KONIEC NIEWOLI I TYRANII RELIGIJNEJ!

   #Wraz z Bogiem Ojcem Pan Jezus przyjdzie w chwili, kiedy się nie spodziewacie#

Aktualizowany: 17.01.2018

Dział tematyczny: Bezwzględne proroctwakoniec tego świata! Jak się dokona?

Pan Jezus zapewnił: Posłał [Bóg Ojciec] mnie, (…) abym wziętych do niewoli wypuścił na wolność”. Upadł, upadł wielki Babilon, który winem szaleństwa swojej rozpusty napoił wszystkie narody”! Wyjdźcie z niego, ludu mój” — Łukasza 4:18 eku; Objawienie 14:8 bpd; 18:2-4 bw.

Treść: Utrata autorytetu i strata na znaczeniu religii tego świata! Ostatecznie koniec niewoli i tyranii religijnej, wielowiekowego uwodzenia i zwodzenia, ‘tumanienia i mamienia’! Zwiedzenilecz w końcu przebudzeni i ocaleni!?

          Religie tego świata będą zmuszone uwolnić swych jeńców!

       DZISIAJ mamy do czynienia z wszechobecnymi, zwodniczymi i uwodzącymi religiami tego świata. Tę religijną tyranię Słowo Boże nazwa ‘tajemniczym Babilonem wielkim, matką nierządnic i obrzydliwości ziemi’. Wraz ze swymi ‘córkami’ uprawia on „rozpustę” czy „nierząd”, czyli ‘prostytucję’ religijną. Dopuszcza się więc zdrady Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa oraz zdrady i sprzeniewierzenia nauki Pisma Świętego. ‘Babilon’ w języku akadyjskim (chaldejskim) to dosłownie ‘brama boga’, lecz w języku hebrajskim nazywany jest ‘Babel’, co dosłownie znaczy ‘zamieszanie, pomieszanie, zamęt’. Więc tajemniczy „Babilon wielki” to Zamieszanie wielkie’ – wielki i globalny zamęt religijny, a nie ‘brama do Boga’! Zwany jest on także w tej Świętej Księdzewielką nierządnicą, która siedzi nad wielu wodami, z którą królowie ziemi uprawiali nierząd i której winem nierządu upili się mieszkańcy ziemi” (Objawienie 17:1-6).

# Czym jest ‘wiele wód’ i czym jest ‘wino [szaleńczego] nierządu Babilonu wielkiego’?

1) „Wody, które zobaczyłeś i nad którymi siedzi nierządnica, to są ludy i tłumy, narody i języki” (Objawienie 17:15).

2) Winem szaleństwa jego nierządu zostały upojone wszystkie narody”. ‘Nierządem’ jest wielki kompromis z tym złym światem – zdrada Boga i Pana Jezusa. Są nim także jego przeróżne, kłamliwe, podstępne nauki i uczynki oraz jarzmo jego przedziwnych i zniewalających praktyk religijnych, na czele z ogłupiającym bałwochwalstwem. To ‘wino szaleństwa nierządu upija’, przez co ułatwia ujarzmianie wszystkich narodów oraz skuteczne narzucanie im woli ‘nierządnego Babilonu wielkiego’. Nie ma to nic wspólnego z wolą Bożą! Świadkowie Jehowy (skrót ŚJ.) nie są tu wyjątkiem i niech się nie oszukują, bo uprawiają podstępnie narzucane, zniewalające bałwochwalstwo. Są awangardą „Babilonu wielkiego”, wszechobecnych, zorganizowanych, zwodniczych i uwodzących religii tego świata, które ‘tumanią i mamią’ (Objawienie 14:8 bw, bp, bpd; 17:1-6 bpd; 18:2,3,23 bw, bp, bpd; 19:1-3). Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] także z przekładu interlinearnego.

       Wielka różnorodność zorganizowanych religii tego świata to zwodnicza, uwodząca i szeroka paleta wyboru: po prostu ‘dla każdego coś miłego’. W tym celu wykorzystują one u swych wiernych nie tyle błędy co braki poznawcze, które usilnie utrwalają i mentalnie uzależniają od swej władzy. W ten sposób religie tego świata jako zorganizowana i zinstytucjonalizowana ‘wielka metropolia, Babilon wielki’ nie tylko ‘upija’, ale i ‘mami czarami [gr. ‘pharmakeia’] wszystkie narody’, bo utrzymuje ogromne masy ludzkie w niewolniczej uległości wobec siebie i panujących. Greckie słowo ‘pharmakeia’ to dosłownie stosownie leków farmakologicznych, ale w tym wypadku chodzi o wyrządzanie ludziom szkody. Aplikowane czy narzucane ‘cudowne leki’ jak narkotyk powodują silne uzależnienie, odurzają umysł i przytępiają intelekt, rozbudzają tylko uczucia religijne, euforię, błogostan i pietyzm. W ‘szaleństwie nierządu’ swego „Babilon wielki” ‘mami, otumania, wprowadza w błąd, zwodzi wszystkie narody’. Ustawicznie hipnotyzuje narody, bo podaje im swe religijne, ‘magiczne środki’, aby wraz z władcami tego świata skutecznie nad nimi panować. Jego metaforyczne ‘czary’ to podsycane strachem podstępne oszustwa i mataczenie oraz przeróżne, uwodzicielskie bałwochwalstwo. Okazałe miejsca kultu religijnego z ich przytłaczającym splendorem i ‘magią’ podniosłości, tworzą sentymentalną atmosferę wywołującą wręcz ekstazę, zbiorową hipnozę i śmiertelne ‘zaczadzenie’. Nie ma to jednak nic wspólnego z oczekiwaniami Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. „Bóg Najwyższy nie mieszka w budowlach wzniesionych przez człowieka”! Ta w gruncie rzeczy wielce powierzchowna religijność nie zdobywa Ich uznania. Ostrzegają wręcz Oni: „Ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce [hebr. także umysł] jest daleko ode mnie, tak że ich bojaźń przede mną jest wyuczonym [dosł. wyćwiczonym, wyszkolonym] przepisem ludzkim, dlatego też Ja będę nadal dziwnie postępował z tym ludem, cudownie i dziwnie, i zginie mądrość jego mędrców, a rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu [zaniknie – bt]”. Wielowiekowy „Babilon wielki”, zorganizowane religie tego świata, które uwodzą i zwodzą czeka szokujący upadek, bowiem utracą one autorytet i stracą na znaczeniu! Zostaną one wtedy zmuszone przez Boga Ojca i Pana Jezusa do uwolnienia wielu swych pojmanych w niewolę religijną! Stanie się tak jak ze starożytnym Babilonem. Poznajmy historyczny pierwowzór tego przyszłego wydarzenia (Objawienie 14:8; 18:2-4,8,21,23 bpd, bp, bw; 19:1,2; 12:9; Dzieje 7:48 pau; porównaj Objawienie 21:8; 22:15; 2Koryntian 6:16-18 bp; Rzymian 10:2; 12:1,2; 2Koryntian 4:4; Jana 4:20-24 bp; Iz 29:13,14 bw; porównaj Mt 15:8,9 bt; 22:37; Mk 7:6,7 bt; 12:30; Ezechiela 43:8).

                         „Ja, Jahwe [JHWH], powiedziałem i wykonam”!

                          „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”

       Apostoł Paweł nawołuje: „Proroctw nie lekceważcie”! Kiedy powołuje się na historię starożytnego Izraela mówi: „A wszystko to przydarzało się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Proroctwo Ezechiela z rozdziału 37 w małym zakresie wypełniło się na starożytnych Izraelitach. Kiedy uważnie i ‘wnikliwie’ analizujemy to proroctwo Słowa Bożego wyraźnie dostrzegamy, że jest ono dalej jak najbardziej aktualne. Poznajmy jego przyszłe, większe, pełne i szersze spełnienie (1Tesaloniczan 5:20 bw; 1Koryntian 10:11 bt; Daniela 12:10 nwt-pl).

       Starożytni Izraelici znaleźli się w niewoli babilońskiej, a ich świątynia została zburzona w roku 587 p.n.e. dokładnie tak, jak zapowiadały proroctwa Boże. Dlaczego ich to spotkało? Bóg odpowiada na to pytanie kiedy zwraca się do nich jak do swej upadłej małżonki: „Dlatego tak mówi Pan Bóg: Ponieważ zapomniałaś o Mnie i odrzuciłaś Mnie za siebie, przeto i ty także znoś swój bezwstyd i nierząd”! Jednak niezmienne proroctwa Boże dawały podstawę do zmiany losu Izraelitów, ponieważ zapowiadały powrót z wygnania i ich trwałe odrodzenie. Miało ono nastąpić po niewoli babilońskiej, co niektórym Izraelitom wydało się wręcz niemożliwe. Dlaczego? Po prostu potężny i niezwyciężony Babilon stosował bezpowrotną deportację, czyli nigdy nie uwalniał swoich jeńców. Wielu Izraelitów straciło nadzieję na wyzwolenie z niewoli, dlatego mawiali: „Wyschły nasze kości, przepadła nasza nadzieja, jesteśmy zgubieni”! (Ezechiela 23:35 bt; 37:11 bp; 39:25-27; Jeremiasza 30:10; Amosa 9:14,15; Sofoniasza 3:20)

       Anioł Gabriel, który stoi w obecności Boga powiedział do Marii: „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Przez proroka Ezechiela Bóg zapewniał starożytnych Izraelitów: „Oto Ja otworzę wasze groby[niewoli] i wywiodę was z [niewoli] grobów waszych, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi Izraela. Poznacie, że Ja jestem Jahwe [JHWH], gdy otworzę wasze groby [niewoli] i wyprowadzę was z [niewoli] grobów waszych, ludu mój. Dam wam mojego ducha i ożyjecie. Osadzę was w waszej ziemi i poznacie, że Ja, Jahwe, powiedziałem i wykonam – wyrocznia Jahwe”. Dlatego też zgodnie z proroctwem Boga, po 70-letniej dominacji starożytnego Babilonu, w roku 539 p.n.e. doszło do jego gwałtownego upadku. Nagle pojawiła się możliwość opuszczenia go i wyjścia na wolność. Nastąpiło to w roku 537 p.n.e., kiedy około 50 tysięcy repatriantów izraelskich mogło wrócić do swej ziemi i po 20 latach odbudować swą świątynię, która w sumie leżała w gruzach przez 70 lat. U „kresu czasów” nastąpi większe i szersze spełnienie proroctwa Ezechiela rozdziału 37 i 38, a w dalszej perspektywie pozostałych rozdziałów (Łukasza 1:19,37 bt; Ezechiela 37:12-14 bp; Jeremiasza 29:10 bw; Zachariasza 1:12 bw; 7:5 bw; Aggeusza 2:1-4 bw; 1Koryntian 10:11 bt).

       Osobista i indywidualnawolność, odpowiedzialność i obowiązek!

                                                 Kogo słuchać?

       Nauka Pana Jezusa Chrystusa wyraźnie i jednoznacznie wskazuje na indywidualne zbawienie każdego, a nie zbawienie instytucji czy ‘organizacji Bożej’, jako tzw. ‘religii prawdziwej i ‘jedynej arki zbawienia’. Twierdzenie, że poza tzw. ’religią prawdziwą’ nie ma zbawienia jest kłamstwem, które ma trzymać wierzących w niewoli religijnej!

„I pośle on swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zbiorą Jego wybranych od czterech wiatrów, od jednego krańca niebios do ich drugiego krańca. Wtedy dwaj będą w polu: jeden będzie wzięty, a drugi pozostawiony; dwie będą mleć w żarnach: jedna będzie wzięta, a druga pozostawiona” (Mateusza 24:31,40,41 nwt-pl; porównaj 25:31-33).

— „Powiadam wam: Tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli; jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony” (Łukasza 17:34-36 bw).

Każdy ma osobistą wolność, ale i osobistą odpowiedzialność NAJPIERW i przede wszystkim przed Wielkim, Świętym Bogiem Wszechmocnym oraz Panem Jezusem Chrystusem, Pomazańcem Bożym! Świadomość tego powinno działać na nas szczególnie kojąco.

Dlatego każdy odpowiedzialny chrześcijanin ma osobisty obowiązek korzystania z ustawicznie włączonego filtra krytycznego myśleniakoniecznie filtrować wszystko przez ‘Słowo Boże, które jest Prawdą’! (Jana 17:3,17)

       Kogo więc słuchamy? Nasz Zbawiciel ostrzegł: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Apostołowie natomiast przekonują: Musimy być bardziej posłuszni Bogu jako władcy niż ludziom. Apostoł Paweł mówi: „Czyż nie wiecie, że poddając się komukolwiek jako posłuszni niewolnicy, jesteście niewolnikami tego, komu okazujecie posłuszeństwo?” A apostoł Piotr potwierdza: „Każdy bowiem popada w niewolę tego, czemu ulega”. Przekład własny ŚJ. (nwt) w tym miejscu oddaje tak: „Kto bowiem jest pokonany przez drugiego, ten jest przez niego zniewolony. I chociaż ‘organizacja Jehowy’/quasi-Boża raczej już zakończyła wypełnianie proroctwa w zakresie „drugiego biada”, to jest ona także częścią [i to awangardową] „Babilonu wielkiego”, który aż do tej pory jest skutecznym narzędziem diabła w ‘zwodzeniu całej zamieszkanej ziemi’. Trzyma nieprzebrane rzesze swych jeńców w zorganizowanej i zinstytucjonalizowanej niewoli religijnej, z której nie ma zamiaru ich uwolnić. Jednak to się niebawem radykalnie zmieni. Tak jak rzekomo nie do zdobycia był starożytny Babilon, tak wielowiekowy i do tej pory obecny „Babilon wielki”, zwodniczych religii tego świata, uwolni swych pojmanych w niewolę! Zostanie do tego zmuszony przez Boga, u którego „nie ma nic niemożliwego” (Mateusza 4:10 bt; 23:8-10; Łukasza 4:8; Dzieje 5:29; Rzymian 6:16 pau; 2Piotra 2:19 pau, nwt-pl; Łukasza 1:37 bt; Objawienie 12:9; 14:8; 17:1-6; 18:1-5; zapoznaj się z pierwowzorem w Jeremiasza 50 i 51 rozdziale; porównaj Ezechiela 22:27,28 bw – przywódcy, zwłaszcza religijni to „wilki drapieżne”, którym nie można ulegać!).

Trzeba koniecznie porzucić współczesne niewolnictwo religijne wymuszane w imię rzekomej lojalności wobec Boga i Chrystusa! W gruncie rzeczy jest to zwiedzenie podstępną niewolą przemożnego uzależniania od bałwochwalstwa!

# Czym jest dla Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa wstrętne bałwochwalstwo, często wręcz przesądne?

Każdy autorytet z uporem, zawzięcie i chciwie stawiany ponad, na równi czy jako pośrednik obok Wszechmocnego Boga, Jego Słowa i Pana Jezusa Chrystusa, a więc instytucja, organizacja, władza, człowiek czy rzecz, jest podstępnym, zwodniczym, bardzo uwodzącym i ogłupiającym bałwochwalstwem!

Przebudzenie duchowe czy religijne często bywa bolesne. Tylko nieliczni tak naprawdę usiłują wybudzić się z hibernacji umysłowej, włączając pełną aktywność swego umysłu! Płacą za to wysoką cenę, którą jest ostracyzm, shunning czy pogarda własnego środowiska, często nawet najbliższej rodziny! Jednak nie płacą najwyższej ceny za zwiedzenie na własne życzenie prowadzące do wiecznej zguby! (Mateusza 7:13,14)

          ‘Babilon wielki rozpadnie się’ — czas wolności religijnej!

       Kiedy metaforycznie ‘siedmiu aniołów z siedmioma złotymi czaszami napełnionymi siedmioma ostatnimi plagami [ciosami] gniewu Bożego’ szybko opróżni ich zawartość, ten diabelski świat spotka ogromne i druzgoczące spustoszenie. Między innymi szósty ‘cios gniewu Bożego’ dosięgnie dziedzinę religijną tego świata, czyli jego ‘nierządny Babilon wielki’. W metaforyczno-alegorycznym proroctwie Objawienia 16:12 (nwt-pl) czytamy: „A szósty [anioł] wylał swą czaszę na wielką rzekę Eufrat i jej woda wyschła, żeby została przygotowana droga dla królów ze wschodu słońca”. Starożytny Babilon czuł się bardzo bezpieczny, polegał bowiem na otaczających go wodach wielkiej rzeki Eufrat. Wielki strateg perski, król Cyrus [panował razem z królem Dariuszem Medem] ‘wysuszył’ część wód Eufratu, odprowadzając ich znaczną ilość do starego koryta. Umożliwiło to jego wojskom błyskawiczne zdobycie Babilonu, miasta które ponoć było nie do pokonania. Tak też dzisiaj ‘nierządny Babilon wielki’ i jego ‘nierządne córki’ czuje się bezpieczny, sądzi, że mu nic nie grozi, bo przecież tak ‘wiele wód’ go otacza. Ma miliony, ba nawet miliardy swych zwolenników i obrońców, którzy wspierają go zwłaszcza finansowo. Jednak proroctwo Boże nie może się mylić! Dlatego ‘jego woda wyschnie’! Radykalnie i drastycznie stopnieją szeregi zwolenników, obrońców oraz kibiców „Babilonu wielkiego”, czyli zorganizowanych i zwodniczych religii tego świata. A co za tym idzie, przede wszystkim wsparcie materialne i finansowe. Eufrat dosłownie znaczy: ‘dobra i obfitująca czy płodna rzeka’. To Bóg Wszechmogący i Pan Jezus Chrystus [Większy Cyrus] są tymi ‘królami ze wschodu słońca, którym zostanie przygotowana droga’, aby ostatecznie i na zawsze położyli kres religiom tego świata (Objawienie 15:1 do 16:21; Objawienie 17:1-6, 15 bpd; Jana 10:35).

       Po metaforycznie, ‘wylanej, złotej czaszy napełnionej siódmym i ostatnim ciosem [plagą] gniewu Bożego’, ‘dojdzie do tak wielkiego trzęsienia ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi — tak wielkie będzie to trzęsienie’. Po tym ‘wielkim trzęsieniu ziemi’ ‘Babilon wielki rozpadnie się, co świadczyć będzie o jego upadku i bliskiej klęsce, bowiem utraci on autorytet i straci na znaczeniu! Zrujnowany, ‘upadły Babilon wielki’ spotka gniew i sąd Boga, ‘gdyż aż do nieba dosięgną grzechy jego i wspomni Bóg na jego nieprawości, a następnie dotknie go nagły koniec! To „wielkie trzęsienie ziemi” łączy się z wypowiedzią apostoła Pawła, który z kolei cytuje proroctwo Aggeusza 2:6,7 (br) gdzie czytamy słowa Boga: „Już niedługo, a sprawię, że zadrżą niebiosa i ziemia oraz morza i ląd stały. Drżeć też będą z przerażeniem wszystkie narody. Zaczną wtedy napływać skarby od wszystkich ludów i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan [JHWH] Zastępów”. Ten metaforyczny wielki wstrząs spowoduje, że w końcu „zaczną napływać skarby [kosztowności] od wszystkich ludów”, którymi okaże się zbawiona i ocalona spektakularnie, międzynarodowa „wielka rzesza” niewolników Bożych (Objawienie 7:9-17; 16:17-21 bw; 18:2,5; Hebrajczyków 12:26; Mateusza 25:34-36).

       Zacznie się to dziać kiedy upłynie proroczy, wyznaczony okres „2300 wieczorów i poranków [1150 dni]„bezczeszczenia świątyni” (żywej – wierni Boga), zniesienia stałej, codziennej ofiarylub ‘ustawicznej’, ‘wiecznej’ czy ‘nieustannej’. Związana jest ona z chrześcijańską ‘świętą służbą’ pełnioną przed Bogiem przez „niewolników Boga”. Po tym czasie to „święte miejsce [świątynia] zostanie doprowadzone do właściwego stanu” (nwt-pl) czy „znowu wróci do swego prawa” (bw) lub zostaną ‘odnowione usługi święte’ (bg) [także oczyszczone, usprawiedliwione]. Pozbawienie Boga ‘codziennej ofiary’ składanej stale przez Jego niewolników jest wobec Niego bardzo poważnym przestępstwem, tzw. ‘przestępstwem [grzechem] spustoszenia’, a więc złem moralnym. W godzinie sądu Bożego to „święte miejsce” zostanie oczyszczone z zarzutów i moralnie usprawiedliwione. Będzie wymierzona sprawiedliwość, ponieważ zebrane dowody uzasadnią wykonanie wyroku Bożego, kary dla przestępców. Dlatego ten zły, religijno-polityczny świat spotka ostateczny koniec (Daniela 8:9-14 bw, nwt-pl, ubg, nbg-pl, wuj; 11:31; Objawienie 14:6-12; 18:2,5; koniecznie porównaj Rzymian 12:1; 1Piotra 2:5,9,10; Hebrajczyków 13:15,16).

       Jednak zanim to nastąpi dojdzie do wielkiego wydarzenia na globie ziemskim. Pan Jezus zapewnił: „I gdyby te dni [wielkiego ucisku] nie były skrócone, nie ocalałoby żadne ciało, jednak ze względu na wybranych dni te będą skrócone”. ‘Wielki ucisk będzie skrócony’, ale nie przez skrócenie wyznaczonego okresu „czas i czasy, i połowa czasu [3,5 roku]inaczej „1260 dni”. Tylko jak się wydaje, przez skrócenie dni permanentnej udręki i w ten sposób ograniczenie [gr. ‘koloboō’] skali wielkiego ucisku w tym wyznaczonym czasie, co umożliwi ‘ocalenie ciał wybranych’. Na ten czas ‘czterej aniołowie powstrzymają cztery wiatry [zniszczenia] ziemi’, aby można było ocalić wszystkich wybranych. Właśnie wtedy inni trzej aniołowie pokierują ostatnią, przewidzianą dla tego świata działalnością nazwaną bardzo wielkim ciosem’: „I spadły z nieba na ludzi ogromne centnarowe kawały gradu; a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi [ciosu] gradu, gdyż plaga [cios] ta była bardzo wielka”. Chodzi o nadzwyczaj twarde orędzieogłoszenie [obwieszczenie] radosnej Ewangelii Wiecznej wszystkim mieszkańcom ziemi’. Z punktu widzenia Boga działalność ta będzie niejako ‘w środku nieba’, dlatego wszyscy ludzie dostrzegą i usłyszą ogłaszane wtedy orędzie (Objawienie 6:17; 7:1-4,9,10; 12:6,13-17; 16:21 bw; Mateusza 24:14,21,22 bpd).

            ‘Radosna Ewangelia Wieczna’ i jej potrójne orędzie:

1) Zacznijcie bać się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina Jego sądu [gr. ‘krisis’], i pokłońcie się [Bogu][gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości Wszechmocnemu Władcy] (Objawienie 14:6,7 bpd; porównaj Dzieje 17:30,31; Mateusza 25:31-33).

Istotne! Najpierw Wszechmocny Bóg ogłosi swój sprawiedliwy i prawomocny wyrok, a następnie zasądzona kara lub nagroda zostanie bezzwłocznie wykonana!

— Gr. słowo krisis to dosł. wybór, oddzielenie, osąd, wyrok skazujący lub uniewinniający i występuje ono w Objawieniu 14:7; 16:7; 18:10; 19:2; jego pokrewne słowa to gr. krinō, co dosł. znaczy oddzielić, wybrać, osądzić, rozstrzygnąć, orzec i występuje ono w Objawieniu 6:10; 11:18; 16:5; 18:8,20; 19:2,11; 20:12,13 oraz gr.krima, które właściwie znaczy wyrok skazujący, kara, potępienie i występuje ono w Objawieniu 17:1; 18:20; 20:4.

2) Upadł, upadł wielki Babilon, który winem szaleństwa swojej rozpusty napoił wszystkie narody”! A są nim zorganizowane, zinstytucjonalizowane, uwodzące i zwodnicze religie tego świata. Utracą one dotychczasowy autorytet i zdecydowanie stracą na znaczeniu!!! Dlatego trzeba będzie wtedy koniecznie z nich wyjść, ponieważ zaraz potem nastąpi ich ostateczny kres!!! Dopuszczają się one bowiem bezczelnego bałwochwalstwa, „szaleństwa swojej rozpusty” – zdrady Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa, Ich apostołów i proroków. ‘Nie możemy mieć udziału w ich grzechach’, aby nie spadły na nas ‘ciosy gniewu Bożego’.

Ważne! „WIELKI BABILON, MATKA NIERZĄDU I WSZELKIEJ OBRZYDLIWOŚCI NA ŚWIECIE” — to rodzaj podstępnej niewoli religijnej wymuszanej w imię rzekomej lojalności wobec Boga. W chrześcijaństwie także w imię rzekomej lojalności wobec Chrystusa. To zorganizowana globalnie tyrania religijna, która w przemożny sposób uzależnia od bałwochwalstwa i jest dla Wszechmocnego Boga Ojca oraz Pana Jezusa ogłupiającą ‘obrzydliwością’. ‘Babilon’ w języku akadyjskim (chaldejskim) to dosłownie ‘brama boga’, lecz w języku hebrajskim nazywany jest ‘Babel’. Ta biblijna nazwa dosłownie znaczy ‘zamieszanie, pomieszanie, zamęt’. Więc tajemniczy „Babilon wielki” to Zamieszanie wielkie’ – wielki i globalny zamęt religijny, a nie ‘brama do Boga’! Biblijnie zwany on jest takżewielką nierządnicą, która siedzi nad wielu wodami [narody ziemi, tłumy], z którą królowie ziemi uprawiali nierząd i której winem nierządu upili się mieszkańcy ziemi. Stąd „Babilon wielki” to uwodzące i zwodnicze religie tego świata! (Objawienie 14:8; 17:1-6 psz; 19:1-3)

Ważne! Po swym upadku biblijny „Babilon wielki” – uwodzące i zwodzące religie tego świata, wraz ze swymi znaczącymi religiami chrześcijańskimi na czele, stanie się bardzo złym miejscem. Zbyt niebezpiecznym, aby można było w nim dalej uparcie przebywać! Okaże się on bowiem środowiskiem duchowo i moralnie nieczystym, toksycznym oraz destrukcyjnym — metaforycznym „siedliskiem demonów i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego [znienawidzonego]. Gdyż dla jego opętanych autorytatywną władzą przywódców religijnych dalej nic nie będzie tak ważne jak odurzanie umysłów poszczególnych ludzi i wszystkich narodów szaleńczym bałwochwalstwem wszelakiej maści, które wywołuje oczywisty gniew Boży. To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’!!! Dlatego nastąpi jego nagły i ostateczny koniec! (Objawienie 14:8; 17:4-6; 18:2-5,8,21,23 bw, nwt-pl; 19:1-3)

3) Trzeba zaprzestać żenującego bałwochwalstwa tego złego świata ‘bestii z morza’ i jej ‘obrazu’, czyli ‘bestii z otchłani’, jeśli nie chcemy, aby dopadł nas gniew Boży i upokarzająca, wieczna klęska.

Jednym słowem, bez sentymentów, trzeba będzie ostatecznie i koniecznie porzucić życie religijno-polityczne tego złego świata, znajdując swe ocalenie tylko u Boga Ojca i u Pana Jezusa Chrystusa!

Objawienie 7:10; 14:6-12 bpd; 17:2,4-6; 18:1-8,21,23,24 bw, bpd, nwt-pl; 19:1-3; 13:4,8,15-17; 15:2; 16:2; 19:20; 21:8; 22:15; Mateusza 4:10; 24:14; Marka 13:10; porównaj Dzieje 17:30,31; Mateusza 25:31-33).

       Niektórzy na to orędzie będą reagować przychylnie. Proroctwo Ezechiela 37:10,11 (bw,bp) zapowiada, że będzie to nawet rzesza bardzo wielka”, która za sprawą Boga ‘wyjdzie’ ze swoich metaforycznych „grobów”. Księga Ezechiela 37:12-14 (bp) zawiera Boskie zapewnienie: „Oto Ja [Bóg] otworzę wasze groby i wywiodę was z grobów waszych, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi Izraela [chrześcijańskiego]. Poznacie, że Ja jestem Jahwe, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z grobów waszych, ludu mój. Dam wam mojego ducha i ożyjecie. Osadzę was w waszej ziemi [Królestwa Bożego nowego nieba i nowej ziemi] i poznacie, że Ja, Jahwe, powiedziałem i wykonam – wyrocznia Jahwe [JHWH]. A więc ‘całemu domowi Izraela’, chrześcijańskiemu w szerokim zastosowaniu, ‘nie wyschną kości, nie przepadnie nadzieja, nie będą zgubieni’! Podobnie w Objawieniu 7:9,10 Słowo Boże mówi o wielkiej rzeszywielonarodowej, wielojęzycznej i niepoliczonej. ‘Ubrana w białe szaty’ tożsamości chrześcijańskiej będzie ‘donośnym głosem wołać, że zbawienie ich jest u Boga i u Baranka’ Jezusa. A ich Królem i Pasterzem już jest Większy Dawid [Umiłowany] Jezus, o którym Bóg mówi: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”! (Mateusza 17:5 bt; Ezechiela 37:21-28; Łukasza 1:33; porównaj Ezechiela 36:36)

                                   ‘Baranek Jezus ich zwycięży’

       Najpierw ‘godzina sądu Bożego’ dosięgnie „Babilon wielki” — zwodnicze i podstępne religie tego świata. Nastąpi jego zaskakujący i szokujący koniec, a dokonają tego ostatni władcy tego świata ze swoim ‘obrazem’, czyli ‘bestią wychodzącą z otchłani (nieaktywności). Jednak, aż do tej pory, władcy tego świata dla własnych korzyści i ze względu na prawa człowieka znoszą „nierządnicę”, „Babilon wielki” „siedzącą”, czyli ‘zajmującą miejsce’ na „bestii z otchłani”. To uciążliwe ‘noszenie’ [gr. ‘bastazō’ to ‘nosić, ponosić’, metaforycznie to ‘znosić’, lecz do czasu] wreszcie skończy się! W Księdze Objawienia 17:12-17 (br) czytamy prorocze słowa: „Dziesięć rogów zaś, które widziałeś, to dziesięciu królów [ostatnich]. Nie weszli oni jeszcze w posiadanie swojej władzy, lecz obejmą tę władzę jako królowie razem z Bestią [z otchłani], ale tylko na jedną godzinę. Wszyscy oni do jednego zmierzają, a całą swoją potęgę i władzę oddają do dyspozycji Bestii. I przystąpią do walki z Barankiem [Panem Jezusem], ale Baranek ich zwycięży, bo jest On Panem panów i Królem królów. Wspólnie z Nim triumfować będą powołani przez Niego i wybrani oraz wierni. A potem powiedział mi: Wody, które widziałeś z siedzącą nad nimi Nierządnicą [Babilon wielki] to ludy, rzesze, narody i języki. Dziesięć rogów zaś, które widziałeś, i Bestia [z otchłani] – to ci, co będą nienawidzić Nierządnicy [Babilon wielki] i sprawią, że zostanie zbezczeszczona i odarta ze wszelkich szat; będą pożerać jej ciało, a potem spalą ją ogniem [wieczne zniszczenie], gdyż sam Bóg natchnął ich myślą, by wykonali Boże zamiary i w ten sposób wypełnili plan przekazania swej królewskiej władzy Bestii, aż do urzeczywistnienia się Bożego Słowa”. Te szokujące wydarzenia już dawno zapowiadało nie tylko proroctwo Daniela 7:21,22,25-27; 8:25 bt (ostateczne działania biblijnego ‘małego rogu’, „króla południa”); 11:44,45 bw (ostateczne działania biblijnego „króla północy”) (Objawienie 17:1-11).

       Jak zauważyliśmy ostatni władcy tego świata wraz z ‘bestią wychodzącą z otchłani’ nie tylko usuną „Babilon wielki”, ale także przystąpią do walki z Barankiem”, czyli z Panem Jezusem. W jaki sposób? Nie oszczędzą ‘nierządnego Babilonu wielkiego’, dlaczego mieliby pozostawić w spokoju tych, którzy są przez Pana Jezusa ‘powołani, wybrani oraz wierni’. W gruncie rzeczy ich największym wrogiem jest „władca tego świata”, czyli „wielki Smok, Wąż Starodawny, nazywany diabłem i szatanem, zwodzący całą zamieszkałą ziemię” (Jana 12:31; 14:30; 16:11; Objawienie 12:9,17 bp). Dlatego będzie on tak manewrował ostatnimi władcami tego świata, aby sprowokować ich niecny atak na tych, którzy należą do Pana Jezusa, bo są ‘wpisani w Zwój Życia Baranka zabitego od założenia świata’. Działania szatana opisano sugestywnie w Księdze Ezechiela 38:1-23 (bw, bp). Poniżonego szatana nazwano tam ‘Gogiem z krainy Magog’. Bóg metaforycznie ‘wkłada w szczęki Goga haki’ i prowadzi go do walki, a wraz z nim jego ‘liczne wojska’, dla których ‘jest on wodzem’. Zajmujący się ostatecznym świadczeniem „niewolnicy Boży” wydadzą się „Gogowi” bezbronnym narodem ‘zebranym spośród ludów, który mieszka w środku ziemi’. Będą oni nie tylko ośrodkiem zainteresowania całej ziemi, ale przede wszystkim „środkiem” problemów „Goga”. Będą jedynymi, którzy porzucili ‘nierządny Babilon wielki’ i będą odmawiać wielbienia czy adorowania „bestii z morza” i jej „obrazu” [wizerunku]. W rezultacie ‘wytrwałość niewolników Bożych, trzymanie się przykazań Bożych i wiary w Jezusa’ ściągnie wrogość „Goga”. Zbierze więc swą „bestię z morza” z jej „dziesięcioma rogami [wszystkimi, ostatnimi władcami] oraz ‘bestię z otchłani [obraz]i przystąpi do walki. Jednakże los „niewolników Bożych” jest diametralnie różny od „Babilonu wielkiego”, ponieważ będą oni przejawiać postawę Etiopczyka Ebedmelecha, który ryzykując życiem uratował Jeremiasza. Bóg zapewnił go: „Ciebie jednak wybawię w owym dniu — głosi Jahwe [JHWH] — i nie będziesz wydany w ręce ludzi, których się obawiasz [Babilończycy]. Zaprawdę, ocalę cię i nie zginiesz od miecza i uratujesz swe życie, boś we mnie położył nadzieję — głosi Jahwe”. Ostatecznie „Baranek ich zwycięży, bo jest On Panem panów i Królem królów. Wspólnie z Nim triumfować będą powołani przez Niego i wybrani oraz wierniBędą oni ‘szczęśliwymi, bo wezwanymi na ucztę weselną Baranka [Jezusa]! A to są prawdziwe słowa Boże’ (Objawienie 12:11,17; 19:7-10 bp; 20:4; 13:1-8 bpd; 11:7; 17:3,7,8,11,12-14; Jeremiasza 39:17,18 bp).

       Spektakularne zwycięstwo Pana Jezusa dopełni się we wstrząsającym Armagedonie opisanym w Księdze Objawienia 14:14-20 i 19:11-21, a także w Ezechiela 38:18-23 (bt) gdzie czytamy: „Ale w dniu, w którym przybędzie Gog do kraju Izraela [chrześcijańskiego] – wyrocznia Pana Boga [JHWH] – gniew we Mnie zapłonie. I w uniesieniu, w ogniu mego gniewu, mówię to: Zaiste, w owym dniu przyjdzie wielkie trzęsienie ziemi na kraj Izraela. Przede Mną będą drżały ryby morskie i ptaki podniebne, dzikie zwierzęta i wszystko, co pełza po ziemi, i wszyscy ludzie, którzy są na ziemi. Góry się rozpękną, skały się zapadną i wszystkie mury runą na ziemię. I powołam przeciwko niemu wszelki strach – wyrocznia Pana Boga [JHWH] miecz każdego zwróci się przeciwko bratu. I wymierzę im karę przez zarazę i krew, i ulewę, i grad [jakby] kamieni. Ogień i siarkę ześlę jak deszcz na niego i na jego wojsko, i na rozliczne ludy, które są z nim. Tak okażę się wielkim i świętym, tak ukażę się oczom wielu narodów, wtedy poznają, że Ja jestem Pan [JHWH]”.

Uwaga! Proroctwo Ezechiela 39:1-22 wyraźnie dotyczy okresu zaraz po „tysiącu lat” panowania Chrystusa, kiedy to „Gog”, czyli szatan diabeł przestanie istnieć, ponieważ spotka go ostateczna klęska i wieczny niebyt  (porównaj Ezechiela 39:11 z Objawieniem 20:7-10).

       Kiedy skończy się „wielki dzień Ich [Boga i Jezusa] gniewu”, szokujące i krwawe „żniwo ziemi”, czyli Boży Armagedon, wokół tronu Bożego na symbolicznych ‘24 tronach zasiądzie 24 starszych w białych szatach i w złotych koronach na głowach’. W poczet tej niebiańskiej, określonej, symbolicznej grupy, włączone zostanie ocalone i zbawione, ale też określone i symboliczne ‘144 tys. niewolników Bożych’. „Któż się może uratować” jeszcze? Najliczniejsza będzie niepoliczona, wielka rzesza ocalonych i zbawionych na ziemi. Wszyscy oni na zawsze doznają uwolnienia nie tylko od tego złego, okrutnego świata i jego zwodniczych religii, ale wyjdą z jakże przytłaczającej niewoli grzechu i śmierci. „Wielka rzesza” to ci, ‘którzy przyjdą z wielkiego ucisku, bo wypiorą swoje szaty, i wybielą je we krwi Baranka. Dlatego znajdą się przed tronem Boga, aby we dnie i noce służyć Mu w Jego świątyni’, którą to ‘świątynią będzie Bóg i Jezus’. Będzie ona pełnić Bogu „świętą służbę” jako Jego ‘wielka rzesza niewolników’ wraz z tymi, którzy zmartwychwstaną. „I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie”. W proroctwie Daniela czytamy: Jego królowanie i władzę oraz wszystkie królestwa pod całym niebem otrzyma lud świętych Najwyższego. Królowanie Najwyższego jest wieczne. Wszystkie potęgi będą Go czciły i będą Mu posłuszne”  (Jana 14:1-3; Objawienie 4:4,10; 6:9-17 psz; 7:1-4,9-17; 11:18; 14:1-5,14-20; 19:11-21 bpd; 21:1-5,22 bug; 22:1-5; 20:4-6,13,14; 1Tesaloniczan 4:15-17; Dzieje 24:15; Mateusza 24:30,31; 25:31-46; Daniela 7:27 pau; nwt-pl zniekształca; odnośnie ‘królowania’ porównaj Rzymian 5:17).

Ja, Jahwe, powiedziałem i wykonam”!

„Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”!

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO !!!

— Czytaj koniecznie KAŻDY OSOBIŚCIE! – Co to znaczy „całym swym umysłem”?

Uwaga! Upadek i kres religii tego świata jako „Babilonu wielkiego” jest szeroko omówiony w temacie: ‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 26.

Uwaga! Szerokie omówienie proroctwa z Ks. Objawienia 9:12-21 dotyczącego ‘drugiego biada’, a spełnianego przez Świadków Jehowy (skrót ŚJ.), znajduje się w temacie:Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 16.

Uwaga! O budzeniu się nielicznych, nie tylko ŚJ. czytaj w temacie: „Przebudź się” — oto „biada, biada, biada”!!!

Uwaga! Boskie „gromy” powodują przebudzenie niektórych: Od zwiedzenia do przebudzenia i ocalenia!

Czytaj pokrewne tematy:

— „Musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa!”

— „Co znaczy proroczy ‘posąg-olbrzym’?”

Wstrząsający ‘dzień Ich gniewu’! Dlaczego?

„Zwycięzca, który zwycięży świat”!

— „‘Wyraźne objawienie się Boga’ — kiedy?”

„Koniec chrześcijaństwa tego świata!”

— „Boskie ciosy zdemolują świat?!”

„Ostatnie dni tego świata?!”

„‘Był i Jest’, „i Który Przychodzi”?”

— „Wprowadzenie do proroctwa biada, biada, biada”

— „Proroctwo osobliwe — pierwsze i drugie biada!”

— „Znaki końca tego świata — trzecie biada!!!”

— „Dokąd zmierza chrześcijaństwo tego świata?”

„Pana Jezusa znak obecności i końca świata!!!”

— „Niewolnicy Pana Jezusa a Jego znak obecności!!!”

„‘Dojdzie do swego kresu’ — kiedy?”

— „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???”

„To już ‘wyznaczony czas końca’?!”

— „Oto wszystko nowym czynię!!!”

— „Słowa te są pewne i prawdziwe!!!”

— „Szokujące proroctw Boga!

„Dzień apokalipsy!”

Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys