KONIEC CHRZEŚCIJAŃSTWA TEGO ŚWIATA!

   #Wraz z Bogiem Ojcem Pan Jezus przyjdzie w chwili, kiedy się nie spodziewacie#

Aktualizowany: 17.01.2018

Dział tematyczny: Bezwzględne proroctwakoniec tego świata! Jak się dokona?

Zbezcześciłeś moje [JHWH] sanktuarium wszystkimi swymi ohydami i wszystkimi swoimi obrzydliwościami. Ja także nie okażę miłosierdzia [litości]”. Upadł, upadł Wielki Babilon”!Wyjdźcie z niego, ludu mój” — Ezechiela 5:11 bp; Objawienie 18:2-4 bw.

Treść: Najpierw utrata autorytetu i strata na znaczeniu religii chrześcijaństwa tego świata! Następnie koniec ich niewoli religijnej! Zwiedzeni … lecz w końcu przebudzeni i … ocaleni!? Ostatecznie koniec chrześcijaństwa tego świata! 

Ważne! W ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to przede wszystkim zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis z tym złym światem, zorganizowane religijnie i politycznie, często zinstytucjonalizowane odstępstwo zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki.

               Chrześcijaństwo tego świata a trzy „biada”!

       PROROCTWO z Apokalipsy wyraźnie spełnia się! Chrześcijaństwu tego świata dokuczyło już „pierwsze biada” – prorocza „szarańcza” russell’owskich Badaczy Pisma Świętego. Dotknęło także budzące strach „drugie biada” prorocze „wojska konnicy” ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. To ‘wojsko Jehowy’ szczególnie groźnymi ‘ciosami’ głoszonego orędzia wykonało swą proroczą misję ‘zabijania trzeciej części ludzi’ i ‘wyrządzania szkody’. Szaleńcza ‘organizacja Jehowyogłosiła już nagłą zagładę najpierw religii chrześcijaństwa tego świata skażonego „wszystkimi swymi ohydami i wszystkimi swoimi obrzydliwościami”. Jedni i drudzy skutecznie kruszyli jego autorytet, zwłaszcza religijny, obnażając kłamstwa, wielkie bałwochwalstwo, ogrom grzechów, obłudę, postępujący upadek duchowo-moralny. Z drugiej strony ich chrześcijański rewizjonizm nadal ‘wyrządza szkodę’ tej ‘trzeciej części ludzi’, najbardziej zainteresowanym nim osobom. Cały ten ruch religijny był i jest częścią chrześcijaństwa tego świata, zwłaszcza jego zorganizowanych i zinstytucjonalizowanych religii. One z kolei są znaczącą i wpływową częścią większego, ‘nierządnego Babilonu wielkiego’, czyli uwodzących i zwodniczych religii tego świata!!! (Objawienie 9:1-21; 17:1-5,15-18; Ezechiela 8:3,5)

       Dzisiaj coraz wyraźniej widać i słychać jak wszystkie religie tego świata dotykają kolejne i dotkliwe nieszczęścia. Wszystkie je, choć nie tylko, w końcu dosięgnie prorocze, szczególne „trzecie biada” i jego Boskie ‘ostatnie ciosy [plagi, klęski], które doprowadzą ich najpierw do wielkiego upadku duchowo-moralnego. Nastąpi bowiem utrata ich dotychczasowego autorytetu i zdecydowana strata na znaczeniu, także religii chrześcijaństwa tego świata!!! Tak mówi nieomylne proroctwo: Upadł, upadł wielki Babilon [hebr. ‘Babel’ to dosł. ‘zamieszanie, pomieszanie, zamęt’ lub po polsku bajzel], który winem szaleństwa swojej rozpusty napoił wszystkie narody”. Zaraz też potem dotknie ostateczny i szokujący kres tych religii! Następnie cały świat ludzki, a więc wszystkie narody tego świata wraz z narodami chrześcijaństwa tego świata znajdą się przed Wszechmocnym Bogiem Ojcem i Panem Jezusem Chrystusem w sytuacji zwanej biblijnie Armagedonem. Chodzi tu o „wielki dzień Ich gniewu, i kto zdoła przetrwać? oraz o „wojnę w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy [Wszechmocnego]” (Objawienie 6:17 pau; 11:14-18; 14:6-20 bpd; 15:1 do 16:21 bp; 17:1-5,15-18; 18:1-8,21,23,24 bpd; 19:1-3,11-21). Korzystamy z przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] także z przekładu interlinearnego.

       W świetle proroctw biblijnych nie ulega wątpliwości, że wielkie, szerokie chrześcijaństwo i to nie tylko w sferze religijnej, w końcu bardzo upadnie duchowo i moralnie. Będąc z tego świata zdecydowanie jest skażone wielkim kompromisem z tym złym światem. Fascynacja zwodzącymi liderami omotało je dogmatami, kłamstwami, obłudą i różnorodnym, rażącym bałwochwalstwem. A przede wszystkim zostało ono zbrukane ogromem popełnionych grzechów, szokujących zbrodni i morzem przelanej krwi. Źródłem których była i tym bardziej dzisiaj jest obrzydliwa chciwość, niezrozumiała zachłanność i szaleństwo korupcji. Religijno-polityczne chrześcijaństwo tego świata dalej uparcie podąża tą drogą, choć zdołało wysublimować się pokazując ludzką twarz. Już w starożytności mieszkańcy Jerozolimy i podległej jej ziemi izraelskiej dopuszczali się takich lub bardzo podobnych, ‘wszystkich swych ohyd i wszystkich swoich obrzydliwości’ przed swoim Bogiem, któremu wcześniej uroczyście ślubowali swe całkowite oddanie. Czy Bóg JHWH miał zamiar w nieskończoność znosić ich moralnie obrzydliwe czyny, zbrodnie i odrażające bałwochwalstwo? Nie! Dlatego osobiście powołał nie tylko Ezechiela na proroka. Dawne wydarzenia historyczne są nauką, między innymi tak mówi apostoł Paweł: „wszystko to przydarzyło się im [Izraelitom] jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów”. W związku z tym proroctwo Ezechiela można i trzeba odnieść do dzisiejszego szeroko rozumianego chrześcijaństwa. Jest to zorganizowane religijnie i politycznie chrześcijaństwa tego świata, które cały czas twierdzi, że służy Bogu Ojcu i Panu Jezusowi Chrystusowi, ale jakże się sprzeniewierzyło.

Rozważ Słowo Boże: Ezechiela 5:11 bp; 2Mojżeszowa 19:5-8; 24:3-8; Łukasza 4:3-8; 22:20; Jana 12:31; 14:39; 16:11; 1Koryntian 10:11 bt; 2Koryntian 4:4; Efezjan 2:2; 1Jana 5:19; Rzymian 2:28,29; Objawienie 12:9.

                                           Dawne wydarzenia nauką

       Wizja z pierwszego rozdziału Księgi Ezechiela, którą prorok otrzymał od Boga ma uświadomić wszystkim, że nic nie uchodzi Jego uwagi. Nic przed Wszechmocnym, Świętym i Prawym nie ukryje się, wszystko doskonale jest widoczne. Swą absolutną władzę wspiera On na potężnych swych duchowych stworzeniach, „cherubach” gotowych błyskawicznie działać. Bardzo podobne wizje ‘chwały Boga’ miał także prorok Daniel i apostoł Jan.

Rozważ Słowo Boże: Ezechiela 1:1-28; 10:1-20; Apokalipsa 4:6-9; 5:1-12; Psalm 104:1-4; Daniela 7:1-10.

       Oto określone zadanie powołanego przez Boga na proroka Ezechiela i jego prorocza wizja ‘zwoju’: „‘Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwiali [sprzeniewierzyli]. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko Mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych [zuchwałych] twarzach i zatwardziałych [nieczułych] sercach; posyłam cię do nich, abyś im powiedział: Tak mówi Jahwe [JHWH] Pan. A oni czy usłuchają, czy nie – są bowiem ludem opornym [przekornym] – przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. A ty, synu człowieczy, nie bój się ich ani się nie lękaj ich słów, nawet gdyby wokół ciebie były osty i ciernie i gdybyś się znalazł wśród skorpionów. Nie obawiaj się ich słów ani się nie lękaj ich twarzy, bo to lud oporny. Przekażesz im moje słowa: czy usłuchają, czy też je pominą, bo przecież są buntownikami. Ty więc, synu człowieczy, słuchaj tego, co ci powiem. Nie opieraj się, jak ten lud zbuntowany. Otwórz usta swoje i zjedz, co ci podam’”.

       „Popatrzyłem, a oto wyciągnięta była w moim kierunku ręka, w której był zwój księgi. Rozwinęła go przede mną; był zapisany z jednej i drugiej strony, a opisane w nim były narzekania, wzdychania i biadania. A On rzekł do mnie: ‘Synu człowieczy, zjedz to, co jest przed tobą postawione. Zjedz ten zwój i idź przemawiać do Izraelitów’. Otworzyłem więc usta, a On dał mi zjeść ów zwój, mówiąc do mnie: ‘Synu człowieczy, nakarm się i napełnij wnętrzności swoje tym zwojem, który ci podałem’. Zjadłem go, a w ustach moich był słodki jak miód. A duch podniósł mnie i zabrał. I poszedłem zgorzkniały, z podnieceniem w duszy, a mocna ręka Jahwe spoczywała nade mną” (Ezechiela 2:3-10 bt; 3:1-3,14 bt; bardzo podobną czy nawet wręcz identyczną proroczą wizję ze ‘zwojem księgi’ miał apostoł Jan, o której czytamy w Apokalipsie/Objawieniu 10:8-11).

       Odpowiednikiem ‘ludu opornego, przekornego’ czy ‘ludu buntowniczego’ jest chrześcijaństwo tego świata, które twierdzi, że jest chrześcijańskim „Izraelem Bożym” w myśl słów apostoła Pawła z Listu do Galatów 6:15,16 (także Rzymian 2:28,29). Jednakże chrześcijaństwo to dopuszcza się zdrady Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa, Ich apostołów i proroków oraz zdrady i sprzeniewierzenia Słowa Bożego nauki Pisma Świętego. To zwłaszcza religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane jest z ‘prostytucją’! Religie chrześcijaństwa tego świata to przeróżne formacje ze swymi strukturami władzy religijnej. Chociaż bardzo skłócone, są jakże wpływową i znaczącą częścią „Babilonu wielkiego” [hebr. ‘Babel’ = ‘zamieszanie’]  częścią wielkiego i globalnego zamętu religijnego, czyli uwodzących i zwodniczych religii tego świata (2Mojżeszowa 20:2-5; Ezechiela 16:1-41; 22:27,28; 23:35,(1-49) bt; 5:11 bp; Efezjan 2:20; Jakuba 4:4; Objawienie 14:8 bpd, bp; 18:2,3).

       O religijnie zorganizowanym i zinstytucjonalizowanym „Babilonie wielkim” czytamy w Biblii prorocze słowa anioła ujawnione apostołowi Janowi: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu [inaczej ‘bestia z otchłani’], pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów. A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo” (Objawienie 17:1-6).

       „I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. A dziesięć rogów [ostatni władcy tego świata], które widziałeś, i zwierzę [‘bestia z otchłani]’, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, wypełnią się wyroki Boże. A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto [zorganizowane i zinstytucjonalizowane religie], które panuje nad królami ziemi”  (Objawienie 17:15-18).

       Tak jak starożytna Jerozolima i podległy jej lud izraelski, chrześcijaństwo tego świata jest splamione ogromem przelanej krwi niewinnej, aż do zbrodni ludobójstwa włącznie. Ponadto zbrukane jest ogromną skalą bałwochwalstwa i wielkimi grzechami, w tym obrzydliwą pedofilią i homoseksualizmem. I to przede wszystkim wśród przywódców i liderów religijnych, duchownych, a więc skażonewszystkimi swymi ohydami i wszystkimi swoimi obrzydliwościami”. Jeżeli Bóg pociągnął do odpowiedzialności dawną Jerozolimę i jej lud, to czy nie postąpi obecnie tak samo z chrześcijaństwem tego świata? Jak najbardziej stanie się tak, jak czytaliśmy o tym wyżej! (Ezechiela 5:11 bp; Objawienie 18:1-3,23,24 bpd, bp; 19:2; porównaj Rzymian 1:18-32)

       „Złamię wam podporę chleba” — czas wolności religijnej!

       Słowa Boga skierowane do ‘zbuntowanego ludu’ izraelskiego można i trzeba odnieść dzisiaj do sprzeniewierzonego, religijno-politycznego chrześcijaństwa tego świata usadowionego w tym złym świecie: „Dlatego – na moje życie – wyrocznia Jahwe Pana: Oświadczam, ponieważ świątynię [sanktuarium] moją splugawiłaś [Jerozolima] wszystkimi twoimi ohydami i wszystkimi twymi obrzydliwościami, Ja także odrzucę bez oglądania się na litość i Ja także nie będę oszczędzał. (…) Potem poznają, że Ja, Jahwe, przemówiłem w mojej zapalczywości, gdy dałem upust mojemu gniewowi na nich. Zrobię z ciebie pustynię i pośmiewisko narodów, które cię otaczają, na oczach wszystkich przechodniów. Staniesz się przedmiotem pośmiewiska i szyderstwa, ostrzeżeniem i postrachem dla narodów, które cię otaczają, gdy wykonam na tobie wszystkie sądy w gniewie i zapalczywości, i srogiej zemście. Ja, Jahwe, powiedziałem. Gdy wyślę przeciwko wam strzały głodu jako niszczycielki, które mają za cel zagładę, gdy je wyślę dla waszej zagłady; pomnożę między wami głód i złamię wam podporę chleba. Ześlę na was głód i dzikie zwierzęta, które cię osierocą; i mór, i śmierć gwałtowna przyjdzie na ciebie, i miecz sprowadzę na ciebie. Ja, Jahwe, powiedziałem” (Ezechiela 5:11,13-17 bt).

       Chrześcijaństwo tego świata tkwi mocno w tym złym świecie ludzkim i jest bardzo ‘splugawione wszystkimi swoimi ohydami i wszystkimi swymi obrzydliwościami’. Dlatego Bóg je ‘odrzuci bez oglądania się na litość’. W końcu upadłe chrześcijaństwo tego świata, tak jak starożytną Jerozolimę w roku 587 p.n.e., spotka tragiczny koniec. Przede wszystkim najpierw przywódcom religijnym i duchownym chrześcijaństwa zostaniezłamana podpora chleba’. ‘Wyschną’ bowiem, czyli gwałtownie stopnieją szeregi jego zwolenników i obrońców, a co za tym idzie przede wszystkim ‘wyschnie’ poparcie finansowe, materialne, a to bardzo zaboli. Zdecydowanie i radykalnie pogorszy się egzystencja kościołów, instytucji czy organizacji religijnych chrześcijaństwa. Dojdzie w końcu do duchowo-moralnego upadu tych religii. Wtedy też nastąpi uwolnienie od ich wielowiekowego jarzma i niewoli religijnej. Skażone i zbrukane odstępstwem religie chrześcijaństwa tego świata wraz z jego różnymi denominacjami, formacjami są wpływową częścią ‘nierządnego’ „Babilonu wielkiego”. A chodzi o uwodzące i zwodnicze religie tego świata. Dlatego proroctwa o nim dotyczą ich wszystkich (Objawienie 16:12 bp; 17:1-6; 18:1-5 bw; 19:1-3,11-21).

Ważne! „WIELKI BABILON, MATKA NIERZĄDU I WSZELKIEJ OBRZYDLIWOŚCI NA ŚWIECIE” — to rodzaj podstępnej niewoli religijnej wymuszanej w imię rzekomej lojalności wobec Boga. W chrześcijaństwie także w imię rzekomej lojalności wobec Chrystusa. To zorganizowana globalnie tyrania religijna, która w przemożny sposób uzależnia od bałwochwalstwa i jest dla Wszechmocnego Boga Ojca oraz Pana Jezusa ogłupiającą ‘obrzydliwością’. ‘Babilon’ w języku akadyjskim (chaldejskim) to dosłownie ‘brama boga’, lecz w języku hebrajskim nazywany jest ‘Babel’. Ta biblijna nazwa dosłownie znaczy ‘zamieszanie, pomieszanie, zamęt’. Więc tajemniczy „Babilon wielki” to Zamieszanie wielkie’ – wielki i globalny zamęt religijny, a nie ‘brama do Boga’! Biblijnie zwany on jest takżewielką nierządnicą, która siedzi nad wielu wodami [narody ziemi, tłumy], z którą królowie ziemi uprawiali nierząd i której winem nierządu upili się mieszkańcy ziemi. Stąd „Babilon wielki” to uwodzące i zwodnicze religie tego świata! (Objawienie 14:8; 17:1-6 psz; 19:1-3)

Ważne! Po swym upadku biblijny „Babilon wielki” – uwodzące i zwodzące religie tego świata, wraz ze swymi znaczącymi religiami chrześcijańskimi na czele, stanie się bardzo złym miejscem. Zbyt niebezpiecznym, aby można było w nim dalej uparcie przebywać! Okaże się on bowiem środowiskiem duchowo i moralnie nieczystym, toksycznym oraz destrukcyjnym — metaforycznym „siedliskiem demonów i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego [znienawidzonego]. Gdyż dla jego opętanych autorytatywną władzą przywódców religijnych dalej nic nie będzie tak ważne jak odurzanie umysłów poszczególnych ludzi i wszystkich narodów szaleńczym bałwochwalstwem wszelakiej maści, które wywołuje oczywisty gniew Boży. To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’!!! Dlatego nastąpi jego nagły kres! (Objawienie 14:8; 17:4-6; 18:2,3,8,21,23 bw, nwt-pl; 19:1-3)

       Ostatecznie wszystkie narody tego świata wraz z narodami chrześcijaństwa tego świata mocno usadowionymi w tym złym świecie, spotka polityczny i każdy inny kres, całkowity, totalny koniec. Pod wpływem władców ‘całej zamieszkanej ziemi zostaną zgromadzeni na wojnę w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy’, w sytuacji światowej określonej biblijnie mianem Armagedonu [Har-Magedonu], gdzie nastąpi ich ostateczny koniec (Objawienie 16:14-16 bp; 19:11-21).

Rozważ Słowo Boże: Księga Ezechiela dalsze rozdziały 6 do 8 znajdując analogie do zwodniczego chrześcijaństwa tego świata.

       Zorganizowane i zinstytucjonalizowane religie chrześcijaństwa tego świata są więc nieodwołalnie objęte proroczym nawoływaniem z nieba, którą usłyszał apostoł Jan: Wyjdźcie z niego, mój ludu, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i abyście nie otrzymali z jego klęsk, gdyż jego grzechy nałożyły się (na siebie) aż (dosięgły) nieba i Bóg wspomniał na jego niesprawiedliwe (czyny) [zbrodnie]. Oddajcie mu tak, jak on oddawał, i podwójcie odpłatę według jego uczynków — w kielichu, w którym mieszał, zmieszajcie mu podwójnie. Ile się sam wychwalał i rozkoszował przepychem, tyle zadajcie mu udręki i bólu, gdyż mówi w swoim sercu: Siedzę jak królowa, nie jestem wdową, bólu na pewno nie zobaczę. Dlatego w jednym dniu nadejdą jego klęski, śmierć, ból oraz głód, i spłonie w ogniu; bo potężny jest Pan, Bóg, który go osądził. I zapłaczą nad nim, i uderzą się w pierś królowie ziemi, którzy uprawiali z nim nierząd i rozkoszowali się przepychem, gdy ujrzą dym jego pożaru. Stojąc z dala, ze strachu przed jego męką, powiedzą: Biada, biada (ci), miasto wielkie, Babilonie, miasto potężne, gdyż w jednej godzinie przyszedł twój sąd [osąd, wyrok](Objawienie 18:4-10; porównaj 2Koryntian 6:16-18).

       „Rozwesel się nad nim, niebo i święci, apostołowie i prorocy, gdyż Bóg rozstrzygnął na jego szkodę wasz pozew przeciw niemu. A jeden potężny anioł podniósł kamień, wielki jak młyński, i wrzucił do morza, mówiąc: W ten sposób, z rozmachem, zostanie rzucone wielkie miasto Babilon, i już wcale go nie znajdą. (…) gdyż twoimi czarami zostały zwiedzione [omamione, otumanione] wszystkie narody. W nim też znaleziono krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi” (Objawienie 18:20-24 bpd).

       Wraz z całym „Babilonem wielkim” dokona się szybki koniec zbrukanych wielkimi grzechami religii chrześcijaństwa tego świata! Nastąpi radość w ‘niebie, świętych, apostołów i proroków’ z powodu wielkiej ulgi wynikającej z wielkiego wyzwolenia z jego niewoli i tyranii religijnej na zawsze (Objawienie 19:1-3,5,6).

           „Wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami”

       Prorok Ezechiel przed zburzeniem świątyni jerozolimskiej w roku 587 p.n.e. miał ważną wizję. Widział on proroczą i symboliczną działalność siedmiu Bożych aniołów. Oto „sześciu mężów”, a „każdy zaś miał w ręce broń do rozbijania, a był tam wśród nich jeden mąż, odziany w lnianą szatę, z kałamarzem sekretarskim przy biodrach”. Temu Jahwe Bóg rozkazał: „Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy, i zrób znak na czołach mężów, którzy wzdychają i jęczą [boleją] nad wszystkimi obrzydliwościami popełnianymi pośród niego”. „Sześciu mężom” rozkazał: „Przejdźcie za nim przez miasto i uśmiercajcie. Niech wasze oko się nie użali i nie okazujcie współczucia. Starca, młodzieńca i dziewicę oraz małe dziecko i niewiasty macie pozabijać – aż do wytracenia. Ale do nikogo, na kim jest znak, nie podchodźcie [nie dotykajcie]”. „A rozpocznijcie od mojej świątyni! I rozpoczęli od starszych mężów, którzy byli przed przybytkiem [wewnątrz]” (Ezechiela 9:1-11 nwt-pl, bw, Biblia Mesjańska; porównaj koniecznie Daniela 10:5,6; 12:6,7).

       Współczesną „Jerozolimą” i jej ludem, w której ‘popełniane są wielkie obrzydliwości’ jest zorganizowane, odstępcze i szeroko rozumiane chrześcijaństwo tego świata. A pośród niego znajdują się nieliczni ludzie, „którzy wzdychają i jęczą [boleją] nad wszystkimi obrzydliwościami popełnianymi pośród niego”. To oni w końcu uznani za prawych otrzymają symboliczny i zbawczy ‘znak na czole’ ocalenia w Armagedonie od anioła, ‘męża, odzianego w lnianą szatę’. Ten „znak” będzie dobrze widoczny dla ‘sześciu mężów zabijających’ (bw), czyli anielskich sił egzekucyjnych Pana Jezusa ‘w wojnie w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy’. Jednak okażą się oni ‘jakże nielicznymi’, ocalonymi i zbawionymi, o których stanowczo mówi Pan Jezus: „Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby, i liczni są ci, którzy tędy wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, i jakże nieliczni są ci, którzy ją znajdują”! (Ezechiela 8:6-9; 9:1-11 nwt-pl, bw, Biblia Mesjańska, porównaj koniecznie Daniela 10:5,6; 12:6,7; Mateusza 7:13,14 pau; 25:31-46; Objawienie 3:4,5; 14:6-20; 16:14,16 bp, bw; 19:11-21)

                   ‘Stawianie swoich drzwi obok Bożych drzwi’

       Żadna zbrukana, zwodnicza, chrześcijańska instytucja, zwłaszcza religijna, ze swymi liderami nie ostoi się, ponieważ one ‘zbezczeszczają Świętego Boga’ „wszystkimi swoimi ohydami i wszystkimi swymi obrzydliwościami. Jeszcze bezwstydnie, usilnie i za wszelką cenę liderzy ci wraz ze swymi organizacjami ‘religii prawdziwej’, uzurpują sobie być niezbędnymi dla ludzi boskimi pośrednikami. Niejako stoją ‘obok Boga’, także obok czy na miejscu Pana Jezusa Chrystusa, Pomazańca Tego Boga i uparcie odwracają od Niego czy od Nich uwagę, a kierują na siebie i swe ‘organizacje Boże’/quasi-Boże! Mącą i ‘znieważają’ Boga, ponieważ kradną ‘Jemu należny hołd [akt uległości] i tylko dla Niego pełnioną świętą służbę’. Te chrześcijańskie instytucje czy organizacje z wyniosłymi wodzami okradają także ludzi z ‘oddawania hołdu Bogu w duchu i w prawdzie, a takich ludzi On szuka’. Spędzają ludzi do swych ‘świątyń, w których Najwyższy nie mieszka’, wypełnionych za to treścią uwodzącego i ogłupiającego bałwochwalstwa (Ezechiela 5:11; 43:8 pau; 2Mojżeszowa 20:3 bw; 1Jana 5:21; Mateusza 4:10; 22:37; Łukasza 4:8; Rzymian 12:1,2; Jana 4:23,24; 5:22,23,44; Dzieje 5:29; 7:48-51; 17:30,31; 1Koryntian 10:14; Objawienie 9:20,21; 19:10; 21:8; 22:8,9,15; koniecznie porównaj 2Koryntian 6:16-18).

       Dlatego za czasów proroka Ezechiela Jerozolimę i jej lud spotkało w końcu za to wyniszczenie. Czytamy Słowa Boże: „Kładli oni swój próg obok mojego progu, stawiali swoje drzwi obok moich drzwi i sąsiadowali ze Mną tylko przez ścianę. Znieważali moje święte imię swoimi obrzydliwościami. Dlatego wyniszczyłem ich w moim gniewie”. Bóg wręcz surowo zabraniał i dalej zabrania: „Nie będziesz miał innych bogów obok mnie”. Nasz Zbawiciel wyraźnie określił obecne „drzwi” i obecną „drogę” do Boga Ojca: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec. Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie”. „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak TYLKO przeze Mnie. Należy więc te obecne chrześcijańskie instytucje i organizacje religijne, nazywające się ‘prawdziwymi religiami’, koniecznie odrzucić czy porzucić. Są one ‘atrakcyjnymi’, lecz tylko uwodzącymi ich drzwiami’, przez przywódców religijnych otworzonymi obok „drzwi” Bożych. I przestronną, wygodną ich drogą/quasi-„drogą”, a więc tylko zwodniczą, otwartą obok „drogi” Boga. To ogromna przeszkoda, bariera, wręcz wielka ściema [kłamstwo, oszustwo] utrudniająca czy uniemożliwiająca ‘zbawienie u Boga i u Baranka [Pana Jezusa]! (Ezechiela 43:8 pau; 34:1-31; 2Mojżeszowa 20:3 bw; 1Jana 5:21; Jana 10:7-9 bw; 14:6 bt; Dzieje 4:12; 5:29; 1Tymoteusza 2:5,6; Mateusza 11:27-30; 23:13 /1-39/; Rzymian 12:1,2; Objawienie 6:17; 7:9,10; 18:2-8)

         „Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa” 

                „Tak więc każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu”

       Nie tylko Pan Jezus wyraźnie mówi o osobistej odpowiedzialności oraz osobistym zbawieniu i ocaleniu każdego z nas: „Gdy Syn Człowieczy [Pan Jezus] przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów [kóz]. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. I ci odejdą w wieczne odcięcie, prawi zaś do życia wiecznego. „Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło. „Wszyscy bowiem staniemy przed trybunałem Chrystusa. Jest bowiem napisane: Jak żyję, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wysławiał Boga. Tak więc każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu. Najwyższy Trybunał Chrystusa pojawi się „w chwale swojego Ojca razem ze swoimi aniołami i wtedy odda każdemu według jego postępowania [uczynków]” (Mateusza 16:27 eku; 24:30,31,37-42; 25:31-33,46 nwt-pl; Jana 5:22; Dzieje 17:30,31; 2Koryntian 5:10 ubg; Rzymian 14:10,12 ubg; 2Tesaloniczan 1:6-10). 

# Czym jest dla Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa wstrętne bałwochwalstwo, często wręcz przesądne? Wnioski po wnikliwszym rozważeniu Słowa Bożego:

Każdy autorytet z uporem, zawzięcie i chciwie stawiany ponad, na równi czy jako pośrednik obok Wszechmocnego Boga, Jego Słowa i Pana Jezusa Chrystusa, a więc instytucja, organizacja, władza, człowiek czy rzecz, jest podstępnym, zwodniczym, bardzo uwodzącym i ogłupiającym bałwochwalstwem! „Uciekajcie od bałwochwalstwa”!

Rozważ Słowo Boże: 2Mojżeszowa 20:3 bw; Ezechiela 43:8; Mateusza 4:10 nwt-pl; 23:8-10; Łukasza 4:8; Jana 5:22,23; 14:6; Dzieje 4:12; 5:29; 1Koryntian 10:14 bw; Galacjan 5:19-21; 1Jana 5:21; Objawienie 19:10; 21:8; 22:8,9,15; porównaj 5Mojżeszowa 6:13,14; Filipian 2:5-12; Rzymian 6:16; 2Piotra 2:19.

Chrześcijaństwo tego świata skażone i obciążone ‘wszystkimi swymi ohydami i obrzydliwościami’, zwłaszcza jego religie, zupełnie nieodpowiedzialnie upiera się, że ciągle służy Świętemu Bogu Ojcu i Panu Jezusowi Chrystusowi. Jednak w zorganizowany i zinstytucjonalizowany sposób już tak długo dopuszcza się zdrady Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa, Ich apostołów i proroków oraz zdrady i sprzeniewierzenia czy defraudacji Słowa Bożego nauki Pisma Świętego. To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’!!! Ezechiela 5:11; Jakuba 4:4 br, bt, kow, nwt-pl; Jana 12:31; 14:39; 16:11; 2Koryntian 4:4; Efezjan 2:2; 1Jana 5:19; Objawienie 12:9; 14:8 bpd, bp; 17:1-6,15; 18:3-5,23,24 bpd, bp; 19:1-3.

— Chrześcijaństwo tego świata nie może liczyć na Boskie miłosierdzie i przebaczenie. „Bóg jest miłością”, lecz Bóg nie jest nieskończoną pobłażliwością! Religie chrześcijaństwa znaczącą i wpływową częścią „Babilonu wielkiego”, zwodniczych religii tego świata, dlatego najpierw wszystkie one znikną definitywnie i ostatecznie. Następnie całe chrześcijaństwo tego świata ze swymi narodami i narodami całego tego świata przeminą z kretesem w Armagedonie — 1Jana 4:8,16; Objawienie 6:17; 17:1-6,15; 18:1-8,21; 19:1-3,11-21; 14:6-20; 16:14,16.

Tylko chrystianizm jako DROGA ‘ostoi się’ i doprowadzi ludzi jako JEDNOSTKI do życia wiecznego w Królestwie Bożym/Niebios „nowego nieba i nowej ziemi” — Jana 14:6; Mateusza 11:25-30; 13:24-50; Dzieje 24:14 bpd; 1Koryntian 12:31 – 13:13; 2Piotra 3:13; Objawienie 21:1-5; 6:17; Droga – chrześcijański sposób postępowania.

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO!!!

Uwaga! Szerokie omówienie proroctwa z Ks. Objawienia 9:12-21 dotyczącego ‘drugiego biada’, a wypełnianego przez ŚJ., znajduje się w temacie: „‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 16”.

Uwaga! Poznaj także chronologiczne proroctwo: Proroctwo osobliwe pierwsze i drugie biada”! oraz Znaki końca tego świata trzecie biada”!!!

Uwaga! O budzeniu się nielicznych, nie tylko ŚJ. czytaj w tematach: Przebudź się” — oto biada, biada, biada”!!! oraz Od zwiedzenia do przebudzenia i ocalenia!

Uwaga! Dokładnie rozważ proroctwa w temacie: ‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 24 i Boskie ciosy zdemolują świat?!

Uwaga! Upadek i zaskakujący, szokujący kres zwodniczych religii tego świata jest szeroko omówiony w temacie: ‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 26.

— Poznaj także Pana Jezusa znak obecności i końca świata”!

Zapoznaj się z historyczną analizą dziejów chrześcijaństwa Krzysztofa Pieczyńskiego

Czytaj pokrewne tematy:

— „Dokąd zmierza chrześcijaństwo tego świata?”

— „Musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa!”

— „Co znaczy proroczy ‘posąg-olbrzym’?”

Wstrząsający ‘dzień Ich gniewu’! Dlaczego?

— „Zwycięzca, który zwycięży świat!”

— „Koniec niewoli i tyranii religijnej!

— „‘Wyraźne objawienie się Boga’ — kiedy?”

— „Boskie ciosy zdemolują świat?!”

„Ostatnie dni tego świata?!”

„‘Był i Jest’, „i Który Przychodzi”?”

— „Wprowadzenie do proroctwa biada, biada, biada”

— „Proroctwo osobliwe — pierwsze i drugie biada!”

— „Znaki końca tego świata — trzecie biada!!!”

„Pana Jezusa znak obecności i końca świata!!!”

— „Niewolnicy Pana Jezusa a Jego znak obecności!!!”

„‘Dojdzie do swego kresu’ — kiedy?”

— „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???”

„To już ‘wyznaczony czas końca’?!”

— „Oto wszystko nowym czynię!!!”

— „Słowa te są pewne i prawdziwe!!!”

— „Szokujące proroctw Boga!

„Dzień apokalipsy!”

Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys