FUNDAMENTALNE OSZUSTWO — UPORCZYWE KŁAMSTWO!!!

Aktualizowany: 18.09.2017

Dział tematyczny: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm!

„Czy Boga chcecie bronić oszustwami? Czy wasze kłamstwa są Mu potrzebne”? „Biada tym, którzy ciągną przewinienie sznurami nieprawdy” Hioba 13:7 br; Izajasza 5:18 nwt-pl.

          Chytra i żenująca obrona władzy uzurpatora — oszustwo z ‘dniem Pańskim’!!!

       ‘NIEWOLNIK wierny i roztropny’ [uwaga! fałsz pojęciowy], a więc ‘niewolnik niewierny i nieroztropny’ („nnn”), czyli „zły niewolnik” Świadków Jehowy (skrót ŚJ.), uparcie upowszechnia swoje religijne kłamstwa, obraźliwe i podstępne dogmaty. Powtarza ustawicznie jak mantrę, swą zakłamaną retorykę i kłamliwą  wykładnię. Dotyczy to obecności Jezusa Chrystusa i również obecności Boga Ojca (JHWH; ŚJ. Jehowy), która to obecność jest integralna, nierozerwalna  i jednoznacznie związana z tym samym wielkim wydarzeniem, z przejęciem przez NICH władzy nad światem i z ICH szczególnym działaniem (Obj 11:15-19; 12:10; 19:15,16). Pan Jezus powiedział, że od Ojca otrzymał ‘wszelką władzę w niebie i na ziemi’ iOjciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz wszelki sąd przekazał Synowi”, natomiast ap. Paweł tak dowodzi: „Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM  ku chwale Boga Ojca(Mt 28:18; J 5:22,27; Flp 2:9-11 bt).

       „Zły niewolnik” zawzięcie kłamie, że obecność Pana Jezusa (gr. parousia) to nie to samo co Jego dzień przyjścia (przybycia) i nie to samo co obecność i dzień przyjścia Boga. W sensie biblijnym jest to wyjątkowa „głupotologia” i bajdurzenie, ale na ludzki, nie Boży sposób, to chytra obrona swej pozycji i władzy, która niewątpliwie ma ‘głęboki sens’, lecz tylko dla „złego niewolnika” ŚJ. i to niestety tylko doraźny (Mt 24:48-50 nwt-pl). Słownik W. Bauera A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature wyjaśnia, że wyraz parousía (obecność) „stał się w oficjalnej terminologii określeniem wizyty wysoko postawionej osobistości, zwł[aszcza] królów i cesarzy odwiedzających prowincję”.

       Pan Jezus ma ‘przyjść’ czy ‘przyjdzie’ i w końcu w pewnej chwili będzie ‘obecny’, a to będzie znaczyć, że ‘przyszedł’, ‘przybył’ i ‘pojawił się’. Gr. „parousia” (obecność), „erchomai” (przyjść, przyjdzie), „eleusis” (przyjście) i „epiphaneia” (ujawnienie się, pojawienie się, wyraźne objawienie się) i tym podobne słowa,  wyrażeniami (słowami) synonimicznymi. W odniesieniu do „obecności” Pana Jezusa, słowa te znaczą prawie to samo. U „złego niewolnika” mamy ewenement, bo od rzekomej obecności Pana Jezusa w roli Króla w 1914 roku do Jego przyjścia, aby wykonać wyrok w Armagedonie, dzieli już nas przestrzeń czasowa około 100 lat (19142014), 100 lat nie rządów Jezusa, ale rządów ‘niewolnika NIEwiernego i NIEroztropnego’. Prawda jest prosta, ale nie prostsza. Kłamstwo religijne charyzmatycznych psychomanipulatorów bywa nieraz złożone i skryte, dlatego może wprowadzać ludzi w błąd swoim mistrzowskim, ekwilibrystycznym i skomplikowanie kłamliwym uzasadnieniem. Mając do czynienia z tak ‘wysokim poziomem’ zakłamania,  trudno jest je rozszyfrować czy zweryfikować szczególnie wtedy, kiedy nie przywiązuje się większej wagi do znajomości Biblii Świętej. „Zły niewolnik” ŚJ. w rozpaczliwy i żenujący sposób broni swego wymyślonego dogmatu roku 1914. Ma paniczny lęk przed utratą legitymizacji swej władzy, stąd rok 1914 jest dla niego ‘być albo nie być’, dlatego tak zawzięcie kłamie, wręcz popadł w istny żałosny amok, obsesję czy obłęd. Budzi to i żenadę, i odrazę kiedy widzi się go w nieustannym i haniebnym biegu ‘wokół swego drzewa’. To jest kompromitacja „złego niewolnika”, dlatego że widać wyraźnie jego bezwstydne fałszerstwo związane z rokiem 1914, kiedy to zmuszony jest bronić fałszywego poglądu, że „dzień Pańskito nie to samo co „dzień Jahwe(ŚJ. Jehowy). Cytat z w97 15.12 s.11 ak.2:Przejmującego lękiem dnia Jehowy nie należy mylić z „dniem Pańskim”(zobacz też „Wnikliwe poznawanie Pism” I część str. 520,521). Ukochane mity biorą górę, czyli po prostu szaleństwo.

       W nauce Pisma Świętego nie istnieje ‘rok 1914’!!! Nie ma żadnych proroctw biblijnych, które w jakikolwiek sposób wskazywałyby na rok 1914!!! Niezwykle uparte trwanie w tym błędzie i oszustwie jest wielką katastrofą tego, który nazywa siebie „niewolnikiem wiernym i roztropnym” ŚJ.. To zuchwały i przebiegły, pozbawiony odwagi i skrupułów, żenujący „zły niewolnik”, pogrążający się w tym kłamstwie — i na co on liczy??? Przez swoje kłamliwe ‘wyliczanki’, „obecność” Pana Jezusa sprowadził on do kpiny i śmieszności. A przecież będzie to ze wszech miar wydarzenie radosne i zarazem wstrząsające nie tylko o zasięgu ogólnoświatowym, globalnym, ale też o wielkiej randze wszechświatowej!!! Przypomniał o tym apostoł Paweł mówiąc, że oczekujemy „błogosławionej nadziei i (wyraźnego) objawienia [gr. ‘epiphaneia’] chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa” (w12 15.5 s.19 ak.9; Kol 2:4,8; 1J 2:18; Mt 24:3,21,27,29-31,48; Tyt 2:13 bw).

       Pan Jezus w roku 33 n.e. po ofiarnej śmierci i zmartwychwstaniu otrzymał  od Boga Ojca „wszelką (gr. całą, wszystką) władzę w niebie i na ziemi” (Mt 28:18; Obj 3:21). Dlatego dzień Pański” to „dzień Jahwe [JHWH](ŚJ. Jehowy) i także „dzień Chrystusa”, to przyszły „dzień” wyraźnego przejęcia przez Nich władzy nad światem, to „dzień” Ich sądu, zwycięstwa i triumfu, a dla Ich wiernych, szczęśliwy „dzień” zbawienia i zmartwychwstania oraz odziedziczenia życia wiecznego w Ich Królestwie. Wszędzie gdzie w Biblii występują wyrażenia: „dzień Jahwe”, „dzień Boży”, „dzień Pański”, „dzień Chrystusa”, „obecność”, „przyjście”, „przybycie”, „ujawnienie się”, „pojawienie się”, czy „(wyraźne) objawienie się” dotyczy to ostatecznego, szczególnego czasu działania Boga Ojca i Pana Jezusa, wobec tego złego świata, po objęciu przez Nich władzy. Tego co się będzie działo tuż przed zakończeniem „wyznaczonego czasu końca” dla tego świata i zaraz po nim (J 17:17; Obj 11:15-17; 12:10; 19:15,16; porównaj Objawienie 1:3; 11:18; 22:10 z 11:2; 12:6,12,14; 13:5 i z Daniela 8:19; 11:27,29,35; 12:7 ‘wyznaczony czas’ to gr. ‘kairos’ i hebr. ‘mow’ed’).

Rozważ Słowo Boże: 1Ko 1:8; 2Ko 1:14 bpd; Flp 1:10 bpd; 2:16; Mk 8:38; 1Tes 3:13; 5:2; Mt 25:31; 24:34; 23:36; gr. ‘GENEA’ to dosł. ‘pokolenie’ cały tłum ludzi żyjących w tym samym czasie; Mt 24:37-39,42; 2P 3:10,12 br; 2Tes 2:8; 2Tym 4:7,8; gr.‘epiphaneia’ – ujawnienie się, pojawienie się /bt/, wyraźne objawienie się /bpd/; Dz 17:30,31 analizując wypowiedź Pana Jezusa, ap. Piotra i Pawła w szerszym kontekście znajdujemy potwierdzenie, że w ich rozumieniu „dzień Pański” jest tym samym co „dzień Boży” zachodzi integralność i tożsamość. „Obecność” Pana Jezusa jest ‘obecnością dnia Bożego’, a chodzi tu o jeden i ten sam ‘ustalony dzień’.

Obj 1:8,10 bt — „Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący. Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos jak gdyby trąby’”.

UWAGA!!! Interpretacja Obj 1:10 dokonana przez „złego niewolnika” ŚJ. jest zafałszowana i zgoła kłamliwa, ponieważ uparcie on twierdzi, że jest tu mowa tylko o „dniu Chrystusowym”, chociaż kontekst biblijny wyraźnie wskazuje przede wszystkim na ‘dzień PANA Boga, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący’. Kiedy w końcu rozpocznie się ten „dzień Pański” opisany w Obj 11:15-17; 12:10, to przede wszystkim ‘swą wielką władzę obejmie PAN Bóg Wszechmogący, Który jest, Który był i Który przyjdzie’. Wyrażenie–tytuł „Który jest, Który był i Który przychodzi” wyraźnie utożsamia z Panem Bogiem, wiążąc je z głębokim znaczeniem Jego imienia JHWH. „Przychodzi”, aby ‘wziąć swą wielką moc i zacząć królować wraz ze swym Pomazańcem’ Jezusem i wtedy rozpocznie się „dzień Pański”, który zakończy się ‘godziną sądu Bożego’, usunięciem „Babilonu wielkiego” zwodniczych religii tego świata i Armagedonem.

Rozważ koniecznie Słowo Boże: Obj 1:4,5; 4:8; 6:17; 10:7; 11:15,17; 14:7; 16:5,14,16; 19:2-9,11-21; także 2P3:7; Mt 24:36-44; Łk 17:24-37.

       Trzeba jeszcze raz stanowczo stwierdzić, że dzień Pański” to przede wszystkim ‘dzień PANA Boga’, a potem także ‘dzień Jezusa’ Chrystusa, to przyszły dzień wyraźnego przejęcia przez Nich władzy nad światem, to dzień Ich sądu, zwycięstwa i triumfu, a dla Ich wiernych, szczęśliwy dzień zbawienia i zmartwychwstania oraz odziedziczenia życia wiecznego w Ich Królestwie Bożym/Niebios (Obj 6:16,17; 11:15,17 bt; 12:10 bt).

       Niektóre miejsca w Pismach Hebrajskich [Stary Testament], gdzie występuje wyrażenie „dzień Jahwe” według przekładu Biblii poznańskiej, a który integralnie związany i tożsamy jest z „dniem Chrystusa”, Ich obecnością, przyjściem czyli z Ich „dniem Pańskim”: Iz 2:12 bp; 13:6,9 bp; 24:21 bp; Ez 30:3 bp; Jl 1:15 bp; Ml 3:23 bp (porównaj 2P 3:10,12, szczególnie w nwt ŚJ., gdzie werset 10 jest zmanipulowany, ponieważ zamiast „dzień Pański” pojawia się „dzień Jehowy” jako sugestia).

— TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ !!!

— Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

— Czytaj teżRozpoznacie ich po ich owocach  Człowiek zostaje przyjęty do kościoła za to w co wierzy, a wykluczony za to, co wieMark Twain

MITY ŚJ. – ROK 1914;       MICHAŁ KURC – rok 1914!

Prawdziwe oblicze Strażnicy;  Super fakty;   Znalezione w Strażnicy;   Komitet Sądowniczy;

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys