‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 8

Aktualizowany: 8.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

                  PANA JEZUSA CHRYSTUSA ORĘDZIA DO SIEDMIU ZBORÓW

7) ZBÓR LAODYCEA

Kup złota oczyszczonego w ogniu

       LAODYCEA jest siedzibą ostatniego z siedmiu zborów, do których wskrzeszony Pan Jezus kieruje orędzia. Jakże pouczające i pobudzające do czynu jest to, co teraz mówi! Ruiny Laodycei można dziś oglądać w pobliżu miasta Denizli, około 90 kilometrów na południowy wschód od Alaşehiru. W I wieku Laodycea była kwitnącym miastem. Położona u zbiegu ważnych szlaków, stanowiła centrum handlowe i bankowe. Bogaciła się między innymi na sprzedaży słynnej maści do oczu, a była też znana z wykwintnych szat, sporządzanych z delikatnej, czarnej wełny. Poważny problem braku wody pitnej rozwiązano przez zbudowanie akweduktu, którym sprowadzano ją z gorących źródeł. Znajdowały się one w pewnej odległości od miasta, toteż zanim woda dotarła do celu, była już tylko letnia. Laodycea leżała niedaleko Kolosów. Pisząc do tamtejszego zboru, apostoł Paweł wspomniał o liście wysłanym do Laodycejczyków. Nie znamy jego treści, ale orędzie Pana Jezusa do chrześcijan w Laodycei wskazuje, że popadli w opłakany stan duchowy (Kolosan 4:15,16). Jak zwykle jednak Syn Boży powołuje się najpierw na swe listy uwierzytelniające:

       „A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego: Znam twoje uczynki, wiem, że nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni, i ani gorący, ani zimny, zamierzam cię wypluć z mych ust. Ponieważ mówisz: ‚Jestem bogaty i osiągnąłem bogactwo, i w ogóle nic nie potrzebuję’, ale nie wiesz, że jesteś nieszczęsny i godny politowania, i biedny, i ślepy, i nagi, radzę ci kupić ode mnie złota oczyszczonego ogniem, żebyś się stał bogaty i białe szaty wierzchnie, żebyś był ubrany i żeby nie została ujawniona hańba twej nagości, i maść do oczu — do wcierania w twe oczy, żebyś widział. Ja wszystkich, których kocham, tych upominam i karcę. Bądź więc gorliwy i okaż skruchę. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeżeli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, to wejdę do jego domu i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną. Zwyciężającemu dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na jego tronie. Kto ma ucho, niech słucha, co duch mówi do zborów” (Objawienie 3:14-22).

       Dlaczego Jezus przedstawia się jako „Amen”? Tytuł ten nadaje Jego orędziu charakter sądowniczy. „Amen” to transliteracja hebrajskiego słowa, które znaczy „zaprawdę”, „niech się tak stanie”. Wymawia się je często na koniec modlitwy, aby potwierdzić wyrażone myśli. Pan Jezus jest „Amen”, ponieważ nieposzlakowaną prawością oraz śmiercią ofiarną potwierdził i zagwarantował spełnienie wszelkich drogocennych obietnic swego Boga Ojca. Odtąd wszystkie modlitwy słusznie są zanoszone do Boga Ojca za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, które to modlitwy są przez Nich wysłuchiwane, a zostaną w całej rozciągłości spełnione przez Pana Jezusa (1Koryntian 14:16; 2Koryntian 1:20; Jana 14:13,14; 15:16; 16:23,24).

       Pan Jezus przedstawia się też jako „świadek wierny i prawdziwy”. W proroctwach często bywa kojarzony z wiernością, prawdą i prawością [lub sprawiedliwością], gdyż jako Pomazaniec Boga jest godzien całkowitego zaufania. Jest największym Świadkiem Bożym i „Początkiem stworzenia Bożego”. Kiedy jako człowiek przebywał na ziemi, dawał „świadectwo prawdzie”. Po zmartwychwstaniu obiecał swym uczniom, że ześle im Ducha Świętego, a następnie powiedział: „Będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Począwszy od dnia Pięćdziesiątnicy 33 roku n.e., Jezus kierował tymi chrześcijanami, głoszącymi dobrą nowinę „wszelkiemu stworzeniu pod niebem”. Faktycznie więc zasługuje na to, aby go nazywać „świadkiem wiernym i prawdziwym”. Gdyby chrześcijanie w Laodycei usłuchali Jego słów, niewątpliwie odnieśliby z tego ogromny pożytek (Psalm 45:4/5; Izajasza 11:4,5; Objawienie 1:5; 19:11; Jana 18:36,37; 1Tymoteusza 6:13; Dzieje 1:6-8; Kolosan 1:23).

      Jakie orędzie Pan Jezus kieruje do Laodycejczyków? Nie ma ich za co pochwalić. Jak byś zareagował na takie słowa Pana Jezusa Chrystusa? Czy nie ocknąłbyś się i nie poddał siebie skrupulatnej ocenie? Laodycejczycy z całą pewnością powinni się otrząsnąć, gdyż zgnuśnieli pod względem duchowym i najwyraźniej brali wiele rzeczy za coś oczywistego. Jezus, którego jako Jego chrześcijańscy „niewolnicy” winni naśladować, stale wykazywał płomienną gorliwość w świętej służbie. A dla ludzi potulnych zawsze był delikatny, łagodny i działał na nich orzeźwiająco niczym kubek zimnej wody w upalny dzień. Niestety, chrześcijanie w Laodycei nie są, „ani zimni, ani gorący”. Stali się „letni” jak woda dopływająca do tego miasta. Całkiem słusznie Pan Jezus zamierza ich całkowicie odrzucić, niejako ‘wypluć ze swych ust’. Obyśmy za jego przykładem zawsze starali się gorliwie nieść drugim orzeźwienie duchowe i żyć po chrześcijańsku! (porównaj 2Koryntian 6:1; Jana 2:17; Mateusza 9:35-38; 11:28,29)

„Mówisz: ‚Jestem bogaty’”

       Co właściwie jest przyczyną słabości Laodycejczyków? Pomagają nam to zrozumieć słowa Jezusa. Chrześcijanie ci mieszkają w zamożnym mieście, a ponieważ sami również są bogaci, więc czują się bezpieczni. Na ich styl życia mogły wywrzeć niemały wpływ teatry, gimnazjony i miejscowy stadion, toteż zaczęli ‘miłować więcej rozkosze niż Boga’. Ale chociaż są bogaci pod względem materialnym, to w gruncie rzeczy są ‘nieszczęśni i godni politowania, i biedni’, popadli w ubóstwo duchowe. Nie nagromadzili „skarbów w niebie” albo mają ich niewiele. Nie zachowali „szczerego oka”, bo nie stawiali spraw Królestwa Bożego na pierwszym miejscu w życiu. W rzeczywistości znajdują się w ciemnościach, są ‘ślepi’, pozbawieni duchowego wzroku. Co gorsza, mimo wykwintnej odzieży, którą zawdzięczają swemu materialnemu bogactwu, w oczach Jezusa‘biedni i nadzy’. Nie mają szat duchowych, tożsamości chrześcijańskiej pozwalającej rozpoznać w nich wiernych chrześcijan. Jakże opłakany to stan!  (Porównaj Łukasza 12:16-21; 2Tymoteusza 3:4; Mateusza 6:19-23,33; porównaj Objawienie 16:15)

Jak ‘stać się bogatym’?

       Czy jest jakiś środek umożliwiający poprawę opłakanej sytuacji chrześcijan w Laodycei? Tak, pod warunkiem, że usłuchają rady Pana Jezusa. Szczere „złoto” chrześcijańskie, „oczyszczone w ogniu” i pozbawione wszelkich domieszek, uczyni ich ‘bogatymi w Bogu’. Gdzie można kupić takiego „złota”? Na pewno nie u miejscowych bankierów, a tylko u Jezusa! Apostoł Paweł wyjaśnił, czym jest to „złoto”, gdy polecił Tymoteuszowi wzywać zamożnych chrześcijan, „ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość”. Jedynie dzięki takim wysiłkom będą mogli „dostąpić życia prawdziwego”. Majętni Laodycejczycy powinni byli pójść za radą Pawła, bo wtedy staliby się bogaci pod względem duchowym (Łukasza 12:21; 1Tymoteusza 6:17-19; zobacz też Przypowieści 3:13-18).

Upominanie i karcenie – duchowa maść do oczu

       Pan Jezus surowo napomina Laodycejczyków. Powinni się postarać o lek na swą duchową ślepotę — o „maść do oczu”; nie chodzi jednak o specyfik sprzedawany przez miejscowych uzdrowicieli, lecz o środek, którego może dostarczyć tylko Jezus. Dzięki temu zdobyliby rozeznanie duchowe, a to pomogłoby im kroczyć „drogą prawych” i skoncentrować jasny wzrok na spełnianiu woli Bożej. Mogliby wtedy zamiast wytwarzanej w Laodycei kosztownej odzieży z czarnej wełny przywdziać piękne „białe szaty wierzchnie”, poświadczające, że mają zaszczyt być wiernymi naśladowcami Jezusa Chrystusa, uznanymi za prawych. Jak zareagują na stanowczą radę Jezusa? Czy mają się poczuć zniechęceni i dojść do wniosku, że już nie chce, aby byli jego naśladowcami? Wcale nie! Skarcenie przez Jezusa jest oznaką miłości. Zbór w Laodycei powinien skorzystać z czułej troski Syna Bożego i usłuchać jego rad. Powinien ‘okazać skruchę’ i uznać, że stan „letni” jest równoznaczny z grzechem. Jezus w dalszym ciągu ‘miłuje swoich, którzy są na świecie’. Będzie ich kochał „przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy”. Wszyscy jesteśmy podatni na grzech i w razie potrzeby powinniśmy „okazywać skruchę”, pomoże nam to bowiem skorygować swe postępowanie i dalej cieszyć się miłością Bożą (Przypowieści 4:18,25-27; porównaj 1Tymoteusza 2:9,10; 1Piotra 3:3-5; Hebrajczyków 3:12,13; 12:4-7; Jakuba 4:17; Jana 13:1; Mateusza 28:20; 2Koryntian 13:11).

‘Spożywanie wieczerzy’

       Gdybyż to chrześcijanie laodycejscy zechcieli przyjąć u siebie Jezusa! Z jego pomocą na pewno przestaliby być „letni”. Wzmianka o „wieczerzy” niewątpliwie przywiodła im na pamięć czasy, gdy Pan Jezus spożywał ze swymi uczniami posiłki. Ich uczestnicy zawsze odnosili z tego korzyści duchowe słuchając Słowa Bożego. Również po zmartwychwstaniu Jezus przy różnych okazjach bywał z uczniami przy posiłkach, czym bardzo ich pokrzepiał. A zatem obietnica przyjścia do Laodycejczyków i spożycia z nimi „wieczerzy” stanowi zapowiedź obdarzenia ich obfitymi błogosławieństwami duchowymi, oczywiście jeśli Go przyjmą. Zwracając się do Laodycejczyków: „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeżeli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, to wejdę do jego domu i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną”, Pan Jezus mógł też mieć na myśli jeszcze inną „wieczerzę”. W dalszej części Księgi Objawienia czytamy: „Szczęśliwi, którzy są zaproszeni na wieczerzę zaślubin Baranka”. Chodzi o wielką ucztę zwycięstwa, do której dojdzie po wykonaniu wyroku na „Babilonie wielkim”, zwodniczych religiach tego świata. Weźmie w niej udział Baranek Jezus Chrystus ze swą „małżonką”, jako „miasto święte – Nowa Jerozolima”, czyli wszyscy Jego „zaproszeni na wieczerzę zaślubin”. Wszyscy oni będą mieć udział w ‘całym dziedzictwie’ Pana Jezusa, czyli w Jego Królestwie „nowego nieba i nowej ziemi” (Mateusza 18:20; Jana 12:1-8; 21:9-19; Łukasza 24:28-32; Objawienie 19:1-9; 21:1-12; 2Koryntian 11:2; Efezjan 5:23-30; Hebrajczyków 1:2; 2Piotra 3:13).

Tron Jezusa dla zwycięzców

       Pan Jezus mówi o jeszcze innej nagrodzie: Zwyciężającemu dam zasiąść ze mną na moim tronie”. Zgodnie ze słowami Dawida z Psalmu 110:1,2 zachowujący niezłomną prawość Jezus — po odniesieniu ‘zwycięstwa nad światem’ — został w roku 33 n.e. wskrzeszony i wielce wywyższony, zasiadł bowiem jako Król obok Boga na niebiańskim „jego Ojca tronie”. Pan Jezus powiedział: „Zawieram z wami przymierze — tak jak mój Ojciec zawarł przymierze ze mną — co do Królestwa, żebyście mogli jeść i pić przy mym stole w moim królestwie oraz zasiadać na tronach, aby sądzić dwanaście plemion Izraela [Bożego]”. „A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem, i z Jakubem w Królestwie Niebios”. Zasiadanie Jezusa na „Ojca tronie” i „zwyciężających” na Jezusa tronie to biblijna symbolika. Pan Jezus otrzymał władzę od swego Ojca, dzieli się tą władzą z innymi „zwycięzcami” i to w wymiarze czy obszarze Królestwa Bożego „nowych niebios i nowej ziemi”, jak mówiliśmy już o tym wyżej. Bóg oświadczył: Każdemu spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia. Każdy zwyciężający odziedziczy to wszystko i ja będę jego Bogiem, a on będzie moim synem”. A więc zasiadanie z Panem Jezusem na Jego tronie wcale nie musi ograniczać się tylko do nieba (Jana 16:33; 20:17; Dzieje 2:32,33; Łukasza 22:28-30; Mateusza 28:18; Galacjan 6:16 bp; Objawienie 21:6,7).

       Cóż to za cudowny przydział służby i zaszczyt — ‘siedzieć z Jezusem przy Jego stole i w Jego królestwie’ w okresie „odtworzenia” lub „odrodzenia”. To doskonała ofiara Jezusa, Jego przelana krew otworzyła przed całą ludzkością wspaniałe, wieczne perspektywy szczęśliwego, doskonałego życia wolnego od grzechu i śmierci! Ci, z którymi Jezus będzie w Królestwie Bożym dzielił swą wielką władzę, staną się Jego współuczestnikami w dziele „odtworzenia” lub „odrodzenia”, którego rezultatem będą „nowe niebiosa i nowa ziemia, których oczekujemy zgodnie z jego [Bożą] obietnicą, i w nich ma mieszkać prawość”. Dlatego jak informuje Jan, Pan Jezus uczyni „zwycięzców” „królestwem, kapłanami dla swego Boga i Ojca”, będą z Nim królować i będą „sądzić dwanaście plemion Izraela [Bożego], do którego na pewno dołączą miliardy zmartwychwstałych. Wiązać się to będzie z „zarządzaniem”, o którym mówi apostoł Paweł w Efezjan 1:9-11: „jako że on dał nam poznać świętą tajemnicę swej woli. Odpowiada ona jego upodobaniu, co do którego sam w sobie powziął zamierzenie w związku z zarządzaniem [gr. ‘oikonomia’] przy pełnej granicy wyznaczonych czasów, mianowicie aby znowu zebrać wszystko razem w Chrystusie to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Tak, w nim, w jedności z którym zostaliśmy też ustanowieni dziedzicami, będąc z góry wyznaczeni zgodnie z zamierzeniem tego, który we wszystkim tak działa, jak doradza jego wola” (Mateusza 19:27-29; 20:28; 2Piotra 3:13; Dzieje 3:19-21; Galacjan 6:16; Objawienie 7:3,4,9-17; 21:1; Dzieje 24:15).

       Ostatnim akcentem tego orędzia, podobnie jak poprzednich, jest wezwanie Jezusa: „Kto ma ucho, niech słucha, co duch mówi do zborów”. Pan Jezus zakończył udzielanie rad siedmiu zborom. Ponownie przemówi do Jana dopiero w ostatnim rozdziale Księgi Objawienia. Przeanalizujmy więc razem kolejną znamienną wizję, którą objawił Pan Jezus Chrystus.

 Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys