‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Wprowadzenie do Księgi Apokalipsy

Aktualizowany: 6.02.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

           WPROWADZENIE DO KSIĘGI APOKALIPSY — OBJAWIENIA

Wspaniała myśl przewodnia Pisma Świętego

       PRZYSŁOWIE biblijne powiada: „Lepszy jest koniec sprawy, niż jej początek”. W Księdze Objawienia czytamy o dramatycznej kulminacji wspaniałego zamierzenia Bożego, którego realizacja uświęci imię Boga JHWH (ŚJ. Jehowa) wobec całego stworzenia. Bóg wielokrotnie obwieszczał przez jednego ze swych dawnych proroków: „Okażę się wielkim i świętym. Dam się poznać licznym narodom i poznają, że Ja jestem Jahwe” (Kaznodziei 7:8; Ezechiela 25:17 bp; 38:23 bp).

       Objawienie szczegółowo opisuje tryumfalny koniec spraw, których początek przedstawiono we wcześniejszych księgach Biblii. Przeanalizowanie tych relacji pomoże nam zrozumieć wchodzące tu w grę kwestie moralne i sporne oraz zdobyć wnikliwsze rozeznanie w zamierzeniach Bożych, co będzie ogromnym pokrzepieniem. Prócz tego powinno nas pobudzić do działania, dzięki czemu możemy sięgnąć po cudowną przyszłość otwierającą się przed ludzkością. Pora więc omówić punkt wyjściowy oraz myśl przewodnią całej Biblii, abyśmy utrwalili sobie w pamięci zarówno najdonioślejszą kwestię, wobec której stoi dziś ludzkość, jak i wyraźne oświadczenie Boga, że zamierza tę kwestię rozstrzygnąć. „A bliski jest koniec wszystkiego” (Psalm 145:16,20; 1P 4:7 bp).

       Otwierająca Biblię Księga Rodzaju, zwana też 1Mojżeszową, opowiada o tym, co się wydarzyło „na początku”. Opisuje Boże dzieło stwórcze, którego ukoronowaniem na ziemi było stworzenie pierwszej pary ludzkiej. Podaje też pierwsze proroctwo, często nazywane Protoewangelią, a wypowiedziane przez samego Boga w ogrodzie Eden. Pierwsza kobieta Ewa dopiero co została zwiedziona za pośrednictwem „węża” i nakłoniła swego męża Adama, żeby się do niej przyłączył. Tym samym odrzucili oni prawo Boże przez zjedzenie zakazanego owocu z „drzewa poznania dobra i zła”. Wydając wyrok na grzesznych małżonków, Bóg rzekł także do „węża”: „I ja wprowadzę nieprzyjaźń [hebr. dosł. wrogość, nienawiść] między ciebie a niewiastę i między twoje potomstwo [nasienie] a jej Potomstwo [Nasienie]. On [Ono] rozgniecie ci głowę, a ty, rozgnieciesz mu piętę”. Proroctwo to wprowadza myśl przewodnią, przewijającą się potem w całej Biblii — z Księgą Objawienia włącznie. Dokładniejszym odpowiednikiem hebrajskiego słowa „zera`” i greckiego słowa „sperma” jest polskie słowo „nasienie”  (1Mojżeszowa 1:1; 2:17; 3:1-6,14,15).

       Bezpośrednio po wypowiedzeniu owego proroctwa Bóg wypędził naszych prarodziców z Edenu. Utracili oni widoki na życie w raju z wieczną perspektywą i już do końca swych dni musieli mieszkać na niegościnnych terenach poza jego obszarem, czyli na ‘przeklętej ziemi’. Zostali skazani na śmierć i mieli wydawać potomstwo dziedzicznie [genetycznie] obciążone grzechem. Co oznacza proroctwo ogłoszone w Edenie? Kogo dotyczy? Jaki ma związek z Objawieniem? Jakie orędzie zawiera dla ludzi żyjących w naszych czasach? Koniecznie musimy poznać odpowiedzi na te pytania, jeśli chcemy dostąpić uwolnienia od skutków tragicznych wydarzeń, które skłoniły Boga do oznajmienia tego proroctwa (1Mojżeszowa 3:15-24; Rzymian 5:12).

Główne postacie dramatu

       Proroctwo z Księgi 1Mojżeszowej 3:15 było skierowane do „węża”, który kłamliwie wmówił Ewie, że nieposłuszeństwo nie sprowadzi na nią śmierci, lecz zapewni jej niezależność i uczyni boginią. „Wąż” przedstawił więc Boga jako kłamcę i dał do zrozumienia, że przez odrzucenie Jego władzy człowiek może poprawić swój los. Zakwestionował zasadność zwierzchnictwa Jahwe Boga i rzucił cień na Jego dobre imię. Księga Objawienia opisuje, jak Bóg, Święty, Sprawiedliwy i Prawy Sędzia, posłuży się Królestwem swego Syna, Jezusa Chrystusa, aby dowieść słuszności swej zwierzchniej władzy i oczyścić swoje imię z wszelkich zarzutów. Czy określenie „wąż” odnosi się tylko do literalnego zwierzęcia? Skądże znowu! Księga Objawienia demaskuje osławione stworzenie duchowe, które przemawiało przez węża. Jest to „wielki smok, pradawny wąż, zwany diabłem i szatanem, który wprowadza w błąd całą zamieszkaną ziemię”, i który „chytrością swoją zwiódł Ewę” (1Mojżeszowa 3:1-5 bt; Objawienie 12:9,10; 14:7; 2Koryntian 11:3).

       Księga 1Mojżeszowa 3:15 mówi też o „niewieście”. Czy chodziło o Ewę? Być może tak się jej wydawało. „Wąż”, do którego mówił Bóg, jest niewidzialnym duchem, więc należałoby oczekiwać, że również „niewiasta” wywodzi się z dziedziny duchowej, lecz nie tylko. Z Objawienia 12:1-17 wynika, że tą symboliczną „niewiastą” jest Boża rodzina świętych stworzeń duchowych, ale i ziemskich, ci są oczyszczeni z grzechu „dzięki krwi Baranka”, Jezusa. Wyłoniła ona z siebie „Nasienie” [Potomka[ Jezusa Chrystusa, który stał się Królem i Arcykapłanem. To dlatego Pan Jezus powiedział do ludzi: „Wy jesteście z dołu, a Ja z góry. Wy jesteście z tego świata, a Ja nie jestem z tego świata” oraz „Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli ktoś spożyje z tego chleba, żyć będzie na wieki; a chlebem, który Ja dam, jest moje ciało — za życie świata”. Jezus Chrystus okazał się tą tajemnicą, zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym jego”, którą to „tajemnicę Boga” poznały wszystkie narody. Niebawem ta „niewiasta” jako symboliczna małżonka Boga „urodzi syna, mężczyznę, który ma paść wszystkie narody rózgą żelazną”, czyli Pan Jezus zacznie panować i wykonywać swą wielką władzę daną Mu przez Boga. Wtedy na pewno w całej rozciągłości dokona się tajemnica Boga, jak to oznajmił swoim sługom [niewolnikom], prorokom” (porównaj 1Mojżeszowa 4:1 bt; Jana 6:51 bpd; 8:23 bp; Mateusza 28:18; Objawienie 10:7 bug; 11:15-18; 12:10; Galacjan 3:16 bpd; Kolosan 1:26,27 bw; Efezjan 3:9 kow; Rzymian 16:25,26 bw; zobacz też Izajasza 54:1,5,13 dla starożytnych Izraelitów Bóg był ich symbolicznym Małżonkiem).

Wrogość między jednym a drugim nasieniem

       W Księdze 1Mojżeszowej 3:15 jest mowa o dwojakim „nasieniu”. Powinniśmy być żywo zainteresowani każdym z nich, ponieważ mają związek z wielką kwestią co do zasadności zwierzchnictwa Bożego. Kwestia ta dotyczy każdego z nas. Za którym nasieniem się opowiadasz? Najpierw jest wymienione „nasienie”, czyli potomstwo „węża”. O kogo tu chodzi? Do „nasienia” tego z pewnością należą stworzenia duchowe, które się przyłączyły do buntu szatana. Szatan, czyli belzebub, jest „księciem demonów”, tych zbuntowanych niewidzialnych aniołów (Objawienie 12:9; Marka 3:22; Efezjan 6:12).

       Ponadto Pan Jezus powiedział współczesnym sobie żydowskim przywódcom religijnym: „Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca”. Przeciwstawiając się Panu Jezusowi, Synowi Bożemu, wykazali, że oni także są potomstwem szatana. Wchodzili w skład „nasienia” diabła i służyli mu jako swemu symbolicznemu „ojcu”. Również wielu innych ludzi w dziejach świata dowiodło przynależności do tego „nasienia” przez spełnianie woli szatana, a zwłaszcza przez swój wrogi czy wręcz nienawistny stosunek do uczniów Pana Jezusa i nękanie ich prześladowaniami. Apostoł Jan o dwojakim potomstwie mówi tak: „dzieci Boga i dzieci diabła” (Jana 8:44 bt; 1Jana 3:10; zobacz Jana 15:20; 16:33; 17:15).

Rozpoznanie Nasienia niewiasty

       Proroctwo z Księgi 1Mojżeszowej 3:15 wspomina też o „Nasieniu” niewiasty. Podczas gdy szatan kształtował swoje „nasienie”, Bóg czynił przygotowania, żeby „Nasienie” (Potomka) mogła wydać Jego „niewiasta” — symboliczna małżonka. Przez jakieś 4000 lat stopniowo wyjawiał posłusznym, bogobojnym ludziom szczegóły dotyczące przyjścia tego „Nasienia”. Dzięki temu Abraham, Izaak, Jakub i inni mogli umacniać wiarę w obietnicę, że pojawi się Ono w ich linii rodowej. Szatan i jego naśladowcy często prześladowali takich sług Bożych za okazywanie niezachwianej wiary (Izajasza 46:9,10; 1Mojżeszowa 22:15-18; 26:4; 28:14 bg; Hebrajczyków 11:1,2,32-38).

       Wreszcie w roku 29 naszej ery stawił się nad Jordanem i dał się ochrzcić doskonały człowiek Jezus. Bóg „namaścił” go wtedy Duchem Świętym i oświadczył: „Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem” i Jego słuchajcie”. Pan Jezus dostąpił wtedy namaszczenia na Władcę Królestwa Bożego, które spowoduje, że ‘wola Boża będzie działa się na ziemi, tak jak w niebie’. A zatem „Nasieniem niewiasty” (jej Potomkiem, Potomstwem) i przepowiedzianym Mesjaszem jest Pan Jezus Chrystus (Łukasza 4:18; Dzieje 10:38; Mateusza 3:17; 17:5; Mateusza 6:9,10; Objawienie 11:15; porównaj Galacjan 3:16,19,26-29; Daniela 9:25 bt).

       Czy do „Nasienia niewiasty” mieli dołączyć inni? A jak jest w wypadku „nasienia” szatana? Biblia mówi, że w skład tego nasienia diabła wchodzi mnóstwo niegodziwych aniołów oraz ludzi znieważających Boga. Nie powinno więc nas dziwić, że Bóg postanowił wybrać wielu zachowujących prawość członków rodziny ludzkiej i włączyć do mesjańskiego „Nasienia”, Jezusa Chrystusa, z którym tworzą jedną Osobę (są jedno w Potomku). Ap. Paweł napisał: (…) i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim”. „A obietnice oznajmiono Abrahamowi i jego potomkowi [Nasieniu]. Nie mówi: ‘I potomkom [nasionom]’, jak o wielu, lecz jak o jednym: ‘I twemu Potomkowi [Nasieniu]’, którym jest Chrystus. Doprawdy, wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Bo wy wszyscy, którzyście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety: wy wszyscy bowiem jesteście jedną Osobą w jedności z Chrystusem Jezusem. Ponadto jeśli należycie do Chrystusa, to rzeczywiście jesteście potomstwem [Nasieniem] Abrahama, dziedzicami według obietnicy”. Mamy wszyscy nadzieję stać się ‘dziedzicami obietnicy’ „nowych niebios i nowej ziemi” w wymiarze niebiańskim, duchowym i ziemskim, ludzkim. To właśnie o nich mówi Objawienie, gdy opisuje, jak diabeł, pałający nienawiścią do niewiasty Bożej, „odszedł, aby toczyć wojnę z pozostałymi z jej Nasienia [Potomstwa, Potomka]” (Efezjan 1:10 bw; Galacjan 3:6-9,16,19,26-29 porównaj z bpd; Rzymian 8:14-17; 2Piotra 3:13; Objawienie 12:17).

Kształtowanie przyjaźni

       Wszyscy wierni chrześcijanie [gr. ‘christianoi’ dosł. chrystusowi’, czyli ‘pomazańcowi’ — należący do Chrystusa, Pomazańca] są nazywani w Biblii duchowymi „braćmi” Jezusa. Toteż symbolicznie mają tego samego Ojca i tę samą „matkę”. Skoro Ojcem jest Bóg, więc symboliczną „matką” powinna być „niewiasta” — symboliczna małżonka Boża, która wydała „Nasienie”, którym jest Jezus. Czy dokładnie tę samą „matkę” ma na myśli apostoł Paweł pisząc: „Natomiast górne Jeruzalem jest wolne i ono jest naszą matką. Jest bowiem napisane: Rozraduj się, niepłodna, która nie rodzisz, wydaj okrzyk i zawołaj, ty, która w bólach nie rodzisz, bo więcej dzieci jest u porzuconej niż u tej, która ma męża”? Apostoł Paweł cytuje natchnioną wypowiedź z Izajasza 54:1, która proroczo wskazuje, że „porzucona” przez Boga-Małżonka Jerozolima ze swym ludem [odrzuceni Izraelici, Żydzi] z czasem zostanie „matką” bardzo licznych „dzieci”. Będzie ich więcej niż miliony, bo niewątpliwie Izraelitów były miliony. „Nasienie niewiasty” Jezus, zawarł „Nowe Przymierze” z nowym Izraelem, „Izraelem Bożym”, z pierwszymi swoimi uczniami, apostołami, którzy stali się podwaliną nie tylko zboru chrześcijańskiego, ale przyszłej „Nowej Jerozolimy”, „małżonki Baranka”, Jezusa. Twórcą jej jest w rzeczywistości Bóg i dlatego jest „górną Jerozolimą” czy „niebiańską”, i w gruncie rzeczy jest też „matką”, bo już wydała i jeszcze wyda z siebie mnóstwo symbolicznych „dzieci” jako „jej ludu”. Z Panem Jezusem, który jest jej Królem i Arcykapłanem, tworzyć będą Królestwo Boże/Niebios „nowych niebios i nowej ziemi. Jezusowi Chrystusowi Bóg dał całą władzę w „niebie i na ziemi”, dlatego mając uznanie Boże będą Mu podporządkowani wszyscy ‘ci w niebie i ci na ziemi, i ci pod ziemią [zmartwychwstali]’ (Dzieje 11:26; Mateusza 12:46-50; 23:8; 28:18; Marka 3:31-35; Łukasza 8:20,21; 1Mojżeszowa 3:15; Galacjan 4:26,27 bpd; Hebrajczyków 12:22-24; Łukasza 22:20; Galacjan 6:16; 1Koryntian 3:11; Efezjan 2:20; Objawienie 19:7-9; 21:1-5,9-14; Izajasza 65:17-19; 62:1-12; Filipian 2:9-11; Dzieje 4:12).

Kształtowanie się wrogości

       Człowiecze „nasienie” szatana zaczęło się wyłaniać już u zarania dziejów ludzkich. Należał do niego na przykład pierwszy urodzony człowiek, Kain, „który pochodził od Złego i zabił swego brata” Abla. W jakiś czas później Henoch głosił, że Bóg przyjdzie „z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy”. Do szatana przyłączyli się też zbuntowani aniołowie, stając się częścią jego „nasienia”. „Opuścili własne mieszkanie” w niebiosach, przybrali materialne ciała i poślubiali ‘piękne córki ludzkie’. Płodzili nadludzkie potomstwo — mieszańców terroryzujących otoczenie. Świat został napełniony przemocą i złem, dlatego Bóg zniszczył go w potopie. Jedynymi ludźmi ocalałymi z tego kataklizmu byli wierny Noe i jego rodzina. Nieposłuszni aniołowie — odtąd już demony podległe szatanowi — zostali zmuszeni do porzucenia swych skazanych na zagładę ludzkich żon i nienaturalnych dzieci. Zdematerializowali się i powrócili do dziedziny duchowej, gdzie oczekują na nadciągające wykonanie wyroku Bożego, wydanego na szatana i jego „nasienie” (1Jana 3:12 bt; Judy 6,14,15; 1Mojżeszowa 6:1-12; 7:21-23; 2Piotra 2:4,5).

Pojawiają się mocarstwa polityczno-militarne

       W starożytnym Babilonie wyłoniły się pewne charakterystyczne elementy społeczeństwa ludzkiego, urągające zwierzchnictwu Boga. Jednym z nich była polityka. W miarę rozrastania się rodziny ludzkiej ambitne jednostki sięgały po władzę. Zaczął ‘człowiek panować nad człowiekiem ku jego szkodzie’. Na przykład za czasów Abrahama zdarzyło się, że Sodoma, Gomora i pobliskie miasta popadły w zależność od królów z Szinearu i innych odległych krajów. W końcu ludzie odznaczający się talentem wojskowym i organizacyjnym zbudowali ogromne imperia, przysparzając sobie w ten sposób bogactw i sławy. Niektóre z tych mocarstw wymieniono w Biblii, a są to: Egipt, Asyria, Babilon, Medo-Persja, Grecja i Rzym (Kaznodziei 8:9; 1Mojżeszowa 14:1-4 bt).

       Bóg tolerował istnienie owych potęg politycznych, a Jego czciciele mieszkający na terenach podległych ich panowaniu okazywali im warunkowe posłuszeństwo. Niekiedy władze państwowe służyły nawet urzeczywistnieniu zamierzeń Boga lub ochronie Jego ludu. Jednakże wielu władców politycznych zawzięcie przeciwstawiało się Bogu, „Władcy wszechrzeczy”, czym wykazali, że należą do „nasienia węża” (Rzymian 13:1,2; Ezdrasza 1:1-4; 7:12-26; Dzieje 25:11,12; Objawienie 4:8 bp, bt; 1:4,8; 12:15,16; 1Jana 5:19).

       Rządy człowiecze na ogół haniebnie zawiodły i nie zdołały zapewnić ludzkości szczęścia ani rozwiązać jej problemów. Jak pokazuje historia Bóg pozwala ludziom wypróbować każdą formę rządów, jednakże stanowczo potępia korupcję i nadużywanie władzy. Objawienie przedstawia ciemięskie potęgi światowe jako wyniosłą i przerażającą „bestię” czy ‘bestie’ (Przypowieści 22:22,23; Objawienie 13:1,2,11).

Samolubni handlowcy i bankierzy

       Blisko związani z przywódcami politycznymi są nieuczciwi handlowcy dóbr materialnych i bankierzy. Zapiski odnalezione w ruinach starożytnego Babilonu poświadczają, że już w tamtych czasach często żerowano na ludzkim nieszczęściu. Wielcy kupcy tego świata po dziś dzień gonią za samolubnym zyskiem, skutkiem czego w niejednym kraju większość mieszkańców żyje w nędzy, a garstka bogaczy opływa w dostatki. W XXI wieku, słynącym z rozwoju przemysłu, bankierzy, handlowcy i producenci czerpią kolosalne zyski z dostarczania mocarstwom politycznym mnóstwa siejącego zniszczenie, diabelskiego sprzętu wojennego, w tym również broni nuklearnej, którą można by unicestwić całą ludzkość. Ci chciwi potentaci finansowi i im podobni zaliczają się wraz z „dowódcami wojskowymi” i innymi „siłaczami” do niegodziwego „nasienia” szatana. Wszyscy oni są częścią jego świata, który to świat Bóg i Chrystus już skazali na zagładę (Objawienie 19 i 18).

Babilon wielki — Zamieszanie wielkie

       Poza skorumpowaną polityką, chciwym handlem i finansjerą tego świata na niepomyślny wyrok Boży zasłużyła jeszcze trzecia część składowa społeczeństwa ludzkiego. Jaka? Być może zaskoczy cię to, co w Objawieniu powiedziano o tej znanej strukturze, obejmującej swym zasięgiem cały świat. Budowa pierwotnego Babilonu nie była przedsięwzięciem li tylko politycznym. Ponieważ założenie tego miasta stanowiło wyzwanie rzucone zasadności zwierzchnictwa Boga, więc w grę wchodziła również religia. Starożytny Babilon faktycznie stał się kolebką bałwochwalstwa. Hebrajskie „Babel” – pomieszanie języków, a dosłownie ‘zamieszanie’. Słusznie więc Objawienie mówi o uwodzących i zwodniczych religiach tego złego świata, jako o symbolicznym, „wielkim mieście” [metropolii] noszącym nazwę „Babilon (Zamieszanie) wielki”. Zwany jest też on „wielką nierządnicą” i „matką nierządnic i obrzydliwością ziemi”! Gdziekolwiek posiano te zwodnicze religie złego świata, tam wydawały i wydają one plon w postaci zabobonów, ciemnoty, fanatyzmu, dogmatyzmu, zakłamania, obłudy, niemoralności i ciemięskiej klasy kapłanów. „Babilon wielki” na czele ze swym odstępczym judeo-chrześcijaństwem stanowi potężne narzędzie uwodzenia i zwodzenia w ręku szatana diabła (Objawienie, rozdziały 17 i 18).

       W I wieku naszej ery najbardziej odrażającą część „nasienia węża” stanowili żydowscy uczeni w Piśmie i faryzeusze, czyli ówcześni przywódcy religijni, z których inicjatywy prześladowano i zamordowano Pana Jezusa, „Nasienie”, Potomka „niewiasty”. W ten sposób „wężowi” udało się ‘rozgnieść mu piętę’. Dlaczego nazwano to zwykłym zranieniem pięty? Ponieważ „Nasienie” odczuło je tylko przez krótki czas swego pobytu na ziemi. Rana ta nie była trwała, bo na trzeci dzień Bóg wskrzesił Jezusa i obdarzył go chwalebnym i nieśmiertelnym życiem duchowym (1Mojżeszowa 3:15; Jana 8:39-44; Dzieje 3:12,15; Dzieje 2:32,33; 1Piotra 3:18).

       Jak w końcu wypełni się pierwsze proroctwo wypowiedziane w Edenie „przez Boga, który nie może kłamać? Wyniesiony po zmartwychwstaniu do chwały Król Jezus Chrystus wraz ze swym Ojcem przejmie w końcu władzę nad światem. Niebawem wystąpi przeciw szatanowi i jego aniołom i zrzuci ich na ziemię, ograniczając tym samym ich działalność do naszej planety. Dlatego nasili się niedola i cierpienie, ale proroctwa zapowiadają usunięcie ziemskiego „nasienia” szatana, wtedy gdy Bóg wykona wyrok na „Babilonie wielkim” i pozostałych elementach świata diabła — jego świata bezsensu. Na koniec Jezus Chrystus, „Nasienie niewiasty” Bożej, ‘rozgniecie mu głowę’, co będzie oznaczać unicestwienie tego podstępnego „starodawnego węża” oraz ostateczny kres jego oddziaływania na ludzkość (Tytusa 1:2 nwt-pl; Mateusza 28:18; Objawienie 12:9-12; Rzymian 16:20).

       Jaki będzie przebieg wszystkich tych wydarzeń? Odsłania to przed nami biblijna Księga Objawienia Apokalipsy, ukazując szereg wizji, przejmujących znaków,  symboli, metafor i alegorii. Uważnie przestudiujmy owo dobitne proroctwo, zwróćmy uwagę na chronologiczne proroctwo trzech „biada”. Jeżeli słuchamy słów Objawienia i ich przestrzegamy, będziemy naprawdę szczęśliwi! Przysporzymy tym czci Bogu Ojcu, Panu Wszechwładnemu i Panu Jezusowi Chrystusowi, Pomazańcowi Bożemu, przez  którego ‘JHWH jest zbawieniem’ oraz zjednamy sobie Ich wieczyste błogosławieństwa. Zechciej więc czytać dalej i mądrze się stosować do wszystkiego czego się dowiesz. Pozwoli ci to posiąść głębszą świadomość duchową i zrozumienie otaczającej nas okrutnej rzeczywistości. Może to dla ciebie oznaczać szczęśliwe ocalenie w obecnym, kulminacyjnym okresie dziejów tego złego świata ludzkiego zmierzającego do swego ostatecznego kresu (Objawienie 8:13; 16:14,16; Dzieje 4:12; 1Jana 2:17).

 Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

                                          …    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    …

Tematycznie połączone wizje Księgi Objawienia/Apokalipsy w poszczególnych rozdziałach:

1)  1-3   * Zmartwychwstały i zwycięski Król Jezus Chrystus kieruje orędzia do chrześcijan w siedmiu zborach

2)   4-5   * Majestat Świętego Boga. Tylko Pan Jezus godny otworzyć proroczy „zwój”

3)   6-8   * ‘Baranek’ Jezus otwiera ‘siedem pieczęci zwoju’

4)  8-11  * ‘Głosy trąb siedmiu aniołów’, w tym TRZY „biada”

               Głos trąby siódmego anioła i „trzecie biada”   

         11   Bóg i Jezus Chrystus ‘przejmują panowanie nad światem’!!!

         12   ‘W wielkim gniewie’ wyrzucony szatan diabeł podejmuje swe ostatnie działania

        13    Dwie bestie i ich ‘obraz’ narzędziem okrutnej władzy szatana diabła

        14    Zwycięskie i ocalone „pierwociny” zbiorów „żniwa”. Sąd nad narodami i straszliwe „żniwo ziemi”

5) 15-16 * ‘Siedmiu aniołów z siedmioma ostatnimi ciosami gniewu Bożego’

6) 17-18 * Wybitnie zwodniczy „Babilon wielki” i egzekutor „Bestia z otchłani”

    19-20    Wielka radość, ‘zaślubiny Baranka’ Jezusa i ‘zaproszeni’. Wojna „Armagedonu i uwięzienie szatana diabła

                 Koniec „trzeciego biada”

7)     20   * „Tysiąc lat” Królestwa Bożego/Niebios. Boży Sąd Ostateczny i wieczna klęska szatana diabła

     21-22    Wieczne „nowe niebo i nowa ziemia” i ich wspaniałe „Miasto święte”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys