PODSTĘPNE BAŁWOCHWALSTWO UWODZI NAWET „WYBRANYCH”!?

Aktualizowany: 20.02.2018

Dział tematyczny: Chronologiczny scenariusz proroctwa potrójnego „biada”!

„Panu, Bogu twojemu, hołd składać będziesz i tylko Jemu będziesz służyć”. Bogu samemu oddaj pokłon [hołd]!” „Uciekajcie od bałwochwalstwa”! — Łukasza 4:8 bp; Objawienie 22:9 bt; 1Koryntian 10:14 nwt-pl.

       BIBLIJNE „wojska konnicy” tzw. organizacji Jehowy raczej już wypełniły proroctwo z Apokalipsy, bowiem działalność swą zakończyły one w ograniczonym dla nich obszarze. W ramach proroctwa „drugiego biada” ‘ciosami’ przez siebie głoszonego orędzia wykonały proroczą misję ‘zabijania trzeciej części ludzi’ i ‘wyrządzania szkody’ chrześcijaństwu tego świata. Od ponad 85 lat organizacja ta ogłaszała nagłą zagładę najpierw religii chrześcijaństwa tego świata. Skutecznie osłabiała i kruszyła jego autorytet, zwłaszcza religijny, obnażając kłamstwa, wielkie bałwochwalstwo, ogrom grzechów, obłudę, postępujący upadek duchowo-moralny. Z drugiej strony także chrześcijański rewizjonizm szaleńczej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Bożej uwodzi i zwodzi, bo ‘wyrządza szkodę’ tej ‘trzeciej części ludzi’, zwłaszcza osobom nim zainteresowanym (Objawienie 9:12-21).

Uwaga! Przyjęcie w 1931 roku nazwy „Świadkowie Jehowy” wydaje się mieć szczególny związek z ich proroczą działalnością ‘zabijania trzeciej części ludzi’. Ogłosili bowiem, że chrześcijaństwo tego świata już jest ‘martwe’ przed Bogiem i zapowiedzieli nagłą zagładę najpierw jego religii! Dlaczego? Otóż przyjęta i uparcie stosowana przez ‘organizację Jehowy’ forma imienia Bożego „Jehowa”, z którym się wybitnie utożsamia jest raczej słowem-hybrydą. Jeśli tak, to hebrajski wyraz (Je)hôvâhznaczy: ruina, upadek, katastrofa, zniszczenie, nieszczęście lub burzyciel, niszczyciel, mąciciel [źródło: Lexicon Strong’s H1943, H1942 ze strony http://mybible.pl; koniecznie czytaj Studium biblijne JHWH]. O nagłej zagładzie chrześcijaństwa, zwłaszcza jego religii, ŚJ. mówią najwięcej w swojej książce pt. „Narody mają poznać, że ja jestem Jehowa” — jak?” (Objawienie 9:15,18)

              Organizacja-‘Bóg’ i jego bałwochwalczy obraz!

„Bo powstaną fałszywi pomazańcy i fałszywi prorocy, i będą wydawać wielkie znaki oraz niezwykłe zjawiska, tak aby, skoro niezbite, wprowadzić w błąd i wybranych” (Mateusza 24:24 bgn).

       Wbrew temu co cały czas zawzięcie twierdzi organizacja religijna Świadków Jehowy (skrót ŚJ.), tzw. ‘organizacja Jehowy,’ ona sama tak jak całe chrześcijaństwo tego świata, jest zbrukana grzechami. Jest także uwodzącą i zwodniczą jego częścią, szaleńczą i groźną odmianą. Zbiorowy ‘niewolnik wierny i roztropny’ ŚJ. [uwaga! fałsz pojęciowy] to bałwochwalczy obraz tej grzesznej organizacji traktowanej jak bożek. Ten ‘niewolnik’ to zarozumiały lider, podstępny idol ŚJ., który domaga się bezwzględnego oddania dla swego Boga(boga, współczesny baalizm), czyli ustawionej w centrum uwagi ludzkiej tzw. ‘organizacji Jehowy/Bożej’ i dla siebie jako jej obrazu. Tym, którzy unikają oddawania bałwochwalczego pokłonu [hołdu] okazuje pogardę. Jest napastliwy, wręcz agresywny i z całą surowością potępia oraz wyklucza. To bardzo przebiegły i „zły niewolnik” ŚJ., który ‘odgrywa wśród nich kierowniczą rolę’, paternalistyczną czy monocentryczną. Owładnięty megalomanią wprowadza w błąd i zwodzi, bowiem w podstępny sposób wypacza chrystianizm. Grzeszna organizacja religijna ŚJ., czyli tzw. ‘organizacja Jehowy’/quasi-Boża, jest także częścią chrześcijaństwa tego świata, zwłaszcza jego zorganizowanych i zinstytucjonalizowanych religii. A dalej większego, ‘nierządnego Babilonu wielkiego’, dosł. ‘Zamieszania wielkiego’, czyli uwodzących i zwodniczych religii tego świata!!! Tak, tak, Świadkowie Jehowy nie oszukujcie się! (Mateusza 24:24,48 nwt-pl; Ezechiela 8:3,5; Rzymian 11:4; 2Tesaloniczan 2:3,4 [gr. ‘sebasma’ – obraz bałwochwalczy]1Jana 5:21; 3Jana 9-11 bw; Objawienie 17:1-5,15-18) Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] z przekładu interlinearnego.

Uwaga! W leksykonie ŚJ. „Wnikliwe poznawanie Pism” tom 1, strona 182, pod hasłem ‘bałwochwalstwo, bożek’ sami przyznają: Bałwochwalstwo to uwielbienie, adoracja, cześć, jaką się otacza bałwana, czyli bożka. Mianem bożka określa się wizerunek, wyobrażenie lub symbol będący przedmiotem takiego kultu, utożsamiany zwykle z jakąś realną lub domniemaną siłą wyższą — nieożywioną (jak siły i twory przyrody) lub obdarzoną życiem (człowiek, zwierzę czy organizacja). Bałwochwalstwu z reguły towarzyszą jakieś tradycje, rytuały i ceremonie.

# Czym jest dla Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa podstępne, wstrętne bałwochwalstwo, często wręcz przesądne?

Każdy autorytet z uporem, zawzięcie i chciwie stawiany ponad, na równi czy jako pośrednik obok Wszechmocnego Boga, Jego Słowa i Pana Jezusa Chrystusa, a więc instytucja, organizacja, władza, człowiek czy rzecz, jest podstępnym, zwodniczym, bardzo uwodzącym i ogłupiającym bałwochwalstwem! „Uciekajcie od bałwochwalstwa”!!!

Rozważ Słowo Boże: 2Mojżeszowa 20:3 bw; Ezechiela 43:8; Mateusza 4:10 nwt-pl; 23:8-10; Łukasza 4:8; Jana 5:22,23; 14:6; Dzieje 4:12; 5:29; 1Koryntian 10:14 bw; Galacjan 5:19-21; 1Jana 5:21; Objawienie 19:10; 21:8; 22:8,9,15; porównaj 5Mojżeszowa 6:13,14; Filipian 2:5-12; Rzymian 6:16; 2Piotra 2:19.

                               Szaleństwo zakazu myślenia!?

       Religie tego świata wraz z podległymi im wielkimi narodami, wybitnie tkwią w uwodzicielskim i ogłupiającym bałwochwalstwie. Świadkowie Jehowy (skrót ŚJ.) nie są tu wyjątkiem. Nie oszukujcie się, bo uprawiacie podstępnie narzucane, zniewalające bałwochwalstwo! Pismo Święte chwali tych, którzy przyjmują [głoszone] Słowo z największą gotowością umysłu, każdego dnia starannie badając Pisma, czy tak się rzeczy mają. Lecz ŚJ. w ogóle tego nie czynią, bo po prostu nie oczekuje się od nich ‘największej gotowości umysłu’. Jest wręcz zakaz myślenia, które to myślenie tzw. ‘organizacja Jehowy’ uważa za grzech śmiertelnie niebezpieczny. A samo stawianie dociekliwych pytań jest często odbierane jako akt agresji wymierzony przeciwko tej ‘świętej organizacji’. ŚJ. ulegają ciągłej, usilnej indoktrynacji i mają lęk przed myśleniem, dlatego w rzeczywistości nie dążą do ‘starannego badania Słowa Bożego, czy tak się rzeczy mają’. W rezultacie czego ŚJ. na ogół bezkrytycznie, naiwnie i bezmyślnie słuchają swej grzesznej organizacji religijnej jak Boga(boga). Jej liderom-showman’om, wybitnym wodzom-czarownikom, przewrotnie nazywających się ‘niewolnikiem wiernym i roztropnym’, nie tylko okazują nabożną atencję, ale wręcz adorują jak bałwochwalczy obraz tej organizacji. ŚJ. ciągle, nagminnie i notorycznie powtarzają, że czczą Jehowę [Boga Ojca] oraz są Jemu posłuszni. Jednak tak naprawdę to wyraźnie dostrzega się zauroczenie i fascynację nie tyle Kimś co czymś. Zdołano bowiem ŚJ. zahipnotyzować i dlatego wszystko u nich kręci się wokół ich bożka, ‘organizacji Jehowy’ czy wręcz ‘świętej Organizacji’. Wydaje się, że niektórzy ŚJ. po pierwszym ‘wcieleniu‘, kult ‘Matki Boskiej’ zamienili na kult swej obecnej ‘Matki Bożej’, czyli organizacji quasi-Bożej!

       To jest wybitnie ortodoksyjne, bezrefleksyjne, uparte, wręcz rozpaczliwe trzymanie się poważnego błędu. To straszny dogmatyzm, który nie znosi rzetelnej weryfikacji, który ściąga tylko oburzenie, gniew Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Jest to bowiem uprawianie grzechu bałwochwalstwa, kult ‘organizacji Jehowy’, wyjątkowo uwodzicielskiego i zwodniczego! Jednak liderzy-wodzowie ŚJ. ostatnio w szczególny sposób i jeszcze bardziej utwierdzają to karygodne bałwochwalstwo. A to dlatego, że utwierdza ono ich pozycję i daje im korzyści, zysk. ‘Organizacja Jehowy’ jest i ma być traktowana jak bóg! To ‘świetnie’ skonstruowany, niewolniczy system religijny, przytłaczająca struktura, groźna machina. Tych, którzy tego nie czynią i unikają arbitralnie narzucanego bałwochwalstwa oraz przestali wierzyć grzesznemu, ludzkiemu tzw. ‘niewolnikowi’ i jego grzesznej organizacji spotykają: pogarda, prześladowania i represje. Ci bezwstydni, narcystyczni zwodziciele-showman’i ŚJ. to okupanci ludzkiej świadomości. Dlatego dalej bardzo cenią sobie ‘nieuctwo wiernych’ i ślepe posłuszeństwo oraz taką oto ostateczną postawę: mierny, bierny, ale wierny.

# Ortodoksja/fanatyzm, według PWN – «bezwzględne wyznawanie jakiejś doktryny i rygorystyczne przestrzeganie wszystkich jej zasad, norm» / «żarliwość (szaleństwo, zagorzałość) w wyznawaniu jakiejś idei lub religii, połączona ze skrajną nietolerancją»; zobacz także nauczanie dogmatyczne; dogmatyzm.

Koniecznie rozważ Słowo Boże: A miejsce dla tchórzy, niewiernych, postępujących obrzydliwie, zabójców, rozpustników, czarodziejów, bałwochwalców i wszelkich kłamców jest w jeziorze płonącym ogniem i siarką [symbol wiecznej śmierci]”. „Szczęśliwi, którzy piorą swe szaty, aby mieć prawo spożywać z drzewa życia i wejść przez bramy do miasta [Nowej Jerozolimy – alegoria wiernych w Królestwie Bożym]. Na zewnątrz [poza Królestwem Bożym] są psy, czarodzieje, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i wszyscy, którzy lubią i mówią kłamstwa”.

— Mateusza 4:10 nwt-pl; 11:27-30; 22:37; 23:8-10; 24:45-51 nwt-pl; Łukasza 4:8; Jana 14:6 bt; 1Tymoteusza 2:5,6; Dzieje 4:12; 5:29-32; 17:11 nwt-pl; Jana 5:22,23; 17:17; 1Koryntian 10:14; Galacjan 5:19-21; 1Jana 5:21; Objawienie 7:10; 9:20,21; 19:10; 21:8 pau; 22:8,9,14,15 pau; 2Koryntian 5:10 bw; Rzymian 12:1,2; 14:10,12 bw; 2Tesaloniczan 2:3,4 nwt-pl; a także Ezechiela 5:11; 43:8 pau; 2Mojżeszowa 20:3 bw; porównaj 5Mojżeszowa 6:13,14; Filipian 2:5-12.

                   Zwiedzeni … lecz w końcu przebudzeni i … ocaleni!?

                   OSOBIŚCIE — wolni, odpowiedzialni i obowiązani!

       Nauka Pana Jezusa Chrystusa wyraźnie i jednoznacznie wskazuje na indywidualne zbawienie każdego, a NIE zbawienie instytucji czy ‘organizacji Bożej’, jako tzw. ‘religii prawdziwej i ‘jedynej arki zbawienia’. Ciągłe i ustawiczne twierdzenie, że poza naszą tzw. religią prawdziwą’ nie ma zbawienia jest upartym utrwalaniem kłamstwa, które ma trzymać wierzących w niewoli religijnej!

„I pośle on swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zbiorą Jego wybranych od czterech wiatrów, od jednego krańca niebios do ich drugiego krańca. Wtedy dwaj będą w polu: jeden będzie wzięty, a drugi pozostawiony; dwie będą mleć w żarnach: jedna będzie wzięta, a druga pozostawiona” (Mateusza 24:31,40,41 nwt-pl; porównaj 25:31-33).

— „Powiadam wam: Tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli; jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony” (Łukasza 17:34-36 bw).

Każdy ma osobistą wolność, ale i osobistą odpowiedzialność NAJPIERW i przede wszystkim przed Wielkim, Świętym Bogiem Wszechmocnym oraz Panem Jezusem Chrystusem, Pomazańcem Bożym! Świadomość tego powinno działać na nas szczególnie kojąco.

Dlatego każdy odpowiedzialny chrześcijanin ma osobisty obowiązek korzystania z ustawicznie włączonego filtra krytycznego myśleniakoniecznie filtrować wszystko przez ‘Słowo Boże, które jest Prawdą’! (Jana 17:17)

       Każdy odpowiedzialny chrześcijanin ma osobisty obowiązek poznać te Osoby, o których mówi Pan Jezus: „A to jest życie wieczne: poznać Ciebie, Jedynego, Prawdziwego Boga, i Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”. Nie chodzi tu o zdobywanie jakiegoś zakresu wiedzy, informacji, ponieważ ‘poznać’ [gr. ginōskō’] to: ‘uczyć się, rozpoznać, głębsza znajomość, zrozumieć, uświadomić sobie’. W naszym uczeniu się nie ma miejsca dla jakiegoś pośrednika w rodzaju tzw. ‘niewolnika wiernego i roztropnego’. Apostoł Paweł uświadamia nam od Kogo mamy się uczyć: „wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa”. Uprasza nas aby pełnić ‘rozumną służbę Bożą’ [„pełnioną waszą zdolnością rozumowania” (nwt-pl)]. Nawołuje: „Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać [‘rozróżnić, rozeznać, zrozumieć, sprawdzić, sami doświadczyć’ (nwt-pl)] jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe” (Jana 17:3 bp; Rzymian 10:17 bt; 12:1,2 bt; porównaj Dzieje 17:11 nwt-pl).

       Mamy więc samodzielnie, niezależnie, autonomicznie, rzetelnie, uczciwie, w pełni i osobiście zaangażować się w studium Biblii, Pisma Świętego, czyli Słowa Bożego. ‘Zbawiciel świata’ zapewnia: „Szczęśliwi ci, którzy słuchają Słowa Bożego i je zachowują”! Pan Jezus także ostrzega: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon [gr. ‘proskyneō’; dosł. ‘hołd’ – akt uległości Wszechmocnemu Władcy] i Jemu samemu służyć będziesz”. Pan Jezus Chrystus wyraźnie wskazuje na ‘największe i pierwsze przykazanie’: „’Masz miłować Jehowę [Pana, JHWH], twojego Boga, całym swym sercem i całą swą duszą, i całym SWYM umysłem’ [nie innym!!!] (Jana 4:42; 14:6; 17:17; 1Jana 4:14; Objawienie 7:10; 19:10; Mateusza 4:10 bt; 22:37,38 nwt-pl; Łukasza 4:8; 10:27; 11:28 nwt-pl; Marka 12:30; gr. ‘dianoia’ to ogólnie ‘umysł, jego głębokie myśli, przemyślenia w celu poznania i zrozumienia’; zobacz umysł).

Świadkowie Jehowy koniecznie porzućcie podstępne bałwochwalstwo, które was uwodzi i zwodzi!

       Liderzy tzw. ‘organizacji Jehowy’ w zorganizowany sposób dopuszczają się zdrady Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa, Ich apostołów i proroków oraz zdrady i sprzeniewierzenia czy defraudacji Słowa Bożego — nauki Pisma Świętego. Nie trwają oni w tej nauce, która jest objawioną nauką ‘najświętszej wiary’, „raz na zawsze przekazaną świętym”. Jest więc kompletna, bez braków i nie ma potrzeby jej uzupełniania jakimś ‘nowym światłem’. To ‘światło’ okazuje się tylko zwiedzeniem oraz obrzydliwym i jakże zwodniczym bałwochwalstwem. Ci opętani władzą przywódcy religijni odurzają wasze umysły szaleńczym bałwochwalstwem adorowanej, grzesznej ‘organizacji Jehowy’ i jej grzesznego ‘obrazu’, które wywołuje oczywisty gniew Boży. Ich stawiany na głowie uporczywy, podstępny i perfidny, oszukańczy zabieg czy fałsz myślowy to: Organizacja/Niewolnik/Ciało Kierownicze = Jehowa (Bóg). To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’!!! (1Koryntian 1:19 kow; porównaj Izajasza 29:14 bp; Mateusza 24:48 nwt-pl; Jeremiasza 8:5-9 bt; 17:13 bp; Ezechiela 22:28; 23:35,(1-49) bt; Efezjan 2:20; Jakuba 4:4; Judy 3, 20 nwt-pl; Galacjan 1:6-9; 1Koryntian 10:14; Efezjan 3:5; Objawienie 14:8 bpd, bp; 17:1-5,15; 18:3,23 bpd, bp)

       Zdaje się, że proroctwo apostoła Pawła o (1) odstępstwie i objawieniu się człowieka bezprawia, syna zagłady’, najbardziej dotyczy tzw. ‘organizacji Jehowy’. A już bez wątpienia dotyczy jej proroctwo apostoła Jana, że (2) właśnie teraz wystąpiło wielu antychrystów; stąd poznajemy, że jest ostatnia godzina”. Dlaczego?

(1) Przede wszystkim liderzy adorowanej ‘organizacji Jehowy’ dalej uparcie głoszą „fałszywe proroctwo” o ‘roku 1914’, jakoby już „nastał dzień Chrystusa [nwt-pl ma ‘Jehowy’, zawzięcie fałszują tu nawet Słowo Boże]. Organizacja Jehowy/Niewolnik/Ciało Kierownicze’ to zakamuflowany, lecz szczególny, przesiąknięty skandaliczną megalomanią przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, mające na myśli Boga, lub będące przedmiotem czci. Tak, że jak bóg zasiada on w Świątyni Boga, przedstawiając samego siebie, że jest bogiem’. Występuje on „w całej potędze kłamstwa”, „z wszelkim zwodzeniem”, „wśród wszelkich podstępnych oszustw”, „z całym arsenałem obłudy”, „z wszelkim nieprawym zwodzeniem”. „Przyjdzie w całym fałszu bezprawia, pomiędzy gubiącymi siebie dlatego, że nie wpuścili miłości prawdy dla ich zbawienia. Dlatego posyła im Bóg spełnienie szaleństwa [omamieni błędem, ostry obłęd, działanie oszustwa], aż do uwierzenia w kłamstwo, aby zostali potępieni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli przyjemność w bezprawiu” (2Tesaloniczan 2:1-12 pau, bp, bt, bw, kow, nbg-pl, nwt-pl).

(2a) Jest to wręcz aż nie do wiary, ale w ‘organizacji Jehowy’ „właśnie teraz wystąpiło wielu antychrystów, stąd poznajemy, że jest ostatnia godzina”. Jak to? Już nieco wcześniej ich pojawienie się zapowiedział Pan Jezus: „Bo powstaną fałszywi Chrystusowie [dosł. ‘pomazańcy’] oraz fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i dziwy, żeby – jeśli to możliwewprowadzić w błąd nawet wybranych. To właśnie w ‘organizacji Jehowy’ jest wiele, a ostatnio lawinowo nawet rośnie ich liczba, osób obwołujących się ‘pomazańcami’/‘chrystusami’. Oni wszyscy postawili się na miejscu Chrystusa, więc są to tylko samozwańczy pomazańcy [chrystusowie] czyli uzurpatorzy, „fałszywi [kłamliwi] Chrystusowie = „fałszywi [kłamliwi] Pomazańcy. Jak na ironię tylko w przekładzie ŚJ. ‘nwt’ oddano „chrystusowie” przez dużą literę. Czyżby z szacunku do nich? Ci w ‘organizacji Jehowy’ „pomazańcy” to „fałszywi pomazańcy”, a więc „fałszywi chrystusowie”. Dlatego są ‘antychrystami’, co dosłownie znaczy w miejsce Pomazańca [Chrystusa], a więc ‘przeciwnicy Pomazańca’, czyli są antychrystusami. „Właśnie teraz wystąpiło wielu antychrystów, stąd poznajemy, że jest ostatnia godzina”! (1Jana 2:18 nwt-pl; Mateusza 24:24 nwt-pl, porównaj w nbg-pl)

(2b) Obecnie tzw. ‘ciało kierownicze’ ‘organizacji Jehowy’ składa się z siedmiu naczelnych ‘chrystusów’, czyli naczelnych ‘pomazańców’, a więc z siedmiu naczelnych ‘wodzów’. Jak to jest możliwe skoro Chrystus, Pomazaniec jest JEDEN. Tak o sobie powiedział Pan Jezus: JEDEN jest wasz nauczyciel, natomiast wy wszyscy jesteście braćmi” i JEDEN jest wasz Wódz, Chrystus [Pomazaniec](Mateusza 23:8-10 nwt-pl). Natomiast apostoł Paweł stwierdza: „A obietnice oznajmiono Abrahamowi i jego potomkowi. Nie mówi: ‘I potomkom’, jak o wielu, lecz jak o JEDNYM: ‘I twemu potomkowi’, którym jest Chrystus orazJEDEN też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”. Pismo Święte uczy, że Chrystus/Pomazaniec jest Jeden, a pozostali to tylko „fałszywi pomazańcy”, czyli „fałszywi chrystusowie”. Natomiast określenie „pomazańcy” w stosunku do wiernych chrześcijan nie występuje w Piśmie Świętym !!! (Mateusza 23:8-10 nwt-pl; Galacjan 3:16 nwt-pl; 1Tymoteusza 2:5 nwt-pl; Marka 13:22 nwt-pl, porównaj nbg-pl; zobacz Objawienie 11:15 i 12:10 nwt-pl, porównaj bw, bp, bt, br).

               Świadkowie Jehowy! Kogo osobiście najpierw słuchacie?

       Trzeba koniecznie poznać prawdę o tzw. ‘prawdzie’! Zacznijcie działać! To prawda, że już nie uprawiacie bałwochwalstwa kiedy nie adorujecie ‘świętych’ obrazów, figur i krzyży. Jednak jak możecie adorować ludzką i grzeszną ‘organizację Jehowy’ – quasi-Bożą oraz jej ludzki, grzeszny i bałwochwalczy ‘obraz’ – Ciało Kierownicze?

       Pan Jezus został posłany, abyzniewolonych uczynić wolnymi’. Uprzedzał i nawoływał: „Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem [pomazańcem] oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi”! „Bo powstaną fałszywi [kłamliwi] pomazańcy i fałszywi [kłamliwi] prorocy. Nasz Zbawiciel ostrzegł: ‚Jehowę, twego Boga, masz czcić i TYLKO dla niego masz pełnić świętą służbę’”. W przekładzie ‘bt’ oddano to dokładniej: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon [gr. ‘proskyneō’; dosł. ‘hołd’ – akt uległości Wszechmocnemu Władcy] i Jemu samemu służyć będziesz”. Pan Jezus wyraźnie stwierdził o sobie: „macie TYLKO JEDNEGO Nauczyciela, a wy [wszyscy] braćmi jesteście”. Dlatego powiedział także: „Jeśli ktoś Mnie miłuje, będzie przestrzegał mojego Słowa, i mój Ojciec będzie go miłował – i do niego przyjdziemy, i u niego urządzimy mieszkanie” (Łukasza 4:8,18 pau; 21:8 bt; Mateusza 4:10 nwt-pl, bt; 23:8-10 bp; 24:24 nbg-pl; Jana 14:23 bpd; porównaj Objawienie 19:10; Izajasza 30:20,21 pau: 48:17-20 bp).

       Apostołowie natomiast przekonywali: Musimy być bardziej posłuszni Bogu jako władcy niż ludziom. Apostoł Paweł przypomina i uświadamia:Chrystus wyprowadził nas z niewoli na wolność. „Czyż nie wiecie, że poddając się komukolwiek jako posłuszni niewolnicy, jesteście niewolnikami tego, komu okazujecie posłuszeństwo?” Usilnie nawołuje: „przestańcie się stawać niewolnikami ludzi”! On sam postanowił: „ja niczemu nie poddam się w niewolę, dlatego stawiał siebie i Tytusa za wzór: „A co się tyczy cichaczem wprowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli w celu przeszpiegowania naszej wolności, jaką mamy w jedności z Chrystusem Jezusem, żeby nas całkowicie zniewolić – tym ani na godzinę nie ulegliśmy przez podporządkowanie się, aby w was pozostała prawda dobrej nowiny”. Był oburzony głupotą niektórych kiedy ‘znoszą każdego, kto ich zniewala [niewolnikiem robi – bw], kto pożera to, co mają [wyzyskuje], kto porywa to, co mają [łupi], kto się wobec nich wywyższa [wynosi], kto ich bije w twarz’. Ostrzega: „Uważajcie, by ktoś was nie zniewolił filozofią i bezsensownym oszustwem, opartym na ludzkim podaniu o żywiołach świata. Nie pochodzi to od Chrystusa”. A apostoł Piotr potwierdza: „Każdy bowiem popada w niewolę tego, czemu ulega”. Przekład własny ŚJ. (nwt) w tym miejscu oddaje tak: „Kto bowiem jest pokonany przez drugiego, ten jest przez niego zniewolony” (Dzieje 5:29; Rzymian 6:16 pau; 1Koryntian 6:12 pau; 7:23 nwt-pl; 2Koryntian 11:20 nwt-pl; Galacjan 5:1 bgn; 2:4 nwt-pl; 2Piotra 2:19 pau).

       Świadkowie Jehowy! Porzućcie podstępnie narzucane wam bałwochwalstwo! Zbawienie i ocalenie nie jest w tzw. ‘organizacji Jehowy’ quasi-Boskiej. „Zbawienie jest u Boga Naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka [Jezusa]”  (Objawienia 7:10 bw).

— Czytaj koniecznie KAŻDY OSOBIŚCIE! – Co to znaczy „całym swym umysłem”?

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO!!!

WażneW ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to przede wszystkim zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis z tym złym światem, zorganizowane religijnie i politycznie, często zinstytucjonalizowane odstępstwo zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki.

Uwaga! Szerokie omówienie proroctwa z Ks. Objawienia 9:12-21 dotyczącego ‘drugiego biada’, a wypełnianego przez ‘organizację Jehowy’, znajduje się w temacie:Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 16”.

Czytaj cenne książki autorstwa Raymond’a V. Franz’a: KRYZYS SUMIENIA i W POSZUKIWANIU WOLNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ oraz wysłuchaj wywiadu udzielonego w 2007 roku w Polsce.

# Krótki komentarz z forum dyskusyjnego ŚwiadkowieJehowywPolsce.org do obu powyżej wskazanych książek: „„Jeśli chcesz stracić wiarę w LUDZKĄ, niedoskonałą organizację jaką jest WTS (tzw. ‘organizacja Jehowy’) to przeczytaj Kryzys Sumienia”. Natomiast jeśli chcesz odzyskać wiarę w Boga, Chrystusa i prawdziwe chrześcijaństwo, przeczytaj „W Poszukiwaniu Chrześcijańskiej Wolności””.

— Także wejdź na: http://www.PrzerywamyMilczenie.pl

Zachęcamy do studium obszernej dokumentacji definitywnie obalającej fundamentalne kłamstwo ‘roku 1914’ w książce Carl’a Olof’a Jonsson’a: KWESTIA CZASÓW POGAN – Krytyczna analiza chronologii Świadków Jehowy.

Przeczytaj temat: ‘KOMPLEKS OBLĘŻONEJ TWIERDZY’?Zrozumieć Świadków Jehowy.

— Przeczytaj także temat: PRZESTAŃCIE BYĆ NIEWOLNIKAMI LUDZI’!!! – Czar bałwochwalczego obrazu ‘organizacji Bożej’!

— Także pozostałe, podobne tematy w dziale tematycznym: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm! (zobacz SKRÓTY do zawartości strony głównej)

Uwaga! O budzeniu się nielicznych, nie tylko ŚJ. czytaj w temacie: „Przebudź się” — oto „biada, biada, biada”!!!

Uwaga! Boskie „gromy” powodują przebudzenie nielicznych, nie tylko ŚJ.: Od zwiedzenia do przebudzenia i ocalenia!

Uwaga! Poznaj także chronologiczne proroctwo: Proroctwo osobliwe pierwsze i drugie biada”! oraz Znaki końca tego świata trzecie biada”!!!

Uwaga! Upadek i zaskakujący, szokujący kres zwodniczych religii tego świata jest szeroko omówiony w temacie: ‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 26.

— Poznaj także Pana Jezusa znak obecności i końca świata”!

Czytaj pokrewne tematy:

— „Co się dzieje w ‘organizacji Jehowy?!”

— „Koniec religijnej niewoli w ‘organizacji Jehowy’?!

— „Musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa!”

— „Dokąd zmierza chrześcijaństwo tego świata?”

Wstrząsający ‘dzień Ich gniewu’! Dlaczego?

— „Zwycięzca, który zwycięży świat!”

— „Koniec niewoli i tyranii religijnej!

„‘Wyraźne objawienie się Boga’ — kiedy?”

— „Boskie ciosy zdemolują świat?!”

„Ostatnie dni tego świata?!”

— „‘Był i Jest’, „i Który Przychodzi”?”

— „Wprowadzenie do proroctwa biada, biada, biada”

— „Proroctwo osobliwe — pierwsze i drugie biada!”

— „Znaki końca tego świata — trzecie biada!!!”

„Pana Jezusa znak obecności i końca świata!!!”

— „Niewolnicy Pana Jezusa a Jego znak obecności!!!”

„‘Dojdzie do swego kresu’ — kiedy?”

— „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???”

„To już ‘wyznaczony czas końca’?!”

— „Oto wszystko nowym czynię!!!”

— „Słowa te są pewne i prawdziwe!!!”

— „Szokujące proroctwa Boga!

„Dzień apokalipsy!”

Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys