„OTO WSZYSTKO NOWYM CZYNIĘ”!

Aktualizowany: 15.07.2016

Dział tematyczny: Niezwykłe proroctwa wyznaczony czas końca!

„Następnie ujrzałem nowe niebo i nową ziemię, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły”. „Oto WSZYSTKO nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe” — Objawienie 21:1,5 bw.

       POCZĄTEK życia pierwszych ludzi był doskonały i szczęśliwy. Ich życie miało głęboki sens i mogło trwać wiecznie. Swe inteligentne istoty ludzkie niezwykły Stwórca umieścił w rajskim ogrodzie Eden, który mieli ‘uprawiać i strzec’. Hebrajska nazwa ogrodu ‘Eden’ [gr. ‘paradise’] była nader stosowna, bo dosłownie znaczy ‘przyjemność, rozkosz’. Wszystkie swe inteligentne stworzenia Bóg obdarzył wolną wolą, a więc i swobodą wyboru, lecz korzystanie z tego daru nie miało prowadzić do rujnującej szczęście samowoli. To nie osobista samowola każdej rozumnej istoty jest tym niezwykłym darem Boskim, ale osobista wolność połączona z osobistą odpowiedzialnością przed Wszechmocnym, Prawym i Świętym Bogiem (5Mojżeszowa 30:19,20; porównaj Jana 8:32-36).

                    Raj Boży utracony — królestwo ‘ziemi przeklętej’

      Życie Adama i jego małżonki Ewy w rajskim ogrodzie Eden było przyjemnością. Otaczająca ich zewsząd przyroda była wielce dla nich przyjazna, zapewne nie przedzierali się przez splątane „ciernie i osty”. Nie mieli też obaw, że nagle zostaną zaatakowani przez śmiertelnie groźne zwierzęta lub śmiertelnie jadowite węże czy pająki uzbrojone w przerażające toksyny. Chociaż ekosystemy i zachowania zwierząt od początku są bardzo złożone, Bóg Stwórca niewątpliwie ma na nie ciągle decydujący wpływ. To dlatego na początku ludzie i zwierzęta żyli w przyjaźni oraz doskonałej harmonii. W Słowie Bożym czytamy: „I stworzył Bóg ludzi na swój obraz: na obraz Boży ich stworzył. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. I błogosławił im, mówiąc: ‘Bądźcie płodni, mnóżcie się i zaludniajcie ziemię oraz czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelką istotą poruszającą się po ziemi’. I rzekł Bóg: ‘Oto dałem wam wszelkie rośliny na całej ziemi, wydające nasienie, i wszelkie drzewa owocowe, zawierające nasienie. Będą one dla was pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i wszelkiego ptactwa powietrznego i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie życie, daję na pokarm wszelkie rośliny zielone’. I tak się stało. I widział Bóg, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. Pewnie zauważyliśmy, że ludzie i zwierzęta mieli odżywiać się ‘wszelkimi roślinami na całej ziemi’, a więc nie było wtedy mięsożernych drapieżników (1Mojżeszowa 1:27-31 pau; 2:8,15; 3:18,19 pau). Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] także z przekładu interlinearnego.

       Ten doskonały ład, zgoda i szczęście ludzi nie trwały długo. Pojawiła się osoba, która obrała wyjątkowo podłą i nikczemną drogę. Okazując pogardę swemu Świętemu Stwórcy, zburzyła Boski, doskonały porządek. Zrujnowała szczęście pierwszych ludzi, a co za tym idzie, całej ludzkości, która utraciła perspektywy nieprzerwanego życia w raju Bożym, który stopniowo miał rozciągać się na cały glob ziemski. Dopuściła się czynu wyjątkowo haniebnego, dlatego Pan Jezus scharakteryzował tę osobę w ten sposób: „On [diabeł] był od początku zabójcą i nie wytrwał w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Kiedy kłamie, mówi ze swego, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa”. W swym perfidnym, szaleńczym działaniu podstępnie przejął on władzę nad pierwszymi ludźmi. Wyprowadził ich z rajskiego ogrodu ‘Eden’ i wprowadził do swego okrutnego królestwa bezsensu, królestwa niewoli grzechu i śmierci, królestwa ‘ziemi przeklętej’. Po buncie w Edenie nastąpiło więc chwilowe ‘przekazanie całej władzy’ szatanowi diabłu, czyli przeciwnikowi i oszczercy. Jest on tymczasowym „władcą tego świata”, który to świat przeminie wraz z nim. Od początku diabeł budował swoje potworne imperium zła, skonstruował i rozbudował swą strukturę przemożnej władzy i to nie tylko polityczną. Dominuje on nad całą ludzkością, wywiera na nią olbrzymią presję i to w wyjątkowo zakłamany i obrzydliwy sposób. Apostoł Jan mówi o nim: „Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy Złego” oraz ‘Smok, Wąż Starodawny, nazywany diabłem i szatanem, zwodzący całą zamieszkałą ziemię [cały świat – bw]’. Szczególnie skutecznym narzędziem władzy szatana w jego królestwie ‘ziemi przeklętej’ są zwodnicze religie tego świata. Słowo Boże mówi, że ich „czarami zostały otumanione wszystkie narodyczy też ‘zwiedzione, omamione, uwiedzione, wprowadzone w błąd’  (1Mojżeszowa 3:15-19; Jana 8:44 bt; 12:31; 14:30; 16:11; 2Koryntian 4:4 bw; Łukasza 4:5-8 bw; Rzymian 16:20; 1Jana 5:19 bt; Objawienie 11:15; 12:9 bp; 18:23 pau).

          Kres królestwa ‘ziemi przeklętej’ — Królestwo „Raju Boga”

       Natychmiast po buncie w Edenie Bóg wypowiedział swoje pierwsze proroctwo, które dało nadzieję na radykalną i diametralną zmianę sceny tego świata. To proroctwo i kolejne mówią o ostatecznym rozwiązaniu problemu zasadności obecnego sprawowania władzy nad tym światem oraz zasadności i praworządności władzy Boga. Nastąpi wyznaczona chwila, aby „Królestwo świata stało się Królestwem naszego Pana [Boga] i jego Chrystusa [Pomazańca]”. Królestwo Boże spowoduje, że sam diabeł i zbudowane przez niego okrutne ‘pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminą’. Bógwszystko [gr. ‘panta’ – ‘w całości, we wszystkim’] nowym uczyni’, asłowa te są pewne i prawdziwe”. Skończy się obecny świat skażony grzechem i śmiercią oraz obciążony potwornym ogromem dokonanego zła. Boża obietnica zapowiada bowiem „nowe niebo i nową ziemię” Królestwa Bożego/Niebios, ‘w których mieszkać będzie prawość’. A chodzi o zjednoczony w JEDNO nowy świat niebiański i nowy świat ziemski, ludzki(1Mojżeszowej 3:15-19; Daniela 2:44; Łukasza 1:32,33 bp; Objawienie 11:15-18; 12:10; 21:1-5; 2Piotra 3:13; Efezjan 1:10)

       Słowa Boga: „Oto wszystko nowym czynię” bardzo dużo mówią. Jeśli Bóg wszystko nowym uczyni’, to znaczy, że w przeciwieństwie do obecnie istniejącej sytuacji na globie ziemskim, będzie to zupełnie inna, nowa sytuacja czy też daleko idące, diametralne, gruntowne i głębokie przeobrażenia. Apostoł Jan pod natchnieniem mówi: „Syn Boży [Pan Jezus] objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła”. Już w Izajasza 65:17 (pau) Bóg dawno zapowiedział czego dokona po usunięciu ‘dzieł diabła’, czyli jego ‘pierwszego nieba i pierwszej ziemi’: Bo oto Ja [JHWH] stwarzam nowe niebo i nową ziemię i poprzednich rzeczy nie będą już wspominać, nikomu na myśl już nie przyjdą”. Dlatego Bóg dokona zadziwiających rzeczy: On otrze z ich [ludzi] oczu każdą łzę i nie będzie już śmierci ani bólu, ani krzyku, ani cierpienia, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Ten, który zasiadał na tronie, powiedział: ‘Oto wszystko czynię nowe’. I dodał: ‘Zapisz to, bo są to słowa wiarygodne i prawdziwe’”. Także ‘śmierć i kraina umarłych oddadzą zmarłych’, ponieważ dokona się ich zmartwychwstanie. Nastąpi kres ‘ziemi przeklętej’, ‘królestwa śmierci’ i radosne wkroczenie do ‘królestwa życia’ wiecznego (1Jana 3:8 bt; 2Piotra 3:7; Objawienie 21:1-5 pau; 20:13 pau; porównaj Izajasza 25:7,8 bt; Objawienie 7:14-17; Dzieje 24:15; Rzymian 5:17 bp; 1Jana 2:25).

       W Izajasza 11:1-10 (pau) proroctwo zapowiada panowanie Pomazańca Bożego Jezusa Chrystusa, który jest Potomkiem Abrahama i Dawida. Będzie to okres daleko idących, diametralnych, gruntownych zmian i głębokich przeobrażeń. Przede wszystkim władza Pana Jezusa będzie nową władzą, władzą ‘nowego nieba i nowej ziemi’ i charakteryzować się będzie duchem mądrości i rozumu, duchem rady i męstwa, duchem znajomości i bojaźni PANA [JHWH]’. Pan Jezus Władca tego nowego świata „upodoba sobie bojaźń PANA [JHWH]. Nie będzie sądził z pozorów ani wyrokował według pogłosek, lecz sprawiedliwie będzie bronił biednych i według słuszności rozstrzygnie sprawy ubogich. Rózgą swoich ust porazi ziemię, a tchnieniem warg swoich uśmierci złoczyńców. Sprawiedliwość [prawość] będzie pasem na jego biodrach, a wierność pasem na jego lędźwiach”! (porównaj Psalm 72)

                             Jak daleko to ‘wszystko będzie nowe’?

       Te daleko idące, diametralne, gruntowne zmiany i głębokie przeobrażenia w przyszłym Królestwie Bożym dotyczą przede wszystkim ludzi, którzy się w nim znajdą. A także otaczającej tych ludzi całej przyrody i zachowań czy natury groźnych dzisiaj zwierząt. To będzie dla żyjących wtedy ludzi zupełnie inny świat, tam naprawdę WSZYSTKO będzie nowe’. W nim będą nawet ‘radować się pola i wszystko, co na nich rośnie oraz wołać z radości wszystkie drzewa w lasach’. Tam będą ‘rzeki klaskać w dłonie i cieszyć się góry’. I więcej:Wtedy przejrzą oczy niewidomych, otworzą się uszy głuchych. Wtedy kulawy wyskoczy jak jeleń, a język niemych przemówi radośnie. Wody wytrysną na pustyni i strumienie na suchym stepie. Wyschnięta ziemia stanie się jeziorem, kraina spragniona – zdrojem wód. Proroctwo Boże zapowiada dalej: Wtedy wilk będzie przebywał z owieczką, pantera ułoży się obok koźlęcia, cielę z lwem razem paść się będą, a mały chłopiec będzie je prowadził. Krowa z niedźwiedzicą żyć będą w przyjaźni, ich młode razem będą leżały, a lew, jak wół, jadać będzie słomę. Niemowlę bawić się będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Nie będą wyrządzać zła ani krzywdy na całej mojej świętej górze [w całym, wyniesionym i wiecznotrwałym Królestwie Bożym]. Bo znajomość PANA [JHWH] napełni ziemię jak wody wypełniają morze. W tym dniu korzeń Jessego [ojciec króla Dawida, którego Potomkiem jest Pan Jezus] stać będzie jako znak dla ludów! Do niego narody się zwrócą o radę, a miejsce jego odpoczynku będzie pełne chwały” (Psalm 96:11,12 pau; 98:8 pau; Izajasza 11:6-10 pau; 35:1-8 pau; porównaj 66:22).

       W Izajasza 65:17-25 (pau) mamy kontynuację powyższego proroctwa, które zapowiada, że stworzony przez Boga nowy świat ‘nowego nieba i nowej ziemi’ będzie szczęśliwym i bezpiecznym mieszkaniem dla żyjących wtedy ludzi: „Bo oto Ja [JHWH] stwarzam nowe niebo i nową ziemię i poprzednich rzeczy nie będą już wspominać, nikomu na myśl już nie przyjdą. Cieszcie się więc i radujcie na zawsze tym, co teraz tworzę, bo stwarzam Jerozolimę [alegoria Królestwa Bożego i Chrystusowego] jako wesele i jej lud jako przyczynę radości. Będę się cieszył z Jerozolimy [dosł. znaczy „posiadłość (podwalina) podwójnego pokoju”] i radował z mojego ludu. Nie będzie już w niej słychać płaczu ani głosów narzekania. Nie będzie tam już niemowlęcia, żyjącego tylko kilka dni, ani też starca, który nie dożyłby sędziwego wieku. Będzie uchodził za młodzieńca, kto umrze jako stuletni, a kto by nie dożył stu lat, będzie uchodził za dotkniętego klątwą. Zbudują domy i w nich zamieszkają, założą winnice i będą spożywać ich plony. Nie będą budować, żeby ktoś inny zamieszkał, nie będą sadzić, by ktoś inny się żywił. Bo długowieczność mojego ludu będzie jak długowieczność drzewa [np. kalifornijskie sekwoje] i moi wybrani długo korzystać będą z tego, czego dokonają ich ręce. Nie będą się trudzić na próżno ani rodzić dzieci, by żyły w strachu, bo są potomstwem błogosławionym przez PANA [JHWH], a wraz z nimi ich dzieci. Zanim więc zawołają, Ja odpowiem, gdy jeszcze będą mówili, Ja już wysłucham. Wilk i jagnię będą paść się razem, lew jak wół będzie jadał słomę, a proch będzie pokarmem węża. Nie będą wyrządzać zła ani krzywdy na całej mojej świętej górze [w całym, wyniesionym i wiecznotrwałym Królestwie Bożym] mówi PAN [JHWH]”.

       Przez proroka Izajasza Bóg zapewnia: „Obwieszczam od początku to, co ma przyjść, i naprzód to, co się jeszcze nie stało. Mówię: Mój zamiar się spełni i uczynię WSZYSTKO, co zechcę”. Pan Jezus zapowiedział, że nastąpi ‘odrodzenie’ [gr. ‘paliggenesia’] kiedy On zacznie panować. A apostoł Piotr stwierdził, że nastąpi wtedy ‘odnowienie [gr. ‘apokatastasis’] wszechrzeczy’ i w obu wyrażeniach chodzi o przywrócenie do stanu pierwotnego, idealnego. Idąc za Lexicon’em Strong’a, chodzi tu także o nowe życie i o radykalną zmianę umysłu na lepsze, a także odnowienie lub odbudowa życia po śmierci. Bóg nie zarzucił więc pierwotnego zamiaru, aby ludzie żyli w szczęśliwym dla nich raju, a nawet go znacznie rozszerzył. Ponieważ obietnica Boża dotyczy nie tylko „nowej ziemi”, ale nowego nieba i nowej ziemi, gdzie zapanuje sprawiedliwość [prawość]”. Dlatego mając to na uwadze oraz pierwotne zamierzenie Boże, Pan Jezus posługując się biblijną symboliką mobilizuje nas: Zwycięzcy pozwolę jeść z drzewa życia, które znajduje się w RAJU BOGA(Izajasza 46:10 bt; Mateusza 5:3-12; 19:28; Dzieje 3:21 bw; 2Piotra 3:13 pau; Objawienie 2:7 pau, bpd; porównaj Hebrajczyków 1:2 bw).

    Bliski koniec świata bezsensu — nadchodzi WSZYSTKO NOWE’!

       Pan Jezus nie tylko motywował pierwotne zbory chrześcijańskie, ale wszystkich motywuje słowami: „Nie pieczętuj słów proroctwa tego zwoju, bo wyznaczony czas [gr. ‘kairos’] jest bliski. Kto się dopuszcza nieprawości, niech się dalej dopuszcza nieprawości, i kto jest plugawy, niech dalej się plugawi; ale prawy niech dalej czyni to, co prawe, a święty niech dalej się uświęca. Oto przychodzę szybko – a zapłata, którą daję, jest ze mną – aby każdemu oddać według tego, jakie jest jego dzieło. Szczęśliwi, którzy płuczą [piorą] swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta [Świętego — Nowej Jerozolimy]. Na zewnątrz są psy [metaforycznie: odstępcy lub zajadli i bezmyślni ludzie?] i uprawiający spirytyzm, i rozpustnicy, i mordercy, i bałwochwalcy, i każdy, kto lubuje się i trwa w kłamstwie (Objawienie 22:10-20 nwt-pl; Filipian 3:2; porównaj Objawienie 22:1-5 bpd). Powyższe słowa Pana Jezusa są jeszcze bardziej aktualne dzisiaj. Jeśli Nasz Zbawiciel około roku 96 n.e. do swego apostoła Jana powiedział, że „wyznaczony czas jest bliski” i „przychodzi szybko”, to my mamy szczególną powagę chwili. „Dni ostatnie” dla tego świata trwają dość długo, bo początek ich wyznaczyło pojawienie się Pomazańca Bożego, Pana Jezusa i najwyraźniej trwają one w dalszym ciągu. Stwierdza to wyraźnie apostoł Paweł: „Bóg, który stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej (swoje Słowo) ojcom przez proroków, w tych ostatnich dniach [bt – „ostatecznych dniach”] przemówił do nas w (osobie) Syna [Jezusa](Dzieje 2:16-21; 1Piotra 1:19,20; 2Piotra 3:3; 2Tymoteusza 3:1; Hebrajczyków 1:1,2 bpd; Galacjan 4:4; Judy 1:18).

       Niektórzy przywódcy religijni twierdzą, że koniec tego świata jest bardzo bliski i powołują się na słowa Pana Jezusa, ale wyrwane z kontekstu. Pomijają raczej pierwsze zdania, które brzmią: „Będziecie słyszeć o wojnach, a także wieści wojenne; baczcie, żebyście się nie przerazili. Bo to musi nastąpić, ale to jeszcze nie koniec”. Kładą nacisk na kolejne zdanie dotyczące w ich przekonaniu szczególnego okresu tych nieszczęść, którego początek wyznaczać ma wybuch pierwszej wojny światowej: „Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu, będą też niedobory żywności i trzęsienia ziemi w jednym miejscu po drugim”. Pan Jezus łączy jednak poprzednie zdania gr. słowem ‘gar’, które znaczy ‘bowiem’ i nie czyni tą wypowiedzią najważniejszego dowodu świadczącego o bliskim już końcu tego świata. Stwierdza bowiem: „Wszystko to jest początkiem dręczących boleści”, ponieważ wiadomo, że te nieszczęścia cały czas nieodłącznie towarzyszą niedoli ludzkiej (Mateusza 24:3-8 nwt-pl; Objawienia 6:1-8).

       Najważniejszym i wyraźnym dowodem bliskości końca tego świata jest oraz staje się chronologiczne proroctwo potrójnego „biada” z Księgi Objawienia inaczej Apokalipsy. Jest ono najbardziej istotnym kluczem zrozumienia wszystkich proroctw, nie tylko tej Księgi!!! To na apokaliptyczne TRZY „biada” Pisma Świętego powinniśmy kierować swą szczególną uwagę, traktując je jako fundamentalne proroctwo!!! (Objawienie 8:13 do 19:21)

Proroctwo pierwszego „biada” dokonało się już! Proroctwo drugiego „biada” dokonuje się na naszych oczach, a jego wypełnienie zmierza do swego końca! Jest też jego część końcowa, po której „szybko” pojawią się wstrząsające wydarzenia wynikające z dokonującego się wtedy proroctwa trzeciego „biada”. Te proroctwa stając się faktem wpływać mają na naszą świadomość bliskości nie tylko końca tego świata, ale i spełnienia słów Boga: „Oto WSZYSTKO nowym czynię” (Objawienie 8:13; 9:12; 11:14 do 19:21; 21:1-5; porównaj Mateusza 24:33; Marka 13:29; Łukasza 21:31).

Uwaga! Szerokie omówienie proroctwa z Ks. Objawienia dotyczącego ‘pierwszego biada’, ‘drugiego biada’ i ‘trzeciego biada’ znajduje się w temacie: Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 15 i część 16do części 22 włącznie oraz w pokrewnych tematach.

       Zbliża się wielkie wydarzenie, wyznaczona poraobjęcia władzy nad światem przez Pana Boga i Jego Pomazańca Jezusa’, czyli czas na stworzenie „nowego nieba i nowej ziemi”, w których wiecznie zamieszkają prawi ludzie, ‘przyjaciele’ Boga. W Izajasza 49:22 (bw) Wszechmogący zapowiada: „Oto Ja podniosę moją rękę w stronę narodów i wysoko zatknę mój sztandar dla ludów; i przyniosą w swoich objęciach twoich synów, a twoje córki będą nieść na ramionach [synowie i córki chrześcijańskiego Izraela Bożego]”. Dlatego już dzisiajszukajcie Jahwe, bo daje się znaleźć, wzywajcie Go, albowiem jest blisko! Niech niegodziwy porzuci swą drogę, a człowiek występny swoje zamysły; niech wróci do Jahwe, a On zmiłuje się nad nim, do Boga naszego, bo hojny jest w przebaczaniu”. „Najmniejszy rozmnoży się w tysiące, a najmniej znaczny w naród potężny. Ja, Jahwe [to wyrzekłem] i rychło tego dokonam w swoim czasie”. Zasiadający na wiecznym tronie Bóg, którego Słowo ma moc nadludzką, nadprzyrodzoną i jest ‘czyste jak kryształ’,dwukrotnie zapewnia: Słowa te są pewne i prawdziwe”! (Izajasza 55:6,7 bp; 60:22 bp; Galacjan 6:16; Objawienie 4:6; 11:15-18; 12:10; 21:1,5 bw; 22:6 nwt-pl, bp; porównaj Objawienie 7:13-15 wiara w wartość i moc krwi Jezusa powoduje zupełne przebaczenie grzechów).

Uwaga! Dowiedz się więcej: hebr. ‘eth’ to aram. zĕman’, a gr. ‘chronos’ — dosł. znaczy okres, chwila, sezon, pora czy czas krótszy lub dłuższy; natomiast hebr. ‘mow’ed’ to aram. ‘iddan’, a gr. ‘kairos’ — dosł. znaczy określony, ograniczony, ustalony, właściwy, wyznaczony czas czy pora; porównaj wersety, w których między innymi są te słowa: Daniela 2:21; 7:12,22,25; 8:19; 11:27,29,35; 12:1,7; Mateusza 13:30; Łukasza 12:42; Dzieje 1:7; 1Tesaloniczan 5:1. W Objawieniu gr. ‘chronos’ występuje w 2:21; 6:11; 10:6; 20:3, natomiast gr. ‘kairos’ występuje w 1:3; 11:18; 12:12,14; 22:10.

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO !!!

Czytaj pokrewne tematy:

Wstrząsający ‘dzień Ich gniewu’! Dlaczego?

„Zwycięzca, który zwycięży świat”!

Koniec niewoli i tyranii religijnej!

— „‘Wyraźne objawienie się Boga’ — kiedy?”

„Koniec chrześcijaństwa tego świata!”

— „Boskie ciosy zdemolują świat?!”

„Ostatnie dni tego świata?!”

„‘Był i Jest’, „i Który Przychodzi”?”

— „Wprowadzenie proroctwa trzech ‘biada’ i ‘pierwsze biada’”

— „Proroctwo osobliwe — ‘drugie biada’!”

— „Znaki końca tego świata — ‘trzecie biada’!!!

— „Dokąd zmierza chrześcijaństwo tego świata?”

„Pana Jezusa znak obecności i końca świata!!!”

— „Niewolnicy Pana Jezusa a Jego znak obecności!!!”

„‘Dojdzie do swego kresu’ — kiedy?”

— „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???”

„To już ‘wyznaczony czas końca’?!”

— „Słowa te są pewne i prawdziwe!!!”

— „Szokujące proroctwa Boga!

— „Dzień apokalipsy!”

Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys