„SŁOWA TE SĄ PEWNE I PRAWDZIWE”

Aktualizowany: 22.10.2017

Dział tematyczny: Niezwykłe proroctwa wyznaczony czas końca!

„I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły” — Objawienie 21:1 bt.

       ZBLIŻA SIĘ „dzień Pański, ‘wielki dzień Boga, Władcy wszechrzeczy’ Boskie apogeum wstrząsających i radykalnych, ale też diametralnych i wspaniałych zmian. Czym bliżej będzie ta przełomowa chwila, tym szatan diabeł będzie zdeterminowany za wszelką cenę utrzymać swą władzę nad tym światem, czyli ‘pierwszym niebem i pierwszą ziemią’. Po to, aby ‘zrujnować i zwieść wszystkich’, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma [wyznaczonego] czasu”. Zmobilizuje on wszystkie swoje siły i środki, dokona radykalnych zmian zwłaszcza w swej sferze religijnej i politycznej. W „wyznaczonym czasie końca” jego narzędzia przemożnej władzy będą gotowe do ostatecznej wojny z Bogiem Ojcem i Panem Jezusem Chrystusem o panowanie nad światem. Jego głównymi instrumentami ‘zwodzenia całego świata’ ludzkiego czy ‘wprowadzania w błąd całej zamieszkanej ziemi’, będą wtedy prorocze:

(1)Babilon wielki, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi” zniewalające ludzi wszelkie zorganizowane globalnie religie tego świata, na czele ze zróżnicowanymi religiami chrześcijaństwa tego świata.

(2) Bestia z morza o wielkiej władzy nad wszystkimi narodami’ globalny system polityczny tego świata.

(3) Bestia z ziemi [= „fałszywy prorok”], zwodząca mieszkańców ziemi znakami, które będzie czynić przed bestią [z morza], będzie mówić mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz bestii [z morza] — dominujące mocarstwo tego świata.

(4) Obraz bestii [= bestia z otchłani], zostaną zabici wszyscy, którzy nie oddadzą pokłonu [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości bałwochwalczej najwyższej władzy tego świata] obrazowi bestii [z morza].

To dlatego Słowo Boże wskazuje na powagę sytuacji: „Tutaj ma znaczenie wytrwałość świętych, tych, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę w Jezusa” (Daniela 7:17; 8:17,19; Objawienie 1:8,10; 11:14-18; 12:9-12; 13:1-18; 14:6-12 nwt-pl; 16:14,16 bp; 17:1-6 nwt-pl; 18:2-8; porównaj 19:20).

Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] także z przekładu interlinearnego.

       Apostoł Piotr pod natchnieniem Bożym zapowiada: „Są jednak nowe niebiosa [niebo] i nowa ziemia, których oczekujemy zgodnie z Jego [Bożą] obietnicą, i w nich ma mieszkać prawość”. Apostoł Pana Jezusa niewątpliwie przywołuje na pamięć proroctwo Izajasza 65:17 i 66:22, do którego nawiązuje także Objawienie apostoła Jana w 21:1. Apostoł Piotr stwierdza też, że „teraźniejsze niebiosa [niebo] oraz ziemia za sprawą tego samego Słowa [Bożego] odłożone są (i) zachowane dla ognia na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi”. Księga Objawienia nazywa je ‘pierwszym niebem i pierwszą ziemią, które przeminą i morza [wzburzonych narodów] już nie będzie’. Powstają ważne pytania: Kiedy pojawiły się „pierwsze niebo i pierwsza ziemia”, czym one są i dlaczego muszą całkowicie ‘przeminąć’? Czym jest „niebo [niebiosa] nowe i ziemia nowa” i kiedy się pojawią? Postaramy się znaleźć odpowiedź w Piśmie Świętym (2Piotra 3:7,13 bpd; Izajasza 57:20,21).

                            Wymowna symbolika drzew w Edenie

       W Słowie Bożym czytamy: „I stworzył Bóg ludzi na obraz swój, na obraz Boga stworzył ich: stworzył mężczyznę i kobietę”. Sam Bóg stwierdził, „że wszystko, co uczynił, jest bardzo dobre”. „I zasadził Jahwe-Bóg na wschodzie ogród w Edenie [dosł. ‘przyjemność’], i umieścił tam człowieka, którego ukształtował”. Swe inteligentne istoty niezwykły Stwórca obdarzył darem wolnej woli, a więc i swobodą wyboru. Jednak korzystanie z tego daru nie miało prowadzić do rujnującej samowoli. Życie pierwszych, bezgrzesznych, czyli doskonałych ludzi było szczęśliwe, miało głęboki sens i mogło trwać nieprzerwanie, ale był pewien warunek. Słowo Boże mówi, że w środku raju Bożego, pięknego ogrodu Eden, rosły dwa drzewa nazwane przez Boga „drzewem życia” i „drzewem poznania dobra i zła”. Czytamy dalej: „Tak więc umieścił Jahwe [JHWH] człowieka w ogrodzie Eden, żeby go uprawiał i strzegł. Wówczas też Jahwe tak nakazał człowiekowi: Możesz spożywać owoce, według swego upodobania, ze wszystkich drzew tego ogrodu [w tym z ‘drzewa życia’]. Nie wolno ci jeść jedynie z drzewa poznania dobra i zła. Jeśli bowiem zjesz owoc z tego drzewa, nieuchronnie umrzesz”. Nakaz Boga Ojca był tylko niewielkim ograniczeniem wolności pierwszych ludzi, ale uwydatniał ważkie zasady. Bóg od początku nie narzuca się swym stworzeniom, ani nie przytłacza ich ogromem swej władzy i tak zapewne będzie czynił zawsze. Kiedyś Anna Dymna powiedziała: Człowiek ma żyć, to jego obowiązek, najwyższy zaszczyt, szansa i radość”  (1Mojżeszowa 1:27,31 bp; 2:8,9,15-17 bp, br).

       Symbolika tych drzew jest bardzo wymowna! Adam i Ewa mieli wolną wolę i swobodę wyboru. Mogli wybierać: żyć szczęśliwie – ciągle świadomie i rozmyślnie korzystać z „drzewa życia” lub wybrać „drzewo poznania dobra i zła” narażając się na cierpienie i śmierć w ‘przeklętej ziemi’. Pierwsi ludzie korzystając ustawicznie z „drzewa życia”, a nie z „drzewa poznania dobra i zła”, nie mieli być zdani wyłącznie na samych siebie. Ominąć ich miały dylematy moralne i niepewność swego losu, zwłaszcza w dalekosiężnej perspektywie. I to nawet gdyby nie pojawił się ‘Wąż Starodawny, zwany diabłem i szatanem’. Miłościwy, troskliwy i odpowiedzialny Bóg mając moralne prawo, a na uwadze dobro i szczęście ludzi, słusznie oczekiwał, że będą oni dobrowolnie ‘z całego swego serca, z całej swej duszy i z całego swego umysłu’ okazywać docenianie, wdzięczność, całkowite zaufanie, wiarę, miłość i posłuszeństwo swemu Wspaniałemu Ojcu. Będą świadomie i rozmyślnie odpowiedzialni przed swoim Świętym i Wszechmocnym Stwórcą. Przypominają się nam słowa z Izajasza 48:17 (bw): „Ja, Jahwe, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre, prowadzę cię drogą, którą masz iśćoraz z 5Mojżeszowej 30:19,20 (bp): Wybieraj życie, abyś żył i ty, i twoje potomstwo, miłując twego Boga, Jahwe, będąc posłusznym Jego głosowi i lgnąc do Niego; od tego bowiem zależy twoje życie” (1Mojżeszowa 2:7-9,15-17; 3:1-6,16-19; Objawienie 2:7; 12:9; Mateusza 22:37 bt).

                          ‘Pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminą’

       Szczęście pierwszych ludzi nie trwało długo. W umyśle pewnego Bożego stworzenia duchowego powstał ‘genialny’ plan zagarnięcia dla siebie władzy nad mieszkającymi na pięknym globie ziemskim ludźmi i urządzeniu wszystkiego po swojemu. Aby zrealizować swój plan, to właśnie tu i teraz musiał zacząć działać, ponieważ tak ‘wyśmienita okazja’ zapewne już nigdy nie powtórzyłaby się. Jako uzurpator chytrze przejął władzę nad ludźmi, a potem nad niektórymi jemu podobnymi stworzeniami, które stały się jego demonami. Zaczął on tworzyć ‘swoje niebo i swoją ziemię’, okrutne królestwo niewoli grzechu i śmierci, królestwo ‘ziemi przeklętej’ (zobacz znaczenie słowa ‘przeklęty’), które stały się jego szaleństwem bezsensu. Okazał pogardę swemu Świętemu, Wszechmocnemu Stwórcy i zrujnował szczęście ludzi, ponieważ zburzył Boski, doskonały porządek. Dopuścił się czynu wyjątkowo haniebnego, dlatego Pan Jezus powiedział: „On był od początku zabójcą i nie wytrwał w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Kiedy kłamie, mówi ze swego, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa”. W ten sposób Nasz Zbawiciel scharakteryzował obecnego „władcę tego świata”, twórcę ‘teraźniejszego nieba i ziemi’, czyli „pierwszego nieba i pierwszej ziemi”. Oczywiście BógBył, Jest i BędzieAbsolutnym, Wszechmocnym Władcą szeroko i biblijnie rozumianego Wszechświata — Wszechświata niebiańskiego, duchowego i materialnego, ziemskiego, ludzkiego. Pan Jezus nie zaprzeczył, że po buncie w Edenie nastąpiło chwilowe czy tymczasowe ‘przekazanie całej władzy’ szatanowi diabłu, czyli przeciwnikowi i oszczercy Stwórcy (czytaj Jakuba 1:14-16; porównaj Ezechiela 28:13-19; 2Koryntian 11:3; Rzymian 3:23; 5:12; 1Mojżeszowa 3:16-19; Jana 8:44 bt; 12:31; 14:30; 16:11; 2Koryntian 4:4 bw; Łukasza 4:5,6 bw; 2Piotra 3:7 bw; Hebrajczyków 3:4 kow; Kolosan 1:15,16; Objawienie 1:8; 4:8; 21:1 bw).

       Szaleńczym celem szatana jako „władcy tego świata” jest zwieść wszystkich ludzi, całe narody i postawić ich w opozycji do swego Stwórcy, aby Go przeklinały i uparcie trzymały się swej pozornej niezależności. Od początku diabeł budował swoje potworne imperium zła i dzisiaj włada wieloma okrutnymi jego elementami, którymi wywiera na społeczeństwo ludzkie olbrzymią presję i to w wyjątkowo zakłamany i chytry sposób. Apostoł Jan mówi o nim: „Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy Złego” oraz ‘Smok, Wąż Starodawny, nazywany diabłem i szatanem, zwodzący całą zamieszkałą ziemię [cały świat – bw]’. „Cały świat” wiruje w szaleńczym tańcu diabelskiego kłamstwa. Jak nie trudno było przewidzieć, nie do końca mu się to udaje, ponieważ niektórzy, nieliczni [np. Abel, Henoch, Noe, Abraham, Hiob, Mojżesz i inni] od początku niewzruszenie trzymali się Boga, co zapowiedziało już pierwsze Boże, alegoryczne proroctwo z 1Mojżeszowej 3:15. To proroctwo i kolejne mówią o definitywnym rozwiązaniu palącego problemu zasadności obecnego sprawowania władzy nad światem oraz zasadności i praworządności władzy Boga. Zanim nastąpi ta wyznaczona chwila, aby „Królestwo świata stało się Królestwem naszego Pana [Boga] i jego Chrystusa [Pomazańca], i będzie królował na wieki wieków”, musi nastąpić ostateczny kres „teraźniejszego nieba i ziemi”, czyli „pierwszego nieba i pierwszej ziemi” skażonych grzechem i śmiercią oraz obciążonych potwornym ogromem dokonanego zła. Boża obietnica zapowiada bowiem „nowe niebiosa i nową ziemię” Królestwa Bożego/Niebios, ‘w których mieszkać będzie prawość’ (Hioba 1:8-11; 2:1-10; 1Jana 5:19 bt; Daniela 2:44; Łukasza 1:32,33 bp; Objawienie 11:15-18; 12:9 bp; 21:1; 2; Piotra 3:7,10-14 bw).

       ‘Teraźniejsze i pierwsze niebo’, skonstruowana i rozbudowana przez szatana struktura władzy, dominuje nad ludzkością, a więc nad jego ‘teraźniejszą i pierwszą ziemią’, społeczeństwem ludzi bezbożnych i światem ‘nieprzyjaciół Boga’. Dlatego apostoł Paweł przypomina „niewolnikom Bożym”: „Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich”. Jeśli chcemy zachować przyjaźń z Naszym Bogiem to należy posłuchać Jakuba: „Cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Kto więc chce być przyjacielem świata, czyni siebie nieprzyjacielem Boga”. Także trzeba posłuchać apostoła Jana: „Nie kochajcie świata ani tego, co w świecie. Jeśli ktoś kocha świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest w świecie: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu oraz pycha życia, nie jest z Ojca, lecz jest ze świata. A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością; kto zaś pełni wolę Boga, ten trwa na wieki”. Porzucanie i odwracanie się od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, Pomazańca Bożego oraz szukanie przyjaźni poza Nimi, jest Ich zdradą, religijnym ‘cudzołóstwem’ i utratą miłości do Nich. Byłoby to opowiadanie się za haniebnym i potwornie złym światem diabła, światem absurdu i bezsensu, który „przemija”, a przecież ten kto „pełni wolę Boga, ten trwa na wieki” (2Piotra 3:7 bw; Izajasza 57:20,21 bt; 1Piotra 2:16; Efezjan 6:12 bw; Jakuba 4:4 nwt-pl 1Jana 2:15-17 bpd).

       Diabeł wielki manipulator, posłuży się swą przemożną, wszechobecną i wyjątkowo kłamliwą propagandą ‘zbierze królów całego świata na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmogącego — Armagedon’. W tej uznanej przez Boga sprawiedliwej wojnie nastąpi koniec świata ‘teraźniejszego i pierwszego nieba i ziemi’ oraz koniec dominacji szatana i jego demonów. Tuż przed nastąpi też ostateczny koniec potęgi „Babilonu wielkiego” wraz z jego wielowiekowym zwodzeniem i zniewoleniem religijnym. Najpierw jednak dotrze do ludzi radosna wiadomość: „Upadł, upadł wielki Babilon, który winem szaleńczego nierządu napoił wszystkie narody!” Co to będzie oznaczać? Trzeba będzie koniecznie w porę usłuchać Bożego wezwania kierowanego do wszystkich bogobojnych ludzi: (…) Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi [dosł. ‘ciosy’ od gr. ‘plēgē’] na niego spadające. Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi, śmierć i boleść, i głód, i spłonie w ogniu; bo mocny jest Pan, Bóg, który go osądził. (…) gdyż czarami twymi dały się zwieść wszystkie narody. W nim też znaleziono krew proroków i świętych, i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi”. „Jego sądy są prawdziwe i prawe. Bo wykonał wyrok na wielkiej nierządnicy, która swą rozpustą kaziła ziemię, i pomścił na jej ręce krew swoich niewolników”. Wreszcie skończy się i przeminie na zawsze „pierwsze niebo i pierwsza ziemia” królestwa diabła, królestwa ciemności, grzechu, cierpienia i śmierci, a więc wręcz niewyobrażalnego zła. Bóg jednak postanowił, że przez Pana Jezusa Chrystusa, swego Pomazańca wprowadzi ludzkość w swoje „królestwo życia” „nowego nieba i nowej ziemi, i w nich ma mieszkać prawość” (Objawienie 16:13,14,16 bw; 14:8 bp; 18:2-4,8,23,24 bw; 19:2,19-21 nwt-pl, bt; 20:1-3 bt; 21:1; Rzymian 5:17 bp).

Uwaga! Upadek i kres religii tego świata jako „Babilonu wielkiego” jest szeroko omówiony w temacie: ‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 26.

                         ‘Niebo nowe i ziemia nowa nie przeminą’

       Natychmiast po buncie w Edenie Bóg wypowiedział proroctwo o pojawieniu się Jego ‘Potomstwa’ [Jezus Chrystus], które dało nadzieję, że świat diabła wraz z nim samym przeminie bezpowrotnie. Bóg zawarł wieczne i święte przymierzez Abrahamem, swoim przyjacielem, które zapowiedziało: „Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi” oraz w Potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi”. Bóg potwierdził to przymierze jego synowi Izaakowi i wnukowi Jakubowi, od którego wywodzi się 12 pokoleń izraelskich narodu wybranego. Dzisiaj jest nim nowy Izrael, naród „Izraela Bożego w szerokim zastosowaniu i w ramach chrześcijańskiego „Nowego Przymierza”. Z królem Dawidem Bóg zawarł wieczne przymierze co do Królestwa, a jego ‘Potomkiem’ został Jezus Chrystus. Od początku Bóg przygotowywał solidny grunt pod swe „niebo nowe i ziemię nową”. Po raz pierwszy Boże proroctwo o stworzeniu „nowego nieba i nowej ziemi” wyraźnie pojawia się w Izajasza 65:17-25 (bw, nwt-pl; porównaj z 66:18-22). W szerokim i większym spełnieniu są one związane z alegoryczną Jerozolimą i jej górą Syjon, ze świętym miejscem wielbienia Boga i miejscem Jego władzy wykonawczej: „Bo oto stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; i nie będzie się w umyśle wspominać rzeczy dawniejszych ani nie przyjdą one do serca. Lecz wielce się radujcie i weselcie na zawsze z tego, co stwarzam, bo oto ja stwarzam Jerozolimę jako powód do radości, a jej lud jako powód do radosnego uniesienia. I będę się weselił z Jerozolimy i wielce radował z mego ludu; i już nie będzie w niej słychać głosu płaczu ani głosu żałosnego krzyku”. W przeciwieństwie do obecnie istniejącej sytuacji, Bóg zapowiada diametralne, gruntowne i głębokie przeobrażenia, czego następstwem będzie Jego Królestwo „nowych niebios i nowej ziemi”. Bóg zapewnia o tym chrześcijański „Izrael Boży” w szerokim zastosowaniu, czyli przyszłych mieszkańców tegoż „nowego nieba i nowej ziemi”: „Zła ani krzywdy nie wyrządzą na całej świętej mej Górze [Królestwa Bożego] mówi Jahwe”. Te wszystkie proroctwa jednoznacznie wiążą się z proroctwem Objawienia 21:1-6,27 (bp) gdzie czytamy: „Potem ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I Miasto Święte Nowe Jeruzalem ujrzałem , przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie BOGIEM Z NIMI. Otrze z ich oczu wszelką łzę, a odtąd już nie będzie śmierci. Ani żałoby, ani krzyku, ani trudu już [odtąd] nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Zasiadający na tronie: Oto wszystko czynię nowe. I mówi: Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe. I rzekł mi: Stało się. Jam jest Alfa i Omega, Początek i koniec. Ja spragnionemu dam darmo pić ze źródła wody życia. A nic nieczystego do niego nie wejdzie, ani ten, co czyni ohydne rzeczy i popełnia kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka” (1Mojżeszowa 3:15; 12:3 bt; 17:7; 22:16-18 bw; Łukasza 1:32,33,72,73 bp,bt; 22:20; Jakuba 2:23 bpd; Rzymian 2:28,29; Galacjan 3:16,26-29; 6:16 br; 2Samuela 7:16; Izajasza 11:1-12; Daniela 7:14; 2:44; porównaj Objawienie 7:9-17; 14:1).

       Jak już wykazaliśmy w poprzednich tematach, alegoryczne miasto Jerozolima i jej lud to „Święte Miasto” „Nowa Jerozolima”. A są nim bezgrzeszni, doskonali ‘niewolnicy Boga’, którzy wiecznie zamieszkają w Królestwie Bożym/Niebios „nowego nieba i nowej ziemi”. To obszar i terytorium wiecznego ‘dziedzictwa Jezusa’ i społeczeństwa nowego Izraela, „Izraela Bożego”, czyli „oblubienicy, małżonki Baranka [Jezusa] w szerokim chrześcijańskim zastosowaniu i znaczeniu. Przez Izajasza Bóg oświadcza: „Obwieszczam od początku to, co ma przyjść, i naprzód to, co się jeszcze nie stało. Mówię: Mój zamiar się spełni i uczynię wszystko, co zechcę”. Bóg nie zarzucił więc pierwotnego zamiaru, aby ludzie żyli w szczęśliwym „raju”, ale nawet go wielce rozszerzył. Do wiecznego „raju” Pan Jezus skierował  skazanego razem z nim na śmierć wierzącego w Niego złoczyńcę. Natomiast apostoł Paweł „został porwany do raju”, w którym przez chwilę już mógł przebywać. Pan Jezus zapewnił: „Zwyciężającemu dam jeść z drzewa życia, które jest w raju Bożym, wyraźnie nawiązując do głębokiego sensu symboliki „drzewa życia” z rajskiego ogrodu Eden. Dla ‘zwycięzców’ oznacza to nagrodę życia wiecznego, współuczestnictwo w wiecznym ‘dziedzictwie Jezusa’, które otrzymał od Ojca, czyli w Jego „nowym niebie i nowej ziemi” Królestwa Bożego, w wymiarze niebiańskim i ziemskim, ludzkim. Bóg postanowił ujawnić „tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się jego cząstką. Apostoł Paweł jeszcze raz podkreśla: „przez Niego [Jezusa] całkowicie [Bóg postanowił] pojednać ze sobą wszystko, co jest na ziemi i w niebie, wprowadzając pokój przez krew Jego krzyża”. Teraz lepiej rozumiemy Boże słowa pewne i prawdziwe: Oto wszystko nowym czynię”. To są „niezmienne rzeczy, w których jest niemożliwe, żeby Bóg skłamał” (Izajasza 46:10 bt; Łukasza 23:43 bt; 2Koryntian 12:4 nwt-pl; Objawienie 2:7 nwt-pl; 3:12; 21:1,2,5,9,10 bw; 22:6; Hebrajczyków 1:2 bw; 6:18 nwt-pl; Efezjan 1:10,11 bw; Kolosan 1:13,19,20 bpd; Jana 3:16,36).

       Jeszcze chwila, a ‘pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminą’, pojawią się wieczne „nowe niebo i nowa ziemia”. Będzie to Boskie odrodzenieczy ‘odtworzenie’ jak mówi Pan Jezus lub jak powiedział apostoł Piotr ‘czas odnowy [restytucji] wszystkich rzeczy’. Kierowane przez tyle wieków modlitwy do Boga Ojca zostaną  wreszcie wysłuchane, ponieważ rzeczywistością staną się jakże merytoryczne ich słowa: „Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi”. Królestwo Boże/Niebios stanie się wieczną Ojczyzną przyjaciół Boga, a oni posiądą jej „nowe niebo i nową ziemię”. A chodzi tu o zjednoczony w JEDNO nowy świat niebiański i nowy świat ziemski, ludzki(Objawienie 21:1,5 bw; Mateusza 19:28; 6:9,10 bw; Dzieje 3:21; Filipian 3:20)

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGO SŁOWA BOŻEGO !!!

 Więcej o ‘pierwszym niebie i pierwszej ziemi, które przeminą’ oraz o ‘nowym niebie i nowej ziemi, które nie przeminą’ czytaj w 30 częściowym omówieniu Apokalipsy w temacie: ‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

— Także tematy: „Mieszkańcy ‘nowego nieba i nowej ziemi’!” i „Życie wieczne — w ‘nowym niebie i nowej ziemi’!”

Czytaj pokrewne tematy:

Wstrząsający ‘dzień Ich gniewu’! Dlaczego?

„Zwycięzca, który zwycięży świat”!

— „Koniec niewoli i tyranii religijnej!

„Koniec chrześcijaństwa tego świata!”

— „Boskie ciosy zdemolują świat?!”

— „Ostatnie dni tego świata?!”

— „‘Wyraźne objawienie się Boga’ — kiedy?”

„‘Był i Jest’, „i Który Przychodzi”?”

— „Wprowadzenie proroctwa trzech ‘biada’ i ‘pierwsze biada’”

— „Proroctwo osobliwe — ‘drugie biada’!”

— „Znaki końca tego świata — ‘trzecie biada’!!!

— „Dokąd zmierza chrześcijaństwo tego świata?”

„Pana Jezusa znak obecności i końca świata!!!”

— „Niewolnicy Pana Jezusa a Jego znak obecności!!!”

„‘Dojdzie do swego kresu’ — kiedy?”

— „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???”

„To już ‘wyznaczony czas końca’?!”

— „Szokujące proroctwa Boga!

— „Dzień apokalipsy!”

— „Oto wszystko nowym czynię!!!”

— „Miejsce przyszłej i ocalonej ‘wielkiej rzeszy’!”

— Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys