„MUSIMY STANĄĆ PRZED TRYBUNAŁEM CHRYSTUSA”!

   #Wraz z Bogiem OjcemPan Jezus przyjdzie w chwili, kiedy się nie spodziewacie#

Aktualizowany: 10.02.2018

Dział tematyczny: Bezwzględne proroctwa — koniec tego świata! Jak się dokona?

— „Wyznaczył [Bóg] dzień sprawiedliwego [prawego] sądu dla całego świata”. „Tak będzie przy końcu [zakończeniu] świata: wyjdą aniołowie, odłączą złych od sprawiedliwych [prawych]” — Dzieje 17:30,31 pau; Mateusza 13:49 eku.

TreśćKiedy Pan Jezus ‘przyjdzie’, to każdego osobiście i indywidualnie ‘postawi przed swym Trybunałem’! Jego sprawiedliwy i prawomocny wyrok ostatecznie zostanie bezzwłocznie wykonany!

       APOSTOŁ Paweł upomina: „Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło”. „Wszyscy bowiem staniemy przed trybunałem Chrystusa. Jest bowiem napisane: Jak żyję, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wysławiał Boga. Tak więc każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu. Kiedy pojawi się Najwyższy Trybunał Chrystusa „w chwale swojego Ojca razem ze swoimi aniołami i wtedy odda każdemu według jego postępowania [uczynków]” (2Koryntian 5:10 ubg; Rzymian 14:10-12 ubg; Mateusza 16:27 eku).

       Każdy będzie osobiście i indywidualnie rozliczany przed Trybunałem Pana Jezusa Chrystusa, przed Jego Najwyższym Sądem o szczególnym znaczeniu. Został On bowiem powołany przez samego Wszechmocnego Boga Ojca, który stanowczo oświadcza: „Jego słuchajcie”! Każdy i to nie tylko z żyjących ludzi, ostatecznie stanie przed międzynarodowym Trybunałem Pana Jezusa. Tu nie chodzi o grzeszny i ułomny, ludzki sąd najwyższy jakiejś instytucji czy organizacji religijnej tego świata. Niemożliwe jest, aby ten międzynarodowy, Boski Trybunał Sprawiedliwości mógł być zlekceważony! Każdy powinien okazać Najwyższemu Sądowi Bożemu bojaźń i należny szacunek. Jego postanowienie dotyczy przecież naszego życia. To jest nawet sprawa życia lub śmierci! Dlatego nie możemy być upartymi i bezmyślnymi adoratorami ludzkich, grzesznych autorytetów! Nie dajmy się im dalej wprowadzać w błąd! Zabierzmy odpowiedzialność za swe życie z tych brudnych i obcych rąk! Albowiem każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu”. Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] z przekładu interlinearnego  (Łukasza 9:35; 21:36; Mateusza 12:18; Jana 5:22-24; Dzieje 17:30,31; 10:42; 24:15; Rzymian 2:16; 2Tymoteusza 4:1; 1Piotra 4:5; rozważ także Ezechiela 34:16-22; Objawienie 7:9,10; 11:18; 20:11-15; 21:27).

                      Zanim zostanie ogłoszony prawomocny wyrok!

       Zanim Pan Jezus ‘przyjdzie’ i ogłosi swój sprawiedliwy, prawomocny wyrok oraz wykona zasądzoną karę lub ustali nagrodę, wcześniej dojdzie do zapowiadanego przez Niego globalnego wydarzenia. A ta Dobra Nowina [Ewangelia] o Królestwie [Bożym] będzie (najpierw) głoszona po całej ziemi na świadectwo dla wszystkich narodów. I wówczas nadejdzie koniec”. Księga Objawienia potwierdza to: ‘Wiecznotrwała Dobra Nowina [gr. ‘euaggelion’] będzie oznajmiana jako Radosna Wieść [gr. euaggelizō’] dla mieszkających na ziemi, dla każdego narodu, plemienia, języka i ludu’. Nazwano ją nawet bardzo wielkim ciosem’: „I spadły z nieba na ludzi ogromne centnarowe kawały gradu; a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi [ciosu] gradu, gdyż plaga [cios] ta była bardzo wielka” (Mateusza 24:14 eku; Marka 13:10; Objawienie 14:6 nwt-pl; 16:21 bw).

       ‘Wytrwali i zachowujący wiarę Jezusa’, Jego naśladowcy i „niewolnicy Boga”, włożą bardzo wiele wysiłku w ogłaszanie tego nadzwyczajnego i ostatecznego orędzia dla tego świata ludzkiego. Będą oni wtedy zapewne potrzebowali różnorakiego i konkretnego wsparcia w tym bardzo ważnym, a zarazem trudnym okresie. Kto przyjdzie im z pomocą? Zawsze naśladowcy Pana Jezusa wspierali się wzajemnie i tym razem też tak będzie. Wielu też ludzi rozpozna czy dostrzeże uwidocznione prawe postanowienia Boże’. Nie dziwi więc, że naogłoszenie [obwieszczenie] radosnej Ewangelii Wiecznejpozytywnie zareaguje nawet liczna, nieokreślona i międzynarodowa „wielka rzesza” ludzi. Zapewne wielu odważnie solidaryzować się będzie i zaangażuje się nie tylko we wzajemną pomoc. Zechcą pomagać nie jednemu z najmniejszych spośród tych braci Jezusa. Będą oni mieć tą świadomość, że ‘w jakiej mierze czynią to im, w takiej czynią to Królowi Panu Jezusowi’ (Objawienie 7:9-17; 14:6,12,13; 15:4; Mateusza 25:31-40).

       Ostatecznie ci, którzy całkowicie zaufali Bogu Ojcu i Panu Jezusowi Chrystusowi przejawią taką oto chrześcijańską postawą i działanie:

# Zaczną się bać Boga i oddadzą Mu chwałę, gdyż nadejdzie godzina Jego sądu [gr. ‘krisis’], i pokłonią się Bogu’ [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości Wszechmocnemu Władcy] (Objawienie 14:6,7 bpd; porównaj Dzieje 17:30,31; Rzymian 2:16; Mateusza 25:31-33).

— Gr. słowo krisis to dosł. wybór, oddzielenie, osąd, wyrok skazujący lub uniewinniający i występuje ono w Objawieniu 14:7; 16:7; 18:10; 19:2; jego pokrewne słowa to gr. krinō, co dosł. znaczy oddzielić, wybrać, osądzić, rozstrzygnąć, orzec i występuje ono w Objawieniu 6:10; 11:18; 16:5; 18:8,20; 19:2,11; 20:12,13 oraz gr.krima, które właściwie znaczy wyrok skazujący, kara, potępienie i występuje ono w Objawieniu 17:1; 18:20; 20:4.

# — W porę też zdołają uciec z ‘nierządnego, upadłego Babilonu wielkiego’, ponieważ usłuchają Boskiego nawoływania: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów”. Wielu porzuci zwodnicze, zorganizowane, uwodzące i w większości zinstytucjonalizowane religie tego złego świata! Zaraz potem spotka je definitywny koniec!

Ważne! „WIELKI BABILON, MATKA NIERZĄDU I WSZELKIEJ OBRZYDLIWOŚCI NA ŚWIECIE” — to rodzaj podstępnej niewoli religijnej wymuszanej w imię rzekomej lojalności wobec Boga. W chrześcijaństwie także w imię rzekomej lojalności wobec Chrystusa. To zorganizowana globalnie tyrania religijna, która w przemożny sposób uzależnia od bałwochwalstwa i jest dla Wszechmocnego Boga Ojca oraz Pana Jezusa ogłupiającą ‘obrzydliwością’. ‘Babilon’ w języku akadyjskim (chaldejskim) to dosłownie ‘brama boga’, lecz w języku hebrajskim nazywany jest ‘Babel’. Ta biblijna nazwa dosłownie znaczy ‘zamieszanie, pomieszanie, zamęt’. Więc tajemniczy „Babilon wielki” to Zamieszanie wielkie’ – wielki i globalny zamęt religijny, a nie ‘brama do Boga’! Biblijnie zwany on jest takżewielką nierządnicą, która siedzi nad wielu wodami, z którą królowie ziemi uprawiali nierząd i której winem nierządu upili się mieszkańcy ziemi. Stąd „Babilon wielki” to uwodzące i zwodnicze religie tego świata! (Objawienie 14:8; 17:1-6 psz; 19:1-3)

Ważne! Po swym upadku biblijny „Babilon wielki”, uwodzące i zwodnicze religie tego świata, wraz ze swymi znaczącymi religiami chrześcijańskimi na czele, stanie się bardzo złym miejscem. Zbyt niebezpiecznym, aby można było w nim dalej uparcie przebywać! Okaże się on bowiem środowiskiem duchowo i moralnie nieczystym, toksycznym oraz destrukcyjnym — metaforycznym „siedliskiem demonów i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego [znienawidzonego]. Gdyż dla jego opętanych autorytatywną władzą przywódców religijnych, dalej nic nie będzie tak ważne jak odurzanie umysłów poszczególnych ludzi i wszystkich narodów szaleńczym bałwochwalstwem wszelakiej maści, które wywołuje oczywisty gniew Boży. To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’!!! Dlatego nastąpi jego nagły i ostateczny koniec! (Objawienie 14:8; 17:4-6; 18:2-5,8,21,23 bw, nwt-pl; 19:1-3)

# — Posłuchają także przestrogi Bożej, aby nie być upartym adoratorem czy wielbicielem tego złego świata. Dlatego nie będą ‘oddawać czci [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości bałwochwalczej najwyższej władzy tego świata] bestii [z morza] i jego obrazowi oraz nie przyjmą jej znamienia [piętna imienia] na swoje czoło lub rękę’. Więc nie spotka ich wywołany gniewem Boga upokarzający koniec czy wieczna klęska (Objawienie 14:9-20; 13:4,8,15-17; 15:2; 16:2; 19:20; Mateusza 4:10; Łukasza 17:33).

Jednym słowem, bez sentymentów, ostatecznie i koniecznie porzucą życie religijno-polityczne tego złego świata, a swe ocalenie i życie znajdą tylko u Boga Ojca i u Pana Jezusa Chrystusa!

         Najwyższy Sąd Pana Jezusa uzna tylko tę normę za zasadniczą!?

       Pan Jezus zapewnia: Kiedy Syn Człowieczy [Pan Jezus] przybędzie w swojej chwale, a wraz z nim wszyscy aniołowie. wtedy zasiądzie na swym chwalebnym tronie. I będą przed nim zebrane wszystkie narody i będzie oddzielał jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kóz [kozłów]. I postawi owce po swej prawicy, ale kozy [kozły] po swej lewicy”.

       „Wtedy król powie do tych po swej prawicy: ‘Chodźcie, pobłogosławieni przez mego Ojca, odziedziczcie Królestwo [Boże] przygotowane dla was od założenia świata. Bo zgłodniałem, a daliście mi jeść; odczułem pragnienie, a daliście mi pić. Byłem obcym, a przyjęliście mnie gościnnie; byłem nagi, a odzialiście mnie. Zachorowałem, a zaopiekowaliście się mną. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie’. Wtedy prawi odpowiedzą mu tymi słowy: ‘Panie, kiedy widzieliśmy ciebie głodnym i cię nakarmiliśmy, lub spragnionym – i daliśmy ci pić? Kiedy widzieliśmy cię obcym i przyjęliśmy cię gościnnie, lub nagim – i cię odzialiśmy? Kiedy widzieliśmy cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do ciebie’? A król, odpowiadając, rzeknie im: ‘Zaprawdę wam mówię: W jakiej mierze uczyniliście to jednemu z najmniejszych spośród tych moich braci, w takiej uczyniliście to mnie [Królowi Panu Jezusowi]’”.

       „Wtedy powie z kolei do tych po swej lewicy: ‘Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny [symbol zniszczenia wiecznego], przygotowany dla Diabła i jego aniołów. Bo zgłodniałem, ale nie daliście mi jeść, i odczułem pragnienie, ale nie daliście mi pić. Byłem obcym, ale nie przyjęliście mnie gościnnie; byłem nagi, ale mnie nie odzialiście; chory i w więzieniu, ale się mną nie zaopiekowaliście’. Wtedy i oni odpowiedzą tymi słowy: ‘Panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym lub spragnionym, lub obcym, lub nagim, lub chorym, lub w więzieniu i ci nie usłużyliśmy’? Wtedy odpowie im tymi słowy: ‘Zaprawdę wam mówię: W jakiej mierze nie uczyniliście tego jednemu z tych najmniejszych, w takiej nie uczyniliście tego mnie [Królowi Panu Jezusowi]. I ci odejdą w wieczne odcięcie [lub karę – bt5, bpd], prawi zaś do życia wiecznego’” (Mateusza 25:31-46 nwt-pl).

       W przypowieści tej Pan Jezus jednoznacznie wyjaśnia, że zbawienia i ocalenia swych ‘owiec’, których określa także ‘swoimi braćmi’, dokona osobiście przy współudziale aniołów przez ‘oddzielenie’. ‘Owce’ Pana Jezusa uznane za ‘prawych’, ‘odziedziczą Królestwo’ Boże i życie wieczne. Dlatego, że nawet dla ‘jednego z tych braci Jego najmniejszych’ [to także Jego ‘owce’] byli gościnni i przyjmowali w swoim domu, a także ubierali, troszczyli się o chorych i odwiedzali w więzieniu. Te dobre uczynki związane są z ofiarnością, dzieleniem się swym mieniem, ponoszeniem kosztów oraz poświęcaniem swego czasu, a nawet narażaniem swego życia. Pan Jezus odbiera te szlachetne uczynki jak dokonane Jemu osobiście. Kim tak naprawdę są ci ‘najmniejsi bracia Jezusa’? (Hebrajczyków 13:15,16; Jana 10:27)

       Wiemy, ze mamy ‘miłować swego Pana Boga całym swym sercem, całą swą duszą, z całej swej siły i całym swym umysłem, a swego bliźniego [dosł. ‘tuż obok’/tego obok siebie] jak samego siebie’. Wielki Nauczyciel Pan Jezus dbał o ‘tych obok’, zwłaszcza cenił swoich braci duchowych. W Łukasza 8:21 (nwt-pl) powiedział o nich: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wprowadzają je w czyn. Natomiast w Mateusza 12:50 (bpd): „Gdyż ktokolwiek pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie, ten jest moim bratem, siostrą i matką”. A w Marka 3:35 (br) „Kto bowiem pełni wolę Bożą, ten jest moim bratem, moją siostrą i matką”. Z greckiego ‘najmniejszy’ to dosłownie ‘niewielki, bardzo mały, mało znaczący’. Dlatego ‘najmniejszymi braćmi Jezusa’ są nawet osoby, które w niewielkim czy bardzo małym stopniu, zakresie „słuchają Słowa Bożego i wprowadzają je w czyn”. Jeśli chodzi o ‘pełnienie woli Bożej’ są też mało znaczącymi braćmi Pana Jezusa. Być może mają też pewne braki poznawcze i popełniają błędy. Są jednak Jego uczniami i przed Nim osobiście są odpowiedzialni, a nie przed ludźmi czy ich organizacją religijną! Ci ‘najmniejsi bracia Jezusa’ mogą być czy po prostu są cały czas ‘tuż obok’ nas. Koniecznie musimy mieć takie przekonanie jakie zdobył apostoł Piotr: „Teraz z całą pewnością rozumiem, że Bóg nie gardzi żadnym człowiekiem, ale w każdym narodzie miły Mu jest ten, kto jest bogobojny i prawy” (Łukasza 10:25-37; Dzieje 10:34,35 bp).

          Wyrok ‘Trybunału Chrystusa’ zostanie ostatecznie wykonany!

       W tej przypowieści dla Króla Jezusa Chrystusa najważniejszym elementem Ewangelii nie jest tylko ‘służba Słowa’, a więc nie jest tylko jej głoszenie i nie jest tylko umacnianie wiary słowami! Miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą, nawołuje apostoł Jan. W przypowieści o miłosiernym Samarytanie Pan Jezus uczy, w czym tak naprawdę przejawia się miłość do „swego bliźniego [dosł. ‘tuż obok’/tego obok siebie]. To nie przynależność do zborów czy kościołów tworzących jakże często instytucje-uzurpatorów i organizacje quasi-prawdziwych religii będzie decydowała o uznaniu ludzi za godnych odziedziczenia Królestwa Bożego i życia wiecznego (Dzieje 6:4 bw; 1Jana 3:18 bw; przeczytaj koniecznie tę przypowieść Pana Jezusa Łukasza 10:25-37).

Najistotniejsze jest udzielanie konkretnej pomocy, w tym wzajemnej, zwłaszcza w trudnej sytuacji i w tej aktualnej potrzebie! To wyraźny dowód jednoznacznie świadczący o naszym osobistym i indywidualnym solidaryzowaniu się z ‘Jego braćmi’, tak cenionego przez Pana Jezusa, Zbawiciela Naszego!

       „Zapewniam was: Jeśli ktoś poda choćby kubek zimnej wody jednemu z tych najmniejszych ze względu na to, że jest moim uczniem, nie utraci swojej zapłaty. Jakub z Marii matki Naszego Pana napomina: „Bracia moi, nie łączcie wiary naszego Pana Jezusa, Chrystusa chwały, z wyróżnianiem jednych osób przed drugimi. Jeżeli brat lub siostra są nadzy i nie mają dość pokarmu na dany dzień, a ktoś z was mówi im: ‘Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i dobrze najedzcie’, ale nie dajecie im tego, co konieczne dla ciała, to jaki z tego pożytek? Tak też wiara, jeśli nie ma uczynków, sama w sobie jest martwa” (Mateusza 10:42 pau; Jakuba 2:1 bpd; 2:15-17 nwt-pl).

       W końcu po ogłoszeniu sprawiedliwego, prawomocnego wyroku, bezzwłocznie zostanie wykona zasądzona kara lub wyznaczona nagroda. „Gdy Pan Jezus objawi się z nieba z aniołami Jego mocy w płomieniach ognia i ukarze tych, którzy nie uznają Boga i nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa. Karą dla nich będzie wieczna zagłada z dala od oblicza Pana i od chwały Jego mocy, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbiony w swoich świętych i podziwiany przez wszystkich, którzy uwierzyli. Uwierzyliście bowiem naszemu świadectwu. Dlatego Pan Jezus Chrystus „pośle swoich aniołów z wielkim trąbieniem, i zgromadzą ze wszystkich stron świata Jego wybranych od jednego krańca nieba do drugiego” (2Tesaloniczan 1:7-10 eku; Mateusza 24:30,31 bp).

       Dlatego tuż po wiecznej klęsce biblijnego, ‘nierządnego Babilonu wielkiego’ wielkiego i globalnego zamętu religijnego, w tym chrześcijańskiego na czele, nastąpi wspaniała chwila: „‘Alleluja! Nasz Pan, Bóg Wszechmocny objął panowanie! Cieszmy się i radujmy, oddajmy Mu cześć [chwałę]. Nadszedł bowiem czas wesela Baranka [Jezusa], a Jego narzeczona jest już gotowa. Pozwolono jej przywdziać suknię z delikatnego, najczystszego i lśniącego materiału [lnu]’ – a są to sprawiedliwe [prawe] czyny świętych. Wtedy anioł powiedział mi: ‘Zapisz to: Szczęśliwi ci, których zaproszono na ucztę weselną Baranka’. I dodał: ‘Są to prawdziwe słowa samego Boga’” (Objawienie 18:20,21; 19:1-9 psz; porównaj Mateusza 25:1-13).

       Jednakże Pan Jezus ostrzegł: „Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby, i liczni są ci, którzy tędy wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, i jakże nieliczni są ci, którzy ją znajdują”! (Mateusza 7:13,14 pau)

       Pismo Święte ujawnia, że Pan Jezus po ogłoszeniu sprawiedliwego, prawomocnego wyroku nie tylko jednym bezzwłocznie wyznaczy nagrodę. Dla innych stanie się bezzwłocznym Wykonawcą zasądzonej kary: „Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się Wiernym i Prawdziwym, i w sprawiedliwości [prawości] sądzi, i walczy. Jego oczy były jak płomień ognia, a na jego głowie było wiele koron. I miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam. Ubrany był w szatę zmoczoną we krwi, a jego imię brzmi: Słowo Boże. A wojska w niebie podążały za nim na białych koniach, ubrane w bisior [delikatny len] biały i czysty. A z jego ust wychodził ostry miecz, aby nim pobił narody. On bowiem będzie rządził nimi laską żelazną i on wyciska w tłoczni wino zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze ma wypisane imię: Król królów i Pan panów” (Objawienie 19:11-16 ubg).

       Przeczytaj proroctwo równoległe mówiące o symbolicznej ‘porze żniwa ziemi’ z Objawienia 14:14-20, a także wybitnie związane z nim prorocze przypowieści Pana Jezusa z Mateusza 13:24-30,36-43,47-50.

(…) Przyjdź, nasz Panie [aram. Maranatha] 1Koryntian 16:22 nwt-pl/bp.

„‘Tak, przychodzę szybko’ [nagle, z zaskoczenia]”. „Amen! Przyjdź, Panie JezusieObjawienie 22:20 nwt-pl.

„Bądźcie gotowi, bo w chwili, kiedy się nie spodziewacie, Syn Człowieczy [Pan Jezus] przyjdzie” Mateusza 24:44 pau

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJPISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO !!!

Uwaga! Niezawodnie wypełniające się proroctwa Boże są mocno powiązane z Imieniem Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, dlatego czytaj podtytuł „Głębsze znaczenie Imienia Boga i Imienia Jego Pomazańca” w temacie: Imię Boga i Imię Jego Pomazańca?

Uwaga! Upadek i kres zwodniczych religii tego świata jako ‘nierządnego Babilonu wielkiego’ jest szeroko omówiony w temacie: ‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 26 oraz w pokrewnych tematach.

Uwaga! Czym jest ‘bestia z morza i jej obraz’ oraz czym jest jej ‘znamię [piętno imienia] szeroko omówiono w temacie: ‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 20.

— Czytaj podobne tematy:

— „Wstrząsający ‘dzień Ich gniewu’! Dlaczego?”

— „Zwycięzca, który zwycięży świat!”

— „Co znaczy proroczy ‘posąg-olbrzym’?”

— „Koniec niewoli i tyranii religijnej!”

— „‘Wyraźne objawienie się Boga’ — kiedy?”

— „Koniec chrześcijaństwa tego świata!”

— „Boskie ciosy zdemolują świat?!”

— „Ostatnie dni tego świata?!”

— „‘Był i Jest’, „i Który Przychodzi”?”

— „Wprowadzenie do proroctwa biada, biada, biada”

— „Proroctwo osobliwe — pierwsze i drugie biada!”

— „Znaki końca tego świata — trzecie biada!!!”

— „Pana Jezusa znak obecności i końca świata!!!”

— „Niewolnicy Pana Jezusa a Jego znak obecności!!!”

— „‘Dojdzie do swego kresu’ — kiedy?”

— „Co znaczy proroczy ‘posąg-olbrzym’?”

— „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???”

— „To już ‘wyznaczony czas końca’?!”

— „Oto wszystko nowym czynię!”

— „Słowa te są pewne i prawdziwe”

— „Szokujące proroctwa Boga!”

— „Dzień apokalipsy!”

— „Dokąd zmierza chrześcijaństwo tego świata?”

— Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys