CO ZNACZY PROROCZY ‘POSĄG-OLBRZYM’?

Aktualizowany: 30.01.2018

Dział tematyczny: Niezwykłe proroctwa wyznaczony czas końca!

— „Za dni tych [ostatnich] królów Bóg nieba ustanowi Królestwo [Boże], które na wieki nie zostanie zniszczone i żaden inny naród nie odbierze mu władzy. Ono zetrze i skruszy wszystkie te królestwa, lecz samo będzie trwać na wieki [zawsze]” — Daniela 2:44 pau.

Ważne! NOWE spojrzenie na proroczy ‘posąg–olbrzym’!

       ZAPOWIADANY pochód politycznych potęg i jego zakończenie, a więc kolejno pojawiających się na arenie tego świata dominujących mocarstw, jest symbolicznie zaprezentowany w proroctwie o zdumiewającym ‘posągu-olbrzymie’. Jest to proroctwo Odwiecznego i Nieśmiertelnego Boga, ‘Który Był, Który Jest i Który Przychodzi. Jego znaczenie ujawniono prorokowi Danielowi, a zostało ono zapisane w Księdze Daniela 2:27-45. Wszystko ‘to się stanie przy końcu dni [tego świata (br)], bowiem każde proroctwo Wszechmocnego Boga w gruncie rzeczy „zostało napisane w Księdze Prawdy”. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie interesujący szczegół zawarty w tym wybitnie chronologicznym proroctwie (Objawienie 1:4,8; 4:8; Daniela 7:9,10; 10:21 bt; Habakuka 1:12 bp).

         Chronologiczne proroctwo o zdumiewającym ‘posągu-olbrzymie’!

       Posąg ten [był taki]: jego głowa była ze szczerego złota [potęga babilońska], jego pierś i ramiona ze srebra [Medo-persja], brzuch i biodra z brązu [Grecja], golenie z żelaza [Rzym], stopy zaś częściowo z żelaza, częściowo z gliny [W. Brytania/USA]. Patrzyłeś, aż oderwał się kamień bez [pomocy] rąk [Królestwo Boże], uderzył posąg w jego stopy z żelaza i gliny i zmiażdżył je. Wówczas zostały zdruzgotane razem: żelazo, glina, brąz, srebro i złoto. I stały się jak plewy z letnich klepisk, a wiatr uniósł je i nie znaleziono po nich żadnego śladu. Kamień zaś [Królestwo Boże], który uderzył w posąg, stał się wielką górą i napełnił całą ziemię” (Daniela 2:32-35 bp)Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] z przekładu interlinearnego.

       Na ogół uważa się, że prorocza wypowiedź o stopach częściowo z żelaza, częściowo z gliny’, odnosi się do historycznego związku Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki, od pewnego czasu jej sojusznika. Jednak kiedy uważnie i wnikliwie czytamy, dostrzegamy tu wiele więcej, a już zwłaszcza kiedy uwzględnimy równoległe proroctwo z Księgi Objawienia/Apokalipsy.

       Wykładnia czy szczegółowe wyjaśnienie przez proroka Daniela tej chronologicznej i tak ważnej części proroctwa jest takie:

[1] „A że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny garncarskiej, częściowo zaś z żelaza, królestwo będzie podzielone. Będzie w nim siła żelaza, gdyż widziałeś żelazo dołączone do gliny garncarskiej”;

       Jak my to rozumiemy?

— Brytania, prowincja rzymska z czasem stała się imperium, dominującym mocarstwem i w końcu dwuczłonową, brytyjsko-amerykańską potęgą polityczno-militarną. W celu uczynienia ją potężniejszą możliwa jest jej ostateczna modyfikacja w biblijnie wyznaczonym czasie; zobacz Wielka Brytania. Historia oraz Stany Zjednoczone. Historia.

[2]palce stóp częściowo z żelaza, częściowo z gliny [oznaczają, że] część królestwa będzie silna, część zaś jego będzie krucha”.

       Jak my to rozumiemy?

— Globalny system polityczny tego świata w swej końcowej i ostatecznej formie, traktowany całościowo, mocno związany ze swym dominującym liderem-mocarstwem, wskazanym powyżej.

[3] „Że widziałeś żelazo zmieszane z gliną garncarską, znaczy, iż zmieszają się [aram./hebr. dosł. ‘staną się złączeni’] one przez nasienie człowieka, ale nie złączą się one jedno z drugim, jak nie zmiesza się żelazo z gliną”.

       Jak my to rozumiemy?

— Społeczność międzynarodowa ‘stała się złączoną’ przez przynależność do wielkiego gremium i najpierw była to Liga Narodów, a następnie ONZ. W rzeczywistości jest wyjątkowo skłócone czy podzielone, a jego forum często wykorzystywane jest do wygłaszania obelg i tyrad. Ten polityczny twór w gruncie rzeczy jest niesamodzielny i dlatego nazywany jest w Piśmie Świętym ‘bestią z otchłani’ i ‘posągiem, obrazem bestii z morza’ – globalnego systemu politycznego tego świata. Ta międzynarodowa organizacja choć na ogół bezsilna i bezradna, jednak odegra swą historyczną lecz szokującą, ale i ostatnią rolę (Objawienie 11:7; 13:14,15; 17:1-18; 19:20).

— Na funkcjonowanie większości państw negatywny czy hamujący wpływ mają zwykli ludzie. Chociaż są bardzo podzieleni i skłóceni ze sobą, jednak często dobrze zorganizowani w ludzkie żywioły osłabiające. Umożliwia i sprzyja temu demokracja, lansowany liberalizm i populizm. Dzisiaj daje się to wyraźnie dostrzec i to wbrew pompatycznym czy nawet buńczucznym zapewnieniom władców, którzy raczej dekomponują swe mocarstwa. Niejednorodny i podzielony czy rozbity nie tylko politycznie świat ludzki, zgodnie z Bożym proroctwem, pozostanie takim do swego ostatecznego końca (Objawienie 12:9 wsp; 2Koryntian 4:4 wsp).

[4] W dniach owych królów Bóg niebios ustanowi królestwo, które nigdy nie zginie, królestwo, które nie przejdzie na inny naród”.

       Jak my to rozumiemy?

— To Boskie wydarzenie o randze wszechświatowej nastąpi jeszcze w czasie panowania tych ostatnich władców tego świata i to na samym początku dla nich wyznaczonego czasu [„42 miesiące” = „1260 dni” = 3,5 roku] (Objawienie 11:15-19; 12:9-12; 13:1-5).

[5] Zmiażdży i zniszczy wszystkie owe królestwa, ono zaś będzie trwać na wieki [czasy niezmierzone]. Albowiem widziałeś, że z góry [wieczyste panowanie Boga] oderwał się kamień [Królestwo Boże] bez [udziału] rąk [ludzkich] i zmiażdżył żelazo, brąz, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg oznajmił królowi [babilońskiemu], co stanie się potem. Prawdziwy jest sen i pewne [niezawodne] jego wyjaśnienie” (Daniela 2:41-45 bp).

       Jak my to rozumiemy?

— To wielkie i spektakularne wydarzenie nastąpi zaraz po wyznaczonym czasie [„42 miesiące” = „1260 dni” = 3,5 roku]. Wszyscy władcy tego świata znajdą się nagle w sytuacji bez wyjścia — w wojennej konfrontacji z Wszechmocnym Bogiem i z Jego ‘Władcą królów ziemi’, Panem Jezusem. Dramat ten nastąpi w ‘wojnie w ów wielki dzień Boga Wszechmocnego’, zwany też ‘tłocznią przerażającego [dosł. szaleńczego] gniewu Boga Wszechmocnego’. Dojdzie wtedy także do totalnej, wiecznej klęski wszystkich formacji i struktur tego złego świata ludzkiego (Objawienie 1:5-7; 16:14,16; 14:14-20; 19:11-21; porównaj Sofoniasza 1:12,14-18; Izajasza 13:6-12; 63:1-3; Joela 3:14-21 (bw) [4:9-17 bt]).

                    Istotny szczegół chronologicznego proroctwa o „posągu”!

       Interesujący i istotny szczegół tego chronologicznego proroctwa znajdujemy właśnie w tej rozwiniętej przez proroka Daniela wypowiedzi o ‘stopach i palcach częściowo z gliny, częściowo z żelaza’. Na pewno proroctwo Daniela jest dokładne i jak zobaczymy zadziwiająco precyzyjne. Powstaje jednak pytanie. Jeśli cała ta powyższa fraza proroctwa ma odnosić się do mocarstwa/potęgi brytyjsko-amerykańskiej, jak twierdzą niektórzy, to po co prorok Daniel już po omówieniu „stóp i palców” zwraca znowu uwagę na palce stóp”? Wydaje się, a nawet więcej, zwłaszcza kiedy weźmiemy pod uwagę właśnie tę konstrukcję wykładni i zapis interlinearny, że „palce stóp” są oczywiście bardzo istotne! Mówią bowiem o kolejnym ‘królestwie’, mocarstwie globalnym, traktowanym całościowo bez wyszczególniania już znaczenia poszczególnych ‘palców. To globalny i okrutny system polityczno-militarny tego złego świata ludzkiego w swej końcowej i ostatecznej formie. W tym ostatecznym czasie będzie on znacząco związany z wyraźnie dominującym nad nim mocarstwem-liderem, należącym do niego i równocześnie z nim panujący.

       Mamy na to kolejny, biblijny dowód! A Pan Jezus zapewnił: „Pismo [Święte] nie może być naruszone”. Te symboliczne ‘palce stóp, częściowo trwałe i częściowo kruche’ [10 palców; „10” to biblijna symbolika całości, zupełności rzeczy ludzkich] mają ścisły związek ze zsynchronizowanym z tym proroctwem, równoległym proroctwem Objawienia 13:1-18. Gdzie opisana jest najpierw „bestia z morza” [powstała ‘z morza’ wszystkich narodów], a którą będzie w swej końcowej formie, globalny system polityczny tego świata. Do niego należy opisana tam następnie, także w swej końcowej formie, wybitna i zwodnicza ‘dwurożna bestia z ziemi’ [powstała ze stabilniejszej, zamożnej części narodów], która ma ‘dwa rogi jak Baranek’. Kojarzy się z Barankiem Jezusem, stwarza więc pozory łagodności i nieszkodliwości, że reprezentuje chrześcijańską i oświeconą formę rządów. Uważa się wręcz za mentora, którego cały świat powinien słuchać i brać wzór. Jest to proroczy obraz ostatniego i w swej ostatniej formie, dominującego, dwuczłonowego mocarstwa światowego, wybitnego lidera-tandemu, sojuszu brytyjsko-amerykańskiego. Choć w celu uczynienia go potężniejszym jak najbardziej możliwa jest jego modyfikacja. Ostatecznie okaże się on tylko „fałszywym [kłamliwym] prorokiem” (Jana 10:35 bpd; Objawienie 16:13; 19:20; 20:10).

       Na temat dominującego w ostatecznych dniach mocarstwa/potęgi czytamy także w równoległych proroctwach Daniela 7:7-27 i 8:9-14,23-25. Tam ‘dwurożna bestia z ziemi’ opisana w Objawieniu, nazwana została najpierw ‘małym rogiem z oczami i ustami’. To mocarstwo wzięło bowiem swój początek z Brytanii, małej, byłej prowincji rzymskiej, aby następnie zawojować i stać się Wielką Brytanią. Pokonała ona bowiem flotę Hiszpanii, Francji i Niderlandów, a więc ‘przed nim upadły trzy rogi’, zgodnie z Bożym proroctwem. Wielka Brytania stała więc „królową mórz”, imperium „nad którym nie zachodziło słońce”. Z niej wyłoniły się z czasem współpracujące z nią do dzisiaj potężne Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

       Ta w swej końcowej formie polityczno-militarna, ‘dwurożna bestia z ziemijako potężne mocarstwo i dominujący lider będzie ‘wykonywać CAŁĄ władzę bestii z morza o dziesięciu rogach [całość, wszyscy ostatni władcy, przywódcy państw tego świata, czyli ‘10 palców stóp’ = ‘dziesięć rogów’] i siedmiu głowach [pełnia i zupełność ponadludzkiej władzy politycznej tego świata, bo zależnej od ‘Smoka’, diabła]. Obie te „bestie” i jeszcze ich twór bestia z otchłaniopisana w Objawieniu 11:7; 13:14,15; 17:1-17 jako ‘ten ósmy’ król – niesamodzielny organizm polityczny z podwójną rolą, znajdą się przy „przy końcu dni [tego świata (br)]. W proroctwie Daniela ‘bestię z otchłani’ nazwano ‘obrzydliwością, ohydą spustoszenia”, a w Księdze Objawienia nazwano ją ‘pełną bluźnierczych imion’ i bałwochwalczym ‘obrazem, posągiem, wizerunkiem’ „bestii z morza”. Kiedy będzie szczególnie ‘dana im moc działania [władza] przez czterdzieści i dwa miesiące’, czyli ostatnie 3,5 roku wyznaczonego czasu. Wtedy też ujawnią się w pełni te ‘bestie’ i ich wielka władza, aby dokładnie wypełnić Boże proroctwa (Zobacz całkiem obiektywny komentarz pod hasłem ‘bestie’ w leksykonie „Wnikliwe poznawanie Pism”, wydawnictwo „Strażnica” Świadków Jehowy).

Ważne! Na samym początku tego wyznaczonego czasu Bóg niebios ustanowi [swoje] królestwo, które nigdy nie zginie”. Proklamacja, że teraz Królestwo Boże zaczęło panować nastąpi najpierw w niebie. ‘Bestia z morza’, której ostatecznie ‘dano władzę, aby działała 42 miesiące’, będzie bluźnić przeciwko Bogu i szydzić z Jego imienia”. A także do końca „pozwolono jej również prowadzić walkę ze świętymi i pokonać ich [chwilowo] oraz dano jej władzę nad każdym plemieniem, ludem, językiem i narodem” (Objawienie 13:5-7,12; 11:15-19; 12:10-12; Daniela 7:11-27; 8:9-14,26; 11:31; 12:11; porównaj Jana 12:31; 14:30; 16:11; 2Koryntian 4:4; „42 miesiące” = „1260 dni” = 3,5 roku, biblijny i proroczy rok to 360 dni – więcej o tym w temacie: „To już ‘wyznaczony czas końca’?!” i „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???”).

       Jednak po tym wyznaczonym czasie ‘bez udziału rąk [ludzkich] oderwany od góry [wieczystego panowania Boskiego] kamień [Królestwo Boże/Niebios] uderzy w posąg, w jego stopy z żelaza i gliny [w ostatnie dominujące mocarstwo tego świata i w ostatnie, wszystkie pozostałe (‘stopy z ich 10 palcami’)] i go zmiażdży, nie pozostawiając śladu, a sam stanie się wielką górą i wypełni całą ziemię. Bowiemzmiażdży ono [Królestwo Boże] wszystkie owe królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone”. Wykonawcą proroczego Słowa Bożego, jego Wypełnieniem był i jest Pan Jezus Chrystus. Dlatego w Jego ostatecznych dokonaniach wobec tego złego świataujrzy Go wszelkie oko”. Będzie to bowiem wyraźne objawienie się Boga Ojca i Pana Jezusa’! Nastąpi to w sprawiedliwej ‘wojnie w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy [Wszechmocnego]w sytuacji zwanej biblijnie Armagedonem (Objawienie 1:5-7; 16:14,16; 19:11-21; Daniela 2:34,35,44,45 nwt-pl; Tytusa 2:13 bpd).

       Ten obecny nie tylko polityczny, okrutny, zły świat ludzki całkowicie runie i przeminie na zawsze! Dojdzie wtedy także do totalnej, wiecznej klęski wszystkich jego formacji i struktur, najpierw religijnych. Glob ziemski zupełnie wypełni Królestwo Boże/Niebios wiecznego, ‘nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka prawość’. Przez Pana Jezusa Chrystusa, którego uczynił Najwyższym Władcą, Bóg Wszechmocny postanowił w nowy sposób panować nad Wszechświatem szeroko rozumianym. Skutkiem tego panowania będzie wieczny, zjednoczony w JEDNO nowy świat niebiański i nowy świat ziemski, ludzki! (Objawienie 1:5; 18:1 do 19:21; 21:1-5; Daniela 7:13,14; Hebrajczyków 1:1-3 bw; Dzieje 5:31; Mateusza 5:5; Efezjan 1:10; 2Piotra 3:13).

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO !!!

— Czytaj podobne tematy:

— „Musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa!”

— „Wstrząsający ‘dzień Ich gniewu’! Dlaczego?”

— „Zwycięzca, który zwycięży świat”!

— „Koniec niewoli i tyranii religijnej!”

— „‘Wyraźne objawienie się Boga’ — kiedy?”

— „Koniec chrześcijaństwa tego świata!”

— „Boskie ciosy zdemolują świat?!”

— „Ostatnie dni tego świata?!”

— „‘Był i Jest’, „i Który Przychodzi”?”

— „Wprowadzenie do proroctwa biada, biada, biada”

— „Proroctwo osobliwe — pierwsze i drugie biada!”

— „Znaki końca tego świata — trzecie biada!!!”

— „Pana Jezusa znak obecności i końca świata!!!”

— „Niewolnicy Pana Jezusa a Jego znak obecności!!!”

— „‘Dojdzie do swego kresu’ — kiedy?”

— „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???”

— „To już ‘wyznaczony czas końca’?!”

— „Oto wszystko nowym czynię!”

— „Słowa te są pewne i prawdziwe”

— „Szokujące proroctwa Boga!”

— „Dzień apokalipsy!”

— „Dokąd zmierza chrześcijaństwo tego świata?”

— Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! 

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys