DOKĄD ZMIERZA CHRZEŚCIJAŃSTWO TEGO ŚWIATA?

Aktualizowany: 7.09.2017

Dział tematyczny: Chronologiczny scenariusz proroctwa potrójnegobiada”!

Opamiętajcie się [zmieńcie myślenie], bo zbliżyło się Królestwo Niebios”. „Nie każdy (…) wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. (…) Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie” — Mateusza 4:17 bpd; 7:21-23 bw.

Treść: Proroczy rozwój „chwastu” chrześcijaństwa tego świata i jego ostateczny los.

       PAN JEZUS CHRYSTUS zapewnił: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze Mnie”. „Każdy, kto Mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go. Przyjdziemy do niego i będziemy u niego mieszkać”. To Pan Jezus Chrystus przede wszystkim i najpierw metaforycznie stał się żywą podwaliną, niewzruszoną ‘Skałą, Fundamentem, Kamieniem Żywym’ zboru [gr. ‘ekklēsia’ – dosł. ‘zgromadzenie’] chrześcijańskiego. W porozumieniu ze swym Ojcem niebiańskim założył On swój zbór chrześcijański powołując pierwszych 12 swych naśladowców, apostołów. Zostali oni metaforycznie uczynieni także ‘fundamentem, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu i na którym wszyscy budowani są na mieszkanie Boże w Duchu’. Wszyscy naśladowcy Pana Jezusa jako Jego niewolnicy są ‘niczym żywe kamienie budowani jako dom duchowy, dla składania duchowych ofiar miłych Bogu’ (Jana 14:6,23 pau; Efezjan 2:20-22 bw; 1Piotra 2:4-10 bpd; 1Koryntian 3:11; 10:4; Objawienie 21:14; także Mateusza 16:15-19 gra słów, metaforyczne rozróżnienie pomiędzy niewzruszoną ‘Skałą’, gr.Petra’, dotyczące samego Pana Jezusa, a wolnostojącym kamieniem, głazem gr. ‘petros’, dosłownie ‘kawałek skały’, dotyczące apostoła Piotra; zobacz Lexicon Strong’s G4073, G4074).

                  Chrześcijański „chwast” organizuje się i bierze górę!

       Pierwotny zbór chrześcijański ciągle się rozrastał, dlatego pierwsi chrześcijanie tworzyli lokalne zbory gromadzące się w ich prywatnych domach. W Dziejach 16:5 (bw) czytamy: „Zbory zaś utwierdzały się w wierze i z każdym dniem rosły w liczbę”. O lokalne zbory chrześcijańskie dbali ustanowieni w nich przykładni ‘starsi’ [gr. ‘presbyteros’]. Mieli oni ‘sprawować opiekę i trudzić się w Słowie [Bożym] i nauce’. Apostoł Piotr usilnie ich zachęcał: Paście stado Boga, które jest między wami, doglądając [gr. ‘episkopeō’] go nie z przymusu, ale chętnie, po Bożemu, nie ze względu na brudny zysk, lecz z oddaniem, nie jako (ludzie), którzy sobie podporządkowują przydzielonych, lecz jako ci, którzy stają się wzorem stada. A gdy się ukaże Arcypasterz [Pan Jezus], otrzymacie niewiędnący wieniec chwały”. Jednak kiedy zbrakło lojalnych apostołów zbory chrześcijańskie dotknęło rujnujące odstępstwo. Apostoł Paweł zapowiedział: Zdaję sobie sprawę, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie oszczędzą owczarni. Nawet wśród was znajdą się tacy, którzy będą głosili zgubne [przewrotne, kłamliwe] nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów”. Dlatego dzisiaj w szczególny sposób mamy do czynienia z wieloma świetnie zorganizowanymi ‘fałszywymi [kłamliwymi] prorokami i fałszywymi [kłamliwymi] nauczycielami’. Dopuszczają się oni wielkiej zdrady Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa, Ich apostołów i proroków oraz zdrady i sprzeniewierzenia czy defraudacji Słowa Bożego — nauki Pisma Świętego. W ostatnich latach swego życia apostoł Jan zmagał się z natrętnym naporem wypaczeń chrystianizmu. Księgę Apokalipsy/Objawienia z polecenia Boga Ojca i Pana Jezusa spisał właśnie Jan. Proroczo ujawniła ona w jaką potęgę urośnie chrześcijański „chwast”, odstępcze chrześcijaństwo tego świata i to nie tylko religijną. Chociaż dzisiaj jest wielce podzielone politycznie i religijnie, lecz zorganizowane, zinstytucjonalizowane i bardzo zwodnicze, skażone, bo zbrukane swymi szokującymi grzechami oraz swym rażącym uwodzicielskim bałwochwalstwem obrażającym Świętego Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa (Rzymian 16:5; 1Koryntian 16:19; Kolosan 4:15; Filomena 2 – ‘zbór [gr. ekklēsia] w domu’; 1Tymoteusza 5:17 ; 1Piotra 5:1-4 bpd; Efezjan 4:11-16; Dzieje 20:28-30 bp; 2Piotra 2:1; Mateusza 7:13-23; 24:24; Objawienie 8:6 do 14:20 [następnie do 19:21]). Korzystamy z przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] także z przekładu interlinearnego.

Ważne! W ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to przede wszystkim zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis z tym złym światem, zorganizowane religijnie i politycznie, często zinstytucjonalizowane odstępstwo zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki.

       Już w przypowieściach Pan Jezus proroczo odsłonił jednoznaczną prawdę i zapowiedział metaforycznie, że pośród zasianej przez Niego dobrej „pszenicy” pojawi się zły „chwast [kąkol]”. Nie trudno zrozumieć, że tym już od dłuższego czasu wybujałym i zorganizowanym licznie „chwastem” jest zwodnicze chrześcijaństwo tego świata, ze swymi uwodzącymi religiami na czele. Czytamy o tym w proroctwie Pana Jezusa:

       „Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który zasiał na swoim polu dobre ziarno. Gdy ludzie spali [uśpiona ich czujność duchowa], przyszedł nieprzyjaciel, nasiał chwastu pomiędzy pszenicę i odszedł. Kiedy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wówczas ukazał się także chwast. Wtedy słudzy poszli do właściciela i zapytali: «Panie! Przecież dobre ziarno zasiałeś na polu. Skąd więc wziął się chwast?». A on odpowiedział: «To dzieło nieprzyjaciela». Wtedy słudzy rzekli: «Czy chcesz, żebyśmy poszli i powyrywali go?». On odparł: «Nie. Gdyż w czasie zbierania chwastu moglibyście wyrwać z nim także pszenicę. Pozwólcie im rosnąć razem aż do żniw. A w czasie żniw powiem żniwiarzom: Zbierzcie najpierw chwast, zwiążcie go w snopy i spalcie. Pszenicę natomiast zanieście do mego spichlerza»”.

       „On więc powiedział: „Siewcą dobrego nasienia jest Syn Człowieczy [Pan Jezus], a rolą jest świat. Dobrym ziarnem są synowie Królestwa, a chwastem – synowie Złego. Nieprzyjacielem jest diabeł, a żniwem koniec świata. Żniwiarzami zaś są aniołowie. Podobnie jak zbiera się chwast, żeby spalić go w ogniu, tak też będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy wyśle aniołów, a oni usuną z Jego Królestwa wszystkie przyczyny upadku oraz tych, którzy postępują niegodziwie. I wrzucą ich do rozpalonego pieca. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Sprawiedliwi [prawi] natomiast zajaśnieją jak słońce w Królestwie swego Ojca. Kto ma uszy, niech słucha.

       „Królestwo niebieskie podobne jest również do sieci zarzuconej w morze, która zagarnia różnego rodzaju ryby. Kiedy jest pełna, wyciąga się ją na brzeg. Dobre ryby wybiera się do naczyń, a złe wyrzuca. Podobnie będzie przy końcu świata. Zjawią się aniołowie, oddzielą złych od sprawiedliwych [prawych] i wrzucą ich do rozpalonego pieca. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów” (Mateusza 13:28-30 pau; 13:37-43,47-50 pau; porównaj Mateusza 7:13,14; 7:15-23; 25:31-46).

       Kiedy Pan Jezus otworzył prorocze i metaforyczne „siedem pieczęci zwoju” Księgi Apokalipsy, zwłaszcza ‘pieczęć piątą, szóstą i siódmą’, mamy pewność zmartwychwstania, ocalenia i ostatecznego wysłuchania modlitw niewolników Bożych. Dlatego „siedmiu aniołów” otrzymało Boskie polecenie metaforycznego zadęcia w „siedem trąb”. ‘Głos tych trąb’ ogłosił rozwój proroczych wydarzeń prowadzących do zbawienia ‘dobrego ziarna – synów Królestwa’ oraz tryumfu Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa (Objawienie 6:1 do 8:6; 12:10,11).

   Co ujawnia proroctwo ‘głosów trąb pierwszych czterech aniołów’?

                                      — Objawienie 8:7-12 pau

       Biblijna „trzecia część” to część ludzkości, w większości chrześcijanie, zamieszkująca obszar będący pod wpływem i dominacją chrześcijaństwa tego świata, zwłaszcza jego religii. Wizja ‘głosów trąb pierwszych czterech aniołów’ ujawnia rozwój wielkiego, uwodzącego i zwodniczego chrześcijaństwa, które już przez kilka pierwszych wieków urosło w potęgę nie tylko religijną. Niewątpliwie obejmuje ono obecnie swymi wpływami „trzecią część” ludzkości [około 33% – 35% ludności świata]. Chrześcijaństwo tego świata poszło szerokim i wygodnym gościńcem kompromisu z tym złym światem. Dopuściło się porzucenia i zdrady Świętego Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa i Jego apostołów, zdrady i sprzeniewierzenia nauki Biblii, Pisma Świętego. Szczególnie religijni przywódcy zwodniczych religii chrześcijaństwa tego świata sprzedają się, kierują się żądzą zysku, korzyści i władzy, co jest oczywistą, religijną prostytucją, biblijnym ‘szaleństwem nierządu’. Dla Boga Ojca i Pana Jezusa jest to czymś odrażającym. Religie chrześcijaństwa tego świata są główną i wpływową częścią biblijnego ‘Babilonu wielkiego, Macierzy nierządnic i obrzydliwości ziemi’, czyli wszystkich religijnych ‘prostytutek’ zwodniczych religii tego świata. To wielka Nierządnica, która zasiada nad mnogimi wodami [metaforycznie to ludy i narody], z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu”. Do chrześcijaństwa tego świata ukazanego jako „trzecia część” ludzi, Bóg już od dłuższego czasu w pierwszej kolejności kieruje dobitne orędzia i zsyła bolesne plagi, ciosy w ogłoszonych ‘głosach trąb aniołów’! (2Koryntian 6:14-17; Jana 8:44; 12:31; 14:39; 16:11; 2Koryntian 4:4; Efezjan 2:2; Jakuba 4:4; 1Jana 5:19; Objawienie 12:9; 14:8; 17:1-6,15; 18:2-5).

       To proroctwo można rozumieć tak:

1 „Zatrąbił pierwszy. Na ziemię spadł grad i ogień zmieszany z krwią. Trzecia część ziemi została spalona, trzecia część drzew została spalona i wszelka trawa zielona została spalona”.

Śmiertelna dezaprobata Boża wobec wybitnie odstępczego i zwodniczego chrześcijaństwa tego świata

       „Trzecia część ziemi” najwyraźniej przedstawia z pozoru stabilne i zamożne społeczeństwo chrześcijaństwa tego świata. Jednak od początku swego istnienia zostało ono bardzo spustoszone pod każdym względem przez symboliczny, niszczycielski „grad i ogień zmieszany z krwią”. Znana bowiem jest jego straszliwa wina krwi morze przelanej krwi niewinnej oraz inne wielkie i szokujące grzechy. Dlatego przed Świętym Bogiem Ojcem i Panem Jezusem ‘zostało ono spalone’, także jego przywódcy nie tylko religijni, niczym górujące ‘drzewa zostali spaleni’. Im dłużej setki milionów ludzie chrześcijaństwa tego świata popiera i to nie tylko jego religie, to z Boskiego punktu widzenia zostali oni dla Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa ‘wszelką spaloną trawą zieloną’.

2 — „Zatrąbił drugi anioł. Do morza wrzucono jakby wielką górę płonącego ognia i trzecia część morza stała się krwią. Jedna trzecia stworzeń morskich zginęła i jedna trzecia statków uległa zniszczeniu”.

„Wielka góra płonącego ognia” rządów i wzburzone narody chrześcijaństwa tego świata są dla Boga martwe i odrażające

       „Trzecia część morza” trafnie wyobraża niespokojną, nieprzewidywalną i buntowniczą ludność czy masy chrześcijaństwa tego świata, które od początku jego istnienia wywołują rozruchy, rewolucje i wojny. Powodem tego była i jest okrutna, polityczno-religijna potęga chrześcijaństwa tego świata, ‘wielkiej góry płonącej ogniem’. Z tego powodu „trzecia część morza”, chrześcijaństwa, niejako „stała się krwią”, w którym nie ma życia i jest ono czymś odrażającym dla Boga Ojca i Pana Jezusa. Dlatego ‘trzecia część stworzeń w morzu’, przebywających w tym chrześcijańskim medium „zginęła”, bo stała się w Ich oczach ‘martwa’. A każda radykalna czy usiłująca być niezależną organizacja unosząca się niczym ‘statek’ po ‘martwej’ „trzeciej części morza” chrześcijańskiego „uległa zniszczeniu” przed Bogiem. Z Boskiego punktu widzenia nie tylko niemożliwe jest życie w tym odrażającym „morzu”, ale ‘niszczące’ jest ono jako nośnik. Chrześcijaństwo tego świata zasłynęło bowiem z okrucieństwa i ogromnego rozlewu krwi oraz ciąży na nim piętno wielkich grzechów! (Izajasza 57:20; 17:12,13; porównaj 2Mojżeszowa 7:20,21)

3 — „Zatrąbił trzeci anioł. Z nieba spadła wielka gwiazda świecąca jak pochodnia [lampa], która upadła na trzecią część rzek i na źródła wód. Gwiazdę nazwano ‘Piołun’ i jedna trzecia wód zmieniła się w piołun, a wielu ludzi zmarło z powodu wód, które stały się gorzkie”.

Kler chrześcijaństwa tego świata to ‘gwiazda Piołun’ urasta on do niebotycznej pozycji, a jego nauka to ‘gorzki’ i śmiertelny „piołun”

       ‘Wielką gwiazdą płonącą jak lampa’ stał się na scenie światowej ‘boski’ kler chrześcijaństwa. Niejako „z nieba spadła wielka gwiazda” i urosła do niebotycznej, wyniosłej pozycji i zdominowała metaforyczną ‘trzecią część rzek i źródeł wód’. A są nimi źródła przewodniej mądrości chrześcijaństwa tego świata, uznane teorie, wszelakie nauki czy wielkie programy jego mędrców. „Gwiazdę nazwano ‘Piołun’”, bo powoduje ona, że „trzecia część wód obróciła się w piołun”. Wyniosły kler chrześcijański naukę Pana Jezusa Chrystusa ‘obrócił w piołun’, czyli w „gorzkie” kłamstwo, dlatego duchowo „wielu ludzi zmarło”. Porzuciwszy chrystianizm, przywódcy religijni chrześcijaństwa tego świata zamiast słodkich „wód” życia, prawdy Słowa Bożego, podawali i dalej podają ludziom „piołun” ‘gorzkich’ kłamstw religijnych. Są one zwodnicze, uwodzące i podstępne, szczególnie uwodzicielskie jest bałwochwalstwo, uporczywie narzucane przez liderów różnych denominacji chrześcijańskich. Religijni przywódcy chrześcijaństwa tego świata obłudnie podżegali i podżegają narody do wielu wojen, często fałszywie, kłamliwie lansując wartości patriotyczne w zakamuflowanym nacjonalizmie będącego ‘opium dla ludu’. Doprowadziło to do ogromnego, a wręcz szokującego rozlewu krwi. Przypominają oni niewiernych Izraelitów współczesnych prorokowi Jeremiaszowi, o których Jahwe Bóg rzekł: „Oto sprawię, że będą jeść piołun, i dam im do picia zatrutą wodę. Bo od proroków z Jeruzalem rozeszło się odstępstwo na cały kraj” (2Tesaloniczan 2:3,4; Jeremiasza 9:14; 23:15).

       Jednak przyszedł historyczny czas, gdy odstępczy kler chrześcijaństwa zaczął spadać z wyniosłej, ‘niebiańskiej’ pozycji. Chrześcijaństwo tego świata, zwłaszcza jego przywódcy religijni coraz bardziej są dzisiaj znani ze skandali finansowych, politycznych i obyczajowych, szczególnie szokująca, obrzydliwa i haniebna jest pedofilia. Pozycja duchowieństwa może się tylko pogorszyć i w końcu doprowadzi chrześcijaństwo do wstrząsającego upadku. Jego religie podzielą los wszystkich, zwodniczych i uwodzących religii tego świata, biblijnego „Babilonu wielkiego”. A następnie całe zorganizowane chrześcijaństwo tego świata zupełnie zniknie w Armagedonie. Przypominają się nam słowa proroka Izajasza skierowane do starożytnego Babilonu: „Jakże to runąłeś spod nieba! Promienna gwiazdo, synu jutrzenki! Na ziemię cię powalono ciebie, zwycięzco narodów!” (Objawienie 18:21; 19:2; Izajasza 14:12)

4 — „Zatrąbił czwarty anioł. Zdruzgotano [rażono] jedną trzecią słońca, jedną trzecią księżyca i jedną trzecią gwiazd, tak że trzecia ich część się zaćmiła, a dzień – podobnie jak noc – utracił jedną trzecią swego światła”.

‘Rażone’ ciemnościami duchowymi chrześcijaństwo tego świata zmierza najpierw do swego religijnego upadku i następnie ostatecznego kresu religijno-politycznego

       Chrześcijaństwo tego świata zostało ‘zdruzgotane’, dlatego stało się pogrążonym w duchowych mrokach królestwem ‘ciemności’. Od wielu wieków owoce wydawane przez metaforyczną „trzecią część ziemi” i „trzecią część morza”, czyli chrześcijaństwo tego świata świadczą o tym, że jak ‘rażone’ czy ‘zdruzgotane’ błąka się ono w ‘gęstych mrokach’. Zasługuje na potępienie, gdyż podaje się za reprezentanta chrystianizmu, ale jakże się od niego oddaliło. Religijność „trzeciej części ziemi” i „trzeciej części morza” została maksymalnie zredukowana. Często przesądnie sprowadza się ona do robienia znaku krzyża, obrony jego adoracji – generalnie uprawiania wszelakiego, rażącego bałwochwalstwa. „Trzecia część słońca, księżyca i gwiazd ściemniały’, czyli roztaczane polityczno-religijno-moralne „światło” przywódców chrześcijaństwa tego świata jest tragicznie kiepskie. Dalej postępuje jego upadek moralno-religijny, obłuda i zakłamanie, które są dzisiaj coraz wyraźniej widoczne.

       Pierwsze cztery „głosy trąb aniołów” odsłoniły rzeczywisty, śmiertelny stan coraz bardziej upadającego chrześcijaństwa tego świata. Cała jego wielowiekowa historia wykazuje, że należąca do niego metaforyczna „trzecia część ziemi”, „trzecia część morza”, ‘trzecia część rzek i źródła wód’ oraz trzecia część słońca i trzecia część księżyca, i trzecia część gwiazd’ jest przed Bogiem i Panem Jezusem ‘spalona, martwa, śmiertelnie gorzka i pogrążona w ciemnościach’. Dzisiaj dalej postępuje upadek polityczno-religijno-moralny chrześcijaństwa tego świata, a jego przywódcy zwłaszcza religijni mogą tylko rzewnie wspominać czasy swej niebotycznej, wyniosłej pozycji, kiedy byli ‘wielką gwiazdą płonącą jak pochodnia [lampa]’. Mamy jednak jeszcze ‘głosy trąb trzech pozostałych aniołów’, które są przełomowe, doniosłe, groźne i dokuczliwe, a zwane są „biada, biada, biada” (Objawienie 8:13).

                           ‘Głosy trąb trzech pozostałych aniołów’

                    — Objawienie 8:13 do 14:20 [następnie do 19:21])

Potem ujrzałem i usłyszałem jednego orła lecącego przez środek nieba [centrum Boskiej uwagi], mówiącego donośnym głosem: Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi z powodu głosów trąby trzech pozostałych aniołów, którzy mają (jeszcze) trąbić!’” (Objawienie 8:13 bp)

Jedno biada przeminęło. Oto nadchodzą po tych rzeczach jeszcze dwa biada”. „Drugie biada przeminęło. Oto szybko nadchodzi trzecie biada”. Trzy „biada” mają więc pojawiać się po kolei, czyli chronologicznie! (Objawienie 9:12 nwt-pl; Objawienie 11:14 nwt-pl)

       Trzy „biada” mają dotykać ‘mieszkańców ziemi’ ‘dręczyć’, ‘wyrządzać szkodę’, następnie ‘zabić’ chrześcijaństwo tego świata, ‘trzecią część ludzi’. „Trzecie biada” będzie prowadzić ostatecznie do wstrząsającego i finalnego Armagedonu. Podążające z „trzecim biada”, równolegle wypełniające się proroctwo wizji ‘siedmiu aniołów z siedmioma złotymi czaszami napełnionymi siedmioma ostatnimi ciosami [plagami] gniewu Bożego’ spowoduje wielkie ‘wstrząsy’ religijno-społeczno-polityczne i to już na całym globie ziemskim. Wydarzenia spełniające te proroctwa mają jednak stanowczo skłonić najpierw świat chrześcijański, a potem wszystkich ludzi do zwrócenia uwagi, głębszych przemyśleń i zmiany zdania, a więc ‘nawrócenia się, okazania skruchy, odwrócenia się lub opamiętania się’ (gr. ‘metanoeō’  od gr. ‘metanoia’, dosłownie zmiana umysłu). Polega to na zawróceniu do Boga Ojca i Pana Jezusa, a trzeba zacząć od poważnego potraktowania Słowa Bożego przez ludzi, zwłaszcza tych z chrześcijaństwa tego świata oraz na głębszym i osobistym ‘Ich poznawaniu’ oraz okazaniu ‘bojaźni Bożej’. Trzeba koniecznie porzucić złe uczynki, a to w związku z ‘nadchodzącym wielkim dniem Ich gniewu’. Oto Ich słowa: (…) Pamiętaj, że bojaźń Boża to mądrość, a unikanie zła to wiedza prawdziwa”. „Opamiętajcie się [zmieńcie myślenie], bo zbliżyło się Królestwo Niebios”. „Nie każdy (…) wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. (…) Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie(Objawienie 6:12-17; 9:20,21; 16:9,11; 22:10-12; Joela 2:12,13; Jana 17:3,17; Hioba 28:28 br; Mateusza 4:17 bpd; 7:21-23 bw.).

5 — Proroctwo głosu trąby piątego anioła: # Osobliwe pierwsze „biada” Objawienie 9:1-12

— ‘Szarańcza z otchłani’ uwolniona przez jej ‘gwiazdę’ spadła na odstępcze i zwodnicze chrześcijaństwo tego świata. Jak groźny ‘szkodnik’ dokuczliwie ‘kłuła’ czy ‘żądliła’, a więc „wyrządzała szkodę” [zadawać ból, zranić] zwłaszcza ogółowi duchownych chrześcijaństwa, skutecznie osłabiając ich autorytet religijny. Dokonała tego działalność Badaczy Pisma Świętego, która w dokuczliwy sposób demaskowała [‘rozszarpywała’] dogmaty religijne, kłamstwa i obłudę tej ‘trzeciej części’, ale i „wyrządzała szkodę” wprowadzając jednak w błąd.

6 — Proroctwo głosu trąby szóstego anioła: # Osobliwe drugie „biada” — Objawienie 9:13-21; 10:1 do 11:14

x — „Wojska konnicy” nie mają pokojowych zamiarów. Ich zasięg działania jest szeroki, a one same są groźne. Nie tylko „wyrządzają szkodę”, ale ‘zabijają’ chrześcijaństwo tego świata, a dokonuje tego [dzisiaj już w mniejszym stopniu] działalność Świadków Jehowy (skrót ŚJ.) – ‘wojsko Jehowy’. Bałwochwalczo posłuszne swej ‘organizacji Jehowy/quasi-Boża’ kontynuuje ono dzieło rozpoczęte przez ‘szarańczę z otchłani’. Na większą i szerszą skalę ŚJ. skutecznie osłabiają i kruszą autorytet chrześcijaństwa tego świata, zwłaszcza religijny. Obnażają jego dogmaty, kłamstwa, wielkie bałwochwalstwo, ogrom popełnionych grzechów, obłudę, postępujący upadek duchowy i moralny. Już ogłosili tej „trzeciej części ludzi” zagładę z wyroku Bożego, a jednocześnie także swoim rewizjonizmem chrześcijańskim dalej „wyrządzają szkodę”. Wypaczają bowiem chrystianizm wprowadzając w błąd zwłaszcza osoby uznające ten rewizjonizm za prawdę biblijną. Działalność ‘zabijania trzeciej części ludzi’ przez ŚJ. niewątpliwie zwraca na siebie uwagę świata, „ale pozostali ludzie, których te plagi nie zabiły, nie okazali skruchy [nie opamiętali się] za dzieła swych rąk, tak by już nie oddawać czci [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości bałwochwalczej bóstwom] demonom ani bożkom ze złota i srebra, i miedzi, i kamienia, i drewna, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić: I nie okazali skruchy za swe morderstwa ani za swe praktyki spirytystyczne [magia, czary], ani za swą rozpustę, ani za swe kradzieże(nwt-pl). W tym omawianym zakresie proroctwo ‘drugiego biada’ spełnia się dokładnie i zmierza do końca. Jest też jego końcowa część dotycząca także chrześcijaństwa tego świata, ale nie tylko.

Orędzie ‘słodko–gorzkie’ z symbolicznego, ‘otwartego małego zwoju’ dotrze – nie koniecznie do wszystkich –przed [nad] wielu ludów, narodów, języków i królów’. W wyznaczonym czasie zajmą się tym proroczy ‘dwaj Boży świadkowie w worach – prorocy’, którzy ‘złożą swe świadectwo’ zwłaszcza ‘bombardujące’ międzynarodową ‘organizację Jehowy/quasi-Boża. To jest kontynuacja proroctwa „drugiego biada”, które dokładnie spełnia się na tej groźnej organizacji religijnej. Jednak ostatecznie proroctwo to zdecydowanie zwraca się przeciwko niej samej! To ich świadectwo’ jest niepodważalne, ponieważ są naocznymi świadkami grzechów tej organizacji, z którą często przez wiele lat byli związani. Będzie to preludium nieco późniejszego, wielkiego i ostatecznego głoszenia ‘radosnej dobrej nowiny wszystkim narodom, że nadeszła GODZINA SĄDU BOŻEGO’ (Objawienie 10:11 ubg, nbg-pl, interlinearny; 14:6,7). Ich działalność zostanie nagle przerwana i zamknięta na wyznaczony czas. Zaraz potem rozpocznie się dramatyczne i ostatnie, „trzecie biada”.

7 — Proroctwo głosu trąby siódmego anioła, ostatniego: # Ostateczne trzecie „biada” — Objawienie 11:14 do 14:20; następnie 15:1 do 19:21; porównaj Daniela 8:19 nwt-pl

— Wszechmocny Bóg Ojciec i Jego Pomazaniec [Chrystus] Pan Jezus [Jeszua] ‘obejmą panowanie nad światem’! Królestwo Boże zacznie panować!!! Wstrząsający, szybki rozwój wydarzeń nieuchronnie będzie prowadził do dramatycznych, radykalnych i szokujących zmian religijno-politycznych w ‘wyznaczonym czasie’. Najpierw dokona się koniec religii chrześcijaństwa i pozostałych religii tego świata! Zaraz potem nastąpi ostateczny koniec tego świata w apogeum Armagedonu, w sprawiedliwej ‘wojnie w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy’! Będzie to zupełny i wstrząsający kres nie tylko narodów chrześcijaństwa tego świata, ale całego, zorganizowanego, obecnego świata ludzkiego.

       Religie chrześcijaństwa tego świata Księga Objawienia włącza w poczet wszystkich religii tego świata i nazywa je „wielką nierządnicą”, lub „wielkim Babilonem [hebr. ‘Babel’ to dosł. wielkie Zamieszanie’], matką nierządnic i obrzydliwości ziemi”. To „z powodu wina gniewu [szaleństwa – bpd] jej rozpusty wszystkie narody padły ofiarą” i jej „czarami omamione zostały wszystkie narody”. Dlatego tuż przed ‘porą żniwa ziemi’ [zebranie ‘chwastu’ i ‘pszenicy’] nasili się Boże wołanie: Wyjdźcie z niej, mój ludu, jeżeli nie chcecie mieć z nią udziału w jej grzechach i jeżeli nie chcecie otrzymać części jej plag” (Objawienie 14:8,15; 17:1,5,15; 18:3,4,8,21,23; 19:2 nwt-pl, bt). Co jest tym wielkim ‘nierządem’ religii tego świata, w tym zwłaszcza wiodących w nich religii chrześcijaństwa? Sprzedawanie się religii tego świata dla zysku, korzyści i dla zdobycia władzy, to oczywisty, metaforyczny „nierząd” czy prostytucja, zdrada Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa i Jego apostołów, a więc zdrada i sprzeniewierzenie nauki Słowa Bożego, Pisma Świętego (Izajasza 57:11 bw; 59:13 bw; Jeremiasza 8:5-9 bt; Jana 8:44; gr. słowa ‘porneia’ i ‘pornē’ to dosł. nierząd, prostytucja i nierządnica, prostytutka, czyli kurwa, która sprzedaje się dla zysku, korzyści lub żądzy).

       Chrześcijaństwo tego świata wraz ze swymi wielkimi sprzedajnymi religiami od początku zachłannie sięgało po władzę i grabież. Przez cały czas swego istnienia wybitnie dopuszcza się zbrodni, w tym zbrodni ludobójstwa. Coraz bardziej są także znane i obnażane pozostałe jego wielkie grzechy jak np.: wyjątkowa hipokryzja, homoseksualizm i obrzydliwa pedofilia przede wszystkim wśród przywódców religijnych oraz skala rażącego bałwochwalstwa.

# Czym jest dla Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa wstrętne bałwochwalstwo, często wręcz przesądne?

Każdy autorytet z uporem, zawzięcie i chciwie stawiany ponad, na równi czy jako pośrednik obok Wszechmocnego Boga, Jego Słowa i Pana Jezusa Chrystusa, a więc instytucja, organizacja, władza, człowiek czy rzecz, jest podstępnym, zwodniczym, bardzo uwodzącym i ogłupiającym bałwochwalstwem! „Uciekajcie od bałwochwalstwa”!!!

Rozważ Słowo Boże: 2Mojżeszowa 20:3 bw; Ezechiela 43:8; Mateusza 4:10 nwt-pl; 23:8-10; Łukasza 4:8; Jana 5:22,23; 14:6; Dzieje 4:12; 5:29; 1Koryntian 10:14 bw; Galacjan 5:19-21; 1Jana 5:21; Objawienie 19:10; 21:8; 22:8,9,15; porównaj 5Mojżeszowa 6:13,14; Filipian 2:5-12; Rzymian 6:16; 2Piotra 2:19.

Uwaga! O rozwoju chrześcijaństwa tego świata czytaj także w:‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 14

Uwaga! Szerokie omówienie proroctwa z Ks. Objawienia 9:1-21 dotyczącego ‘pierwszego i drugiego biada’ znajduje się w temacie: ‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 15 i część 16”.

Uwaga! Poznaj także chronologiczne proroctwo: Znaki końca świata pierwsze i drugie biada”! oraz Znaki końca świata — trzecie „biada”!!!

Uwaga! Proroctwo ‘ostatnich ciosów Boga’ jest dokładnie rozważane w temacie: ‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 24 i Boskie ciosy zdemolują świat?!

Uwaga! Upadek i zaskakujący, szokujący kres zwodniczych religii tego świata jest szeroko omówiony w temacie: ‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 26.

Czytaj pokrewne tematy:

Wstrząsający ‘dzień Ich gniewu’! Dlaczego?

— „Zwycięzca, który zwycięży świat!”

— „Koniec niewoli i tyranii religijnej!

— „Musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa!”

— „Co znaczy proroczy ‘posąg-olbrzym’?”

— „‘Wyraźne objawienie się Boga’ — kiedy?”

„Koniec chrześcijaństwa tego świata!”

— „Boskie ciosy zdemolują świat?!”

„Ostatnie dni tego świata?!”

„‘Był i Jest’, „i Który Przychodzi”?”

— „Wprowadzenie proroctwa trzech ‘biada’ i ‘pierwsze biada’”

— „Proroctwo osobliwe — ‘drugie biada’!”

— „Znaki końca tego świata — ‘trzecie biada’!!!

„Pana Jezusa znak obecności i końca świata!!!”

— „Niewolnicy Pana Jezusa a Jego znak obecności!!!”

„‘Dojdzie do swego kresu’ — kiedy?”

— „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???”

„To już ‘wyznaczony czas końca’?!”

— „Oto wszystko nowym czynię!!!”

— „Słowa te są pewne i prawdziwe!!!”

— „Szokujące proroctwa Boga!

— „Dzień apokalipsy!”

Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys