DLACZEGO TAK DŁUGO ISTNIEJE ZŁO I CIERPIENIE?

Aktualizowany: 6.01.2017

Dział tematyczny: Ważkie kwestie biblijne!

 „Oto wszystko czynię nowe” i „nie będzie już śmierci ani smutku, narzekania i cierpienia już nie będzie”, także „zła ani krzywdy wyrządzać nie będą”  Objawienie 21:4,5 kow; Izajasza 11:9 bp.

       BÓG JEST WSZECHMOCNY, Mądry, Prawy, Dobry i przepełniony miłością, wręcz „jest miłością”. Wiemy, że są przekonywające dowody istnienia Stwórcy, ale istnieje tak długo też zło i cierpienie. Dlaczego? Kiedy nastąpi ich kres??? (1Jana 4:8; Hebrajczyków 3:4; Rzymian 1:20).

                                            Czy to wina Boga?

       Podobne pytania od dawna zadawali ludzie zwłaszcza bogobojni i wierni Bogu. Na przykład prorok Habakuk zwrócił się do Niego: Jak długo jeszcze, o Jahwe, mam wołać o pomoc, choć Ty nie wysłuchujesz! Wołam do Ciebie: Ucisk’! [Na pomoc!] a Ty nie śpieszysz na ratunek. Dlaczego każesz mi patrzeć na nieprawość, dlaczego muszę przyglądać się uciskowi? Przemoc i gwałt dzieją się na mych oczach, szerzą się kłótnie i spory. Dlatego prawo traci swą moc, a sprawiedliwość nigdy nie dochodzi do głosu; a że bezbożny ma w swojej mocy sprawiedliwego [prawego], wyroki  są zawsze stronnicze”  (Habakuka 1:2-4 bp). Habakuk rozumiał, że Bóg znacznie bardziej niż jakikolwiek człowiek nienawidzi niegodziwości i spowodowanych nią udręk (Izajasza 55:8,9; porównaj 1 Piotra 5:7). Wszędzie jednak zdaje się triumfować zło i nie mieć końca. Prorok Habakuk zastanawiał się, dlaczego Bogu, który wszystko widzi, jest to jakby obojętne: „Czy nie od wieków istniejesz, o Jahwe, Boże mój, Święty, Nieśmiertelny? (…) Tak czyste są Twoje oczy, że nie możesz patrzeć na zło, nie możesz znieść widoku udręki. Dlaczegóż więc przyglądasz się niewiernym i milczysz, gdy bezbożny gubi sprawiedliwego [prawego]? (Habakuka 1:12,13 bp). Biblia wyjaśnia też: „Dalekie niech będzie od prawdziwego Boga, by  miał postępować niegodziwie, a Wszechmocny działać niesprawiedliwie [w sposób nieprawy]!”  (Hioba 34:10). Korzystamy z przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] także z przekładu interlinearnego.

                                 Powody istnienia zła i cierpienia

       Czy wiesz, dlaczego wielu ludzi niesłusznie obwinia Boga o potworne zło i wszelkie cierpienie na świecie? Często dlatego, że według nich to On rządzi tym światem. Nie znają prostej, lecz ważnej prawdy, którą przedstawia Biblia. Rzeczywistym „władcą tego świata” jest szatan diabeł. Biblia mówi otwarcie: „Cały świat podlega mocy niegodziwca” (Jana 14:30; 1Jana 5:19). Czy nie przyznasz, że to wiele wyjaśnia? Ten świat odzwierciedla osobowość bardzo złej lecz niewidzialnej istoty duchowej, która „wprowadza w błąd całą zamieszkaną ziemię” (Objawienie 12:9). Szatan to przepełniony nienawiścią, okrutny oszust. Nic dziwnego, że w świecie podległym jego wpływom króluje nienawiść, okrucieństwo, oszustwo i zbrodnie. Właśnie to jest pierwszą z głównych przyczyn ludzkiego cierpienia i panoszącego się zła.

       Drugą przyczyną od chwili buntu w ogrodzie Eden jest dziedzicznie grzeszna natura ludzi. Z tego powodu mają oni skłonność do walki o władzę, co z kolei prowadzi do wojen, ucisku, cierpienia, nikczemnych zbrodni (Rzymian 5:12; Kaznodziei 4:1; 8:9 /10 bw/). Ludzki, bolesny grzech i to w całej pełni został wyeksponowany przez wielowiekowe podleganie doskonałemu (ale i surowemu) Prawu Mojżeszowemu, które „stało się naszym wychowawcą prowadzącym do Chrystusa”  (Galacjan 3:10-14,23-25). Po odrzuceniu kierownictwa Bożego, ludzie obarczeni grzechem samodzielnie zaczęli decydować o swoim życiu, dlatego popełniają wiele błędów, ponieważ dokonują nieraz złych wyborów (Jeremiasza 10:23). Trzecią przyczyną jest „czas i nieprzewidziane zdarzenie” (Kaznodziei 9:11). Pierwsi ludzie odrzucili opiekuńczą władzę Boga i odtąd zdani są na siebie, dlatego w tym świecie różne osoby cierpią nieraz dlatego, że znalazły się gdzieś w nieodpowiedniej chwili i nieodpowiednim miejscu.

       Świadomość, że Bóg nie powoduje zła i cierpienia, bardzo nas pokrzepia. Nie jest On odpowiedzialny za wojny i zbrodnie, przestępstwa i kłamstwa, ucisk czy nawet klęski żywiołowe, przysparzające ludziom wielkich zgryzot. Jednak Bóg do tego wszystkiego dopuszcza, musimy więc ustalić, dlaczego? Skoro jest Wszechmocny, to dysponuje wystarczającą mocą i władzą, aby położyć kres takim udrękom i cierpieniu. Co Go więc powstrzymuje? Na pewno musi być ku temu ważny powód, bo przecież jak już wiemy, „Bóg jest miłością”  (1Jana 4:8).

       Adam i Ewa przez swego Stwórcę byli obdarzeni darem wolnej woli i swobodą wyboru. Mieli wybór: żyć szczęśliwie – ciągle świadomie i rozmyślnie korzystać z „drzewa życia” lub wybrać „drzewo poznania dobra i zła” narażając się na cierpienie i śmierć w ‘przeklętej ziemi’. Po buncie w Edenie wyłoniły się ważne pytania i doniosłe kwestie, które muszą być koniecznie wyjaśnione i rozstrzygnięte. Szatan nie zakwestionował mocy Bożej, ponieważ doskonale wiedział, że jest ona nieograniczona. Zakwestionował natomiast Boże prawo do sprawowania zwierzchniej władzy. Przedstawił Świętego Boga jako kłamcę, któremu nie można ufać, ponieważ skrywa On przed swymi poddanymi i odmawia im dobrych rzeczy. Diabeł oskarżył Boga o kłamstwo i zasugerował, że krzywdzi On Adama i Ewę, bo nie pozwala im samodzielnie i niezależnie decydować o tym ‘co jest dobre, a co złe’. Tym samym oskarżył Go, że jest złym Władcą i dlatego nie można na Nim bezgranicznie czy bezradnie polegać (uważnie przeanalizuj Rodzaju 2:7-9,15-17; 3:1-6,16-19; porównaj koniecznie Przypowieści 3:1-8 i 5Mojżeszowa 30:15-20). Podstępna sugestia skłaniała, aby dać wiarę jego kłamstwu, że ludziom będzie się wiodło lepiej, gdy odrzucą zwierzchnictwo i kierownictwo Boga, czyli swą zależność od Niego. Był to atak na zwierzchnią władzę Najwyższego — na Jego moralne prawo do panowania. Bezsporna prawda wręcz krzyczy, że tylko w Bogu jest źródło życia’ (Psalm 36:10 /9/). Później, a dowodzą tego przeżycia prawego Hioba, szatan zakwestionował pobudki działania wszystkich ludzi. Zarzucił zwłaszcza tym, którzy służą Bogu, że nie czynią tego z prawdziwej miłości. Parafrazując jego słowa niejako powiedział: ‘Daj mi tylko wolną rękę, a sprawię, że każdy z nich zwróci się przeciwko Tobie’.

       Adam i Ewa zostali w haniebny oraz sprytny sposób wciągnięci do buntu przeciw swemu Życiodawcy. Porzucając kierownictwo swego Boga sami zaczęli decydować, o tym ‘co jest dla nich dobre, a co złe’. Jak Bóg miał rozstrzygnąć tę kwestię? Jak miał przekonać wszystkie rozumne stworzenia, że buntownicy nie mają racji i że sprawuje władzę naprawdę w najlepszy sposób? Zdaniem niektórych mógł po prostu zgładzić buntowników i zacząć wszystko od nowa. Jednak do tego czasu zdążył już ogłosić swój zamiar napełnienia rajskiej ziemi potomkami Adama i Ewy (Rodzaju 1:28). A Bóg zawsze realizuje swoje zamierzenia i postanowienia, ponieważ ‘Jego słowo jest prawdą’ (Jana 17:17; Izajasza 55:10,11). Poza tym pozbycie się tych buntowników nie uwolniłoby Go od zarzutu dotyczącego Jego moralnego prawa do pełnienia władzy i jej zasadności.

       Trzeba pamiętać, że w sprawę zaangażowani byli nie tylko buntownicy w Edenie. Bieg wypadków obserwowały także miliony aniołów Bożych. Bóg jest nie tylko Wielkim Stwórcą, ale też Wielkim Ojcem dla swej niebiańskiej rodziny inteligentnych stworzeń, do której należeli pierwsi ludzie na ziemi, będący także ‘obrazem i podobieństwem Boga’ (Hioba 38:7; Daniela 7:10; 1Mojżeszowa 1:26,27; 5:1,2; Łukasza 3:38). Wiadomo było, że reakcja Boża na bunt wywrze na tą część rodziny Bożej ogromny wpływ, a w końcu na wszystkie rozumne, inteligentne stworzenia. Co zatem Bóg uczynił? Pozwolił, aby szatan pokazał, jak on władałby ludzkością. Zgodził się też, aby ludzie sprawowali własne rządy, podległe szatanowi, a nie Jemu, Bogu. Wynika to wyraźnie z jego rozmowy z Panem Jezusem: „I wyprowadził go na górę, i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. I rzekł do niego diabeł: Dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana, i daję ją, komu chcę. Jeśli więc Ty oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie. A odpowiadając Jezus rzekł mu: Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu będziesz służył” (Łukasza 4:5-8 bw; 8 werset jest cytatem z 5Mojżeszowej 6:13 gdzie w tekście masoreckim występuje JHWH/Jahwe/). Pan Jezus nie zaprzeczył twierdzeniu diabła, że ma „tę całą władzę”, bo została mu „przekazana” przez Boga.

                                           Dlaczego tak długo?

       Przyjrzyjmy się dwom rzeczom, których postanowił nie robić Bóg. Po pierwsze, nie powstrzymał szatana i jego zwolenników, gdy próbowali wykazać, że mają rację, lecz dał im na to czas. Ludzie w ciągu tysięcy lat dziejów wypróbowali wszelkie formy własnych rządów. Wprawdzie osiągnęli postęp w nauce i innych dziedzinach życia, ale nie zdołali wyeliminować niesprawiedliwości, ubóstwa, przestępczości i okrutnych wojen — problemów, które stale się nasilają. Wszyscy więc mogą się przekonać, cierpiąc coraz boleśniej udrękę ciągłego fiaska rządów ludzkich, ich uporczywych działań naprawczych i ratunkowych. Wszyscy szczerzy ludzie i aniołowie Boży mają się przekonać jak w starożytności Jeremiasz, który oznajmił: „Wiem, Panie [Jahwe bp], że droga człowieka nie od niego zależy i że nikt, gdy idzie sam, nie kieruje swoim krokiem” (Jeremiasza 10:23 bw).

       Po drugie, Bóg nie pomaga szatanowi w sprawowaniu władzy nad światem. Gdyby zapobiegał na przykład różnym zbrodniom, czy w gruncie rzeczy nie wspierałby buntowniczych zbrodniarzy? Czy w rezultacie ludzie nie zaczęliby myśleć, że naprawdę mogą rządzić się niezależnie od Boga bez żadnych tragicznych konsekwencji? Gdyby postępował w ten sposób, opowiadałby się za kłamstwem. Tymczasem „jest niemożliwe, żeby Bóg skłamał” (Hebrajczyków 6:18; Tytusa 1:2). Obowiązuje Boża zasada: „Nie błądźcie, Bóg nie daje z siebie szydzić; gdyż co człowiek sieje, to i żąć będzie” (Galacjan 6:7 bpd). Nie można bezkarnie naruszać świętości Boga i nikczemnie oczerniać innych! W Objawieniu 4:8 bp czytamy, że dniem i nocą”, a więc nieustannie rozlega się obwieszczenie: Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który Był, Który Jest i Który Przychodzi” (porównaj Izajasza 6:3; Objawienie 12:10).

       Jednak w ciągu długiego okresu buntu przeciw Bogu dokonał się niewyobrażalny ogrom zła i wyrządzono mnóstwo krzywd i szkód. Co Bóg z tym zrobi? Nie zapominajmy, że jest On Wszechmocny. Potrafi więc naprawić i na pewno naprawi wszelkie zło. Za sprawą ofiary Jezusa Chrystusa znikną następstwa grzechu człowieka, a przez zmartwychwstanie zostaną odwrócone skutki śmierci. Współczesna nauka odkryła cudowny zapis kodu genetycznego DNA, co upewnia nas, że Bóg jest w stanie odblokować kod śmierci! W ten sposób Bóg za pośrednictwem Pana Jezusa ‛zniweczy dzieła diabła’  (Jana 3:16; 1Jana 3:8). Apostoł Piotr mówi: „Są jednak nowe niebiosa i nowa ziemia, których oczekujemy zgodnie z Jego obietnicą, i w nich ma mieszkać prawość”  (2Piotra 3:13). A Pan Jezus zapewnił: „Szczęśliwi łagodnie usposobieni, gdyż oni odziedziczą ziemię”  (Mateusza 5:5). Wszystko to zrealizuje Bóg w najwłaściwszym i przez siebie „wyznaczonym czasie” (wyznaczony czas Dan 8:19; 11:27,29,35; 12:7 hebr. ‘mow’ed’ oraz gr. ‘kairos’ Obj 1:3; 11:18; 12:6,(12),14; 22:10). Powinniśmy się cieszyć, że nie przystąpił do działania wcześniej, bo dzięki Jego cierpliwości również my możemy poznać „prawdę Chrystusową” i zostać szczęśliwymi ‘Jego niewolnikami’ (2Piotra 3:9,10; 2Koryntian 11:10; Rzymian 6:22; 1Piotra 2:16). Na razie ‘Bóg pilnie szuka szczerych czcicieli’ i pomaga im znosić wszelkie cierpienie, jakich zaznają w dzisiejszym tragicznym świecie. Jednak nie jest łatwo jakby się mogło wydawać (Jana 4:23,24; 1Koryntian 10:13).

       Być może jednak niektórzy się zastanawiają: Czy wszelkiego cierpienia nie dałoby się uniknąć, gdyby Bóg stworzył Adama i Ewę w taki sposób, żeby nie mogli się zbuntować? Problem jest poważniejszy – aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, musimy pamiętać, że otrzymaliśmy od Boga coś niezwykle cennego.

                                                Dar wolnej woli

       Czy zdajesz sobie sprawę, jak cennym jest ona darem? Bóg stworzył niezliczone mnóstwo zwierząt, które kierują się głównie instynktowną mądrością (Przysłów 30:24). Człowiek programuje roboty, aby wykonały każde polecenie, ale czy bylibyśmy szczęśliwi, gdyby Bóg nas tak skonstruował? Wcale nie. Cieszymy się, że możemy sami decydować o swoim postępowaniu, celach życiowych, zawieranych przyjaźniach i tak dalej. Lubimy mieć pewną miarę swobody czy wolności i jest to zgodne z wolą Boga. Bóg nie chce, żebyśmy służyli Mu „z przymusu”, ale „całym swym sercem i całym swym umysłem”, dlatego nie narzuca się nam, ani nie przytłacza nas swą ‘wszechmocą’ (2Koryntian 9:7; Mateusza 22:37; Marka 12:30,33; Łukasza 10:27; porównaj Rzymian 12:1,2; Objawienie 19:6). Trzeba zrobić dobry użytek z naszego daru wolnej woli, którą otrzymaliśmy? Szatan, Adam i Ewa dokonali najgorszego wyboru. A co jest dobrym wyborem i jak ty postąpisz?

       Abraham dokonał osobistego, dobrego wyboru, dlatego został „przyjacielem” Boga. Dlaczego? Do Abrahama Bóg JHWH powiedział: „Posłuchałeś mego głosu” (Izajasza 41:8; Jakuba 2:23; Rodzaju 22:18). Do osób, które Bóg kochał, należy Dawid, ponieważ nazywał go ‛mężem według swego serca’ (Dzieje 13:22). A proroka Daniela uważał za kogoś „nader miłego” (Daniela 9:23). Izraelitom Bóg JHWH rzekł: „Bądźcie posłuszni memu głosowi, a ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem” (Jeremiasza 7:23). Jakie korzyści przynosi przyjaźń z Bogiem? W Biblii czytamy, że Bóg szuka sposobności, aby ‛ukazać swą siłę dla dobra tych, których serce jest wobec niego niepodzielne’ (2Kronik 16:9). Dlatego w Psalmie 32:8 czytamy: „Obdarzę cię wnikliwością i pouczę cię o drodze, którą masz iść. Udzielę ci rad, mając oko zwrócone na ciebie”  (porównaj Psalm 55:22; 16:8; 63:8).

                                      Historia Hioba a każdy z nas

       Omówienie dramatycznych przeżyć Hioba pomoże znaleźć nam pełniejszą odpowiedź na pytanie: Dlaczego tak długo dobry Bóg pozwala istnieć złu i cierpieniu? Zapoznaj się ze sprawozdaniem biblijnym, szczególnie zwracając uwagę na obrończą mowę Hioba. Hiob żył jakieś 3600 lat temu. Był dobrym i prawym człowiekiem, gdyż to Bóg JHWH wydał o nim podwójną opinię: „Nie ma na ziemi nikogo takiego jak on — mąż to nienaganny i prostolinijny, bojący się Boga i stroniący od zła”  (Hioba 1:8; 2:3). Hiob z całą pewnością cieszył się Bożym uznaniem, ale szatan podał w wątpliwość pobudki, z jakich Hiob służył Bogu. Powiedział do JHWH: „Czy ty sam nie posadziłeś żywopłotu wokół niego i wokół jego domu, i wokół wszystkiego, co ma dookoła? Pracy jego rąk pobłogosławiłeś, a jego dobytek mnoży się na ziemi. Ale dla odmiany wyciągnij, proszę, swą rękę i dotknij wszystkiego, co ma, i zobacz, czy nie będzie cię przeklinał prosto w twarz” (Hioba 1:10,11). Dlatego Bóg JHWH pozwolił czy dopuścił szatanowi wystawić Hioba na próbę, która miała ujawnić miłość Hioba do Boga — lub jej brak.

       Dla Świętego Boga druga opcja nie istniała, ponieważ ma On doskonałą mądrość i absolutnie fenomenalne poznanie nie tylko człowieka, którego jest Twórcą. Poza tym ma doskonałą i absolutnie genialną zdolność przewidywania — w tym wypadku końcowej postawy Hioba. Świadczą też o tym Jego dalekosiężne wielkie proroctwa, które wypełniają się i w zadziwiający sposób wypełnią się, kiedy staną się faktem. Pan Jezus zapewnił: „Twoje słowo jest prawdą” (Jana 17:17 nwt-pl; porównaj Jana 10:35 bp,bt; Izajasza40:8 nwt-pl; 1Piotra 1:25). To od początku monstrualnie rozbudowana pycha i buta szatana spowodowała, że górę wzięła jego pseudomądrość i to jest wyjątkowo żenujące. Zarazem jest to szokujące, haniebne i ohydne, że odważył się swego Stwórcę oskarżyć o kłamstwo i wynieść się ponad Świętego Boga — Najwyższego. Pan Jezus obnażył diabelskie usposobienie: „Ten był zabójcą, gdy rozpoczął, i nie stał mocno w prawdzie, ponieważ prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, mówi zgodnie z własnym usposobieniem, gdyż jest kłamcą i ojcem kłamstwa”. Dlatego wkrótce na Hioba spadły różne nieszczęścia. Diabeł pastwiąc się sprawił, że jego stada zostały zrabowane lub zabite, a większość sług wymordowana. W rezultacie Hiob znalazł się w ciężkiej i dramatycznej sytuacji materialnej. Następnie poniósł szczególnie dotkliwą stratę — w czasie nawałnicy zginęło mu dziesięcioro jego dzieci. Mimo tych okropnych i potwornych przeżyć Hiob „nie zgrzeszył ani nie przypisał Bogu nic niestosownego” (Hioba 1:22).

       Jednak najgorsze miało dotknąć Hioba w drugim haniebnym, wyrafinowanym i podłym podejściu diabła. Szatan najwyraźniej uważał, że chociaż Hiob zniósł stratę dobytku, sług i dzieci, to odwróci się od Boga, gdy go osobiście uderzy. Dlatego za zgodą Boga JHWH dotknął go odrażającą i bolesną chorobą. Warunek Boży był tylko jeden, aby doświadczanie czy próba mogła dokonać się, Hiob musiał żyć (Hioba 2:5-7). Nawet wtedy w całej swej męce i bezradności, Hiob nie stracił wiary w Boga. Przeciwnie, stanowczo publicznie oświadczył: „jak długo żyć będę, bronić będę mej niewinności” [przed Bogiem] (Hioba 27:5 bp). Wierny Hiob wytrwale domagał się sprawiedliwości u Swego Boga i Jego interwencji w tej beznadziejnej dla niego sprawie, a ona szybko nie nadchodziła. Doświadczenie Hioba było tym bardziej bolesne i tragiczne, ponieważ nie zdawał sobie sprawy, że nieszczęścia te spowodował szatan. Nie rozumiał dlaczego one go dotknęły, toteż sądził, że przyczyną wszystkich tych tragedii jest sam Bóg (Jego chimera), któremu tak niezachwianie służy. Tak też odbierała jego żona, która zamiast wspierać swego męża, potęgowała jego gorycz i chciała pozbyć się problemu. Okazała jemu i Bogu pogardę: „Rzekła mu żona: Jeszcze trwasz mocno w swej prawości? Złorzecz Bogu i umieraj! Hiob jej odpowiedział: Mówisz jak kobieta szalona. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy? W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swymi ustami” (Hioba 2:9,10 bt; 6:4; 16:11-14).

       Chociaż to ohydne działanie szatana wstrząsnęło nim w szczególny sposób, a jego wiara znalazła się jakby na ‘wzburzonym morzu’, to jednak nie utracił jej. Pozostał wobec swego Boga lojalny, ponieważ wierzył i ufał do końca w Jego sprawiedliwość, która w końcu w jego życiu się pojawiła. W ten sposób udowodnił, że służył Jemu z właściwych pobudek, a tym samym — że twierdzenie szatana jest fałszywe! Szatan okazał się potwarcą i oszczercą czyli tylko diabłem! Dzięki swej postawie Hiob okazał się prawdziwym przyjacielem Boga i za swą lojalną postawę został nagrodzony. Godny uwagi jest fakt, że chociaż Hiob skierował ostrze krytyki w stronę Boga, jednak On aż dwukrotnie stwierdził, że Hiob mówił o Nim prawdę kiedy ten bronił i skarżył się oraz domagał się sprawiedliwego potraktowania go przez Świętego Sędziego i Prawego Boga. Jest On Absolutnym Władcą i to z Jego dopuszczenia [dosł. ‘Jahwe zesłał’ – On jest Sprawcą lecz nie bezpośrednim] spadło na Hioba to wielkie nieszczęście  (Hioba 42:7-17; porównaj 2:3 ).

       Historia ta, zapisana przez Mojżesza setki lat po śmierci Hioba, wskazuje, że szatan nie tylko urągał, on w dalszym ciągu urąga Bogu i dalej ciągle oskarża ‘Jego niewolników’. W Księdze Objawienia czytamy o nim, że jest ‘oskarżycielem braci Jezusa, który dniem i nocą oskarża ich przed ich Bogiem’  (Objawienie 12:10). Zwróćmy też uwagę, że szatan twierdził: „Wszystko, co człowiek ma, da za swą duszę [aby ocalić swoje życie – bp] (Hioba 2:4). Jego wzmianka o „człowieku” jasno dowodzi, że oskarżał nie tylko Hioba, lecz każdego z nas. To niezwykle ważny szczegół. W ten sposób diabeł zakwestionował także twoją lojalność względem Boga. Ty też ‘przez swoją wiarę masz potępić świat, żeby stać się dziedzicem prawości, która jest z wiary’ (Hebrajczyków 11:7). Dlatego: Zaufaj Jahwe całym sercem swoim, a nie polegaj na własnym rozumie. Na wszystkich drogach swoich wyznawaj Go, a On wyrówna twoje ścieżki. Nie uważaj się za mądrego we własnych oczach, miej bojaźń Jahwe i unikaj zła. (…) Synu mój, nie gardź karnością Jahwe i nie zrażaj się Jego naganą, Jahwe doświadcza bowiem tego, kogo miłuje, jak ojciec syna, w którym ma upodobanie” (Przypowieści 3:5-12 bp).

       Wielu może czuć się czy jest zirytowana słuchając o cierpieniach, które z dopuszczenia Boga dotknęły „prawego, bogobojnego i stroniącego od zła” Hioba. Mogą być przerażeni i nie przekonują ich przedstawione tu argumenty lub wręcz je odrzucają. Bo po co sobie zawracać głowę okrutnym Bogiem, który swego lojalnego sługę Hioba „niszczył bez powodu”? Mogą odrzucać wiarę w Boga, aby nie ryzykować czy nie prowokować hiobowe życie, pełne bólu, męki, cierpienia i zgryzoty. Mogą wyznawać wygodny dla nich i powszechny pogląd przywołany przez Hioba: ‘Szczęśliwie spędzajmy nasze życie, spokojnie schodząc do krainy zmarłych. Mówiąc do Boga: «Oddal się od nas! Nie chcemy znać Twoich dróg! Kim jest Wszechmocny, abyśmy Mu służyli, jaką korzyść przynosi modlitwa do Niego?» Czy szczęście nasze nie jest w naszych rękach’? (Hioba 2:3 pau; 21:13-16 pau; porównaj 42:11) Czy aby na pewno jest to słuszna dewiza?

                        Wkrótce zniknie świat jaki obecnie znamy!

       Już nie długo Dobry, Święty Bóg przestanie pozwalać istnieć złu i różnemu cierpieniu, ponieważ bliski jest „wyznaczony czas” wymierzenia Boskiej sprawiedliwości. Habakuk przemyślał i przemówił: „Stanę na warcie, udam się na strażnicę i będę się pilnie wpatrywał, żeby zobaczyć, co do mnie będzie mówił [JHWH] i jaką da odpowiedź na moją skargę. I dał mi Jahwe [JHWH] odpowiedź mówiąc: Zapisz to widzenie, na tabliczkach je wyryj, tak by każdy mógł je łatwo przeczytać. Widzenie to bowiem odnosi się do chwili [hebr. ‘mow`ed’ – ‘wyznaczony czas’], która dopiero nadejdzie, mówi o końcu i nie zawiedzie; jeżeli zaś nie ziści się rychło, czekaj cierpliwie na jego spełnienie; nastąpi ono niezawodnie i nie opóźni się. Oto pyszny nie utrzyma się przy życiu, a sprawiedliwy [prawy] dzięki swej wierności będzie żył”. Prorok Sofoniasz ogłasza: „Bliski jest wielki dzień Pana [JHWH], bliski i bardzo szybko nadchodzi. Słuchaj! Dzień Pana [JHWH] jest gorzki! Wtedy nawet i bohater będzie krzyczał” (Sofoniasza 1:14 bw).

       Habakuk kończy proroctwo słowami” „Usłyszałem to i zadrżałem na całym ciele; na wieść tę usta moje poruszyły się niespokojnie, słabość ogarnęła me członki, a nogi pode mną się zachwiały. W spokoju jednak wyczekuję dnia nieszczęścia, jaki nadchodzi dla narodu, który nas ciemięży. Drzewo figowe nie zakwitło, winnice nie mają owoców, zbiory z drzew oliwnych zawiodły, rola nie dostarcza żadnej żywności; z zagród znikły trzody, w oborach nie ma bydła. Mimo to jednak będę się radował w Panu, będę się weselił w Bogu, zbawieniu moim! Jahwe-Pan jest moją mocą; (…)”  (Habakuka 3:16-19 bp).

       Świat zła i cierpienia niebawem zniknie, ale ty nie!!! Jeśli pokładać będziesz całą nadzieję w Bogu Nieśmiertelnym i Jego Pomazańcu Jezusie. Przecież „są jednak nowe niebiosa i nowa ziemia, których oczekujemy zgodnie z Jego obietnicą, i w nich ma mieszkać prawość”, a sam Bóg zapewnia: Oto wszystko nowym czynię. (…) Słowa te są wiarygodne i prawdziwe (Habakuka 1:12 bp; 2Piotra 3:13; Objawienie 21:1-5 bw). Nie ‘przeminiemy z tym światem’ zła, jeśli ‘będziemy pełnić wolę Bożą’ i czynić to co napisano w Księdze Malachiasza 3:16-18 bp: „Tak rozprawiali między sobą czciciele Jahwe, a Jahwe przysłuchiwał się uważnie. I napisano wobec Niego księgę pamięci o tych, którzy się boją Jahwe i czczą Jego Imię. Tych będę uważał mówi Jahwe Zastępów za swoją własność szczególną w dniu, w którym Ja wystąpię; i okażę im miłosierdzie, jak je okazuje ojciec synowi, który mu jest posłuszny. I znów zobaczycie różnicę między sprawiedliwym [prawym] a bezbożnym, między tym, który Bogu służy, a tym, który Mu nie służy”. Dlatego apostoł Piotr zapewnia nas, że nie trzeba „ponaglać przyjścia [obecności] dnia Bożego”, bo „nie odwleka Pan ogłoszonej obietnicy choć niektórzy sądzą, że odwleka lecz jest dla was wspaniałomyślny, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do nawrócenia (1Jana 2:17; 2Piotra 3:9 bp; zapoznaj się z kontekstem np. 7-14). Skupiajmy wytrwale całą uwagę naszą na Osobie Naszego Boga i na Osobie Jego Pomazańca, a Naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka” (Objawienie 7:10 bw).

Wkrótce zniknie świat jaki obecnie znamy — świat zła i cierpienia!!! A ty???

WSZYSCY BRACIA JEZUSA MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJPISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO !!!

— Temat pokrewny: „‘Był i Jest’, „i Który Przychodzi”?”

Więcej na temat końca świata zła i cierpienia czytaj w:

Wstrząsający ‘dzień Ich gniewu’! Dlaczego?

„Zwycięzca, który zwycięży świat”!

— „Koniec niewoli i tyranii religijnej!

„Koniec chrześcijaństwa tego świata!”

— „Boskie ciosy zdemolują świat?!”

— „Ostatnie dni tego świata?!”

— „‘Wyraźne objawienie się Boga’ — kiedy?”

— „Wprowadzenie proroctwa trzech ‘biada’ i ‘pierwsze biada’”

— „Proroctwo osobliwe — ‘drugie biada’!”

— „Znaki końca tego świata — ‘trzecie biada’!!!

— „Dokąd zmierza chrześcijaństwo tego świata?”

 „Pana Jezusa znak obecności i końca świata!!!”

— „Niewolnicy Pana Jezusa a Jego znak obecności!!!”

„‘Dojdzie do swego kresu’ — kiedy?”

— „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???”

„To już ‘wyznaczony czas końca’?!”

— „Oto wszystko nowym czynię!

„Słowa te są pewne i prawdziwe”

— „Szokujące proroctwa Boga!

— „Dzień apokalipsy!”

Poznaj szerokie omówienie wielkiego proroctwa Księgi Apokalipsy Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys