„PRZEBUDŹ SIĘ” — OTO „BIADA, BIADA, BIADA”!!!

Aktualizowany: 10.05.2016

Dział tematyczny: Chronologiczny scenariusz proroctwa potrójnego „biada”!

Przebudź się, śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus”. Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi”. (…) znów w osobliwy sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny”. Opamiętajcie się [zmieńcie myślenie], bo zbliżyło się Królestwo Niebios” Efezjan 5:14 nwt-pl; Objawienie 8:13 bp; Izajasza 29:14 bp; Mateusza 4:17 bpd.

                                 Fundamentalne trzy „biada”

       PROROCTWO Boże o TRZECH „biada” z Księgi Objawienia rozpoczyna się donośnym, metaforycznym wołaniem:Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi z powodu głosów trąby trzech pozostałych aniołów, którzy mają (jeszcze) trąbić!’” [hebr. i gr. znaczenie ‘biada’ to ‘lament’, ‘płacz’]. Prorocze TRZY „biada” ‘dręczą’, powodują „męczarnie”, nawet zabijają’, „wyrządzają szkodę” i kończą się wielkimi, Boskimi ‘ciosami’, powodującymi ‘wstrząsy’ polityczne i społeczno-religijne zakończone kresem tego świata. Dlaczego Wszechmocny Bóg działa w taki „przedziwny” sposób? Sam wyjaśnia: „Ponieważ lud ten zbliża się [do mnie] ustami i czci mię [tylko] wargami, lecz jego serce dalekie jest ode mnie, a jego cześć [bojaźń] dla mnie jest wyuczoną [dosł. wyćwiczoną, wyszkoloną] ludzką formalnościądlatego znów w osobliwy [dziwny] sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków [mędrców], przezorność jego przebiegłych [rozumnych] się skryje [zniknie – bt]. TRZY „biada” działają jakciosy[‘plagi’], mają skłonić ludzi donawrócenia się, okazania skruchy, odwrócenia się, opamiętania się’, do zmiany zdania, a dosłownie dozmiany umysłu. Polega to na okazaniu przez ludzi ‘bojaźni Bożej’ i porzuceniu złych uczynków w związku z ‘nadchodzącym wielkim dniem gniewu’ Wszechmocnego Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Do tego prowadzi jedyna droga, a jest nią usilne i ‘staranne’ poszukiwanie ‘zbawienia u Boga i u Baranka’, Zbawiciela, poprzez ‘wnikliwe’ poznawanie Słowa Bożego (Izajasza 29:13,14 bp, bw; Objawienie 6:17; 7:10; 8:13 bp; 9:5,10,19-21; 11:18; 12:12; 14:9-11; 15:1; 16:1,9,11; 19:15; 22:11,12; Dzieje 17:11 nwt-pl; Daniela 12:10 nwt-pl; porównaj koniecznie Joela 2:12,13; Mateusza 15:8,9; 1Koryntian 1:19-21).

       Dzisiaj Boskie objawienia poza Pismem Świętym nie istnieją! Wszelkie inne źródła objawienia — są kłamstwem! Najwyższy Autorytet zapewnia: (…) Bojaźń Boża to mądrość, a unikanie zła to wiedza prawdziwa”. Pan Jezus woła:Opamiętajcie się [zmieńcie myślenie], bo zbliżyło się Królestwo Niebios”. A mądry król Salomon uczy: „Początkiem mądrości jest bojaźń Pana [JHWH], a poznanie Świętego — to rozum”. W tych rozważaniach będziemy korzystać z przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl, porównując z wiodącym przekładem interlinearnym (Hioba 28:28 br; Mateusza 4:17 bpd; Przypowieści 9:10 bw).

UWAGA!!! To o czym tu mówimy, nie tyle zbiorowo co indywidualnie odnosimy do wszystkich ludzi należących do różnych kościołów, społeczności czy organizacji religijnych. Ostrze naszej krytyki dotyka szczególnie ich kierownicze gremia, które w zorganizowany i zinstytucjonalizowany sposób dopuszczają się zdrady Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa, Ich apostołów i proroków oraz zdrady i sprzeniewierzenia czy defraudacji Słowa Bożego — nauki Pisma Świętego. Ci opętani władzą przywódcy religijni odurzają umysły swych wiernych szaleńczym bałwochwalstwem wszelakiej maści, które wywołuje oczywisty gniew Boży. To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’!!!

— 1Koryntian 1:19 kow; porównaj Izajasza 29:14 bp; Mateusza 24:48 nwt-pl; Jeremiasza 8:5-9 bt; 17:13 bp; Ezechiela 22:28; 23:35,(1-49) bt; Efezjan 2:20; Jakuba 4:4; Objawienie 14:8 bpd, bp; 17:1-5,15; 18:3,23 bpd, bp.

       Kiedy rzetelnie i uczciwie spojrzy się na Boże apokaliptyczne proroctwo o TRZECH „biada”, to nie można mieć jakichkolwiek wątpliwości, że są one ułożone chronologicznie. Ponieważ jedno się kończy i dopiero nadchodzi następne. Czytamy: „Jedno biada przeminęło. Oto nadchodzą po tych rzeczach jeszcze dwa biada”. „Drugie biada przeminęło. Oto szybko nadchodzi trzecie biada” (Objawienie 9:12 nwt-pl; 11:14 nwt-pl).

       Usilne i uparte nieuznawanie tego chronologicznego porządku jest fałszowaniem i bezczelnym ukrywaniem jakże istotnego klucza zrozumienia proroctw nie tylko Księgi Objawienia!!! To na apokaliptyczne TRZY „biada” Pisma Świętego powinniśmy kierować swą szczególną uwagę, traktując je jako fundamentalne!!!

# Pierwsze ‘biada’” dokonało się, a była toSZARAŃCZA, która spadła na wielkie i odstępcze chrześcijaństwo tego świata — ‘trzecią część ludzi’. ‘Dręczyła’, czyli ‘kłuła’ czy ‘żądliła’ szczególnie wyniosłych, duchownych jego religii. Mamy tu uwagę — groźnym szkodnikiem jest tylko odbywająca wędrówki szarańcza stadna, tu symboliczna z groźnymi ogonami. Chodzi o działalność Badaczy Pisma Świętego, którzy pod wielkim wpływem C.T. Russell’a, swej biblijnej „gwiazdy” i za jego życia, demaskowali [‘rozszarpywali’] kłamstwa, obłudę i dogmaty religijne zwodniczego chrześcijaństwa tego świata. ‘Wyrządzali szkodę’ osłabiając jego autorytet, zwłaszcza religijny, także przez wprowadzanie w błąd. Występowanie ich i ta działalność trwała symboliczne „pięć miesięcy”, czyli ok. 35 lat, po czym spotkało ‘szarańczę zniszczenie w otchłani’, tak jak dosłowną szarańczę. Przestała ona istnieć wraz ze śmiercią ich biblijnej „gwiazdy” [zwanej jednoosobowo ‘niewolnikiem wiernym i rozumnym’] i z niespełnionymi nadziejami związanymi z ‘rokiem 1914’, które okazały się kłamstwem i religijną porażką (Objawienie 9:1-11; porównaj 8:7-12; 9:15,18; źródło: http://pastor-russell.pl).

Ważne! W ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to przede wszystkim zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis z tym złym światem, zorganizowane religijnie i politycznie, często zinstytucjonalizowane odstępstwo zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki.

# # /1 Drugie ‘biada’” rozpoczęło się na gruzach tego co pozostało po „szarańczy”. Biblijnie mówiąc: po ‘uwolnieniu czterech aniołów związanych nad wielką rzeką Eufrat’, wyłoniło się ono z symbolicznych ‘wielu wód’ „Babilonu wielkiego”. Chodzi o WOJSKA  KONNICY”, czyli działalność organizacji Świadków Jehowy, którzy wywodzą się z ludów i tłumów, narodów i języków’ zdominowanych przez zwodnicze religie tego świata. Są oni spadkobiercą i kontynuatorem dzieła „szarańczy”, ale o szerokim zasięgu i na większą skalę. ‘Wyrządzają szkodę’, bo skutecznie kruszą autorytet chrześcijaństwa tego świata, zwłaszcza religijny. Już nie tylko są odważne i niezłomne, ale groźne, radykalne i zdeterminowane w krzewieniu śmiercionośnego orędzia. Mają bowiem ‘ciosami’ [plagami] głoszonego orędzia nawet „zabić trzecią część ludzi”. A więc ogłosić, że odstępcze chrześcijaństwo tego świata wraz ze swymi religiami już jest ‘martwe’ przed Bogiem i zapowiedzieć najpierw jego nagłą zagładę religijną. Świadkowie Jehowy to tzw. ‘wojsko Jehowy’ posłuszne przede wszystkim swej organizacji ‘Bożej’, a dopiero potem Biblii Świętej. Skutecznie obnażają dogmaty religijne, kłamstwa, bałwochwalstwo, ogrom popełnionych grzechów, obłudę, upadek duchowy i moralny chrześcijaństwa tego świata. Jednak doktryny i dogmaty organizacji Świadków Jehowy (skrót ŚJ.), poza niewielkimi modyfikacjami, nie różnią się od tych, w które wierzyli i głosili Badacze Pisma Świętego. Dalej fanatycznie bronią kłamstwa związanego z ‘rokiem 1914’ jako nie podlegającego dyskusji, które pozostało głównym filarem tej organizacji religijnej. Jest to powielanie oczywistych, poważnych błędów swych ‘ojców’ czy ‘wodzów’, czyli wypaczeń Słowa Bożego oraz dalsze zawzięte, uparte utrwalanie żenującego i szalonego rewizjonizmu chrześcijańskiego. Od czasu pojawienia się „wojsk konnicy” ŚJ. w 1931 roku do dzisiaj, upłynęło już około 86 lat ich działalności, jednak ‘galop’ ich tak naprawdę rozpoczął się po II wojnie światowej. W proroctwie „wojskom konnicy” wyraźnie nie określono długości czasu ich występowania, chociaż niewątpliwie ich działalność ma się zamknąć w ramach proroctwa „drugiego ‘biada’”. Świadczyć to może o tym, że po wypełnieniu swej biblijnie wyznaczonej roli, dosięgnie ich ostatecznie „trzecie ‘biada’” i w końcu podzielą one los „Babilonu wielkiego”. Inna opcja jest bardzo mało prawdopodobna lub wręcz nieprawdopodobna. W tej pierwszej części proroctwo „drugiego ‘biada’” spełnia się dokładnie (Objawienie 9:12-21; 16:12; 17:1-6,15 bpd; 18:4,8,21; Mateusza 23:8-12; o zagładzie chrześcijaństwa ŚJ. najwięcej mówią w książce pt. „Narody mają poznać …”).

Koniecznie! Poznaj szerokie omówienie proroctwa z 9 rozdziału Ks. Objawienia dotyczącego ‘pierwszego biada’ „szarańczy” i ‘drugiego biada’ „wojsk konnicy”, w temacie: „‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 15 i część 16”.

# # /2Drugie ‘biada’to nie tylko dzieło proroczych „wojsk konnicy” ŚJ., ponieważ jest jego ciąg dalszy i część końcowa. A chodzi o szczególne proroctwo zawarte w Objawieniu rozdziale 10 i 11 do wersetu 14, który kończy się słowami: „Drugie biada przeminęło. Oto szybko nadchodzi trzecie biada”. Jedno jest pewne, wraz z ‘przemijającym drugim biada’ zakończą swą działalność prorocze „wojska konnicy” oraz „zakończą swoje świadczenie [dopełnią swego świadectwa bpd]proroczyDWAJ MOI [Boży] ŚWIADKOWIE W WORACH — DWAJ PROROCY’. Ci ‘dwaj Boży świadkowie w worach — dwaj prorocy’ „są jak dwa drzewa oliwne i dwa świeczniki, które stoją przed Panem [Bogiem] ziemi”. Jest to niewątpliwie symbolika związana z dawaniem „świadectwa o Jezusie” czy „świadectwa prawdzie”, bo jak mówi Pan Jezus: „świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe”. W czasach biblijnych wór pokutny był tradycyjną szatą żałobną. W wory pokutne ubierali się niekiedy hebrajscy prorocy — gdy głosili orędzia Boże o zbliżającym się wielkim nieszczęściu. Z powodu nagminnych ‘grzechów, i dopuszczania się zła, i postępowania niegodziwego, i buntowania się’ przeciw Bogu, prorocy ci przejawiając pokorę przed Bogiem sami okazywali skruchę, wzywali innych do skruchy i do porzucenia tej złej drogi. Dlatego prorocze „wory” pokutneto wyraz pokory, szczerości, wyrażenia skruchy i uznania czy wyznania swych grzechów przed Bogiem, a także okazanie pogardy czy raczej wstrętu splendorowi tego świata. Związane są także ze zmierzeniem i oczyszczeniem Bożym oraz z powierzeniem im orędzia Bożego,otwartego małego zwoju”, skierowanego do wielu z tego świata ludzkiego. „Dwaj prorocy” wystąpią lub raczej już występują, z zaszczytnym orędziem, które będzie słodkogorzkie, bo z jednej strony dotyczyć ma ‘dobrej nowiny’ o bliskim już ‘dokonaniu się tajemnicy Boga’, Królestwa Bożego. Z drugiej strony tym wstrząsającym orędziem o tragicznym zakończeniu tego złego świata, „ci dwaj prorocy” będą „zadawali męczarnie mieszkającym na ziemi”. Będą to czynić zwłaszcza obłudnym liderom religijnym i to zdaje się, że szczególnie wodzom grzesznej organizacji „wojsk konnicy” ŚJ., czyli międzynarodowej ‘organizacji Jehowy’ quasi-Bożej. Dlatego, że jest to kontynuacja proroctwa „drugiego ‘biada’, które od początku dokładnie wypełnia się na ich uwodzącej i zwodniczej organizacji religijnejJednak ostatecznie proroctwo to zdecydowanie zwraca się przeciwko niej samejJan jako ich ‘współniewolnik i brat’ odegrał proroczą rolę, polecono mu ‘zjeść zwój’, a radosno—wstrząsające orędzie skierowane zostanie nie tyle do, co przed [nad] wielu ludów, narodów, języków i królów’. A więc dotyczy nie koniecznie wszystkich. To nie jest ta sama wielka i ostateczna działalność z Objawienia 14:6 (nbg-pl), która będzie polegała na ‘głoszeniu wiecznej Ewangelii ludziom mieszkającym na ziemi; każdemu narodowi, plemieniu, językowi i ludowi’. Symboliczni „ci dwaj prorocy” to ‘pokorni i skruszeni niewolnicy Boży’, będą charakteryzować się postawą proroka Daniela ujawnoiną w jego modlitwie: „Zwróciłem swe oblicze do Pana Boga, aby Go prosić, zanosząc modlitwę i błaganie w poście, worze [pokutnym] i popiele. I modliłem się do Jahwe, mojego Boga, czyniłem wyznanie i mówiłem: O Panie, Boże wielki i straszliwy, strzegący Przymierza i miłosierdzia względem tych, co Go kochają i przestrzegają Jego przykazań. Zgrzeszyliśmy, popełniliśmy nieprawość, źleśmy postępowali, buntowaliśmy się, odstępując od Twoich przykazań i Twoich praw” (Jana 8:17 bt; 18:37; porównaj Objawienie 12:17; 19:10; 20:4; Daniela 9:3-5,20 nwt-pl, bp; porównaj Psalm 69:1-21,33-35 bp; porównaj Mateusza 18:16,19,20; „niewolnicy Boga” (nwt-pl) — Rzymian 6:22; 1Piotra 2:16 (Boży); 1Tesaloniczan 1:9; Tytusa 1:1; Jakuba 1:1; Objawienie 7:3; 10:2,5-11 /werset 11 według bb, bg, ubg, nbg-pl, interlinearny/; 11:3,4,7,10; 19:5; 22:3 oraz ‘współniewolnicy i bracia’ — 6:11; 19:10).

       ‘Pierwsze i drugie biada’ rozpoczynał kolejno metaforyczny ‘głos trąby piątego i szóstego anioła’ Bożego, stąd pewność, że proroctwa spełnią się niezawodnie. W myśl Pisma Świętego prorocza „szarańcza” była, a prorocze „wojska konnicy” jeszcze są niewątpliwie narzędziem Bożym, nie znaczy to jednak, że uznawane były czy są za lojalnych, Bożych przedstawicieli. W proroczym opisie ani słowem nie powiązano ich z „niewolnikami Boga” czy z ‘moimi [Bożymi] świadkami — prorokami w worach’ pokutnych, jak ma to miejsce w proroczej, dalszej i końcowej części „drugiego ‘biada’”. To była tylko „szarańcza” i to są tylko „wojska konnicy”, w charakterystyczny sposób odstające od obrazu ‘pokornych i skruszonych niewolników Bożych’. One co prawda wypełniają dokładnie swą proroczą misję, rolę, ale nie okazują ‘pokory i skruchy’. Dlaczego? Ponieważ dalej uparcie trzymają się swych fundamentalnych, rażących błędów i usilnie je utrwalają, dlatego też mają one tak niszczący wpływ. A czyni to szczególnie autorytarna instytucja ‘złego niewolnika wodza’ „wojsk konnicy” ŚJ., „który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę”. Jako lider-showman posiadł on władczą ‘magię słów’, którą dalej uwodzi swój ‘fanclub’, czyli obrzydliwie manipuluje ich uczuciami religijnymi. Owładnięty przemożnym narcyzmem zmierza już tylko do swej katastrofy. Jak mówi Pan Jezus: (…) tak to unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją”. Nie można ulegać emocjonalnej ekscytacji i nie wystarczy zadowalać się jakimś poziomem emocjonalnej religijności, która bywa często powierzchowna, jak również dogmatyczna i fanatyczna. Trzeba być człowiekiem bogobojnym i duchowym jak Hiob, o którym Bóg JHWH powiedział: „Jest to mąż nieskazitelny, prawy, bojący się Boga i unikający zła”. A to dzisiaj oznacza, że trzeba być „bratem” Pana Jezusa, ‘który słucha Słowa Bożego i wprowadza je w czyn’. Jak mówi ap. Paweł, że trzeba nauczyć się następującej zasady: Nic ponad to, co zostało napisane’. Trzeba koniecznie pamiętać o przestrodze Pana Jezusa, aby ‘nie dodawać i nie ujmować ze słów zwoju tego proroctwa’ jak i pozostałego Słowa Bożego, bo przecież(…) Pismo [Święte] nie może być naruszone” (Objawienie 7:3; 10:7; 11:3,4,7,10; Mateusza 15:6,8,9 bw; 23:8-12; 3Jana 9-11 bw; Hioba 1:8 bp; Łukasza 8:21; 1Koryntian 4:6 bp; Objawienie 22:18,19 bpd; Jana 10:35 bpd; porównaj Jana 4:23,24 bp).

               Tylko ci, co z drżeniem odnoszą się do Słowa Bożego!

Rozważ Słowo Boże:

       Bóg JHWH [ŚJ. Jehowa] sam mówi z kim przebywa: Bo tak mówi Ten, który jest Wysoki i Wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest ‚Święty’: Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych” (Izajasza 57:15 bw).

       Dalej mówi Bóg: (…) Lecz Ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego Słowa”. „Słuchajcie Słowa Pana wy, którzy z drżeniem odnosicie się do jego Słowa (…)” (Izajasza 66:2,5 bw).

       A także:(…) wtedy usunę spośród ciebie [lud Boży] wyniośle rozradowanych; (bp — zuchwałych twych pyszałków) i już nigdy nie będziesz wyniosłe na mej świętej górze [Królestwa Bożego]. Pozostawię też pośród ciebie lud pokorny i uniżony i ci znajdą schronienie w imieniu Jehowy [JHWH]. Pozostali z Izraela [Bożego, chrześcijańskiego] nie będą się dopuszczać nieprawości ani mówić kłamstwa, ani nie znajdzie się w ich ustach język oszukańczy; (…)” (Sofoniasza 3:11-13 nwt-pl).

       Pan Jezus zapewnił apostołów i nas wszystkich: „Jeśli ktoś Mnie miłuje, będzie przestrzegał mojego Słowa, i mój Ojciec będzie go miłował — i do niego przyjdziemy, i u niego urządzimy mieszkanie. Kto Mnie nie miłuje, moich słów nie przestrzega, a Słowo, którego słuchacie, nie jest moim (Słowem), lecz Ojca, który Mnie posłał”  (Jana 14:23,24 bpd).

       Dalej Słowo Boże: Tak rozprawiali między sobą czciciele Jahwe [JHWH], a Jahwe przysłuchiwał się uważnie. I napisano wobec Niego księgę pamięci o tych, którzy się boją Jahwe i czczą Jego Imię. Tych będę uważał — mówi Jahwe Zastępów — za swoją własność szczególną w dniu, w którym Ja wystąpię; i okażę im miłosierdzie, jak je okazuje ojciec synowi, który mu jest posłuszny. I znów zobaczycie różnicę między sprawiedliwym [prawym] a bezbożnym [złym], między tym, który Bogu służy, a tym, który Mu nie służy”  (Malachiasza 3:16-18 bp).

       Ta tylko „szarańcza” i te tylko „wojska konnicy” nie były i nie są społecznością czy organizacją ‘pokornych i przygnębionych na duchu, i którzy z drżeniem odnoszą się do Słowa Bożego’. Dlaczego? Religijnym kręgosłupem dla jednych były czy jeszcze są, wyjątkowe dzieła ich „gwiazdy”, a dla „wojsk konnicy” ŚJ. są nim symboliczne „konie”, czyli ich szczególne publikacje, a nie Prawda Słowa Bożego. Dlatego nie byli i nie są ‘z drżeniem słuchającymi Słowa Pana’, ani tymi ‘którzy się boją Jahwe i czczą Jego Imię’, i nie dla tych Bóg ma księgę pamięci”. Nie ‘tych będzie uważał za swoją własność szczególną w dniu, w którym wystąpi’. Bóg zapowiada sytuację: „I znów zobaczycie różnicę między sprawiedliwym [prawym] a bezbożnym [złym], między tym, który Bogu służy, a tym, który Mu nie służy”. Wśród symbolicznej „szarańczy” i symbolicznych „wojsk konnicy” ŚJ. byli i są zapewne poszczególni ‘pokorni i przygnębieni na duchu, i którzy z drżeniem odnoszą się do Słowa Bożego’. Znajdziemy ich niewątpliwie również w innych społecznościach, wspólnotach czy kościołach i organizacjach religijnych, którzy w „w czasie żniwa” okażą się zebraną i zbawioną „pszenicą”. A to dlatego, że jako poszczególne jednostki porzucą w końcu „Babilon wielki”, czyli ‘nierządne’ religie tego świata. Posiądą pełną świadomość, że to Chrystus wyprowadził nas z niewoli na wolność” i ‘każdy poniesie swój własny ciężar’. Dlatego ‘przestaną być niewolnikami ludzi’, ponieważzbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka”!!! (Mateusza 13:30,41-43 bt; Objawienie 7:10 bw; 9:16-19; 14:6-12; 18:2-5,8,21; Galacjan 5:1; 6:5; 1Koryntian 7:23 nwt-pl)

       Dzisiaj nie można wyraźnie dostrzec „różnicę (…) między tym, który Bogu służy, a tym, który Mu nie służy”. Ponieważ wszyscy ci, ‘którzy służą Bogu’ są najwyraźniej rozproszeni i nie tworzą religijnej instytucji zbawienia. Trzeba sobie głęboko uświadomić fakt, że nie istnieje biblijne pojęcie ‘religii prawdziwej’, ponieważ chrystianizm jest „drogą”, a nie jego instytucją czy organizacją. Czyż Nasz Pan, Jezus Chrystus nie powiedział też: „Królestwo Niebios podobne jest do zakwasu”, przez który „się wszystko [gr. dosł. ‘całe’] zakwasiło”. Chrystianizm jako wyraz Królestwa Bożego po skromnym początku, rozrasta i rozszerza się, a jego znaczny rozwój dokonuje się także poprzez ‘ferment [zakwas]’. W związku z tym Nasz Bóg Ojciec i Pan Jezus przede wszystkim zwracają uwagę na jednostkę. Dlatego dzisiaj nie ma prawdziwych kościołów, zborów czy wspólnot jako organizacji czy ‘arki’ zbawienia. Już pierwotne zbory zostały wyjątkowo skażone przez zasiane i wybujałe w nich „chwasty”. Pan Jezus dostrzega to skażenie i to na tyle wielkie, że w orędziu do siedmiu zborów mówi: „Lecz w [zborze] Sardach masz kilka [trochę] osób, które swoich szat nie splamiły i będą chodzić za mną w bieli, bo godni są”. Mówi o tym również apostoł Paweł: „Zdaję sobie sprawę, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie oszczędzą owczarni. Nawet wśród was znajdą się tacy, którzy będą głosili zgubne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów”. Nasz Zbawiciel uświadamia nam twardą prawdę: „Wejdźcie przez ciasną bramę; (…) Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia — i niewielu jest tych, którzy ją znajdują”. Pan Jezus jednak zapewnił: „gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich”. „A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy”. Zupełnie inaczej jest z tymi ‘którzy nie służą Bogu’, oni tworzą ogromne kościoły i wielkie instytucje czy organizacje religijne, „gdyż szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby, i wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą” (Dzieje 19:23 nwt-pl; 9:2; 22:4; 24:22; Jana 14:6; Objawienie 3:4 bp; Dzieje 20:28-30 bp; Mateusza 7:13,14 bpd; 13:24-50 bt; negatywne znaczenie ‘zakwasu’ — porównaj Mateusza 16:6,11,12; Marka 8:15; Łukasza 12:1; 17:34-36; 1Koryntian 5:6-8; Galacjan 5:3).

       Wiemy, że wyraźna ‘różnica’ między „pszenicą” a „chwastami” nastąpi w ‘godzinie próby’ i ‘godzinie sądu’, a potem ostatecznie w ‘godzinie żniwa ziemi’, kiedy najpierw liczne „chwasty” zostaną oddzielone od nielicznej „pszenicy”. Pan Jezus mówi w przypowieści: „Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza” i tak „dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli; jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony”. W „ów dzień” Bóg Nasz ‘postanowił bowiem zebrać narody, zgromadzić królestwa, by wylać na nie swoje rozgniewanie, cały żar swego gniewu. Zaprawdę, w ogniu Jego gniewu spłonie cała ziemia. Wówczas odmieni i oczyści wargi narodów, aby wszyscy wzywali Imienia Jahwe i wspólnie Mu służyli’. Bóg  poprzez Pana Jezusa ‘wydali zuchwałych pyszałków [„wyniośle rozradowanych” (nwt-pl) czy „pysznych samochwalców” (bt)], tak że nie będą się już wywyższali na świętej Jego górze. Pozostawi tylko lud pokorny i ubogi, który pokładać będzie nadzieję w Imieniu Jahwe’. O tym ‘ludzie pokornym i ubogim’ Wszechmocny Święty mówi: „i zgromadzę rozproszonych; okryję ich chwałą i sławą we wszystkich krajach, gdzie musieli znosić hańbę. W owym czasie sprowadzę was [do ojczyzny — „nowych niebios i nowej ziemi”], w owym czasie zgromadzę was, bo chcę was okryć sławą i chwałą wobec wszystkich narodów świata, gdy na ich oczach odmienię wasz los — tak mówi Jahwe. W Efezjan 1:9-11 (nwt-pl) apostoł Paweł potwierdza: „On dał nam poznać [świętą] tajemnicę swej woli. Odpowiada ona jego upodobaniu, co do którego sam w sobie powziął zamierzenie w związku z zarządzaniem przy pełnej granicy wyznaczonych czasów [znaczenie gr. ‘kairos’], mianowicie aby znowu zebrać wszystko razem w Chrystusieto, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Tak, w nim, w jedności z którym zostaliśmy też ustanowieni dziedzicami”, dziedzicami nowych niebios i nowej ziemi”. Wszystko to dokona się jednak dopiero pod koniec „trzeciego biada” (Objawienie 3:10; 11:1-7,10,14; 14:7,15,16 nwt-pl; 21:1; Mateusza 13:24-33 bt; 13:37-43,47-50 nwt-pl; 18:20 bw; 28:20 nwt-pl; Łukasza 17:34-36 bw; porównaj Mateusza 25:31-34; Sofoniasza 3:8,9,11,12,19,20 bp; 2Piotra 3:13; porównaj Jakuba 1:1).

# # # Trzecie ‘biada’ rozpocznie się wraz z przejęciem PANOWANIA NAD ŚWIATEM PRZEZ BOGA I JEGO POMAZAŃCAi w końcu „będą lamentować wszystkie ludy ziemi”. Ale przecież ma się jeszcze wypełnić i zakończyć proroctwo „drugiego ‘biada’”. Według Objawienia 11 rozdziału, początek tej części końcowej „drugiego ‘biada’” ma nastąpić kilka lat wcześniej przed tym wyjątkowo wielkim „trzecim ‘biada’”. Dokładnie symboliczni „dwaj moi [Boży] świadkowie będą prorokować tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni [3,5 roku], ubrani w wory” pokutne. Bóg ‘ożywi ducha [tych] pokornych i pokrzepi serca [tych] skruszonych”, bo oni będą tymi ‘słuchającymi Słowa Pana, którzy z drżeniem odnoszą się do Jego Słowa’. Działalność tę poprzedzą lub raczej już poprzedziły czy poprzedzają metaforyczne, przemawiające głosy siedmiu gromów’. Tym ważnym tematem zajmujemy się szerzej w kolejnym wpisie (Objawienie 10:3; 11:15; 1:7 bug; Mateusza 24:30 bug; Izajasza 57:15 bw; 66:2,5 bw).

— Dlatego przebudź się — oto biada, biada, biada”!!!

WSZYSCY BRACIA JEZUSA MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGO SŁOWA BOŻEGO !!!

Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

 Czytaj cenne książki autorstwa Raymond’a V. Franz’a: KRYZYS SUMIENIA i W POSZUKIWANIU WOLNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ oraz wysłuchaj wywiadu udzielonego w 2007 roku w Polsce.

 Zachęcamy do wnikliwego studium obszernej dokumentacji definitywnie obalającej fundamentalne kłamstwo ‘roku 1914’ w książce Carl’a Olof’a Jonsson’a: KWESTIA CZASÓW POGAN – Krytyczna analiza chronologii Świadków Jehowy

 Przeczytaj: Życie i odkrycia Barbary Anderson; wraz z Bill’em Bowen’em utworzyli www.silentlambs.org

— Poznaj: Świadectwo moje — podobny mechanizm uwodzenia i zwodzenia!

 Także specyficzną witrynę: http://e-watchman.com    Robert King

— Czytaj teżRozpoznacie ich po ich owocach Człowiek zostaje przyjęty do kościoła za to w co wierzy, a wykluczony za to, co wieMark Twain

   Prawdziwe oblicze Strażnicy;    ex-ŚJ.;   Znalezione w Strażnicy  Komitet Sądowniczy  Prawda, która wyzwala  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys