KONIEC RELIGIJNEJ NIEWOLI W ‘ORGANIZACJI JEHOWY’?!

   #Wraz z Bogiem Ojcem Pan Jezus przyjdzie w chwili, kiedy się nie spodziewacie#

Aktualizowany: 15.08.2017

Dział tematyczny: Proroctwakoniec tego świata! Kiedy? Dlaczego?

Znów w osobliwy sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny”. Nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, i upadła dziesiąta część miasta; i siedem tysięcy osób zostało zabitych— Izajasza 29:14 bp; Objawienie 11:13 nwt-pl.

Treść: Zaskakująco wczesna utrata autorytetu i strata na znaczeniu ‘organizacji Jehowy’/quasiBoża! Ostatecznie koniec jej niewoli religijnej! Zwiedzeni lecz w końcu przebudzeni i ocaleni!?

NowośćPrzełomowe wydarzenie wielkim ‘wstrząsem’!!!

       Treść Księgi Objawienia 10:1 do 11:14 to kontynuacja proroctwa „drugiego biada” z rozdziału 9:12-21. Dlatego poznajmy dalszą, alegoryczno-metaforyczną i bardzo istotną część tego proroctwa mocno związanego z ‘organizacją Jehowy’/quasi-Boża. Poniekąd wydaje się, że wcześniejszy upadek dziesiątej części miastapo ożywieniu ‘dwóch świadków Bożych – dwóch proroków’ z Objawienia 11:3-14 to preludium. Fakt zapowiadający upadek uwodzących i zwodniczych religii tego świata upadek Babilonu wielkiego’. Te dosłownie religijne ‘Zamieszanie wielkie’ spotka ostatecznie definitywny koniec opisany w Objawieniu 16:19 do 19:6.

                 W ‘organizacji Jehowy’ będzie się działo?!

       Najpierw szczególne ‘składanie swego świadectwo’ przez symbolicznych ‘dwóch świadków Boga – dwóch proroków’ zostanie powstrzymane i zamknięte.

### TO PRZEŁOMOWE WYDARZENIE !!! Z Bożego punktu widzenia jest to nagłe, ważne i integralne wydarzenie proroctwa „drugiego biada”. Według proroctw Pisma Świętego licząc od tego wydarzenia, po wyznaczonych1290 dniachwładcy tego świata zupełnie stracą władzę, a po wyznaczonych1335 dniachwraz z tym złym światem ludzkim na zawsze przestaną istnieć! Stanie się to wszystko wtedy kiedy ostatecznie ‘nadejdzie szybko trzecie biada— Daniela 8:9-14; 11:31; 12:11,12; Objawienie 11:2; 13:5-7; wyznaczony czas, około 3,5-letni/drugi z kolei i ostatni.

       Jeśli władcy tego świata chcą ocalić swe życie, to jak każdy muszą indywidualnie i osobiście dokonać trzech kroków:

1) Zacznijcie bać się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina Jego sądu, i pokłońcie się [Bogu][gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości Najwyższemu, Wszechmocnemu Władcy].

2) Wyjdźcie z niego [Babilonu wielkiego]”! A są nim przede wszystkim zorganizowane, uwodzące i zwodnicze religie tego świata, które ‘mamią i tumanią’, zwłaszcza swym ogłupiającym bałwochwalstwem. ‘Nie możecie mieć udziału w ich grzechach’, aby nie spadły na was ‘ciosy gniewu Bożego’.

3) Trzeba zaprzestać żenującego bałwochwalstwa tego złego świata ‘bestii z morza’ i jej ‘obrazu’, czyli ‘bestii z otchłani’, jeśli nie chcecie, aby dopadł was gniew Boży i upokarzająca, wieczna klęska.

— Objawienie 13:1-17; 14:6-12 bpd; 17:2,4-6; 18:1-8,21,23,24 bw, bpd, nwt-pl; 19:1-3; 13:4,8,15-17; 15:2; 16:2; 19:20; 21:8; 22:15; Mateusza 4:10; 24:14; Marka 13:10; porównaj Dzieje 17:30,31; Mateusza 25:31-33.

       Kontynuujemy tu poprzedni temat: Triumfująca opozycja ‚organizacji Jehowy’! Dlatego przypomnijmy go sobie krótko:

       „Kiedy zaś dopełnią swego świadectwa, wówczas bestia wychodząca [wyszła; dosł. ‘podniosła się’] z otchłani [później zwana także ‘obrazem/posągiem/wizerunkiem bestii z morza’ – narzędzie wykonawcze władców tego świata] będzie z nimi walczyć, zwycięży ich i zabije [dosłownie zniszczy ich życie duchowe] (Objawienie 11:7 pau).

Uwaga ważne! ‘Bestia szkarłatna wychodząca [wyszła; dosł. ‘podniosła się’] z otchłani’ (skrót ‘bestia z otchłani’) = ‘obraz/posąg/wizerunek bestii z morza’. To jest przez biblijne proroctwo ujawniona podwójna rola tej organizacji politycznej, a wynika ona z analizy proroctwa Objawienia/Apokalipsy. Wydaje się dość pewne, że w proroczej odsłonie „drugiego biada” występuje ona do jego końca jakobestia z otchłani. Natomiast w proroczej odsłonie „trzeciego biada” występuje ona również w drugiej roli, jako bałwochwalczyobraz/posąg/wizerunek bestii z morza’. W proroctwie ujawniono także, że ‘bestia z otchłani’ „jest ósmym [królem – organizmem politycznym] i jest z tych siedmiu [królów] — i idzie na zagładę”. „Tych siedmiu” to nic innego jak ‘bestia z morza o dziesięciu rogach i siedmiu głowach’, czyli globalny system polityczny tego świata. Będzie on miał swój bałwochwalczy ‘obraz/posąg/wizerunek’, którym uczyniona ma być działająca w „trzecim biada” ‘bestia z otchłani’ i dlatego będzie bardzo podobna do ‘bestii z morza’ (Objawienie 11:7; 13:1-18; 14:9-11; 15:2; 16:2; 17:3-17; 19:20 i 20:4).

       Przez wyznaczone „1260 dni” (pierwsze 3,5 roku) będą skutecznie ‘składać swoje świadectwo’ alegoryczno-symboliczni ‘dwaj Boży świadkowie — dwaj prorocy’. To misja specjalna czy szczególna działalność. W sensie przenośnym obrazują oni wyraźnie dostrzeganą dzisiaj, coraz liczniejszą zwłaszcza triumfującą opozycję ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Ta opozycja triumfuje przede wszystkim dzięki poparciu Bożemu. Opozycję tę tworzą ludzie, którym ta ‘prawdziwa religia’ ‘wyrządziła szkodę‘, skrzywdziła ich i dlatego porzucili/porzucają ją jawnie, jak też i niejawnie. Ci opozycjoniści korzystają między innymi z potęgi Internetu i jako naoczni świadkowie mają niezbite dowody, szczególne, ‘składane swoje świadectwo’. Organizacja, w której tkwili okazała się bowiem zwodniczą, a nie Bożą. Porzucili ją więc jako tylko kiepską i nieużyteczną prowizorką czy przejściówką! Bardzo więc skutecznie opozycja ta demaskuje i obala kłamstwa oraz obnaża grzechy, potępia nowoczesne bałwochwalstwo (np. kult organizacji religijnej) i ohydne czyny zwłaszcza obłudnych przywódców religijnych (Objawienie 9:19; 11:3-6; 21:8; 22:15; porównaj Jana 8:17).

       Kiedy upłynie wyznaczone „1260 dni” (pierwsze 3,5 roku) działalność ta zgodnie z proroctwem zostanie radykalnie zamknięta. Wszyscy będą wręcz zszokowani, kiedy inicjatorem i głównym prowodyrem w dopuszczeniu się tego ‘przestępstwa [występku] okaże się największe mocarstwo świata! Tym bardziej, że jest ono zdeklarowanym strażnikiem demokracji na świecie, obrońcą praw człowieka, wolności słowa i religii. Wtedy też opozycję, która triumfowała niestety spotka klęska, porażka czy upadek, ruina i to ‘wystawiona na placu’ [Babilonu wielkiego], a więc na widok publiczny. Dla ‘radujących się ich wrogów, którzy na nich patrzyli’, zwłaszcza tych z ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża, będzie to powód do radości. Przejawiać się ona będzie u nich w okazywaniu zniewagi i pogardy opozycji, którą dotknęła klęska czy porażka. Proroctwo Boże jednak nie kończy się na tym (Daniela 8:9-14,23-26; Objawienie 11:7-10).

                                              A jednak ‘ożyją’!

       Musi nieuchronnie wypełnić się cała, pozostała i zaskakująca część proroctwa „drugiego biada”. Nastąpi diametralna zmiana sytuacji alegorycznych ‘dwóch świadków Bożych – dwóch proroków’, a następnie metaforyczne, „wielkie trzęsienie ziemi:

       JEDNAK po trzech i połowie dnia tchnienie (duch) życia pochodzące od Boga wstąpiło w nich i powstali. A wszystkich, którzy na nich (uważnie) patrzyli [gr. ‘theōreō’], ogarnął wielki strach. Oni zaś usłyszeli potężny głos mówiący do nich z nieba: „Wejdźcie tutaj!”. I weszli do nieba na obłoku [symbolika ‘obłoku’; nie dosłownie, nie fizycznie, ale wyraźne uznanie i wyniesienie Boże], a ich nieprzyjaciele [wrogowie] (uważnie) przyglądali się [gr. ‘theōreō’] im. W tej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i runęła (upadła) dziesiąta część miasta [Babilonu wielkiego]. Siedem tysięcy osób zginęło podczas trzęsienia ziemi, a pozostali zlękli się i oddali chwałę Bogu nieba. Drugie „biada” odeszło. Oto wkrótce nadejdzie trzecie „biada” (Objawienie 11:7,11-14 pau).

       Za sprawą Boga alegoryczno-symboliczni ‘dwaj świadkowie – dwaj prorocy’ nagle ‘powstaną’, czyli zostaną ożywieni. Odzyskają nie tylko życie duchowe, ale zostaną przez Boga wyniesieni do takiego stanu duchowego życia, że (uważnie) patrzących [gr. ‘theōreō’] na nich, ich wrogów ogarnie wielki strach’ i bezradność. Radość ich nienawistnych wrogów będzie więc trwała bardzo krótko. Co za informację kryje w sobie ten fragment proroctwa? Ta interwencja, obrona i duchowe wyniesienie Boga będzie wyraźne dla ‘dwóch świadków Bożych’. Zostanie dostrzeżone także przez nienawidzących ‘ich wrogów (uważnie) przyglądających się im’ czy tych „którzy na nich (uważnie) patrzyli”. Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] z przekładu interlinearnego.

Ważne! W Objawieniu 11:9 i 11:11,12 występują gr. słowa ‘blepō’ i theōreō’. Wiele przekładów Biblii oddaje je niedokładnie czy niedbale, a do tego dochodzi jeszcze gr. słowo ‘eidō’. Według Lexicon Strog’s G991, G2334, G1492 — (1) gr. ‘blepō’ to ‘patrzeć, obserwować, dostrzec czy zajrzeć’; (2) gr. theōreō’ to ‘uważnie patrzeć czy obserwować, bliżej przyjrzeć się, oglądać, rozważyć’; natomiast (3) gr. ‘eidō’ to nie tyle ‘zobaczyć’ co ‘zbadać, ustalić, wiedzieć, zrozumieć’. Mamy tu świetny przykład: Jana 20:5 (‘blepō’), 20:6 (‘theōreō’) i 20:8,9 (‘eidō’).

                                  Skutki wielkiego ‘wstrząsu’!

1) Wtedy nagle nastąpi metaforyczne ‘wielkie trzęsienie ziemi’. Ten wielki ‘wstrząs’ spowoduje upadeksymbolicznej, ale tylko dziesiątej części miasta’, „Babilonu wielkiego”, co jest zdecydowaną mniejszością. „Upadek” jest tłumaczeniem gr. ‘piptōi jego znaczenie biblijne w tym miejscu jest pejoratywne, czyli ma same negatywne konotacje związane z ‘runąć, zawalić się, zapadać się, upaść’, zarówno dosłownie jak i w przenośni (metaforze). Metaforycznie ‘popaść w ruinę’ to ‘upaść’  moralnie i duchowo, ‘spaść’ ze stanu prawości z powodu potępienia, także stracić siły i władzę [Lexicon Strong’s G4098]. W gruncie rzeczy chodzi o utratę autorytetu i stratę na znaczeniu, a więc o chwilę, w której coś się kończy i przestaje istnieć! Biblijna symbolika liczby „10”, jej konfiguracja 1/10, wskazuje, że będzie to wystarczający ‘upadek’, który w całości czy zupełności wywoła oczekiwany skutek w tej części symbolicznego (wielkiego) miasta”. Wyrażenie „dziesiąta część” przypomina nam proroczą wypowiedź Boga do Jego proroka Izajasza dotyczące mieszkańców starożytnej Jerozolimy i podległego jej kraju, której „dziesiąta część” miała ocaleć podczas ich zburzenia czy spustoszenia. Jednak i ona miała ‘ulec zniszczeniu’, aby tylko ‘reszta’ ludności została „świętym nasieniem”. W proroctwie Izajasza 6:11-13 i Objawienia 11:13 jest pewna istotna różnica. Jaka? Przez proroka Izajasza Bóg zapowiedział zburzenie i spustoszenie całego miasta Jerozolimy wraz z podległym jej krajem, a „dziesiąta część” ich mieszkańców miała ocaleć. Natomiast w proroctwie Objawienia najpierw „runęła (upadła) dziesiąta część miasta [Babilonu wielkiego] i to już na końcu „drugiego biada”, a całe to (wielkie) miasto” upadnie dopiero pod koniec ‘trzeciego biada’.

2) Natomiast liczba „siedem tysięcy osób” przywodzi nam na pamięć pewne zdarzenie z życia proroka Eliasza. W pewnym okresie swej działalności prorockiej zdawało mu się, że tylko on sam w Izraelu pozostał wierny Bogu. Jednak Bóg oznajmił mu, że jeszcze ‘siedem tysięcy osób [ludzi] nie zgięło kolan przed Baalem (bożkiem) i których usta go nie całowały’. Jak napisał w I wieku apostoł Paweł, owe „siedem tysięcy” wyobraża „resztkę” Żydów, którzy przyjęli dobrą nowinę o Chrystusie. Wersety te pomagają nam zrozumieć kogo dzisiaj obrazuje wstrząśnięta, upadła dziesiąta część miasta” i „siedem tysięcy (…) zabitychz Objawienia 11:13 nwt-pl (Izajasza 6:13 (1-13) bt; 1Królewska 19:14,18 (1-21); Rzymian 11:1-5).

       A więc kogo dzisiaj obrazuje czy kogo najbardziej dotyczy upadła dziesiąta część miasta [Babilonu wielkiego]. Pamiętajmy, że ta prorocza wizja dotyczy cały czas „drugiego biada”, które przecież do końca będzie związane z ‘organizacją Jehowy’. Proroctwo to nieuchronnie wypełnia się! Dlatego od pewnego już czasu daje się zauważyć wielkie poruszenie czy trzęsienie w tej organizacji, bowiem dzieje się tam wiele złego. Wydaje się, że część owładniętych megalomanią ludzi, w tym zwłaszcza przywódcy religijni ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża, jako groźni wrogowie tych opozycyjnych i symbolicznych ‘dwóch świadków’ już wcześniej ‘upadną’. Jak wielki będzie to ‘upadek’? Zapewne w jakimś chociażby znaczącym stopniu utracą swój dotychczasowy autorytet religijny i stracą na znaczeniu, co będzie wielkim szokiem czy wstrząsem.

       Ten symboliczny ‘upadek dziesiątej części miasta [Babilonu wielkiego] spowoduje, że tylko RESZTAczłonków tej ‘organizacji Jehowy’, symboliczne siedem tysięcy osób zginie podczas trzęsienia ziemi’. ‘Zginie’ nie dosłownie, metaforycznie [gr. znaczenie słowa apokteinō’] i chodzi tu zapewne o bogobojnych ludzi, u których ‘przywrócenie życia dwom Bożym świadkom w worach dwom prorokom’ spowoduje w ich życiu radykalną i diametralną, lecz właściwą zmianę postawy. Biblijna symbolika liczby „7”, jej konfiguracja 7 x 1000, wskazuje na pełnię, kompletność i zupełność Boskich działań, które wywołają spodziewany przez Boga skutek. Jakże jednak nielicznymi okażą się ci, „którzy nie zgięli kolana przed [współczesnym] Baalem (bożkiem/bogiem), (i których usta go nie całowały). W wypadku ŚJ. chodzi o bałwochwalcze adorowanie grzesznej ‘organizacji Jehowy’. Tylko wnikliwi i drżący przed Słowem Bożym w pełni zdadzą sobie sprawę z proroczej misji tych ‘ożywionych dwóch Bożych świadków – dwóch proroków’. Dlatego zupełnie naturalne wtedy będzie, że powiększą oni grono tych którzy się nie skalali z niewiastami, bowiem w rzeczywistości nie dali się uwieść zwodniczym organizacjom religijnym czy politycznym, gdyż w rzeczywistości są dziewicami. Ci stale podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Ci zostali kupieni spośród ludzi jako pierwociny [pierwsze zbiory] dla Boga i dla Baranka, a w ich ustach nie znaleziono fałszu [podstępu]; są bez skazy [bez zarzutu]. W tym miejscu ta część proroctwa z Objawienia wiąże się z równoległym proroctwem Daniela 11:32,33 (bw):lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. A roztropni wśród ludu doprowadzą wielu do właściwego poznania” (2Mojżeszowa 20:3; 1Koryntian 10:14; 1Jana 5:21; Ezechiela 33:33; Daniela 11:32; 12:10; Izajasza 57:15 bw; 66:2,5 bw; Mateusza 4:4 bpd; 22:37; Objawienie 14:1-5 nwt-pl; zapoznaj się z tematem: „Dojdzie do swego kresu — kiedy?).

       A jak dojdzie do tego, że „pozostali zlękli się [gr. ‘emphobos’] i oddali chwałę Bogu nieba”? Pozostali ‘przyglądający się im’ zaniepokoją się, a nawet przerażą się lub będą mieli obawy co do tego działania Boskiego. Jednak nie spowoduje to u nich nawrócenia i okazania skruchy czy wdzięczności, oni tylko bezrefleksyjnie uznają ten fakt. Ci ludzie nie zdobędą się na porzucenie swej bałwochwalczej i zwodniczej religii oraz nie dokonają w swym duchowym życiu znaczących i zbawczych zmian.

                                „Upadł, upadł Wielki Babilon”!

          Ostateczny koniec religijnej niewoli w ‘organizacji Jehowy’!

       Chociaż ‘organizacja Jehowy’ raczej zakończyła wypełnianie proroctwa w zakresie początkowej części „drugiego biada”, to jest ona także częścią [i to awangardową] „Babilonu wielkiego”, który aż do tej pory jest skutecznym narzędziem diabła w ‘zwodzeniu całej zamieszkanej ziemi’. Trzyma nieprzebrane rzesze swych jeńców, często (być może) nieświadomych, w zorganizowanej i zinstytucjonalizowanej niewoli religijnej, z której nie ma zamiaru ich uwolnić. Jednak to się niebawem radykalnie zmieni, bo tak zapowiada niezawodne proroctwo Słowa Bożego. Tak jak rzekomo nie do zdobycia był starożytny Babilon, tak wielowiekowy i do tej pory obecny „Babilon wielki”, zwodniczych i przebiegłych religii tego świata, uwolni swych pojmanych w niewolę! Zostanie do tego zmuszony przez Boga, u którego „nie ma nic niemożliwego” i dlatego ‘jego woda wyschnie’! Radykalnie i drastycznie stopnieją szeregi zwolenników i obrońców „Babilonu wielkiego”. Co nastąpi pod koniec dramatycznego ‘trzeciego biada’ i po ‘szóstym ciosie [uderzenia] gniewu Boga’. W tym, a jakże, także radykalnie i drastycznie stopnieją szeregi zwolenników i obrońców zniewalającej ‘organizacji Jehowy’. A co za tym idzie, ‘wyschnie’, i to będzie bardzo bolesne, przede wszystkim poparcie finansowe i materialne. Radykalnie pogorszy się egzystencja kościołów, instytucji czy organizacji religijnych — w tym, a jakże, także tzw. ‘organizacji Jehowy’. Nieomylne proroctwo Apokalipsy czy Objawienia najpierw zapowiada: Upadł, upadł wielki Babilon, który winem szaleństwa swojej rozpusty napoił wszystkie narody”. Nastąpi definitywna utrata dotychczasowego autorytetu religijnego i zdecydowana strata na znaczeniu, także ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża! Pojawi się więc ostateczna szansa ucieczki dla wszystkich religijnie zniewolonych! Absolutnie nie można liczyć na dobrowolne zniesienie bardzo dochodowego niewolnictwa religijnego. Zwodnicze religie tego świata zostaną zmuszone przez Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa do uwolnienia wielu zniewolonych — w tym, a jakże, zmuszona zostanie także przebiegła ‘organizacja Jehowy’! Wyłoni się wtedy ‘niepoliczona wielka rzesza’ ocalonych i zbawionych przez Boga Ojca i Pana Jezusa, która ‘przyjdzie z wielkiego ucisku’ (Objawienie 7:9-17; 12:9; 14:6-8 bpd; 16:12,19; 18:2,3 bw – starożytny Babilon leżał nad wodami Eufratu, co dosłownie znaczy: ‘dobra i obfitująca czy płodna rzeka’, stąd znaczenie metaforyczne ‘wyschnięcia wód’ tej rzeki).

       W końcu po ‘godzinie sądu Bożego’ ‘upadły Babilon wielki’ dosięgnie zaskakujący i szokujący koniec — w tym, a jakże, także podstępną ‘organizację Jehowy’ quasi-Boża. Dokonają tego ostatni władcy tego świata ludzkiego, wraz ze swą bestią z otchłani, inaczejohydą spustoszenia’. Nie tyle liderzy ‘organizacji Jehowy’, co kurczowo trzymający się jej świadkowie Jehowy wręcz oniemieją kiedy dotknie tą ‘magiczną organizację’ zaskakujący koniec! Większość z tych ludzi pokłada swą całą ufność w ustawicznie wypowiadanych, kłamliwych słowach swych liderów: ‘jesteśmy organizacją Jehowy, organizacją Jehowy, organizacją Jehowy’! Zanim doszło do zburzenia dawnej świątyni Bożej, Bóg ostrzegał Izrael, swój naród wybrany:Naprawcie swoje drogi i swoje postępki, a ja sprawię, że będziecie przebywać w tym miejscu. Nie pokładajcie ufności w zwodniczych słowach, mówiąc: Są świątynią Jehowy, świątynią Jehowy, świątynią Jehowy!’” (Objawienie 17:1-17; 18:1-8,21-24 bpd; 19:1-3; Jeremiasza 7:3,4 nwt-pl; Łukasza 1:37 bt; zapoznaj się z pierwowzorem w Jeremiasza 50 i 51 rozdziale; porównaj Ezechiela 22:27,28 bw – przywódcy, zwłaszcza religijni to „wilki drapieżne”, którym nie można ulegać, nie można dać się im ‘pożreć’!)

                     Spełnienie proroctw Bożych jest nieuchronne!!!

       Świadkowie Jehowy! Okażcie zatem bojaźń przed Bogiem Ojcem i Panem Jezusem Chrystusem oraz pozostańcie posłuszni Ich Ewangelii, Prawdzie! Dlatego Przebudźcie się!’ i posłuchajcie samego Jedynego, Wszechmocnego Boga:

Wyjdźcie z niej, mój ludu, jeżeli nie chcecie mieć z nią udziału w jej grzechach i jeżeli nie chcecie otrzymać części jej plag [ciosów]. Bo grzechy jej narosły aż do nieba i Bóg przywołał na pamięć jej niesprawiedliwe [nieprawe] uczynki” (Objawienia 18:4,5 nwt-pl).

WAŻNE! Po swym upadku pod koniec ‘trzeciego biada’ „Babilon wielki” wraz ze swymi znaczącymi religiami chrześcijańskimi na czele, w tym, a jakże, także tzw. ‘organizacja Jehowy’, stanie się bardzo złym miejscem. Zbyt niebezpiecznym, aby można było w nim dalej uparcie przebywać! Dlaczego? Okaże się on bowiem środowiskiem duchowo i moralnie nieczystym, toksycznym oraz destrukcyjnym — metaforycznym „siedliskiem demonów i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego [znienawidzonego]. Gdyż dla jego opętanych władzą przywódców religijnych dalej nic nie będzie tak ważne jak odurzanie umysłów poszczególnych ludzi i wszystkich narodów szaleńczym bałwochwalstwem wszelakiej maści. To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’wywoła oczywisty gniew Boży!!! Dlatego nastąpi nagły i ostateczny koniec „Babilonu wielkiego”! (Objawienie 14:8; 18:2,3,8,21,23 bw, nwt-pl)

Przebudzenie duchowe czy religijne często bywa bolesne. Tylko nieliczni tak naprawdę usiłują wybudzić się z hibernacji umysłowej, włączając pełną aktywność swego umysłu! Płacą za to wysoką cenę, którą jest ostracyzm, shunning czy pogarda własnego środowiska, często nawet najbliższej rodziny! Jednak nie płacą najwyższej ceny za zwiedzenie na własne życzenie prowadzące do wiecznej zguby! (Rzymian 13:11 nwt-pl; Mateusza 7:13,14)

Jako jednostki ratujmy więc swe życie pokładając swą ufność tylko w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie! (Objawienie 7:9-17)

Uwaga! Z biblijnego punktu widzenia chrześcijaństwo tego świata to przede wszystkim: zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis z tym złym światem, zorganizowane, często zinstytucjonalizowane odstępstwo zwłaszcza religijne zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki.

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO!!!

Uwaga! Szerokie omówienie proroctwa z Ks. Objawienia 9:12-21 dotyczącego ‘drugiego biada’, a wypełnianego przez ‘organizację Jehowy’ w części szczególnie jej dotyczącej, znajduje się w temacie:Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 16.

Przeczytaj temat: ‘KOMPLEKS OBLĘŻONEJ TWIERDZY’?Zrozumieć Świadków Jehowy

— Przeczytaj także temat: PRZESTAŃCIE BYĆ NIEWOLNIKAMI LUDZI’!!! – Czar bałwochwalczego obrazu ‘organizacji Bożej’!

— Także pozostałe, podobne tematy w dziale tematycznym: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm! (zobacz SKRÓTY do zawartości strony głównej)

Uwaga! O budzeniu się nielicznych, nie tylko ŚJ. czytaj w temacie: „Przebudź się” — oto „biada, biada, biada”!!!

Uwaga! Boskie „gromy” powodują przebudzenie nielicznych, nie tylko ŚJ.: Od zwiedzenia do przebudzenia i ocalenia!

Uwaga! Poznaj także chronologiczne proroctwo: Proroctwo osobliwe pierwsze i drugie biada”! oraz Znaki końca tego świata trzecie biada”!!!

Uwaga! Upadek i zaskakujący, szokujący kres zwodniczych religii tego świata jest szeroko omówiony w temacie: ‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 26.

— Poznaj także Pana Jezusa znak obecności i końca świata”!

Czytaj cenne książki autorstwa Raymond’a V. Franz’a: KRYZYS SUMIENIA i W POSZUKIWANIU WOLNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ oraz wysłuchaj wywiadu udzielonego w 2007 roku w Polsce.

# Krótki komentarz z forum dyskusyjnego ŚwiadkowieJehowywPolsce.org do obu powyżej wskazanych książek: „„Jeśli chcesz stracić wiarę w LUDZKĄ, niedoskonałą organizację jaką jest WTS (tzw. ‘organizacja Jehowy’) to przeczytaj Kryzys Sumienia”. Natomiast jeśli chcesz odzyskać wiarę w Boga, Chrystusa i prawdziwe chrześcijaństwo, przeczytaj „W Poszukiwaniu Chrześcijańskiej Wolności””.

— Wejdź także na: http://www.PrzerywamyMilczenie.pl

Zachęcamy do studium obszernej dokumentacji definitywnie obalającej fundamentalne kłamstwo ‘roku 1914’ w książce Carl’a Olof’a Jonsson’a: KWESTIA CZASÓW POGAN – Krytyczna analiza chronologii Świadków Jehowy.

Przeczytaj: Życie i odkrycia Barbary Anderson; wraz z Bill’em Bowen’em utworzyli www.silentlambs.org.

— Humorystyczna propozycja uczestnika forum dyskusyjnego swiadkowiejehowywpolsce.org do ostatnio publikowanych treści w artykułach „Strażnicy” ŚJ.. Należy poprzedzać je ostrzeżeniem: Przed zapoznaniem się z treścią, skonsultuj się z psychiatrą lub psychoterapeutą, gdyż ilość bzdur tu zaprezentowanych zagraża twojemu życiu lub zdrowiu”!

— Zajrzyj do: Prawdziwe oblicze Strażnicy   Znalezione w Strażnicy   Komitet Sądowniczy

                                   http://jwsurvey.org/welcome

Czytaj pokrewne tematy:

— „Co złego dzieje się w ‘organizacji Jehowy’?!”

— „Podstępne bałwochwalstwo uwodzi Świadków Jehowy!”

— „Dokąd zmierza chrześcijaństwo tego świata”

Wstrząsający ‘dzień Ich gniewu’! Dlaczego?

— „Zwycięzca, który zwycięży świat!”

— „Koniec współczesnej niewoli religijnej!

„‘Wyraźne objawienie się Boga’ — kiedy?”

— „Boskie ciosy zdemolują świat?!”

„Ostatnie dni tego świata?!”

— „‘Był i Jest’, „i Który Przychodzi”?”

— „Wprowadzenie do proroctwa biada, biada, biada”

— „Proroctwo osobliwe — pierwsze i drugie biada!”

— „Znaki końca tego świata — trzecie biada!!!”

„Pana Jezusa znak obecności i końca świata!!!”

— „Niewolnicy Pana Jezusa a Jego znak obecności!!!”

„‘Dojdzie do swego kresu’ — kiedy?”

— „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???”

„To już ‘wyznaczony czas końca’?!”

— „Oto wszystko nowym czynię!!!”

— „Słowa te są pewne i prawdziwe!!!”

— „Szokujące proroctwa Boga!

„Dzień apokalipsy!”

Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! 

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Dodaj do ulubionych
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik

Jeden komentarz do artykułu KONIEC RELIGIJNEJ NIEWOLI W ‘ORGANIZACJI JEHOWY’?!

 • Taka skomentował:

  Witam. Jestem szczęśliwa czytając to, co od ponad 15 lat wiedziałam. Byłam wychowana w religii Świadków Jehowy. Ich demoniczne zachowania doprowadzały mnie do szału już jako dziecko. Starałam się nie wymieniać imienia Bożego, bo po jego wymówieniu było mi dziwnie, nieswojo. Jakbym popełniła potężny grzech. I Druga sprawa mam talent, maluję obrazy. Ukończyłam grafikę komputerową, wiem jak i gdzie w reklamach ukryć przesłania, by wpłynąć na ludzką psychikę. Potem zaczęłam przyglądać się bardziej grafikom Św.J., i szok. Ile w nich zakamuflowanych okultystycznych symboli!!!! We włosach. Na rękach. Na ubraniach. Niekiedy potrzebne jest lustro do zobaczenia pełnego obrazu Szatana w pełnej krasie. Teraz jestem wolnym człowiekiem. Kosztowało mnie to utratę męża i rodziny, i wiele, wiele więcej. Teraz mam nowego męża, który jest wolny tak jak ja. I syna, i synową, którzy też są wolni. Wierzymy tylko Biblii, „prawdziwemu słowu Bożemu”, a nie interpretacji ludzkich. Bo co interpretować w np. „Nie zabijaj”. „Nie cudzołóż”. „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”. I najważniejsze : „NIE BĘDZIESZ MIAŁ ŻADNYCH INNYCH BOGÓW OPRÓCZ MNIE”. I tylko jedna jest Droga prowadząca do Boga przez Jezusa Chrystusa, innej nie ma.
  Pozdrawiam właścicieli znakomitego bloga i innych wolnych ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys