CHRZEŚCIJAŃSKA WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ!

Aktualizowany: 15.05.2017

Dział tematyczny: Ważkie kwestie biblijne!

Chrystus wyprowadził nas z niewoli na wolność”. ‘Każdy poniesie swój własny ciężar’. ‘Nie bądźcie niewolnikami ludzi!’ Galacjan 5:1; 6:5; 1Koryntian 7:23 bp.

       MAMY koniecznie iść za nauką Pisma Świętego, a nie podążać za zbiorowym „niewolnikiem” jako wysokim urzędem instytucji wielkiej władzy czy sądu najwyższego, któremu mają być bezwzględnie i ślepo podporządkowani wszyscy niewolnicy Jezusa. Całkowitego posłuszeństwa i rygoru wobec organu władzy wieloosobowego ciała ‘kierowniczego’ domagać się będzie „zły niewolnik” czy też ‘źli niewolnicy’. Pan Jezus zapowiedział, że będzie on ‘bił swych współniewolników’, a sam Bóg też mówi:srogo utrzymywaliście je w podporządkowaniu, i to po tyrańsku”. Mieszanie „pokarmu” Słowa Bożego z kłamstwem i ukrywanie swoich oszustw oraz błędów jest działaniem zuchwałym i haniebnym tego „złego niewolnika”. To jest duchowe „zarzynanie” owiec Bożych, a nie ich ‘pasienie’ (Mateusza 24:48-51 nwt-pl; 3Jana 9-11 bw; 1Samuela 15:22,23; Ezechiela 34:3,4 nwt-pl).

UWAGA!!! To o czym tu mówimy, nie tyle zbiorowo co indywidualnie odnosimy do wszystkich ludzi należących do różnych kościołów, społeczności czy organizacji religijnych. Ostrze naszej krytyki dotyka szczególnie ich kierownicze gremia, które w zorganizowany i zinstytucjonalizowany sposób dopuszczają się zdrady Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa, Ich apostołów i proroków oraz zdrady i sprzeniewierzenia czy defraudacji Słowa Bożego — nauki Pisma Świętego. Ci opętani władzą przywódcy religijni odurzają umysły swych wiernych szaleńczym bałwochwalstwem wszelakiej maści, które wywołuje oczywisty gniew Boży. To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’!!!

— 1Koryntian 1:19 kow; porównaj Izajasza 29:14 bp; Łukasza 12:45-48; Jeremiasza 8:5-9 bt; 17:13 bp; Ezechiela 22:28; 23:35,(1-49) bt; Efezjan 2:20; Jakuba 4:4; Objawienie 14:8 bpd, bp; 17:1-5,15; 18:3,23 bpd, bp.

                 Chrześcijańska osobista odpowiedzialność!

       Pismo Święte nie uczy o odpowiedzialności zbiorowej niewolników Bożych, którzy tworzyliby instytucję hierarchiczną, co jest tak charakterystyczne dla zinstytucjonalizowanych i zwodniczych religii tego świata. Tu nie chodzi o jakiegoś naczelnego ‘nauczyciela’, naczelnego ‘przewodnika’ czy naczelnego ‘ojca’ lub ‘mistrza’ czy ‘wodza’, pojmowanego zbiorowo czy też indywidualnie. Pan Jezus w Mateusza 23:8-12 (bw) stwierdza: jeden tylko jest Nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik (nwt-pl Wódz) wasz, Chrystus. Większy zaś pośród was, będzie waszym sługą, kto zaś będzie się wywyższał, zostanie poniżony, a kto będzie się poniżał, zostanie wywyższony”. „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie może przyjść do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”. „Gdyż gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich”. Natomiast apostoł Paweł wyraźnie stwierdza: „Jeden jest bowiem Bóg, jeden jest także Pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus” (Jana 14:6 br; Mateusza 18:20 bpd; 1Tymoteusza 2:5 br). Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] także z przekładu interlinearnego.

       Wszyscy są braćmi Jezusa! Dlatego, w związku ze służbą czy usługiwaniem, mamy do czynienia z odpowiedzialnością osobistą każdego niewolnika przed Panem Jezusem Chrystusem. Nie mamy tu do czynienia z odpowiedzialnością przed władczym, nachalnym i zbiorowym ‘pośrednikiem boskim’, który jako uzurpator porzuca Boski autorytet i władzę Jezusa Chrystusa, Jego naukę i naukę apostołów. Dopuszcza się defraudacji czy malwersacji Słowa Bożego, czyli sprzeniewierzenia.

       Tak też rozumieją osobistą odpowiedzialność w służbie niewolników Chrystusowych apostołowie Paweł i Piotr: „Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny”. „Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa” (1Koryntian 4:1,2 bw; 1Piotra 4:7,10,11 bw). Apostołowie Paweł, Piotr i Jan, a także Jakub i Juda każdy mówił o sobie, że jest: „niewolnikiem Boga” i „niewolnikiem Jezusa Chrystusa”. Dlatego nie chcieli ‘przypodobać się ludziom’, ponieważ ‘przestali być niewolnikami ludzi’, byli ‘od wszystkich ludzi wolni’. Apostoł Paweł stwierdza wprost:Gdybym jeszcze starał się przypodobać ludziom, nie byłbym niewolnikiem Chrystusa” (1Koryntian 7:22-23; 9:19 nwt-pl; Galacjan 1:10 nwt-pl; Tytusa 1:1 nwt-pl; Jakuba 1:1 nwt-pl; 2Piotra 1:1 nwt-pl; Judy 1:1 nwt-pl; Objawienie 1:1; 6:11; 19:10; 22:9 nwt-pl).

             Nie daj się zwieść religijną demagogią i sofistyką!

       „Każdy bowiem poniesie swój własny ciężar” ciężar odpowiedzialności osobistej przed Jezusem Chrystusem naszym Panem, dlatego każdy z nas ma mieć „władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania między dobrem a złem”. Przez Judę, brata Jezusa, którego matką była także Maria, jesteśmy usilnie zachęcani „do podjęcia ciężkiej walki o wiarę, raz na zawsze przekazaną świętym”. Wiary kompletnej i z zupełnym światłem Bożym, bez potrzeby ciągłego uzupełniania go ‘nowym światłem’ omylnych ludzi. Nie możemy rozwijać w sobie odporności na myślenie czy tez całkowicie wyłączać myślenie, iść w wygodnictwo i lenistwo intelektualne, ponieważ włączamy wtedy ślepe zaufanie i bezmyślną uległość wobec ‘oślepiających swym światłem’ manipulatorów. Mamy obudzić swój własny rozum, być krytyczni i ‘z największą gotowością umysłu, każdego dnia starannie badać Pisma, czy tak się rzeczy mają’. Czy nie dopuszczono się ‘wykroczenia ponad to co zostało napisane’ i ‘zbadać’, czy ten „kto twierdzi, że pozostaje pod działaniem ducha”, ma rzeczywiście Ducha Bożego? Ponieważ wielu tworząc przewrotną ‘małą trzódkę’ tzw. ‘drugorzędnego potomstwa’ twierdzić będzie: „Ja nim [pomazańcem] jestem”. To niesamowita i podstępna zdolność uwodzenia! Religie tego świata posługują się uwodzicielską i słodką demagogią, która działa jak narkotyk, z którego uzależnienia niekiedy trudno jest się otrząsnąć. Przywódcy religijni wykorzystują naiwność, ufność i idylliczne zauroczenie swoich wiernych, a także niechęć (wygodnictwo i lenistwo) wielu ludzi do osobistego zaangażowania się w poznawanie Słowa Bożego. A przecież ‘poznawanie jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa oznacza życie wieczne’. Musimy być pewni, czy nie dochodzi do ‘przebiegłego fałszowania Słowa Bożegoi nie dać się unosić „każdym wiatrem nauki wskutek oszukaństwa ludzi, wskutek przebiegłości w wymyślaniu błędu”. Przywódcy religijni posługują się ‘oszustwem i kłamstwem’, aby za wszelką cenę utrzymać swoich wiernych przy sobie. Dokonują zadziwiających rzeczy, rzekomo ‘niezbitych, aby wprowadzić w błąd’, które Pan Jezus nam zapowiedział, że będą się dziać, ponieważ „powstaną fałszywi pomazańcy [chrystusowie] i fałszywi prorocy”. Nie możemy dać się ‘wprowadzić w błąd’, że jakoby „stosowny czas się przybliżył”, bo rzekomo Jezus już panuje od 1914 roku. Pan Jezus nawołuje: Nie idźcie za nimi”; „Nie wychodźcie ani nie biegnijcie za nimi”.

Rozważ Słowo Boże osobiście: Galacjan 6:5 nwt-pl; Hebrajczyków 5:14 bpd; Judy 3 nwt-pl; Dzieje 17:11 nwt-pl; 1Koryntian 4:6 bt; 1Jana 4:1 br; Jana 17:3 nbg-pl; 2Koryntian 4:2 nwt-pl; Efezjan 4:14 nwt-pl; Hioba 13:7 br; Mateusza 24:4,5,11,24,25 nbg-pl; Łukasza 21:8 nwt-pl; 17:23 nwt-pl; Jana 8:36 bpd; 2Koryntian 3:17 bpd; Galacjan 2:4 bpd; 5:1 bp; 5:13 bw; 1Piotra 2:16 nwt-pl; porównaj Łukasza 12:32; Galacjan 3:16,26-29.

# Nie dać się ‘wprowadzić w błąd, uwieść, zwieść czy oszukać’nie wszystko to błąd poznawczy – koniecznie Mateusza 4:4; 22:29; Marka 12:24; 13:5,6; Jana 17:3.

       Jesteśmy osobiście odpowiedzialni najpierw przed Bogiem i Panem Jezusem, to Ich niewolnikami jesteśmy i tylko Ich mamy słuchać, tak jak słuchali Ich apostołowie, będąc także Ich niewolnikami. Słuchanie Ich polega na wnikliwym studium i wiernym trzymaniu się nauki Świętej Biblii, w tym nauki Jezusa Chrystusa i nauki Jego apostołów. Trzeba naprawdę też żyć po chrześcijańsku. Pan Jezus zapewnił apostołów i nas wszystkich: „Jeśli kto Mnie miłuje, będzie przestrzegał mojej nauki. A Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy mieszkać u niego”. Apostołom Pan Jezus przyrzekł: „A obrońca, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, nauczy was [apostołów] wszystkiego i przypomni wam [apostołom] wszystko, co wam powiedziałem”, a także „Duch Prawdy, doprowadzi was [apostołów] do całej prawdy”. Dlatego ‘wszyscy mamy wiernie trzymać się nauki apostołów’ Jezusa, ponieważ jeden z nich ap. Jan powiedział: „My [apostołowie] jesteśmy z Boga. Ten, kto zna Boga, słucha nas [apostołów]. Kto nie jest z Boga, nas [apostołów] nie słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu” (Jana 14:23,26 bp; 16:13 bp; Dzieje 2:42 br; 1Jana 4:6 bt). Mamy jeszcze inny bardzo ważny powód, aby tak czynić, a podaje go ap. Paweł: „Zostaliście kupieni za określoną cenę; przestańcie się stawać niewolnikami ludzi” (1Koryntian 7:23 nwt-pl). Pan Jezus Chrystus kupił nas jako ‘swoich niewolników’ za najwyższą cenę, bo za cenę swego ludzkiego życia, przelanej krwi i uczynił nas ‘wolnymi od wszystkich’ ludzi (1Koryntian 9:19 bpd). Każdy „niewolnik Boży” wolny, ale odpowiedzialny, szczerze akceptuje zwierzchnictwo Tego (czy Tych), który  daje ‘prawdziwą wolność’, nie dając się „podbić w  niewolę” ludzką „fałszywych braci”. Pan Jezus zapewnił: „Jeśli pozostaniecie wierni mojej nauce, będziecie rzeczywiście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi. Uroczyście zapewniam was: Każdy, kto popełnia grzech, staje się niewolnikiem grzechu. Jeżeli więc Syn obdarzy was wolnością, będziecie naprawdę wolni” (Jana 8:31,32,34,36 pau, bw2Koryntian 11:26).

                 Trzeba bronić chrześcijańskiej, osobistej wolności!

       Prorok Samuel pod natchnieniem wypowiedział słowa: (…) Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, zwracanie uwagi [„uważne słuchanie” (bw)]  niż tłuszcz baranów; bo buntowniczość jest tym samym, co grzech wróżbiarstwa, a zuchwałe wysuwanie się naprzód tym samym, co używanie mocy tajemnej i terafim (bw ‘jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom’). Ponieważ ty odrzuciłeś (bw ‘wzgardziłeś’) Słowo Jehowy [JHWH], więc i on odrzuca ciebie, byś nie był królem (1Samuela 15:22,23 nwt-pl).

       Powtórzmy: „Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara”, „buntowniczość jest tym samym, co grzech wróżbiarstwa, a zuchwałe wysuwanie się naprzódtym samym, co „bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom”. Organizacje religijne ze swą prominentną, kierowniczą i dominującą siłą nie biorą tych słów pod uwagę. Przywódcy religijni dopuszczają się haniebnych rzeczy i oczywistej zdrady Boga Wszechmocnego oraz Naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ponieważ są nieposłuszni, buntowniczy i ‘zuchwale wysuwają się naprzód’, a jest to jak kult obrazów. ‘Unieważnili Słowo Boże przez naukę swoją’, przez swoje sofizmaty, czyli ukryte kłamstwa religijne. Zasiedli w ‘instytucji sądu najwyższego’, zdobyli swój upragniony prymat władzy i teraz jak stado wilków drapieżnych zażarcie go bronią. Nie pasą ‘owiec’ Bożych i nie usługują im, oni je po prostu ‘zagryzają’ lub zarzynają (‘zbrodnia’ duchowa), bowiem są to tylko w owczych skórach wilki drapieżne. Jako „obłudnicy” dalej głoszą swoje brednie i zawzięcie walczą o ‘święty’ wizerunek swój i swej instytucji, organizacji, dlatego skrupulatnie „oczyszczają zewnętrzny kielich” (Dzieje 20:29,30; Ezechiela 22:27,28 bw; 34:3 nwt-pl; Mateusza 7:15,16; 15:6,8,9 bw; 23:25-28). Kochają tak bardzo swoje pierwszeństwo jak Diotrefes, że nie potrafią inaczej myśleć, chcą być wybitnymi, wyróżnionymi, znaczącymi i najlepszymi oraz chcą dzierżyć władzę. Chcą być w centrum uwagi swoich wiernych wielbicieli, prowadząc wygodne i materialnie dostatnie, spokojne życie. Ta ich przytłaczająca i bezczelna postawa narzucając się usilnie niejako woła: ‘Chodźcie z nami, bo to TYLKO my was zaprowadzimy do Boga, Pana Jezusa i Prawdy Słowa Bożego. A kiedy już idziecie z nami, to macie TYLKO nas słuchać [zakamuflowane ubóstwianie, podstępne bałwochwalstwo], ponieważ my jesteśmy ‘pierwsi’’. Kochają „odgrywać wśród nich kierowniczą rolę” (3Jana 9; to gr. znaczenie słowa ‘philoproteuō’, od ‘protos’, ‘prōteuō’ i ‘philos’), a kto nie uznaje ich władzy jest ‘usuwany ze zboru [kościoła](gr. ‘ekballō’ dosł. ‘wypędzony’). Jest to władanie „siłą i surowością”, a wypędzonyczy ‘wypchnięty, przepędzony lub odpędzony’, jak owca „błąka się po górach” (Ezechiela 34:1-10,21 bw, bt, bp). Zamiast ‘naśladować to co dobre, co jest z Boga’, to lubią „pierwsze miejsca” i nie mają respektu dla Pana Jezusa, który powiedział: „wy wszyscy jesteście braćmi”. Ponieważ stali się niewolnikami nie Chrystusa, a niewolnikami własnej żądzy, u podstaw której leży ich pycha, duma i zarozumiały, chory pęd do władzy [patologia władzy – opętanie i odurzenie władzą], dla której sprzedają czy ‘zapierają się’ Pana Jezusa Zbawiciela (Mateusza 10:33; 23:6,8,11-13 bpd; Łukasza 14:7 bpd; 2Piotra 2:1). Przecież to Osoba Jezusa Chrystusa stanowi centrum wiary chrześcijańskiej i to „On też jest Głową Ciała, Kościoła (nwt-pl ‘zboru’); On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim dostąpić pierwszeństwa (gr. ‘prōteuo’). To do Jezusa należy wybitna i „kierownicza rola” (gr. ‘philoproteuō’), dlatego ‘wszyscy mają czcić Syna, jak Ojca’. Na co może liczyć ten, „kto podeptał Syna Bożego i za pospolitą uznał wartość krwi Przymierza”? (3Jana 9-11 bw; Kolosan 1:18 bpd; Jana 5:23 bpd; 2Jana 1:9-11 nwt-pl; Hebrajczyków 10:29 nwt-pl).

       Dlatego każdy, kto zuchwalewysuwa się naprzód inie pozostaje w nauce Chrystusa”, jest groźnym odstępcą, bonie ma Boga”, a jeśli „nie przynosi tej nauki, wcale go nie przyjmujcie do domu ani nie zwracajcie się do niego z pozdrowieniem. Bo kto się do niego zwraca z pozdrowieniem, ten jest współuczestnikiem jego niegodziwych uczynków”. Każdy taki odstępca staje się niegodziwym, złym niewolnikiem i antychrystem, który niszczy wolność chrześcijańską. Zostanie usunięty przez Jezusa Chrystusa i skończy siękierownicza rolacałej plejady ludzkich ‘ciał kierowniczych’ ze swą ‘propagandą sukcesu’ (Mateusza 24:51; Łukasza 12:46 bw, bp; 3Jana 9 bw).

Ezechiela cały rozdział 34 przeanalizuj w kontekście złych pasterzy religijnych!

TRZEBA IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO !!!

— Temat pokrewny: „Każdy osobiście!” i „Niewolnicy Pana Jezusa, a Jego ‘znak obecności’!!!”

— Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

Czytaj cenną książkę autorstwa Raymond’a V. Franz’a: W POSZUKIWANIU WOLNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

— Czytaj teżRozpoznacie ich po ich owocach Człowiek zostaje przyjęty do kościoła za to w co wierzy, a wykluczony za to, co wieMark Twain

   Prawdziwe oblicze Strażnicy  ex-ŚJ.;   Znalezione w Strażnicy;   Komitet Sądowniczy;   Prawda, która wyzwala;   Czas niewolników  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys