ROK TEN NIE ISTNIEJE W NAUCE PISMA ŚWIĘTEGO!!!

Aktualizowany: 8.04.2016

Dział tematyczny: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm!

  „O, pełny wszelkiego oszustwa i wszelkiej przewrotności, (…)! Nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg Pańskich?” Dzieje 13:10 bw.

Dlaczego trzeba się tym zajmować: Kiedy po raz pierwszy zburzono i odbudowano świątynię jerozolimską???

       „STRAŻNICA” — organ tzw.‘niewolnika wiernego i roztropnego’ [uwaga! fałsz pojęciowy], a więc tak naprawdę „złego niewolnika” ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża Świadków Jehowy (skrót ŚJ.), ten powyższy fakt odnosi do okresu 607-537 p.n.e.. Nie chce ujawnić prawdy, ponieważ jest on ‘niewolnikiem niewiernym i nieroztropnym’, dlatego dalej uparcie głosi swoje fundamentalne kłamstwo i oszustwo o roku 607 p.n.e. dającym rok 1914.

     Wg publikacji „Strażnica” poszczególni władcy Babilonu panowali odpowiednio:

Nabuchodonozor     43 lata  (Nebukadneccar)

Ewil-Merodak          2 lata  (Awilmarduk)

Neriglissar               4 lata

Labashi-Marduk     9/12 (ok. 9 miesięcy)( Labaszimarduk)

Nabonid                   17 lat

(Źródło: Strażnica w11, 1.10 str. 29)

       Trzeba dodać do roku 539 te lata powyżej [539 p.n.e. Babilon przestał istnieć, a w 18 (lub 19) roku swego panowania Nabuchodonozor/Nebukadneccar zburzył Jerozolimę i świątynię]. 539+17+9/12+4+2+43 – 18(19) = 587 p.n.e. (lub 586). Czyli mamy w miarę dokładną datę zburzenia Jerozolimy i świątyni zgodną z chronologią świecką i biblijną.

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ !!!

                        Biblia mówi, że Babilon miał istnieć 70 lat:

       Rozważ Słowo Boże — Jer 25:11,12 bp; 29:10 br; Dan 9:2; 2Kron 36:21,22 bp; Ez 40:1 bw; 7×7=49 lat szabatów; prorok Ezechiel rozgranicza niewolę babilońską od czasu spustoszenia ziemi Judzkiej; „Strażnica” zamiast ‘dla Babilonu’ stosuje ‘w Babilonie’ sugeruje 70 lat niewoli babilońskiej; br — „Kiedy tylko zakończy się czas siedemdziesięciu lat, przyznanych Babilonowi. Izraelici byli w niewoli babilońskiej ok. 50 lat, mówi o tym w swoim dziele Józef Flawiusz. 587 p.n.e.  –  537 p.n.e.  = 50 lat. „Strażnica” 607 –  537 = 70 lat (różnica 20 lat). Według chronologii świeckiej i biblijnej panowanie Babilonu nad światem trwało 70 lat (609-539), jednak wg chronologii „Strażnicy” trwało 85 lat (624-539).

       ChronologiaStrażnicy

624 Nabuchodonozor zostaje królem Babilonu. Bitwa pod Karkemisz

607 początek okresu 70 letniej niewoli, zburzenie Jerozolimy przez Nabuchodonozora

539 Babilon dostaje się w ręce Medów i Persów

537 koniec 70 letniej niewoli Żydów

520 działalność proroka Zachariasza i Aggeusza

517 odbudowa świątyni w Jerozolimie

       Powyższa chronologia wzięta jest z leksykonu „Wnikliwe poznawanie Pism” oraz publikacji „Całe Pismo…” wydanych przez Towarzystwo „Strażnica”.

       Chronologia biblijna zgodna ze świecką

609 upadek Asyrii, władzę nad światem przejmuje na 70 lat Babilon, do roku 539 (Jer 25:11,12; 29:10)

606 pierwsze uprowadzenie jeńców żydowskich, jest wśród nich prorok Daniel (Dan 1:1,2; 2Krn 36:6,7)

604 Nabuchodonozor zostaje królem Babilonu. Bitwa pod Karkemisz (Jer 46:2)

597 drugie uprowadzenie jeńców – 7 rok Nabuchodonozora (2Krl 24:12; Jer 52:28), jest wśród nich prorok Ezechiel (Ez 40:1)

587 zburzenie Jerozolimy i świątyni przez Nabuchodonozora (2Krl 25:8-10; 2Krn 36:20,21; Jer 52:12), trzecie uprowadzenie jeńców (Jer 52:29)

582 czwarte uprowadzenie jeńców – 23 rok Nabuchodonozora (Jer 52:30)

539 koniec 70 lat dla Babilonu. Nastaje królestwo Medów i Persów

538 Cyrus zezwala Izraelitom powrócić do ojczyzny (2Krn 36:22,23; Ezd 1:1-3)

517 odbudowa świątyni w Jerozolimie zakończona. Koniec 70 lat dla zburzonej świątyni (Zach 1:12; 7:5; Agg 2:1-4)

                          … ___________________________________ …

       Biblia mówi, że … od zburzenia świątyni do jej odbudowania, także upłynęło70 lat.

       „Strażnica” — organ „złego niewolnika” ŚJ., ten fakt odnosi do okresu 607-537 p.n.e. i nie chce ujawnić prawdy, skrywa swoje fundamentalne kłamstwo i oszustwo o roku 607 p.n.e. dającym rok 1914. Jest to największy podstępny dogmat ‘niewolnika niewiernego i nieroztropnego’, czyli właśnie „złego niewolnika” ŚJ..

       Według chronologii świeckiej i biblijnej świątynia jerozolimska nie istniała 70 lat (587-517), wg chronologii „Strażnicy” świątynia jest odbudowywana 90 lat (607-517), a nie 70 lat. Jest to sprzeczne np. z Aggeusza 2:1-4, gdzie jest mowa, że żyły jeszcze osoby, które pamiętały świątynię przed zburzeniem. Ludzie ci musieliby mieć grubo ponad 90 lat (ok.100), co jest raczej niemożliwe. „Strażnica” umieszcza działalność proroka Zachariasza i Aggeusza ok. roku 520 p.n.e., a około 1.12.518 p.n.e. umieszcza spisanie proroctwa z Zachariasza 7:1-5 co się prawie zgadza z chronologią świecką (i biblijną), ale o dziwo, nie zgadza się ze ‘Strażnicową’ interpretacją proroctwa o 70 latach!!! ( zobacz „Wnikliwe poznawanie Pism” albo „Całe Pismo…”; rozważ Słowo Boże Zach 1:12 bw; 7:5 bw; Ag 2:1-4 bw).

       Trochę skróconego wyjaśnienia: Badacze Pisma Świętego i ‘organizacja Jehowy’ „7 czasów” odczytują jako 7 lat, które przeliczają na dni, a dni ponownie na lata. W ten naiwny i infantylny sposób wychodzi im 2520 lat przerwy w panowaniu dynastii królewskiej Dawida (zmanipulowane wersety Daniela 4:13,19-23; Łukasza 21:24). Uporczywie i fanatycznie trzymają się roku 607 p.n.e., jako rzekomej daty zburzenia świątyni jerozolimskiej, do której to daty dodają 2520 lat otrzymując rok 1914. A więc rzekomy rok ponownego objęcia władzy królewskiej przez Jezusa Chrystusa, Potomka z rodu króla Dawida. Dla Badaczy russellowskich data ta wiązała się z Armagedonem, czyli zagładą tego świata. Idol Świadków Jehowy, J.F. Rutherford sprytnie zakombinował ze zwodniczym ‘sztandarem roku 1914’ i przeflancował go do swej ‘organizacji Jehowy’, czyniąc go nieomylnym dogmatem wiary Świadków Jehowy. Już nie jako datę Armagedonu, ale jako rzekomy pewny fakt czy aksjomat niewidzialnego objęcia władzy w niebie przez Króla Pana Jezusa, a na ziemi przez Jego rzekomego pośrednika nazywającego siebie „niewolnikiem wiernym i roztropnym”. Jest to fałsz pojęciowy de facto jest on „złym niewolnikiem”. Dogmat ‘roku 1914’ do dzisiaj jest przede wszystkim głównym filarem ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża, zawzięcie i uparcie broniony, ponieważ dla jej „złego niewolnika” to fundamentalne oszustwo jest ‘być albo nie być’. Jednak trzeba jednoznacznie stwierdzić, że w nauce Pisma Świętego nie istnieje ‘rok 1914’!!! Ciągłe i fanatyczne trwanie w tym błędzie i oszustwie jest wielką katastrofą tego „złego niewolnika” ŚJ. (Mt 24:45-48). Trzeba do niego koniecznie skierować słowa ap. Pawła:

       „O, pełny wszelkiego oszustwa i wszelkiej przewrotności, (…)! Nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg Pańskich?” Dzieje 13:10 bw

                         … ___________________________________ …

                                    ‘Wyliczanki’ Badaczy Pisma Świętego

                       — niektóre powielane przez „złego niewolnika” ŚJ.

       Ponoć 6000 lat dziejów ludzkości upłynęło w 1873r. (1874) wg ŚJ. 100 lat później w 1974/75?

       Biblijne okresy to 1260 dni, 1290 dni, 1335 dni, 2300 wieczorów i poranków. 1260 dni przeliczono na lata twierdząc, że supremacja papieska miała trwać 1260 lat, licząc od 538 r., kiedy biskup Rzymu został biskupem Kościoła Powszechnego (papieżem), a zakończyło się w 1798r (1799) powiązane z Wielką Rewolucją Francuską, która trwała w latach 1789 1799.

       W stosunku do 1260 dni/lat: 1290 dni/lat różnicę 30 lat i 1335 dni/lat różnicę 45 lat zsumowano; 1798r (1799) + 75 lat = 1873r (1874). Ostatecznie rok 1874 przyjęto jako datę objęcia przez Jezusa Chr. władzy w niebie, dla ludzkiego oka niedostrzegalne (paruzja obecność).

       „7 czasów” z Księgi Daniela 4 rozdz. odczytano jako 7 lat, przeliczono na dni, a dni znowu na lata i wyszło 2520 lat. Licząc od rzekomej daty zburzenia świątyni 607 p.n.e + 2520 lat = 1914 rok, czyli data Armagedonu, zagłady tego świata. Okres 1874 1914 czyli 40 lat nazwano okresem żniwa, stąd tak bardzo wzmożona działalność Badaczy Pisma Świętego Ważne: spełnili proroctwo ‘pierwszego biada’ o ‘szarańczy z otchłani’ z Obj 9:1-12.

       Adwentyści wyliczyli cielesne przyjście Jezusa Chr. na rok 1844, a to poprzez dodanie 2300 dni/lat do daty 457 p.n.e (455 p.n.e. odbudowanie murów Jerozolimy Dan 9:25). Różnica (?) chyba wynika z nieuwzględnienia tego, że nie ma roku zerowego (p.n.e. n.e.).

       Trzeba powiedzieć, że ‘rok 1914’ został wykombinowany nie przez C.T. Russell’a, czy kogoś z Badaczy P.Ś., ale przez jego współpracownika N.H. Barbour’a, który pochodził ze środowiska ruchu adwentystycznego, to on porzucił szybko fundamentalną prawdę biblijną o okupie, zdradzając swą kiepską i jakże pobieżną znajomość Biblii Świętej.

       J.F. Rutherford podniósł zwodniczy ‘sztandar roku 1914’ i przeflancował go do swej organizacji ‘Bożej’, czyniąc go nieomylnym dogmatem. Dzisiaj jest on głównym filarem tej organizacji i jej „złego niewolnika”.

Ważne: ‘Organizacja Jehowy’/quasi-Boża kończy spełnianie proroctwa o ‘wojskach konnicyw ramach ‘drugiego biada’ z Obj 9:13-21.

Obszerną dokumentację przeciw doktrynie roku 1914 znajdziesz w książce: KWESTIA CZASÓW POGAN Carl Olof Jonsson

Zapoznaj się także z Rozpoznacie ich po ich owocach Człowiek zostaje przyjęty do kościoła za to w co wierzy, a wykluczony za to, co wieMark Twain

 Także MITY ŚJ. – ROK 1914;       MICHAŁ KURC – rok 1914!

— Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys