CZEGO NAPRAWDĘ NIE UCZY BIBLIA?

Aktualizowany: 22.03.2017

Dział tematyczny: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm!

Abyście nie tak szybko dali się zachwiać w pojmowaniu i straszyć, (…), jakoby już nastał dzień Pana [Chrystusa]”. „Nic ponad to, co zostało napisane’ oraz abyście nie szczycili się jednymi, a drugimi pogardzali2Tesaloniczan 2:2 bpd; 1Koryntian 4:6 bp.

       Czy ‘organizacja Jehowy’ naprawdę głosi Słowo Boże czy podstępne dogmaty???

                    Czy jest to naprawdę organizacja Boża czy tylko quasi-Boża???

       TRZEBA na początku uczciwie powiedzieć, że w porównaniu do innych religii chrześcijańskich, Świadkowie Jehowy (skrót ŚJ.) głoszą więcej prawd biblijnych. Chociażby fundamentalna prawda biblijna o okupie, że Pan Jezus umarł za wszystkich, aby uczynić nas wolnymi od grzechu i śmierci oraz inne podstawowe prawdy, w tym o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym. Prawdziwie wnikliwy student Biblii i poszukiwacz Prawdy Bożej wie, że są religie, w których poza terminami chrześcijańskimi, nie ma prawd biblijnych lub są to ilości szczątkowe. W zdecydowanej większości to jakiś niezrozumiały język, a nie piękne Słowa Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela. Niemniej ŚJ., a właściwie to ich tzw. ‘niewolnik wierny i roztropny’ [uwaga! fałsz pojęciowy], czyli „zły niewolnik”, nie ma powodów do dumy. Dlatego, że mącenie prawdy Słowa Bożego swoimi kłamstwami religijnymi jest działaniem wyjątkowo haniebnym, ponieważ daje wielu osobom złudne i fałszywe przekonanie posiadania prawdy Boskiej. Jak można to inaczej nazwać, skoro w miejsce obalonych żenujących kłamstw religijnych jak ‘Trójca’, ‘dusza nieśmiertelna’, ‘piekło wiecznych mąk’ czy ‘czyściec’, wprowadzono zwodnicze i podstępne ‘cudowne prawdy’ z wyjątkowo ukrytym kłamstwem, jakże uporczywym i nachalnym (Jana 3:16; 5:28,29; 2Koryntian 4:2; Jakuba 3:14; Hioba 13:7 br; Mateusza 24:24 bgn; 24:48 nwt-pl; Galacjan 1:6-8).

Najpierw cytat z ks. ŚJ. „Prowadzenie rozmów na podstawie Pism”, a potem  krytyczna analiza:

A. Rok 1914 n.e. koniec Czasów Pogan

Linia królów przerwana w r. 607 p.n.e.  Eze 21:25-27

Przywrócenie panowania po „siedmiu czasach”  Dn 4:32, 16, 17

Siedem = 2 × 31/2 czasu, czyli 2 × 1260 dni  Obj 12:6, 14; 11:2, 3

Dzień za rok. [W sumie 2520 lat]  Eze 4:6; Lb 14:34

Miały trwać do ustanowienia Królestwa  Łk 21:24; Dn 7:13, 14

       W nauce Pisma Świętego nie istnieje ‘rok 1914’!!! To, co jako związane z nim, głosi „zły niewolnik” ŚJ. jest kompletną bzdurą. To nachalny dogmat i w całości trzeba go odrzucić!!! Usilne ‘motanie’ nie tylko wersetami biblijnymi ma za wszelką cenę prowadzić do uzyskania tak upragnionego ‘roku 1914’!!! Pan Jezus po zmartwychwstaniu Królem, „dano Mu wszelką władzę w niebie i na ziemi” i od tej chwili siedzi na tronie po prawicy Boga Ojca. Nie ma jeszcze obecności Jezusa, są tylko wydarzenia spełniające proroctwa, które świadczą o bliskości tego wielkiego wydarzenia, a więc i o bliskim końcu tego złego, diabelskiego świata. Obecność (paruzja) czy też przyjście Pana Jezusa nastąpi wtedy, kiedy On wraz z Bogiem, swoim Ojcem przejmie władzę nad światem, osądzi obecny świat, zbawi swoich wiernych, wykona wyrok i faktycznie posiądzie w dziedzictwo glob ziemski wraz z narodami oraz będzie rządził „tysiąc lat” (Mateusza 24:3; 28:18; Objawienie 3:21; 11:15-18; 12:10; 20:4 nwt-pl; Hebrajczyków 8:1 bp). Według Hebrajczyków 1:2 (bw) Pan Jezus jest Dziedzicem wszechrzeczy (wszystkiego – porównaj Jana 17:10).

A. Transfuzje pogwałceniem świętości krwi

Noemu powiedziano, że krew jest święta, jest życiem  Rdz 9:4, 16

Przymierze Prawa zabraniało spożywania krwi  Kpł 17:14; 7:26, 27

Zakaz powtórzony chrześcijanom  Dz 15:28, 29; 21:25

       To życie jest święte, a nie krew krew jest symbolem życia. Czy symbol życia może być bardziej święty niż samo życie, dar Boży??? Transfuzje to kwestia sumienia i osobistego wyboru. Chrześcijan obowiązuje Prawo Noego, a nie Prawo Mojżeszowe, które stawiało Izraelitom wyższe wymagania. „Zły niewolnik” z powodu swego zarozumialstwa, ciasnego dogmatyzmu czy też pietyzmu lub niedbalstwa i braku wnikliwości w głębszym poznawaniu Słowa Bożego, upiera się i narzuca swym wierzącym zakaz transfuzji krwi. Dopuszcza się przez to poważnego błędu, wręcz grzechu przed Najwyższym, Bogiem, ponieważ uparcie broni tego oczywistego błędu. „Czy Jehowa [JHWH] ma takie samo upodobanie w całopaleniach i ofiarach, jak w posłuszeństwie wobec głosu Jehowy? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, zwracanie uwagi niż tłuszcz baranów; bo buntowniczość jest tym samym, co grzech wróżbiarstwa, a zuchwałe wysuwanie się naprzód tym samym, co używanie mocy tajemnej i terafim. Ponieważ ty odrzuciłeś słowo Jehowy, więc i on odrzuca ciebie, byś nie był królem” (1Samuela 15:22-23 nwt-pl; Objawienie 21:8).

C. Nie „w sercach”; nie dzięki ludzkim wysiłkom

Królestwo w niebie, nie na ziemi  2Tm 4:18; 1Ko 15:50; Ps 11:4

       Królestwo Boże zwane też Królestwem Niebios integralnie jest jedne i będzie nie tylko w niebie, ale też i na ziemi, ponieważ ma ono wymiar duchowy (niebiański) i wymiar materialny (ludzki, ziemski) „nowe niebo i nowa ziemia” (2Piotra 3:13; Mateusza 5:3,5; Objawienie 21:1-6).

A. Jezus zawieszony na palu egzekucyjnym dla pohańbienia

Jezus zawisł na palu egzekucyjnym (drzewie)  Dz 5:30; 10:39; Gal 3:13

       Nie można upierać się przy palu, nie ma to dla wiernych chrześcijan większego znaczenia. Nie ma na to bezspornych dowodów. Sporo przemawia za tym, że mogło chodzić o ‘tau’. Ani pala i ani krzyża nie należy adorować (1Koryntian 10:14; 1Jana 5:21; Objawienie 21:8; 22:8,9,15).

A. Tylko 144 000 idzie do nieba

       To bzdura! Najpewniej chodzi o symboliczną, ale ustaloną liczbę ocalonych i zbawionych do nieba tuż przed Armagedonem. Są oni ‘pierwocinami’, czyli pierwszymi zbiorami żniwa” czy też pierwszymi plonami. W Objawieniu 21:17 podano grubość muru ‘Nowej Jerozolimy’, że wynosi „144 łokcie” jest to symbolika Oblubienicy Baranka Jezusa, czyli tych, którzy są z nim powołani i wybrani, i wierni” (Objawienie 6:17; 7:1-4.9-17; 14:1-5,14-16; 17:14; 21:1-4,9,10).

A. Upamiętnienie Wieczerzy Pańskiej

Spożywają ci, którzy mają nadzieję niebiańską  Łk 22:29, 30; 12:32, 37

Skąd wiedzą, że mają taką nadzieję  Rz 8:15-17

       Spożywać mogą wszyscy, ale trzeba wziąć pod uwagę radę ap. Pawła z 1Koryntian 11:27-30. Poza tym: Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem” (1Koryntian 12:13 bt). Jeśli służą Bogu „w imię Pana Jezusa” to muszą wierzyć i doceniać okup Jezusa Chr., czyli wartość Jego przelanej krwi, dzięki czemu będą dziedzicami Królestwa Bożego w wymiarze niebiańskim, duchowym i ziemskim, ludzkim „nowe niebo i nowa ziemia(Kolosan 3:17; 2Piotra 3:13; Mateusza 5:3,5; 6:9,10). Wszyscy muszą podążać za Duchem Świętym i być nim napełnionym (Rzymian 8:6-17). To niesamowite, że niektórzy są tak bardzo przekonani o swym przeznaczeniu do życia w niebie, kiedy tak wielu innych wierzących w Boga nie ma pewności czy znajdzie się dla nich miejsce, aby żyć wiecznie na ziemi. Niektórym wydaje się, że już zajęli miejsca w wagonie ‘pierwszej klasy’ pociągu zmierzającym do Królestwa Bożego, kiedy inni nie są pewni, czy znajdzie się dla nich miejsce w wagonie ‘drugiej klasy’ lub choćby w towarowym. Ci rzekomi z ‘pierwszej klasy’ to zapewne ludzie, do których dociera prawda o Królestwie Bożym, ale słysząc o Bożej obietnicy życia wiecznego w niebie i na ziemi, sami dokonują wyboru życia w niebie nie czekając na wybór Boży. Mówią niejako, że piszą się, ale na listę do nieba, ziemia ich nie interesuje. Czy Bóg upoważnił ludzi do przydzielania sobie rzekomych ‘miejscówek w pociągu’ zmierzającym do Królestwa Bożego??? Ja wyświadczę łaskę, komu chcę wyświadczyć, i okażę miłosierdzie temu, komu je chcę okazać. [Wybranie] więc nie zależy od tego, kto go chce lub o nie się ubiega, ale od Boga, który wyświadcza łaskę” (Rzymian 9:15,16 bt). Słowa Pana Jezusa z Mateusza 20:23 świadczą o tym, że ‘zasiadanie w niebie po prawej czy lewej Jego stronie, nie zależy od Niego, ale od Jego Ojca’. Jeśli ktoś uczy inaczej, to jest oślepiony swoim ‘coraz jaśniejszym światłem bożym’, dopuszcza się wyjątkowej psychomanipulacji wykorzystującej Święte Słowo Boże. Życie wieczne na „nowej ziemi” nie będzie gorszym, ułomnym i nie godnym uwagi dziedzictwem od Boga, ale cennym, doskonałym i szczęśliwym na poziomie ludzkim (1Mojżeszowa 1:31; 5Mojżeszowa 32:4; Izajasza 65:17,18; Mateusza 5:5; 25:34,46; Objawienie 21:1-6).

B. Życie w niebie tylko dla członków ciała Chrystusowego

Tylko 144 000 wziętych z ziemi  Obj 14:1, 4; 7:2-4; 5:9, 10

W Królestwie niebiańskim nie ma być nawet Jana Chrzciciela  Mt 11:11

       Jezus złożył okup za całą ludzkość, a ofiara okupu działa w przeszłość (Rzymian 3:22-26). Wybór należy do Boga, dlatego nie ludzie ustalają listę osób do nieba (Rzymian 9:16; Mateusza 20:23; Hebrajczyków 2:9; 1Tymoteusza 2:5,6; 1Koryntian 12:18; Objawienie 7:2-4). Ostateczny wybór Boży idących do nieba oraz opieczętowanie i ocalenie innych wiernych nastąpi dopiero tuż przed Armagedonem. Trzeba wytrwać do końca (Mateusza 24:29-31,40,41; Objawienie 7:1-4,9,10,13-17). Nikt nie ma prawa ustalać jakiejkolwiek daty granicznej czy jakiegokolwiek ograniczenia. Mateusza 11:11,12 nie należy interpretować w tak banalny i wyrwany z kontekstu sposób. Najmniejszy chrześcijanin swym stanowiskiem przewyższa największych proroków epoki Pism Hebrajskich (Jana 3:29). Jest tak ze względu na to, kim się stał w Chrystusie i o czym następnie ma zaszczyt świadczyć (1Piotra 1:10-12). Dlatego: (1) Do Królestwa Bożego wchodzą ludzie tak pragnący Chrystusa (zdecydowani), że nawet groźba śmierci nie jest w stanie ich przestraszyć (Mateusza 10:37-39); albo… (2) Królestwo Boże zawsze było i będzie narażone na gwałt ze strony ludzi przewrotnych i złych (2Tesaloniczan 3:1,2).

C. Życie na ziemi obiecane nieograniczonej liczbie „drugich owiec”

„Drugie owce” nie są braćmi Chrystusa  Jn 10:16; Mt 25:32, 40

       Nazywanie tych, którym przypadnie dziedzictwo ziemskie Królestwa Bożego, ‘drugimi owcami’ i że nie są braćmi Jezusa jest niedopuszczalne, nieodpowiedzialne, a nawet żenujące, bezczelne i oczywiście przede wszystkim niebiblijne. Jest to wywyższanie jednych jako pierwszych, lepszych, a poniżanie innych jako drugich, gorszych. Z Biblii wynika, że dzisiaj na ziemi są jedne owce, a zbawienie jest ciągle sprawą otwartą i dopiero tuż po ‘wielkim ucisku’ pojawią się zbawieni i ocaleni. Trzeba wytrwać w wierności do końca (Mateusza 24:13,29-31,40,41). Bóg nie uważa dziedzictwa ziemskiego za gorsze, ułomne, fatalne, czy mniej szczęśliwe, przeznaczone dla mniej wiernych i gorszych chrześcijan. Wymagania, mierniki czy kryteria Boże są jednakowe dla wszystkich żyjących na ziemi i zmagających się z grzechem (Efezjan 4:4-6). Życie wieczne na ‘nowej ziemi’ będzie doskonałe i szczęśliwe na poziomie ziemskim ludzkim, tak jak doskonałe i szczęśliwe będzie życie wieczne na poziomie niebiańskim duchowym, czyli w ‘nowym niebie’ (5Mojżeszowa 32:4; Rzymian 6:23; 8:32; Jakuba 1:17; Mateusza 5:5; Objawienie 21:1-6; 22:17). Braćmi Jezusa Chrystusa są ci wszyscy wierni chrześcijanie, „którzy słuchają Słowa Bożego i wprowadzają je w czyn” (Łukasza 8:21; Mateusza 12:50; Marka 3:35). W tym względzie najważniejszy jest pogląd Pana Jezusa a nie ludzi.

       Mamy tu do czynienia z pyszałkowatym wynoszeniem się niektórych, a zarazem z segregacją i z poniżaniem innych. Jest to przebiegłe mącenie prawdy Biblii swoimi kłamstwami religijnymi, a co najważniejsze jest lekceważeniem i brakiem szacunku dla Świętego Słowa Bożego. Jakub napisał, żeby nie ‘wyróżniać jednych osób przed drugimi’ (1Koryntian 4:6 bp; 2Koryntian 4:2; Jakuba 2:1,9 bpd). Dlatego jest to upokarzający sposób dzielenia naśladowców Jezusa: większymniejszy, pierwszydrugi, lepszygorszy, bo niebiański–ziemski, my braćmi Jezusa wy nie, my namaszczeni Duchem Św. wy nie, my synami Bożymi wy tylko przyjaciółmi Boga. My uznani przez Boga za prawych i świętych wy nie, prawość innych jest gorsza. Pan Jezus ostrzegł: „Baczcie, żebyście nie gardzili ani jednym z tych małych; mówię wam bowiem, że ich aniołowie w niebie zawsze wpatrują się w oblicze mego Ojca, który jest w niebie” oraz(…) wy wszyscy jesteście braćmi” (Mateusza 18:10 nwt-pl; 23:8 nwt-pl). Natomiast ap. Paweł stwierdza jednoznacznie:Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety: wy wszyscy bowiem jesteście jedną osobą w jedności z Chrystusem Jezusem. Ponadto jeśli należycie do Chrystusa, to rzeczywiście jesteście potomstwem Abrahama, dziedzicami według obietnicy” (Galacjan 3:28,29 nwt-pl; zobacz Efezjan 3:5,6; Kolosan 1:27; 2:2; Hebrajczyków 1:2 bw).

                   Wszyscy są równi!!! To dlaczego są równiejsi???

       Nie pozwólmy sobie, aby organizacja ŚJ., która jest tylko quasiBoża mąciła nam prawdy Słowa Bożego swoimi uporczywymi kłamstwami religijnymi. Chrześcijański „Izrael Boży” w szerokim zastosowaniu odziedziczy integralne terytorium Królestwa Bożego/Niebios, jegonowe niebo i nową ziemięi w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael [Boży czyli chrześcijański] (…) (Dzieje 17:11; Galacjan 6:16; Rzymian 11:26 bw; 2Piotra 3:13; Objawienie 21:1-5).

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ — PISMA ŚWIĘTEGO — SŁOWA BOŻEGO !!!

Obszerną dokumentację przeciw doktrynie roku 1914 znajdziesz w książce:  KWESTIA CZASÓW POGAN Carl Olof Jonsson

Czytaj cenne książki autorstwa Raymond’a V. Franz’a: KRYZYS SUMIENIA i W POSZUKIWANIU WOLNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ oraz wysłuchaj wywiadu udzielonego w 2007 roku w Polsce

# Krótki komentarz z forum dyskusyjnego ŚwiadkowieJehowywPolsce.org do obu powyżej wskazanych książek: „„Jeśli chcesz stracić wiarę w LUDZKĄ, niedoskonałą organizację jaką jest WTS (tzw. ‘organizacja Jehowy’) to przeczytaj „Kryzys Sumienia”. Natomiast jeśli chcesz odzyskać wiarę w Boga, Chrystusa i prawdziwe chrześcijaństwo, przeczytaj „W Poszukiwaniu Chrześcijańskiej Wolności””

— Wejdź także na: http://www.PrzerywamyMilczenie.pl 

Przeczytaj: Życie i odkrycia Barbary Anderson; wraz z Bill’em Bowen’em utworzyli www.silentlambs.org

A także: MICHAŁ KURC – rok 1914!;   Rozpoznacie ich po ich owocach;   Prawdziwe oblicze Strażnicy;

 Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys