MIEJSCE PRZYSZŁEJ I OCALONEJ ‘WIELKIEJ RZESZY’!

Aktualizowany: 15.12.2016

Dział tematyczny: Niezwykłe proroctwa i nauka Pana Jezusa!

„To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty, i wybielili je we krwi Baranka. Dlatego są przed tronem Boga, dniami i nocami służą Mu w Jego świątyni, a Ten, który siedzi na tronie, będzie rozciągał nad nimi namiot” Objawienie 7:14,15 bpd.

       W PROROCTWIE Ezechiela rozdziały 40-48 znajduje się prorocza wizja wielkiej świątyni Bożej i miasta świętego w realiach obowiązującego wtedy jeszcze Prawa Mojżeszowego. Dzisiaj Prawo Mojżeszowe w żadnym elemencie nie obowiązuje, ono ‘zawiera cień mających nadejść dóbr, a nie samą ich istotę’ (Rzymian 10:4; Hebrajczyków 10:1; Kolosan 2:17). Jeśli porównamy wizję świątyni przyszłości danej Ezechielowi z wizjami świątyni danych apostołowi Janowi z Objawienia 4 i 5 rozdział; 8:1-5; 11:1,2,19; 14:15,17,18; 15:2,5-8; 16:17, a szczególnie z wizją ‘Miasta świętego’ ze ‘świątynią’ przyszłości z 21:1 do 22:5, to chociaż mogą one wydawać się podobne, jednak zawierają znaczącą różnicę. Rozważymy ten temat korzystając z przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] korzystamy także z przekładu interlinearnego.

                                       Żywa świątynia Boża

       Ezechiel miał wizję wielkiej świątyni przyszłości z jej obsługą i wyposażeniem do składania Bogu ofiar przede wszystkim za grzechy. Widział także terytorialnie wyodrębnione święte miasto jako ośrodek zarządzania naczelnika czy księcia i podzieloną ziemię izraelską między plemiona. W wizjach Objawienia 4 i 5 rozdział; 8:1-5; 11:1,2,19; 14:15,17,18; 15:2,5-8; 16:17 (rozważ), Jan ujrzał w niebie Majestat tronu Świętego Boga, Miejsce Najświętsze, realne miejsce przebywania Boga. Jan jako symbole ujrzał przed tronem Świętego Boga Arkę [Skrzynię] Przymierza’, także całe wyposażenie i otoczenie Miejsca Świętego. Chodzi o elementy wyposażenia pierwotnego, przenośnego Namiotu Spotkania z Bogiem: ‘złoty ołtarz’ (kadzielny), ‘7 lamp’ (świecznik), ‘morze szklane’ (umywalnia z krystalicznie czystą wodą) i ‘ołtarz ofiarny’ (miedziany, całopalny). Symbolika ta dotyczy sfery rzeczywistości duchowej, niebiańskich realiów.

       Z kolei apostoł Paweł mówi o żywej świątyni, w której mieszka Duch Święty/Boży: „Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?” „My bowiem jesteśmy świątynią Boga żywego, jak to Bóg powiedział: ‘Będę wśród nich przebywał i się przechadzał, i ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem’”. „Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?” A do swych chrześcijańskich braci Paweł mówi: „Zbudowani jesteście na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim cała budowla zespolona rozrasta się w świętą w Panu świątynię, aby przez Ducha przygotować mieszkanie Boga”. Staje się to zupełnie zrozumiałe kiedy rozważymy ważną modlitwę Pana Jezusa dotyczącą „doskonałej jedności”: „żeby oni [Jego bracia] wszyscy byli jedno, tak jak ty, Ojcze, jesteś w jedności ze mną, a ja jestem w jedności z tobą, żeby i oni byli w jedności z nami”. ważną prawdę przypomina apostoł Paweł: „wy wszyscy bowiem jesteście jedną osobą w jedności z Chrystusem Jezusem” (1Koryntian 3:16 (bw); 6:19 (bw); 2Koryntian 6:16 (nwt-pl) i Efezjan 2:20-22 (bp); Jana 2:21; 17:21-23 nwt-pl; Galacjan 3:27-29 nwt-pl; zobacz też Hebrajczyków 9:12; Ezechiela 37:27).

                            Znacząca zmiana symboliki świątyni Bożej!

       Natomiast w wizji Jana z Objawienia 21:1 do 22:5 jest tylko jedno wielkie, „święte Miasto – Nowa Jerozolima”, poza którym nie ma życia. Jan stwierdził, że nie widział w nim świątyni, ponieważ świątynią w tym mieście jest Pan Bóg, Wszechmocny i BaranekJezus, a takżew nim będzie tron Boga i Baranka. Dlatego ‘niewolnicy Boga będą pełnić dla Niego świętą służbę i królować na zawsze’ właśnie w tym „świętym Mieście”, a nie poza nim „na zewnątrz”. Wtedy będą mieć ciągły dostęp do ‘wypływającej z tronu Boga i Baranka rzeki wody życia i do drzewa życia’ oraz jego ‘uzdrawiających liści’. Co jest zrozumiałe, ponieważ dla nas wierzących Źródłem życia jest Bóg i Baranek Jezus (Objawienie 21:2-6,22; 22:1-5,14; Jana 14:6).

       Świadomość tej różnicy w symbolice biblijnej pomoże lepiej zrozumieć znaczenie i miejsce przyszłej ‘wielkiej rzeszy przed tronem BożymPO wyjściu [przyjściu] z wielkiego ucisku’, czyli już po zakończonym Armagedonie. Trzeba koniecznie i wyraźnie podkreślić, że biblijna „wielka rzesza” przyszłych zbawionych i ocalonych jeszcze nie istnieje i nie pojawi się PRZED „wielkim uciskiem”, ona dopiero pojawi się PO wyjściu [przyjściu] z wielkiego ucisku. Apostoł Jan usłyszał odpowiedź: „Są to ci, którzy wychodzą [przychodzą] z wielkiego ucisku i wyprali swoje długie szaty, i wybielili je we krwi Baranka. Właśnie dlatego są przed tronem Boga i dniem i nocą pełnią dla Niego świętą służbę w Jego świątyni [jako zbawieni, dlatego ich ‘świątynią jest Bóg i Jezus’ jak mówiliśmy wyżej]; a Zasiadający na tronie rozpostrze nad nimi swój namiot [Nową Jerozolimę z tronem Boga i Jezusa oraz ze świątynią, którą to świątynią będą wtedy tylko Oni]. Nie będą już więcej głodować ani już więcej pragnąć ani nie porazi ich słońce ni żadna spiekota, ponieważ Baranek, który jest pośrodku tronu, będzie ich pasł i poprowadzi ich do źródeł wód życia [rozważ Izajasza 49:10 i uwzględnij jego kontekst]. A Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę”, ponieważ jak dopowiada dalej Objawienie 21:4, „i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie, przeminęło”. Dlatego Pan Jezus zapewnił: „Zwyciężającego uczynię filarem w świątyni Boga mojego i na pewno już z niej nie wyjdzie, i napiszę na nim imię Boga mojego i imię miasta Boga mojego, nowej Jerozolimy [= oblubienica Jezusa], która zstępuje z nieba od Boga mojego, i nowe imię moje” oraz „zwyciężającemu dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na jego tronie” (Objawienie 7:9-17 nwt-pl; 3:12,21 nwt-pl; porównaj Objawienie 21:1-4 oraz 19:7-9 w kontekście szeroko rozumianej ‘przygotowanej oblubienicy Baranka’; koniecznie porównaj także Objawienie 22:1-5; 3:21).

       Wydaje się, że po ‘zebraniu wybranych [Pana Jezusa] od czterech wiatrów [stron świata], jako szeroko rozumianej ‘oblubienicy Baranka [= Nowa Jerozolima]’, w tym po ‘przyjściu [wyjściu] z wielkiego ucisku’ jej „wielkiej rzeszy” ocalonych na ziemi i po wielkim dniu gniewu’ Boga i Jezusa, a więc już po Armagedonie, w wizji Jana następuje pewna znacząca zmiana symboliki świątyni Boga. A to dlatego, że tuż po „wielkim ucisku” i Armagedonie poprzednie niebo i poprzednia ziemia przeminą’, a pojawi się „nowe niebo i nowa ziemia” Królestwa Bożego/Niebios. Natomiast ‘z nieba od Boga zstąpi święte MiastoNowa Jerozolima przygotowana jak oblubienica’. Będzie to Namiot Boga z ludźmi! Będzie mieszkał z nimi, a oni będą Jego ludem i sam Bóg będzie z nimi ich Bogiem. To, co poprzednie, przeminęło”. ‘Bóg wszystko nowe uczyni’ (Mateusza 24:31; Objawienie 7:1-4,9,10,13-15; 16:16; 21:1-5,9,10). Wcześniejsze przedarmagedonowe wizje Jana te z Objawienia 4:5,6; 8:3-5; 11:1,2,19; 15:2,5 w swej symbolice nawiązują do świątyni starożytnej, która powstała w związku z grzechem ludzkim. Chodzi właściwie o pierwotny, przenośny Namiot Spotkania z Bogiem i jego materialne elementy jak: Miejsce Najświętsze z Arką Przymierza i Świadectwa [obecność Boga], Miejsce Święte ze złotym ołtarzem i świecznikiem, ołtarz całopalny i morze [umywalnia] oraz dziedziniec świątynny. W wizji poarmagedonowej mamy co prawda symbolicznie czy alegorycznie „Namiot Boga z ludźmi!”, ale w nim świątyni nie ma, bo ‘świątynią jest Pan Bóg i Baranek’. Dlatego Bógbędzie mieszkał z nimii będzie tam też w nim „tron Boga i Baranka, a Jego niewolnicy będą dla Niego pełnić świętą służbę”, jak rozumiemy, w sposób bezpośredni, bliższy i osobisty. Po doszczętnym zburzeniu świątyni jerozolimskiej przez ówczesną potęgę babilońską, wypędzeniu, chwilowej niewoli i rozproszeniu Izraelitów powstała pewna sytuacja. Czytamy o niej w Ezechiela 11:16 (bw): „Tak mówi Wszechmocny Pan [JHWH]: Chociaż zapędziłem ich daleko między narody i rozproszyłem ich po krajach, jednak byłem [będę – bt] dla nich na krótki czas świątynią w krajach, do których przybyli” (Objawienie 21:22; 22:3 nwt-pl; porównaj Ezechiela 37:26-28).

       Dlaczego w poarmagedonowych wizjach Jana następuje zmiana symboliki świątyni Boga? Dlatego, że po ‘zniknięciu poprzedniego nieba i poprzedniej ziemi’ będzie zupełnie nowa sytuacja w „nowym niebie i nowej ziemi” Królestwa Bożego/Niebios. Zniknie wtedy ‘przeklęta ziemia’, a więc przede wszystkim zniknie grzech i śmierć dziedziczone po Adamie! (Izajasza 65:17-19; 66:22; 2Piotra 3:13; Objawienie 21:1; 1Mojżeszowa 3:16-19). Objawienie 20:14 mówi: „śmierć i Hades wrzucono do jeziora ognia [śmierć adamowa i grób usunięte na zawsze]”. Kiedy ‘zstąpi Nowa Jerozolima jako oblubienica Baranka’, będzie to „Namiot Boga z ludźmi! Będzie mieszkał z nimi [alegoryczny Namiot Spotkania z Bogiem](Objawienie 21:2-8). A w Objawieniu 21:27 i 22:3 powiedziano wyraźnie, że do tego „świętego Miasta” nie wejdzie ‘nic nieczystego, nic przeklętego’. Nie powinno nas to dziwić, ponieważ Święty Bóg nie mógłby ‘zamieszkać’ razem ze skażonymi grzechem ludźmi, a Jego Święty Pomazaniec nie mógłby pojąć zbrukaną grzechem „oblubienicę, małżonkę” (5Mojżeszowa 32:4,5; Jana 6:69; Objawienie 3:7). Ogrom grzechu ludzkiego wyraźnie uwydatniło Prawo Mojżeszowe z jego świątynią oraz ofiarami i tylko zastosowanie doskonałej ofiary Pana Jezusa usuwa ten grzech ‘raz na zawsze’. Pan Jezus „drugi raz ukaże się tym, którzy Go wyczekują, nie z powodu grzechu, lecz dla (ich) zbawieniai wprowadzenia ich do „nowego nieba i nowej ziemi”, gdzie wszyscy będą przemienieni’ (Rzymian 3:9-12; 5:6-21; 6:23; Hebrajczyków 9:26-28 nwt-pl, bpd; 2Piotra 3:13; koniecznie 1Koryntian 15:50-58). Dlatego oblubienica Jezusa będzie wyjątkowo czysta i drogocenna, o czym świadczy alegoryczny i metaforyczny opis w Objawieniu 7:9-17; 19:7-9 i 21:9-27.

       Ci, którzy znajdą się wewnątrz tego „świętego Miasta” będą wybranymi Pana Jezusa z wieczną perspektywą szczęśliwego i sensownego życia. Dlatego już teraz „kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce [gr. ‘tachy’ – bardziej chodzi, że nagle i z zaskoczenia], a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku [dzieła]. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje [długie] szaty [we krwi Baranka], aby mieli prawo do drzewa żywota [życia] i mogli wejść przez bramy do Miasta. Na zewnątrz są psy [metaforycznie: odstępcy lub zajadli i bezmyślni ludzie?] i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je” (Objawienie 22:14,15 bw; 14:4,5; 7:9-17; porównaj Izajasza 56:10,11 br; 59:6,7; Mateusza 7:6; 2Piotra 2:19-22).

                      Do czego dojdzie po ‘upadku Babilonu wielkiego’?

       Kiedy imperium uwodzących i zwodniczych religii tego świata jako ‘Babilon wielki upadnie’, a więc utraci on swój autorytet i znaczenie, rozlegnie się wołanie Boskie:wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi [dosł. ‘ciosy’] na niego spadające(Objawienie 14:6-8; 18:1-4). Wtedy na to wołanie zareaguje „wielka, niezliczona rzesza” pokornych i bogobojnych ludzi. Pojawi się ona nagle, ponieważ przez proroka Ezechiela Wielki Bóg obrazowo mówi o swym spektakularnym dokonaniu: „Otworzę wasze groby i wyprowadzę was z tych grobów, mój ludu! I przywiodę was do kraju Izraela [Bożego – chrześcijańskiego]”. A więc ostatecznie pojawi się „wielka rzesza”, także proroczo opisana właśnie w Objawieniu 7 rozdziale. „Wielka rzesza”, aby żyć wiecznie nie będzie mogła przebywać „na zewnątrz”, czyli nie może być poza ‘świętym Miastem’, bo tam znajdą się tylko potępieni. W gruncie rzeczy będzie ona wielką częścią tego „Miasta” i należeć będzie do „oblubienicy, małżonki Baranka”, a więc wszystkich wybranych Pana Jezusa, wraz z umarłymi, których On dosłownie ‘wyprowadzi z grobów’. Jeśli będzie ona symbolicznie wewnątrz „świętego Miasta”, to i będzie ‘przed tronem Boga [i Baranka] dniem i nocą pełnić dla niego świętą służbę w Jego świątyni [‘świątynią będzie Bóg i Jezus’, jak już mówiliśmy chodzi o bezpośrednią, bliską i osobistą służbę dla Nich czy też więź]. Jeśli będą ‘pełnić świętą służbę’, to znaczy, że będą ‘wielką rzeszą niewolników Boga’, do której dołączy ogromna liczba zmartwychwstałych (Ezechiela 37:10-14 br; Izajasza 65:17-19; 66:22; 2Piotra 3:13; Mateusza 5:3-12; Jana 14:1-3; Objawienie 7:9-17; 20:11-15; 21:1,2,9-11,22; 22:1-5; Galacjan 6:16; Jana 5:27-29; Dzieje 24:15).

     „Wielka rzesza” przyszłych zbawionych a Świadkowie Jehowy?

       Z proroctwa biblijnego wynika, że Świadkowie Jehowy (skrót ŚJ.) jako prorocze „wojska konnicy” swą działalność zakończą w obszarze ograniczonym do chrześcijaństwa tego świata. Wykonają misję ‘zabijania trzeciej części ludzi’ w ramach „drugiego biada”, czyli ogłoszą zagładę zwłaszcza religii tegoż chrześcijaństwa (obszar chrześcijaństwa – część ludzkości zdominowana przez cywilizację zachodnią; Objawienie 9:12-19; Mateusza 24:24,48 nwt-pl). Zadanie „wojsk konnicy” ŚJ. na pewno zostanie wykonane lub już jest, ponieważ spełnienie proroctw Bożych jest nieuchronne!!! Wbrew temu co twierdzą „wojska konnicy” tzw. ‘organizacji Jehowy’, one same są szaleńczą, awangardową i groźną odmianą odstępczych i zwodniczych religii chrześcijaństwa tego świata. „Zły niewolnik” ŚJ., ‘ogrywający wśród nich kierowniczą rolę’ chełpi się, że już zgromadził liczącą wiele milionów „wielką rzeszę”. Jest to jednak tylko jego i tylko jemu posłuszna, jak on sam przewrotnie określa, ‘wielka rzesza drugich owiec’. Nie jest to „wielka rzesza” ‘zbawionych Boga i Baranka’ Jezusa, ponieważ ta ma dopiero ‘przyjść z wielkiego ucisku’. W gruncie rzeczy ta ‘wielka rzesza’ tzw. ‘organizacji Jehowy’ na czele ze swymi liderami wprowadzają w błąd czy zwodzą. Dlatego oni także są częścią zorganizowanego i zinstytucjonalizowanego, ale ‘nierządnego Babilonu wielkiego’, dosł. ‘Zamieszania wielkiego’ uwodzących i zwodniczych religii tego świata!!! To nie ich działalność spowoduje uwolnienie „wielkiej rzeszy” z niewoli „Babilonu wielkiego”, wyjście „z wielkiego ucisku”, zbawienie i ocalenie w Armagedonie. To szczególne działanie Boga pod koniec „trzeciego biada” połączone z ostateczną działalnością ewangelizacyjną Jego niewolników, spowoduje niejako ‘wyprowadzenie z grobów’ „wielkiej rzeszy” Jego wielonarodowego ludu. Dlatego trzeba z naciskiem podkreślić, że dzisiaj nie istnieje problem „wielkiej rzeszy”, ponieważ dalej oczekujemy na „wielki ucisk”, z którego ma ona ‘wyjść’ czy ‘przyjść’ i dopiero wtedy pojawić się! (Objawienie 7:1-17; 11:14; 14:6-15; 17:1-5; 18:1-5,23,24; 19:1-3; 3Jana 9-11 bw; Ezechiela 37:10-14 br)

       W związku z tym jaki może być los tych proroczych „wojsk konnicy” po zakończeniu ich misji ‘zabijania trzeciej części ludzi’? „Wojska konnicy” ŚJ. ze swym „złym niewolnikiem”, idolem ‘ogrywającym wśród nich kierowniczą rolę’, oszukańczym liderem, kontynuują dzieło rozpoczęte przez „szarańczę z otchłani”, czyli przez Badaczy Pisma Świętego (russellowskich) i czynią to łącznie już około 135 lat (3Jana 9-11 bw; Objawienie 9:1-12). Jeśli nie dokonają szybko głębokich i radykalnych zmian, idąc za nauką Biblii Świętej (co jest mało prawdopodobne dla tej organizacji przesiąkniętej megalomanią – raczej dokonają tego poszczególni jej członkowie), to pozostaną tylko kolejną odmianą wielu religii „Babilonu wielkiego”, które uwodzą i zwodzą. W szczególny i podstępny sposób zakłamaną, którą czeka szokujące sprowadzenie na ziemię i tragiczny los ‘wielkiej nierządnicy, Babilonu wielkiego, matki nierządnic i obrzydliwości ziemi’. Boskie proroctwo „drugiego biada” wraz ze swą pozostałą, końcową częścią musi się wypełnić do końca, zanim po nim ‘szybko przyjdzie’ „trzecie biada”, „gdyż żadne słowo Boga nie pozostanie niespełnione”. Organizacja ŚJ. kończy wypełnianie pierwszej części proroctwa „drugiego biada” i do tej pory, jak oni sami mówią, spotykały ich błogosławieństwa Boże. Jednak dzisiaj jest inaczej, bowiem coraz wyraźniej widać i słychać, że zamiast tzw. błogosławieństw, ich organizację religijną dotykają same nieszczęścia. To będzie pewnie progresywnie postępować, aż w końcu dojdzie do upadku i końca tej w szczególny sposób zorganizowanej religii!!! Tą końcową częścią proroctwa „drugiego biada” będzie czy raczej już jest czynione równolegle, ‘składanie świadectwa mieszkańcom ziemi przez dwóch świadków – dwóch prorokówBożych, symbolicznych (Objawienie 11:3,4,7,10,14; 17:1,5,15; 18:3,4,8,21,23; 19:2 nwt-pl, bt; Łukasza 1:37 bpd).

UWAGA!   Szerokie omówienie proroctwa z 9 rozdziału Ks. Objawienia dotyczącego ‘pierwszego biada’ „szarańczy” i ‘drugiego biada’ „wojsk konnicy” ŚJ., znajduje się w temacie: ‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 15 i część 16”.

                                Obsesja karygodnego podziału!

       Trzeba wybić sobie z głowy, aby wybranych, zbawionych i ocalonych Pana Jezusa dzielić na dwie nierówne grupy, o rzekomo wybitnej i gorszej wierze, ‘pierwsze i drugie owce’. Ponieważ nie tylko w tych wizjach Objawienia w ogóle taki podział nie istnieje, ale w całym Piśmie Świętym tego nie ma. Chociaż niewątpliwie Bóg wyraźnie zapowiedział stworzenie ‘nowego nieba i nowej ziemi’ Królestwa Bożego/Niebios, czyli że życie wieczne wybranych Bożych będzie się w nim urzeczywistniać na poziomie niebiańskim i ziemskim, ludzkim. Życie wieczne na pewno będzie bardzo cennym darem od Boga na obu poziomach. To gdzie się ono urzeczywistni, ma mniejsze znaczenie niż sama nadzieja pokonania śmierci!!! (Izajasza 65:17-19; 66:22; 2Piotra 3:13; Mateusza 5:3-12; Jana 14:1-3; Objawienie 3:20,21; Rzymian 6:22,23)

       Dlatego jeszcze raz trzeba podkreślić, że w nauce Pisma Świętego nie istnieje podział na dwie nierówne grupy uznanych i zbawionych chrześcijan! Słowo Boże nie dzieli zwycięskich chrześcijan na wybitnych ‘pomazańców’ i mniej wartych ‘niepomazańców’, ‘pierwsze owce i drugie owce’ czyli ‘lepsze i gorsze’. Nie wynika to w żaden sposób z nauki Pana Jezusa i dlatego jest żałosne i żenujące! Niektórzy mają wyjątkowy upór muła i nie potrafią zerwać z tym obsesyjno-szaleńczym myśleniem! Dlatego okażą się w końcu „złym niewolnikiem”, którego przepowiedział Pan Jezus i to z trzech powodów:

(1)bili służących i służące, jedli, pili i upijali się pan owego niewolnika przyjdzie w dniu, w którym ten się go nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna, i ukarze go z największą surowością, i wyznaczy mu dział z niewiernymi [obłudnikami]

(2)poznali wolę swego pana, ale się nie przygotowali ani nie postąpili zgodnie z jego wolą, otrzymają wiele uderzeń’

(3)nie poznali woli swego pana, choć popełnili coś karygodnego, otrzymają niewiele uderzeń’

       W tym względzie mamy: (1) jawnie zuchwałego „złego niewolnika”, (2) niewolnika, który dopuszcza się grzechu zaniechania i (3) niewolnika, który dopuszcza się grzechu z niewiedzy. Pan Jezus ‘przyjdzie’ i wszystkim wymierzy adekwatną, sprawiedliwą karę: „Od każdego bowiem, komu wiele dano, wiele będzie się żądać, i od tego, komu wiele powierzono, więcej będzie się wymagać” (Łukasza 12:45-48 bpd; Mateusza 24:48-51 nwt-pl; porównaj Jakuba 4:17; Mateusza 7:20-23).

       Pismo Święte, Słowo Boże oraz Pana Jezusa każdy niewolnik wierny i roztropnyuczy jednoznacznie: będą w końcu ludzie ‘zbawieni i potępieni’, „dzieci Boga i dzieci diabła”, ‘synowie Królestwa i synowie złego’, ‘prawi i nieprawi’, ‘zapisani w zwoju życia’ i ‘nie zapisani w zwoju życia Baranka [Jezusa]’. A więc będą „zaproszeni [dosł. wezwani (po imieniu)] na wieczerzę zaślubin Baranka”, którzy tworzyć będą ‘czystą oblubienicą’ Pana Jezusa i dlatego znajdą się symbolicznie wewnątrz „świętego Miasta – Nowej Jerozolimy”. I będą potępieni, którzy znajdą się symbolicznie „na zewnątrz” tego „świętego Miasta”, ponieważ nie będą przez Pana Jezusa ‘zaproszeni na wieczerzę Jego zaślubin’. Bóg ujmie [zabierze] ich uczestnictwo w drzewie życia i w Mieście Świętym’, dlatego spotka ich w końcu „druga śmierć”. A więc utrata na zawsze tak cennego i szczęśliwego życia w raju BożymKrólestwa Niebios, w jego „nowym niebie i nowej ziemi”. A chodzi o zjednoczony w JEDNO nowy świat niebiański i nowy świat ziemski, ludzki(Objawienie 2:7; 3:5; 19:7-9; 20:14,15; 21:1-5,8,27; 22:15,19; Daniela 12:1,2; porównaj Mateusza 13:24-30,36-43,47-50; 24:31,36-41; 45-47 nwt-pl; 25:31-33; Łukasza 12: 42-44; 23:43; 1Jana 3:10; Efezjan 1:10)

                            Globalny triumf Królestwa Bożego!

       Proroctwo Daniela 2:34,35,44,45 zapowiada, jak ‘bez udziału rąk [ludzkich] oderwany od góry [Boskiego, wiecznego panowania] kamień uderzył w posąg [symbol mocarstw tego świata] i go zmiażdżył, a sam stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię’. Daniela 2:44 (nwt-pl) wyjaśnia: „A za dni tych królów [ostatnich] Bóg nieba ustanowi Królestwo, które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz. I to Królestwo nie przejdzie na żaden inny lud. Zmiażdży ono wszystkie owe królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone”. Ta biblijna symbolika jednoznacznie nam mówi, że to Jezus Chrystus ‘potłucze narody berłem żelaznym’, a ‘zstępujące z nieba od Boga święte Miasto – Nowa Jerozolima jak przygotowana oblubienica, małżonka Baranka’, ‘wypełni całą ziemię’. Ponieważ z Jezusem Chrystusem na czele jako jej Małżonkiem, a Bożym Pomazańcem, będzie Królestwem Niebios ‘trwającym po czasy niezmierzone’. Prorokowi Danielowi anioł zapowiedział: „Królestwo otrzymają święci Najwyższego i posiądą Królestwo [nowego nieba i nowej ziemi] na czas niezmierzony, wręcz na czas niezmierzony za czasami niezmierzonymi”. Apostoł Paweł w Hebrajczyków 11:10 też mówi o Królestwie Bożym jako ‘mieście mającym mocne fundamenty, którego Budowniczym i Twórcą jest Bóg’, a które wyczekiwane było już od czasów prawego Abla (Objawienie 11:15-18; 12:5; 19:11-18; 21:1-4; Izajasza 65:17; 66:22; 2Piotra 3:13; Hebrajczyków 11:1 do 12:2; porównaj Daniela 7:18,22,26,27 nwt-pl; Rzymian 5:17).

WSZYSCY BRACIA JEZUSA MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJPISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO !!!

Czytaj pokrewne tematy:

Wstrząsający ‘dzień Ich gniewu’! Dlaczego?

„Zwycięzca, który zwycięży świat”!

— „Koniec niewoli i tyranii religijnej!

— „‘Wyraźne objawienie się Boga’ — kiedy?”

„Koniec chrześcijaństwa tego świata!”

— „Boskie ciosy zdemolują świat?!”

— „Ostatnie dni tego świata?!”

— „‘Był i Jest’, „i Który Przychodzi”?”

— „Wprowadzenie proroctwa trzech ‘biada’ i ‘pierwsze biada’”

— „Proroctwo osobliwe — ‘drugie biada’!”

— „Znaki końca tego świata — ‘trzecie biada’!!!

— „Dokąd zmierza chrześcijaństwo tego świata?”

„Pana Jezusa znak obecności i końca świata!!!”

— „Niewolnicy Pana Jezusa a Jego znak obecności!!!”

„‘Dojdzie do swego kresu’ — kiedy?”

— „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???”

„To już ‘wyznaczony czas końca’?!”

— „Oto wszystko nowym czynię!!!”

— „Słowa te są pewne i prawdziwe!!!”

„Szokujące proroctwa Boga!

— „Dzień apokalipsy!”

— „Ocalone ‘owce’ Pana Jezusa! Kiedy?”

Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys