‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 4

Aktualizowany: 8.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

— „Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

                  PANA JEZUSA CHRYSTUSA ORĘDZIA DO SIEDMIU ZBORÓW

3) ZBÓR PERGAMON

Trzymaj się mocno imienia Jezusa

       GDYBYŚMY ze Smyrny pojechali 80 kilometrów na północ wzdłuż wybrzeża, a potem 24 kilometry w głąb lądu doliną rzeki Kaikos, dotarlibyśmy do Pergamonu, noszącego dziś nazwę Bergama. Miasto owo słynęło niegdyś ze świątyni Zeusa, czyli Jowisza. Jej ołtarz przewieziono w XIX wieku do Niemiec i dziś można go oglądać w Muzeum Pergamońskim w Berlinie, gdzie wystawiono też na pokaz liczne posągi i płaskorzeźby bóstw pogańskich. Jakie orędzie prześle Pan Jezus do zboru otoczonego takim ‘morzem’ bałwochwalstwa? Na początku Jezus przedstawia się słowami:

       „A do anioła zboru w Pergamonie napisz: To mówi ten, który ma ostry, długi miecz obosieczny: Wiem, gdzie mieszkasz — tam, gdzie jest tron szatana; a jednak trzymasz się mocno mego imienia, i nie zaparłeś się wiary we mnie nawet za dni Antypasa, świadka mojego, wiernego, który został zabity u was, gdzie mieszka szatan. Niemniej mam kilka rzeczy przeciw tobie — że masz tam trzymających się mocno nauki Balaama, który uczył Balaka, jak podsunąć synom Izraela przyczynę potknięcia, aby jedli rzeczy składane w ofierze bożkom i dopuszczali się rozpusty. I ty także masz tych, którzy podobnie trzymają się mocno nauki sekty Nikolausa. Okaż więc skruchę. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie szybko i stoczę z nimi wojnę długim mieczem moich ust. Kto ma ucho, niech słucha, co duch mówi do zborów: Zwyciężającemu dam trochę ukrytej manny i dam mu biały kamyk, a na kamyku napisane nowe imię, którego nie zna nikt oprócz tego, kto je otrzymuje” (Objawienie 2:12-17).

       Pan Jezus powtarza tu opis własnej Osoby podany w Księdze Objawienia 1:16. Jako Sędzia i Wykonawca wyroków Bożych, rozprawi się z prześladowcami swych uczniów. Cóż za pokrzepiające zapewnienie! Ta przestroga przed zbliżającą się „godziną sądu Bożego” dotyczy również tych wszystkich, którzy uważają się za chrześcijan, gdyż Bóg Ojciec — reprezentowany przez „Anioła Przymierza”, Pana Jezusa Chrystusa — wystąpi jako „oskarżyciel” przeciwko współczesnemu odpowiednikowi „synów Lewiego, Judy i Jerozolimy”. Przeciwko tym wszystkim, którzy uważają się za chrześcijański „Izrael Boży”, a są rzekomymi chrześcijanami, którzy dopuszczają się bałwochwalstwa szeroko rozumianego, czyli zdrady duchowej. Także dopuszczają się dosłownej niemoralności, kłamstwa i nieuczciwości oraz nie troszczą się o potrzebujących tych ‘najmniejszych spośród braci Jezusa’. „Oczyści synów Lewiego; (…) a wtedy znów staną się godni, by składać Jahwe ofiary w sposób należny. Wtedy też ofiara Judy i Jerozolimy znów będzie przyjemna Jahwe, jak w czasach przeszłości, jak za dawnych lat” (Objawienie 11:1-4; 14:6,7; Malachiasza 3:1-6 bp; Mateusza 7:21-24; 25:40,45; Hebrajczyków 13:1-3). Koniecznie więc trzeba brać sobie do serca rady i napomnienia Boże udzielane za pośrednictwem Pana Jezusa!

       Chrześcijanie ci faktycznie byli otoczeni szatańskim kultem. Prócz świątyni Zeusa znajdował się w Pergamonie przybytek Asklepiosa (Eskulapa), boga sztuki lekarskiej. Miasto było też znanym ośrodkiem kultu cesarza. „Szatan” znaczy po hebrajsku „przeciwnik”, a „tron” wyobraża jego panowanie nad światem, przejściowo dopuszczane przez Boga (Hioba 1:6; Jana 12:31). Ogrom bałwochwalstwa w Pergamonie świadczył o tym, że „tron” szatana stał tam na mocnych podstawach. Jakże musiało go gniewać, że chrześcijańscy „niewolnicy Boga”, a zarazem „niewolnicy Chrystusa” w tym mieście nie składali mu hołdu w formie kultu państwa! Pan Jezus przypomina szczególną wierność jednego z nich — Antypasa (1Piotra 2:16 nwt-pl; Rzymian 6:22 nwt-pl; 1Koryntian 7:22 nwt-pl; Efezjan 6:6; Filipian 1:1; Jakuba 1:1; Judy 1:1).

       W Pergamonie istotnie znajduje się „tron szatana”. Mamy tu wzruszającą pochwałę! Antypas poniósł śmierć męczeńską zapewne dlatego, że nie chciał uczestniczyć w praktykach demonicznych ani czcić rzymskiego imperatora. Wkrótce po tym, jak Jan otrzymał to proroctwo, osobisty legat cesarza Trajana, Pliniusz Młodszy, wysłał do swego władcy list objaśniający sposób traktowania oskarżonych o przynależność do chrześcijan, który to tryb postępowania cezar zaaprobował. Osoby wypierające się związków z chrystianizmem wypuszczano, jeśli — jak pisze Pliniusz — „powtarzali za mną imiona bogów, a przed twoim [Trajana] portretem (…) składali ofiary z kadzidła i co więcej złorzeczyli Chrystusowi”. Każdego wykrytego chrześcijanina wydawano na stracenie. Jednakże nawet taka groźba nie zmusiła Pergamończyków do ‘zaparcia się wiary’. ‘Trzymali się mocno imienia Jezusa’ i dalej okazywali szacunek sprawowanej przez niego godności Sędziego. Lojalnie i ‘dokładnie szli śladami Jezusa’ jako Jego „niewolnicy”. Prawość Syna Bożego uniemożliwiała szatanowi przystęp do Niego, Pan Jezus zaś przy różnych okazjach wykazywał, że diabeł jest ‘władcą tego niegodziwego świata’. Trzeba zwyciężyć świat, tak jak ‘odważnie zwyciężył go Jezus’ (Mateusza 4:8-11; 1Piotra 2:21; Jana 14:30; Jana 16:33;18:36; Dzieje 5:29).

Deprawujące wpływy

       Chrześcijanie z Pergamonu rzeczywiście zachowywali prawość. Za czasów Mojżesza król Moabu Balak wynajął proroka Balaama — który poniekąd znał drogi Boże, choć nie był Izraelitą — aby rzucił przekleństwo na naród izraelski. Bóg powstrzymał Balaama, zmuszając go do pobłogosławienia Izraelitów i zwiastowania nieszczęść ich wrogom. Balaam udobruchał rozjuszonego Balaka, podpowiadając mu bardziej wyrafinowaną intrygę: niech posłuży się pięknymi Moabitkami do wciągnięcia Izraela w rażącą niemoralność i bałwochwalczy kult fałszywego boga Baala z Peor! Podstęp się udał. Bóg zapłonął sprawiedliwym gniewem i zesłał plagę, która uśmierciła 24tys. rozpustnych Izraelitów, a ustała dopiero wtedy, gdy kapłan Pinechas poczynił zdecydowane kroki, aby wykorzenić zło (4Mojżeszowa 24:10,11; 25:1-3,6-9; 31:16).

       A czy w czasach Jana pojawiły się w Pergamonie takie przyczyny upadku? Owszem. Do zboru przeniknęła niemoralność i bałwochwalstwo. Tamtejsi chrześcijanie nie usłuchali ostrzeżeń Bożych przekazanych przez apostoła Pawła. Ponieważ znosili prześladowania, być może sądzili, że Bóg puści płazem ich rozwiązłe postępki. Dlatego Pan Jezus otwarcie oznajmia, że mają się wystrzegać takiej niegodziwości (1Koryntian 10:6-11).

       Również dzisiaj chrześcijańskim „niewolnikom Boga” a zarazem „niewolnikom Chrystusa” nie wolno ‘obracać niezasłużonej życzliwości [łaski] naszego Boga w usprawiedliwienie rozpasania’. Jeśli chcemy podążać drogą chrześcijańskiej cnoty, musimy „nienawidzić zła” i ‘poskramiać swe ciało’. Nigdy nie powinniśmy mniemać, że gorliwość w służbie Bożej i zachowanie prawości w czasie prześladowań uprawniają do rozluźnienia obyczajów (Judy 4; Psalm 97:10; Rzymian 8:6; 11:20; 1Koryntian 9:27 bt; 10:12).

       Pan Jezus gani też Pergamończyków za to, że „jedli rzeczy składane w ofierze bożkom”. Co miał na myśli? Słowa Pawła z listu do Koryntian pozwalają sądzić, że niektórzy mogli nadużywać wolności chrześcijańskiej, rozmyślnie obrażając sumienia drugich. Najprawdopodobniej jednak chodziło o rzeczywiste uczestnictwo w jakichś bałwochwalczych ceremoniach (1 Koryntian 8:4-13; 10:25-30).

Strzeż się sekciarskiej nauki!

       Chrześcijanom w Pergamonie zarzuca Pan Jezus jeszcze coś innego: „I ty także masz tych, którzy podobnie trzymają się mocno nauki sekty Nikolausa”. Wcześniej pochwalił Efezjan za znienawidzenie uczynków tej sekty, ale Pergamończykom potrzeba rad w sprawie chronienia zboru przed sekciarstwem. Zachowanie ‘jedności’, o którą Jezus prosił w modlitwie zanotowanej w Ewangelii według Jana 17:20-23, wymaga bardziej zdecydowanego przestrzegania mierników chrześcijańskich. Należy „zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają”. Wszyscy wierni chrześcijańscy „niewolnicy” mają być „jedno”, ma ich łączyć szczególna więź „jedności”, ale nie ‘jedność’ za wszelką cenę czy jednolitość organizacyjna. Dlatego mają trzymać się ‘nauki Chrystusowej’, ponieważ Jan mówi, że „każdy, kto wykracza poza naukę Chrystusa, a nie pozostaje w niej, ten nie ma Boga. Kto pozostaje w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna” (Tytusa 1:9; Jana 14:23,24; 2Jana 9).

       Zbór chrześcijański niemal od początku musiał walczyć z wyniosłymi odstępcami, apostatami, którzy gładką, zwodniczą mową „wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce” apostołów. Apostoł Paweł niemal w każdym liście przestrzegał przed tym niebezpieczeństwem. „Niewolnicy Chrystusa” mają „trwać w nauce apostołów”. Ci, którzy „trzymają się mocno nauki sekty”, a nie „okażą skruchy” Pan Jezus ‘przybędzie szybko’ i „stoczy z nimi wojnę”. Usunie tych ‘nie trwających w nauce Jezusa i apostołów’, ponieważ okażą się „złym niewolnikiem” czy ‘złymi niewolnikami’ (Rzymian 16:17,18; Dzieje 2:42; Mateusza 24:48-51; Łukasza 12:45-48; Jana 14:23,24; 1Jana 4:1; 2Jana 9-11; 3Jana 9,10; Judy 3).

‘Ukryta manna i biały kamyk’

       Wszystkich biorących sobie do serca rady Pana Jezusa, udzielane pod kierownictwem Świętego Ducha, czeka sowita nagroda. Chrześcijanie ci, podobnie jak ich „współniewolnicy” ze Smyrny, są zachęcani do ‘zwyciężania’. W Pergamonie jest „tron szatana”, toteż chcąc odnieść zwycięstwo, muszą się wystrzegać bałwochwalstwa. Muszą się uporać z niemoralnością, sekciarską nauką i odstępstwem, wiążącymi się z Balakiem, Balaamem i sektą Nikolausa. Dzisiaj trzeba także koniecznie zaprzestać wynoszenia organizacji religijnych czy instytucji kościelnych ponad Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Nie możemy brać udziału w krzewieniu podstępnego bałwochwalstwa i uczyć odstępstwa, czyli uprawiania religijnej ‘rozpusty’ (Łukasza 4:8). Jeżeli chrześcijańscy „niewolnicy” tak uczynią, otrzymają zaproszenie do spożywania „ukrytej manny”. Co to oznacza?

       Kiedy za czasów Mojżesza Izraelici wędrowali po pustyni, Bóg karmił ich manną. Nie była ona ukryta, gdyż każdego ranka — z wyjątkiem sabatu — manna ‘biała jak nasienie kolendry’ za sprawą cudu pokrywała ziemię jak szron. Ten dar Boży pozwalał Izraelitom utrzymać się przy życiu. Bóg polecił Mojżeszowi, aby trochę owego „chleba” złożył na pamiątkę w złotym dzbanie do świętej Arki Przymierza „dla przyszłych pokoleń” Izraela. Jakiż to trafny symbol! Mannę tę ukryto w Miejscu Najświętszym przybytku, gdzie nad wiekiem Arki jaśniało nadnaturalne światło symbolizujące obecność samego Boga JHWH (ŚJ. Jehowy). Nikomu nie wolno było wchodzić do tego Najświętszego pomieszczenia, aby spożywać ukrytą tam mannę. Jednakże Jezus oświadczył, że jego wierni naśladowcy, którzy ‘zwyciężą’, będą jeść „ukrytą mannę”, która jest symbolem życia, darem życia wiecznego od Boga przebywającego w niebiańskim Miejscu Najświętszym. Jakiż zaszczyt spotyka zwycięzców! (2Mojżeszowa 16:14,15,23,26,31,33; 26:34; Hebrajczyków 9:3,4).

       Otrzymują oni również „biały kamyk”. W sądach rzymskich używano kamyków do ogłaszania wyroków. Biały kamyk oznaczał uniewinnienie, czarny zaś — wyrok skazujący, często wyrok śmierci. Wręczenie chrześcijanom w Pergamonie „białego kamyka” wskazywałoby, że Jezus uznaje ich za niewinnych, czystych, świętych i prawych, których chrześcijańska tożsamość jest oczywista. A czym jest „nowe imię” napisane na kamyku? Imię pozwala rozpoznać prawego „niewolnika Chrystusa” i odróżnić go od innych. Chrześcijańscy „niewolnicy Boga” otrzymają „kamyk”, jeśli okażą się zwycięzcami”. „Nowego imienia” „nie zna nikt” inny, co oznacza, że to ten „niewolnik” będzie miał zaszczyt współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego nowej misji, roli i godności w przyszłych wielkich dokonaniach i czynach  (porównaj Objawienie 3:12).

 Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys