CHRYSTIANIZM DROGĄ — NIE INSTYTUCJĄ ZBAWIENIA???

Aktualizowany: 18.08.2017

Dział tematyczny: Niezwykłe proroctwa i nauka Pana Jezusa!

„Pozwólcie obu rosnąć razem aż do żniwa”. „Poznacie, że Ja jestem Jahwe [JHWH], gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z grobów waszych, ludu mój”, (…) i ożyli, i stanęli na nogach – rzesza bardzo wielka” — Mateusza 13:30 bpd; Ezechiela 37:10,13 bw, bp.

       DZISIAJ mamy do czynienia z chrześcijańskim „ludem Bożym” lub inaczej z chrześcijańskim „Izraelem Bożym”, który nie jest instytucją zbawienia i najwyraźniej jest rozproszony oraz nieliczny. Pan Jezus jednak zapewnił: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze Mnie”. A także: „Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby, i liczni są ci, którzy tędy wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, i jakże nieliczni są ci, którzy ją znajdują”! Pan Jezus jednoznacznie oświadczył: „gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich”. Każdy, kto Mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę [Słowo], a Ojciec mój umiłuje go. Przyjdziemy do niego i będziemy u niego mieszkać”. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata” (Galacjan 6:15,16; 1Piotra 2:5,9,10; Jana 14:6,23 pau; Mateusza 7:13,14 pau; 18:20 bw; 28:20 pau; porównaj Rzymian 16:5; 1Koryntian 16:19; Kolosan 4:15 – ‘zbór [gr. ekklēsia] w domu’).

                     Gdzie są dzisiaj „prawdziwi czciciele” Boga?

       Proroctwa zapowiadają nagłe i wyraźne odrodzenie czy też odbudowanie drogi chrystianizmu. Wszechobecna dzisiaj różnorodność zorganizowanych i zinstytucjonalizowanych religii tego świata, zwłaszcza religii chrześcijańskich, powoduje niemałe zamieszanie. Są one mniej lub bardziej zafałszowane, kłamliwe i rozmijają się z Prawdą Słowa Bożego. Twierdzenie każdej, że ma Bożą pieczęć czy stempel, tylko potęguje to wielkie zamieszanie, ponieważ zwłaszcza religie chrześcijaństwa tego świata mają, ale swoją podróbkę chrystianizmu, mniej lub bardziej udaną. Pismo Święte uczy o osobistym zbawieniu, a nie zbawieniu instytucji religijnej czy ‘świętej organizacji’ (Mateusza 7:13-23; 13:24-33,37-50; 24:24,31,40,41; 25:31-46). Korzystamy z przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] także z przekładu interlinearnego.

       Pan Jezus łamiąc kanony żydowskie podjął dłuższą rozmowę z Samarytanką spotkaną przy studni Jakuba, od którego wywodzi się 12 pokoleń izraelskich. W pewnej chwili kobieta postawiła problem przed Panem Jezusem: Na tej górze nasi praojcowie oddawali cześć Bogu, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy oddawać cześć Bogu. Mówi jej Jezus: Wierz mi, kobieto, że już nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze [Garizim], ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my zaś czcimy to, co znamy, bo zbawienie jest od Judejczyków. Ale nadchodzi godzina, a właściwie już nadeszła, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w sposób prawdziwie duchowy. Bo i Ojciec szuka takich właśnie czcicieli. Bóg jest duchem i Jego czciciele powinni oddawać Mu cześć w sposób prawdziwie duchowy” (Jana 4:9,20-24 bp; porównaj Mateusza 24:1,2). Pan Jezus odrzuca obie instytucje religijne czy świątynne, chociaż stwierdza, że „zbawienie jest od Judejczyków [potocznie Żydów]”. Wielki Nauczyciel i Słowo Boże nie uczy o tzw. ‘religii prawdziwej’ jako instytucji czy organizacji zbawienia. Natomiast uczy, że „prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w sposób prawdziwie duchowy[lub też „w duchu i w prawdzie”]. Są więc prawdziwi chrześcijanie, „niewolnicy Boży”, czyli należący do Jezusa Chrystusa bracia Jego uznani za prawych oraz są fałszywi chrześcijanie. Jest „wyborne nasienie” i „chwasty” lub inaczej mówiąc jest „pszenica” i „kąkol”, czyli „synowie Królestwa i synowie złego”. Wszyscy oni żyją w społeczeństwie ludzkim razem i teraz nie wolno ich rozdzielać, ponieważ polecenie Pana Jezusa brzmi: „Pozwólcie obu rosnąć razem aż do żniwa” (Łukasza 8:21; 1Piotra 2:16; Rzymian 6:22; 1Jana 1:7 do 2:2; Mateusza 13:30). Ciśnie się pilne pytanie: Dlaczego? Wniosek jest oczywisty i prosty: Istnieją tylko prawdziwi lub fałszywi chrześcijanie jako jednostki, traktowani przez Pana Jezusa indywidualnie, osobiście!!! Będą oni wspólnie, razem żyć na jednym „polu”, czyli na tym globie ziemskim, przemieszani ze sobą jak ‘pszenica i chwasty’, „aż do żniwa”, czyli do „zakończenia systemu rzeczy”, inaczej „końca świata”.

     Oto ta jednoznaczna prawda wynikająca z przypowieści Pana Jezusa:

       „Słudzy na to: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i zebrali go? Odpowiedział: Nie! Abyście czasem zbierając kąkol, jednocześnie nie powyrywali z nim pszenicy. Pozwólcie obu rosnąć razem aż do żniwa. A w czasie żniwa [gr. ‘kairos’ – wyznaczony czas czy pora] powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopy na spalenie, pszenicę natomiast zbierzcie do mojego spichrza”.

       „(…) Siewcą wybornego nasienia jest Syn Człowieczy [Jezus], polem jest świat, a wybornym nasieniem są synowie Królestwa, chwastami zaś są synowie niegodziwca [złego], a nieprzyjacielem, który je zasiał, jest diabeł. Żniwem jest zakończenie systemu rzeczy [koniec świata – bt], a żniwiarzami są aniołowie. Dlatego jak zbiera się chwasty i pali ogniem, tak będzie podczas zakończenia systemu rzeczy. Syn Człowieczy pośle swych aniołów i zbiorą z Jego Królestwa wszystko, co powoduje zgorszenie, oraz tych, którzy czynią bezprawie, i wrzucą ich do ognistego pieca. Tam będą płakać i zgrzytać zębami [całkowita klęska i wieczne zniszczenie]. W owym czasie prawi będą świecić jasno jak słońce w Królestwie ich Ojca (…)”. „Tak właśnie będzie podczas zakończenia systemu rzeczy (końca świata – bt): aniołowie wyjdą i oddzielą niegodziwych od prawych” (Mateusza 13:28-30 bpd; 13:37-43,49 nwt-pl).

       To powyższe proroctwo-przypowieść Pana Jezusa i te poniżej z Księgi Objawienia odnoszą się do wydarzeń, które dopiero nastąpią:godzina próby ma przyjść na całą zamieszkaną ziemię, aby wypróbować mieszkających na ziemi’, „(…) Boga się bójcie i dajcie mu chwałę, ponieważ nadeszła godzina Jego sądu (…)”. „(…) Zapuść swój sierp i żnij, ponieważ nadeszła godzina żęcia, bo żniwo ziemi całkowicie dojrzało” (Objawienie 3:10; 14:7,15 nwt-pl).

       Zarozumiały i przemądrzały „zły niewolnik” ŚJ. uparcie uprawia rewizjonizm chrześcijański i znowu kłamie. Dzieli bowiem to alegoryczne czy symboliczne „żniwo” na ‘żniwo’ tzw. ‘pomazańców’ i ‘żniwo’ „wielkiej rzeszy” tzw. ‘drugich owiec’, których „czas żniwa”, czyli przedział czasowy każdego diametralnie rozróżnia. W Słowie Bożym nie ma takiego podziału „żniwa”, jest jedno „żniwo”, a jego czas trwania jest krótki. Gr. hōra’ znaczy dosłownie ‘godzina’. W przenośni ten przedział czasowy również musi być krótki, ponieważ jest to biblijny najkrótszy odcinek czasu. Nadejdzie godzina próby’ igodzina Jego sądu”, dlatego nadejdzie też godzina żęcia”, ‘bo żniwo ziemi całkowicie dojrzeje’ (Mateusza 24:36,44,50; 25:13; 26:45; Marka 13:32; Objawienie 3:10; 14:15; porównaj 17:12; ‘godzina próby’ lub ‘godzina pokusy, doświadczenia’). W Objawieniu 8:1 mamy ‘pół godziny’ – okres odpowiadający czasowi, który w starożytnej świątyni jerozolimskiej zwyczajowo spędzany był na cichej modlitwie podczas spalania kadzidła.

                                         Zanim „nadejdzie koniec”

       Zanim nastąpi ‘godzina żęcia żniwa ziemi’, Biblia, Słowo Boże zapowiada zadziwiający i nagły rozwój autentycznego chrystianizmu, jego szybkie ożywienie i odrodzenie, a pojawi się on jako „wielka, niezliczona rzesza” (Ezechiela 37:10 br; Objawienie 7:9-17). Nasz Pan Jezus Chrystus przepowiedział: „A ta Ewangelia (dobra nowina) Królestwa będzie głoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom — i wtedy (gr. ‘tote’ znaczy dosł. ‘w tym czasie’) nadejdzie koniec”, najpierw jednak wszystkim narodom musi być głoszona Ewangelia” oraz „będziecie Mi świadkami (…) — i aż po najdalsze krańce ziemi”. Danie „świadectwa prawdzie” było głównym celem misji Pana Jezusa, który Piłatowi odpowiedział: „Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie; każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego” (Mateusza 24:14; Marka 13:10 bpd; Dzieje 1:8 bpd; Jana 18:37).

       Dlatego zanim „nadejdzie koniec” tego świata, „najpierw” „niewolnicy Boga” wykonają dwa zadania:

(1) ‘Składanie proroczego świadectwa’ z ‘otwartego małego zwoju’, „świadectwa o Jezusie” czy „świadectwa prawdzie” przez ‘dwóch Bożych świadków w worach — dwóch proroków’. Skierowane zostanie ono, raczej już jest kierowane – nie koniecznie do wszystkich – przed [nad] wielu mieszkańców ziemi należących do różnych ludów, języków, narodów i królów’ — w ramach proroczej i końcowej części „drugiego biada”. Ponieważ jest to kontynuacja proroctwa „drugiego biada”, dlatego działalność ta dokuczy jak plagi/ciosy i dotknie zwłaszcza międzynarodową organizację Jehowy/quasiBożaDziałalność ta, dokładnie (dosłownie) tak jak działalność Jezusa Chrystusa będzie wykonywana [lub już jest] przez wyznaczone „1260 dni” (3,5 roku) (Objawienie 10:2,8-11 ubg, nbg-pl, interlinearny; 11:1,3-7,10 bpd; porównaj 12:17; 19:10; 20:4).

       W czasach biblijnych wór pokutny był tradycyjną szatą żałobną. W wory pokutne ubierali się niekiedy hebrajscy prorocy — gdy głosili orędzia Boże o zbliżającym się wielkim nieszczęściu. Z powodu nagminnych ‘grzechów, i dopuszczania się zła, i postępowania niegodziwego, i buntowania się’ przeciw Bogu, prorocy ci przejawiając pokorę przed Bogiem sami okazywali skruchę, wzywali innych do skruchy i do porzucenia tej złej drogi. Potępiali ohydne czyny zwłaszcza obłudnych przywódców religijnych. Dlatego prorocze „wory” pokutneto wyraz pokory, szczerości, wyrażenia skruchy i uznania czy wyznania swych grzechów przed Bogiem, a także okazanie pogardy czy raczej wstrętu splendorowi tego świata. Związane są także ze ‘zmierzeniem’ i oczyszczeniem Bożym oraz z powierzeniem im wstrząsającego Bożego orędzia zwłaszcza przeciw zarozumiałym liderom religijnym. Szczególne potępienie dotyka międzynarodową ‘organizację Jehowy’/quasi-Boża (koniecznie czytaj Daniela 9:3-5,20 nwt-pl, bp oraz Psalm 69:1-21,33-35 bp).

(2) Wielkie ostateczne ‘ogłoszenie [obwieszczenie] wiecznotrwałej dobrej nowiny jako radosnej wieści dla mieszkających na ziemi i dla KAŻDEGO narodu, i plemienia, i języka, i ludu’.

       Oznajmianie KAŻDEMU radosnej dobrej nowiny o ‘godzinie sądu Bożego’ będzie wielkim wydarzeniem. Gr. ‘euaggelion euaggelizó’ to ‘dobra nowina o radosnej wieści’, w związku z bliskim już wtedy Królestwem Bożym. Na te oznajmianie zareaguje wielu pokornych i bogobojnych ludzi, że pojawią się oni jako „wielka, niezliczona rzesza”. Bóg JHWH mówi przez proroka Ezechiela o swym spektakularnym dokonaniu:Otworzę wasze groby i wyprowadzę was z tych grobów, mój ludu! I przywiodę was do kraju Izraela [Bożego – chrześcijańskiego]. A więc pojawi się „wielka rzesza” proroczo opisana także w Objawieniu 7 rozdział (Ezechiela 37:10-14 br; Objawienie 7:9-17 nwt-pl; 14:6-15; 18:2-6; Izajasza 66:18-21; Mateusza 24:3,14; 13:30,39,40,49 – gr. ‘synteleia’ to ‘zakończenie’ i gr. ‘telos’ to ‘koniec’; Galacjan 6:16).

       Działalność ta dotyczyć będzie potrójnego orędzia:

#BOGA SIĘ BÓJCIE i dajcie mu chwałę, ponieważ nadeszła godzina jego sądu [gr. ‘krisis’], oddajcie więc cześć [Bogu][gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości Wszechmocnemu Władcy] (Objawienie 14:6,7 bpd; porównaj Dzieje 17:30,31; Mateusza 25:31-33).

Istotne! Najpierw Wszechmocny Bóg ogłosi swój sprawiedliwy i prawomocny wyrok, a następnie zasądzona kara lub nagroda zostanie bezzwłocznie wykonana!

— Gr. słowo krisis to dosł. wybór, oddzielenie, osąd, wyrok skazujący lub uniewinniający i występuje ono w Objawieniu 14:7; 16:7; 18:10; 19:2; jego pokrewne słowa to gr. krinō, co dosł. znaczy oddzielić, wybrać, osądzić, rozstrzygnąć, orzec i występuje ono w Objawieniu 6:10; 11:18; 16:5; 18:8,20; 19:2,11; 20:12,13 oraz gr.krima, które właściwie znaczy wyrok skazujący, kara, potępienie i występuje ono w Objawieniu 17:1; 18:20; 20:4.

#Upadł, upadł Babilon wielki’, hebr. ‘Babel’ to dosł. ‘zamieszanie’ wielki zamęt religijny, zorganizowane, uwodzące i zwodnicze religie tego świata, dlatego trzeba koniecznie  ‘z niego wyjść’. Dopuszcza się on ‘szaleńczej rozpusty’, zdrady Boga Ojca, Pana Jezusa, Ich proroków i apostołów. Dlatego ‘nie możemy mieć udziału w jego grzechach’ i na pewno nie chcemy, aby spadły na nas ‘ciosy gniewu Bożego’ (Objawienie 14:8; 18:4,5).

Ważne! Po swym upadku „Babilon wielki” wraz ze swymi znaczącymi religiami chrześcijańskimi na czele, stanie się bardzo złym miejscem. Środowiskiem duchowo i moralnie nieczystym, destrukcyjnym, bo metaforycznym „siedliskiem demonów i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego [znienawidzonego]”  (Objawienie 18:2,3 bw, nwt-pl).

#Trzeba przestać być upartym adoratorem czy wielbicielem tego świata ‘bestii z morza’ i jej ‘obrazu’, czyli ‘bestii z otchłani’. Jeśli nie chcemy, aby dopadł nas gniew Boży, to trzeba zaprzestać żenującego bałwochwalstwa, które prowadzi do wiecznej klęski (Objawienie 14:9-12; porównaj Dzieje 17:30,31; Mateusza 25:31-33).

Trzeba będzie ostatecznie i koniecznie porzucić życie religijno-polityczne tego złego świata, znajdując swe ososbiste ocalenie i życie tylko u Boga Ojca oraz u Pana Jezusa Chrystusa! (Objawienie 7:10)

       Księga Objawienia łączy wszystkie religie tego świata w jedną „wielką nierządnicę”, którą jest „wielki Babilon, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi”, „z powodu wina gniewu [szaleństwa bpd] jej rozpusty wszystkie narody padły ofiarą” i jej „czarami omamione zostały wszystkie narody”. Dlatego tuż przed ‘porą żniwa ziemi’ nasili się Boże wołanie: Wyjdźcie z niej, mój ludu, jeżeli nie chcecie mieć z nią udziału w jej grzechach i jeżeli nie chcecie otrzymać części jej plag” (Objawienie 14:8,15; 17:1,5,15; 18:3,4,8,21,23; 19:2 nwt-pl, bt). We wskazanych rozdziałach Księgi Objawienia występują greckie słowa ‘porneia’ i ‘pornē’ (dosł. nierząd, prostytucja i nierządnica, prostytutka, czyli kurwa, która sprzedaje się dla zysku, korzyści lub żądzy). Co jest tym wielkim ‘nierządem’ zwłaszcza religii chrześcijaństwa tego świata??? Metaforyczny „nierząd” religii tego świata to bałwochwalstwo czy też kult fałszywych bogów, czyli zdrada żywego Boga dla jakiegoś ‘złotego cielca’, czyli bożka (2Mojżeszowa 32:8; 1Jana 5:21). Sprzedawanie się religii tego świata dla zysku, korzyści i dla zdobycia władzy, to oczywista prostytucja, zdrada Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa i Jego apostołów, a więc zdrada i sprzeniewierzenie nauki Słowa Bożego, Pisma Świętego (Izajasza 57:11 bw; 59:13 bw; Jeremiasza 8:5-9 bt; Jana 8:44).

# Czym jest dla Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa wstrętne bałwochwalstwo, często wręcz przesądne?

Każdy autorytet z uporem, zawzięcie i chciwie stawiany ponad, na równi czy jako pośrednik obok Wszechmocnego Boga, Jego Słowa i Pana Jezusa Chrystusa, a więc instytucja, organizacja, władza, człowiek czy rzecz, jest podstępnym, zwodniczym, bardzo uwodzącym i ogłupiającym bałwochwalstwem!

Rozważ Słowo Boże: 2Mojżeszowa 20:3 bw; Ezechiela 43:8; Mateusza 4:10 nwt-pl; 23:8-10; Łukasza 4:8; Jana 5:22,23; 14:6; Dzieje 4:12; 5:29; 1Koryntian 10:14; Galacjan 5:19-21; 1Jana 5:21; Objawienie 19:10; 21:8; 22:8,9,15; porównaj 5Mojżeszowa 6:13,14; Filipian 2:5-12; Rzymian 6:16; 2Piotra 2:19.

          Chrześcijański „Izrael Boży” zostanie ożywiony i odrodzony!

       Nastąpi zadziwiające i nagłe pojawienie się autentycznego chrystianizmu, jako „królewskiego kapłaństwa, narodu świętego” w szerokim zastosowaniu. Po tylu wiekach dotkliwej ‘erozji’, ‘zachwaszczania’, ‘zagłuszania’ i ‘zakwaszania’ wszelakimi intruzami i kłamliwymi naukami wszystkiego, czyli rujnowania chrystianizmu, dozna on wreszcie oczyszczenia i ożywienia. Zostanie podniesiony z gruzów, nastąpi szybkie odrodzenie i ‘odbudowanie pradawnych ruin’ tej drogi chrześcijańskiego „ludu Bożego”/„Izraela Bożego”, lecz nie jako religijnej instytucji zbawienia. Nie będzie to żadne usilne tworzenie jakiejś organizacji religijnej złożonej ze zborów czy kościołów zdominowanych przez prominentne duchowieństwo. Wszyscy „prawdziwi czciciele” Boga mają żyć razem w społeczeństwie ludzkim, „aż do żniwa”. Teraz nie wolno ich rozdzielać i zgromadzać do jakichś zborów i kościołów tzw. ‘prawdziwych religii’, ponieważ polecenie Pana Jezusa brzmi: „Pozwólcie obu rosnąć razem aż do żniwa”. Pan Jezus zapewnił, że wystarczy: „gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” (Galacjan 6:15,16; 1Piotra 2:5,9,10; 2Mojżeszowa 19:5,6 bw; Mateusza 13:24-50; 16:6,11,12; Hebrajczyków 12:2; Jana 4:20-24; 14:6; Mateusza 18:20).

Rozważ Słowo Boże: Ezechiela rozdz. 34,36,37; Izajasza 11:10,12; 54:1-3; 55:5; 58:12; 61:4,5; 62:10; 65:1; zwłaszcza 66 rozdz.; Micheasza 4:6,7; Sofoniasza 3:19,20; Amosa 9:11; Łukasza 13:28,29; Dzieje 15:14-18; Rzymian 15:9-12;  Galacjan 6:15,16; wiele proroctw ma podwójne spełnienie, jednak ostatecznie dotyczą one triumfu alegoryczno-symbolicznego „Izraela Bożego”, a więc chrześcijańskiego, czyli auteautentycznego chrystianizmu i Królestwa Bożego/Niebios.

       Zmartwychwstały i zwycięski Król, Pan Jezus otrzymał od swego Boga Ojca wszelką władzą w niebie i na ziemi’. Dlatego przez apostoła Jana kieruje do każdego z siedmiu zborów/kościołów orędzie, w którym pochwala, ale i surowo gani każdą jego zbiorowość, jednak dostrzega w nich poszczególne jednostki. Każde orędzie do zborów/kościołów kończy zapewnieniem indywidualnego czy osobistego zbawienia dla tegokto zwycięży(bpd) czy „zwyciężcy” (bt) lub „zwyciężającego” (nwt-pl) i w sumie czyni to siedmiokrotnie (Mateusza 28:18; Jana 16:33; Hebrajczyków 12:2; Objawienie 2:7,11,17,26; 3:5,12,21; 6:2).

      Stanie się na końcu czasów [dosł. ostatni czas, koniec, finał], będzie ustanowiona góra domu Jahwe/JHWH [wieczyste, Boskie panowanie i Jego Królestwo „nowego nieba i nowej ziemi”], utwierdzona na wierzchu gór; a wystrzeli ponad pagórki. I popłyną do niej ludy. Pójdą liczne narody i powiedzą: Chodźcie, wstąpmy na górę Jahwe [wieczyste, Boskie panowanie], do domu (świątyni) Boga Jakuba [dzisiaj – miejsce wielbienia Boga to Królestwo Boże/Niebios], niech nas nauczy dróg swoich, byśmy chodzili Jego ścieżkami, bo z Syjonu [dzisiaj – wywyższony przez Boga Pomazaniec Jego, Pan Jezus Chrystus z wielką władzą] wyjdzie nauka i słowo Jahwe z Jeruzalem/Jerozolimy [dzisiaj – spadkobiercy, uczestnicy Królestwa Bożego/Niebios]. Będzie rozjemcą między licznymi ludami i wyda wyroki na narody potężne, odległe; i przekują miecze swe na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciwko narodowi nie podniesie miecza, ani się więcej sposobić nie będą do wojny. Lecz każdy będzie siadywał pod swą winoroślą i pod swym drzewem figowym; i nie będzie tego, kto by niepokoił, bo usta Jahwe Zastępów przemówiły. Choćby wszystkie ludy występowały, każdy w imię swego boga, my jednak występować będziemy w imię Boga naszego, Jahwe, zawsze i na wieki”.

Uwaga! Powyższa część proroctwa została wyrwana z kontekstu, zawłaszczona i zafałszowana przez ‘organizację Jehowy’ quasi-Bożą jako już w zasadzie wypełniona na niej.

       Oto ciąg dalszy tego proroctwa dotyczącego końca czasów (finału):

       „W owym dniu wyrocznia Jahwe zbiorę chromych [utykających], zgromadzę wygnańców [wyrzuconych, wygnanych, odepchniętych, odsuniętych, wydalonych, rozproszonych] i tych, których utrapiłem [dzisiaj – ‘dotknięci szkodą’ przede wszystkim, choć nie tylko, przez prorocze „wojska konnicy” podstępnej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża]. Chromych uczynię Resztą [ocalonymi], a wyrzutków [daleko usuniętych, rozproszonych] narodem mocnym. I będzie królował Jahwe nad nimi na górze Syjon [dzisiaj – poprzez wywyższonego Pana Jezusa z wielką władzą], odtąd i aż na zawsze” (Micheasza 4:1-7 bt; [zobacz paralelne Izajasza 2:2-4; 10:21,22; 60:22; 65:17-19]; Objawienie 9:12-21; 11:15-18; 12:10; 21:1-5,9,10,22; 2Piotra 3:13; Mateusza 28:18).

       Kolejne prorocze wypowiedzi Boga JHWH:

       „Nie bój się, bo Ja jestem z tobą [z chrześcijańskim „Izraelem Bożym”]; ze Wschodu sprowadzę twe potomstwo oraz z Zachodu cię zgromadzę. Powiem Północy: Wydaj! A do Południa: Nie zatrzymuj! Sprowadźcie z daleka Moich synów i z krańców ziemi Me córki”.

       „Zanim brzemienna poczuła bóle, porodziła, zanim przyszły na nią bóle, porodziła chłopca. Kto słyszał o czymś takim? Kto widział coś takiego? Czy ziemia może być zrodzona w jednym dniu, czy naród może się urodzić za jednym razem? A jednak Syjon [wywyższony Pan Jezus i uczestnicy Królestwa Bożego], zaledwie poczuł bóle, od razu porodził swoje dzieci”.

— Izajasza 43:5,6 nbg-pl; 66:7,8 bw; Rzymian 2:28,20; Galacjan 6:15,16.

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO !!!

— Tematy pokrewne:

Wstrząsający ‘dzień Ich gniewu’! Dlaczego?

„Zwycięzca, który zwycięży świat!”

— „Koniec niewoli i tyranii religijnej!

— „‘Wyraźne objawienie się Boga’ — kiedy?”

„Miejsce przyszłej i ocalonej ‘wielkiej rzeszy’!”

„Koniec chrześcijaństwa tego świata!”

— „Boskie ciosy zdemolują świat?!”

„Ostatnie dni tego świata?!”

„‘Był i Jest’, „i Który Przychodzi”?”

— „Przebudź się — oto ‘biada, biada, biada’!!!”

— „Od zwiedzenia do przebudzenia i ocalenia!”

— „Wprowadzenie do proroctwa biada, biada, biada”

— „Proroctwo osobliwe — pierwsze i drugie biada!”

— „Znaki końca tego świata — trzecie biada!!!”

— „Dokąd zmierza chrześcijaństwo tego świata?”

„Pana Jezusa znak obecności i końca świata!!!”

— „Niewolnicy Pana Jezusa a Jego znak obecności!!!”

„‘Dojdzie do swego kresu’ — kiedy?”

— „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???”

„To już ‘wyznaczony czas końca’?!”

— „Szokujące proroctwa Boga!

— „Dzień apokalipsy!”

— „Ocalone ‘owce’ Pana Jezusa! Kiedy?”

— Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys