Symbolika proroctwa Apokalipsy!

Aktualizowany: 7.02.2018

#Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom [niewolnikom], co musi stać się niebawem, a [On] wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze [niewolnikowi] swojemu Janowi# — Objawienie 1:1 bp.

Alegoriamówić w przenośni, obrazowo; postać, motyw lub fabuła mające poza znaczeniem dosłownym stały umowny sens przenośny.

Metafora, przenośnia przeniesienie, czyli nowe znaczenie z obcego znaczenia.

Symbolznak rozpoznawczy: 1) znak, osoba, przedmiot itp., które coś oznaczają 2) osoba lub zwierzę będące uosobieniem czegoś

                                                #  SŁOWNIK #

                Alegorii, metafory i symboli Księgi Apokalipsy/Objawienia

                          W kontekście całej Biblii niektóre rozumiemy tak: 

Armagedonsymboliczne miejsce ostatecznej klęski wrogich Bogu Ojcu i Panu Jezusowi Chrystusowi władców tego świata i ich narodów. Wszyscy wielcy i okrutni władcy tego świata znajdą się nagle w sytuacji wstrząsającej, bez wyjścia — w wojennej konfrontacji z Wszechmocnym Bogiem i z Jego ‘Władcą królów ziemi’, Panem Jezusem. Dramat ten nastąpi w ‘wojnie w ów wielki dzień Boga Wszechmocnego’, zwany też ‘tłocznią przerażającego [dosł. szaleńczego] gniewu Boga Wszechmocnego’. Dojdzie wtedy także do totalnej, wiecznej klęski wszystkich formacji i struktur tego złego świata ludzkiego (Objawienie 1:5-7; 11:15; 12:10; 16:14,16; 14:14-20; 19:11-21; porównaj Sofoniasza 1:12,14-18; Izajasza 13:6-12; 63:1-3; Joela 3:14-21 (bw) [4:9-17 bt]).

Babilon wielki = wielkie miasto = nierządnica wielka „WIELKI BABILON, MATKA NIERZĄDU I WSZELKIEJ OBRZYDLIWOŚCI NA ŚWIECIE” to rodzaj podstępnej niewoli religijnej wymuszanej w imię rzekomej lojalności wobec Boga. W chrześcijaństwie także w imię rzekomej lojalności wobec Chrystusa. To zorganizowana globalnie tyrania religijna, która w przemożny sposób uzależnia od wszelakiej maści szaleńczego bałwochwalstwa. Dla Wszechmocnego Boga Ojca i Pana Jezusa jest ono ogłupiającą ‘obrzydliwością’ powodującą Ich wielki gniew. To opętani swą władzą przywódcy religijni, aby panować nad ludźmi, odurzają ich umysły tym ‘szaleństwem nierządu’!!! ‘Babilon’ w języku akadyjskim (chaldejskim) to dosłownie ‘brama boga’, lecz w języku hebrajskim nazywany jest ‘Babel’. Ta biblijna nazwa dosłownie znaczy ‘zamieszanie, pomieszanie, zamęt’. Więc tajemniczy „Babilon wielki” to ‘Zamieszanie wielkie’ – wielki i globalny zamęt religijny, a nie ‘brama do Boga’! Biblijnie zwany on jest takżewielką nierządnicą, (…), z którą królowie ziemi uprawiali nierząd i której winem nierządu upili się mieszkańcy ziemi”. Stąd „Babilon wielki” to uwodzące i zwodnicze religie tego świata! Przywódcy religijni ordynarnie manipulują ludzką religijnością zwaną fenomenem, aby utrwalać narzucaną przez nich niewolę i tyranię. Czynią to zwłaszcza uwodzące, zwodnicze i wpływowe religie chrześcijaństwa tego świata.

* W ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. Wielki kompromis religii z tym złym światem ludzkim to w gruncie rzeczy zorganizowane globalnie odstępstwo religijne. To religijno-polityczna i często zinstytucjonalizowana zdrada Wszechmocnego Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, Ich autorytetu oraz Ich nauki Pisma Świętego. Zanim religie tego świata dosięgnie wieczna klęska, najpierw nastąpi ich zaskakujący upadek, bowiem utracą one autorytet i stracą na znaczeniu! Ostatecznie nastąpi koniec tego jarzma niewoli religijnej oraz wielowiekowego, religijnego ‘tumanienia i mamienia’! (Objawienie 17:1-6,15-18 psz; 14:8; 18:2 do 19:3; porównaj Jakuba 4:4; 1Jana 2:15; Ezechiela 22:28; 23:35).

Baranek = Władca królów ziemi = Syn Człowieczy = Słowo BogaMichał [hebr. ‘któż jest jak Bóg’]  Pan Jezus Chrystus (Pomazaniec), który ‘został zabity i swoją krwią kupił Bogu ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu’. Wszechmocny Bóg Ojciec ustanowił Go nie tylko Najwyższym Władcą globu ziemskiego, lecz ustanowił Dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył”. Pan Jezus jest Wykonawcą, Wypełnieniem Słowa Bożego (Objawienie 1:5-7; 5:6-13; 6:16,17; 7:9-17; 12:7-11; 13:8; 14:1,4,10,14-16; 15:3; 17:14; 19:7-9,11-21; 21:9,14,22,23,27; 22:1,3; Hebrajczyków 1:2 bwporównaj Jana 1:1,14,29; 3:16; Mateusza 25:31-33; Daniela 7:13,14; 12:1).

Bestie – ziemskie organizmy polityczno-militarne, zwłaszcza ostatnie mocarstwa. W „wyznaczonym czasie końca” zradykalizują one swe działania i zostaną przez Wszechmocnego Boga zmotywowane, nawet wbrew własnej woli, aby wypełnić Boskie proroctwa. Największe i kluczowe z nich to:

# bestia z morza– globalny system polityczny tego świata, zwłaszcza w swej końcowej formie, wywodzący się ‘z morza’ ludzkości

#dwurożna bestia z ziemi = ‘fałszywy/kłamliwy prorok– ostatnie, dwuczłonowe i dominujące mocarstwo tego świata wywodzące się ‘z ziemi’, ze stabilniejszej, zamożnej części narodów. Ma ona ‘wykonywać całą władzę bestii z morza’

#szkarłatna bestia wychodząca z otchłani’ = ‘obraz/wizerunek/posąg bestii z morza’ – skrót ‘bestia z otchłani’, która już ‘wyszła’, dosł. ‘podniosła się’. Po zupełnym fiasku jej pierwszego wystąpienia, jest to więc drugie wcielenie tej ‘bestii’ na arenie świata. To niesamodzielny twór polityczny powstały z inspiracji ‘dwurożnej bestii z ziemi’ i najbardziej od niej zależny. Dlatego w Piśmie Świętym nazwany jest on tylko „wizerunkiem”, „posągiem” lub „obrazem” ‘bestii z morza’, globalnego systemu politycznego tego świata. Z Bożego punktu widzenia ‘bestia z otchłani’ stanie się ‘obrzydliwością [ohydą] spustoszenia’ ‘pełną bluźnierczych imion’, a to z powodu wyznaczonych jej ohydnych ról i swego obrzydliwego działania. W  proroctwie ujawniono, że ‘bestia z otchłani’ „jest ósmym [królem – organizmem politycznym] i jest z tych siedmiu [królów] — i idzie na zagładę”. „Tych siedmiu” to nic innego jak ‘bestia z morza o dziesięciu rogach i siedmiu głowach’, czyli globalny system polityczny tego świata, do którego należy także jej lider, ‘dwurożna bestia z ziemi’

       Kiedy ‘bestia z otchłani’ zostanie przez władców tego okrutnego świata ludzkiegopostawiona w miejscu świętym [świątynia], żywym – wierni Boga składający Jemu ‘stałą ofiarę pochwalną’, wszystko nieuchronnie zmierzać będzie do końca tego świata ludzkiego! Dlaczego? Dopuści się ona bowiem tzw. „bezczeszczenia świątyni” Bożej przez ‘usunięcie ustawicznej ofiary pochwalnejipowalenie prawdy na ziemię’. Z tego powodu ‘bestia z otchłani’ w proroctwie Daniela nazwana jest obrzydliwością [ohydą] spustoszenia’. Pozbawienie Boga ‘ofiary pochwalnej’ składanej stale przez Jego niewolników jest wobec Niego bardzo poważnym przestępstwem, tzw. przestępstwem [grzechem] spustoszenia’. Za deptanie’ „świętego miejsca” Boga Wszechmocnego [= bezczeszczenia Jego świątyni = deptanie Jego miasta świętego = deptanie Jego pięknej, świętej góry = dzisiaj chrześcijańscy wierni Boga] dopuszczających się go władców-przestępców spotka ostatecznie surowy wyrok Boży.

Ich opis: Objawienie 1:9; 11:2,7; 13:1-18; 14:9-12; 15:2; 16:2,10,13; 17:3,7-17; 19:10,20; Daniela 7:3,17; 8:11-13,17-19; 11:31; 12:11; Mateusza 4:10; 24:15; Marka 13:14; Hebrajczyków 13:15,16; Rzymian 12:1; 1Piotra 2:5,9.

Białe szatychrześcijańska tożsamość jako decydujący o życiu znak rozpoznawczy Chrystusowych zwycięzców, których wyróżniają stałe przymioty chrześcijańskie. ‘Biel’ swych ‘szat’, a więc swą świętość, czystość i prawość [usprawiedliwienie] uzyskuje się poprzez ‘pranie ich we krwi Baranka [Jezusa]. Tu niezbędna jest wiara w Zbawiciela Chrystusa, w wartość okupu i w moc Jego krwi oczyszczającej z wszelkiego grzechu (Objawienie 3:4,5,18; 4:4; 6:11; 7:9,13,14; 22:11-15).

Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZI = Ten, Który siedzi na tronie Żyjący na wieki wieków Tytuł Nieśmiertelnego i Odwiecznego Boga Ojca związany z Jego Imieniem JHWH, stąd wyrażenie „Alleluja” = „Chwalcie Jah”. Istnienie Absolutu, Wszechmocnego Boga jest dynamiczne. On cały czas ma wpływ na bieg wydarzeń swego niebiańskiego i materialnego, ludzkiego świata. Bóg „Przychodzi” stając się rozwiązaniem każdego problemu i to bez względu na sytuację czy potrzebę jaka się pojawi. Dlatego Wszechmocny Bóg najpierw ogłosi swój sprawiedliwy i prawomocny wyrok wobec tego świata ludzkiego, a następnie zasądzona kara lub nagroda zostanie bezzwłocznie wykonana! Tylko Bogu Ojcu należy oddawać ‘hołd’, gr. ‘proskyneō’ to dosł. akt uległości Wszechmocnemu Władcy i szczególnie głęboka cześć. Pan Jezus wyraźnie określił: „Panu Bogu swemu pokłon [gr. proskyneō’; dosł. ‘hołd’] oddawać i TYLKO jemu służyć będziesz” (Objawienie 1:4,8; 4:3,8-10 nbg-pl; 5:14 nbg-pl, Textus Receptus; 7:11; 11:16; 14:7; 15:4; 19:4,10; 22:9; 11:15-18; 19:1-21 nwt-pl; 2Mojżeszowa 3:14,15 nwt-pl; Mateusza 4:10 bw, bp, pau, eku).

Drzewo życia i rzeka wody życiapostanowienia Boskie, uznanie których i ustawiczne kierowanie się nimi prowadzić będzie do pełnego sensu i szczęścia życia wiecznego (Objawienie 2:7; 21:6; 22:1-5,14,17,19; porównaj 1Mojżeszowa 2:7-9).

Duch (Święty, Boży) = siedem Duchów Boga – „moc z wysokości”. Personifikacja Ducha Świętego w Biblii wynika z jego uniwersalnego, wszechstronnego i zupełnego działania w Boskiej misji. Stąd przed tronem Boga Ojca jest „siedem Duchów Boga”. Pan Jezus Chrystus posiada „siedem Duchów Boga’, a także posiada On siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię” (Łukasza 24:49; Objawienie 1:4; 4:5; 3:1; 5:6; „7 Duchów Boga” to biblijna symbolika pełni, kompletności i zupełności działania Boskiego [znaczenie biblijnej symboliki liczby „7”]).

Dwaj świadkowie Boga w worach = dwaj prorocy = drugie biada (tylko część końcowa)krótka 3,5 roczna, dosłownie „1260 dni”, działalność ‘prorokowania’ i ‘dawania świadectwa prawdy’ przez alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch świadków Boga – dwóch proroków’. Po tym wyznaczonym czasie ta misja specjalna autentycznych ‘świadków Boga’ zakończy się ich chwilową klęską czy porażką. ‘Prorokowanie’ to nie jest tym samym co wielkie i ostateczne ‘głoszenie Ewangelii wiecznej wszystkim [każdemu] mieszkańcom ziemi’. Ono ma dokonywać się tylko ‘przed [nad] wieloma ludami, narodami, językami i królami’. To ich ‘prorokowanie należy też rozumieć szerzej i polegać ma zwłaszcza na demaskowaniu kłamstwa oraz potępianiu ohydnych czynów przede wszystkim obłudnych przywódców religijnych. Szczególne potępienie ze strony tych ‘świadków Boga’ ma dotykać międzynarodową ‘organizację Jehowy’/quasi-Boża, z której oni w większości się wywodzą. Dokona się to w ramach kontynuacji proroctwa „drugiego biada”, które od początku dokładnie wypełnia ta wybitnie uwodząca i zwodnicza organizacja. Jednak ostatecznie proroctwo to zwraca się przeciwko niej samej! Zwłaszcza liderzy tej organizacji religijnej to zawzięci wrogowie tych symbolicznych ‘dwóch świadków i proroków’. Dlaczego sposoby i metody ich działania mają być tak skuteczne jak ‘ciosy [plagi], jak potężne ‘uderzenia’? Dlatego, że mają oni wsparcie Boże i niepodważalne swe świadectwo’, ponieważ często przez wiele lat byli związani z ‘organizacją Jehowy’/quasi-Boża. W związku z tym są naocznymi świadkami jej rażących i ohydnych grzechów. Symbolika tego proroctwa wyraźnie nawiązuje do działalności proroka Bożego Eliasza, 3,5 letniego okresu suszy i do plag sprowadzonych przez Mojżesza na Egipt. Przede wszystkim to Pan Jezus Chrystus jest ‘świadkiem wiernym i prawdziwym [prawdomównym]’ (Objawienie 1:5; 3:14; 10:1-11 do 11:1-14 /10:11 bg, ubg, nbg-pl, interlinearny/; 14:6,7; 21:8; 22:15; Mateusza 24:14; Marka 13:10; Jana 8:17 bt; 18:37; Jeremiasza 5:14 nwt-pl; porównaj i rozważ 1Królewska 17:1-24; 18:1-46; 2Królewska 1:9-16; Łukasza 4:25; Jakuba 5:17; 2Mojżeszowa 7:1 do 10:29)

24 starszych w złotych koronach na tronach wokół tronu Boga = niewolnicy Boga posiądą oni Królestwo Boże/Niebios w niebie (wymiar niebiański) u boku Króla Pana Jezusa Chrystusa. Tworzyć ich będą także ‘pozostawieni przy życiu’, opatrzeni ‘pieczęcią’ zbawienia i ocalenia oraz ‘porwani’ tuż przed Armagedonem jako określona lecz symboliczna grupa „144tys.” (Objawienie 4:4; 5:8-10; 6:17 do 7:4; 14:1-5; 21:1; porównaj 1Tesaloniczan 4:15-17; 1Piotra 3:13).

Dzień Pański = dzień Pana dosłownie z gr. ‘dzień należący do Pana’. Z nauki Pisma Świętego jednoznacznie wynika, że jest to przede wszystkim wielki dzień Wszechmocnego Boga” Ojca [JHWH]. A także jest to „dzień” Pana Jezusa Chrystusa, Pomazańca Bożego, Wykonawcy woli Boga. „Dzień Pański” związany jest z ‘wielkim dniem Ich gniewu’, ale i Ich sądu, także nad umarłymi oraz zakończony ocaleniem Ich wiernych. Kiedy rozpocznie się „trzecie biada” ‘panowanie nad światem przejmie Pan Bóg i Jego Pomazaniec (Chrystus)’. Postępować wtedy będzie okazywanie narodom tego świata „gniewu Boga” przez metaforyczne ‘wylewanie na ziemię siedmiu złotych czasz pełnych gniewu Boga’. Będą to w gruncie rzeczy porażające i pustoszące ten świat ludzki ‘ostatnie ciosy [plagi, uderzenia] gniewu Boga’. Osiągną one zamierzony cel Boski i doprowadzą do totalnej, wiecznej klęski najpierw religijnej. Następnie w apogeum, sytuacji zwanej Armagedonem, do klęski tego złego świata ludzkiego oraz wszystkich jego formacji i struktur.

Rozważ: Objawienie 1:10; 6:17; 11:14-19; 14:6,7; 15:1,6-8; 16:1,14,16 (1-21); 19:11-21; Łukasza 17:22-36; 1Koryntian 1:8; 2Koryntian 1:14; Filipian 1:6,10; Dzieje 17:30,31; porównaj Izajasza 13:6,9; 61:2; Joela 1:15; 2:11; 3:4 /2:31/; 4:14 /3:14/; Sofoniasza 1:14-18; 2:2,3; 3:8; Malachiasza 3:2,19 /4:1/,23 /4:5/; Mateusza 24:29-31; Marka 13:24-27; Łukasza 21:25-28.

Jezioro ognia i siarki = druga śmierć wieczna klęska, wieczny niebyt i wieczne zniszczenie. ‘Śmierć i piekło [gr. ‘hades’, kraina zmarłych, grób] zostanie wrzucone do jeziora ognia i siarki’ (Objawienie 2:11; 19:20; 20:6,10,14,15; 21:8; porównaj 1Mojżeszowa 19:24,25).

Niewiasta i jej Potomstwo (Nasienie) – alegoryczno-symboliczna małżonka Boga. Jego zjednoczona w JEDNO święta rodzina niebiańskich i ziemskich stworzeń inteligentnych. Wszyscy oni są ‘niewolnikami Boga’, ponieważ każdy z nich pełni dla Niego „rozumną służbę”. Potomstwem [dosł. Nasieniem gr. ‘sperma’] niewiasty’ jest „człowiek, Chrystus Jezus”, „Zbawiciel świata” i „Władca królów ziemi”. Już niebawem ta ‘niewiasta urodzi’, a więc wyda z siebie Tego, który „rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną” jako „Król królów i Pan panów”A Jego ziemscy ‘bracia dzięki krwi Baranka [Jezusa]w której ustawicznie „piorą swe szaty”są święci, bo oczyszczeni z grzechu i należą do Niego, do ‘Jednego Potomka’. Są z Nim „jedną Osobą w jedności”, dlatego są też ‘Potomstwem’ w Nim, „w Jezusie Chrystusie”, a także zarazem są Jego czystą i świętą ‘oblubienicą, małżonką Baranka’. W związku z tym są nie tylko ‘braćmi’ dla siebie nawzajem i ‘współniewolnikami’, ale także dla poszczególnych stworzeń Bożych w niebie, którymi są aniołowie, cherubowie czy serafowie. Każdy z nich bowiem ma tego samego Ojca oraz Boga, któremu jak niewolnik jest lojalnie oddany. Wszyscy ostatecznie tworzyć będą zjednoczony w JEDNO, Boży świat ‘nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka prawość’. Pan Jezus dziedziczył ten cały, nowy świat oraz otrzymał od Boga Ojca pełną, całą władzę, aby nad tym światem panować ku wiecznej radości i szczęściu wszystkich go zamieszkujących (Objawienie 1:1-8; 5:5; 12:1-17; 19:7-21; 21:1-5,9,10; 22:9,14,16; porównaj 1Mojżeszowa 3:15 bp, bt, bg, wuj; Galacjan 3:16,19, 27-29 nwt-pl; Łukasza 1:31-33; 2:10-14,29-32; 8:21; Mateusza 4:10; 12:50; 28:18; Jana 1:1-14,29; 4:42; 6:51; 1Jana 4:14; 1Tymoteusza 2:5,6; Rzymian 12:1; 2Piotra 3:13; Hebrajczyków 1:2 bw; porównaj Psalm 2:6-12).

Nowe imięnowa misja, rola i godność, zwłaszcza do Osoby Pana Jezusa Chrystusa (Objawienie 2:17; 3:12; porównaj 19:12).

Nowe niebo i nowa ziemia = Raj Boży zjednoczony w JEDNO nowy świat niebiański i nowy świat ziemski, ludzki jako obszar i terytorium Królestwa Bożego/Niebios należący do Boga i zarządzany przez Jego ‘Dziedzica’ Pana Jezusa Chrystusa! (Objawienie 2:7; 22:2; 21:1,5 bw; 19:9 bpd; porównaj Efezjan 1:10; Kolosan 1:13-20; 2Piotra 3:13; Mateusza 19:28; 6:9,10 bw; Hebrajczyków 1:2 bw).

Pierwocinypierwsze ‘zbiory żniwa’, ‘pozostawieni przy życiu’, ocaleni i ‘porwani’ tuż przed Armagedonem, określona i symboliczna grupa „144tys.” „niewolników Boga”. Kolejne, wielkie zbiory to ocalona ‘po przyjściu z wielkiego ucisku wielka rzesza’ niewolników Bożych, jednak już nieokreślona i niepoliczona (Objawienie 6:17 do 7:4,9-17; 14:1-4; 1Tesaloniczan 4:15-17).

Pierwsze niebo i pierwsza ziemiato obecny zły świat nie tylko ludzki, „teraźniejsze niebiosa [niebo] oraz ziemia”, a które za sprawą tego samego Słowa [Bożego] odłożone są (i) zachowane dla ognia na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi”. Szatan diabeł to obecny „władca tego świata”, twórca ‘teraźniejszego nieba i ziemi’, czyli „pierwszego nieba i pierwszej ziemi”. Ten zorganizowany przez diabła religijno-polityczny świat istnieje z dopuszczenia Bożego, lecz tylko chwilowo. Oczywiście BógBył, Jest i Przychodzi, ponieważ jest On Stwórcą i Absolutnym, Wszechmocnym Władcą szeroko rozumianego Wszechświata — Wszechświata niebiańskiego, duchowego i materialnego, ziemskiego, ludzkiego. Po buncie w Edenie nastąpiło tymczasowe ‘przekazanie całej władzy’ przeciwnikowi i oszczercy Boga, czyli szatanowi diabłu oraz jego demonom. Ich panowanie okazuje się okrutnym cynizmem i bezsensem, absurdem, bowiem wszyscy oni ‘zwodzą cały świat’, a więc ‘wprowadzają w błąd całą zamieszkaną ziemię’. Są to obecnie jeszcze nadal istniejące ‘nadziemskie władze, zwierzchności, władcy tego świata ciemności, złe duchy w okręgach niebieskich’.

Rozważ: Objawienie 21:1 bw; 1:8; 4:8; 11:15-18; 12:9 bp, nwt-pl; 2Piotra 3:7,10-14 bpd, bw; Jana 8:44 bt; 12:31; 14:30; 16:11; 2Koryntian 4:4 bw; Łukasza 4:5,6 bw; 1Jana 5:19 bt; ; Mateusza 25:41; Hebrajczyków 3:4 kow; Kolosan 1:15,16; Daniela 2:44; Efezjan 6:12 bw; Jakuba 4:4 nwt-pl 1Jana 2:15-17 bpd.

Pokolenia (plemiona) synów Izraela – dosłownie to potomkowie Abrahama, Izaaka i Jakuba nazwanego przez ich Boga Izraelem. Abrahamowi, swemu przyjacielowi Bóg złożył obietnicę i zawarł ‘wieczne i święte Przymierze’, że w jego linii rodowej pojawi się Potomek, w którym będą ‘błogosławione wszystkie narody ziemi’. Tym ‘Potomkiem’ jest Pan Jezus Chrystus! Jest On także Większym Mojżeszem, nowym ‘Pośrednikiem’, przez którego Bóg zawarł z Izraelem „Nowe Przymierze”. Jednakże cielesny Izrael jako naród wybrany został ostatecznie przez Boga odrzucony. Jego spadkobiercą stał się więc nowy Izrael, alegorycznych 12 synów Jakuba/Izraela, czyli chrześcijański „Izrael Boży”. Jest on kontynuacją dzieła czy planu Boga i związanego z nim Jego zamierzeń. Chrześcijańskim „Izraelem Bożym” są ludzie należący do Chrystusa, zjednoczeni w JEDNO wszyscy „niewolnicy Boga”, którzy zostaną zbawieni i ocaleni. Znajdą się oni wraz z Panem Jezusem w Królestwie Bożym/Niebios „nowego nieba i nowej ziemi” jako ‘Jego oblubienica, małżonka’ = [chrześcijańskie] ‘Święte miasto’ = [chrześcijańska] ‘Nowa Jerozolima’ w wymiarze:

# Wymiar niebiański symboliczne „24 starszych w złotych koronach na 24 tronach” w ‘nowym niebie’ to „niewolnicy Boga” z „pierwszego zmartwychwstania” i „porwane”, ocalone w Armagedonie, określone i symboliczne „144 tys. kupionych z ziemi” ludzi jako chrześcijańskie „pierwociny”.

# Wymiar ziemski, ludzki „niewolnicy Boga” z „pierwszego zmartwychwstania” na ‘nowej ziemi’ oraz po „przyjściu z wielkiego ucisku”, ocalona w Armagedonie i nieokreślona „wielka rzesza” chrześcijan na ‘nowej ziemi’, do której ostatecznie dołączą „pozostali z umarłych”.

Ich opis: Objawienie 3:12; 4:4; 5:5; 6:17 do 7:4,9-17; 11:2; 14:1-4; 20:4-6,11-15; 21:1-5,9,10,12; 22:19; 1Mojżeszowa 12:3; 17:1-9; 22:16-18; Jakuba 2:23; Psalm 105:8-10; Łukasza 1:31-33,72,73 bt; 22:20; Jeremiasza 31:31-37; Hebrajczyków 8:7-13; 9:15; Rzymian 2:28,29; 10:4; 11:1-35; Galacjan 3:8,14-29; 4:26-29; 6:15,16; 1Tesaloniczan 4:15-17; 1Tymoteusza 2:5; porównaj Jana 5:28,29; Dzieje 24:15.

Smok = Wąż starodawny = szatan diabeł – przeciwnik i oszczerca Boga oraz Jego wiernych, który ‘zwodzi całą zamieszkaną ziemię/świat’, „władca tego świata” oraz „bóg tego świata” (Objawienie 12:3-17; 13:1-18; 16:13; 20:2; Jana 12:31; 14:30; 16:11; 2Koryntian 4:4; porównaj 1Jana 5:19).

Syjon [chrześcijański]wielka rola i wielka władza wywyższonego przez Boga Ojca Pana Jezusa Chrystusa, Pomazańca Bożego i Króla Królestwa Bożego/Niebios „nowego nieba i nowej ziemi” (Objawienie 14:1; Mateusza 28:18; Dzieje 4:12; Rzymian 11:26; 1Piotra 2:6; Hebrajczyków 12:22; Efezjan 1:10,20-22; 2Piotra 3:13).

Szarańcza = pierwsze biadaszczególna i osobliwa działalność russell’owskich Badaczy Pisma Świętego, będących pod przemożnym wpływem swej ‘gwiazdy’  (Objawienie 9:1-12).

Świątynia Bogaobecnie to żywa Budowla zbudowana z wiernych Boga, ‘Jego niewolników’, w której przebywa Jego Duch Święty. Po Armagedonie ‘Świątynią Bóg i Baranek [Jezus], a więc bezpośrednie, bliższe i osobiste ‘pełnienie świętej służby w Jego [Boga] Świątyni’ (1Koryntian 3:16; Objawienie 7:15; 21:22).

# Symbolika występujących w opisie Objawienia elementów świątynnych, które pojawiły się w niebie przed Bogiem Wszechmocnym:

* dziedziniec świątynny z ołtarzem ofiarnym (całopalnym) i morzem (umywalnią, basenem) wchodzi się do niego przez jedną ‘bramę’, którą jest JEDEN Chrystus, stając się ludźmi uznanymi przez Boga za prawych, na podstawie niewzruszonej wiary w Słowo Boże oraz w wartość i moc przelanej krwi Pana Jezusa, potwierdzoną chrztem wodnym „w imię Jezusa Chrystusa”. Bóg ‘zmywa’ grzechy oddanych, wiernych chrześcijan i uznaje ich za prawych. Dlatego też przez Pana Jezusa z czystym sumieniem, ustawicznie pełnią świętą służbę przed Bogiem Ojcem, czyli ‘składają stałą codzienną ofiarę wysławiania [dosł. pochwalną], to jest owoc warg wyznających Jego Imię’. Obejmuje to dawanie świadectwa czy świadczenie o Bogu Ojcu, Panie Jezusie i Prawdzie Słowa Bożego, potwierdzane wytrwale chrześcijańskim życiem do końca. Całkowite oddanie się i poświęcenie Bogu Ojcu i Panu Jezusowi, to jakby symboliczne całopalenie, ‘składanie ciała na ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu, jako wyraz rozumnej [świętej] służby Bożej’.

* Miejsce Święte ze złotym ołtarzem (kadzielnym), świecznikiem siedmioramiennym i Arką Przymierza w Miejscu Najświętszym miła Bogu woń kadzidła to modlitwy ustawiczne kierowane do Niego. Zrozumienie Bożego Słowa Prawdy, Pisma Świętego jest możliwe dzięki korzystaniu ze światła Ducha Świętego ‘posłanego na całą ziemię’. Widok Arki Przymierza to symbol obecności Boga Ojca, Jego wystąpienie oraz działanie jako Władcy i Sędziego Wszechświata nie tylko materialnego.

Rozważ: Objawienie 4:5,6; 5:6,8; 8:3-5; 11:1,2,19; 14:15,17,18; 15:2,5-8; 19:7-9; dalej: Mateusza 4:4; 23:8-10; Jana 10:1,7,9; 14:6; 1Tymoteusza 2:5; Galatów 3:16,25-29; 6:15,16; Dzieje 2:38; 10:48; 1Piotra 3:20,21; Efezjan 2:8,9; 5:20,26; Tytusa 3:5; Hebrajczyków 10:19-22; 13:15,16; 1Jana 1:7,9; 2:1,2; Rzymian 6:3; 12:1,2; 10:9,10; porównaj Objawienie 1:9; 12:11; Mateusza 24:14; Marka 13:10.

Święte Miasto Boga [chrześcijańskie] = Nowa Jerozolima [chrześcijańska] = oblubienica, małżonka Baranka – ‘niewolnicy Boga’ i wierni naśladowcy Pana Jezusa, którzy znajdą się z Nim w Królestwie Bożym/Niebios „nowego nieba i nowej ziemi”. A jest to obszar i terytorium wiecznego ‘dziedzictwa Jezusa’ i chrześcijańskiego „Izraela Bożego”, czyli Jego bezgrzesznej, doskonałej i świętej „oblubienicy, małżonki Baranka” w szerokim zastosowaniu i znaczeniu. Jest to przyszły, zjednoczony w JEDNO nowy świat niebiański i nowy świat ziemski, ludzki! (Objawienie 3:12; 7:3,4,9-17; 11:2; 14:1-5; 19:7-9; 20:9; 21:1-5,9,10; 22:19; Mateusza 8:11; Łukasza 13:28,29; 1Piotra 2:21; 2Piotra 3:13; Galacjan 4:21-27; 6:15,16; Hebrajczyków 1:2 (gr. ‘panta’); 12:22-24)

Rozważ także — Objawienie 21:22-27; 22:1-5,14; 6:10,11; 11:14-19; 1:5,6; 5:9,10; 20:4-6,12,13; 1Koryntian 2:10; 8:6; 12:13-27; 15:22,23; 2Koryntian 11:2; Efezjan 1:9-11; 3:9; 4:6; 5:23-30; Filipian 3:20; Jana 1:3; Dzieje 3:21; Kolosan 1:16-20; Hebrajczyków 11:10,13-16; Psalm 125:2; Izajasza 2:2,3; 4:3; 52:1; 54:1; 60:1-22; 62:1-12; 65:17-19; 66:22; Ezechiela 20:40; Daniela 2:34,35,44,45; 7:18,22,25-27; 9:16,19,24; 12:1,2; Joela 2:32 (lub 3:5); 3:16,17 (lub 4:16,17); Sofoniasza 3:14; Zachariasza 1:14,17; 2:4,5; 8:1-8,20-23; Łukwsza 14:15-24; Mateusza 22:1-14; 25:34; 28:18; Rzymian 8:14-17; 9:6-16; 11:36)

Trzecia część (ludzi) – w ujęciu biblijnym to ^chrześcijaństwo tego świata^: zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis z tym złym światem ludzkim, zorganizowane religijnie i politycznie, często zinstytucjonalizowane odstępstwo zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki (Objawienie 8:7-13; 9:15,18; porównaj Mateusza 7:13,14,21-23).

Trzecie biada ‘Królestwo Boże/Niebios’. Po objęciu w niebie ‘władzy nad światem przez Boga Ojca i Jego Pomazańca’ (Chrystusa) ten zły świat ludzki dotkną najpierw bardzo bolesne i ‘ostatnie ciosy gniewu Boga’. Jest to krótki lecz bardzo burzliwy 3,5 roczny okres przejściowy zakończony Ich zwycięstwem we wstrząsającym Armagedonie, zwanym najczęściej ‘dniem Pańskim’. Poprzedzony jednak ‘najpierw głoszeniem Ewangelii o Królestwie Bożym po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom’ (Objawienie 1:10; 6:17; 11:15-19; 12:9,10; 13:5; 14:6; 15:1; 16:14,16; 19:11-21; Mateusza 24:14; Marka 13:10).

Wielka rzesza (tłum) = rzesza (tłum) wieluto nie ogromny [gr. ‘megas’] tłum widziany w niebie, a wielonarodowy i nieokreślony, ‘tłum wielu’ chrześcijan widziany też w niebie, ocalony i zbawiony przez Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, podczas ‘wojny w ów wielki dzień Boga Wszechmocnego’ w Armagedonie. Ta niepoliczona rzesza wielu’ ludzi ‘przyjdzie z wielkiego ucisku’ i znajdzie się w Królestwie Bożym/Niebios „nowej ziemi”. „Nowa ziemia” i „nowe niebo” to przyszły zjednoczony w JEDNO nowy świat ziemski, ludzki i nowy świat niebiański. W przyszłości wiecznie zamieszkany obszar i terytorium Królestwa Bożego/Niebios należący do Boga i zarządzany przez Jego ‘Dziedzica’ Pana Jezusa Chrystusa! (Objawienie 7:9-17; następnie 16:14,16; 14:14-20; 19:11-21; 21:1-5 bw; 22:2 i dalej Efezjan 1:10; Kolosan 1:13-20; 2Piotra 3:13; Mateusza 5:5; 6:9,10 bw; 19:28; Hebrajczyków 1:2 bw)

# Wydaje się, że ‘ogromna [gr. ‘megas’] rzesza (tłum) w niebie’ z Objawienia 19:1-6 to nie do końca ta sama „wielka rzesza” (dosł. ‘rzesza wielu’) z Objawienia 7:9-17. Po zniszczeniu ‘nierządnego Babilonu wielkiego, religii tego świata, w niebie niebiański chór ‘wychwala Jah’ Boga. Jest to „głos ogromnej [gr. ‘megas’] rzeszy w niebie”, na który składa się głos „wszystkich niewolników” Boga. Do nich zaliczają siebie aniołowie jako ‘współniewolników’, a także „cztery stworzenia” [cherubowie] oraz ‘24 starszych w złotych koronach’ i oczywiście „wielka rzesza”, która nieco wcześniej ‘wyjdzie z Babilonu wielkiego’, a następnie zostanie ocalona i zbawiona po ‘wyjściu z wielkiego ucisku’ (Objawienie 7:9-17; 18:2-5,8,20,21; 19:7-10).

Uwaga! Wizje Apokalipsy dane Apostołowi Janowi, a dotyczące Królestwa Bożego „nowego nieba i nowej ziemi”, czyli „Raju Bożego”, zostały ukazane mu w niebie. Sam Jan to poświadcza:Potem zobaczyłem — oto w Niebie otwarte drzwi. I głos pierwszy, który usłyszałem, (…) powiedział: Wstąp tutaj, a pokażę ci to, co musi stać się potem” Objawienie 2:7 bpd; 4:1 bpd)

Wielkie trzęsienie ziemi, zaćmienie słońca i księżyca, spadające gwiazdymetaforyczny obraz wielkiego nieszczęścia w tym złym świecie ludzkim, zdemolowanym przez Boga w „trzecim biada”. Będzie to dokonywać się zaraz po ‘objęciu władzy nad światem’ w niebie przez Boga Ojca Wszechmocnego i Jego Chrystusa Pana Jezusa. Wtedy to ‘siedmiu aniołów z siedmioma złotymi czaszami napełnionymi siedmioma ostatnimi plagami [dosł.ciosami] gniewu Bożego’ będzie metaforycznie, szybko opróżniać ich zawartość. Cały, zły świat ludzki zostanie zrujnowany, dlatego ostatecznie utonie w mroku rozpaczy i lamentu. Dominujące nad tym światem religijno-polityczne „słońce” stanie się skandalicznie kiepskie, zwłaszcza w obrębie chrześcujaństwa tego świata. A wpływ jaki na podobieństwo „księżyca” będą wywierać wtedy na sprawy ziemskie ci przywódcy, będzie prowadził do nieszczęść, beznadziejności życia ludzkiego, do rozlewu krwi i śmierci. Ich „gwiazdy”, metaforyczne, spadające meteoryty, to przede wszystkim wydają się być najpierw wyrzuceni wtedy z nieba na ziemię diabeł i demony oraz upadający religijni i polityczni władcy tego ich złego świata. Obecny zły świat ludzki, zwłaszcza religijno-polityczny, spotka ogromny ‘wielki wstrząs’ i wielkie, zdumiewające spustoszenie, prowadzące do ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii uwodzących, zwodniczych religii tego świata i do finalnej ‘wojny w wielkim dniu Boga Wszechmocnego’ zakończonej Armagedonem. Czy można więc dzisiaj ufać przywódcom religijnym i politycznym, zwłaszcza w obrębie chrześcijaństwa tego świata? (Objawienie 6:12-17; 11:14-19; 12:10; 15:1 do 16:21; 18:2-5,8,21; 19:11-21; porównaj paralelizm w Mateusza 24:29-31; Marka 13:24-27; Łukasza 21:25-28; Izajasza 13:6-12; Joela 3:4 [2:31]).

Wojska konnicy = drugie biada najpierw to szczególna, osobliwa i groźna działalność międzynarodowej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża, zwłaszcza wobec chrześcijaństwa tego świata. Następnie istotne proroctwo „drugiego biada” ostatecznie i zdecydowanie zwraca się przeciwko niej samej(Objawienie 9:13-21; następnie 10:1 do 11:14).

Wyznaczony czasgr. ‘kairos’ i hebr. ‘mow’ed’, przejściowy i krótki okres (około 7 lat) ostatecznych działań Boskich, zwłaszcza przejęcie nad światem panowania przez Pana Boga i Jego Pomazańca. Finałem tego ‘wyznaczonego czasu’ będzie Boży Sąd nad światem ludzkim i Armagedon, zwany najczęściej ‘dniem Pańskim’. Wszechmocny Bóg ogłosi swój sprawiedliwy i prawomocny wyrok, a następnie zasądzona kara lub nagroda zostanie bezzwłocznie wykonana! (Objawienie 1:3,10; 11:3,4,15-19; 12:6,12,14; 22:10; porównaj Daniela 8:19; 11:27,35 (29-31); 12:7,11,12).

Żniwo ziemiostateczny ‘zbiór dojrzałej winorośli ziemi’ jako ‘zbiór chwastu – synów Złegoi wykonanie wyroku Bożego na tym złym świecie ludzkim w sytuacji zwanej „Armagedon” (Mateusza 13:30,38-43 pau; 25:31-46 bt; Objawienie 14:14-20; 16:14,16; porównaj 19:15).

                   Symbolika liczb w Księdze Apokalipsy/Objawienia:

2 stanowcze potwierdzenie; np. „dwóch świadków Bożych – dwóch proroków”, „upadł, upadł Babilon wielki” (Objawienie 11:3,4; 14:8; 18:2; porównaj 4:4 [2×12=24])

3nacisk, presja lub nasilenie; np. „biada, biada, biada” (Objawienie 8:13; 16:13)

4symetria kwadratu, jego konfiguracja to sześcian – doskonała równowaga Boska lub powszechność (Objawienie 4:6; 7:1; 9:14; 20:8; 21:16)

6niedoskonałość lub grzeszność ludzka czy nieudolność, bezradność i bezsilność ludzkich działań; np. konfiguracja symboliki tej liczby to „666” w powiązaniu z liczbą „3” symbolizującą nacisk, presję lub nasilenie tej nieudolności. To tak jak „6” nie dorównuje „7” (Objawienie 13:18)

7pełnia, doskonałość, kompletność, uniwersalność, wszechstronność i zupełność Boskich działań; np. „7 pieczęci zwoju”, „głosy trąb 7 aniołów”, „głosy 7 gromów”, „7 aniołów z 7 ostatnimi ciosami gniewu Bożego”. Także ponadludzkie, zupełne działania szatana (Objawienie 5:1; 8:2; 10:3; 15:1; porównaj 1:20 oraz 12:3,4; 13:1; 17:9)

10całość, zupełność rzeczy ludzkich (Objawienie 2:10; 12:3,4; 13:1; 17:3,7,12,16)

12 biblijna symbolika Boskiej, doskonałej harmonii czy też zrównoważonego porządku niebiańskiego i ziemskiego; konfiguracja tej liczby to 2×12; 12×12=144 [liczba Fibonacciego i tzw. złota proporcja]; 12×1000; 12x12x1000=144000; np. „dwanaście plemion synów izraelskich”, „dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka” Objawienie 4:4; 7:4-8; 12:1; 14:1,3; 21:12,14,17; 22:2)

— „Przyjdź! Niech przyjdzie każdy, kto odczuwa pragnienie; kto tylko chce, niech czerpie darmo wodę życia” — Objawienie 22:17 br.

            Zapraszamy! Redakcja trzybiada.org

2 komentarze/y do artykułu Symbolika proroctwa Apokalipsy!

 • Dawid Kierej skomentował:

  Witam!
  Wierzycie w boskość Jezusa!
  Jak rozumieć w tym kontekście poniższe wersety?
  Dz 2,36 (bw) „Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i
  Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście”.
  To Bóg uczynił Jezusa Panem i zbawcą!
  Czy Ojciec nie jest wyższy od Syna?
  Podobnie czytamy w poniższym wersecie:
  Dz 5,31 (bw) „Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako Wodza i Zbawiciela, aby
  dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów”.
  Jak to rozumieć w świetle Biblii?
  Pozdrawiam

  • Redakcja skomentował:

   Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną i komentarz. Wierzymy w boskość Pana Jezusa, która wynika z nauki Pisma Świętego!

   Zgadzamy się z Twoją argumentacją, jednak trzeba ją uzupełnić kolejnymi wypowiedziami Słowa Bożego:

   Pan Jezus zapytał apostołów: „A wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie” (Mateusza 16:15-17 bw).

   „Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie; gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności” (Kolosan 2:8-10 bw).

   „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo”. „Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg [„Syn” – Textus Receptus i Interlinearny], który jest na łonie Ojca, objawił go” (Jana 1:1 bw; „Słowo było boskie” – nwt; 1:18 bw).

   Kiedy Tomasz ujrzał i przekonał się, że ma przed sobą zmartwychwstałego Pana Jezusa wykrzyknął: „Pan mój i Bóg mój!” Pan Jezus nie skorygował wypowiedzi czy przekonania apostoła. Z drugiej strony, nieco wcześniej do Marii Magdaleny sam zmartwychwstały Zbawiciel powiedział: „Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca; ale idź do braci moich i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego” (Jana 20:28,17 bw).

   Bez wątpienia Pana Jezusa władza, rola, godność, pozycja czy ranga są wyjątkowo ogromne! Jednak, jak to sam cytujesz Pismo Święte i wyciągasz słuszny wniosek: „To BÓG UCZYNIŁ Jezusa Panem i Zbawcą!” (Mateusza 28:18; Hebrajczyków 1:1-4 bw; Dzieje 2:36; 5:31 bw; porównaj Jana 14:28; 1Koryntian 11:3)
   Warto zapoznać się z naszym tematem: „Imię Boga i Imię Jego Pomazańca?”
   Serdecznie pozdrawiamy
   Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys