„DOJDZIE DO SWEGO KRESU” — KIEDY?

Aktualizowany: 28.11.2017

Dział tematyczny: Niezwykłe proroctwa wyznaczony czas końca!

— „I przyszedłem umożliwić ci zrozumienie tego, co spotka twój lud pod koniec dni. „Doprawdy! Oznajmię ci, co jest napisane w Księdze prawdy” — Daniela 10:14,21 nwt-pl, bw.

       TYLKO proroctwo Daniela zawiera z góry napisaną historię zmagań „króla północy” z „królem południa”, czyli dwóch wrogich sobie mocarstw. Początek tego „wielkiego bojunastąpił po rozpadzie potęgi greckiej Aleksandra Wielkiego, a kres położy mu Boża wojna Armagedonu. W Daniela 11:1-24 proroctwo dość szczegółowo nakreśla obraz tego konfliktu o dominację. Przez pierwsze kilkaset lat dotyczy ono zmagań pomiędzy syryjskim „królem północy”, a egipskim „królem południa”. Zauważamy, że w czasie kolejnych wieków polityczna tożsamość dwóch królów zmieniała się w miarę trwania ich zmagań. Proroctwo to zapowiada pojawienie się ‘Księcia [Wodza] Przymierza, który będzie zmiażdżony’. Co nastąpiło za rządów cezara rzymskiego Tyberiusza. „Książę Przymierza” to Pan Jezus Chrystus, Potomek Abrahama, z którym Bóg zawarł wieczne i święte przymierzeobejmujące wszystkie narody ziemi(Daniela 10:1 nwt-pl; Objawienie 16:14,16; Łukasza 1:72,73 bt; Psalm 105:8-10; Galatów 3:16).

            Księga Prawdy wyjawia ostatnie poczynania „króla północy”

       Po dość długim okresie milczenia proroctwo Daniela 11:25,26 zdaje się krótko wskazywać na działania Trzeciej Rzeszy jako „króla północy” i jego całkowitą klęskę w II wojnie światowej. Po II wojnie nastąpił okres nowego ładu międzynarodowego. Dokonała się także polityczna zmiana tożsamości „króla północy”, który po niewielkiej modyfikacji pod koniec XX wieku dotrwał do dziś. Poniższe rozważania pozwolą z łatwością go rozpoznać i potraktuj to jako ważne odkrycie!

       Powojenne działania mocarstw o dominację proroctwo Daniela 11:27 (bw) także prezentuje krótko: „Obaj królowie mają w sercu złe myśli i przy jednym stole okłamują się nawzajem; lecz im się nie uda, gdyż w wyznaczonym czasie nadejdzie kres”. W Daniela 11:28-45 mamy obszerniejszy, proroczy opis ostatnich i dramatycznych poczynań szczególnie wyniosłego „króla północy”. Zajmiemy się teraz tą częścią proroctwa, która dotyczy wyznaczonego czasu końca. Nie można jednak upierać się przy dosłownej interpretacji proroctwa Daniela. To nie świadczyłoby o naszej ‘wnikliwości’ i poważnym traktowaniu Słowa Bożego. Niektórzy fanatycznie i z wielkim uporem trzymają się dogmatu ‘roku 1914’, np. liderzy Świadków Jehowy [i nie tylko oni], podając wypaczoną wykładnię tego proroctwa. Trzeba dobitnie podkreślić, że ‘rok 1914’ jako „wyznaczony czas końca” nie istnieje w nauce Pisma Świętego! (Daniela 8:19 nwt-pl; 11:27,29,33,35; 12:10; Mateusza 24:15; zobacz ks. ŚJ. „Pilnie zważaj na proroctwa Daniela” str. 261, rozdział 15, akapit 10) Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] także z przekładu interlinearnego.

       Proroctwa Boga są pewne to Jego prawda napisana z góry! Dlatego anioł Boży zapewnił proroka Daniela: Oznajmię ci, co jest napisane w Księdze prawdy. Postaramy się omówić wskazany powyżej fragment proroctwa Daniela w powiązaniu z niektórymi szczegółami równoległego czy paralelnego proroctwa „drugiego biada” części końcowej i całego „trzeciego biada” Księgi Objawienia Apokalipsy. Uwaga! Nie ulega wątpliwości, że trzy „biada” ułożone są chronologicznie! (Daniela 10:14,21 bw; Objawienie 8:13; 9:12; 11:14)

Ważne! „Czas wyznaczony” przede wszystkim dotyczy pięciu wyznaczonych i określonych okresów biblijnych „czasu końca”. Poza pierwszym („1260 dni” = 3,5 roku) poprzedzającym, pozostałe są w zasadzie jego przedłużeniem i prawie nakładają się na siebie. W gruncie rzeczy chodzi o około 7 lat ‘wyznaczonych czasów narodów’. O tym koniecznie czytaj w temacie: „To już ‘wyznaczony czas końca’?!” i „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???” (Daniela 8:12-14; 12:7,11,12; Objawienie 11:3; 12:6,14; 13:5; 11:2; Łukasza 21:24 nwt-pl)

       Począwszy od Daniela 11:28 proroctwo zapowiada ponowne, wyraźne pojawienie się „króla północy” w końcowych dniach tego świata.

       W Księdze prawdy proroctw Boga czytamy:

— „Potem powróci z wielkimi bogactwami do swojej ziemi [krainy króla północy], lecz jego umysł [lub serce, rozum] będzie przeciwko świętemu przymierzu; i tak postąpi, i wróci do swojej ziemi [krainy króla północy](bw).

       Proroctwo aż dwukrotnie zapowiada, że „król północy” „wróci do swojej ziemi”, czyli zajmie określone przez proroctwo swe miejsce i to „z wielkimi bogactwami”. Dlatego też wbije się w pychę, a „jego umysł [serce, rozum] będzie przeciwko świętemu przymierzu. Przymierze to związane jest z ‘Księciem Przymierza’, z Panem Jezusem Chrystusem. Wyniosłość „króla północy” skłoni go do działań, o których czytamy w Księdze prawdy proroctwa Daniela:

— „W czasie wyznaczonym wyruszy znowu na południe [dosł. w kierunku (krainy króla) południa; nbg-pl, nwt-pl, bg, ubg – ‘pociągnie, skieruje się, ruszy na południe’], lecz tym razem nie powiedzie mu się tak jak za pierwszym razem [„nie powiedzie mu się tak jak za pierwszym i drugim razem” – ubg]. Gdyż przeciwko niemu wyruszą kittejskie okręty, wskutek czego straci otuchę(bw).

       W tym miejscu „czas wyznaczony”, w którym ‘król północy wyruszy ponownie na południe’ prawdopodobnie jest tylko dla niego określonym czasem. Jednak na pewno wiąże się on z pierwszym wyznaczonym czasem „1260 dni” (= 3,5 roku), w którym ‘swe świadectwo składać będą dwaj Boży świadkowie – prorocy’. W zamknięciu ich działalności będzie przecież wybitnie uczestniczył „król północy”. Natomiast jeśli chodzi o „wyznaczony czas końca” dla tego świata, to jest nim biblijnie określony, końcowy, krótki okres radykalnych, diametralnych i szokujących w tym świecie zmian, zwłaszcza ostatnie wyznaczone „1260 dni” (= 3,5 roku), po którym następuje wstrząsający Armagedon (Objawienia 11:3,4,7; porównaj Daniela 11:31).

       Według „The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible” Kittim [Cypr] „w szerszym znaczeniu obejmuje zachód jako całość, a szczególnie zachód w pojęciu żeglarzy”. W przekładzie New International Version wyrażenie „okręty z Kittim” oddano przez „okręty z zachodnich wybrzeży”. W http://mybible.pl (New King James Version Przypisy) hebrajskie „Kittim” to dosłownie „ziemie zachodnie”. „Królem południa” jest dzisiaj „mały róg” mający ‘ludzkie oczy i usta mówiące wielkie rzeczy’. W Księdze Objawienia „w czasie wyznaczonym” zwany już jest ‘dwurożną bestią z ziemi’ — wywodzi się bowiem z ugruntowanej, stabilniejszej i zamożnej części świata zachodniego, w którym wyraźnie dominuje. To z tej strony przeciwko niemu wyruszą [wystąpią] kittejskie okręty, wskutek czego straci otuchę” „król północy” czy też jak oddają inne przekłady Biblii: ‘popadnie w rozterkę’, ‘upadnie na duchu’, ‘przelęknie się’ [hebr. dosł. ‘zasmucony’, zniechęcony, zastraszony’]. Jednym słowem to „kittejskie okręty” udaremnią atak „króla północy”. Jest tu pewna trudność, którą nie można jednoznacznie rozstrzygnąć. Czy „kittejskie okręty” to symbolika działań militarnych czy raczej bardziej handlowych, ekonomicznych? Bowiem o groźbie ‘śmierci’ ekonomicznej wyraźnie czytamy w 13 rozdziale Księgi Objawienia inczej Apokalipsy. A może po prostu jedno i drugie? W obecnej sytuacji światowej coraz bardziej uświadamiamy sobie jak groźną bronią są sankcje ekonomiczne! Ważne! Konfrontuj z bieżącymi wydarzeniami! (Daniela 7:8,20-27; 8:9-14; Objawienie 13:11-18; w metaforycznym opisie o prowadzących handel właścicielach, posiadających okręty (statki) handlowe czytamy w Objawienia 18:17,19)

       „Niewolnicy Boga” wypełniając końcową część proroctwa „drugiego biada” będą w tym czasie prowadzić szczególną, chrześcijańską działalność. Chodzi o ‘składanie swojego świadectwa’ i w szerszym wymiarze ‘prorokowanie’ jako symboliczni ‘dwaj Boży świadkowie ubrani w wory [pokutne] dwaj prorocy’. Proroctwo „drugiego biada” do końca związane będzie także z ‘organizacją Jehowy’/quasi-Bożą, z jej sytuacją i to zaskakującą. Ci ‘dwaj świadkowie’ będą bowiem demaskować kłamstwa i potępiać ohydne czyny obłudnych przywódców religijnych, zwłaszcza liderów ‘organizacji Jehowy’. W proroctwie Daniela tę chrześcijańską ‘świętą służbą’ pełnioną przed Bogiem nazwanostałą, codzienną ofiarą(‘ustawiczną, wieczną czy nieustanną’). To niewątpliwie „świadectwo prawdy” po pierwszych wyznaczonych „1260 dniach” (= 3,5 roku) zostanie gwałtownie przerwane. ‘Ustawiczna ofiara’ zostanie ‘usunięta’, ‘wydana’, ‘zniesiona’ czy ‘spustoszona’ i to zapewne globalnie na wyznaczony okres „2300 wieczorów i poranków” [1150 dni] (1Piotra 2:5,16 nwt-pl; Rzymian 12:1; Hebrajczyków 13:15,16; Daniela 7:8,20-27; 8:9-14,26; Objawienie 11:3-10).

       Właśnie o tym mówi dalej Księga prawdy proroctwa Daniela:

— „Potem wróci i wyleje swój gniew [oburzenie] na święte przymierze: i tak postąpi; i znowu zwróci uwagę [okaże względy] na tych, którzy porzucili święte przymierze [odstępczy przywódcy religijni chrześcijaństwa]. A wojska [dosł. ramiona/siły] wysłane przez niego wystąpią i zbezczeszczą świątynię i twierdzę, zniosą stałą codzienną ofiarę i postawią obrzydliwość spustoszenia(bw).

       Wieczne i święte przymierzeto Przymierze Abrahamowe związane z Osobą Jezusa Chrystusa i z chrześcijańską, ‘świętą służbą Bożą’ „niewolników Bożych”. Wynika z tego, że „król północy” po niepowodzeniu eskapady/ekspansji w kierunku krainy „króla południa”, „wyleje swój gniew na święte przymierze”. W gruncie rzeczy chodzi o jego oburzenie wobec z powodzeniem prowadzonej wtedy działalności ewangelizacyjnej w jego państwie. Jednak nie dotyczyć to będzie wybitnie odstępczych przywódców religijnych chrześcijaństwa tego świata, którym okaże szczególne względy. A po zakończeniu pierwszego wyznaczonego czasu „1260 dni” [= 3,5 roku], chętnie i zgodnie przyłączy się do swego rywala (lub raczej odwrotnie: rywal do niego), aby dokonać przestępstwa wobec Boga, tzw. ‘przestępstwa [grzechu] spustoszenia’, przez zniesienie stałej, codziennej ofiary. Związana jest ona z chrześcijańską ‘świętą służbą’ pełnioną przed Bogiem przez Jego niewolników w duchowej świątyni, Jego ostoi (świątynia żywa – wnikliwi niewolnicy, wierni Boga; 1Piotra 2:5,9,10). Ich wspólne siły polityczno-wojskowe [dosł. „ramiona”], zgodnie razem „postawią obrzydliwość [ohydę] spustoszenia. W Księdze Objawienia jest ona nazwana ‘bestią wychodzącą [wyszła; dosł. ‘podniosła się’] z otchłani’ lub też w związku z jej drugą rolą ‘obrazem bestii z morza’, która nie tylko zamknie działalność „niewolników Boga”. Pod koniec „trzeciego biada” spektakularnie, tuż przed Armagedonem usunie ‘nierządny’ „Babilon wielki”, uwodzące i zwodnicze religie tego świata. „Bestia z morza” to w swej końcowej formie, globalna władza polityczna tego świata, której ‘dano wielką władzę na 42 miesiące[drugie wyznaczone „1260 dni” = ostatnie 3,5 roku] nad całym światem ludzkim. Do niej ostatecznie przynależeć będą wszyscy, wszystkie mocarstwa, a więc i „król północy” (Łukasza 1:72,73 bt; Psalm 105:8-10; Galacjan 3:26-29; Daniela 8:9-14 bw, nwt-pl, ubg, nbg-pl, wuj; 1Piotra 2:5,16 nwt-pl; Rzymian 12:1; Hebrajczyków 13:15,16; Objawienie 11:3,4,7,10; 13:1-17; 17:1-18).

       W Księdze prawdy proroctw Boga czytamy dalej:

— „A tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu [przywódcy (odstępczego) chrześcijaństwa], zwiedzie pochlebstwami do odstępstwa, lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. A roztropni wśród ludu doprowadzą wielu do właściwego poznania; lecz przez pewien czas padać będą od miecza i ognia, od uprowadzenia i rabunku. A gdy będą padać, doznają małej pomocy; i wielu przyłączy się do nich obłudnie. Nawet niektórzy spośród roztropnych upadną, aby wśród nich nastąpiło wypławienie, oczyszczenie i wybielenie aż do czasu ostatecznego, gdyż to jeszcze potrwa pewien [hebr. dosł. ‘wyznaczony’] czas” (bw).

       Pierwsze wyrażenie powyżej inne przekłady Biblii oddają tak: A tych, którzy niegodziwie działają [łamią, przestępują, gwałcą, grzeszą, wykraczają] przeciwko przymierzu, gładkimi słówkami [intrygami, dosł. drobnymi obietnicami] przywiedzie do odstępstwa [przewrotności, dosł. haniebności, profanacji]. Odstępstwo przywódców religijnych szerokiego chrześcijaństwa tego świata na terenie „króla północy” zostanie utrwalone. Nie zdziwi, że dotyczy to także obłudnych liderów ‘organizacji Jehowy/quasi-Bożej. Ulegną oni jego intrygom, pochlebstwu czy drobnym obietnicom i zostaną zwiedzeni. Natomiast ‘lud [dosł. ‘ludzie’] znający swego Boga, umocni się i będzie działać, zwłaszcza po ‘wielkim trzęsieniu ziemi dziesiątej części miasta [Babilonu wielkiego], które zapowiada Objawienie 11:7-14. Ludzie ci okażą się tymi ‘roztropnymi’ [rozumnymi, rozważnymi, wnikliwymi czy mądrymi], którzy „doprowadzą wielu do właściwego poznania”. Przez pewien czas będą oni prześladowani i z tego powodu będą „padać” [hebr. dosł. ‘potykać się’, ‘chwiać się’, ‘słabnąć’ i ‘upadać’]. Jednak „doznają małej pomocy” i to najpewniej od tzw. „ziemi”, o czym czytamy równolegle także w proroczej Księdze Objawienia 12:15-17 [‘ziemia’ — ugruntowana, stabilniejsza i zamożna część świata, z której wywodzi się ‘dwurożna bestia z ziemi’]. ‘Niektórzy roztropni zostaną doprowadzeni do potknięcia, aby nastąpiło wśród nich oczyszczenie i wybielenie”, a to wszystko ‘potrwa wyznaczony [ustalony] czas’.

       W Księdze prawdy proroctw Boga czytamy dalej:

— „A król zrobi, jak będzie chciał; będzie się wynosił i wywyższał ponad wszelkie bóstwo; i przeciwko Bogu bogów dziwne rzeczy będzie wygadywał, i będzie miał powodzenie, aż dopełni się miara gniewu, bo to, co jest postanowione, wypełni się. Ani o bogów swoich ojców nie będzie się troszczył, nie będzie się troszczył o ulubieńca [pragnienia] kobiet ani o żadnego boga, bo wyniesie się ponad wszystkich. Zamiast tego będzie czcił boga warowni; złotem, srebrem, drogimi kamieniami i kosztownościami będzie czcił boga, którego nie znali jego ojcowie (bw). Wystąpi przeciw warownym zamkom z cudzym [dziwnym, obcym] bogiem; tych zaś, którzy go uznają, obdarzy zaszczytami, czyniąc ich władcami nad wieloma, a jako zapłatę będzie rozdzielał ziemię(bt).

       To wyjątkowo wyniosły „król północy”, ponieważ nie będzie zważał na żadne świętości. Dlatego „przeciwko Bogu bogów dziwne rzeczy będzie wygadywał”, które dadzą mu powodzenie, ale do czasu, „aż dopełni się miara gniewu” Bożego. Nie będzie się liczył z ‘pragnieniami kobiet’, czyli z podległymi jemu krajami, bo „wyniesie się ponad wszystkich”. ‘Występując z cudzym bogiemczy szukając wsparcia u obcego boga” (pau) [niekoniecznie militarny, wcześniej nieznany, dziwny, obcy, w celu ukrycia siebie (np. cyberszpiegostwo?) – Lexicon Strong’s: hebr. znaczenie ‘nekar’ (H5236) i ‘nakar’ (H5234)] będzie ‘obdarzał zaszczytami’ i władzą tych, którzy go popierają, czyli pewnie będzie udzielał im wsparcia finansowego, politycznego i militarnego.

       W Księdze prawdy proroctw Boga czytamy dalej:

— „A w czasie końca król południa wda się z nim we wzajemne przepychanie i król północy niczym burza uderzy na niego z rydwanami i jeźdźcami oraz licznymi okrętami; i wtargnie do krajów, i zaleje jak powódź, i przetoczy się. Wtargnie również do krainy Ozdoby [dosł. ‘pięknej ziemi’], a wiele będzie krajów doprowadzonych do potknięcia. Ale oto ci ujdą cało z jego ręki: Edom i Moab oraz główna część synów Ammona. I będzie wyciągał rękę przeciwko krajom; również ziemia egipska nie ujdzie cało. I będzie władał ukrytymi skarbami złota i srebra oraz wszystkimi majętnościami Egiptu. A Libijczycy i Etiopczycy będą szli jego śladami” (nwt-pl).

       „W czasie końca” [dosł. na końcu (czasu)] między dwoma królami do otwartej, totalnej wojny nie dojdzie. Chodzi tu raczej o ‘przepychanie, nacisk, rozpychanie’ [hebr. znaczenie ‘nagach’], na co „król północy” będzie reagował gwałtownie. ‘Kraina pięknej ziemi’ to ogólnie mówiąc stan prawości zwycięskich „niewolników Bożych”, tworzących symboliczne ‘Miasto Święte’ (porównaj Objawienie 21:1-4,9,10). Według Księgi Objawienia 11:2 będą go ‘deptać narody przez 42 miesiące’, a więc nie tylko „król północy”. „Ci ujdą cało z jego ręki: Edom i Moab oraz główna część synów Ammona”, a to znaczyłoby dzisiaj, że pewne kraje „król północy” bezskutecznie będzie usiłował sobie podporządkować. Dzisiejszą ‘ziemią egipską’ są zapewne kraje czy świat tzw. ‘demokracji zachodniej’ związany z „królem południa”. ‘Ukryte skarby’ to dzisiaj nie tylko złoto i srebro, ale złoża ropy naftowej i gazu ziemnego oraz inne cenne surowce i kopaliny ‘ukryte’ w ziemi, którymi „będzie władał” „król północy”. To ‘władanie’ niewątpliwie będzie miało wpływ na ‘wszystkie majętności’ jego rywala. Współcześni „Libijczycy i Etiopczycy” to kraje związane z „królem południa”, jednak przynajmniej niektórzy ‘będą szli śladami’ „króla północy”.

       To nie za sprawą swego wielkiego rywala dojdzie on do swego kresu. Ostatnia wyprawa „króla północy” będzie skierowana nie przeciw „królowi południa”, ale przeciw Bogu Ojcu i Panu Jezusowi Chrystusowi.

       Czytamy bowiem w Księdze prawdy proroctw Boga:

— „Wieści ze wschodu i północy napełnią go przerażeniem; wyprawi się więc z wielkim gniewem, by wielu zgładzić [całkowicie] i zgubić. Rozbije namioty swojej kwatery między morzem i górą świętej wspaniałości. Dojdzie do swego końca [kresu], ale nikt mu nie przyjdzie z pomocą(bt).

       Podjęta tuż przed Armagedonem przez zwycięskich „niewolników Boga” ostateczna działalność ogłoszenia [obwieszczenia] radosnej Ewangelii Wiecznej wszystkim mieszkańcom ziemi’, będzie ‘przerażającymi wieściami ze wschodu i północy’. To nadzwyczaj twarde orędzie będzie nawoływało:

1) Zacznijcie bać się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina Jego sądu [gr. ‘krisis’], i pokłońcie się” [gr. proskyneō; dosł.‘hołd’ – akt uległości Wszechmocnemu Władcy] (Objawienie 14:6,7 bpd; porównaj Dzieje 17:30,31; Mateusza 25:31-33).

Istotne! Najpierw Wszechmocny Bóg ogłosi swój sprawiedliwy i prawomocny wyrok, a następnie zasądzona kara lub nagroda zostanie bezzwłocznie wykonana!

— Gr. słowo krisis to dosł. wybór, oddzielenie, osąd, wyrok skazujący lub uniewinniający i występuje ono w Objawieniu 14:7; 16:7; 18:10; 19:2; jego pokrewne słowa to gr. krinō, co dosł. znaczy oddzielić, wybrać, osądzić, rozstrzygnąć, orzec i występuje ono w Objawieniu 6:10; 11:18; 16:5; 18:8,20; 19:2,11; 20:12,13 oraz gr.krima, które właściwie znaczy wyrok skazujący, kara, potępienie i występuje ono w Objawieniu 17:1; 18:20; 20:4.

2) ‘Upadł, upadł Babilon wielki’ – wielki i globalny zamęt religijny [‘Babilon’ to hebr. ‘Babel’, dosł. ‘zamieszanie’], zorganizowane i zwodnicze religie tego świata. Trzeba koniecznie  ‘z niego wyjść’, ponieważ dopuszcza się on ‘szaleńczej rozpusty’ religijnej. ‘Nie możemy mieć udziału w jego grzechach’, aby nie spadły na nas ‘ciosy gniewu Bożego’ (Objawienie 14:8; 17:4-6; 18:1-8,21).

3) Trzeba zaprzestać żenującego bałwochwalstwa tego świata ‘bestii z morza’ i jej ‘obrazu/posągu’, inaczej ‘bestii z otchłani’. To w końcu tą ‘bestią’ posłuży się Bóg, aby na „Babilonie wielkim”, uwodzących i zwodniczych religiach tego świata wykonać ostateczny wyrok (Objawienie 14:9-13; 17:12-18).

Jednym słowem trzeba będzie ostatecznie i koniecznie porzucić życie religijno-polityczne tego złego świata, znajdując swe osobiste ocalenie i życie tylko u Boga Ojca oraz u Pana Jezusa Chrystusa! (Objawienie 7:10)

       „Król północy” będzie chciał rozprawić się z „górą świętej wspaniałości”, czyli z Królestwem Bożym i z należącymi do niego, z tymi „którzy są powołani i wybrani oraz wierni”. „Wtedy dojdzie do swojego kresu i nikt mu nie pomoże” (bw). Znajdzie się on bowiem wśród tych, którzy będą „walczyć z Barankiem, ale Baranek [Jezus] zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów”. W tym samym dokładnie czasie ten sam los spotka „króla południa” [„mały róg”, następnie jako ‘dwurożna bestia z ziemi’], ponieważ on także powstanie przeciwko Księciu książąt [Bóg Wszechmocny lub Pan Jezus Chrystus], zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki”. Nawet, jak prorokuje apostoł Paweł: „Kiedy powiedzą: ‘Pokój i bezpieczeństwo’, wtedy dosięgnie ich zagłada, tak nagle jak bóle kobietę przed porodem, i na pewno się nie uratują”. Po usunięciu zwodniczych religii tego świata przez „króla północy” i „króla południa” oraz pozostałe mocarstwa, cały ten świat polityczny spotka ostatecznie wieczna klęska w sprawiedliwym, Bożym Armagedonie (Daniela 8:25 bw; Objawienie 12:11; 17:14 bw; 16:14,16; 19:11-21; 1Tesaloniczan 5:1-3 pau).

                      SZCZĘŚLIWY EPILOG dla „ludu świętego”!

       W Księdze prawdy proroctw Boga Daniela 12:1-12 czytamy dalej o ostatecznym i szczęśliwym zakończeniu:

— „W tym czasie [ostatnich poczynań „króla północy”] powstanie Michał [dosł. ‘Ktoż jest jak Bóg’], wielki książę [Pan Jezus], opiekun synów twojego ludu. I nastanie okres [wielkiego] ucisku, jakiego dotąd żaden naród nie doznał. W tym czasie twój lud zostanie ocalony – każdy, kto jest zapisany w księdze. Wielu spośród tych, którzy śpią w prochu ziemi, powstanie – jedni do życia wiecznego, a inni ku hańbie i wiecznej wzgardzie. Mądrzy [wnikliwi] będą jaśnieć jak blask nieba, a ci, którzy wielu prowadzili ku sprawiedliwości [prawości] – jak gwiazdy po wieczne czasy. Ty zaś, Danielu, zachowaj w tajemnicy te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie tego dociekać i wzrośnie wiedza [poznanie](w. 1-4 pau).

       Prorok Daniel był wyraźnie przejęty tym co usłyszał i dlatego z uwagą wysłuchał rozmowy dwóch niebiańskich osób na temat tej wizji. Zapisał te słowa, które pozwalają nam poznać dalsze istotne szczegóły tego zdumiewającego proroctwa. Było to pytanie i odpowiedź złożona pod przysięgą na Wiecznie Żyjącego, Boga:

— „Jak długo jeszcze, kiedy nastąpi koniec tych przedziwnych rzeczy?Potrwa to wyznaczony czas, wyznaczone czasy i polowa [3,5 roku]. A gdy tylko się skończy kruszenie mocy [lub ucisk] ludu świętego [żywej świątyni], wszystkie te rzeczy dobiegną kresu [„wtedy się to wszystko spełni”](w. 6,7 pau, nwt-pl, bw).

       Wynika z tego, że od chwili ‘powstania Michała’ i ‘nastania wielkiego ucisku’ upłynie wyznaczony czas, wyznaczone czasy i polowa [czyli 3,5 roku]. Po tym czasie skończy się ten ucisk i wszystko co przepowiedział anioł Boży spełni się (porównaj równoległe proroctwa Daniela 11:35 bp, bt2, bt5, nwt-pl; 7:8,20-27; 8:19; Objawienia 11:15; 12:7-12). Daniel co prawda słyszy lecz nie rozumie tej wypowiedzi anioła Bożego. I nic dziwnego, ponieważ „słowa są okryte tajemnicą i zapieczętowane aż do czasów ostatecznych. Kto jednak wtedy zrozumie? „Wielu będzie obmytych, oczyszczonych i poddanych próbie, a przewrotni nadal będą popełniać zło. Przewrotni nie zrozumieją niczego, zrozumieją tylko mądrzy [wnikliwi](w. 9,10 pau). Dociekliwy prorok Daniel znowu jednak pyta i otrzymuje bardzo ważną odpowiedź:

— „Panie, jaki będzie ostateczny koniec tego? Od czasu, kiedy zostanie zniesiona nieustanna [codzienna, ustawiczna, wiecznotrwała] ofiara i będzie postawiona ohyda [obrzydliwość], spustoszenia [ohyda ziejąca pustką], upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni” (w. 8,11,12 bt, bp).

Ważne! Przypomnij sobie wcześniej omówiony Daniela 11:31. Koniecznie czytaj szczegóły odnośnie ‘wyznaczonych czasów’ w powyżej rozważanym proroctwie w temacie: To już ‘wyznaczony czas końca’?!i „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???”

       Do powyższego proroctwa odnosi się paralelne proroctwo Daniela 2:44 (bw), które jednoznacznie zapowiada: „Za dni tych królów [ostatnich] Bóg niebios stworzy Królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a Królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki”. A więc „powstanie” Pan Jezus Chrystus, ponieważ wraz ze swym Bogiem Ojcem przejmie władzę nad światem. Nastąpi wtedy ‘ocalenie każdego zapisanego w Księdze [Bożej], a więc ‘każdego’ kto należy do chrześcijańskiego „ludu świętego” oraz dojdzie do zmartwychwstania umarłych. Znajdą się oni wszyscy w Królestwie Bożym ‘nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka prawość’. Wtedy też spełnią się słowa anioła zapewniające Daniela, że powstanie do swego losu z końcem dni [u kresu dni](Paralelne proroctwo Objawienia 11:15-17; 12:10; dalej Dzieje 24:15; Mateusza 6:10; 24:21; 2Piotra 3:13; Objawienie 7:1-4,9-17; 11:2,7; 13:5-7; 14:1-5; 21:1-4; Daniela 12:13 nwt-pl, bw).

Uwaga! Dowiedz się więcej: hebr. ‘eth’ to aram. zĕman’, a gr. ‘chronos’ — dosł. znaczy okres, chwila, sezon, pora czy czas krótszy lub dłuższy; natomiast hebr. ‘mow’ed’ to aram. ‘iddan’, a gr. ‘kairos’ — dosł. znaczy określony, ograniczony, ustalony, właściwy, wyznaczony czas czy pora; porównaj wersety, w których między innymi są te słowa: Daniela 2:21; 7:12,22,25; 8:19; 11:27,29,35; 12:7; Mateusza 13:30; Łukasza 12:42; Dzieje 1:7; 1Tesaloniczan 5:1. W Objawieniu gr. ‘chronos’ występuje w 2:21; 6:11; 10:6; 20:3, natomiast gr. ‘kairos’ występuje w 1:3; 11:18; 12:12,14; 22:10.

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGO SŁOWA BOŻEGO !!!

Czytaj pokrewne tematy:

Wstrząsający ‘dzień Ich gniewu’! Dlaczego?

„Zwycięzca, który zwycięży świat”!

— „Musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa!”

— „Co znaczy proroczy ‘posąg-olbrzym’?”

— „Koniec niewoli i tyranii religijnej!

— „‘Wyraźne objawienie się Boga’ — kiedy?”

„Koniec chrześcijaństwa tego świata!”

— „Boskie ciosy zdemolują świat?!”

„Ostatnie dni tego świata?!”

„‘Był i Jest’, „i Który Przychodzi”?”

— „Wprowadzenie proroctwa trzech ‘biada’ i ‘pierwsze biada’”

— „Proroctwo osobliwe — ‘drugie biada’!”

— „Znaki końca tego świata — ‘trzecie biada’!!!

— „Dokąd zmierza chrześcijaństwo tego świata?”

„Pana Jezusa znak obecności i końca świata!!!”

— „Niewolnicy Pana Jezusa a Jego znak obecności!!!”

— „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???”

„To już ‘wyznaczony czas końca’?!”

— „Oto wszystko nowym czynię!!!”

— „Słowa te są pewne i prawdziwe!!!”

— „Szokujące proroctwa Boga!

— „Dzień apokalipsy!”

Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys