OSTATNIE DNI TEGO ŚWIATA?!

Aktualizowany: 18.02.2018

Dział tematyczny: Niezwykłe proroctwa wyznaczony czas końca!

— „W tych ostatnich dniach przemówił do nas w (osobie) Syna [Jezusa]”. Po długim czasie Pan tych niewolników przyszedł i dokonał z nimi obrachunku” Hebrajczyków 1:2 bpd; Mateusza 25:19 nwt-pl.

       PRZEZ swego proroka Joela Bóg zapowiedział: „Potem ześlę Ducha mego na wszelkie ciało, i prorokować będą wasi synowie i wasze córki; starcy wasi będą miewali sny, a młodzieńcy wasi — widzenia; nawet na sługi i służebnice ześlę w owe dni mojego Ducha. Uczynię znaki cudowne na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu; słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew [apokaliptyczna, biblijna symbolika często powtarzana], gdy zbliżać się będzie dzień Jahwe [JHWH], wielki i straszny. Każdy jednak, kto wzywać będzie Imienia Jahwe, będzie wybawiony, bo na górze Syjon i w Jeruzalem [alegorycznie: Królestwo Chrystusa i Jego zbawieni] będzie ocalenie — jak zapowiedział Jahwe; i do wybawionych należeć będą ci, których Jahwe wezwie” (Joela 3:1-5 bplub 2:28-32 nwt-pl).

                              Początek i koniec „dni ostatnich”!

       Kiedy ‘wnikliwie’ i w szerszym kontekście analizujemy powyższe proroctwo Boże, to zauważamy, że rozciąga się ono w dość długim czasie. Jego początkiem było zesłanie Ducha Świętego, potem ukazuje ono metaforycznie, jak rozumiemy, wielkie zmiany na świecie przed ‘zbliżającym się dniem Jahwe, wielkim i strasznym’. Jednak nastąpi ‘wybawienie [zbawienie] każdego kto będzie wzywał Imienia Jahwe, a należeć do nich będą ci, których Jahwe wezwie’. Ocalenie i zbawienie będzie w Królestwie Bożym/Niebios „nowego nieba i nowej ziemi”. Dzisiaj ‘wzywanie Imienia Jahwe [Pańskiego]polega na uznawaniu w pełni roli, rangi i całej władzy Pana Jezusa przyznanej Mu przez Jego Ojca. Pan Jezus Chrystus to Centralna i Jedyna Osoba, przez którą Bóg ‘Jahwe [JHWH] jest zbawieniem’; „Jego słuchajcie” mówi Wszechmocny czy Wszechmogący (Daniela 12:10 nwt-pl; 2Piotra 3:13; Objawienie 21:1-5; Dzieje 2:21-24; 3:22-26; 4:12; 10:42,43; Rzymian 10:9,10,13 bpd; Mateusza 17:5; 28:18; Marka 9:7; Łukasza 9:35). Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] także z przekładu interlinearnego.

      Apostoł Piotr po wylaniu Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy 33 n.e. dokładnie zacytował omawiane prorocze słowa proroka Joela i odniósł je do tego spektakularnego wydarzenia. Poprzedził ten cytat wyrażeniem, że stanie się to nie tyle ‘w dniu’, co „w dniach ostatnich”, ustalając ich początek, a które najwyraźniej do tej pory jeszcze się nie skończyły. Tak też dokładnie „dni ostatnie” czy „ostatnie dni” lub „dni [czasy] ostateczne [gr. ‘eschatos’] rozumiał apostoł Paweł, wskazując na podobny ich początek. Powiedział on: „Bóg, który stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej (swoje Słowo) ojcom przez proroków, w tych ostatnich dniach [bt – „ostatecznych dniach”] przemówił do nas w (osobie) Syna [Jezusa]”. Kolejna wypowiedź Pawła, apostoła Pana Jezusa, również o tym wyraźnie świadczy: „To wszystko, co ich [Izraelitów] spotkało, było zapowiedzią wydarzeń czasów ostatecznych [gr. ‘telos’ dosł. ‘koniec’], w których żyjemy [Paweł i jemu współcześni], i zostało spisane dla nas w formie przestrogi”. Także Juda, cielesny brat Jezusa z matki Marii, współczesny sobie czas – co wynika z kontekstu – nazywa ‘czasem ostatnim’ [gr. ‘eschatos’] (Dzieje 2:16-21; 1Piotra 1:19,20; 2Piotra 3:3; 2Tymoteusza 3:1; Hebrajczyków 1:1,2 bpd; 1Koryntian 10:11 bp; Judy 1:18; Galacjan 4:4; nieco inne znaczenie ma w liczbie pojedynczej wyrażenie ‘dzień ostatni’ lub ‘dzień ostateczny’ – porównaj Jana 6:39,40,44,54; 11:24; 12:48; a 1Piotra 1:5 wskazuje na wyznaczony czas [gr. ‘kairos’] ostatni czy ostateczny).

       Proroctwo Joela i inne wypełniają się w tym dość długim przedziale czasowym. Jednak nie powinno nas to dziwić, ponieważ w jednej z przypowieści mówi o tym Nasz Pan, Jezus Chrystus. Wielki Nauczyciel omawiał sprawę ‘wierności i roztropności’ swych niewolników w służbie. Po przypowieści o ‘mądrych i nierozsądnych [głupich] pannach’, którą kończy a poprzedza kolejną słowami: „Dlatego stale czuwajcie, gdyż nie znacie ani dnia, ani godziny”. Ta kolejna przypowieść dotyczy człowieka, który zamierzając wyjechać za granicę, wezwał swych niewolników i powierzył im swoje mienie, aby je pomnażali. W dalszej części Pan Jezus mówi:Po długim czasie pan tych niewolników przyszedł i dokonał z nimi obrachunku”. Człowiekiem i panem niewolników w tej przypowieści jest sam Jezus Chrystus, który jak wcześniej tak i zaraz potem wyraźnie łączy sens tej i poprzednich przypowieści ze swoim ‘przyjściem’. Stwierdza: „Kiedy Syn Człowieczy przybędzie w swojej chwale, a wraz z nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swym chwalebnym tronie. I będą przed nim zebrane wszystkie narody, i będzie oddzielał jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kóz”  (Mateusza 24:43 do 25:46 nwt-pl; przeczytaj Psalm 103:20).

                Proroctwa wypełniające się w „dniach ostatnich”!

       Te rozciągnięte w dość długim czasie „ostatnie dni” czy „ostateczne dni”, o których mówimy, dokładnie pokrywają się z okresem, w którym następuje wypełnienie wizji wielkiego proroctwa z Księgi Apokalipsy — Objawienia. A są to prorocze wizje takie jak:

1 Prorocze, ‘otwarte przez Pana Jezusa siedem pieczęci zwoju’ Objawienie 6:1 do 8:5

       Otwarte przez „Baranka” Jezusa „siedem pieczęci zwoju” najpierw proroczą, krótką charakterystyką rozwoju zła, cierpień i niedoli ludzkiej na ziemi, opisaną jako wizja czterech jeźdźców apokaliptycznych. Proroctwo zaczęło wypełniać się „wkrótce”, jako to co jest, i co się stanie potem”. Po ofiarnej śmierci i zmartwychwstaniu Pan Jezus został Królem, ‘który zwyciężył i dalej będzie zwyciężał’, dlatego wiążemy Go z szarżą Pierwszego Jeźdźca. Proroctwo to zapewnia zbawienie tym, którzy stracili życie doznając cierpień i męczeństwa [martyrologii] „z powodu świadectwa Jezusa i z powodu Słowa Bożego” (czytaj Objawienie 1:2,9; 6:911; 11:7; 12:17; 19:10; 20:4-6). Wizję ‘szóstej pieczęci zwoju’ kończy ‘nadchodzący wielki dzień Ich gniewu’, wzburzenia Boga i Jezusa „Baranka”. Jednak ‘powstrzymane cztery wiatry [zniszczenia] ziemi’ otwierają szansę ocalenia i zbawienia nie tylko dla żyjących wtedy symbolicznych „144tys.” niebiańskich „niewolników Boga”, ale nawet dla wielonarodowej, wielojęzycznej i liczbowo nieokreślonej „wielkiej rzeszy” ludzi. Otwarta przez Pana Jezusa prorocza i ostatnia, ‘siódma pieczęć zwoju’ jest Bożym zapewnieniem wysłuchania w całej rozciągłości „modlitw wszystkich świętych”. Modlitwy te w swej zasadniczej treści zawierają prośbę o ‘uświęcanie Imienia Bożego i przyjście Królestwa’ Bożego/Niebios. Proroctwo „siedmiu pieczęci zwoju” jest mocno powiązane i przebiega równolegle z wiodącą wizją „głosów trąb siedmiu aniołów”. Związane jest ono także z proroctwem Pana Jezusa, które jest odpowiedzią na zapytanie o ‘znak Jego obecności i końca świata’ (Jana 16:33; Objawienie 1:1,5 17-19; 4:1; 6:2,9-11,16,17; 7:1-4,9-17; 21:1-5; 22:6; 1Tesaloniczan 4:15-17; Mateusza 6:9,10; 24:3 do 25:46).

2 Równoległe z powyższym, wielkie proroctwo wizji ‘głosów trąb siedmiu aniołów’ Objawienie 8:6 do 19:21 (20:3)

       „Głosy trąb siedmiu aniołów” jako prorocza, wielka wizja, wskazuje na ważne wydarzenia w obrębie najpierw odstępczego chrześcijaństwa tego świata [„trzecia część” i „trzecia część ludzi”]. A następnie całej ziemi i opisuje prorocze wydarzenia prowadzące do kresu tego diabelskiego świata zła w Armagedonie. Zaraz potem Bóg ‘wszystko nowym uczyni’, czyli ‘nowe niebo i nową ziemię, w której ma mieszkać prawość’ (Objawienie 11:15-18; 16:14,16; 21:1-5; 2Piotra 3:13). Historia wskazuje, że prorocza wizja w części dotyczącej ‘głosów trąb pięciu aniołów’ dokonała się. Wyraźnie dostrzegamy ‘głos trąby piątego anioła’, który uwolnił „pierwsze biada” i ‘głos trąby szóstego anioła’, który uwolnił „drugie biada”, dokonujące się na naszych oczach i zmierzające do swego końca. „Trzecia część” czy też „trzecia część ludzi” to bez wątpienia część ludzkości przynależnej do odstępczego chrześcijaństwa tego świata i zdominowanego przez jego zwodnicze religie. Rozwinęło się ono po śmierci apostołów i dotrwało aż do naszych czasów. Kiedy odezwie się metaforyczny ‘głos trąby siódmego anioła’, ostatniego, spowoduje radość i dziękczynienie, ponieważ ‘Pan Bóg i Jego  Chrystus obejmą panowanie nad światem’, co wiąże się z ‘daniem nagrody wiernym niewolnikom, bojącym się Jego imienia’. Jednak uwolni on także „trzecie biada”, które skończy się ‘nadejściem czasu gniewu Bożego i zniszczeniem tych co rujnują [niszczą] ziemię’. To ze wszech miar wielkie wydarzenie wywoła szokujące i dramatyczne skutki w tym ‘wyznaczonym czasie’ końca (Objawienie 11:15-18; porównaj Daniela 8:19 nwt-pl).

Istotne! Trzeba też zauważyć, że jeśli chodzi o otwartą, proroczą „piątą pieczęć” to jest ona zbieżna nie tyle z zakończeniem proroctwa ‘drugiego biada’. Co zwłaszcza z początkiem proroctwa wizji ‘głosu trąby siódmego anioła’, z początkiem jego ‘trzeciego biada’ i z początkiem ‘objęcia władzy nad światem przez Pana Boga i Jego Chrystusa’. Dlaczego? Po otwarciu ‘piątej pieczęci’ apostoł Jan ujrzał w wizji tych, którzy na przestrzeni wieków stracili życie doznając cierpień i męczeństwa [martyrologii] „z powodu świadectwa Jezusa i z powodu Słowa Bożego”. Skarżą się oni głośno przed Bogiem: „Jak długo, Święty i Prawdziwy [Niezawodny] Władco, będziesz zwlekał z sądem i pomstą naszej krwi wśród mieszkańców ziemi”? Wtedy otrzymali oni zapewnienie: A każdemu z nich dano białą szatę i powiedziano im, aby jeszcze przez krótki czas odpoczęli, aż dopełni się liczba ich towarzyszy i braci, którzy tak jak oni mają być zabici”. Natomiast po odezwaniu się ‘głosu trąby siódmego anioła’ symbolicznychdwudziestu czterech starszych, którzy siedzą przed Bogiem na swoich tronach, upadło na twarz i oddało pokłon [hołd] Bogu, mówiąc: „Dziękujemy Ci, Panie, Boże Wszechmocny, Który Jesteś i Który Byłeś, za to, że użyłeś swej wielkiej mocy i zacząłeś królować. Wzburzyły się [sprowokowały, zbuntowały się] narody i nadszedł Twój gniew. Czas [pora, wyznaczony czas] sądzić umarłych, oddać zapłatę Twoim sługom [niewolnikom], prorokom, świętym oraz tym, którzy boją się Twego imienia, małym i wielkim! Czas zniszczyć niszczących ziemię”! Męczennicy chrześcijańscy mają poczekać „krótki czas”, który jest zbieżny z czasem wypełniania się proroctwa ‘trzeciego biada’, czyli „42 miesiące” = „1260 dni” = 3,5 roku. Natomiast otwarta, prorocza „szósta pieczęć” jest zbieżna z zakończeniem wypełniania się proroctwa ‘trzeciego biada’. Kiedy to ‘nadejdzie godzina sądu Bożego’, a zaraz potem szokujący koniec tego ludzkiego świata najpierw religijnego, a następnie politycznego wraz ze wszystkimi jego formacjami. Po ‘zniszczeniu niszczących ziemię’ wypełni się otwarta, prorocza „siódma pieczęć” zbieżna z wypełniającym się proroctwem o „nowym niebie i nowej ziemi” Królestwa Bożego. W nim zamieszkają wiecznie wszyscy „niewolnicy Boga” (Objawienie 6:9-17 pau; 7:1 do 8:4; 11:15-18 pau; 12:10; 11:2,7-13; 13:5; 14:14-20; 19:11-21; 21:1-5).

       W tym proroctwie wyróżniają się TRZY „biada”, a szczególnie wstrząsające „trzecie biada” — ostatnie. Jedne ‘dręczą’, ‘wyrządzają szkodę’, nawet ‘zabijają’, a „trzecie biada” swoimi ‘ciosami’ spowoduje wielkie ‘wstrząsy’ polityczno-religijno-społeczne. To potrójne „biada” miało i ma, a szczególnie „trzecie biada”, ma koniecznie skłonić wszystkich ludzi do zwrócenia uwagi, głębszych przemyśleń i zmiany zdania. A więc ‘nawrócenia się, okazania skruchy, odwrócenia się lub opamiętania się’ (gr. ‘metanoeō’  od gr. ‘metanoia’, dosłownie zmiana umysłu). Ma skierować ludzkie umysły ku Słowu Bożemu, aby okazując „bojaźń Bożą” poważnie go potraktować i zająć się głębszym, osobistym ‘poznaniem Boga i Pana Jezusa’. Trzeba koniecznie porzucić złe uczynki, a to w związku z ‘nadchodzącym wielkim dniem Ich gniewu’. Pan Jezus nawołuje: Opamiętajcie się [zmieńcie myślenie], bo zbliżyło się Królestwo Niebios” (Objawienie 6:12-17; 9:20,21; 16:9,11; 22:10-12; Joela 2:12,13; Jana 17:3,17; Hioba 28:28 br; Mateusza 4:17 bpd).

3 Kiedy ‘Pan Bóg i Jego Chrystus obejmą panowanie nad światem’, wtedywzburzą się narody’, dosł. sprowokują Boga czy zbuntują się przeciw Niemu, ale wtedy teżnadejdzie Boży gniew. Okazany on zostanie przez wypełnianie się zdumiewającego proroctwa wizji ‘siedmiu aniołów z siedmioma złotymi czaszami napełnionymi siedmioma ostatnimi ciosami [plagami] gniewu Bożego’. Wizja ta będzie spełniać się równolegle z proroczym, ostatnim ‘głosem trąby siódmego anioła’ oraz z jego szokującym „trzecim biada” i z otwartą, proroczą ‘piątą i szóstą pieczęcią’. Czego dokona szybkie wylanie całej zawartości proroczych ‘złotych czasz’, które jako ‘ostatnie ciosy dopełnią gniew Boży? Objawienie 6:9-17; 11:14-19 psz; 15:1 do 16:21 (przeczytaj dokładnie; porównaj proroczy Psalm 2 jako przestrogę zwłaszcza dla ostatnich przywódców czy władców tego religijno-politycznego, złego świata ludzkiego).

       ‘Siedem złotych czasz pełnych gniewu Boga’ to przejaw Jego wielkiego oburzenia na ten zły świat ludzki. Jednak „siedem czasz gniewu Boga” działać będą jak ‘ciosy’, które dokonają ogromnego spustoszenia i ruiny oraz zadadzą ostateczny, zupełny nokaut temu światu.

Zanim nastąpi kres tego złego świata ludzkiego, dosięgną go najpierw metaforyczne, ostatnie ciosy gniewu Boga:

Pierwszy cios „Poszedł pierwszy i wylał swoją czaszę na ziemię [stały ląd]……..”

Drugi cios „Drugi wylał swoją czaszę na morze…….”

Trzeci cios „Trzeci wylał swoją czaszę na rzeki i na źródła wody…….”

Czwarty cios„Czwarty wylał swoją czaszę na słońce…….”

Piąty cios„Piąty wylał swoją czaszę na tron bestii [z morza]…….”

Szósty cios„Szósty wylał swoją czaszę na wielką rzekę [Babilonu wielkiego]…….”

Siódmy cios„Siódmy wylał swoją czaszę w powietrze…….”

       ‘Ostatnie ciosy Boga’ czy ‘plagi’ powalą ten diabelski świat, ponieważ dokonają w nim straszliwego spustoszenia i spowodują jego ruinę religijno-polityczną. Jego los jest nieodwołalnie postanowiony, dlatego spotka go już tylko wieczny niebyt! „Ostatnie dni” tego świata zakończą się ostatecznie wstrząsającymi i dramatycznymi wydarzeniami. Nastąpi to zaraz po ogłoszeniu radosnej Ewangelii Wiecznej wszystkim mieszkańcom ziemi’. Z punktu widzenia Boga działalność ta będzie niejako ‘w środku nieba’, dlatego wszyscy ludzie dostrzegą i usłyszą ogłaszane wtedy orędzie (Objawienie 14:6-12 bpd; Mateusza 24:14; Marka 13:10).

‘Ogłoszona radosna Ewangelia Wieczna wszystkim mieszkańcom ziemi zawierać będzie nadzwyczajne orędzie:

1) Zacznijcie bać się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina Jego sądu, i pokłońcie się [Bogu][gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości Wszechmocnemu Władcy] (porównaj Dzieje 17:30,31; Mateusza 25:31-33).

2) ‘Upadł, upadł Babilon wielki’ – wielki i globalny zamęt religijny [‘Babilon’ to hebr. ‘Babel’, dosł. ‘zamieszanie’], czyli zorganizowane, zinstytucjonalizowane i zwodnicze religie tego świata. Trzeba będzie ostatecznie i koniecznie ‘z niego wyjść’, ponieważ dopuszcza się on ‘szaleńczej rozpusty’. ‘Nie możemy mieć udziału w jego grzechach’, aby nie spadły na nas ‘ciosy gniewu Bożego’.

3) Trzeba zaprzestać żenującego i zwodniczego bałwochwalstwa tego świata ‘bestii z morza’ i jej ‘obrazu’, jako ‘bestii z otchłani’.

       Nieco wcześniej dojdzie do ‘upadku Babilonu wielkiego’utraty autorytetu i straty na znaczeniu religii tego świata. Dlatego ‘godzina sądu Bożego’ najpierw dosięgnie wszystkie zorganizowane i zwodnicze religie, nastąpi bowiem ostateczny ich zaskakujący i szokujący koniec. Jednak po ich upadku niektórym uda się w porę uciec, ponieważ usłuchają oni Boskiego nawoływania: Wyjdźcie z niego, ludu mój”. Posłuchają także przestrogi Bożej, aby nie być upartym adoratorem czy wielbicielem tego świata, dlatego nie tylko nie dosięgną ich ostatnie ciosy gniewu [wzburzenia] Bożego’. Przede wszystkim nie spotka ich wywołany gniewem Boga upokarzający koniec, wieczna klęska pozostająca przestrogą. Do nich należeć będą ocaleni i zbawieni, a żyjący wtedy, określone i symboliczne „144tys.” „niewolników Boga”. Także szczególna, wielonarodowa, wielojęzyczna i liczbowo nieokreślona „wielka rzesza” ludzi, którzy ‘przyjdą z wielkiego ucisku, bo wypiorą swoje szaty, i wybielą je we krwi Baranka’. Uwierzą oni w moc krwi Pana Jezusa, doznają oczyszczenia z grzechów i zostaną uznani za prawych. ‘Dlatego znajdą się przed tronem Boga, aby we dnie i noce służyć Mu w Jego świątyni’. Jako ‘wielka rzesza Jego niewolników’ będą pełnić „świętą służbę w Jego świątyni”, a ‘świątynią będzie Bóg i Jezus’. Ich tron będzie znajdował się także wMieście świętym, nowej Jerozolimie zstępującym z nieba od Boga [Królestwo Boże]. Dlaczego jest ono ‘zstępujące z nieba od Boga? Ta alegoria ukazuje oczyszczonych z grzechu, czyli bezgrzesznych, doskonałych i świętych ‘niewolników Boga’, którzy wiecznie zamieszkają w Królestwie Bożym. Będą oni zbawieni i ‘szczęśliwi, bo zaproszeni [wezwani (po imieniu)] na wieczerzę zaślubin Baranka’ Jezusa. Jako ‘przygotowani’ ‘wejdą z Nim razem na ucztę weselną i drzwi zostaną zamknięte’ (Objawienie 7:14,15; 14:6-12; 18:4,8,21 bw; 19:1-3,7-9; Mateusza 25:1-12,31-34; porównaj koniecznie Objawienie 3:12; 21:2,3,9,10,22 – ‘Miasto święte’ z Ich świątynią i Ich tronem jako alegoryczny Namiot spotkania czy bardziej zamieszkania z Bogiem Ojcem i Panem Jezusem [bezpośrednia, bliska obecność]; 22:1-5; także Ezechiela 37:26-28; porównaj Jana 14:23).

       Ostatecznie ten zły świat spotka kres w sprawiedliwej wojnie Bożej — Armagedonie. Zwany on jest też wojną „w wielkim dniu Wszechmogącego Boga” lub ‘porą dokonania żniwa ziemi’. Kiedy to „podobny do Syna Człowieczego”, Pan Jezus ‘winorośl ziemi wrzuci do wielkiej tłoczni gniewu Bożego’. Trudno wyobrażalna, ogromna klęska tego świata opisana jest też jako ‘deptanie tłoczni wina szaleńczego gniewu Wszechmogącego Boga’ oraz jako „wielka wieczerza Boga” dla „wszystkich ptaków, które latają środkiem nieba”. Alegorycznie i metaforycznie czytamy o tym w proroczym Słowie Bożym Objawienia 14:14-20 oraz 19:11-21 (przeczytaj).

Trzeba podkreślić, że wypełnieniem wszystkich proroctw zajmują się potężni aniołowie Boga, Jego niebiańskie stworzenia na czele z Panem Jezusem Chrystusem. Uczyni On bezspornym faktem każde prorocze Słowo Boże!

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGO SŁOWA BOŻEGO !!! 

Uwaga! Szerokie omówienie proroctwa z Ks. Objawienia dotyczącego ‘pierwszego biada’, ‘drugiego biada’ i ‘trzeciego biada’ znajduje się w temacie: „‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 15 i część 16 do części 22 włącznie oraz w pokrewnych tematach.

Uwaga! Jak można rozumieć ‘ostatnie ciosy gniewu Boga’? Dokładne rozważania znajdują się w temacie: ‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 24 i Boskie ciosy zdemolują świat?! Te ważne proroctwa są też omawiane w tematach pokrewnych.

Czytaj pokrewne tematy:

Wstrząsający ‘dzień Ich gniewu’! Dlaczego?

„Zwycięzca, który zwycięży świat”!

— „Musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa!”

— „Co znaczy proroczy ‘posąg-olbrzym’?”

— „Koniec niewoli i tyranii religijnej!

— „‘Wyraźne objawienie się Boga’ — kiedy?”

„Koniec chrześcijaństwa tego świata!”

— „Boskie ciosy zdemolują świat?!”

„‘Był i Jest’, „i Który Przychodzi”?”

— „Wprowadzenie proroctwa trzech ‘biada’ i ‘pierwsze biada’”

— „Proroctwo osobliwe — ‘drugie biada’!”

— „Znaki końca tego świata — ‘trzecie biada’!!!

— „Dokąd zmierza chrześcijaństwo tego świata?”

„Pana Jezusa znak obecności i końca świata!!!”

— „Niewolnicy Pana Jezusa a Jego znak obecności!!!”

„‘Dojdzie do swego kresu’ — kiedy?”

— „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???”

„To już ‘wyznaczony czas końca’?!”

— „Oto wszystko nowym czynię!!!”

— „Słowa te są pewne i prawdziwe!!!”

— „Szokujące proroctwa Boga!

— „Dzień apokalipsy!”

Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys