DZIEŃ APOKALIPSY!

Aktualizowany: 5.09.2017

Dział tematyczny: Niezwykłe proroctwa wyznaczony czas końca!

— „W ów dzień Jahwe [JHWH] karą nawiedzi górne zastępy na wysokościach, a władców ziemskich na ziemi” Izajasza 24:21 bp.

       „DOKONA się tajemnica Boga” Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga Naszego, i władztwo Pomazańca [władza Chrystusa] Jego”. Jednak wraz z tą proklamacją i od dawna wyczekiwaną, radosną chwilą, pojawi się bardzo dokuczliwe i dramatyczne trzecie biada. Ten świat ludzki znajdzie się bowiem w ‘wyznaczonym czasie’, w którym dosięgną go ‘ostatnie plagi [ciosy, uderzenia] Boga’. Nikt nie zdoła ich powstrzymać, ponieważ to On ‘ma władzę [moc] nad tymi ciosami. Będą one przejawem Jego wielkiego oburzenia czy gniewu na ten zły świat ludzki, w którym dokonają ogromnego spustoszenia. Nie chodzi jednak o literalną ziemię czy o dosłownie pojmowane morze, źródła wód, rzeki, słońce, powietrze, bo przecież to nie one zasługują na niepomyślny wyrok Boży. Bóg stanie w obronie swego globu ziemskiego, kiedy w końcu ‘zniszczy niszczących ziemię’. Dosłowna interpretacja Pisma Świętego nie świadczyłaby o poważnym traktowaniu Wszechmocnego, Świętego i Prawego Boga. Apokaliptyczne zakończenie tego ‘wyznaczonego czasu’ — Armagedon, będzie szczególnie szokujące i wstrząsające. Ów dzień — to niewątpliwie trudny, ponury i ogromnie przytłaczający „dzień” epokowych wydarzeń, zaskakujących i gwałtownych zmian. Czy ktoś zdoła się uratować? Tak, znajdą się ocaleni, czyli pozostawieni przy życiu, przed którymi otworzą się zupełnie nowe perspektywy i to Boskie (Objawienie 6:17; 10:7 bw; 11:14-18 nwt-pl, pau; 12:10,12; 16:9; porównaj Izajasza 45:18; Objawienie 4:8; 5Mojżeszowa 32:4,5; Jeremiasza 10:10-13).

Czytaj więcej w temacie: Boskie ciosy zdemolują świat?!

                           Poznaj apokalipsę Księgi Izajasza!

Izajasza 24:1-23 bp:

* Oto Jahwe [JHWH] spustoszy ziemię, zniszczy ją, oblicze jej odmieni [nwt-pl – zniekształci], mieszkańców zaś jej rozproszy”.

* „Tak będzie z ludem — jak i z kapłanem, ze sługą — jak i z jego panem, ze służebną — jak i z jej panią, z nabywcą — jak i ze sprzedawcą, z tym, który pożyczki udziela — jak i z tym, który ją zaciąga, tak z dłużnikiem — jak i z wierzycielem”.

* „Doszczętnie spustoszona będzie ziemia, splądrowana będzie, tak, splądrowana! — Oto Jahwe wyrzekł (to Słowo)”.

* „Żałobą okryje się ziemia, utraci żywotność; świat zmarnieje, zdrętwieje i wysokości [niebios] wraz z ziemią omdleją [br – zagłada przychodzi na niebo i ziemię; bw – marnieją dostojnicy ludu ziemi]!”

       Cóż za ponura chwila! Jahwe sprowadzi nieszczęście na wszystkich i to bez żadnej ulgi czy też nie będzie żadnych wyjątków. To jest Słowo Boże ogłaszane przez Jego proroków, które nieuchronnie wypełni się. Wypowiedziane jest przez Najwyższego, Wszechmocnego Boga pod przysięgą na siebie samego’, a więc potwierdzone Najwyższym Autorytetem. Stąd słowa Pana Jezusa: Twoje [Boga] Słowo jest prawdą”. Tą Prawdą są proroctwa Boga, w tym Jego zamysły czy zamierzenia i postanowienia (Izajasza 45:22,23; Jana 17:17). Ta ogromnie przytłaczająca i beznadziejna sytuacja pojawi się wtedy, kiedy alegoryczne ‘obecne niebo i ziemię dosięgnie sąd Boży i zguba bezbożnych ludzi’, jak to napisał apostoł Piotr w 2Piotra 3:5-7. Oczywiście, że to nie glob ziemski ponosi winę za zło dziejące się na nim, ale chodzący po nim ludzie, jego mieszkańcy, a szczególnie ich władcy (Kaznodziei 1:4; Psalm 104:5; porównaj Objawienie 11:18). Korzystamy z przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] także z przekładu interlinearnego.

* Zbezczeszczona jest ziemia przez swoich mieszkańców, albowiem przekraczali prawa, przestępowali przykazania, złamali wieczyste Przymierze!

* „Dlatego ziemię zżera przekleństwo i pokutować muszą jej mieszkańcy! Dlatego żarem strawieni będą jej mieszkańcy. Znikoma liczba ludzi pozostanie.

       ‘Złamanie wieczystego Przymierza przez mieszkańców ziemi, świata’ to odrzucenie samego Boga, to pogarda okazana Najwyższemu, Wszechmocnemu. Wieczyste [święte] Przymierze to Przymierze Abrahamowe, dotyczy ono Potomka, którym jest Jezus Chrystus. Jahwe Bóg zawarł Przymierze z Abrahamem pod ‘przysięgą na siebie samego’, a dotyczy ona: „Wszystkie zaś narody ziemi doznają błogosławieństwa za pośrednictwem twojego Potomstwa za to, że posłuchałeś mego rozkazu”. Z czasem zostało do niego dodane Przymierze [Prawo, Zakon] Mojżeszowe. Po ustanowieniu przez Pana Jezusa ‘Nowego Przymierza’ uprawomocnionego Jego doskonałą ofiarą i przelaną krwią, nastąpił kres Prawa Mojżeszowego. Po zmartwychwstaniu Pan Jezus od Boga Ojca ‘otrzymał wszelką [całą] władzę w niebie i na ziemi’, i Jego też „ustanowił dziedzicem wszystkiego”. Przez Niego Bóg JHWH staje się zbawieniem dla każdego kto w Niego wierzy. „Jego słuchajcie” – mówi Najwyższy, Wszechmocny (1Mojżeszowa 22:15-18 bp; Psalm 2:1-12; 105:7-10; Łukasza 1:72,73 bt; Galacjan 3:16,19; Rzymian 10:4; Hebrajczyków 1:2; 8:13; Jana 3:35,36; Dzieje 4:12; Mateusza 17:5; 28:18; Marka 9:7; Łukasza 9:35; 22:20).

       W Księdze Objawienia jest podobny obraz klęski tych, którzy złamali wieczyste Przymierze, po którejznikoma liczba ludzi pozostanie”: „Również wojska, które były w niebie, podążały za Nim [Jezusem] na białych koniach, odziane w biały, czysty, delikatny len. A z jego ust wychodzi ostry, długi miecz, aby mógł nim uderzyć narody, i będzie je pasł rózgą żelazną. On też depcze winną tłocznię gniewu srogiego zagniewania Boga Wszechmocnego”  (Objawienie 19:14,15 nwt-pl; porównaj 14:19).

* „Smutku pełny jest moszcz, więdnie szczep winny. Wszyscy, których serce się weseliło, wzdychają”.

* „Umilkł radosny dźwięk bębnów, ustała wrzawa wesołków, ucichł radosny dźwięk cytr”.

* „Nie będą pić wina wśród pieśni, zgorzknieje napitek pijącym”.

* „W gruzach legło miasto chaosu, każdy dom jest zamknięty, bez wejścia”.

* „Na ulicach żałosne wołanie o wino. Wszelka radość minęła, wesele tej ziemi zostało wygnane”.

* „W mieście zostały same zwaliska. Brama rozpadła się w gruzy”.

      Kiedy w oczy zajrzy śmierć, nie będzie żadnych oznak radości — będzie czas rozpaczy! W proroctwie Sofoniasza jest podobny czarny, przygnębiający scenariusz owego dnia apokalipsy, który spowoduje głęboki smutek: Dzień ten będzie dniem gniewu, dniem trwogi i udręki, dniem spustoszenia i zniszczenia, dniem ciemności i mroku, dniem gęstych, ciemnych chmur, dniem głosu trąb i okrzyków bojowych przeciwko miastom warownym i przeciw basztom wysokim” (Sofoniasza 1:15,16 bp). Prorok Izajasz już nieco wcześniej pisał o owym dniu: „Podnoście lament [biadajcie], bo bliski dzień Jahwe, jak spustoszenie Wszechmogącego. Przeto wszystkie ręce zdrętwieją i każde serce człowiecze struchleje [wszyscy ludzie odejdą od zmysłów]. Ogarnie ich przerażenie. Spazmy i bóle nimi owładną, będą się wić jak rodząca kobieta. Ze zgrozą spojrzy [osłupiały] jeden na drugiego; ich twarze — to twarze z płomieni! (Izajasza 13:6-8 bp).

* „Tak bowiem będzie pośród ziemi, między narodami jak przy otrząsaniu oliwek, jak przy zbieraniu resztek, gdy skończy się winobranie”.

* „Oni natomiast głos swój podniosą, radować się będą z majestatu Jahwe. Znad morza wznoście [radosne] okrzyki!”

* „Pośród narodów uwielbiajcie Jahwe, na wyspach mórz Imię Jahwe, Boga Izraela [Izraela Bożego — dzisiaj chrześcijańskiego]!”

* „Z krańców ziemi śpiew słyszymy: ‘Chwała Sprawiedliwemu!’”

       Z miliardów obecnie żyjącychznikoma liczba ludzi pozostanie”. Tylko nieliczni ocaleją, jak trochę pozostawionych oliwek czy „jak przy zbieraniu resztek” winogron. Tylko ci będą wznosić radosne okrzyki wielkiej radości. Zbawienie i ocalenie będą ‘zawdzięczać Bogu [JHWH] i Barankowi [Jezusowi]’, „który jest pośrodku tronu, będzie ich pasł i poprowadzi ich do źródeł wód życia. A Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę” „śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie” (Objawienie 7:9-17; 21:4). Bóg „nie może kłamać”, a więc nie rzuca Słów na wiatr! Przez swego proroka Izajasza zapewnia: „Unicestwi On śmierć na wieki [bt – raz na zawsze zniszczy śmierć]! I otrze Pan, Jahwe, łzę z każdego oblicza, i zdejmie hańbę ludu swojego z całej ziemi. — Tak rzekł Jahwe. W tym dniu mówić się będzie: — Oto jest Bóg nasz; Jemu zaufaliśmy, że On nas wybawi! To jest Jahwe; w Nim położyliśmy nadzieję! Radujmy się i weselmy z Jego wybawienia”! „Idźże, mój ludu, wejdź do swych komór [bt – komnat] i zamknij drzwi swe za sobą! Ukryj się na chwil parę, aż gniew przeminie! Bo oto Jahwe zstąpi ze swej siedziby, by pomścić nieprawość mieszkańców tej ziemi. A ziemia odsłoni krew [wessaną] i nie będzie już dłużej kryć pozabijanych” (Tytusa 1:2; Izajasza 25:8,9 bp; 26:20,21 bp).

* „Zachwianie posad ziemi Ja zaś rzekłem: Biada mi, biada mi! Niestety! Przewrotni postępują podstępnie, poważnych przeniewierstw dopuszczają się przewrotni”.

* „Groza, grób i groźby potrzasku nad tobą, mieszkańcu tej ziemi!”

* „Ten, kto ucieknie przed głosem grozy, wpadnie do grobu, a ten, który ujdzie grobu, będzie złapany w pułapkę. Bo w górze otwarte zostaną upusty i zadrżą ziemi posady”.

* „Pęka, rozstępuje się ziemia, kruszy się i rozpada, trzęsie się i wstrząsom ulega”.

* „Ziemia [metaforycznie] drżąc słania się jak pijany i chwieje się niby lepianka; ciąży na niej jej przeniewierstwo, upadnie i już się nie dźwignie”.

       Przerażony prorok Izajasz świadomy ogromnego zagrożenia ostrzega ‘mieszkańca tej ziemi’. Sytuacja będzie dramatyczna i ogromnie przytłaczająca. Wszędzie czyhać będzie niebezpieczeństwo i nie da się uniknąć tragedii. Pan Jezus powiedział: „gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże(bt). Jednak jak Izajasz ostrzega nas: (…) żeby ów dzień nagle was nie zaskoczył jak sidło. Przyjdzie bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na obliczu całej ziemi. Czuwajcie więc, cały czas błagając, żebyście zdołali ujść [uniknąć, dosł. ‘uciec’] tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym [Panem Jezusem]”. Sceneria tego „co ma nastąpić” będzie przerażająca: „Będą też znaki na słońcu i księżycu, i gwiazdach, a na ziemi udręczenie narodów nie znających wyjścia wskutek ryku morza i jego wzburzenia, podczas gdy ludzie będą mdleć ze strachu i w oczekiwaniu rzeczy przychodzących na zamieszkaną ziemię; bo moce niebios zostaną wstrząśnięte” (Łukasza 21:25,26,31,34-36). Nasz Zbawiciel zapewnił, że będzie ocalenie: „Tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli; jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony” (Łukasza 17:34-36 bw; porównaj Mateusza 25:31-46).

* W ów dzień Jahwe karą nawiedzi górne zastępy na wysokościach, a władców ziemskich na ziemi”.

* „Stłoczeni będą w gromadę [jako] jeńcy w ciemnicy, zamknięci w więzieniu, nawiedzeni po długim okresie”.

* „Wtedy czerwienią okryje się księżyc a słońce wstydem zapłonie. Bo Jahwe Zastępów będzie królował na górze Syjon i w Jerozolimie, przed swymi starszymi objawi swą chwałę”.

       Potwierdza to proroctwo Księgi Objawienia, gdzie też znajdujemy więcej szczegółów o owym dniuapokalipsy: „I zrzucony został ogromny Smok, Wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga Naszego, i władztwo Pomazańca Jego [władza Chrystusa]”. O ukaraniu „władców ziemskich” czytamy: (…) powiedział do wszystkich ptaków, które latają środkiem nieba: Chodźcie tutaj, zgromadźcie się na wielką wieczerzę Boga, żeby jeść ciała królów i ciała dowódców wojskowych”. A jeśli chodzi o los diabła to napisano: „I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wtrącił go do czeluści [otchłani], i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas uwolniony. A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki [wieczne zniszczenie]” (Objawienie 12:9,10 bw; 19:17,18; 20:2,3,8,10; porównaj Ezechiela rozdział 38 i 39).

       Czymże stanie się dominujący, metaforyczny wpływ ‘księżyca’ i światło ‘słońca’, czyli panowanie władców tego świata w porównaniu z ‘panowaniem Boga Naszego i władzą Pomazańca Jego [Chrystusa]? Władcy tego złego świata będą musieli ‘okryć się czerwienią i zapłonąć wstydem’. Ich panowanie stanie się w końcu wielce nieudolne, a ich świat tylko pozornie stabilny, dlatego nie uniknie ‘ziemia wstrząsów i upadku’. To panowanie ludzkie jest raczej ‘porażającym słońcem i jego spiekotą’, któremu będzie położony kres wów dzieńapokalipsy. Dlatego też: „W dniach owych królów Bóg niebios ustanowi Królestwo, które nigdy nie zginie, Królestwo, które nie przejdzie na inny naród. Zmiażdży i zniszczy wszystkie owe królestwa, ono zaś będzie trwać na wieki”  (Objawienie 12:10; 16:8; 7:16,17; Daniela 2:44 bp).

       Izraelski król Dawid z królewskiego zamku na górze Syjon roztaczał swą władzę nad Jerozolimą i całym jej terytorium. Miasto Jerozolima ze swą świątynią było centralnym miejscem wielbienia Boga Jahwe, do którego regularnie przybywali Jego oddani. Bóg przyrzekł oddanemu Mu królowi, że jego potomkowie będą panowali wiecznie „na tronie Jahwe [JHWH]” (2Samuela 7:11-16; 1Kronik 29:23 bp; Ezechiela 21:31,32 bw [21:26,27 bt, nwt-pl]). Anioł Gabriel ogłosił Marii radosną nowinę: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba [dzisiaj Izrael Boży – chrześcijański] na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca (Łukasza 1:31-33 bt). Pan Jezus urodził się nie tylko jako Potomek Abrahama, ale i króla Dawida. Dlatego anioł, który ukazał się pasterzom zapewnił ich: „Dziś narodził się wam w mieście Dawidowym Zbawiciel, który jest Chrystusem Panem”. Inni aniołowie wielbili Boga śpiewając: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, którzy dostąpili jego łaskawości” (Łukasza 2:11-14 kow). 

       Nic też dziwnego, że apostoł Jan dostrzegł w wizji: „I ujrzałem, a oto Baranek [Jezus Chrystus] stojący na górze Syjon”. „I ujrzałem nowe niebo i nową ziemię; bo poprzednie niebo i poprzednia ziemia przeminęły i morza już nie ma. Ujrzałem też miasto święte — Nową Jerozolimę, zstępującą z nieba od Boga i przygotowaną jako oblubienica przyozdobiona dla swego małżonka [Jezusa]” (Objawienie 14:1; 21:1,2 nwt-pl; Jana 1:29). Przede wszystkim Jahwe Bóg „przed swymi starszymi objawi swą chwałę”. Jan alegorycznie ujrzał ich w niezwykłej scenerii: „A wokoło tronu [Boga] są dwadzieścia cztery trony i na tych tronach ujrzałem zasiadających dwudziestu czterech starszych, ubranych w białe szaty wierzchnie, a na ich głowach złote korony” (Objawienie 4:4,10). Należą oni zapewne do „świętych Najwyższego”, których w Boskiej wizji dostrzegł prorok Daniel: „A panowanie i władzę, i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma lud święty Najwyższego. Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem; będą Mu służyły wszystkie moce i będą Mu uległe (Daniela 7:27 bt; porównaj Objawienie 4:9-11; 22:1-5).

       Jahwe ‘Bóg będzie panował’ wraz ze ‘swym Pomazańcem’, Chrystusem, którego osadzi na alegorycznej „górze Syjon” i w alegorycznej „Jerozolimie”. Będą to bowiem bezgrzeszni, doskonali ‘niewolnicy Boga’, którzy wiecznie zamieszkają w Królestwie Bożym/Niebios „nowego nieba i nowej ziemi”. A więc obszar i terytorium wiecznego ‘dziedzictwa Jezusa’ i „Izraela Bożego”, czyli „oblubienicy, małżonki Baranka” w szerokim chrześcijańskim zastosowaniu i znaczeniu (Izajasza 24:23; Hebrajczyków 1:2 bw; Objawienie 11:15 bw; 12:10 bw; 3:21; 21:1-4,9,10; Galacjan 3:26-29; 6:15,16; 2Piotra 3:13).

      Dzień apokalipsy nadchodzi! Czy będziesz należał do tych nielicznych co go przeżyją?

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO !!!

Czytaj pokrewne tematy:

Wstrząsający ‘dzień Ich gniewu’! Dlaczego?

„Zwycięzca, który zwycięży świat”!

— „Koniec niewoli i tyranii religijnej!

„Koniec chrześcijaństwa tego świata!”

— „Boskie ciosy zdemolują świat?!”

— „Ostatnie dni tego świata?!”

— „‘Wyraźne objawienie się Boga’ — kiedy?”

„‘Był i Jest’, „i Który Przychodzi”?”

— „Wprowadzenie proroctwa trzech ‘biada’ i ‘pierwsze biada’”

— „Proroctwo osobliwe — ‘drugie biada’!”

— „Znaki końca tego świata — ‘trzecie biada’!!!

— „Dokąd zmierza chrześcijaństwo tego świata?”

„Pana Jezusa znak obecności i końca świata!!!”

— „Niewolnicy Pana Jezusa a Jego znak obecności!!!”

„‘Dojdzie do swego kresu’ — kiedy?”

— „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???”

„To już ‘wyznaczony czas końca’?!”

— „Oto wszystko nowym czynię!!!”

— „Słowa te są pewne i prawdziwe!!!”

— „Miejsce przyszłej i ocalonej ‘wielkiej rzeszy’!”

 Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys