PANA JEZUSA „ZNAK OBECNOŚCI I KOŃCA ŚWIATA”!

Aktualizowany: 29.11.2017

Dział tematyczny: Niezwykłe proroctwa i nauka Pana Jezusa!

„Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia [obecności] i końca świata?” — „Zaskoczy on wszystkich ludzi na ziemi!” „Uważajcie! Czuwajcie!” Mateusza 24:3; Łukasza 21:35 bp; Marka 13:33 bpd.

       O PROROCTWIE Pana Jezusa z Księgi Mateusza rozdziału 24 i 25 wiele już napisano. W związku  z tym, że „całe Pismo przez Boga jest natchnione”, postanowiliśmy owe proroctwo Jezusa będące odpowiedzią na powyższe pytanie apostołów, rozważyć w szerszym kontekście biblijnym. Przede wszystkim biorąc pod uwagę proroctwa Objawienia, a szczególnie końcową część „drugiego biada”, całe „trzecie biada” i jego ‘ostatnie ciosy [plagi] gniewu Bożego’, zapisane obszernie i chronologicznie w Objawieniu 10:1 do 19:21. Niewątpliwie są one zharmonizowane z Ewangeliami i nie mogą być sprzeczne ze sobą, ponieważ jak powiedział Pan Jezus: „Pismo [Święte] nie może być naruszone” (Jana 10:35 bpd). Korzystamy z przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] także z przekładu interlinearnego.

                                       „To jeszcze nie koniec”

       Analizując proroctwo Mateusza 24 i 25 rozdział, trzeba będzie równolegle korzystać także z paralelnych proroctw zapisanych w Marka 13 rozdziale i Łukasza 17:20-37; 21:5-36. Aby mieć jeszcze pełniejszy obraz trzeba wziąć pod uwagę także inne wypowiedzi Słowa Bożego, np. proroctwa Daniela, które przy wypowiadaniu swego proroctwa Pan Jezus polecił ‘rozważyć’ czy ‘wykazać rozeznanie’ (Mateusza 24:15 bp, nwt-pl). Proroctwo Pana Jezusa z Mateusza 24 rozdziału od wersetu 4 do 31 [także paralelne] ułożone jest, jak się przekonamy, bez wątpienia chronologicznie. Natomiast w dalszej części Mateusza 24:32 do 25:46, Pan Jezus podaje uzupełniające wyjaśnienia, przykłady i różne przypowieści dotyczące ściśle tego Jego proroctwa, które spełnią się „wtedy”, greckie ‘tote’ znaczy dosłownie ‘w tym czasie’. To wyrażenie wg Strong’s Lexicon/Concordance wskazuje na jednoczesne zdarzenia lub wynikające z konsekwencji zdarzeń i występuje w tym proroctwie Pana Jezusa aż 16 razy.

       Przede wszystkim trzeba koniecznie zaprzestać szaleńczego myślenia według nachalnie i uparcie przez niektórych narzucanego dogmatu, że już nastąpiło „przyjście” [dokładniej gr. ‘parousia’ – „obecność”] Pana Jezusa w 1914 roku z władzą Królestwa. W nauce Pisma Świętego nie istnieje rok 1914!!! W dalszej części swego proroctwa Pan Jezus uświadamia, że wydarzenia spełniające to proroctwo będą świadczyć o Jego „przyjściu” czy „obecności”, a więc i o bliskim Królestwie Bożym, „już u drzwi”, a nie że ono stało się faktem. Zwróćmy uwagę na pouczający przykład Pana Jezusa: „Spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pąki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże” (Marka 13:29; Łukasza 21:29-31 bt).

       Apostołowie zapytali Pana Jezusa w gruncie rzeczy o dwie sprawy: 1) Kiedy nastąpi zburzenie świątyni jerozolimskiej? 2) Co będzie ‘znakiem Jego obecności [dopuszczalne ‘przyjścia’ – wyrażenie synonimiczne] i końca świata’ [gr. ‘synteleia’ dosł. ‘zakończenie’]? Pan Jezus łączy wszystko w jedną odpowiedź, dlatego mówimy, że to proroctwo ma podwójne wypełnienie (Mateusza 24:3; Marka 13:4; Łukasza 21:7).

       Już na samym początku swej odpowiedzi Pan Jezus ostrzega: „Baczcie, żeby was nikt nie wprowadził w błąd [nie zwiódł]; bo wielu przyjdzie, powołując się na moje imię i mówiąc: ‚Ja jestem Chrystusem’ [gr. ‘Christos’ – w języku polskim dosł. ‘Pomazaniec’]; i w błąd wprowadzą wielu. Będziecie słyszeć o wojnach, a także wieści wojenne; baczcie, żebyście się nie przerazili. Bo to musi nastąpić, ale to jeszcze nie koniec”. Przez wieki wielu twierdziło i dzisiaj szczególnie twierdzi, że są naśladowcami Jezusa, a niektórzy nawet mówią wprost: ‘Ja jestem pomazańcem i czas nadszedł’. ‘W błąd wprowadzą wielu i wielu zwiodą’, ponieważ okażą się tylkofałszywymi pomazańcami i fałszywymi prorokami’ lub dosłownie kłamliwymi pomazańcami i kłamliwymi prorokami’. Stąd nawoływanie Pana Jezusa: „Nie idźcie za nimi”. Wojny były, są i póki co jeszcze będą, dlatego Pan Jezus uspokaja, aby ‘nie dać się tym zastraszyć’ i nie wpadać w ‘przerażenie’ czy ‘w panikę’. „Bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec”, ‘bowiem powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciwko królestwu’, co między innymi odpowiada zwłaszcza I i II wojnie światowej (Mateusza 24:4-13,24 nbg-pl, bpd, br; Marka 13:5-13,22 nbg-pl, br; Łukasza 21:8-19 br, kow). ‘W niektórych miejscach będą wielkie trzęsienia ziemi i głód’, które nieodłącznie towarzyszą niedoli ludzkiej, ‘lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści’. Ta część proroctwa wyraźnie łączy się z proroczą wizją czterech jeźdźców apokaliptycznych z Objawienia 6:1-8. Po ofiarnej śmierci i zmartwychwstaniu już jako Król, Pan Jezus „wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać”, a z nim także ‘jeźdźcy’ niosący wojnę, głód i śmierć, ci jednak do określonego czasu.

Ważne! Nie może ujść naszej uwagi, że proroctwa Księgi Apokalipsy/Objawienia miały spełniać się „wkrótce” [gr. ‘tachy’ (‘tachos’) dosłownie znaczy niezwłocznie]. Apostoł Jan usłyszał wyraźne polecenie: „Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi” (Objawienie 1:1,3; 22:6,7,10,12,20; stąd ‘rok 1914’ jest kompletnym błędem!).

       Apostoł Paweł przypomina, że ‘wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani’ (2Tymoteusza 3:12 bp). Tak było w wypadku pierwszych chrześcijan, którym towarzyszyły prześladowania kiedy ci głosili poselstwo o Jezusie. Fakty świadczą, że dzieje się to nieprzerwanie, a wzmogą się one zwłaszcza przed końcem tego złego świata. Pan Jezus wyraźnie zaznaczył, że zanim nastąpią wstrząsające wydarzenia końca świata, czyli „będą straszne widoki, a z nieba wielkie znaki” [o tym powiemy dalej], Jego uczniów dotkną najpierw prześladowania (Mateusza 24:9-13; Marka 13:9-13; Łukasza 21:11-19; Objawienie 6:9-11).

       Zanim jednak „to wszystko” przyjdzie, nastąpi znaczące i ważne, prorocze wydarzenie. Zwróćmy uwagę na apokaliptyczne i z całą pewnością chronologiczne trzy „biada”, a w nich na proroctwo dokuczliwego „drugiego biada”. Działalność proroczych „wojsk konnicy” [‘wojska Jehowy’ = ‘organizacja Jehowy’ quasi-Boża] raczej wypełniła jego pierwszą część. A kiedy zacznie spełniać się jego dalsza i końcowa część, pojawi się, raczej już pojawiła się prorocza i szczególna działalność „dwóch moich [Bożych] świadków w worach dwóch proroków”. W czasach biblijnych wór pokutny był tradycyjną szatą żałobną. W wory pokutne ubierali się niekiedy hebrajscy prorocy — gdy głosili orędzia Boże o zbliżającym się wielkim nieszczęściu. Przejawiając pokorę przed Bogiem sami okazywali skruchę i wzywali do skruchy innych. Potępiali poważne i ohydne grzechy, do zerwania z którymi usilnie nawoływali. Dlatego prorocze „wory” pokutneto wyraz pokory, szczerości, wyrażenia skruchy i uznania czy wyznania swych grzechów przed Bogiem lub także okazanie pogardy czy raczej wstrętu splendorowi tego świata. Związane są także ze zmierzeniem i oczyszczeniem Bożym oraz z powierzeniem im wstrząsającego Bożego orędzia przeciw skandalicznemu złemu w tym bezsensownym świecie (koniecznie czytaj Daniela 9:3-5,20; porównaj Psalm 69:1-21,33-35 bp). W oparciu o dogłębną analizę Słowa Bożego możemy stwierdzić, że sensowne jest tylko jedno rozumowanie. Ta szczególna działalność nastąpi w czasie dosłownym i wyznaczonym „1260 dni” [3,5 roku], a dotrzeć ma – nie koniecznie do wszystkich – ‘przed [nad] wielu ludów, narodów, języków i królów’. Jednak szczególne potępienie dotykać ma międzynarodową ‘organizację Jehowy’/quasi-Boża. Dlatego, że jest to kontynuacja proroctwa „drugiego biada”, które od początku dokładnie wypełnia się na tej tej wybitnie uwodzącej i zwodniczej organizacji religijnej. Jednak ostatecznie proroctwo to zdecydowanie zwraca się przeciwko niej samej! Ogólnie mówiąc ta specjalna działalność będzie ‘preludium’ (poprzedzać) ostatecznego głoszenia, które nastąpi tuż przed końcem i będzie z nim mocno związane. Według proroctwa Pana Jezusa, tym końcowym i ostatecznym dziełem będzie ‘głoszenie Ewangelii o Królestwie Bożym po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Jak to się dokona??? W świecie potęgi Internetu już teraz jest to nietrudne i najzupełniej wykonalne!!! (Objawienie 6:9-11; 10:10,11 bg, ubg, nbg-pl, interlinearny; 11:3,4,7,10; Mateusza 24:14; Marka 13:10; koniecznie porównaj Objawienie 14:6-10)

       Kiedy upłynie wyznaczony czas ‘świadczenia’ ze ‘słodko-gorzkim’ orędziem „otwartego małego zwoju”, czyli kiedy „złożą swoje świadectwo” „dwaj moi [Boży] świadkowie — dwaj prorocy”, nastąpi zakaz i przerwanie tej działalności ‘dręczącej’ zwłaszcza ludzi z ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Dojdzie do prześladowań lojalnych wobec Swego Zbawiciela chrześcijan. Dlatego Pan Jezus nawołuje: ‘Kto wytrwa do końca ten zostanie zbawiony’ lub jak zapisał Łukasz: „Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze [życie] wasze”. Z omawianego przez nas proroctwa Pana Jezusa wyraźnie wynika, że pomimo tego dojdzie do końcowej i globalnej działalności głoszenia Ewangelii. Ewangelista Łukasz nic o tej ostatecznej działalności nie wspomina, natomiast Mateusz przytacza słowa Pana Jezusa: „I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec [gr. rzeczownik ‘telos’; czasownik ‘teleō’ – wykonać, spełnić, doprowadzić do końca]. Ewangelista Marek w trakcie opisywania prześladowań zanotował jednoznaczną wypowiedź Pana Jezusa: Najpierw [gr.prōton’] jednak Ewangelia musi być głoszona wszystkim narodom”. Według Strong’s Lexicon/Concordance  greckie słowo prōton’ to dosłownie ‘pierwszy w czasie i miejscu’ (Objawienie 6:9-11; 10:10,11; 11:3,4,7,10; Mateusza 24:13,14; Marka 13:9,10,13; Łukasza 21:12,19; porównaj Daniela 11:32-35 nwt-pl).

       Po pierwszych, wyznaczonych „1260 dniach” [3,5 roku] ta szczególna działalność ‘składania [swego] świadectwa przez dwóch świadków dwóch proroków zostanie nagle przerwana przez „ohydę [obrzydliwość] spustoszenia”, którą Łukasz nazywa ‘otaczającymi wojskami’. Pan Jezus prorokuje: „Gdy więc zobaczycie ohydę spustoszenia, zapowiedzianą przez proroka Daniela, stojącą w miejscu świętym — kto czyta, niech rozumie” (Mateusza 24:15; Marka 13:14; Łukasza 21:20). Nasz Zbawiciel zachęca do powiązania Jego proroczych słów z proroctwem Daniela 9:23-27; 11:31; 12:11, ale nie bez powodu mówi: „kto czyta, niech rozumie” czy „wykaże rozeznanie”. Proroctwo Daniela 9:23-27 dotyczy losu narodu żydowskiego i zburzenia jego świątyni, czego dokonały wojska rzymskie w 70 roku n.e.. Jednak już ich nie dotyczą mówiące o „wyznaczonym czasie” następujące prorocze słowa anioła skierowane do Daniela: „A wojska wysłane przez niego [króla północy] wystąpią i zbezczeszczą świątynię i twierdzę, zniosą stałą codzienną ofiarę i postawią obrzydliwość spustoszenia”. „Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni” [Ważne! Prorocze okresy czasu jak „1290 dni”, „1335 dni”, „1260 dni” („42 miesiące” = ‘czas, czasy i pół czasu’ /3,5 roku/) oraz „2300 wieczorów i poranków” (1150 dni) omówiono w pokrewnych tematach].

       Mamy dwie historyczne analogie:

(1) Pan Jezus wypowiedział ostrzegawcze proroctwo: A gdy ujrzycie [gr. ‘eidō’]ohydę spustoszenia, umieszczoną w miejscu [świętym – Mt], gdzie się nie godzi – kto czyta, niech stara się pojąć – wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry” (Mk/eku). Pierwsi chrześcijanie nagle przerwali głoszenie Ewangelii, bo widząc spełniające się proroctwo Pana Jezusa w powiązaniu z Daniela 9:26,27 przypomnieli sobie Jego wytyczne, aby zacząć „uciekać w góry”. Ale jak, skoro pojawiły się ‘otaczające wojska’ rzymskie?

       Według źródła Wikipedia 66 n.e. i 70 n.e. było to tak: Po kilkudniowym oblężeniu miasta Jerozolimy i jego świątyni, 23.11.66 n.e. wojska rzymskie [biblijna ohyda spustoszenia, obrzydliwość] z niewiadomych powodów wycofały się. A posłuszni poleceniu Pana Jezusa pierwsi chrześcijanie wyszli z miasta Jerozolimy i uciekli w góry do prowincji Perea i miasta Pella. Prawdopodobnie w dzień Paschy 3.04.70 n.e. wojska rzymskie pojawiły się ponownie i 10.05.70 n.e. rozpoczęły oblężenie miasta. Ostatecznie pełne mieszkańców miasto wraz ze swą świątynią doznało okrutnej klęski [Od 23.11.66 n.e. do 10.05.70 n.e. upłynęło dokładnie 3,5 roku = 1260 dni = 42 m-ce; biblijny i proroczy rok to 360 dni] (Mateusza 24:1-42; paralelne Marka 13:1-37; Łukasza 21:5-36).

(2) Już kilka wieków wcześniej była podobna sytuacja, a było to przed pierwszym zburzeniem miasta Jerozolimy i jego świątyni, czyli jakieś kilka lat przed rokiem 587 p.n.e.. Wojsko babilońskie przybyło pod Jerozolimę i zaczęło ją oblegać, lecz wycofało się z powodu wojska egipskiego przybyłego Izraelitom na odsiecz. I tu pojawiła się wyraźna szansa ocalenia swego życia. Proroctwo Bożego proroka Jeremiasza wyraźnie nawoływało Izraelitów, że jeśli chcą ujść z życiem muszą wyjść z miasta i poddać się wojsku babilońskiemu. Część ludzi tak uczyniła i to bez większych przeszkód ze strony pozostających w mieście, którym wydawało się, że zagrożenia już nie ma. Prawdopodobnie sporo było na to czasu, aby wyjść z miasta, być może nawet parę lat [3,5 roku (?)], bo aż do jego zdobycia. Kiedy wojsko babilońskie uporało się z wojskiem egipskimi, przybyło ponownie, postąpiło okrutnie, spaliło miasto i jego świątynię, a pozostałych wzięło do niewoli. Dokładnie tak zapowiadały proroctwa Boga [JHWH] wypowiedziane przez Jego proroków. A stało się to z powodu obrzydliwych czynów, zbrodni i odrażającego bałwochwalstwa Izraelitów, którzy uparcie dalej uważali się za lud wybrany, Boży (Jeremiasza 37:1-16; Ezechiela 23:35).

                     „Aż się dopełnią wyznaczone czasy narodów

       Bardzo podobna sytuacja, zwłaszcza do pierwszej omówionej powyżej, będzie przed Armagedonem, przed końcem tego świata, o którym to szczególnym okresie, czyli ‘wyznaczonym czasie’ mówi Objawienie 1:3; 22:10; 11:18; w powiązaniu z Objawieniem 11:2; 12:6,14; 13:5. Już setki lat wcześniej przed powstaniem Księgi Objawienia, zapowiadało ten „wyznaczony czas” lub „wyznaczony czas końca” albo krótko „czas końca”, proroctwo Daniela 8:17,19 nwt-pl; 10:14; 11:27,29,35; 12:4,9 w powiązaniu z Daniela 7:21,25; 12:7,10-12. Pan Jezus mówi podobnie, ale o ‘dopełnieniu się wyznaczonych czasów narodów’. Cały rozdział 11, a więc i fragment Daniela 11:29 do 12:3 dotyczący wspomnianego „wyznaczonego czasu” zapisany jest bez wątpienia chronologicznie. Dalsza część 12 rozdziału Księgi Daniela jest odpowiedzią anioła na pytania proroka Daniela i stanowi uzupełnienie tego proroctwa. Dowiadujemy się przy tym, że proroctwa pochodzą z zapisanej „Księgi Prawdy” (Daniela 8:9-14,17,19,23-26; 10:21; Łukasza 21:24 ).

       Kiedy upłynie pierwsze, wyznaczone „1260 dni”  pojawi się „ohyda [obrzydliwość] spustoszenia”. W Objawieniu nazwana jest ona „bestią barwy szkarłatnej”, która ‘wyjdzie z otchłani’ lub krótko ‘bestią z otchłani’. Wtedy już „złożą swoje świadectwo” jako „świadectwo prawdy” alegoryczno-symboliczni „dwaj moi [Boży] świadkowie w worach — dwaj prorocy”. W wyniku poczynań ‘bestii z otchłani’, ta szczególna działalność zostanie zamknięta na okres „2300 wieczorów i poranków” [= 1150 pełnych dni] i wtedy rozpocznie się „wielki ucisk” w „wyznaczonym czasie końca”. Pan Jezus powiedział o nim: „Nastanie wtedy ucisk tak wielki, jakiego jeszcze nie było od początku świata i jakiego nigdy nie będzie”. Powstaną ogromne trudności wraz z prześladowaniami i „gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni”. ‘Wielki ucisk będzie skrócony’, ale nie przez skrócenie wyznaczonego okresu „czas i czasy, i połowa czasu[= 3,5 roku] lub inaczej drugie „1260 dni” [= 42 miesiące]. Tylko jak się wydaje, przez skrócenie dni permanentnej udręki i w ten sposób ograniczenie [gr. ‘koloboō’] skali wielkiego ucisku w tym wyznaczonym czasie. Umożliwi to w jego końcowej fazie, kiedy upłynie „2300 wieczorów i poranków” [= 1150 pełnych dni]: ‘Oznajmianie wiecznotrwałej dobrej nowiny jako radosnej wieści dla mieszkających na ziemi i dla KAŻDEGO narodu, i plemienia, i języka, i ludu’.

Orędzie to ma dotyczyć:

1) „Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu [gr. ‘krisis’] Jego, i oddajcie pokłon [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości Wszechmocnemu Władcy].

Istotne! Najpierw Wszechmocny Bóg ogłosi swój sprawiedliwy i prawomocny wyrok, a następnie zasądzona kara lub nagroda zostanie bezzwłocznie wykonana!

— Gr. słowo krisis to dosł. wybór, oddzielenie, osąd, wyrok skazujący lub uniewinniający i występuje ono w Objawieniu 14:7; 16:7; 18:10; 19:2; jego pokrewne słowa to gr. krinō, co dosł. znaczy oddzielić, wybrać, osądzić, rozstrzygnąć, orzec i występuje ono w Objawieniu 6:10; 11:18; 16:5; 18:8,20; 19:2,11; 20:12,13 oraz gr.krima, które właściwie znaczy wyrok skazujący, kara, potępienie i występuje ono w Objawieniu 17:1; 18:20; 20:4.

2) ‘Upadł, upadł Babilon wielki’, zorganizowane, uwodzące i zwodnicze religie tego świata, trzeba koniecznie ‘z niego wyjść’, a więc wyjść z miasta wielkiego’.

3) Przestać być upartym adoratorem tego świata — ‘bestii z morza’ i jej ‘obrazu’, czyli ‘bestii z otchłani’.

Trzeba będzie ostatecznie i koniecznie porzucić życie religijno-polityczne tego złego świata, znajdując swe osobiste ocalenie i życie tylko u Boga Ojca oraz u Pana Jezusa Chrystusa!

Rozważ: Objawienie 6:17; 7:10; 11:3-14; 12:6,13-17; 18:2-4,10,21 bw, bpd; Mateusza 24:14,21,22 pau; Dzieje 17:30,31; Mateusza 25:31-33; Marka 13:10,19,20; Łukasza 21:23; Jana 8:17,18; 18:37; porównaj Objawienie 12:17; 14:6-10 bw, nwt-pl; 19:10; 20:4.

       W tym czasie nasili się jednak ‘zwodzenie’ czy ‘wprowadzanie w błąd’, „bo powstaną fałszywi pomazańcy i fałszywi prorocy, i będą wydawać wielkie znaki oraz niezwykłe zjawiska, tak aby, skoro niezbite, wprowadzić w błąd i wybranych” (Mateusza 24:24 nbg-pl; Marka 13:22 nbg-pl). Po za tym ogromną presję będą wywierać według Objawienie 13 i 17 rozdziału ‘bestia z morza, bestia z ziemi i bestia barwy szkarłatnej z otchłani’ [w skrócie ‘bestia z otchłani’, zwana także wizerunkiem, obrazem czy posągiem bestii z morza], jednak tylko przez dany im wyznaczony czas „42 miesięcy”, czyli 3,5 roku, a więc owy drugi wyznaczony okres „1260 dni”. Nie mylić z pierwszym wyznaczonym okresem „1260 dni” związanego z działalnością ‘dwóch świadków Boga‘ wypełniających końcowe proroctwo „drugiego biada” (Objawienie 13:5-7,11,14).

       Zanim dojdzie do wyraźnego objawienia się Boga Ojca i Pana Jezusa’, czyli nastąpi „jak błyskawica” Ich ‘obecność’ czy ‘przyjście’, nieco wcześniej w niebie dojdzie do proklamacji. Bowiem wraz z Bogiem Ojcem Pan Jezus ‘przejmie potężną władzę swoją i zacznie panować nad światem’ (Mateusza 24:27-29; Marka 13:24,25; Łukasza 17:24; 21:25,26; porównaj Daniela 7:13,14,21,22; Objawienie 11:15-19; 12:1-12). A nieco później, to jest „zaraz” [natychmiast] po „wielkim ucisku”, na całej ziemi zaczną się wielkie zmiany i wstrząsające wydarzenia opisane przez Pana Jezusa, Daniela i Jana. Będą one w końcu rozpoznane przez „wszelkie oko” czy wszystkie plemiona ziemi” jako znak Syna Człowieczego”. To wyraźne objawienie się’ będzie szczególnie widoczne po usunięciu „Babilonu wielkiego” zwodniczych i uwodzących religii tego świata (Objawienie 17:5; 18:21; 19:1-3,6). Wszyscy wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba” czy Go „zobaczą”, ale nie dosłownie. Wyraźnie zdadzą sobie sprawę z tego co się wtedy będzie dokonywać, ponieważ Pan Jezus zaznaczył: „I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą”. Ta symbolika mówi przecież, że Pan Jezus „przychodzi na obłokach” [„z obłokami lub „w obłokach], w których będzie niewidoczny dla dosłownego oka, jak niewidoczne jest słońce ukryte za chmurami. Nawet jeśli w ciągu dnia chmury zasnują niebo, to wiemy przecież, że słońce świeci, ponieważ dokoła jest jasno (Mateusza 24:30; Marka 13:26; Łukasza 21:27; porównaj koniecznie Objawienie 1:7; biblijny ‘obłok’ to symbol niewidzialnej obecności Bożej). „Wtedy” czy ‘w tym czasie’ po ostatecznym ‘ogłoszeniu Ewangelii o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, nadejdzie koniec. Nastąpi też zbawienie, zmartwychwstanie i ocalenie wiernych „niewolników Bożych”, ponieważ Pan Jezus zapowiada:Wtedy też pośle aniołów, i zgromadzi swoich wybranych z czterech wiatrów, od krańca ziemi aż po kraniec nieba” (Objawienie 11:15-18 bw; 12:10; Tytusa 2:13 bpdMarka 13:10,24-27 bpd; Mateusza 24:14,27-31; Łukasza 21:25-28; porównaj Objawienie 6:9-7:17; 14:1-20; 15:1-4; 18:4; 19:1-21).

       Dzień „obecności” czy „przyjścia” Pana Jezusa jest tym samym dniem co „dzień Jahwe [JHWH]Boga. Będzie on wielki i straszny, zwłaszcza w części finalnej, jak zapowiadali prorocy i Pan Jezus, który tak o nim mówi: „Będą też znaki na słońcu i księżycu, i gwiazdach, a na ziemi udręczenie narodów nie znających wyjścia wskutek ryku morza i jego wzburzenia, podczas gdy ludzie będą mdleć ze strachu i w oczekiwaniu rzeczy przychodzących na zamieszkaną ziemię; bo moce niebios zostaną wstrząśnięte. I potem ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku [niewidzialności, jako Osoba duchowa, niecielesna – porównaj koniecznie Jana 14:3,19] z mocą oraz wielką chwałą” (Łukasza 21:25-27; Mateusza 24:29; Marka 13:24,25). To proroctwo z jego pierwszej części może wypełnić się dosłownie, jednak bardzo podobne, prorocze opisy mamy w Objawieniu, którą to Księgę cechują alegoryczno-metaforyczno-symboliczne „znaki” (Objawienie 1:1; 6:12-17). „Znaki na słońcu i księżycu, i gwiazdach” oraz ‘ryk wzburzonego morza’ lub jak zapisał Mateusz (także Marek) „słońce ściemnieje i księżyc nie da swego światła, i gwiazdy będą spadać z nieba, a moce niebios zostaną wstrząśnięte” — to prorocze elementy nadciągającego nieszczęścia z powodu gniewu Bożego. Bardziej wskazują one na radykalne, wielkie zmiany czy dramatyczne wstrząsy polityczne i społeczne obecnego świata. Zatracający się w swych ‘ciemnościach’ zły świat ludzki pogrąży się w bezsilności, bezradności i rozpaczy. A to z powodu „obecności” Pana Jezusa, który w imieniu swego Boga Ojca zacznie ‘rządzić wszystkimi narodami laską żelazną’ (Izajasza 57:20,21; Objawienie 12:5; 19:11-16). Nastąpi „udręczenie narodów nie znających wyjścia”, a będzie ono wynikiem ‘wzburzonych’ i ‘ryczących’ wielkich tłumów ludzi. Także „ludzie będą mdleć ze strachu w oczekiwaniu rzeczy”, które mają się pojawić na ziemi, ponieważ „moce niebios zostaną wstrząśnięte” lub „gwiazdy będą spadać z nieba”. Ta symbolika bardziej wskazuje na ‘wstrząsy’ i wielkie zmiany we władzach sfery niebiańskiej, przekładające się na ‘wstrząsy’ i wielkie zmiany we władzach ziemskich, o których mówi najpierw Objawienie 6:12-17, a potem wyjaśnia Objawienie 12 i 13 rozdział. Kiedy to wyrzucony z nieba na ziemię szatan diabeł wraz z wieloma demonami, podejmie swe ostatnie, desperackie i haniebne działania. Dlatego na tej zawężonej do globu ziemskiego scenie dopadnie ludzi jego „biada”, ponieważ będzie on ‘pałał wielkim gniewem, wiedząc że czasu ma niewiele’.

       Natomiast to nieco wcześniejsze ‘objęcie władzy przez Boga i Jego Chrystusa, Pomazańca’ sprowadzi na cały świat ludzki Ich „trzecie biada” opisane w Objawieniu 11:14 do 19:21, a którym będzie panujące już w niebie Królestwo Boże/Niebios. Dlatego Pan Jezus przepowiedział, że „będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i już nigdy więcej nie będzie”. Mówiąc to nawiązał do proroctwa Daniela 12:1-3: „W owym czasie powstanie Michał, wielki książę [Pan Jezus], który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota [życia]. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota [życia] wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne” (Michał – najpewniej Pan Jezus; porównaj Daniela 10:13,21; Objawienie 12:7; Judy 9; 1Tesaloniczan 4:15,16 bug – „z głosem archanioła”, także bb, wuj, bg i nwt-pl).

                                  „Gdy ujrzycie to wszystko”

                                              Dokąd ‘uciec’?

       W Mateusza 24:32-35 (także Marka 13:28-31 i Łukasza 21:29-33) Pan Jezus zapewnił: „gdy ujrzycie to wszystko [te wszystkie wydarzenia — bt], wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi [Królestwo Boże]oraz „to pokolenie na pewno nie przeminie, dopóki się to wszystko nie stanie”. Tak było przed zburzeniem świątyni jerozolimskiej w roku 70 n.e. i tak będzie teraz przed Armagedonem, ponieważ „to wszystko” wydarzy się w okresie kilku lat, a więc z pewnością ‘to pokolenie nie przeminie’. Występujące tu greckie słowo ‘genea’ określa cały tłum ludzi żyjących w tym samym czasie. Daty początku tego „wszystkiego” nie znamy, czyli „o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Stale patrzcie, wciąż czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy jest wyznaczony czas [gr. ‘kairos’ to stały, określony czas, wyznaczona pora]” (Mateusza 24:36; Marka 13:32,33). Dlatego tak ważna jest czujność i zwracanie uwagi „na siebie samych”, aby ‘troski życiowe nie obciążyły naszych serc [źródło emocji, pobudek]’. Jak powiedział Pan Jezus wcześniej w Mateusza 6:31-34: „Nie troszczcie się zatem, mówiąc: Co będziemy jedli, albo: Co będziemy pili, albo: W co się ubierzemy, bo o to wszystko zabiegają poganie [ludzie z narodów]. A Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw królestwa [Bożego] i jego sprawiedliwości [prawości], a to wszystko będzie wam przydane [dodane]. Nie troszczcie się zatem o jutro, bo jutro samo o siebie będzie się troszczyć. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy”. Jeśli będziemy stale zajęci ‘szukaniem najpierw Królestwa’, to chociaż ‘koniec świata zaskoczy wszystkich ludzi na ziemi!’, jednak ‘ów dzień nie zaskoczy nas znienacka jak potrzask. Aby tak się stało to o co trzeba jeszcze usilnie zabiegać? Pan Jezus nawołuje:Czuwajcie nieustannie i módlcie się, abyście zdołali uniknąć [dosł. ‘uciec’] tego wszystkiego, co nastąpi [dokona się], i stanąć [jako uznani, godni] przed Synem Człowieczym [Pan Jezus]” (Łukasza 21:34-36 bp). Według Księgi Objawienia, aby być uznanym, godnym ‘i stanąć przed Jezusem’ oraz Bogiem, trzeba ubrać „białe szaty”. Wszyscy ludzie są zbrudzeni grzechem, ale trzeba ‘wyprać swoje szaty, i wybielić je we krwi Baranka’. A to oznacza zdobycie chrześcijańskiej tożsamości związanej z przebaczeniem grzechów i uznaniem nas za prawych, dzięki całkowitej wierze w wartość i moc przelanej krwi Baranka Jezusa (Rzymian 3:23; Objawienie 3:4,5,18; 4:4; 6:11; 7:9-17). Pan Jezus przypomina tu czasy Noego [i Lota], kiedy to ludzie zajmowali się tylko swoimi codziennymi sprawami „i nie zwracali na nic uwagi, aż przyszedł potop i zmiótł ich wszystkich – tak będzie z obecnością Syna Człowieczego” (Mateusza 24:37-39; Łukasza 17:26-30).

                                        Indywidualne zbawienie

       Nie będzie jednak zinstytucjonalizowanego zbawienia zwanego ‘prawdziwą religią’, ale będzie osobista odpowiedzialność i indywidualne zbawienie. Pan Jezus Chrystus wyraźnie stwierdza: Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona”. Według relacji Łukasza apostołowie jeszcze zapytali: „Gdzie, Panie? Powiedział im: Gdzie jest ciało, tam też się zbiorą orły”. Pan Jezus mówi tu o zgromadzaniu, zbawieniu i ocaleniu swych wiernych „w dniu” kiedy nastąpi Jego „obecność”, a więc „przyjdzie” i „objawi się”. Wtedy dokona oddzielenia „chwastów” od „pszenicy” lub „owiec od kóz” i zbierze tych ludzi dwóch grup z diametralnie różnym przeznaczeniem. Orzeł ma doskonały wzrok jest dalekowzroczny, dlatego najprawdopodobniej metaforycznie chodzi o duchowy ‘wzrok’, czyli ‘wnikliwość’ i mądrość Jezusowych niewolników, którzy niewzruszenie trzymają się Słowa Bożego. Zrozumieli oni, że dotarł do nich Boży ‘zapach miłej dla nich woni’ zbawienia, dlatego ostatecznie zbiorą się wokół ciała-ofiary Chrystusa. Zacytujemy tu kilka wersetów, które wskazują na taki właśnie sens: Ja [Jezus] jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. A chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”; „Ja [Jezus] jestem drogą prawdziwą do życia. Każdy dochodzi do Ojca tylko przeze Mnie”; „postępujcie w miłości, jak i Chrystus nas umiłował i siebie samego wydał zamiast nas jako dar i ofiarę Bogu na wonny zapach”; „I odezwał się do mnie jeden ze starszych: Kim są ci ubrani w białe szaty i skąd przychodzą? Odpowiedziałem mu: Panie mój, ty wiesz. A on do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty, i wybielili je we krwi Baranka. Dlatego są przed tronem Boga, dniami i nocami służą Mu w Jego świątyni, a Ten, który siedzi na tronie, będzie rozciągał nad nimi namiot”; „A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie pokochali swojej duszy aż do śmierci” (Mateusza 24:29-42; 25:31-46; Łukasza 17:20-37 nwt-pl; Mateusza 13:24-52; 4:4; Jana 6:51-58 bp; 14:6 bp; Efezjan 5:2 bpd, bw; Objawienie 7:13-15 bpd; 12:11 bpd; porównaj Daniela 11:33,35; 12:3,4,10 nwt-pl).

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO !!!

— Zachęcam do studium obszernej dokumentacji definitywnie obalającej fundamentalne kłamstwo ‘roku 1914’ w książce Carl’a Olof’a Jonsson’a: KWESTIA CZASÓW POGAN

Czytaj cenne książki autorstwa Raymond’a V. Franz’a: KRYZYS SUMIENIA i W POSZUKIWANIU WOLNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ oraz wysłuchaj wywiadu udzielonego w 2007 roku w Polsce.

# Krótki komentarz z forum dyskusyjnego ŚwiadkowieJehowywPolsce.org do obu powyżej wskazanych książek: „„Jeśli chcesz stracić wiarę w LUDZKĄ, niedoskonałą organizację jaką jest WTS (tzw. ‘organizacja Jehowy’) to przeczytaj „Kryzys Sumienia”. Natomiast jeśli chcesz odzyskać wiarę w Boga, Chrystusa i prawdziwe chrześcijaństwo, przeczytaj „W Poszukiwaniu Chrześcijańskiej Wolności””.

— Wejdź także na: http://www.PrzerywamyMilczenie.pl

Czytaj pokrewne tematy:

Wstrząsający ‘dzień Ich gniewu’! Dlaczego?

„Zwycięzca, który zwycięży świat”!

— „Koniec niewoli i tyranii religijnej!

— „‘Wyraźne objawienie się Boga’ — kiedy?”

„Koniec chrześcijaństwa tego świata!”

— „Boskie ciosy zdemolują świat?!”

— „Ostatnie dni tego świata?!”

— „‘Był i Jest’, „i Który Przychodzi”?”

— „Wprowadzenie proroctwa trzech ‘biada’ i ‘pierwsze biada’”

— „Proroctwo osobliwe — ‘drugie biada’!”

— „Znaki końca tego świata — ‘trzecie biada’!!!

— „Dokąd zmierza chrześcijaństwo tego świata?”

— „Niewolnicy Pana Jezusa a Jego znak obecności!!!”

„‘Dojdzie do swego kresu’ — kiedy?”

— „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???”

„To już ‘wyznaczony czas końca’?!”

— „Oto wszystko nowym czynię!!!”

— „Słowa te są pewne i prawdziwe!!!”

— „Szokujące proroctwa Boga!

— „Dzień apokalipsy!”

— „Miejsce przyszłej i ocalonej ‘wielkiej rzeszy’!”

— „Ocalone ‘owce’ Pana Jezusa! Kiedy?”

Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2 komentarze/y do artykułu PANA JEZUSA „ZNAK OBECNOŚCI I KOŃCA ŚWIATA”!

 • Badacz P.Św. skomentował:

  W dalszym ciągu spotykam w Twoich komentarzach same ogólniki. Wokół dzieją się od 100 lat zdumiewające wydarzenia, a Twoja witryna nie daje na nie komentarza. Podobnie komentują Objawienie i proroctwa o czasach ostatecznych liczni egzegeci chrześcijaństwa. Żadnych konkretów, wszystko wypełni się w przyszłości, choć świat już teraz zaczyna się walić w przepaść.

  Dlaczego jesteś nierzetelny w komentowaniu słów naszego Pana: „…jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony…” (Łuk.17:34-37)? Apostołowie pytają o to gdzie będą wzięci? Czy Pan Jezus odpowiada, że do nieba? Nie. Mówi, że gdzie będzie ścierw, tam zgromadzą się i orły. Co znaczy ta odpowiedź? Chyba to, że przed zabraniem Kościoła miała być jego próba, że Pan miał dać swojemu ludowi prawdy o Czasach Ostatecznych i to miało spowodować rozdział na polu pszenicznym i żniwo. Orły – lud Boży zawsze ciągną do duchowego żeru.
  Łączę pozdrowienia – Badacz P. Św.
  cd…
  Pozwolę sobie jeszcze dodać i takie spostrzeżenie. Przytaczasz słowa Pana Jezusa o tym, że każe obserwować drzewo figowe i inne drzewa. Gdyby miały one tylko literalne znaczenie, to co takiego wnosiłyby do naszej znajomości czasów ostatecznych? Przecież każde dziecko wie, że kiedy drzewa puszczają pączki, to blisko jest lato. Czy Pan Jezus – Wielki Nauczyciel i Prorok, podając ten przykład mógł podać tak banalny przykład? On nie jest banalny, ponieważ jednym ze znaków drugiej obecności Jezusa jest odrodzenie Izraela i jego powrót do Ziemi Świętej. A to z kolei dowodzi bliskiego założenia na ziemi Królestwa Bożego. Chyba nie wątpisz, że pod symbolem drzewa figowego ukryty jest w Biblii naród żydowski? Tego mi właśnie brakuje w Twoich opracowaniach – konkretnych wskazań na wypełniające się proroctwa.
  Zastanów sie nad proroctwem ap. Pawła o Człowieku Grzechu – Papiestwie. Paweł mówi, że Pan zabije go duchem ust swoich i zniesie epifanią swojej paruzji. Co znaczą te słowa w dobie, kiedy widzimy jak ta nierządnica zaczyna być pustoszona i ogołacana (Obj.17:16). Czy spodziewasz się jeszcze, że zostanie jeszcze wyniesiona na czerwonej bestii?
  Pozostawiam Cię z rozmyślaniami na ten temat i jeszcze raz pozdrawiam – B.P.Św.

  • Redakcja skomentował:

   Dziękujmy za zainteresowanie i komentarz. Odnosimy się tylko do Twego pytania-zarzutu, że jesteśmy nierzetelni w komentowaniu słów naszego Pana: „…jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony…” (Łuk.17:34-37). Zupełnie jest odwrotnie. Nie komentowaliśmy tej wypowiedzi Pana Jezusa, ponieważ nie ma jednoznacznej i pewnej odpowiedzi. Najprawdopodobniej można rozumieć to tak. Z kontekstu wyraźnie wynika, że Pan Jezus mówił o zgromadzaniu, zbawieniu i ocaleniu swych wiernych „w dniu” kiedy „przyjdzie” i „objawi się”, a więc nastąpi Jego „obecność”. Wtedy dokona oddzielenia „chwastów” od „pszenicy” i zbierze tych ludzi dwóch grup z diametralnie różnym przeznaczeniem. Orzeł ma doskonały wzrok — jest dalekowzroczny, dlatego metaforycznie chodzi o duchowy ‘wzrok’, czyli wnikliwość i mądrość Jezusowych niewolników, którzy niewzruszenie trzymają się Słowa Bożego. Zrozumieli oni, że dotarł do nich Boży ‘zapach miłej dla nich woni’ zbawienia, dlatego ostatecznie zbiorą się wokół ciała-ofiary Chrystusa. Zacytuję tu kilka wersetów, które wskazują na taki właśnie sens: „Ja [Jezus] jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. A chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”; „postępujcie w miłości, jak i Chrystus nas umiłował i siebie samego wydał zamiast nas jako dar i ofiarę Bogu na wonny zapach”; „I odezwał się do mnie jeden ze starszych: Kim są ci ubrani w białe szaty i skąd przychodzą? Odpowiedziałem mu: Panie mój, ty wiesz. A on do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty, i wybielili je we krwi Baranka. Dlatego są przed tronem Boga, dniami i nocami służą Mu w Jego świątyni, a Ten, który siedzi na tronie, będzie rozciągał nad nimi namiot”; „A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie pokochali swojej duszy aż do śmierci” (Mt 24:29-42; Łuk 17:20-37; Mt 13:24-52; 4:4; Jana 6:51-58; Ef 5:2 bpd, bw; Obj 7:13-15 bpd; 12:11 bpd). Zajrzyj ponownie do naszej odpowiedzi z dnia 29.06.13.
   Pozdrawiamy
   Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys