MIESZKAŃCY ‘NOWEGO NIEBA I NOWEJ ZIEMI’!

Aktualizowany: 10.05.2017

Dział tematyczny: Niebiański i ludzki wymiar Królestwa Bożego

„I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły”. Oto wszystko nowym czynię”. „Szczęśliwi ubodzy w duchu, gdyż ich jest Królestwo Niebios” — Objawienie 21:1,5 bw; Mateusza 5:3 bpd.

         Rozproszone „pokolenia izraelskie” — dlaczego w tak szerokim zastosowaniu???

       ANIOŁ GABRIEL wyjawił dziewicy Marii proroctwo o Jezusie Chrystusie: Oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus. On będzie wielki i Synem Najwyższego będzie nazwany, a Pan Bóg da mu tron Jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwo nie będzie miało końca”. Po zawarciu przez Pana Jezusa z apostołami „Nowego Przymierza” co do Królestwa Bożego/Niebios, „domem Jakuba [Izraela]jest dzisiaj alegoryczny Jakub/Izrael. To alegoryczno-symboliczne plemiona izraelskie, nowy Izrael, chrześcijański „Izrael Boży” jest kontynuacją dzieła, planu Boga Ojca i Jego zamierzeń. Dalej obejmuje go zasadnicze, wieczne i „święte przymierze” Abrahamowe [przysięga/obietnica Boża]. To Boże „święte przymierze” jest wiążące dla całej ludzkości, bo dotyczy ‘błogosławienia wszystkim narodom ziemi’, a związane jest z Potomkiem Jezusem Chrystusem Rozważ: Łk 1:31-33,72,73 bp; 22:20,29,30; Ps 105:9,10; Dz 3:25; Gal 3:8,14; 6:16 br; Rz 2:28,29; Jer 31:31-33; 1Moj 12:3; 17:7; 18:18; 22:18.

       Kiedy dzisiaj czytamy mesjańskie proroctwa zawarte w hebrajskich Księgach biblijnych [Stary Testament] odnosimy wielki pożytek. Wiemy bowiem, że spadkobiercą Izraela, a więc kontynuacją dzieła Boga Ojca i z nim związanych Jego zamierzeń, jest dzisiaj alegoryczny „dom Jakuba”, symboliczne 12 plemion/pokoleń Jakuba/Izraela w chrześcijańskim i szerokim zastosowaniu. To jego alegorycznySyjon, Jerozolima, Miasto Świętelud Boży. Krótko mówiąc to „powołani i wybrani, i wierni”, także ci co zmartwychwstaną, których będą w końcu wielkie rzesze(czytaj koniecznie Obj 17:14; Iz 51:16; 52:1,2; 53:12 bp; porównaj Obj 7:4-17; 20:4-6,13). W szerokim zastosowaniu chrześcijański „Izrael Boży” jest też ‘duchowym domem’, „dla świętego kapłaństwa, dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa”. Jest „rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, (…) ludem Bożymczy też królestwemkapłanami dla Boga” (1P 2:5,9,10 bpd; Obj 1:5,6 bp, bt; 5:9,10; porównaj 2Moj 19:5,6). Jeśli dalej uparcie wierzymy inaczej, to tak naprawdę nie zajęliśmy się ‘wnikliwie’ Słowem Bożym i błądzimy oraz w błąd wprowadzamy innych. Apostoł Paweł nawołuje: „Bracia, z całego serca pragnę ich zbawienia i modlę się za nich do Boga. Bo muszę im wydać świadectwo, że pałają żarliwością ku Bogu, nie opartą jednak na pełnym zrozumieniu. Albowiem nie chcąc uznać, że usprawiedliwienie pochodzi od Boga, i uporczywie trzymając się własnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali się usprawiedliwieniu pochodzącemu od Boga. A przecież kresem Prawa [Mojżeszowego] jest Chrystus, który przynosi usprawiedliwienie każdemu, kto wierzy” (Dan 12:10; Rz 2:28,29; 10:1-4 bt). Oto poniżej niektóre proroctwa o szerokim zastosowaniu alegoryczno-symbolicznego Izraela, spadkobiercy „domu Jakuba”. To szersze omówienie tego tematu w świetle całego Pisma Świętego i w kontekście ‘ostatnich [ostatecznych] dni’, zwłaszcza ich finału (2Tym 3:16 bw; Hebrajczyków 1:2 bpd).

(…) Przy końcu dni to zrozumiecie. W owym czasie głosi Jahwe będę Bogiem dla wszystkich pokoleń Izraela [Bożego], a one będą mi ludem. (…) [Ja] będę się opiekował moimi owcami, wyrwę je z każdego miejsca, gdzie zaginęły [rozproszone] w dzień mglisty i bardzo zachmurzony. Wywiodę je z narodów, zbiorę z krajów i sprowadzę je do [ich] ziemi (…). Nie będą dłużej łupem ludów. (…) Poznają, że Ja jestem Jahwe [JHWH], gdy złamię drążki ich jarzma i wyrwę z ręki tych, którzy trzymają je w niewoli. Wy tedy, owce moje, owce mojego pastwiska, ludźmi jesteście, Ja jestem waszym Bogiem wyrocznia Pana, Jahwe. (…) i pozbieram was ze wszystkich krajów, i wprowadzę was na waszą ziemię. Bo oto Ja [JHWH] stworzę nowe niebiosa i ziemię nową” (Jer 30:24 bt; 31:1 bp; Ez 34:12,13,27,28,31 bp; 36:24; Iz 65:17 bp).

(…) Nie zdążycie obejść miast Izraela [Bożego], nim przyjdzie Syn Człowieczy. (…) Zobaczycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym (…). I zjawią się (ludzie) ze wschodu, z zachodu, z północy i z południa, i spoczną u stołu w Królestwie Bożym. (…) oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi” (Mt 10:23 bt; Łk 13:28,29 bpd; 2P 3:13).

(…) gdy wejdzie pełnia pogan [ludzie z narodów], i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael [Boży] (…) (Rz 11:25,26 bpd; Gal 6:15,16 bw).

       Cielesny naród izraelski pochodzi od Abrahama, Izaaka i Jakuba. Od Jakuba, któremu Bóg zmienił imię na Izrael, pochodzi 12 plemion (pokoleń) izraelskich. Po zawarciu przymierza Prawa (Mojżeszowego) naród ten został stosownie do tego zorganizowany. Plemię Lewiego Bóg wyodrębnił do pomocniczej służby kapłańskiej. Z plemienia Lewiego Bóg oddzielił ród Aarona do wiodącej roli w służbie kapłańskiej. Nie mniej liczba 12 plemion została zachowana, ponieważ swoje pierworodztwo utracił Ruben głowa jednego z plemion, a zyskał je Józef. Według prawa pierworodztwa, Józef otrzymał podwójne dziedzictwo, dlatego reprezentowany był w Izraelu przez plemiona jego dwóch synów: Manassesa i Efraima. Uwzględniono to wszystko przy wyznaczaniu dziedzictwa w ziemi obiecanej (5Moj 21:17; Ez 47:13). To był naród wybrany spośród wszystkich innych, lud święty, oddany Wszechmocnemu Bogu JHWH. Fizycznym znakiem przynależności do tego narodu była obrzezka, wprowadzona wcześniej przez Bożą stronę po zawarciu Przymierza z Abrahamem. Tu ważna uwaga! Prawo Mojżeszowe „zostało dodane” do tego Przymierza (Gal 3:19). Po złożeniu przez Pana Jezusa doskonałej ofiary przebłagalnej „raz na zawsze”, Prawo Mojżeszowe straciło moc i przestało obowiązywać lecz nie Przymierze Abrahamowe (Heb 9:24 do 10:4; Rz 10:4 bt).

       „Dwanaście pokoleń (plemion) izraelskich” jest prototypem, pierwowzorem lub cieniem czy figurą zboru chrześcijańskiego, w szerokim zastosowaniu i szeroko pojmowanego, rozumianego (Kol 2:17; Heb 10:1). Prawo Mojżeszowe chrześcijan nie obowiązuje i nie ma żadnego powodu, aby do niego zawracać (Rz 10:4). Od początku cały zbór chrześcijański jest „rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, (…) ludem Bożym” czy też „królestwem – kapłanami dla Boga”, który ostatecznie wyłoni się w przyszłości (1P 2:5,9,10 bpd; Obj 1:5,6 bp, bt; 5:9,10). Pan Jezus, jako Większy Mojżesz, nowy Pośrednik zawarł Nowe Przymierze” z pierwszymi swoimi uczniami, wcześniej zapowiedzianym przez Boga JHWH w Jer 31:31-33 i potwierdzonym przez ap. Pawła w Heb 8:8-10. Członkami tego chrześcijańskiego zboru stają się ludzie ze wszystkich narodów, gdy okazują wiarę w wartość okupu Chrystusa i w moc jego gładzącej grzechy przelanej krwi na Golgocie. Swą wiarę i całkowite oddanie się Bogu Ojcu potwierdzają też chrztem wodnym „w imię Jezusa Chrystusa”, uzyskują przebaczenie grzechów i od tej pory pełnią Bogu ‘świętą służbę’ [gr. ‘latreia’] z nadzieją na zmartwychwstanie (1Tym 2:5,6; Heb 9:15; Łk 22:20; Dz 2:38; 24:15; J 5:28,29; Rz 6:3; Rz 12:1). U chrześcijan polega ona na składaniu ofiar wysławiania (‘cielce warg’) i na innych dobrych uczynkach podobających się Bogu oraz na korzystaniu z pokarmu duchowego Słowa Bożego i ze światła Ducha Świętego, a w tym niezbędna jest ustawiczna modlitwa (Mt 4:4; Oze 14:2 nwt-pl; Heb 13:15; Łk 11:13). Tworzą oni cały chrześcijański Izrael Boży”, przyszłego „nowego nieba i nowej ziemi”, alegoryczne, symboliczne 12 plemion izraelskich, bez odrywania z niego tych, którzy mają być w przyszłości z Panem Jezusem niebiańskimi dziedzicami (Gal 6:16; 2P 3:13; J 14:1-3). Zestawienie 12 plemion w Obj 7:4-7 wskazuje, że tu na pewno chodzi o symboliczny, alegoryczny Izrael (więź duchowa; Rz 2:28,29; J 4:23,24; Mt 12:48-50), ponieważ nie ma w nim plemienia Efraima i Dana, a jest plemię Józefa i Lewiego. Włączenie do tej listy plemienia Lewiego wskazuje na to, że w chrześcijańskim „Izraelu Bożym” nie ma dzisiaj odrębnego plemienia kapłańskiego, gdyż wszyscy tworzący go są „królewskim kapłaństwem, narodem świętym, (…) ludem Bożym” czy „królestwem – kapłanami dla Boga” (1P 2:5,9,10 bpd; Obj 1:5,6 bp, bt; 5:9,10). A symboliczne „144tys.” to pozostali z niebiańskiej i także symbolicznej grupy 24 starszych w złotych koronach na głowach, na 24 tronach dokoła tronu Boga, ubranych w białe szaty’ (Obj 4:4,10; 20:4-6). „144tys.” dopiero będą wybrani z ‘królewskiego kapłaństwa, narodu świętego, ludu Bożego’, po czym zostaną ocaleni i zbawieni, bo ‘porwani’ ‘w czasie obecności [przyjścia] Jezusa’ (symbolicznie określone z każdego plemienia izraelskiego: 12tys. x 12 = 144tys.; Obj 7:3,4; 14:1-5; 1Kor 15:23,51-53; 1Tes 4:15-17). Dołączą oni do tych z „pierwszego zmartwychwstania” tworząc razem symbolicznych ‘24 starszych na 24 tronach’. Pozostała i nieokreślona, ogromna grupa, to zapewne wielki tłum „Izraela Bożego”, jego „wielka rzesza” ocalonych i zbawionych na ziemi, wraz z ‘pozostałymi zmartwychwstałymi’, którzy do niej dołączą. Cały Izrael Boży”, symboliczny, chrześcijański włącznie ze znajdującymi się w nim przyszłymi niebiańskimi królami–kapłanami pochodzi w rzeczywistości z ‘ludzi ze wszystkich narodów, ze wszystkich plemion i ze wszystkich języków’ (Obj 5:9,10; 7:9-17).

       Figuralny Izrael został wcześniej wyodrębniony spośród narodów ziemi, a po zawarciu Przymierza Prawa stał się narodem wybranym, „ludem świętym”, „zgromadzeniem Izraela” czy zborem wraz z Lewitami i kapłanami, jako wyłącznie oddany JHWH (ŚJ. Jehowie) Bogu (2Moj 12:3; 19:5,6; 3Moj 8: 4; 4Moj 27:17; 32:4; 5Moj 7:6). Znamienne są w tym względzie słowa Jezusa Chrystusa o zagrodzie izraelskiej i ‘innych owcach’ (ludzie z narodów), że powstanie z nich jedno stado i jeden Pasterz (J 10:16). To co powiedział Pan Jezus w Mt 19:28 i Łk 22:28-30, że apostołowie przy odtworzeniu zasiądą na 12 tronach, sądząc 12 plemion Izraela [Bożego]”, z harmonizowane jest z tym co wyjaśniono powyżej. ‘Nowe niebo i nowa ziemia’ z Obj 21:1-5 i 2P 3:13, w połączeniu z Obj 21:12-14 – 12 kamieni fundamentowych „Miasta” z imionami 12 apostołów Baranka i 12 bram „Miasta” z imionami 12 pokoleń izraelskich/symbolicznych – to obraz całego, zbawionego, chrześcijańskiego „Izraela Bożego”. Niektórzy z symbolicznego „Izraela Bożego” po ‘pierwszym zmartwychwstaniu’, ‘porwaniu’ (żywi) i ocaleniu będą „królestwem – kapłanami dla Boga” jako symboliczna grupa „24 starszych, na 24 tronach”, w Jego „nowym niebie i nowej ziemi” (Obj 1:5,6 bp, bt; 4:4,10; 5:9,10; 20:4-6; 1Tes 4:15-17; 1Kor 15:51,52; porównaj Obj 7:3,4; 14:1-5). W ramach tego „nowego nieba i nowej ziemi” wraz z Panem Jezusem i apostołami sądzić (i rządzić) oni będą owe 12 symbolicznych plemion Izraela, tą pozostałą zbawioną ogromną rzeszę ludzi na ziemi. Będą oni tworzyć ‘nową ziemię’ złożoną z wielkiej rzeszy” ocalonych, żywych i z wielu miliardów zmartwychwstałych, którzy do niej dołączą (Hebrajczyków cały rozdz. 11– przykłady ludzi wiary; Mich 6:8; Hab. 2:4; Gal 3:11; Jak 2:17-26; Obj 7:9-17; Dan 12:1,2; J 5:28,29; Dz 24:15; porównaj Dz 3:20,21).

       Apostoł Paweł posłużył się ważną ilustracją drzewa oliwnego i odniósł ją do cielesnego Izraela, który w przeważającej większości odrzucił Jezusa Chrystusa. W związku z tym Bóg metaforycznie wyłamuje z tego drzewa gałązki niewiernych Izraelitów, a wszczepia w nie dzikie gałązki wierzących w Pana Jezusa ludzi z narodów. Dlatego Izraelitów jedynie tylko RESZTKA [dosł. ‘szczątki’] ocalona będzie” (bw). A kiedy ‘wejdzie pełnia ludzi z narodów i w ten sposób będzie wybawiony (zbawiony) CAŁY Izrael’ [Boży] (wnikliwie rozważ Rzymian 9:1-33; 11:1-36; Galacjan 6:16).

       Cały „Izrael Boży” znajdzie się w Królestwie Bożym w wymiarze niebiańskim, (duchowym, grupa określona – ‘nowe niebo’) i ziemskim, (ludzkim, grupa nieokreślona – ‘nowa ziemia’). Zbór chrześcijański jako całość jest Izraelem Bożym, obecnym zgromadzeniem Izraela [Bożego] i jak mówi ap. Piotr jest rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, ludem Bożym czy też „królestwem – kapłanami dla Boga” (1P 2:9,10; Obj 1:5,6 bp, bt; 5:9,10). Tworzą wszyscy razem „królewskie kapłaństwo, naród święty, (…) lud Boży” „nowego nieba i nowej ziemi”, oddany i poświęcony Bogu, wraz z potencjalnymi, przyszłymi, niebiańskimi „kapłanami Boga i Chrystusa”, jeszcze ostatecznie nie wyłonionymi, a którzy „będą z Nim królować tysiąc lat” (Mt 24:13,29-31; 25:31-33; Obj 20:4-6). Ap. Piotr cytuje w tym względzie 2Moj 19:5,6. Skład tego Izraela Bożego” wynika z wyboru Bożego i to Bóg decyduje, które dziedzictwo jako doskonałe i szczęśliwe każdemu z wiernych przypadnie, niebiańskie czy ziemskie. Królestwo Boże/Niebios tworzyć będą: Pan Jezus Chrystus, ci których On ‘uczynił królestwem – kapłanami dla Boga, Ojca swojego’ w Jego nowym niebie i nowej ziemi, a którzy objawią się po ‘pierwszym zmartwychwstaniu’, ‘porwaniu’ i ocaleniu, czyli cały zbawiony i wielki „Izrael Boży”. Ponieważ należeć do niego będą żywi ocaleni z wielkiego ucisku’ i inni zmarli w ramach postanowienia o zmartwychwstaniu ‘pozostałych’. Wszyscy odkupieni, i ocaleni, i zmartwychwstali zamieszkają w „nowym niebie i nowej ziemi”. Aby żyć będą musieli podporządkować się Królestwu Bożemu, jedynemu panowaniu Bożemu przekazanemu Jezusowi Chrystusowi. Do cielesnego Izraela dobrowolnie dołączali ludzie z narodów, przyjmując na siebie wszystkie zobowiązania wynikające z Prawa Mojżeszowego, stając się tak zwanymi prozelitami. Wtedy będzie podobnie z miliardami zmartwychwstałych (Dan 12:1,2;J 5:28,29; Dz 24:15; Obj 1:5,6 bp, bt; 5:9,10; 20:4-6,11-15).

       ‘W czasie obecności [przyjścia] Jezusa’ najpierw zostaną zebrane  ‘pierwociny’, czyli pierwsze zbiory podczas symbolicznego „żniwa”. To jest symboliczne „144tys.” ocalonych i zbawionych tuż przed Armagedonem niebiańskich królów–kapłanów, którzy jako ‘porwani’ dołączą w niebie do symbolicznej grupy „24 starszych w koronach na 24 tronach” wokół tronu Boga. ‘Potem wielka rzesza, której żaden człowiek nie zdołał policzyć, ze wszystkich narodów’ jako pozostałe, wielkie zbiory „żniwa”, zostanie ocalona i zbawiona na ziemi (Obj 4:4; 7:1-4,9-17; 14:4-7,15; 19:7-9; 1Kor 15:23,51-53; 1Tes 4:15-17; Mt 13:24-50; 25:31-33). Królestwo Boże/Niebios jest jedno, a ‘nowe niebo’ to jego niebiański, duchowy wymiar, natomiast ‘nowa ziemia’ to jego ziemski, ludzki wymiar. Pan Jezus jest ‘dziedzicem wszechrzeczy’, a zakres jego panowania to obszar niebiański i ziemski, gdzie będzie się działa wola Boża (Heb 1:2; Mt 5:5; 6:9,10). Ap. Paweł napisał: (…) i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim” (Ef 1:10 bw). Królestwo Boże będzie nie tylko rządem Bożym „nowego nieba”, ponieważ Królestwo Boże/Niebios to także cały jego integralny obszar geograficzny, podległe mu terytorium, podporządkowane i zależne od niego, czyli  jego nowe niebo i nowa ziemia”. To w gruncie rzeczy zjednoczony w JEDNO nowy świat niebiański i nowy świat ziemski, ludzki(2P 3:13; Mt 5:5; 13:41; Obj 21:1-5)

       Z polecenia Jezusa cały „Izrael Boży”, szeroko rozumiany i w szerokim zastosowaniu, czyli wszyscy wierni chrześcijanie, mają zajmować się dawaniem świadectwa po całej ziemi o tymże Królestwie Bożym i jego Królu, Panu Jezusie. Pan Jezus polecił: „Idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów [chrzcząc ich] w imię (moje) [Ojca i Syna, i Ducha Świętego – wkręt trynitariański]. Jest to ofiara wysławiania, ‘cielce warg’, czyli ustawiczna ofiara składana Bogu, a wynikająca z wdzięcznego i odpowiedzialnego serca. Przecież wszyscy oni są „królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym”, ‘aby rozgłaszać cnoty Tego, który ich powołał z ciemności do swego zdumiewającego światła’, a więc ‘składać ofiary duchowe, miłe Bogu’ (Mt 28:19,20; 24:14; Mk 13:10; Oze 14:2 nwt-pl; Hebr 13:15; 1P 2:5,9,10 bpd; 1Kor 9:16,17 bp).

       Cały „Izrael Boży”, symboliczny, w szerokim rozumieniu i zastosowaniu, z polecenia Jezusa ma obchodzić Pamiątkę jego śmierci, czyli rocznicę, a także współuczestniczyć w niej, czyli spożywać podawane emblematy chleba i wina (Jezus podał apostołom te symbole chleba i wina, choć jeszcze nie otrzymali oni Ducha Świętego, nastąpiło to dopiero 50 dni później, wtedy zostali nim namaszczeni). Jest wybranym narodem świętym, całkowicie oddanym Bogu i ochrzczonym „w imię Jezusa Chrystusa” (Dz 2:38; Rz 6:3), który stał się uczestnikiem Nowego Przymierza. Spożywając podczas Pamiątki chleb i wino w pełni potwierdzają swą wiarę w złożony okup i wartość krwi Chrystusa, co prowadzi do wyzwolenia z grzechu i śmierci oraz do udziału w przyszłym Królestwie Bożym (nowe niebo + nowa ziemia Łk 22:19,20 bpd). Nie są tylko obserwatorami (‘obserwator’ – tego słowa nie ma w Biblii), chyba, że czują się ‘niegodni’ i powstrzymują się mając na uwadze radę ap. Pawła w 1Kor 11:23-28. Jezus powiedział: „kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatnim” (J 6:53-56). Polega to na potwierdzonym okazywaniu wiary w zbawczą moc ciała i krwi, które Chrystus złożył w ofierze, w przeciwnym wypadku Pan Jezus nie podałby chleba i wina oraz nie poleciłby czynić tego na Pamiątkę swej śmierci. W miejsce żydowskiej Paschy Jezus Chrystus wprowadził Pamiątkę swej śmierci (rocznicę). Wszyscy Izraelici (Żydzi) byli oddanym Bogu narodem, Jemu poświęconym i dlatego wszyscy byli zobowiązani pod groźbą kary śmierci spożywać Paschę. Czynił tak Izrael cielesny i prozelici, nie tylko kapłani, ale wszyscy, i tak ma czynić chrześcijański Izrael Boży”, też wszyscy wierni i oddani Bogu i Jezusowi chrześcijanie. Nauka o okupie jest najważniejszą, fundamentalną nauką i Prawdą Pisma Świętego, Biblii, dlatego trzeba odnieść się do tego postanowienia Bożego z całą świadomością i docenianiem, nie można pozwolić sobie na lekceważenie, aby nie stracić uznania Bożego i życia wiecznego (Mt 26:26-28 bpd; 20:23; Rz 9:16 bt; 1J 2:2).

       Nikt z ludzi nie ma prawa ustalać daty granicznej (np. 1935r. – ŚJ.) i decydować za Boga Ojca, czy wierni mają posiąść dziedzictwo niebiańskie czy ziemskie. Czy mają przyjmować emblematy chleba i wina czy też nie, a także nikt z ludzi nie ma prawa jakąś część wiernych, oddanych Bogu degradować i uznawać ich za niegodnych. Wszyscy wierni mają nadzieję życia wiecznego. Na ziemi są tylko jedne owce. To nie ludzie, wodzowie czy ojcowie jakiejś organizacji lub kościoła decydują o tym, ale sam Bóg. Te dwie możliwości dziedzictwa są ciągle sprawą otwartą. „Kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony”, czyli dzisiaj nie ma pewniaków (Mt 24:13 bt). Ap. Paweł wyjaśnia, żeby zbadać czy jesteśmy godni, ponieważ możemy być ‘słabi, wątli (chorzy), lub z tych licznych  śpiących’ w sensie duchowym, którym może brakować rozeznania. To jest ten jedyny i ważny powód, który należy uwzględnić. Nie omawiamy strony moralnej wiernych, która jest oczywistą (1 Kor 11: 23-32).

 TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ !!!

Rozważ Słowo Boże:

       1Moj 17:4 Przymierze Jahwe (Świadkowie Jehowy /skrót ŚJ./ ‘Jehowa’) Boga zawarte z Abrahamem wiążące dla wszystkich wierzących]; 2Moj 19:5,6 bt; 5Moj 7:6; Hbr 10:1; Rz 10:4 bp; Jer 31:31,33; Łk 22:20,29,30 bpd; Łk 13:28,29 bp; Rz 2:29 br; Mt 19:28 bpd; Obj 21:12 bpd; Mt 2:6 bp; Mich 5:1 /2/; Mt 10:23 bw; J 10:16 bpd ŚJ. zamiast „inne owce” mają w swoim przekładzie ‘nwt’ ‘drugie owce’ i jest to manipulacja sugerująca, że są pierwsze owce, lepsze i ważniejsze o silnej wierze, a drugie są gorsze o słabej wierze. Nie ma to podstaw biblijnych. „Inne owce” to ludzie ze wszystkich narodów (pogan) i wszyscy mają  mieć jedną wiarę” (Ef 4:5,6). Dz 10:34,35 bpd; Jak 2:1,9 bpd; Łk 1:33 bpd Jakub (Izrael) to 12 plemion izraelskich, alegorycznie to nowy Izrael, „Izrael Boży”; Gal 6:16 br; 1P 2:5,9,10 bpd; Tyt 2:14; Dan 12:1,2 bp; Rz 10:9-13; Obj 22:14; Iz 26:2; Kol 1:13,14 bug forma Królestwa Bożego ziemska lub niebiańska po wniebowstąpieniu Jezus Chrystus Królem na tronie po prawicy Bożej. Uznanie za prawych na podstawie wiary w wartość okupu, czyli w wartość przelanej krwi Pana Jezusa Chr.; Mt 5:5; 24:30,31,40,41 25:31-34 bpd; Obj 1:7 bw. Pan Jezus „dziedzicem wszechrzeczy (wszystkiego), a więc i globu ziemskiegoporównaj Heb 1:2 bw; 2P 3:13; ‘dziedzictwo’ Królestwa Bożego „nowego nieba i nowej ziemi” — wymiar niebiański i ziemski, ludzki — porównaj także Mt 19:28; Łk 22:30 połącz z dalszą analizą; Obj 4:4,10; 5:9,10; 7:3,4,9,10,14,15; 14:3,4 bpd, nwt-pl, kow wielka część „Izraela Bożego”, symbolicznego, szeroko pojmowanego i w szerszym zastosowaniu, przyjdzie żywo z wielkiego ucisku. Gr. ‘erchomai’przyjdzie (lub wyjdzie – nwt Świadków Jehowy – skrót ŚJ.); 1Moj 22:17,18; Gal 3:6-9,16,26-29 nwt-pl; porównaj z 1J 3:9 – „nasienie Boże”; a także Gal 3:9,19; 2Tym 2:8; Obj 22:16; 1Kor 12:12,13,18,27; Ef 5:23,30.

       PODSUMOWANIE:  Symboliczne plemiona czy pokolenia izraelskie, jako cały Izrael symboliczny, alegoryczny, czyli „Izrael Boży”, to wszyscy wierni chrześcijanie ze wszystkich narodów, ‘jedna owczarnia’. Pojawili się oni od czasu założenia zboru przez Pana Jezusa i wejścia w życie „Nowego Przymierza”. Wyłonieni z nich królowie–kapłani w ramach ‘pierwszego zmartwychwstania’, ‘porwania’ i ocalenia jako żywi odziedziczą Królestwo Boże w wymiarze niebiańskim, duchowym„nowe niebo” oraz w wymiarze ziemskim, ludzkim „nowa ziemia”. Do ocalonychi zbawionych ‘nowej ziemi’ dołączą ‘pozostali’ zmartwychwstali pozostający w pamięci Bożej. Po ostatecznym sądzie, cały oddany Bogu i lojalny „naród święty”, „królewskie kapłaństwo” czy ‘królestwo – kapłani dla Boga’, chrześcijański „Izrael Boży”, jako poszczególni ‘niewolnicy będą królować na wieki wieków’, czyli wieczne (2Moj 19:5,6; Dan 12:1,2,13; Łk 22:20; J 5:28,29; 10:16; Dz 24:15; Flp 2:9-11; 1P 2:9,10; 2P 3:13; Rz 11:26; Gal 6:15,16; Obj 1:5,6 bp, bt; 5:9,10; 20:4-6,11-15; 21:1-8,27; 22:1-5).

Czytaj więcej opierwszym zmartwychwstaniu i pozostałych z umarłych’: Apokalipsa część 28

— Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

Czytaj szersze omówienie tematu: WIECZERZA  PAŃSKA

Polecam refleksje biblijne CHRYZOLITA                                        

2 komentarze/y do artykułu MIESZKAŃCY ‘NOWEGO NIEBA I NOWEJ ZIEMI’!

 • Badacz P.Św. skomentował:

  Nie wiem, czy dobrze uchwyciłem Waszą myśl, która zalicza Wielki Lud z księgi Objawienia(r.7) do Kościoła Chrystusowego – małżonki Baranka? Jeżeli tak rozumiecie, to w żaden sposób nie pasuje to do Objawienia 19:1-9. Jest tam opisany głos Wielkiego Ludu, który widząc upadek i zniszczenie wielkiej nierządnicy – papiestwa, ogłasza, że Oblubienica Baranka została wybrana. Wniosek jest jasny: Jest to druga klasa, która wyłania się z niebiańskiego powołania i nie będzie uczestnikiem boskiej natury tak jak klasa Kościoła. Lubicie krytykować pastora Russell’a i Badaczy a przydałoby się poczytać ich rozważania nad 144 000 oraz Wielkim Ludem. Łączę pozdrowienia – Badacz P.Św.

  • Redakcja skomentował:

   Dziękujemy za komentarz. Pismo Święte nie dzieli „niewolników Bożych” czy wiernych na klasy. Byli kiedyś Żydzi i nie-Żydzi, lecz dzisiaj nie ma to żadnego znaczenia. Dzisiaj nie ma też I klasy i II klasy, czyli nie ma u Boga Ojca i Pana Jezusa lepszych i gorszych wiernych, o lepszej lub gorszej wierze, ponieważ ‚wszyscy są JEDNĄ OSOBĄ w jedności z Chrystusem Jezusem’. Boży dar życia wiecznego jest wspaniałym darem dla wszystkich owiec Bożych, które to owce są jedne. Biblia Święta kieruje uwagę przede wszystkim na fakt perspektywy życia wiecznego. To gdzie się ono urzeczywistni ma mniejsze znaczenie niż sama nadzieja pokonania śmierci!!! (Rzymian 6:23; Galacjan 3:26-29; Efezjan 4:4-6; Tytusa 1:2; 3:7; Jakuba 2:1,9 bpd; Objawienie 21:1-6)

   Jeśli jesteśmy otwarci i zależy nam, aby dociec Bożej Prawdy, to w rozważaniach Objawienia 19:1-10 należy zwrócić dokładną uwagę na kontekst, ale i na dokładne greckie tłumaczenie w przekładzie interlinearnym. W tym fragmencie Słowa Bożego „wielki lud”, bardziej „wielki tłum” czy „wielka rzesza” nie jest dokładnie tym samym „wielkim tłumem”, o którym jest mowa w Objawieniu 7:9-17. Dlaczego? W niebiańskiej wizji z Objawienia 7:9-17 mamy do czynienia z „wielkim tłumem” czy „wielką rzeszą” ludzi, „którzy przychodzą z wielkiego ucisku”, dlatego w tej wizji, jako uznani, ocaleni i zbawieni przez Boga i „Baranka”, znajdują się przed tronem Bożym. Natomiast w Objawieniu 19:1-10 jest mowa o wyjątkowym i SZCZEGÓLNIE [gr. ‚megas’] „wielkim tłumie” [koniecznie przekład interlinearny], który ‚chwali Boga’, ponieważ usunął „wielką nierządnicę” i „zaczął królować” oraz cieszy się, że „nastało wesele Baranka i oblubienica Jego przygotowała się”. Do tego ‚megas’ „wielkiego tłumu” należą „WSZYSCY SŁUDZY” czy „niewolnicy Boży”, do których zaliczają siebie aniołowie jako ‚współsług’ czy ‚współniewolników’ i „cztery stworzenia” [cherubowie]. Także symboliczni ’24 starsi w złotych koronach’, wśród nich ‚pierwsi zmartwychwstali’ oraz ocalone i ‚porwane’, symboliczne, ale określone „144tys.” oraz oczywiście niepoliczony i ocalony z wielkiego ucisku „wielki tłum” ludzi z Objawienia 7:9-17. Z tych względów dla nas „oblubienicą Baranka” są wszyscy „niewolnicy Boży”, którzy staną się „dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa”, odziedziczą Królestwo Boże/Niebios „nowego nieba i nowej ziemi”. „Dziedzicem wszechrzeczy” jest Pan Jezus, a oni będą „oblubienicą Baranka” i „zbawionym całym Izraelem”, chrześcijańskim „Izraelem Bożym”. De facto staną się oni na zawsze Bożym i Jezusowym „Królestwem i kapłanami” w ‚nowym niebie i nowej ziemi’, czyli w wymiarze niebiańskim i w wymiarze ziemskim, ludzkim. Trzeba pamiętać, że pojawi się bardzo wielu ‚pozostałych zmartwychwstałych’ (Izajasza 65:17-19; 66:22; Mateusza 25:31-46; Rzymian 8:14-17; 11:26; Galacjan 6:15,16; 1Tesaloniczan 4:15-17; Hebrajczyków 1:2 bw; 1Piotra 2:16; 2Piotra 3:11-14; 1Jana 5:11; koniecznie porównaj szerszy kontekst biblijny Objawienie 1:5,6; 4:4-11; 5:8-14; 18:20; 19:10; 20:4-6,11-15; 21:1-6; 22:9).

   TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ PISMA ŚWIĘTEGO!!! Porzucić dawne, stare wzorce, szablonowe i stereotypowe myślenie, które działa jak ‚gilotyna’ – odcina naszą konstruktywną „zdolność rozumowania” we ‚wnikliwym’ poznawaniu rzeczywistej Prawdy Słowa Bożego i to „całym SWYM umysłem”. NIEZBĘDNYM KLUCZEM w uporządkowanym zrozumieniu proroctw biblijnych jest bez wątpienia CHRONOLOGICZNE proroctwo o trzech „biada”! (Daniela 12:3,4,11; Mateusza 4:4; 22:37; Marka 12:29,30; Jana 17:17; Rzymian 12:1,2 nwt-pl; Objawienie 9:12; 11:14)
   Pozdrawiamy
   Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys