niebie i na ziemi(Łk 10:16 nwt-pl).

„Czy Boga chcecie bronić oszustwami? Czy wasze kłamstwa są Mu potrzebne?” (Hioba 13:7 br).

       Już przy chrzcie wodnym nowych adeptów „zły niewolnik” nie omieszka narzucać swą ‘boską’ formułę: Czy rozumiesz, że przez oddanie się Bogu i chrzest utożsamiasz się ze Świadkami Jehowy i przyłączasz się do organizacji Bożej kierowanej Jego duchem? To już nie jest chrzest „w imię Jezusa Chrystusa” (Dz 2:38; Rz 6:3). Najważniejsza jest ‘organizacja’ (złoty cielec), rzekomo kierowana ‘duchem świętym’ (z małej litery w nwt-pl ???) Zwróć uwagę na rolę Ducha Świętego w życiu każdego wiernego naśladowcy Jezusa – Mk 13:11; Łk 11:13; Dz 5:32; Rz 8:9,14; 1Kor 12:13; 2Kor 13:13(14); 1J 2:20,27. Czym jest ta „organizacja Boża kierowana Jego duchem”??? „Zły niewolnik” odpowiada: „dzisiejsza organizacja Boża jest organizacją oddanych Bogu i ochrzczonych głosicieli Królestwa”. ‘Organizacja Boża’ ma pośród siebie generała–dyrygenta, który w typowy sobie wojskowy sposób posługuje się rozkazem czy dyktatem i nie przejmuje się Duchem Świętym, ani Słowem Bożym. Czyniąc tak, staje się ‘niewolnikiem niewiernym i nieroztropnym’, inaczej przebiegłym i zuchwałym. Jego organizacja mówi (jego orkiestra ‘gra’) to, co chce „zły niewolnik” żeby mówiła (czy ‘grała’), bo on jest jej rzecznikiem, prorokiem i strażnikiem jej poprawności’, czyli tak naprawdę strażnikiem ulubionych kłamstw. Spróbuj się z nim nie zgodzić, zaprotestować, to zostaniesz napiętnowany jako odstępca i wyrzucony, a w skrajnym przypadku posądzony o opętanie przez demony. Jak ktoś śmie wytykać mu błędy, skoro w jego mniemaniu jest ‘Boskim sługą’, któremu dana jest władza i będzie dana wszelka władza w niebie i na ziemi (Mt 28:18). „Zły niewolnik” jest złym dyrygentem nad własną orkiestrą, ponieważ fałszuje, w jego utworach jest wiele fałszywych melodii, to nie jest pięknie i czysto brzmiąca ‘muzyka’ Słowa Bożego.

       Pan Jezus „zgładzi i unicestwi” go, bo czyni on kłamliwe rzeczy i zwodzi, i „mami błędem”, żeby ludzie „dali wiarę jego kłamstwu i nie uwierzyli prawdzie”. Ezechiel pod natchnieniem mówi: „prorocy [fałszywi] tynkowali dla nich wapnem, bo snuli wizje ułudy i wróżyli dla nich kłamstwo, mówiąc: Tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa’, podczas gdy Jehowa nie przemówił”. „Zły niewolnik” grubo ‘tynkuje wapnem’ swego kłamstwa. Komu ten niewolnik tak naprawdę służy??? Odpowiedź jest oczywista! Wy jesteście z waszego ojca, Diabła, i chcecie spełniać pragnienia waszego ojca”, a przecież TWOJE SŁOWO JEST PRAWDĄ”. Nie można nieodpowiedzialnie mieszać prawdę z kłamstwem i ‘unieważniać Słowo Boże przez naukę swoją’ (Ez 22:28 nwt-pl; J 8:44 nwt-pl; 17:17 nwt-pl; Mt 15:6-9 bw).

       W tej krytyce „złego niewolnika” nie potępiamy wszystkiego w czambuł, ale uderzamy w jego doktryny, dogmaty i idące za tym działania nie mające żadnego poparcia w Biblii. Są one jego ‘atrakcyjnymi’ kłamstwami, które mają go bronić jako ‘boga’, w swym ukochanym ‘sanktuarium’ Towarzystwa. Potępiamy uporczywą ‘głupotologię’ „złego niewolnika”, który nie ma szacunku ani dla Boga Ojca (ŚJ. Jehowy), ani dla Pana Jezusa Chrystusa Pośrednika, ani dla Słowa Bożego, Świętej Księgi Prawdy. A kto w organizacji „złego niewolnika” ‘odbiera cześć boską i jest przedmiotem wielbienia’, kultu? Czy naprawdę Bóg? (Ps 82:1-8; J 10:34,35). „Zły niewolnik” narzuca ŚJ. swoje ‘atrakcyjne’ i organizacyjne bóstwo, czyli tak naprawdę zakamuflowane bałwochwalstwo, w którym przewodzi samouwielbiając się nawet. Pan Jezus powiedział: „Jest bowiem napisane: ‚Jehowę [JHWH], twego Boga, masz czcić i tylko dla niego masz pełnić świętą służbę’” (Mt 4:10 nwt-pl).

                                       Droga fanatyzmu i dogmatyzmu!

       Wśród milionów ŚJ. jest wielu szczerych, pokornych i oddanych Bogu ludzi, którzy dokonali wielu zmian w życiu, przebudowali je, aby w ich przekonaniu zyskać upodobanie i uznanie Boże. Są bardzo religijni, przejawiają całkowite zaufanie do autorytarnego „złego niewolnika” – samochwały z dorobioną ‘aureolą’. Z idyllicznym przekonaniem wierzą, że z jego pomocą służą Jehowie [JHWH] Bogu, ale stali się niejako jego zahipnotyzowanymi czy ‘zadżumionymi’ ofiarami. Poddawani ustawicznej i uporczywej indoktrynacji „złego niewolnika”, ŚJ. ciągle kształtują swą autorytarną osobowość. Regularnie podawane ‘dawki narkotyku’ powodują u nich stan ‘błogiego upojenia’ i zauroczenia boskim czarem „złego niewolnika”. Dlatego z łatwością wiara ŚJ. została przechwycona przez tego uzurpatora i skierowana w jego stronę jako ‘orędownika’ ich wiary, a wręcz ‘boga (1J 2:1,2). A tak naprawdę, to ŚJ. mają wiarę zapożyczoną, wierzą w coś, w co każe im się wierzyć i dlatego tak wielu stało się ‘wdzięcznymi’ snobistycznymi ‘papużkami’. To jest droga do fanatyzmu!

       Snobizm ‘kierowanie się w postępowaniu nie własnym zdaniem ale zdaniem grupy, której przypisuje się najwyższy prestiż; bezmyślne podzielanie i naśladowanie poglądów, stylu życia, gustów, zainteresowań itp. jednostek i grup, które uważa się za lepsze od siebie i grupy własnej; pospieszne i bezkrytyczne przyjmowanie wzorów’ (…) [Encyklopedia PWN].

       Fanatyzm [łac. fanaticus ‘zagorzały’, ‘szalony’] postawa przejawiająca się w pozbawionym krytycznego dystansu i umiaru przywiązaniu do wyznawanych idei i zasad, bezgranicznej i bezwarunkowej identyfikacji, nietolerancji dla jakichkolwiek przekonań lub rozwiązań alternatywnych, braku gotowości do dyskusji i dialogu, odmowie przyznania nawet częściowej słuszności zwolennikom poglądów odmiennych i rzecznikom dążeń przeciwstawnych’ [Encyklopedia PWN].

       Trzeba pielęgnować osobistą więź z naszym Bogiem i tego nie może za nas zrobić nikt inny. Nie możemy pozwolić sobie wydrzeć z rąk lampę, którym jest Słowo Boże natchnione Duchem Świętym. Czy naprawdę chcemy zamienić  Biblię Świętą na ‘czyjąś biblię’??? Psalmista napisał: „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce.” (Ps 119:105 bt; 2P 1:19-21 bpd). ŚJ. powinni studiować (‘troskliwie badać’) Biblię, jednak wmawia się im, że nie do nich należy zrozumienie tej Księgi, że trzeba koniecznie robić to z pomocą „złego niewolnika”. „Nigdy jednak nie krytykujmy wspaniałego zbioru prawd” oraz „bez pomocy niewolnika wiernego i roztropnego wcale lub prawie wcale nie znałyby (tzn. owce) cennych prawd biblijnych”, a także „wszyscy członkowie zboru uważają za swój święty obowiązek trzymać się wskazówek wiernego niewolnika i jego Ciała Kierowniczego” – takie dobitne przesłanie płynie i ma docierać do owiec Jezusa (Zobacz w07 1.4 ss. 24-25 oraz w82/13 ss. 26-27 ak. 12-15). Gdyby „zły niewolnik” nie był złym niewolnikiem i bezkompromisowo trzymał się Słowa Prawdy, Biblii, takie nawoływania były uzasadnione, ale tak nie jest.

       Przy czytaniu Biblii Świętej potrzeba nam modlitwy i Ducha Świętego, a nie ludzkiego wszechobecnego korektora (cenzury), pilnie strzegącego ‘poprawności’ przyswajania jego kłamstw. Przy czytaniu Biblii Świętej nie potrzebna jest nam ‘stacja uzdatniania wody’, czystej wody życia od Boga Ojca i Pana Jezusa (J 4:14; 17:17). To ‘nauka’ „złego niewolnika” skażona zakłamaną retoryką i kłamliwą  wykładnią, potrzebuje porządnych ‘filtrów osmozy odwróconej’, aby oczyścić je z ‘trujących metali ciężkich’ i innych ‘toksycznych związków’, jakże szkodliwych. Ap. Paweł ostrzegł: „Tymczasem ludzie źli i podstępni będą się pogrążać coraz bardziej w występkach, błądząc i innych również uwodząc swoimi błędami oraz „ściągając na siebie zło jako zapłatę za popełnianie zła. Za rozkosz uważają zbytkowne życie za dnia. Są plamami i skazami, z niepohamowanym upodobaniem oddają się swym zwodniczym naukom (wg bug „upajają się swymi oszustwami”), gdy wespół z wami ucztują (2Tym 3:13 br; 2P 2:13 nwt-pl). A co powiedział Pan Jezus?: Uwielbiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś to przed uczonymi i mądrymi [roztropnymi], a objawiłeś ludziom prostym. Tak, Ojcze, albowiem tak się Tobie podobało” (Łk 10:21 bp) oraz „Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18:19,20 bt).  „Zły niewolnik” zabrał lampę Słowa Bożego i ukrył, bo zasypał ją ‘śmieciami swoich kłamstw’, a na świeczniku postawił własną kiepską lampę, własne ‘słowo boże’ i świeci nim w czarujący sposób (Mt 5:13-16; Mk 4:21; Łk 11:33). Kiedy Pan Jezus przybędzie na pewno znajdzie niejednego prawdziwego „niewolnika wiernego i roztropnego i powierzy mu całe swoje mienie”, a „zły niewolnik” [lub źli niewolnicy] zostanie usunięty. Biorąc pod uwagę końcową część „drugiego biada” z Objawienia, ten dobry niewolnik, a raczej dobrzy „niewolnicy Boży” na pewno pojawią się wraz ze swoją działalnością świadczenia czy dawania „świadectwa prawdzie”, bo Słowo Boże nie może kłamać (Obj 7:3; 10:7; 11:3,4,7,10; J 10:35; 18:37; Heb 6:18).

       Do „złego niewolnika” [lub złych niewolników] trzeba koniecznie skierować słowa ap. Pawła:

                   „O, pełny wszelkiego oszustwa i wszelkiej przewrotności, (…)!

       Nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg Pańskich?” – Dzieje 13:10 bw

                   Trzeba koniecznie iść dokładnie za nauką Biblii Świętej!!!

        Nie ma innej drogi chrześcijańskiej, drogi Chrystusowej i Bożej (J 14:6; 1Kor 1:21). Trzeba bronić Prawdy Słowa Bożego całym niepodzielnym sercem i umysłem, wtedy naprawdę będziemy iść za naszym Bogiem. „Jahwe bowiem ogarnia swoim wzrokiem cała ziemię, aby śpieszyć z pomocą tym, którzy ze wszystkich sił przy Nim trwają. (…), a Pan Jezus powiedział: „bardziej szczęśliwsi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go”, a także: „Publicznie wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, ponieważ starannie ukryłeś te rzeczy przed mędrcami i intelektualistami [rozumnymi], a objawiłeś je niemowlętom. Tak, Ojcze, ponieważ uznałeś za dobre to uczynić” (2Krn 16:9 br; Łk 11:28 bp; 10:21 nwt-pl). „Zły niewolnik” jako grupa rzekomych ‘mędrców i rozumnych’ uczy mącąc prawdę Biblii swoim kłamstwem, wręcz tapla się w tych swoich ‘mątach’. Nachalnie trąbi o swoich bzdurach, zaśmieca i zadrukowuje umysły wielu ludzi swą kłamliwą wykładnią i zakłamaną retoryką. Jest bezczelnym utrudniaczem w wydobywaniu pereł Słowa Bożego. Czy to jest służenie Bogu niepodzielnym sercem i trwanie przy Nim całym umysłem, ze wszystkich sił??? (Ez 34:18,19; Mt 22:37,38; Mk 12:29,30). Jakub powiedział, że ‘z żadnego źródła nie wytryska woda słodka i gorzka zarazem’, a ap. Paweł napisał: trochę kwasu zakwasza całe ciasto (Jak 3:11; Gal 5:9).

       „Zły niewolnik” ŚJ. posługuje się swoją ‘gwardią pretoriańską’ czy też ‘strażą’, aby strzec ‘poprawności’ wiary w jego dogmaty. Jego ‘oficerski’ aktyw szuka, węszy i tępi wrogów w wewnątrz, np. tych, którzy jako myślący oburzają się oraz wytykają mu jego kłamliwe, błędne nauki i czyny, a nazywając ich ‘odstępcami’ nawołuje do nienawiści i pogardy. Jest takie mądre polskie przysłowie: Prawdziwa cnota krytyk się nie boi. „Złemu niewolnikowi” daleko jest do „prawdziwej cnoty” i jak widać w ogóle nie bierze ją pod uwagę. Boi się tylko uzasadnionej krytyki, która może ‘podpalić jego las’ i pozbawić go ‘pięknej’ władzy. Dlatego jego działanie dalej jest wredne, to on okazuje się „piątą kolumną” uprawiającą dywersję od środka, a tych którzy protestują wyklucza jako odstępców Boga, kiedy to w rzeczywistości on sam jest tym największym odstępcą Boga z nieposkromioną pychą. Ap. Paweł skierował do nas prośbę: „Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiło, podobnie jak jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę oraz Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy (…)”, Nie idźcie za nimii „Nie wychodźcie ani nie biegnijcie za nimi(2Tes 3:1,2 bt; Mt 15:13,14 kow; Łk 21:8; 17:23). To doborowe i wpływowe grono  ślepych wizjonerów „złego niewolnika”, niewątpliwie bardzo odpowiada opisowi ap. Pawła o „człowieku bezprawia (grzechu), synu zagłady”.

       Nazywają siebie ‘bezgrzesznymi pomazańcami’, tymi którzy mają się okazać zwycięskimi królami i kapłanami panującymi z Jezusem w niebie (ks. Finał Objawienia str. 201 r.29 ak.12 i 13 oraz Wnikliwe poznawanie Pism str. 897). W żaden sposób nie pasuje do nich opis z Obj 14:4,5!!! Poniżej cytat:

Obj 14:4,5 bpdSą to ci, którzy się nie splamili z kobietami [religiami]; są bowiem dziewiczy [należą tylko do Jezusa]. Idą oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni kupieni spośród ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka. I w ich ustach nie znaleziono kłamstwasą bez skazy”.

PYTANIE: Czy ‘pomazańcy’ „złego niewolnika” kiedy mówią kłamstwa, dalej są bezgrzeszni i prawdomówni??? Czy to nie jest cudzołóstwo duchowe, czyli zdrada Boga Ojca i Pana Jezusa??? (Mk 8:38; Jak 4:4 nwt-pl; Iz 57:11; 59:13)

       Wnioski po zapoznaniu się z przedmową do New World Bible Translation, Biblii ŚJ. (skrót nwt).

       Jest to piękna deklaracja o miłości i bojaźni wobec Boskiego Autora Pisma Świętego. O tym, że tłumacze czują się przed Nim szczególnie odpowiedzialni za jak najwierniejsze przekazanie Jego myśli i oznajmień, że poczuwają się też do odpowiedzialności przed wnikliwymi czytelnikami i że zdali się na Jego ‘ducha’. Rzeczywistość jest inna i świadczy o poważnych zaniedbaniach pod tym względem. Leniwy i spolegliwy czytelnik nie dostrzega tego. Jest to brzydkie wykorzystywanie naiwnego zaufania czytelnika Biblii, który  myśli, że ma do czynienia z najwierniejszym przekładem. Może i jest napisany ładnym językiem, ale niestety jest tendencyjny i naginany do nauk i dogmatów „złego niewolnika” ŚJ.. Niejednokrotnie zmienia sens Słowa Bożego, a to prowadzi do wypaczania myśli i oznajmień Boskiego Autora Pisma Świętego. Można podejrzewać, że pycha duchowa, ślepe przekonanie o wyłączności i monopolu ‘na prawdę’ skłania do takiej nonszalancji i nadużycia. Gdzie jest lęk i drżenie przed Słowem Boga, które wychodzi z Jego ust. Niestety nwt „złego niewolnika” jest szokującym i kłamliwym tłumaczeniem Biblii. To może świadczyć lub nawet świadczy o celowej, świadomej i bezpardonowej manipulacji w tym przekładzie, a byłoby to działanie żenujące, wręcz bezczelne, a nawet haniebne. Pan Jezus powiedział, że słów Pisma Świętego nie można podważać, odrzucać, naruszać, zmieniać i unieważniać, tak wiele współczesnych przekładów Biblii oddaje słowo gr. ‘lyó’ w J 10:35 (oraz złamać, przekroczyć, rozwiązać i znieść – Mt 5:19). Czy wzięto sobie do serca Słowo Boże: Iz 66:2; 5Moj 8:3; Mt 4:4; 12:32; Ps 119:105 bt; 2Ko 4:2; Mk 3:29; Łk 12:10; Heb 10:26,27; Obj 2:2; 21:8.

Niektóre przykłady manipulacji „złego niewolnika” w jego Biblii nwt w następnym temacie!!!

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ — PISMA ŚWIĘTEGO — SŁOWA BOŻEGO !!!

— Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

— Czytaj teżRozpoznacie ich po ich owocach Człowiek zostaje przyjęty do kościoła za to w co wierzy, a wykluczony za to, co wieMark Twain

Prawdziwe oblicze Strażnicy  ex-ŚJ.;   Znalezione w Strażnicy;   Komitet Sądowniczy;   Prawda, która wyzwala;   ANNA 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys