‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 7

Aktualizowany: 8.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

— „Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

                  PANA JEZUSA CHRYSTUSA ORĘDZIA DO SIEDMIU ZBORÓW

6) ZBÓR FILADELFIA

„Trzymaj mocno, co masz”

       MIŁOŚĆ braterska — jakaż to pożądana zaleta! Niewątpliwie właśnie o tym myśli Pan Jezus, przedstawiając swe szóste orędzie, skierowane tym razem do zboru w Filadelfii, gdyż nazwa tego miasta znaczy właśnie „miłość braterska”. Sędziwy Jan pamięta jeszcze, jak przeszło 60 lat wcześniej Piotr trzykrotnie zapewniał Jezusa, że szczerze kocha swego Pana (Jana 21:15-17). Czy chrześcijanie w Filadelfii żywili taką braterską miłość? Wszystko na to wskazuje.

       Filadelfia leżała jakieś 50 kilometrów na południe od Sardes (tam, gdzie dziś znajduje się tureckie miasto Alaşehir) i w czasach Jana była dobrze prosperującym miastem. Jednakże jeszcze bardziej przykuwał uwagę rozwój tamtejszego zboru chrześcijańskiego. Możemy sobie wyobrazić radość, z jaką jego członkowie powitali sługę Bożego, który przywędrował do nich najprawdopodobniej z Sardes. Przyniesione im orędzie zawierało zachwycające rady, ale najpierw powołano się w nim na autorytet dostojnego Nadawcy, który oznajmia:

       „A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi ten, który jest święty, który jest prawdziwy, który ma klucz Dawida, który otwiera, tak iż nikt nie zamknie, i zamyka, tak iż nikt nie otwiera: Znam twoje uczynki — oto postawiłem przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć — wiem, że masz niewielką moc, a zachowałeś moje słowo i nie sprzeniewierzyłeś się memu imieniu. Oto dam tych z synagogi szatana, którzy się podają za Żydów, a jednak nimi nie są, lecz kłamią — oto sprawię, iż przyjdą i złożą hołd przed twoimi stopami, i sprawię, iż poznają, że ja cię umiłowałem. Ponieważ zachowałeś słowo o mej wytrwałości, więc i ja cię zachowam od godziny próby, która ma przyjść na całą zamieszkaną ziemię, aby wypróbować mieszkających na ziemi. Przychodzę szybko. Trzymaj mocno, co masz, żeby nikt nie wziął twej korony. Zwyciężającego uczynię filarem w świątyni Boga mojego i na pewno już z niej nie wyjdzie, i napiszę na nim imię Boga mojego i imię miasta Boga mojego, nowej Jerozolimy, która zstępuje z nieba od Boga mojego, i nowe imię moje. Kto ma ucho, niech słucha, co duch mówi do zborów” (Objawienie 3:7-13).

       Jan słyszał, jak Piotr mówił do Pana Jezusa Chrystusa: „Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga”. Skoro Bóg odznacza się niezrównaną Świętością, Jego Jednorodzony Syn również musi być „Święty”. Prócz tego Pan Jezus jest „prawdziwy”. Użyte tu słowo greckie (a·le·thi·nos′) wskazuje na autentyczność. W tym znaczeniu Jezus jest ‘prawdziwym światłem i prawdziwym  Bożym chlebem życia, który zstąpił z nieba’ oraz jest „prawdziwą winoroślą”. Okazał się prawdziwy także w tym sensie, że jest godny zaufania. Zawsze mówi prawdę. Ten „Syn Boży” istotnie zasługuje na całkowite zaufanie, ponieważ jest Pomazańcem Bożym, Królem i Sędzią (Jana 1:9,29,32,34; 6:32,48-58,68,69 bt; 8:12,14,17,26; 15:1-10; Objawienie 4:8; 19:11,16).

„Klucz Dawida”

       Jezus „ma klucz Dawida”. Za jego pomocą „otwiera, tak iż nikt nie zamknie, i zamyka, tak iż nikt nie otwiera”. Co to za klucz? To właśnie z Dawidem, królem Izraela, Bóg zawarł przymierze co do wiecznotrwałego Królestwa. Potomkowie Dawida zasiadali na tronie Boga JHWH (ŚJ. Jehowy) w Jerozolimie, ale ich królestwo zabrnęło w niegodziwość i spadł na nie wyrok Boży. W ten sposób Bóg zaczął spełniać swe proroctwo z Księgi Ezechiela 21:32: „W gruzy, w gruzy, w gruzy obrócę je [ziemską Jerozolimę]. Także ono [berło królewskie dynastii Dawidowej] nie pozostanie tak, aż przyjdzie ten, który ma do niego prawo; jemu je dam” (Psalm 89:2-5, 35-38).

       Kiedy i jak miał się pojawić „ten, który ma (…) prawo”? Jak miał otrzymać berło królestwa Dawidowego? Żydowska panna imieniem Maria, wywodząca się z rodu króla Dawida, poczęła za sprawą Ducha Świętego. Bóg posłał anioła Gabriela, aby ją powiadomić, że urodzi Syna i że ma mu nadać imię Jezus [‘JHWH zbawieniem’]. Gabriel dodał: „Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca”, w wymiarze „nowych niebios i nowej ziemi” [Jakub = Izrael – jego 12 synów symbolicznie wskazuje na chrześcijański „Izrael Boży” w szerokim zastosowaniu] (Łukasza 1:31-33; Galacjan 6:16; 2Piotra 3:13; Hebrajczyków 1:2).

       Kiedy w roku 29 n.e. Jezus dał się ochrzcić w Jordanie i dostąpił namaszczenia Duchem Świętym, został zarazem wyznaczony na Króla z linii rodowej Dawida. Dał piękny przykład gorliwego głoszenia dobrej nowiny o Królestwie i polecił uczniom czynić to samo. Poniżył się aż do śmierci, czym dowiódł, że w pełni nadaje się na dziedzica królestwa Dawidowego. Bóg wskrzesił go jako nieśmiertelnego Ducha i wyniósł na wysokie stanowisko Króla po swej prawicy na tronie w niebiosach. Tam Pan Jezus odziedziczył wszelkie prawa do królestwa Dawidowego. W słusznym czasie miał skorzystać z przysługujących mu uprawnień i ‘wyruszyć na podbój między swoich nieprzyjaciół’ (Mateusza 4:23; 10:7,11; Psalm 110:1,2; Filipian 2:8,9; Hebrajczyków 10:13,14; Kolosan 1:13,14; porównaj Mateusza 28:18-20; Objawienie 3:21).

       Skoro orędzie do chrześcijan w Filadelfii pochodziło z tak miarodajnego źródła, słowa te musiały im dodać szczególnej otuchy. Jezus udziela im pochwały. Ten aktywny zbór ma przed sobą „otwarte drzwi”, które niewątpliwie wyobrażają sposobność pełnienia służby ewangelizacyjnej. Dlatego Pan Jezus zachęca Filadelfijczyków do pełnego wykorzystywania wszelkich możliwości świadczenia, czyli „mówienia o Bogu i składania świadectwa o Jezusie”. Okazali wytrwałość i dowiedli, że mają dość siły, aby z pomocą Ducha Bożego spełniać dalsze „uczynki” w tej służbie Bożej. Usłuchali poleceń Chrystusa i nie zaparli się go ani ‘słowem’, ani czynem (porównaj 1Koryntian 16:9; 2Koryntian 2:12; 12:10; Zachariasza 4:6; Objawienie 1:9).

„Będą ci oddawać pokłon”

       Pan Jezus obiecuje więc Filadelfijczykom, że zbiorą owoce swego postępowania, dlatego, że ‘zachowali słowo Jezusa i nie sprzeniewierzyli się Jego imieniu’. Być może zbór w Filadelfii, podobnie jak zbór w Smyrnie, miał kłopoty z miejscowymi Żydami, nazwanymi przez Jezusa „synagogą szatana”. Apostoł Paweł napisał: (…) ten jest prawdziwym Żydem, kto jest nim wewnątrz. Liczy się również obrzezanie serca, które wynika z ducha, a nie z litery. Prawdziwa też chwała nie pochodzi od ludzi, lecz od Boga”. Dzisiaj niektórzy uważają, że tylko oni są „Izraelem Bożym”, „a jednak nimi nie są, lecz kłamią”. Ponieważ głoszone przez nich kłamstwa religijne i brak szacunku dla Słowa Bożego, zdradza ich jako „fałszywych [kłamliwych] pomazańców i fałszywych [kłamliwych] proroków”. Jednakże przynajmniej część z nich ma zrozumieć, że to, co prawdziwi „niewolnicy Boga” świadczą o Jezusie, jest zgodne z Jego prawdą. Dzisiaj „Żydzi” jak i rzekomy „Izrael Boży” także „złożą hołd”, tak jak złożyli go Żydzi w Filadelfii, zapewne w sposób opisany przez Pawła w Liście 1 do Koryntian 14:24,25. To znaczy przynajmniej niektórzy okażą szczerą skruchę i zostaną chrześcijańskimi, wiernymi „niewolnikami Bożymi” w pełni doceniając wielką miłość Jezusa, który wydał za uczniów nawet własną „duszę”  (Jana 15:12,13; Rzymian 2:28,29 bp; Galacjan 6:16; Mateusza 24:24 bgn, nbg-pl; 7:13-20).

„Godzina próby”

       Chociaż chrześcijanie współcześni Janowi nie mieli dożyć „dnia Pańskiego”, to jednak mieli zachować ufność w ‘szybkie przyjście’ Pana Jezusa, bo „jego oczy jak ognisty płomień” są przenikliwe i ‘szybko’ dostrzegają ich prawdziwą chrześcijańską postawę. To dodawało im sił do dalszego ‘świadczenia o Jezusie’ i pełnienia chrześcijańskich uczynków, aż do końca. W niebiosach u Boga i Jezusa czekała na nich „korona”. Jakub nazywa ją „koroną życia”, a apostoł Paweł „królestwem życia” czyli nagrodą życia wiecznego. Jeżeli dochowali wierności aż do śmierci, nikt nie mógł ich jej pozbawić (Objawienie 1:10,14; 2:10; 11:18; 2Tymoteusza 4:2; Jakuba 1:12; Rzymian 5:17 bp).

       Co jednak oznacza „godzina próby”? Owi chrześcijanie w Azji mieli przed sobą falę okrutnych prześladowań, wszczętych w cesarstwie rzymskim, które symbolicznie trwały stosunkowo krótko — „godzinę”. „Przed całą zamieszkaną ziemią” jest jeszcze „wielki ucisk”, a w nim będzie największa „godzina próby”, mocno związana z „godziną Jego sądu” i nadejściem „godziny żęcia”, ‘bo żniwo ziemi całkowicie dojrzeje’. Pan Jezus  mówiąc o „godzinie próby, która ma przyjść na całą zamieszkaną ziemię, aby wypróbować mieszkających na ziemi” myśli o wszystkim swoich „Bożych niewolnikach”, których dotknie „godzina próby” w „wielkim ucisku”. Jednak prawdziwi chrześcijanie na pewno dołożą usilnych starań, aby ‘zachować słowo o wytrwałości Jezusa’ i wejść przez „otwarte drzwi” działalności ewangelizacyjnej na całej ziemi, które się wtedy przed nimi otworzą. Dlatego zostaną ‘zachowani od tej godziny próby’, doznają zbawienia, ocalenia i posiądą „koronę życia” czy też „królestwo życia” w ramach Królestwa Bożego/Niebios „nowego nieba i nowej ziemi” (Mateusza 24:21; Łukasza 21:34-36; Objawienie 14:6,7,12,15 nwt-pl; 21:1-5).

Błogosławieństwa dla zwycięzców

       Dzisiaj „niewolnicy Boga” ‘zachowują słowo o wytrwałości Jezusa’, to znaczy dokładnie naśladują Go pod tym względem. Dlatego czują się ogromnie zachęceni wypowiedzią Jezusa do zboru filadelfijskiego. Jakiż to zaszczyt być „filarem w Świątyni Boga” Jezusowego! W starożytnej Jerozolimie świątynia była ośrodkiem oddawania czci Bogu JHWH. Raz do roku arcykapłan wnosił krew zwierząt ofiarnych do jej „Miejsca Najświętszego”, przed nadnaturalne światło, wyobrażające obecność JHWH. W chwili chrztu Jezusa zaistniała inna Świątynia — wielka i duchowa, służąca wielbieniu Najwyższego. Jej „Miejsce Najświętsze” znajduje się w niebie, gdzie Pan Jezus w stosownym czasie pojawił się „przed obliczem Boga”. Jest On Arcykapłanem, a zupełne zakrycie, przebaczenie grzechów zapewnia jedna, jedyna ofiara: przelana krew doskonałego człowieka Jezusa. Wierni chrześcijanie już dzisiaj cały czas „pełnią świętą służbę” w tej duchowej niebiańskiej Świątyni w jej symbolicznym „Miejscu Świętym” i na symbolicznym dziedzińcu świątynnym [zewnętrznym]. Jak mówi ap. Piotr: ‘składają duchowe ofiary godne przyjęcia przez Boga za pośrednictwem Jezusa Chrystusa’. A gdy zostaną „zwycięzcami”, to staną się niezachwianymi podporami czy ‘filarami w Świątyni Boga Jezusowego’. W poarmagedonowym Bożym świecie będzie tą Świątynią Bóg Wszechmogący i Baranek. Nie muszą się obawiać, że ją opuszczą, będą bardzo szczęśliwi, bo „na pewno już z niej nie wyjdą” (Hebrajczyków 7:26,27; 9:1-7,24-28; 10:1-5,12-14,19; 12:2,3; Rzymian 12:1 nwt-pl; 1Piotra 2:5,9,10,21; Objawienie 7:3,4,9-17; 20:6; 21:1-5,22; 2Piotra 3:13).

       Pan Jezus mówi, że na „zwycięzcach” wypisane będzie „imię Boga [Jezusa], ponieważ oni będą należeć do Niego. Będzie napisane na nich również imię miasta Boga [Jezusa], nowej Jerozolimy”, miasta zstępującego z nieba na ziemię. Wypisane ‘imię Boga i  imię nowej Jerozolimy’, znaczy to, że ci wszyscy „zwycięzcy” otrzymają obywatelstwo tej „Jerozolimy niebiańskiej” i ustalone swe miejsce w jej „nowych niebiosach i nowej ziemi”. Ponieważ Królestwo Boże to terytorium niebiańskie, duchowe i ludzkie, ziemskie, a podległe będzie władzy Pana Jezusa wykonywanej z symbolicznej „góry Syjon”, w Jego symbolicznej czy alegorycznej „Nowej Jerozolimie”, z jakże licznym „jej ludem” czy „ludami”. Twórcą tego nowego, ‘świętego Miasta’ jest Bóg w niebie, dlatego będzie ono od Niego zależne. Niektórzy ‘zwycięzcy’ z tej „górnej Jerozolimy” będą wyznaczeni do pełnienia z Jezusem w niebie nowej szczególnej misji, Boskiego urzędu i wykonywania Bożej władzy. ‘Jerozolima niebiańska, górna, święte Miasto, Nowa Jerozolima’  to określenia synonimiczne i dotyczą Królestwa Bożego/Niebios. Cały „Izrael Boży” w szerokim zastosowaniu w końcu uzyska wstęp do tego symbolicznego „świętego Miasta” przez symboliczne jej „dwanaście bram, a przy bramach dwunastu aniołów, i były wypisane imiona, które są imionami dwunastu plemion synów Izraela”. Bóg „powziął zamierzenie w związku z zarządzaniem przy pełnej granicy wyznaczonych czasów, mianowicie aby znowu zebrać wszystko razem w Chrystusie to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Tak, w nim, w jedności z którym zostaliśmy też ustanowieni dziedzicami”. „Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego – znów pojednać wszystko ze sobą: przez Niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża [ŚJ. pal męki] (Jana 14:28; 20:17; Objawienie 21:1-14,22; 3:12,21; 4:4; 7:3,4,9-17; 14:1; 22:1-5,14,19; 6:10,11; 20:4-6,12,13; Psalm 87:5,6; Mateusza 25:34; 28:18; Filipian 3:20; Dzieje 3:21 bw; Kolosan 1:16-20 bt; Hebrajczyków 1:2 bw; 12:22-24; Izajasza 54:1; 60:1-22; 62:1-12; 65:17-19(do 25); 66:5-14,22; Galacjan 4:26,27; 2Piotra 3:13; 1Koryntian 6:2,3; Efezjan 1:9-11).

       Ponadto na zwycięskich „niewolnikach” jest wypisane ‘nowe imię Jezusa’. Będą oni należeć do Pana Jezusa i w jedności z Nim uczestniczyć w Jego nowym urzędzie, nowej misji i nowej godności. Zwycięzcy będą współuczestniczyć z Jezusem w Jego olbrzymiej władzy,  w przyszłych wielkich Jego dokonaniach i czynach, w wypełnianiu Boskich obietnic „nowego nieba i nowej ziemi”, które On uczyni faktem (Filipian 2:9-11; Objawienie 2:17; 19:11-13; 21:1; Hebrajczyków 1:2 bw). Swe orędzie do swych „niewolników” Pan Jezus znowu kończy wezwaniem: „Kto ma ucho, niech słucha, co duch mówi do zborów”.

 Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys