PROROCTWO OSOBLIWE — PIERWSZE I DRUGIE „BIADA”!

Aktualizowany: 24.11.2017

Dział tematyczny: Chronologiczny scenariusz proroctwa potrójnego „biada”!

Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi”! Opamiętajcie się [zmieńcie myślenie], bo zbliżyło się Królestwo Niebios” Objawienie 8:13 br; Mateusza 4:17 bpd.

Poznaj: Kluczowe i przełomowe wydarzenie proroctwa „drugiego biada” będące początkiem wielkich zmian w tym świecie, kończących się jego szokującym kresem!!!

Ważne! W ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to przede wszystkim zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis z tym złym światem, zorganizowane religijnie i politycznie, często zinstytucjonalizowane odstępstwo zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki.

                          Chronologiczny scenariusz wydarzeń!!!

                   OSOBLIWE PIERWSZE  BIADA APOKALIPSY

— Proroctwo głosu trąby piątego anioła:

# — ‘SZARAŃCZA z OTCHŁANI’ uwolniona przez ‘gwiazdę’ spadła na odstępcze chrześcijaństwo tego świata. Dokuczliwie ‘kłuła’ czy ‘żądliła’ zwłaszcza ogół jego duchownych, przywódców religijnych. Działalność Badaczy Pisma Świętego — skutecznie osłabiali autorytet zwłaszcza religijny przez demaskowanie dogmatów religijnych, kłamstw, grzechów i obłudy chrześcijaństwa tego świata  Objawienie 9:1-11.

       C. T. Russell z niewielką grupą przyjaciół podjął się niezależnego badania Słowa Bożego. To przede wszystkim dzięki jego wysiłkom Badacze Pisma Świętego odkryli i głosili sporo prawd biblijnych, np. prawdę o okupie, która jest fundamentalną nauką Pisma Świętego. Był on motorem i głównym rzecznikiem tego przebudzeniowego, bardzo aktywnego ruchu biblijnego. Dlatego Biblia Święta proroczo określa C. T. Russell’a „gwiazdą, która spadła z nieba na ziemię” i uwolniła „szarańczę z otchłani” ‘pierwsze biada’. Mimo swej pokory i całkowitego poświęcenia się Bogu, pastor Russell nie uniknął poważnych błędów, np. ‘rok 1914’. Fałszywe przekonanie o zbliżającym się w tym roku Armagedonie, motywowała Badaczy Pisma Świętego do wielkiej działalności w stosunkowo krótkim czasie, tj. ok. 35 lat (1879-1914). Jak na owy czas stosowano i to odważnie, najlepsze metody, aby dotrzeć do milionów ludzi ze swym złowieszczym i radykalnym orędziem. W gruncie rzeczy okazało się ono oszukańcze i niegodziwe, wyrządzające ludziom daleko idącą ‘szkodę’ (Objawienie 9:10 – znaczenie gr. ‘adikeō’; Izajasza 9:14,15 [bg, nwt w.15,16] ogon – symbolika fałszywego proroka). Korzystamy z przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] także z przekładu interlinearnego.

       Działalność Badaczy Pisma Świętego jako „szarańczy z otchłani” „wyrządzała szkodę” [dosł. zadawać ból, zranić] zwłaszcza wyniosłym, duchownym odstępczego chrześcijaństwa tego świata. Uderzała bowiem w ich autorytet religijny, dlatego była dla nich tak szokująca, porażająca, bardzo dokuczliwa i wręcz bolesna. Jednak czy ‘opamiętali się’? Badacze Pisma Świętego przeceniali swoją rolę uważając się za pomazańców [mesjaszy, chrystusów] Bożych. Raczej nieświadomie wypełnili proroctwo ‘pierwszego biada’ i to zadziwiająco dokładnie (Mateusza 4:17; Pomazaniec/Chrystus jest Jeden – Galacjan 3:16,27,28; porównaj Mateusza 24:5,24; Łukasza 21:8).

— Koniec proroctwa ‘pierwszego biada’ Objawienie 9:12  –  wypełnione

Poznaj szerokie omówienie tego osobliwego proroctwa dotyczącego ‘pierwszego biada’ — „szarańczy” w temacie: „‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 15

                 DRUGIE BIADAAPOKALIPSY DZIWNE I OSOBLIWE

— Proroctwo głosu trąby szóstego anioła jest złożone:

(1) Anioł ten ‘uwalnia czterech aniołów związanych nad wielką rzeką Eufrat’, którzy mają „zabić trzecią część ludzi”. Do realizacji tego zadania od pory dokładnie określonej czterej aniołowie przygotowują groźne wojska konnicy. Wywodzą się one z symbolicznych ‘wielu wód Babilonu wielkiego’ – z wielu ludów, tłumów, narodów i języków’ należących do uwodzących i zwodniczych religii tego świata.

(2) Kolejny, potężny anioł pojawia się z otwartym małym zwojem, na jego głos „jak ryk lwa” ‘odzywają się głosy siedmiu gromów. „Zwój” symbolicznie otrzymuje i zjada apostoł Jan, a jego słodko-gorzka treść ma dotrzeć przed wielu ludów, narodów, języków i królów’.

   (a) Apostołowi Janowi polecono symbolicznie ‘zmierzyć świątynię Bożą, ołtarz i tych, co w niej oddają pokłon [hołd] Bogu’. Zostają powołani alegoryczno-symboliczni ‘dwaj świadkowie Boga w worach [pokutnych] – dwaj prorocy’, którzy bez przeszkód przez wyznaczone „1260 dni” (3,5 roku) mają złożyć swe świadectwo.

   (b) Po wyznaczonym czasie jak wyżej „bestia wychodząca z otchłani” zabije ich, bowiem pozbawi ich życia duchowego – zamknie działalność tych ‘dwóch świadków i proroków’, a więc zniesienie stałą, codzienną ofiarę’.

   (c) Przywrócenie życia duchowego ‘dwom świadkom – dwom prorokom’ powoduje metaforyczne wielkie trzęsienie ziemi” ‘dziesiątej części wielkiego miasta [Babilonu wielkiego].

# — „WOJSKA  KONNICY” o szerokim zasięgu i groźne, mają „zabić” odstępcze chrześcijaństwo tego świata. Działalność Świadków Jehowy – ‘wojsko Jehowyposłuszne swej organizacji Bożej’. Kontynuują dzieło rozpoczęte przez ‘szarańczę z otchłani’. Na większą i szerszą skalę skutecznie kruszą autorytet zwłaszcza religijny, odstępczego chrześcijaństwa tego świata. Obnażają bowiem jego dogmaty, kłamstwa, wielkie bałwochwalstwo, ogrom grzechów, obłudę i postępujący upadek duchowo-moralny. Ogłosili, że w oczach Boga już jest ono ‘martwe’ i zapowiedzieli tej „trzeciej części ludzinagłą zagładę. W zasadzie już się wypełniło — Objawienie 9:13-21.

       Działalność Świadków Jehowy (skrót ŚJ.) okazała się wyjątkowo groźna, ponieważ ich śmiercionośne orędzie ‘zabijało trzecią część ludzi’! (niedosłownie; gr. znaczenie słowa ‘apokteinō’) Można powiedzieć, że już ‘zabiło’ poszczególnych członków odstępczego chrześcijaństwa tego świata i również jemu ‘wyrządzało szkodę’ [dosł. zadawać ból, zranić] – tej części ludzkości zdominowanej przez chrześcijańską cywilizację zachodnią. Dlaczego? ŚJ. prowadzili i prowadzą (dzisiaj już bez większego rozmachu) uporczywą, dokuczliwą i nachalną, ale też podstępną i kłamliwą kampanię propagandową, która budzi w ludziach lęk, także złość, i robią to metodycznie. Przeczesują głównie obszar chrześcijaństwa w sposób systematyczny, nieustanny, regularny i ‘od domu do domu’, przejawiając niezwykłą determinację. Czynią to wbrew nakazowi Pana Jezusa, który brzmi: Nie przechodźcie z domu do domu” (Łukasza 10:7 bt). W celu pozyskania nowych aktywnych członków, stosują najlepsze metody przekonywania, ponieważ są w tym szkoleni. ŚJ. są świetnie zorganizowani i posłuszni przede wszystkim swej ‘organizacji Bożej’ oraz jej wodzom, a dopiero potem Biblii Świętej. Wydają i rozprowadzają ogromne ilości swej literatury, która ‘wyrządza szkodę’, kruszy bowiem autorytet zwłaszcza religijny odstępczego chrześcijaństwa tego świata. Obnaża wszystkie jego grzechy, postępujący upadek duchowy i moralny. ŚJ. ogłosili, że w oczach Boga chrześcijaństwo tego świata już jest ‘martwe’ i zapowiedzieli najpierw jego nagłą, religijną zagładę. Skłania to niektórych ludzi do myślenia, ‘opamiętania się’ (dosł. zmiany umysłu) i działania. Niewątpliwie ta działalność ma swoje dobre i złe strony. Dobra strona to taka, że wraz ze ŚJ. dociera do ludzi z obszaru chrześcijaństwa, trzeciej części ludzi’, Księga Słowa Bożego i jej cenne Prawdy. W atmosferze strachu, że czas się kończy, ludzie są wręcz ponaglani czy namawiani do studiowania Boskiego orędzia Pisma Świętego. Niektórzy reagują przychylnie na te usilne zachęty, a są to często ‘bogobojni’, poszukujący prawdy o Bogu, pokorni i religijni ludzie. Jednak nie mają lekko, ponieważ w tym ich szczerym poznawaniu Biblii Świętej z pomocą ŚJ., jest zagrożenie zagubienia autentycznego chrystianizmu i zastąpieniu go wszczepianą usilnie bezkrytyczną fascynacją ‘organizacją Bożą’. I tu jest ta szczególnie zła i groźna strona tej działalności ŚJ., która tym osobom dotkliwą ‘wyrządza szkodę’ [dosł. zadaje ból, rani] (Mateusza 4:10,17 bpd; Jana 17:17; Hioba 28:28 br).

UWAGA! Przyjęcie w 1931 roku nazwy „Świadkowie Jehowy” wydaje się mieć szczególny związek z ich proroczą działalnością ‘zabijania trzeciej części ludzi’. Ogłosili bowiem, że chrześcijaństwo tego świata już jest ‘martwe’ przed Bogiem i zapowiedzieli nagłą zagładę najpierw jego religii! Dlaczego? Otóż przyjęta i uparcie stosowana przez ‘organizację Jehowy’ forma imienia Bożego „Jehowa”, z którym się wybitnie utożsamia jest raczej słowem-hybrydą. Jeśli tak, to hebrajski wyraz (Je)hôvâhznaczy: ruina, upadek, katastrofa, zniszczenie, nieszczęście lub burzyciel, niszczyciel, mąciciel [źródło: Lexicon Strong’s H1943, H1942 ze strony http://mybible.pl; koniecznie czytaj Studium biblijne JHWH]. O nagłej zagładzie chrześcijaństwa, zwłaszcza jego religii, ŚJ. mówią najwięcej w swojej książce pt. „Narody mają poznać, że ja jestem Jehowa” — jak?” (Objawienie 9:15,18)

       Doktryny i dogmaty ‘organizacji Jehowy’ – quasi-Boża, poza niewielkimi modyfikacjami, nie różnią się od tych, w które wierzyli i głosili Badacze Pisma Świętego, np. wiara w dogmat związany z ‘rokiem 1914’. Doktryna opierająca się na tym roku pozostała głównym filarem ich organizacji ‘Bożej’. Jest to powielanie i prawd, i oczywistych błędów swych poprzedników, ‘ojców’. Naczelne kierownictwo ŚJ. uzurpując sobie monopol i wyłączność na prawdę, domaga się bezkrytycznego posłuszeństwa dla swej ‘świętej organizacji’. Ci religijni władcy w miejsce Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa uczynili odrażającego „złotego cielca”, a siebie samych uczynili bałwochwalczym obrazem tego bożka (2Mojżeszowa 20:3; 32:4,35 bt; 1Jana 5:21 bw; Objawienie 7:10; 19:10; 22:9; Mateusza 4:10 nwt-pl). Niezależnie myślących i posłusznych przede wszystkim Słowu Bożemu, spotykają z ich strony represje i ostracyzm, a ostatecznie jako potępionych ma ich dosięgnąć zagłada w Armagedonie. Takie działania są jednak podstępne, wyrządzają daleko idącą, wielką ‘szkodę’ [dosł. zadają ból, ranią], ponieważ są oszukańcze i niegodziwe (Uwaga! Nacisk psychiczny jest elementem terroryzmu – celowe powodowanie lęku; Objawienie 9:19 – znaczenie gr. ’adikeō’; Izajasza 9:14,15 [bg, nwt w.15,16]; ogon – symbolika fałszywego proroka; Objawienie 12:9; Jana 8:44; wąż – uosobieniem kłamcy i zwodziciela, podstępnego i przebiegłego; Mateusza 23:8-10; 24:24; Jana 8:47; Dzieje 4:19; 5:29; 2Koryntian 4:1-6; Jakuba 3:11,12; 1Jana 4:6).

       Dlatego Biblia, Pismo Święte inaczej Słowo Boże, TAK — ‘organizacja Jehowy’, NIE!

       Działalność ‘organizacji Jehowy’/quasiBoża ŚJ., która ‘zabiła trzecią część ludzi’ niewątpliwie zwróciła czy jeszcze zwraca na siebie uwagę świata, „ale pozostali ludzie, których te plagi nie zabiły, nie okazali skruchy [nie opamiętali się] za dzieła swych rąk”. ‘Organizacja Jehowy’ ŚJ. zdecydowanie przecenia swoją rolę, zwłaszcza jej liderzy, którzy uważają się za pomazańców [mesjaszy, chrystusów] Bożych. W swej megalomanii  raczej nieświadomie wypełniają proroctwo ‘drugiego biada’ w wyżej omawianym zakresie i czynią to nad wyraz dokładnie. Ich prorocza rola zakończyła się lub już się kończy! (Uwaga! Pomazaniec/Chrystus jest Jeden – Galacjan 3:16,27,28; porównaj Mateusza 24:5,24; Łukasza 21:8)

Ważne! W ‘drugim biada’ po zakończonej działalności „wojsk konnicy” ‘organizacji Jehowy’ ŚJ. mają się dokonać jeszcze 4 prorocze zdarzenia. Wydaje się, że dotyczą one tego co się będzie dalej działo w ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża i tego co obok z nią związane, po odezwaniu się metaforycznych „głosów siedmiu gromów”. W dalszych wizjach ‘organizacja Jehowy’ nie jest już jednak podmiotowa.

   Dalsza integralna część proroctwa „drugiego biada” z Objawienia 9:12-21! 

# — Pojawia się „OTWARTY MAŁY ZWÓJ” ze słodkogorzkim orędziem do wielu narodów i nagłe, głośne „GŁOSY SIEDMIU GROMÓW” — Objawienie 10:1-11.

       Apostoł Jan reprezentuje „niewolników Boga” i Jezusa (Rzymian 6:22; Objawienie 6:11; 10:7; 19:5,10). Polecono mu, aby ‘zjadł’ „otwarty mały zwój”, a ‘słodkogorzkie’ orędzie będzie musiało dotrzeć do wielu narodów i ludów, jeszcze przed spełnieniem wizji głosu „trąby siódmego anioła” (ostatniej), a zarazem ‘trzeciego biada’. Zwój jest otwarty, będzie bezzwłocznie się wypełniać. Pojawieniu się „otwartego małego zwoju” towarzyszyć mają głośne ‘głosy siedmiu gromów’. Wskazuje to na gromkie orędzie Boże, które dotyczy – nie koniecznie wszystkich – znowu prorokowania przed [nad] wieloma ludami, narodami, językami i królami’. Jest to mniejsza działalność niż ta wielka i ostateczna z Objawienia 14:6 (nbg-pl), która będzie polegała na ‘głoszeniu wiecznej Ewangelii ludziom mieszkającym na ziemi; każdemu narodowi, plemieniu, językowi i ludowi’. Ap. Janowi zabroniono spisywania tego co ‘powiedziały głosy siedmiu gromów’, dlatego nie mamy pewności co do szczegółów – czas pokaże. Dzisiaj nie można jednoznacznie stwierdzić co jest oficjalną treścią orędzia zawartego w „otwartym małym zwoju”, ale na pewno będzie ono mocno związane z zasadniczym tematem Słowa Bożego — z Królestwem Bożym. Orędzie to otrzymają i poznają lub już otrzymali alegoryczno-symboliczni ‘dwaj świadkowie Boży w worach — dwaj prorocy’. Bóg da im moc czy będzie ‘Sprawcą’ tego ich ‘świadczenia’ i ‘prorokowania’ o tym co w zwoju. To misja specjalna i u proroków Bożych zawsze łączyło się to z potępianiem kłamstw, ohydnych czynów, grzechów wobec Boga, a przede wszystkim bałwochwalstwa. Jest to dalej prorocze orędzie „drugiego biada”, które ostatecznie zwraca się szczególnie przeciwko tym z międzynarodowej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża, zwłaszcza przeciw jej liderom. Kontynuowane proroctwo „drugiego biada” od początku dokładnie wypełnia się na ich uwodzącej i zwodniczej organizacji religijnej (Objawienie 10:11 bb, bg, ubg, nbg-pl, interlinearny; 11:3,9,10; 22:10,15; 1:9; 6:9; 21:8; Ezechiela 3:1-4; 23:35,49; Malachiasza 3:14-18; Mateusza 24:14; Marka 13:10). W związku z tym ap. Janowi (nie aniołowi) polecono uczynić to co poniżej.

# — ZMIERZENIE ŚWIĄTYNI, ołtarza i tych, co w niej oddają pokłon [hołd] Bogu— Objawienie 11:1,2 (pau, bw, Biblia mesjańska, porównaj z przekładem interlinearnym).

       Apostołowi Janowi polecono: „Powstań i zmierz świątynię Boga, ołtarz oraz tych, którzy oddają w niej pokłon” [gr. ‘proskyneō’; dosł. ‘hołd’ – akt uległości Wszechmocnemu Bogu]. W przenośni wyrażenie „powstań” [gr. ‘egeriō’] jest wielce wymowne i dosł. znaczy ‘obudzić, podnieść’ – z ciemności, ruiny, nieistnienia, nieaktywności. Przez symboliczne ‘zmierzenie’ Bóg Ojciec i Pan Jezus w wielkim zbiorowisku ludzi pośród przeróżnych denominacji (koterii) religijnych znajdą tych, którym powierzą misję specjalną. Zostaną oni niejako ‘obudzeni, podniesieni’, aby pełnić „świętą służbę” przy „ołtarzu” i w żywej „świątyni Boga”. Wydaje się, że dotyczy to najbardziej byłych świadków Jehowy, ponieważ dzieje się to dalej w ramach „drugiego biada”. A chodzi o tych, którzy ‘oddają pokłon [hołd] i to lojalnie TYLKO Bogu Ojcu [gr. proskyneō’ to dosł. hołd – tu akt uległości Wszechmocnemu Władcy] (1Koryntian 3:16 (bw); 6:19 (bw); 2Koryntian 6:16 (nwt-pl) i Efezjan 2:20-22 (bp); porównaj koniecznie Mateusza 4:10 nwt-pl; Objawienie 7:15 nwt-pl). Pan Jezus powiedział, że do ‘Królestwa niebios wejdzie tylko ten, kto wykonuje wolę mego Ojca’ oraz „prawdziwi czciciele będą oddawać cześć [pokłon, hołd] Ojcu w sposób prawdziwie duchowy. Bo i Ojciec szuka takich właśnie czcicieli” (Mateusza 7:21-23; Jana 4:20-24 bp, tu w gr. 10 razy ‘proskyneō’ – pokłon, hołd Bogu Ojcu). Na pewno zostaną znalezieni ci co tak wielbią Boga i tylko Jemu oddają pokłon czy hołd. Może w tym względzie trzeba ich oczyścić, coś zmienić, pomóc odrzucić wszelkie przejawy podstępnego bałwochwalstwa [np. kult organizacji, tzw. ‘niewolnika’ i tym podobnych odrażających bożków]. Pomóc im także wznowić lub odbudować pełnienie „świętej służby” w zakresie nowych zadań przewidzianych przez Boga. Ci, którzy nie oczyszczą się zostaną odrzuceni i ostatecznie usunięci. Prorok Boży Eliasz sądził, że tylko on pozostał wierny swemu Bogu JHWH, a jego życie jest poważnie zagrożone. Bóg jednak sprostował to błędne przekonanie: „Pozostawiłem sobie siedem tysięcy mężczyzn, którzy nie zgięli kolana przed Baalem [bożek]” (Mateusza 7:17-19; 1Królewska 19:14,18; Rzymian 11:1-5; porównaj Objawienie 11:11-14).

       Ci, co wielbią Boga [oddają hołd], pełnią „świętą służbę” przy symbolicznym ołtarzu na symbolicznym dziedzińcu świątynnym i w symbolicznym Miejscu Świętym. Czynią to na tej ziemi skażonej grzechem i dlatego wymagają ‘zmierzenia’.

(1) Symboliczny dziedziniec świątynny oznacza stan prawości wiernych „niewolników Boga”. A związany jest z ich całkowitym oddaniem Bogu, chrztem w imię Pana Jezusa, niewzruszoną, wytrwałą wiarą w Słowo Boże, w Bożą Prawdę o wartości okupu Chrystusa, czyli w moc przelanej krwi Jego.

(2)Symboliczne Miejsce Święte oznacza stan świętości tychże „niewolników Boga”. A związany jest z ustawicznymi modlitwami (miła Bogu woń kadzidła), ciągłym odżywianiem się duchowym pokarmem Bożego Słowa Prawdy, Biblii Świętej i korzystaniem ze światła Ducha Świętego.

       Na tej podstawie uzyskują przebaczenie grzechów i są dopuszczani do pełnienia „świętej służby”. Dlatego też mogą składać „stałą, codzienną ofiarę”, polegającą na ‘świadczeniu o Bogu, Jezusie i Słowie Bożym’ oraz dokonywaniu innych ‘dobrych uczynków i wzajemnej pomocy [dzieleniu się] czy  „budowaniu wspólnoty” (Jana 14:6; 17:17; 15:3; Objawienie 1:5; 1Jana 1:7; 2:14; Rzymian 12:1; Hebrajczyków 9:14; 13:15,16 bpd, nwt-pl, pau; 1Piotra 2:5,9; Mateusza 4:10). Symboliczny dziedziniec świątynny nie będzie ‘mierzony’. A to dlatego, że ich prawość, ‘wiara i wytrwałość’ zostanie poddana ‘godzinie próby’ (Objawienie 3:10; 12:11; 13:10; 14:12). Nikt i nic nie zdoła pokrzyżować zamierzeń Bożych. Nadchodzi bowiem czas, aby Święty Bóg Ojciec [JHWH] i Pan Jezus Chrystus zostali wywyższeni i odnieśli triumf (2Królów 21:13; 1Piotra 4:17; Daniela 12:10; Jakuba 3:1,11; Izajasza 2:2-4; 66:2,5).

       Po czynności ‘zmierzenia’ nastąpią kolejne, prorocze wydarzenia „drugiego biada”.

# — Początek wyznaczonego okresu „1260 DNI” misji specjalnej: DAWANIA SWEGO ŚWIADECTWA przez DWÓCH ŚWIADKÓW W WORACH DWÓCH PROROKÓW Bożych; orędzie z ‘otwartego małego zwoju’ dotrze do wielu narodów,  ludów i królów — Objawienie 11:3-7,10.

       „Dwaj moi [Boży] świadkowie w worach dwaj prorocy” to zapewne symbolika związana ze ‘składaniem swego świadectwa’ z ‘otwartego małego zwoju’, a także „świadectwa o Jezusie” czy „świadectwa prawdzie”. Jak mówi Pan Jezus: świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe” (Objawienie 10:10,11; Mateusza 18:16,19,20; Jana 8:17; 18:37; porównaj Objawienie 12:17; 19:10; 20:4). W czasach biblijnych wór pokutny był tradycyjną szatą żałobną. W wory pokutne ubierali się niekiedy hebrajscy prorocy — gdy głosili orędzia Boże o zbliżającym się wielkim nieszczęściu. Z powodu nagminnych ‘grzechów, i dopuszczania się zła, i postępowania niegodziwego, i buntowania się’ przeciw Bogu, prorocy ci przejawiając pokorę przed Bogiem sami okazywali skruchę, wzywali innych do skruchy i do porzucenia tej złej drogi. Dlatego prorocze „wory” pokutneto wyraz pokory, szczerości, wyrażenia skruchy i uznania czy wyznania swych grzechów przed Bogiem, a także okazanie pogardy czy raczej wstrętu splendorowi tego świata (koniecznie czytaj Daniela 9:3-5,20 nwt-pl, bp; porównaj Psalm 69:1-21,33-35 bp).

       Zmierzonym i oczyszczonym ‘swym świadkom’ Bóg powierzy swe orędzie przeciw narodom tego świata. Będzie ono wstrząsające zwłaszcza dla obłudnych przywódców religijnym ‘organizacji Jehowy’ – quasiBoża. Działalności tej nikt nie powstrzyma, ona ma Boskie poparcie i musi się dokonać w tym wyznaczonym czasie [tj. 1260 dni = 3,5 roku; biblijny proroczy rok to 360 dni]. ‘Zwiastowanie na świadectwo’ związane jest z dawaniem swego świadectwa prawdzie, demaskowaniem kłamstwa, potępianiem zwłaszcza bałwochwalstwa i ohydnych czynów szczególnie liderów religijnych. Ono pojawiło się nagle i raczej już dociera przed wielu mieszkańców ziemi, najbardziej do tych z międzynarodowej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. ‘Dwaj Boży świadkowie w worach dwaj prorocybędą mieli dużą swobodę swego działania, bo ich wrogowie nie ‘wyrządzą im szkodę’. Orędzie z „otwartego małego zwoju” jest ‘gorzkim’ ‘świadectwem’, bo zatrważającym i wstrząsającym, przedstawiane nie tyle dla co przed licznymi ludami, narodami, językami i królami’. „Dwaj prorocy” mają bowiem upoważnienie nie tyle do zwiastowania pomyślności od Boga z nieba (metaforyczny ‘deszcz’), co do ogłaszania Jego sądów i szokujących wyroków. Źródła mądrości tego świata, zwłaszcza jego religijnych ‘mędrców’, zostaną przez nich ogłoszone za martwe i odrażające dla Boga Ojca i Pana Jezusa  (Objawienie 12:11; 21:8; 22:15; Marka 13:10;  Mateusza 24:14; Izajasza 66:2,5; Daniela 9:3; Jonasza 3:5; Ezechiela 34:26 pau – ‘deszcz błogosławieństwa’; 23:35,49; porównaj Jakuba 5:17). Dodatkowa uwaga: Działalność ewangelizacyjna dawania „świadectwa prawdzie” przez Pana Jezusa pojawiła się nagle i trwała też 3,5 roku – dosłownie (czyli literalnie).

       Z Bożego punktu widzenia pod koniec proroctwa „drugiego biada” nastąpi jego integralne:

            KLUCZOWE I PRZEŁOMOWE WYDARZENIE „drugiego biada”!!!

# Misji specjalnej czy tej szczególnej działalności położy kresBESTIA z OTCHŁANI’, zwana też ohydą spustoszenia, która zniesie stałą, codzienną ofiarę Objawienie 11:7-10; 6:9-11; 17:1-18; porównaj Daniela 8:9-14,19; 11:31; 12:11,12.

       Ta „bestia z otchłani” jest narzędziem „bestii z morza”, którym jest ogólnoświatowy czy globalny system polityczno-militarny. W końcowych dniach tego świata będzie w nim dominować wielka, symboliczna „bestia z ziemi” wywodząca się z „małego rogu” — inaczej „król południa”, a rywalizować z nią będzie symboliczny, wyniosły „król północy”. „Bestia z otchłani” mając wszelkie pełnomocnictwa dokona ‘rozbicia’ albo ‘rozproszenia mocy’ ludu Bożego (aram. ‘bela’ i hebr. ‘naphats’ – dosł. rozbić, rozproszyć, zużyć; hebr. ’yad’ – dosł. ręka, siła, moc). Inspiratorem tego wręcz ‘zabicia’ będzie ostatnia potęga polityczna zwana w Daniela ‘małym rogiem’ ‘z ludzkimi oczami i ustami mówiącymi wielkie rzeczy’, a w Objawieniu już wielką, ‘dwurożną’ „bestią z ziemi”. Może to stać się w ramach zaskakującego, globalnego i rygorystycznego zakazu szerzenia treści religijnych [np. cenzura dzisiejszego, potężnego Internetu!]. Metaforycznie ‘zabić’ (niekoniecznie dosłownie; gr. znaczenie słowa ‘apokteinō’) to pozbawić „niewolników Boga” wszelkich możliwości działania, poprzez zniesienie czy zgaszenie ich działalności ewangelizacyjnej. To pozbawienie ich pełnienia duchowej, „świętej służby”, a więc oddzielenie od Boga czy też pozbawienie życia duchowego (chwilowe) (Daniela 7:17,25; 8:10-12,23-25; 11:27-45; 12:7,11,12; Rzymian 12:1 bw,nwt-pl; Objawienie 6:9-11; 11:7; 13:1-18; 17:1-18). 

       To bardzo ważne i traumatyczne wydarzenie w życiu wiernych sług Bożych – zniesienie stałej, codziennej ofiary czy ustawicznej. Od tego wydarzenia liczone będą przełomowe trzy wyznaczone okresy: „2300 wieczorów i poranków”, „1290 dni” oraz1335 dni”. Wszystko wskazuje na to, że te biblijne okresy i podobny czwarty, następujący chwilę później, ważny okres „1260 dni” = „42 miesiące” = 3,5 roku, w gruncie rzeczy niemalże wszystkie nakładające się na siebie, należy rozumieć dosłownie, czyli literalnie. Dlaczego?

Po pierwsze: dosłowne traktowanie tych okresów powoduje doskonałą harmonię proroctw Słowa Bożego i ich całkowitą zgodność.

Po drugie: podobny, także wyznaczony, czwarty okres następujący zaraz później, „1260 dni” wyrażony jest na trzy sposoby: w dniach, miesiącach i latach [„1260 dni” = „42 miesiące” = „czas i dwa czasy i pół czasu” = 3,5 roku; biblijny i proroczy rok to 360 dni].

Po trzecie: dowodem jest też podwójne proroctwo Pana Jezusa z Mateusza 24:1-42; także paralelne z Marka 13:1-37 i Łukasza 21:5-36.

       Pierwsze spełnienie proroctwa Pana Jezusa dokonało się na narodzie żydowskim w latach 66 – 70 n.e., a to w wyniku działalności wojsk rzymskich, jako ‘ohydy spustoszenia’, zakończonej zburzeniem świątyni jerozolimskiej i rozproszeniem tego narodu. Pan Jezus wypowiedział ostrzegawcze proroctwo: A gdy ujrzycie [gr. ‘eidō’] ohydę spustoszenia, umieszczoną w miejscu [świętym – Mt], gdzie się nie godzi – kto czyta, niech stara się pojąć – wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry” (Mk/eku). Z powodu tej ‘ohydy spustoszenia’, która pojawiła się, pierwsi chrześcijanie musieli przerwać swą działalność ewangelizacyjną i uciekać, tak jak wcześniej polecił im Pan Jezus.

       A oto szczegóły [źródło Wikipedia 66 n.e. i 70 n.e.]: Po kilkudniowym oblężeniu miasta Jerozolimy i jego świątyni, 23.11.66 n.e. wojska rzymskie z niewiadomych powodów wycofały się. Wtedy chrześcijanie uciekli w góry do prowincji Perea i miasta Pella. Prawdopodobnie w dzień święta Paschy 3.04.70 n.e. wojska rzymskie pojawiły się ponownie i 10.05.70 n.e. rozpoczęły oblężenie miasta oraz świątyni, które ostatecznie spotkał okrutny los. Od 23.11.66 n.e. do 10.05.70 n.e. upłynęło dokładnie 3,5 roku (dosłownie 1260 dni = 42 m-ce = 3,5 roku; biblijny i proroczy rok to 360 dni).

       Drugie spełnienie proroctwa Pana Jezusa adekwatnie (!?) dokona się przed Armagedonem, a potwierdza to Objawienie 11:2; 12:6,14; 13:5 i Daniela 7:25; 12:7,11,12 wskazując na ten sam dosłowny okres (Objawienie 17:7,8,11-14; Mateusza 24:15,16; Marka 13:14 eku; Daniela 7:17; 8:9-14,19,23-25; 9:26,27; 11:31-35; 12:7,11,12).

# JEDNOCZEŚNIE początek wyznaczonego okresu ‘2300 wieczorów i poranków’, po którym ‘święte miejsce znowu wróci do swojego prawa’, a nastąpi to jeszcze przed Armagedonem — Daniela 8:11-14,26 bw, nwt-pl; 11:31; Objawienie 14:6,7.

       Bg – ‘odnowienie usług świętych’; bw – ‘świątynia znowu wróci do swojego prawa’; nwt-pl – ‘święte miejsce [= świątynia] zostanie doprowadzone do właściwego stanu [oczyszczone]’. Cały czas chodzi tu o pełnienie świętej służby dla Świętego Boga przez Jego wiernych niewolników. Izraelici składali regularnie ofiary (ze zwierząt), a ci „niewolnicy Boga” czynią to również. Polega to dzisiaj między innymi na działalności świadczenia o Bogu, Panu Jezusie i Słowie Bożym. Stałą porą w składaniu ofiar był dla Izraelitów wieczór i poranek (koniecznie zobacz 1Kronik 16:40). Stąd wyznaczony okres przerwy ‘2300 wieczorów i poranków’ w stałej, codziennej i nieustannej ofierze składanej przez „niewolników Boga”. Ciągłość liczenia wieczór i poranek, wieczór itd., daje nam 1150 dni jako pełne doby [biblijny i proroczy rok to 360 dni]. Głębsza analiza wskazuje, że po tym okresie ‘stała, codzienna, ustawiczna ofiara’ powróci, będzie odnowiona, ponieważ ‘święte miejsce’ [= świątynia = piękna święta góra = święte miasto = żywe – wierni Boga] dozna oczyszczenia czy usprawiedliwienia. Nastąpi bowiem koniec jej ‘deptania’ [= bezczeszczenia], a stanie się to w godzinie sądu Bożego[okres kilku miesięcy]. Zaraz też potem w ‘żniwie ziemi’ zostanie wymierzona Boża sprawiedliwość przez położenie kresu temu złemu, religijnemu i politycznemu światu (1Kronik 16:40; Daniela 9:21; 11:45; Mateusza 4:10; Objawienie 1:9; 6:9; 11:2; 13:5-7; 12:11,17; 14:6,7,14-16,19; 16:12-21; 19:10; 20:4; Hebrajczyków 13:15,16; 1Koryntian 3:9,16,17).

# JEDNOCZEŚNIE początek wyznaczonego okresu „1290 DNI”, który niebawem przechodzi w ucisk i prześladowania  wiernych „niewolników Boga”, a skończy się w Armagedonie — Daniela 12:7-11; 7:25; 11:31-35; Mateusza 24:9,10; Objawienie 6:9-11.

# JEDNOCZEŚNIE początek wyznaczonego okresu „1335 DNI”, który skończy się wraz z zakończeniem Armagedonu, a to oznacza triumf i szczęście  wiernych „niewolników Boga” — Daniela 12:1,12; Objawienie 7:2-4,9-17; 21:1-5.

# — Po wyznaczonych „3,5 dniach” za sprawą Boga „dwaj świadkowie moi [Boga] w worach” czy „dwaj prorocy” jako „niewolnicy Boga” ‘staną na nogach— Objawienie 11:11-13; porównaj Ezechiela 37:9-14.

       Nie można jednoznacznie stwierdzić czy ‘3,5 dnia’ należy brać dosłownie czy symbolicznie. Na pewno chodzi tu o bardzo krótki okres czasu w stosunku do 1260 dni. Będą krótko ‘martwi’, po czym ‘powstaną’ (dosł. ‘staną’) i ‘pójdą w górę’ (gr. anabainō’). Odzyskają oni życie duchowe, czyli zostaną ożywieni i staną się aktywni za sprawą Boga, przez co wzbudzą ‘wielką bojaźń’ u ludzi, zwłaszcza wrogów. Zostaną wyniesieni przez Boga do takiego stanu ‘duchowego życia’, że ‘ich nieprzyjaciele będą patrzeć na nich’, ale nie będą mogli „wyrządzić im szkodę”. Wtedy nagle nastąpi metaforyczne ‘wielkie trzęsienie ziemi’! Ten wielki ‘wstrząs’ spowoduje, że niektórzy ‘dostrzegą’, a więc zapewne zdadzą sobie sprawę z proroczej misji tych ‘ożywionych dwóch świadków’. Będą oni działać dalej w ucisku i prześladowaniach [działalność podziemna (?)]. Dodatkowa uwaga: 3,5 dnia to 1/360 część z 1260 dni; Jezus po zawarciu Nowego Przymierza i ustanowieniu Pamiątki swej śmierci, został aresztowany w ogrodzie Getsemani i aż do zmartwychwstania był symbolicznie nieaktywny przez 3,5 dnia (?) [ale nie doby].

— Koniec proroctwa ‘drugiego biada’ Objawienie 11:14

— Poznaj szerokie omówienie tego osobliwego proroctwa dotyczącego ‘drugiego biada’ — „wojsk konnicy” w temacie: ‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 16

                   Nieuchronność spełnienia proroctw Bożych!!!

— Jest to widzenie na czas oznaczony [hebr. ‘mow`ed’ – ‘wyznaczony czas’], lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi: a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie (Habakuka 2:3 bt).

— „Ja [JHWH, Bóg] od początku ogłaszam przyszłość i od wieków to, co się [jeszcze] nie zdarzyło. Powiadam: Moje zamierzenie zostanie spełnione i wolę swoją całkowicie przeprowadzę”  (Izajasza 46:10 bp).

„A bliski jest koniec wszystkiego” (1Piotra 4:7 bp). Dlatego:

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO !!!

Czytaj pokrewne tematy:

Wstrząsający ‘dzień Ich gniewu’! Dlaczego?

„Zwycięzca, który zwycięży świat”!

— „Koniec niewoli i tyranii religijnej!

„Koniec chrześcijaństwa tego świata!”

— „Boskie ciosy zdemolują świat?!”

— „Ostatnie dni tego świata?!”

— „‘Wyraźne objawienie się Boga’ — kiedy?”

„‘Był i Jest’, „i Który Przychodzi”?”

— „Wprowadzenie do proroctwa biada, biada, biada”

— „Znaki końca tego świata — trzecie biada!!!”

— „Dokąd zmierza chrześcijaństwo tego świata?”

„Pana Jezusa znak obecności i końca świata!!!”

— „Niewolnicy Pana Jezusa a Jego znak obecności!!!”

„‘Dojdzie do swego kresu’ — kiedy?”

— „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???”

„To już ‘wyznaczony czas końca’?!”

— „Oto wszystko nowym czynię!!!”

— „Słowa te są pewne i prawdziwe!!!”

— „Szokujące proroctwa Boga!

— „Dzień apokalipsy!”

— „Miejsce przyszłej i ocalonej ‘wielkiej rzeszy’!”

Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys