Symbolika proroctwa Apokalipsy!

# Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a [On] wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi# — Objawienie 1:1 bp.

Aktualizowany: 22.10.2017

                                              #  SŁOWNIK #

           Alegorii, metafory i symboliki Księgi Apokalipsy/Objawienia 

Alegoriamówić w przenośni, obrazowo; postać, motyw lub fabuła mające poza znaczeniem dosłownym stały umowny sens przenośny.

Metafora, przenośnia przeniesienie, czyli nowe znaczenie z obcego znaczenia.

Symbolznak rozpoznawczy: 1) znak, osoba, przedmiot itp., które coś oznaczają 2) osoba lub zwierzę będące uosobieniem czegoś 

                   W kontekście całej Biblii niektóre rozumiemy tak: 

Armagedonsymboliczne miejsce ostatecznej klęski wrogich Bogu Ojcu i Panu Jezusowi Chrystusowi władców tego świata i ich narodów. Dramat ten nastąpi w ‘wojnie w ów wielki dzień Boga Wszechmocnego’ (Objawienie 16:14,16; 14:14-20; 19:11-21).

Babilon wielki = Nierządnica wielka ‘Babilon’ – hebr. ‘Babel’ to dosł. ‘zamieszanie, zamęt’. ‘Babilon wielki’ to inaczej ‘Zamieszanie wielkie’, rodzaj religijnej niewoli czy tyranii. A są nim uwodzące i zwodnicze religie tego świata, zwłaszcza religie tzw. „chrześcijaństwa tego świata”. Wielki kompromis religii z tym złym światem ludzkim to w gruncie rzeczy zorganizowane globalnie odstępstwo religijne. To zdrada Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, Ich autorytetu oraz Ich nauki Pisma Świętego. Zanim religie tego świata dosięgnie wieczna klęska, najpierw utracą autorytet i stracą na znaczeniu! Ostatecznie nastąpi koniec ich współczesnej niewoli religijnej i religijnego ‘tumanienia i mamienia’! (Objawienie 17:1,2,5,15-18; 14:8; 18:2 do 19:3).

Baranek = Władca królów ziemi = Michał [hebr. ‘któż jest jak Bóg’] = Syn Człowieczy = Słowo Boga – Pan Jezus Chrystus (Pomazaniec), który ‘został zabity i swoją krwią kupił Bogu ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu’. Wszechmocny Bóg Ojciec ustanowił Go nie tylko Najwyższym Władcą globu ziemskiego, lecz ustanowił Dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył”. Pan Jezus jest Wykonawcą, Wypełnieniem Słowa Bożego (Objawienie 1:5-7; 5:6-13; 6:16,17; 7:9-17; 12:7-11; 13:8; 14:1,4,10,14-16; 15:3; 17:14; 19:7-9,11-21; 21:9,14,22,23,27; 22:1,3; porównaj Jana 1:29; 3:16; Mateusza 25:31-33; Daniela 7:13,14; 12:1; Hebrajczyków 1:2 bw).

Bestiezwłaszcza ostatnie, ziemskie organizmy, mocarstwa polityczne, największe i kluczowe z nich to:

# bestia z morza– globalny system polityczny tego świata wywodzący się ‘z morza’ ludzkości

#dwurożna bestia z ziemi = ‘fałszywy (kłamliwy) prorok’ – ostatnie, dwuczłonowe i dominujące mocarstwo tego świata wywodzące się ‘z ziemi’, ze stabilniejszej, zamożnej części narodów. Ma ona ‘wykonywać całą władzę bestii z morza’

#szkarłatna bestia wychodząca z otchłani(skrót ‘bestia z otchłani’) = ‘obraz/wizerunek/posąg’ bestii z morza’ – niesamodzielny twór polityczny ‘dwurożnej bestii z ziemi’ i najbardziej od niej zależny. Z Bożego punktu widzenia ‘bestia z otchłani’ stanie się ‘obrzydliwością [ohydą] spustoszenia’ ‘pełną bluźnierczych imion’, a to z powodu swego obrzydliwego działania i ohydnych ról

Ich opis: Objawienie 11:7; 13:1-18; 14:9-12; 15:2; 16:2,10,13; 17:3,7-17; 19:20; porównaj Daniela 7:3,17; 8:11-13; 11:31; 12:11; Mateusza 24:15; Marka 13:14.

Białe szatychrześcijańska tożsamość jako decydujący o życiu znak rozpoznawczy Chrystusowych zwycięzców, których wyróżniają stałe przymioty chrześcijańskie. ‘Biel’ swych ‘szat’, a więc swą świętość, czystość i prawość [usprawiedliwienie] uzyskuje się poprzez ‘pranie ich we krwi Baranka [Jezusa]. Tu niezbędna jest wiara w Zbawiciela Chrystusa, w wartość okupu i w moc Jego krwi oczyszczającej z wszelkiego grzechu (Objawienie 3:4,5,18; 4:4; 6:11; 7:9,13,14; 22:11-15).

BYŁ, JEST i PRZYCHODZI = Ten, Który siedzi na tronie Tytuł Nieśmiertelnego i Odwiecznego Boga Ojca związany z Jego Imieniem JHWH, stąd wyrażenie „Alleluja” = „Chwalcie Jah”. Istnienie Absolutu, Wszechmocnego Boga jest dynamiczne. On cały czas ma wpływ na bieg wydarzeń swego niebiańskiego i materialnego, ludzkiego świata. Bóg „Przychodzi” stając się rozwiązaniem każdego problemu i to bez względu na sytuację czy potrzebę jaka się pojawi. Dlatego Wszechmocny Bóg najpierw ogłosi swój sprawiedliwy i prawomocny wyrok wobec tego świata ludzkiego, a następnie zasądzona kara lub nagroda zostanie bezzwłocznie wykonana! (Objawienie 1:4,8; 4:3,8; 11:15-18; 19:1-21 nwt-pl; 2Mojżeszowa 3:14,15 nwt-pl).

Drzewo życia i rzeka wody życiapostanowienia Boskie, uznanie których i ustawiczne kierowanie się nimi prowadzić będzie do pełnego sensu i szczęścia życia wiecznego (Objawienie 2:7; 21:6; 22:1-5,14,17,19; porównaj 1Mojżeszowa 2:7-9).

Duch (Święty, Boży) = siedem Duchów Boga – „moc z wysokości”. Personifikacja Ducha Świętego w Biblii wynika z jego uniwersalnego, wszechstronnego i zupełnego działania w Boskiej misji. Stąd przed tronem Boga Ojca jest „siedem Duchów Boga”. Pan Jezus Chrystus posiada „siedem Duchów Boga’, a także posiada On siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię” (Łukasza 24:49; Objawienie 1:4; 4:5; 3:1; 5:6; „7 Duchów Boga” to biblijna symbolika pełni, kompletności i zupełności działania Boskiego [znaczenie biblijnej symboliki liczby „7”]).

24 starszych w złotych koronach na tronach wokół tronu Boga = niewolnicy Boga posiądą oni Królestwo Boże/Niebios w niebie (wymiar niebiański) u boku Króla Pana Jezusa Chrystusa. Tworzyć ich będą także ‘pozostawieni przy życiu’, opatrzeni ‘pieczęcią’ zbawienia i ocalenia oraz ‘porwani’ tuż przed Armagedonem jako określona lecz symboliczna grupa „144tys.” (Objawienie 4:4; 5:8-10; 6:17 do 7:4; 14:1-5; 21:1; porównaj 1Tesaloniczan 4:15-17; 1Piotra 3:13).

Dwaj świadkowie Boga w worach = dwaj prorocy = drugie biada (tylko część końcowa)krótka 3,5 roczna, dosłownie „1260 dni”, działalność ‘dawania świadectwa prawdy’ przez rzeczywistych ‘świadków Boga’, zakończona ich chwilową klęską czy porażką. Polega ona na demaskowaniu kłamstwa oraz potępianiu ohydnych czynów przede wszystkim obłudnych przywódców religijnych. Zdaje się, że szczególne potępienie ze strony tych ‘świadków Boga’ dotyka ‘organizację Jehowy’/quasi-Boża, zwłaszcza jej liderów. Dlaczego sposoby i metody działania symbolicznych ‘dwóch świadków i proroków’ mają być tak skuteczne jak ‘plagi [ciosy], jak potężne ‘uderzenia’? Dlatego, że mają oni wsparcie Boże i niepodważalne swe świadectwo’, ponieważ często przez wiele lat byli związani z ‘organizacją Jehowy’/quasi-Boża. W związku z tym są naocznymi świadkami jej grzechów. To proroctwo wyraźnie nawiązuje do działalności proroka Bożego Eliasza, 3,5 letniego okresu suszy i do plag sprowadzonych przez Mojżesza na Egipt (Objawienie 11:1-14; 21:8; 22:15; Jana 8:17 bt; 18:37; Jeremiasza 5:14 nwt-pl; porównaj i rozważ 1Królewska 17:1-24; 18:1-46; 2Królewska 1:9-16; Łukasza 4:25; Jakuba 5:17; 2Mojżeszowa 7:1 do 10:29).

Dzień Pański = dzień Pana dosłownie z gr. ‘dzień należący do Pana’. Z nauki Pisma Świętego jednoznacznie wynika, że jest to przede wszystkim wielki dzień Wszechmocnego Boga” Ojca [JHWH]. A także jest to „dzień” Pana Jezusa Chrystusa, Pomazańca Bożego, Wykonawcy woli Boga. „Dzień Pański” związany jest z ‘wielkim dniem Ich gniewu’, ale i Ich sądu, także nad umarłymi oraz zakończony ocaleniem Ich wiernych. Kiedy rozpocznie się „trzecie biada” ‘panowanie nad światem przejmie Pan Bóg i Jego Pomazaniec (Chrystus)’. Postępować wtedy będzie okazywanie narodom tego świata „gniewu Boga” przez metaforyczne ‘wylewanie na ziemię siedmiu złotych czasz pełnych gniewu Boga’. Będą to w gruncie rzeczy porażające i pustoszące ten świat ‘ostatnie ciosy [plagi, uderzenia] gniewu Boga’. Osiągną one zamierzony cel Boski i doprowadzą do apogeum, sytuacji zwanej Armagedon. Gdzie nastąpi totalna i wieczna klęska wszystkich formacji oraz struktur tego złego świata ludzkiego (Objawienie 1:10; 6:17; 11:14-19; 14:6,7; 15:1,6-8; 16:1,14,16 (1-21); 19:11-21; Łukasza 17:22-36; 1Koryntian 1:8; 2Koryntian 1:14; Filipian 1:6,10; Dzieje 17:30,31; porównaj Izajasza 13:6,9; 61:2; Joela 1:15; 2:11; 3:4 /2:31/; 4:14 /3:14/; Sofoniasza 1:14-18; 2:2,3; 3:8; Malachiasza 3:2,19 /4:1/,23 /4:5/; Mateusza 24:29-31; Marka 13:24-27; Łukasza 21:25-28).

Jezioro ognia i siarki = druga śmierć wieczna klęska, wieczny niebyt i wieczne zniszczenie. ‘Śmierć i piekło [gr. ‘hades’, kraina zmarłych, grób] zostanie wrzucone do jeziora ognia i siarki’ (Objawienie 2:11; 19:20; 20:6,10,14,15; 21:8; porównaj 1Mojżeszowa 19:24,25).

Niewiasta i jej Nasienie (Potomstwo) – alegoryczna małżonka Boga. Jego zjednoczona w JEDNO święta rodzina niebiańskich i ziemskich stworzeń rozumnych, wszyscy ‘niewolnicy Boga’. Potomstwem [dosł. Nasieniem gr. ‘sperma’] niewiasty’ jest Pan Jezus Chrystus, a Jego ziemscy ‘bracia dzięki krwi Baranka’ są święci, bo oczyszczeni z grzechu i należą do Niego, do ‘Jednego Potomka’. Są z Nim „jedną Osobą w jedności”, dlatego są też ‘Potomstwem’ w Nim, „w Jezusie Chrystusie”, a także zarazem są Jego czystą i świętą ‘oblubienicą, małżonką Baranka’. W związku z tym są nie tylko ‘braćmi’ dla siebie nawzajem i ‘współniewolnikami’, ale także dla poszczególnych stworzeń Bożych w niebie. Każdy z nich bowiem ma tego samego Ojca oraz Boga, któremu jak niewolnik jest oddany. Wszyscy ostatecznie tworzyć będą zjednoczony w JEDNO, Boży świat ‘nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka prawość’. Pan Jezus dziedziczy ten cały, nowy świat oraz otrzymał od Boga Ojca pełną, całą władzę, aby nad tym światem panować ku wiecznej radości i szczęściu wszystkich go zamieszkujących (Objawienie 5:5; 12:1-17; 19:7-10; 21:1-5,9,10; 22:9,14,16; porównaj 1Mojżeszowa 3:15 bp, bt, bg, wuj; Galacjan 3:16,27-29 nwt-pl; Łukasza 8:21; Mateusza 12:50; 28:18; 2Piotra 3:13; Hebrajczyków 1:2 bw; porównaj Psalm 2:6-12).

Nowe imięnowa misja, rola i godność (Objawienie 2:17; 3:12; porównaj 19:12).

Nowe niebo i nowa ziemia = Raj Boży zjednoczony w JEDNO nowy świat niebiański i nowy świat ziemski, ludzki jako obszar i terytorium Królestwa Bożego/Niebios należący do Boga i zarządzany przez Jego ‘Dziedzica’ Pana Jezusa Chrystusa! (Objawienie 2:7; 22:2; 21:1,5 bw; 19:9 bpd; porównaj Efezjan 1:10; Kolosan 1:13-20; 2Piotra 3:13; Mateusza 19:28; 6:9,10 bw; Hebrajczyków 1:2 bw).

Pierwocinypierwsze ‘zbiory żniwa’, ‘pozostawieni przy życiu’, ocaleni i ‘porwani’ tuż przed Armagedonem, określona i symboliczna grupa „144tys.” „niewolników Boga”. Kolejne, wielkie zbiory to ocalona ‘po przyjściu z wielkiego ucisku wielka rzesza’ niewolników Bożych, jednak nieokreślona i niepoliczona (Objawienie 6:17 do 7:4,9-17; 14:1-4; porównaj 1Tesaloniczan 4:15-17).

Pierwsze niebo i pierwsza ziemiato obecny zły świat nie tylko ludzki, „teraźniejsze niebiosa [niebo] oraz ziemia”, a które za sprawą tego samego Słowa [Bożego] odłożone są (i) zachowane dla ognia na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi”. Szatan diabeł to obecny „władca tego świata”, twórca ‘teraźniejszego nieba i ziemi’ czyli „pierwszego nieba i pierwszej ziemi”, które z dopuszczenia Bożego istnieją chwilowo. Oczywiście BógBył, Jest i BędzieStwórcą i Absolutnym, Wszechmocnym Władcą szeroko rozumianego Wszechświata — Wszechświata niebiańskiego, duchowego i materialnego, ziemskiego, ludzkiego. Po buncie w Edenie nastąpiło tymczasowe ‘przekazanie całej władzy’ przeciwnikowi i oszczercy Boga, czyli szatanowi diabłu oraz jego demonom. Wszyscy oni ‘zwodzą cały świat’, a więc ‘wprowadzają w błąd całą zamieszkaną ziemię’. Są to obecnie jeszcze nadal istniejące ‘nadziemskie władze, zwierzchności, władcy tego świata ciemności, złe duchy w okręgach niebieskich’ (Objawienie 21:1 bw; 1:8; 4:8; 11:15-18; 12:9 bp, nwt-pl; 2Piotra 3:7,10-14 bpd, bw; Jana 8:44 bt; 12:31; 14:30; 16:11; 2Koryntian 4:4 bw; Łukasza 4:5,6 bw; 1Jana 5:19 bt; ; Mateusza 25:41; Hebrajczyków 3:4 kow; Kolosan 1:15,16; Daniela 2:44; Efezjan 6:12 bw; Jakuba 4:4 nwt-pl 1Jana 2:15-17 bpd).

Pokolenia (plemiona) synów Izraela jego kontynuacją jest nowy Izrael, alegoryczny Jakub, czyli chrześcijański „Izrael Boży”. Są to ludzie należący do Chrystusa, zjednoczeni w JEDNO wszyscy „niewolnicy Boga”, którzy zostaną zbawieni i ocaleni. Znajdą się oni wraz z Panem Jezusem w Królestwie Bożym/Niebios „nowego nieba i nowej ziemi” jako ‘Jego oblubienica, małżonka’ = [chrześcijańskie] ‘Święte miasto’ = [chrześcijańska] ‘Nowa Jerozolima’ w wymiarze:

# Wymiar niebiański symboliczne „24 starszych w złotych koronach na 24 tronach” w ‘nowym niebie’ to „niewolnicy Boga” z „pierwszego zmartwychwstania” i „porwane”, ocalone w Armagedonie, określone i symboliczne „144 tys. kupionych z ziemi” ludzi jako chrześcijańskie „pierwociny”.

# Wymiar ziemski, ludzki „niewolnicy Boga” z „pierwszego zmartwychwstania” na ‘nowej ziemi’ oraz po „przyjściu z wielkiego ucisku”, ocalona w Armagedonie i nieokreślona „wielka rzesza” chrześcijan na ‘nowej ziemi’, do której ostatecznie dołączą „pozostali z umarłych”.

Ich opis: Objawienie 3:12; 4:4; 6:17 do 7:4,9-17; 11:2; 14:1-4; 20:4-6,11-15; 21:1-5,9,10,12; 22:19; Łukasza 1:31-33; Rzymian 2:28,29; Galacjan 4:26-29; 6:15,16; 1Tesaloniczan 4:15-17; porównaj Jana 5:28,29; Dzieje 24:15.

Smok = Wąż starodawnyszatan diabeł, przeciwnik i oszczerca Boga oraz Jego wiernych, który ‘zwodzi całą zamieszkaną ziemię/świat’, „władca tego świata” oraz „bóg tego świata” (Objawienie 12:9,10; Jana 12:31; 14:30; 16:11; 2Koryntian 4:4; porównaj 1Jana 5:19).

Syjon [chrześcijański]wielka rola i wielka władza wywyższonego przez Boga Ojca Pana Jezusa Chrystusa, Pomazańca Bożego i Króla Królestwa Bożego/Niebios „nowego nieba i nowej ziemi” (Objawienie 14:1; Mateusza 28:18; Dzieje 4:12; Rzymian 11:26; 1Piotra 2:6; Hebrajczyków 12:22; Efezjan 1:10,20-22; 2Piotra 3:13).

Szarańcza = pierwsze biadaszczególna i osobliwa działalność russell’owskich Badaczy Pisma Świętego, będących pod przemożnym wpływem swej ‘gwiazdy’  (Objawienie 9:1-12).

Świątynia Bogaobecnie to żywa Budowla zbudowana z wiernych Boga, w której przebywa Jego Duch Święty. Po Armagedonie ‘Świątynią Bóg i Baranek’, a więc bezpośrednie, bliższe i osobiste ‘pełnienie świętej służby w Jego Świątyni’ (1Koryntian 3:16; Objawienie 7:15; 21:22).

# Symbolika występujących w opisie Objawienia elementów świątynnych, które pojawiły się w niebie przed Bogiem Wszechmocnym:

* dziedziniec świątynny z ołtarzem ofiarnym (całopalnym) i morzem (umywalnią, basenem) wchodzi się do niego przez jedną ‘bramę’, którą jest JEDEN Chrystus, stając się ludźmi uznanymi przez Boga za prawych, na podstawie niewzruszonej wiary w Słowo Boże oraz w wartość i moc przelanej krwi Pana Jezusa, potwierdzoną chrztem wodnym „w imię Jezusa Chrystusa”. Bóg ‘zmywa’ grzechy oddanych, wiernych chrześcijan i uznaje ich za prawych. Dlatego też przez Pana Jezusa z czystym sumieniem, ustawicznie pełnią świętą służbę przed Bogiem Ojcem, czyli ‘składają stałą codzienną ofiarę wysławiania [dosł. pochwalną], to jest owoc warg wyznających Jego Imię’. Obejmuje to dawanie świadectwa czy świadczenie o Bogu Ojcu, Panie Jezusie i Prawdzie Słowa Bożego, potwierdzane wytrwale chrześcijańskim życiem do końca. Całkowite oddanie się i poświęcenie Bogu Ojcu i Panu Jezusowi, to jakby symboliczne całopalenie, ‘składanie ciała na ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu, jako wyraz rozumnej [świętej] służby Bożej’.

* Miejsce Święte i Najświętsze ze złotym ołtarzem (kadzielnym), świecznikiem siedmioramiennym i Arką Przymierza miła Bogu woń kadzidła to modlitwy ustawiczne kierowane do Niego. Zrozumienie Bożego Słowa Prawdy, Pisma Świętego jest możliwe dzięki korzystaniu ze światła Ducha Świętego ‘posłanego na całą ziemię’. Widok Arki Przymierza to symbol obecności Boga Ojca, Jego wystąpienie oraz działanie jako Władcy i Sędziego Wszechświata nie tylko materialnego.

Rozważ: Objawienie 4:5,6; 5:6,8; 8:3-5; 11:1,2,19; 14:15,17,18; 15:2,5-8; 19:7-9; dalej: Mateusza 4:4; 23:8-10; Jana 10:1,7,9; 14:6; 1Tymoteusza 2:5; Galatów 3:16,25-29; 6:15,16; Dzieje 2:38; 10:48; 1Piotra 3:20,21; Efezjan 2:8,9; 5:20,26; Tytusa 3:5; Hebrajczyków 10:19-22; 13:15,16; 1Jana 1:7,9; 2:1,2; Rzymian 6:3; 12:1,2; 10:9,10; porównaj Objawienie 1:9; 12:11; Mateusza 24:14; Marka 13:10.

Święte Miasto Boga [chrześcijańskie] = Nowa Jerozolima [chrześcijańska] = oblubienica, małżonka Barankawierni Boga i naśladowcy Pana Jezusa, którzy znajdą się z Nim w Królestwie Bożym/Niebios „nowego nieba i nowej ziemi”. A jest to obszar i terytorium wiecznego ‘dziedzictwa Jezusa’ i całego „Izraela Bożego”, czyli Jego „oblubienicy, małżonki Baranka” w szerokim zastosowaniu i znaczeniu (Objawienie 3:12; 11:2; 20:9; 21:1-5,9,10; 22:19; Mateusza 8:11; Łukasza 13:28,29; Hebrajczyków 12:22-24).

Trzecia część (ludzi) – „chrześcijaństwo tego świata”: zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis z tym złym światem ludzkim, zorganizowane, często zinstytucjonalizowane odstępstwo zwłaszcza religijne zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki (Objawienie 8:7-13; 9:15,18; porównaj Mateusza 7:13,14,21-23).

Trzecie biada ‘Królestwo Boże/Niebios’. Po objęciu w niebie ‘władzy nad światem przez Boga Ojca i Jego Pomazańca’ (Chrystusa) ten zły świat ludzki dotkną najpierw bardzo bolesne i ‘ostatnie ciosy gniewu Boga’. Jest to krótki lecz bardzo burzliwy 3,5 roczny okres przejściowy zakończony Ich zwycięstwem we wstrząsającym Armagedonie, zwanym najczęściej ‘dniem Pańskim’. Poprzedzony jednak ‘najpierw głoszeniem Ewangelii o Królestwie Bożym po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom’ (Objawienie 1:10; 6:17; 11:15-19; 12:9,10; 13:5; 14:6; 15:1; 16:14,16; 19:11-21; Mateusza 24:14; Marka 13:10).

Wielka rzesza (tłum) = rzesza (tłum) wieluto nie ogromny [gr. ‘megas’] tłum widziany w niebie, a wielonarodowy i nieokreślony, ‘tłum wielu’ chrześcijan widziany też w niebie, ocalony i zbawiony przez Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, podczas ‘wojny w ów wielki dzień Boga Wszechmocnego’ w Armagedonie. Ta niepoliczona rzesza wielu’ ludzi ‘przyjdzie z wielkiego ucisku’ i znajdzie się w Królestwie Bożym/Niebios „nowej ziemi”. „Nowa ziemia” i „nowe niebo” to przyszły zjednoczony w JEDNO nowy świat ziemski, ludzki i nowy świat niebiański. W przyszłości wiecznie zamieszkany obszar i terytorium Królestwa Bożego/Niebios należący do Boga i zarządzany przez Jego ‘Dziedzica’ Pana Jezusa Chrystusa! (Objawienie 7:9-17; następnie 16:14,16; 14:14-20; 19:11-21; 21:1-5 bw; 22:2 i dalej Efezjan 1:10; Kolosan 1:13-20; 2Piotra 3:13; Mateusza 5:5; 6:9,10 bw; 19:28; Hebrajczyków 1:2 bw)

# Wydaje się, że ‘ogromna [gr. ‘megas’] rzesza (tłum) w niebie’ z Objawienia 19:1-6 to nie do końca ta sama „wielka rzesza” (dosl. ‘rzesza wielu’) z Objawienia 7:9-17. Po zniszczeniu ‘nierządnego Babilonu wielkiego, religii tego świata, w niebie niebiański chór ‘wychwala Jah’ Boga. Jest to „głos ogromnej [gr. ‘megas’] rzeszy w niebie”, na który składa się głos „wszystkich niewolników” Boga. Do nich zaliczają siebie aniołowie jako ‘współniewolników’, a także „cztery stworzenia” [cherubowie] oraz ‘24 starszych w złotych koronach’ i oczywiście „wielka rzesza”, która nieco wcześniej ‘wyjdzie z Babilonu wielkiego’, a następnie zostanie ocalona i zbawiona po ‘wyjściu z wielkiego ucisku’ (Objawienie 7:9-17; 18:2-5,8,20,21; 19:7-10).

Uwaga! Wizje Apokalipsy dane Apostołowi Janowi, a dotyczące Królestwa Bożego „nowego nieba i nowej ziemi”, czyli „Raju Bożego”, zostały ukazane mu w niebie. Sam Jan to poświadcza:Potem zobaczyłem — oto w Niebie otwarte drzwi. I głos pierwszy, który usłyszałem, (…) powiedział: Wstąp tutaj, a pokażę ci to, co musi stać się potem” Objawienie 2:7 bpd; 4:1 bpd)

Wielkie trzęsienie ziemi, zaćmienie słońca i księżyca, spadające gwiazdymetaforyczny obraz wielkiego nieszczęścia w tym złym świecie ludzkim, zdemolowanym przez Boga w „trzecim biada”. Będzie to dokonywać się zaraz po ‘objęciu władzy nad światem’ w niebie przez Boga Ojca Wszechmocnego i Jego Chrystusa Pana Jezusa. Wtedy to ‘siedmiu aniołów z siedmioma złotymi czaszami napełnionymi siedmioma ostatnimi plagami [dosł.ciosami] gniewu Bożego’ będzie metaforycznie, szybko opróżniać ich zawartość. Cały, zły świat ludzki zostanie zrujnowany, dlatego ostatecznie utonie w mroku rozpaczy i lamentu. Dominujące nad tym światem religijno-polityczne „słońce” stanie się skandalicznie kiepskie, zwłaszcza w obrębie chrześcujaństwa tego świata. A wpływ jaki na podobieństwo „księżyca” będą wywierać wtedy na sprawy ziemskie ci przywódcy, będzie prowadził do nieszczęść, beznadziejności życia ludzkiego, do rozlewu krwi i śmierci. Ich „gwiazdy”, metaforyczne spadające meteoryty, to przede wszystkim wydają się być najpierw wyrzuceni wtedy z nieba na ziemię diabeł i demony oraz upadający religijni i polityczni władcy tego ich złego świata. Obecny zły świat ludzki, zwłaszcza religijno-polityczny, spotka ogromny ‘wielki wstrząs’ i wielkie, zdumiewające spustoszenie, prowadzące do ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii uwodzących, zwodniczych religii tego świata i do finalnej ‘wojny w wielkim dniu Boga Wszechmocnego’ zakończonej Armagedonem. Czy można więc dzisiaj ufać przywódcom religijnym i politycznym, zwłaszcza w obrębie chrześcijaństwa tego świata? (Objawienie 6:12-17; 11:14-19; 12:10; 15:1 do 16:21; 18:2-5,8,21; 19:11-21; porównaj paralelizm w Mateusza 24:29-31; Marka 13:24-27; Łukasza 21:25-28; Izajasza 13:10; Joela 3:4 [2:31]).

Wojska konnicy = drugie biadaszczególna, osobliwa i groźna działalność tzw. ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża (Objawienie 9:13-21).

Wyznaczony czasgr. ‘kairos’ i hebr. ‘mow’ed’, przejściowy i krótki okres (około 7 lat) ostatecznych działań Boskich, zwłaszcza przejęcie nad światem panowania przez Pana Boga i Jego Pomazańca. Finałem tego ‘wyznaczonego czasu’ będzie Boży Sąd nad światem ludzkim i Armagedon, zwany najczęściej ‘dniem Pańskim’. Wszechmocny Bóg ogłosi swój sprawiedliwy i prawomocny wyrok, a następnie zasądzona kara lub nagroda zostanie bezzwłocznie wykonana! (Objawienie 1:3,10; 11:15-18; 12:6,12,14; 22:10; porównaj Daniela 8:19; 11:27,29,35; 12:7).

Żniwo ziemiostateczny ‘zbiór dojrzałej winorośli ziemi’ jako ‘zbiór chwastu – synów Złegoi wykonanie wyroku Bożego na tym złym świecie ludzkim w sytuacji zwanej „Armagedon” (Mateusza 13:30,38-43 pau; 25:31-46 bt; Objawienie 14:14-20; 16:14,16; porównaj 19:15).

                   Symbolika liczb w Księdze Apokalipsy/Objawienia:

2 stanowcze potwierdzenie; np. „dwóch świadków Bożych – dwóch proroków”, „upadł, upadł Babilon wielki” (Objawienie 11:3,4; 14:8; 18:2; porównaj 4:4 [2x12=24])

3nacisk, presja lub nasilenie; np. „biada, biada, biada” (Objawienie 8:13; 16:13)

4symetria kwadratu, jego konfiguracja to sześcian – doskonała równowaga Boska lub powszechność (Objawienie 4:6; 7:1; 9:14; 20:8; 21:16)

6niedoskonałość lub grzeszność ludzka czy nieudolność, bezradność i bezsilność ludzkich działań; np. konfiguracja symboliki tej liczby to „666” w powiązaniu z liczbą „3” symbolizującą nacisk, presję lub nasilenie tej nieudolności. To tak jak „6” nie dorównuje „7” (Objawienie 13:18)

7pełnia, doskonałość, kompletność, uniwersalność, wszechstronność i zupełność Boskich działań; np. „7 pieczęci zwoju”, „głosy trąb 7 aniołów”, „głosy 7 gromów”, „7 aniołów z 7 ostatnimi ciosami gniewu Bożego”. Także ponadludzkie, zupełne działania szatana (Objawienie 5:1; 8:2; 10:3; 15:1; porównaj 1:20 oraz 12:3,4; 13:1; 17:9)

10całość, zupełność rzeczy ludzkich (Objawienie 2:10; 12:3,4; 13:1; 17:3,7,12,16)

12 biblijna symbolika Boskiej, doskonałej harmonii czy też zrównoważonego porządku niebiańskiego i ziemskiego; konfiguracja tej liczby to 2×12; 12×12=144 [liczba Fibonacciego i tzw. złota proporcja]; 12×1000; 12x12x1000=144000; np. „dwanaście plemion synów izraelskich”, „dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka” Objawienie 4:4; 7:4-8; 12:1; 14:1,3; 21:12,14,17; 22:2)

— „Przyjdź! Niech przyjdzie każdy, kto odczuwa pragnienie; kto tylko chce, niech czerpie darmo wodę życia” — Objawienie 22:17 br.

            Zapraszamy! Redakcja trzybiada.org

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Dodaj do ulubionych
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik

2 komentarze/y do artykułu Symbolika proroctwa Apokalipsy!

 • Dawid Kierej skomentował:

  Witam!
  Wierzycie w boskość Jezusa!
  Jak rozumieć w tym kontekście poniższe wersety?
  Dz 2,36 (bw) „Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i
  Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście”.
  To Bóg uczynił Jezusa Panem i zbawcą!
  Czy Ojciec nie jest wyższy od Syna?
  Podobnie czytamy w poniższym wersecie:
  Dz 5,31 (bw) „Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako Wodza i Zbawiciela, aby
  dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów”.
  Jak to rozumieć w świetle Biblii?
  Pozdrawiam

  • Redakcja skomentował:

   Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną i komentarz. Wierzymy w boskość Pana Jezusa, która wynika z nauki Pisma Świętego!

   Zgadzamy się z Twoją argumentacją, jednak trzeba ją uzupełnić kolejnymi wypowiedziami Słowa Bożego:

   Pan Jezus zapytał apostołów: „A wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie” (Mateusza 16:15-17 bw).

   „Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie; gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności” (Kolosan 2:8-10 bw).

   „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo”. „Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg ["Syn" - Textus Receptus i Interlinearny], który jest na łonie Ojca, objawił go” (Jana 1:1 bw; „Słowo było boskie” – nwt; 1:18 bw).

   Kiedy Tomasz ujrzał i przekonał się, że ma przed sobą zmartwychwstałego Pana Jezusa wykrzyknął: „Pan mój i Bóg mój!” Pan Jezus nie skorygował wypowiedzi czy przekonania apostoła. Z drugiej strony, nieco wcześniej do Marii Magdaleny sam zmartwychwstały Zbawiciel powiedział: „Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca; ale idź do braci moich i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego” (Jana 20:28,17 bw).

   Bez wątpienia Pana Jezusa władza, rola, godność, pozycja czy ranga są wyjątkowo ogromne! Jednak, jak to sam cytujesz Pismo Święte i wyciągasz słuszny wniosek: „To BÓG UCZYNIŁ Jezusa Panem i Zbawcą!” (Mateusza 28:18; Hebrajczyków 1:1-4 bw; Dzieje 2:36; 5:31 bw; porównaj Jana 14:28; 1Koryntian 11:3)
   Warto zapoznać się z naszym tematem: „Imię Boga i Imię Jego Pomazańca?”
   Serdecznie pozdrawiamy
   Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys