‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 30

Aktualizowany: 7.10.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

— „Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

                         APOKALIPSA A TY — EPILOG KSIĘGI OBJAWIENIA

       PODWÓJNA alegoria czy symbolika biblijnej „Jerozolimy” wskazuje dzisiaj na jedną „Nową Jerozolimę”, której „Budowniczym i Twórcą jest Bóg”. W Piśmie Świętym jest nazwana także ‘Jerozolimą świętą, górną, niebiańską, Syjonem’, „Ojczyzną”, „Świętym Miastem” lub „Miastem” i „oblubienicą, małżonką Baranka”. Skąd ten wniosek? Wynika on z Księgi Objawienia w powiązaniu z całym Słowem Bożym. Na niebiańskim tronie zasiada Pan Bóg i Pan Jezus, a „korony” otrzyma symbolicznych „24 starszych”, niebiańskich królówkapłanów. „Nowa Jerozolima” posiadać będzie całą władzę i panowanie, ponieważ będzie ona zdominowana przez Boga Ojca i Pana Jezusa, w której na zawsze będzie „tron Boga i Baranka”. A poarmagedonową „świątynią” tego „Świętego Miasta” będzie także „Pan Bóg, Wszechmogący, oraz Baranek”. Taka alegoryczna „Jerozolima” jako „Święte Miasto Nowa Jerozolima ” z JEJ LUDEMjest rzeczywistością chrześcijańską, ale nieporównanie wspanialszą, bo związaną z Królestwem Bożym „nowego nieba i nowej ziemi”. Bóg swego Pomazańca Jezusa „ustanowił dziedzicem wszechrzeczy”, a więc jest to ‘całe dziedzictwo’ Pana Jezusa Chrystusa, które otrzymał od swego Boga Ojca wraz z „wszelką władzą w niebie i na ziemi”. Dlatego też nie ma innej drogi zbawienia i ocalenia jak przez Pana Jezusa, który stał się ‘zbawieniem JHWH’, czyli „Zbawicielem świata” (Objawienie 19:7-9; 21:1-5,9,10,22; 22:3; Jana 4:42; 1Jana 4:14; Hebrajczyków 1:2 bw; 11:10; Mateusza 28:18).

       Apostoł Paweł napisał do Efezjan: [Bóg] „powziął zamierzenie w związku z zarządzaniem przy pełnej granicy wyznaczonych czasów, mianowicie aby znowu zebrać wszystko razem w Chrystusie to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Tak, w nim, w jedności z którym zostaliśmy też ustanowieni dziedzicami”. Jako ‘dziedzice’ z Panem Jezusem „będą sądzić świat”, a także „sądzić aniołów” (Efezjan 1:9-11 nwt-pl; 2Piotra 3:13; 1 Koryntian 6:2,3).

       Symbolika Objawienia jest oczywista! W starożytnym Izraelu Jerozolima była stolicą 12 plemion izraelskich. Na górze Syjon, na tronie Boga JHWH zasiadał król w otoczeniu swego dworu. W mieście tym było centrum wielbienia Tego Boga ze świątynią, arcykapłanem i jego kapłanami zorganizowanymi w 24 zmiany. To miasto było dla ludu izraelskiego święte, lud przybywał do niego, aby wielbić swego Boga JHWH, a to wiązało się z ich życiem i przyszłością.

„Słowa te są wierne i prawdziwe”

       Czytając wizje apostoła Jana o nowym Bożym świecie, jego „nowym niebie i nowej ziemi”, być może zadajesz sobie pytanie: Czy to wszystko naprawdę jest możliwe? Odpowiedzi udziela Jan, który przytacza dalsze słowa anioła:

       „I rzekł do mnie: ‚Słowa te są wierne i prawdziwe; tak, Jehowa [Pan], Bóg natchnionych wypowiedzi proroków, posłał swego anioła, aby pokazać swym niewolnikom, co ma się stać wkrótce. A oto przychodzę szybko. Szczęśliwy każdy, kto zachowuje słowa proroctwa tego zwoju’” (Objawienie 22:6,7).

       Wszystkie cudowne obietnice Księgi Objawienia rzeczywiście się spełnią! Mówiąc w imieniu Pana Jezusa, anioł oświadcza, że ma „pokazać swym niewolnikom, co ma się stać wkrótce”, a ‘przyjdzie szybko’. Ponieważ „jego oczy jak ognisty płomień” są przenikliwe i ‘szybko’ dostrzegają ich prawdziwą chrześcijańską postawę, którą trzeba przejawiać wytrwale do końca. Wiąże się to zapewne także z czuwaniem, gdy Pan Jezus przybędzie „jak złodziej”, aby zgładzić wrogów i zainaugurować wspaniały, uszczęśliwiający finał Objawienia. Jeżeli więc chcemy zostać wtedy uznani za szczęśliwych „niewolników Bożych”, powinniśmy dostosować swe życie do słów „tego zwoju”, czyli Objawienia i zacząć działać wręcz natychmiast!!! (Objawienie 1:14; 16:15,16)

       Jak reaguje na to wszystko Jan?

       „To właśnie ja, Jan, słyszałem i widziałem te rzeczy. A gdy usłyszałem i ujrzałem, upadłem, by oddać cześć [gr. proskyneō] u stóp anioła, który mi to pokazywał. Ale on mi mówi: ‚Uważaj! Nie czyń tego! Jestem tylko współniewolnikiem twoim i twoich braci, którzy są prorokami, i tych, którzy zachowują słowa tego zwoju. Oddaj cześć [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości Najwyższemu i Wszechmocnemu Władcy] Bogu’” (Objawienie 22:8,9; porównaj Objawienie 19:10).

       To dwukrotne ostrzeżenie przed oddawaniem czci aniołom było nader aktualne w czasach Jana, kiedy to niektórzy najwyraźniej praktykowali taki kult lub twierdzili, że otrzymali od aniołów jakieś specjalne objawienia. Wypływa stąd dla nas bezsporny wniosek, że mamy wielbić wyłącznie Boga. Nie wolno nam kalać czystego wielbienia Boga, wielbieniem czegokolwiek, w tym jakiejś instytucji czy organizacji rzekomo Bożej ani kogokolwiek wynoszącego się ponad Najwyższego i Wszechmocnego Boga. Anioł przekazujący wizje Objawienia przyznaje pokornie Janowi, że on też jest „niewolnikiem Bożym”, czyli „współniewolnikiem  jego i jego braci”, dlatego dwukrotnie mówi: „Oddaj cześć Bogu” (1Koryntian 13:1; Galacjan 1:8; Kolosan 2:18; Mateusza 4:10; Izajasza 42:5,8).

       Jan pisze dalej:

       „Mówi mi też: ‚Nie pieczętuj słów proroctwa tego zwoju, bo wyznaczony czas jest bliski. Kto się dopuszcza nieprawości, niech się dalej dopuszcza nieprawości; i kto jest plugawy, niech dalej się plugawi; ale prawy niech dalej czyni to, co prawe, a święty niech dalej się uświęca’” (Objawienie 22:10,11).

       Proroctwa Księgi Objawienia po spisaniu przez Jana zaczęły spełniać się bezzwłocznie, ponieważ Janowi powiedziano: „Nie pieczętuj słów proroctwa tego zwoju, bo wyznaczony czas jest bliski”. Jeżeli ludzie chcą, to niech sobie lekceważą ostrzeżenia i rady zawarte w Objawieniu! „Kto się dopuszcza nieprawości, niech się dalej dopuszcza nieprawości”. Już wkrótce zostaną wykonane wszystkie wyroki Boże, a jako pierwszy zostanie usunięty „Babilon wielki” zwodniczych religii tego świata. Potulni jednak niech skrupulatnie przestrzegają słów proroka: „Szukajcie Jahwe, wszystkie narody świata, któreście były wykonawcami Jego wyroków; dbajcie o sprawiedliwość, dążcie do pokory, a może znajdziecie schronienie w dzień gniewu Jahwe”. Tym, którzy okazują bojaźń Bożą, powiedziano: „prawy niech dalej czyni to, co prawe, a święty niech dalej się uświęca”. Człowiek mądry wie, że żadna chwilowa korzyść z grzechu nie wytrzymuje porównania z trwałymi błogosławieństwami, których dostąpią wszyscy zabiegający o prawość i świętość. Biblia powiada: „Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie”. Jaką drogę obierasz i jaką kroczysz, taką otrzymasz zapłatę (Sofoniasza 2:3; 2Koryntian 13:5; Psalm 19:10-12; 58:11,12).

       Głos zabiera Pan Jezus, Król wieczności:

       „Oto przychodzę szybko — a zapłata, którą daję, jest ze mną — aby każdemu oddać według tego, jakie jest jego dzieło. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Szczęśliwi ci, którzy piorą swe długie szaty, żeby mieć prawo pójść do drzew [drzewa] życia i żeby uzyskać wstęp do miasta przez jego bramy. Na zewnątrz są psy i uprawiający spirytyzm, i rozpustnicy, i mordercy, i bałwochwalcy, i każdy, kto lubuje się i trwa w kłamstwie. Ja, Jezus, posłałem swego anioła, aby wam o tym złożyć świadectwo dla zborów. Ja jestem korzeń i potomek Dawida, i jasna gwiazda poranna” (Objawienie 22:12-16).

       Znowu Pan Jezus powtarza, że ‘przyjdzie szybko [czy z zaskoczenia] oraz ‘da każdemu zapłatę według jego dzieła. Trzeba czuwać, bo „Jego oczy jak ognisty płomień” są przenikliwe i ‘szybko’ dostrzegą ich prawdziwą chrześcijańską postawę, którą koniecznie trzeba przejawiać wytrwale do końca. W tym „Mieście świętym Nowej Jerozolimie” jest zbawienie dla wszystkich, dla każdego kto okaże się ‘prawym i świętym’. Dlatego każdy ma „prać swoje szaty” [„w krwi Baranka” – pełna wiara w moc krwi Pana Jezusa], aby były „białe” — uznanie za prawego i świętego, żeby być „zapisanym w Barankowym zwoju życia”. Wtedy „uzyska wstęp do miasta przez jego bramy”, żeby „mieć prawo pójść do drzew [drzewa] życia” jeść ich ‘owoce’ i pić z „rzeki wody życia”. „Narody” czy „ludy”, które uzyskają wstęp do niego muszą też korzystać z leczniczych właściwości „liści drzew [drzewa]”, czyli z uzdrawiających środków Bożych. Pozwolą im one żyć szczęśliwie i wiecznie w ramach Bożej obietnicy „nowego nieba i nowej ziemi gdzie ma mieszkać prawość”, czyli inaczej posiąść wieczne dziedzictwo Królestwa Bożego. Na zewnątrz miasta nie ma życia, dlatego znajdą się tam ludzie źli różnej profesji, którzy prowadzili złe, bezmyślne życie (2Piotra 3:13; Objawienie 1:14; 2:7; 3:4,5; 7:14; 21:1-8; 22:1,2; Mateusza 25:34,46; zobacz też Jana 4:14; 7:37,38; 17:18-21; Izajasza 55:1; porównaj 1Mojżeszową 3:22-24; szerzej w Objawieniu rozdziałyi 3; tajemnicze wyrażenie „psy” – przekonywający jest Zac Poonen, dla którego „psysą odstępcami, w ks. „Ostateczny triumfstudium Księgi Objawienia” oraz zobacz „Na zewnątrz są psy …”; porównaj Mateusza 7:6; Filipian 3:2; 2Piotra 2:22; Izajasza 56:10,11 br; 59:6,7).

       Zadanie przekazania Objawienia Janowi, a przez niego — zborowi, otrzymał Jezus Chrystus. Jest „korzeniem i potomkiem Dawida”. Pochodzi od niego według ciała, toteż odpowiada wymaganiom stawianym Władcy Królestwa Bożego. Stanie się również dla Dawida „Ojcem na wieki”, a tym samym jego „Korzeniem”. Jest nieprzemijającym, nieśmiertelnym Królem z rodu Dawida, urzeczywistniającym przymierze zawarte z Dawidem przez Boga JHWH, jest też „jasną gwiazdą poranną”, przepowiedzianą w czasach Mojżesza. Jest wschodzącą „Jutrzenką”, dzięki której wstaje nowy dzień: Bożych „nowych niebios i nowej ziemi” (Izajasza 9:5; 11:1,10; 4Mojżeszowa 24:17; Psalm 89:35-38; 2Piotra 1:19; 3:13).

Mów: „Przyjdź!”

       Pan Jezus dalej mówi:

       „A duch i oblubienica bezustannie mówią: ‚Przyjdź!’ I każdy, kto słyszy, niech powie: ‚Przyjdź!’ I każdy, kto jest spragniony, niech przyjdzie; każdy, kto chce, niech bierze wodę życia darmo. Ja świadczę każdemu, kto słyszy słowa proroctwa tego zwoju: Jeżeli ktoś doda coś do tych rzeczy, Bóg doda mu plag zapisanych w tym zwoju; a jeżeli ktoś odejmie coś ze słów zwoju tego proroctwa, Bóg odejmie jego dział w drzewach [drzewie] życia i w mieście świętym — rzeczach opisanych w tym zwoju” (Objawienie 22:17-19).

       Dobrodziejstwa Jezusowej ofiary okupu dotyczą wszystkich i do nich kierowane jest zaproszenie, a Duch Boży jest zgodny z potencjalną przyszłą „oblubienicą, małżonką Baranka”, czyli z całym „Izraelem Bożym”, w jego chrześcijańskim, szerokim zastosowaniu i znaczeniu. Dlatego bezustannie rozlega się dobitne orędzie: ‘Bierz wodę życia darmo’. Każdy złakniony prawości zostaje zaproszony, aby ‘przyjść’. Dlatego przyjdź!!! (zobacz też Izajasza 55:1; 59:21; Mateusza 5:3,6)

       „Współniewolnicy” Jana muszą kierować uwagę na „słowa proroctwa” Objawienia. Nie wolno im niczego do niego ‘dodawać i odejmować’. Orędzie to mają głosić otwarcie, niejako „na dachach”. Objawienie jest natchnione przez Boga. Któż by się ważył zmienić choć słowo z tego, co sam Bóg wypowiada i przekazuje za pośrednictwem Króla, Jezusa Chrystusa, który niebawem ‘będzie rządził laską żelazną’? Ktoś taki niewątpliwie zasługiwałby na udaremnienie jego zabiegów o życie, życie wieczne i na wymierzenie mu „plag” lub że „Bóg odejmie [zabierze] jego dział w drzewach [drzewie] życia i w Mieście świętym” (Mateusza 10:27; Objawienie 19:11-21).

       Na zakończenie Pan Jezus wypowiada słowa zachęty:

       „Ten, który świadczy o tych rzeczach, mówi: ‚Tak, przychodzę szybko’” „Amen! Przyjdź, Panie Jezusie”. Życzliwość niezasłużona Pana Jezusa Chrystusa niech będzie ze świętymi [wszystkimi]. Amen” (Objawienie 22:20,21).

       Pan Jezus to „świadek wierny i prawdziwy”, jeżeli poświadcza wizje Objawienia, to na pewno są prawdziwe. Zarówno On, jak i sam Bóg siedmiokrotnie podkreślają, że ‘przychodzą szybko [czy z zaskoczenia]’, a Jezus powtarza to w ostatnim rozdziale Objawienia aż trzy razy. W końcu ‘przyjdzie’ wykonać wyrok na „wielkiej nierządnicy, matce nierządnic”, na „królach”, czyli władcach tego złego świata i na wszystkich, którzy się przeciwstawiają „Królestwu naszego Pana [Boga] i jego Chrystusa” (Objawienie 2:16; 3:11,14; 22:7,12,20; 11:15; 12:10; 16:14,16; 17:1,5,12-14).

       „Pan, Bóg Wszechmogący, Który BYŁ i Który JEST, i Który PRZYCHODZI”, w końcu ‘przyjdzie’: ‘przejmie potężną władzę swoją nad światem i zacznie panować wraz ze swoim Pomazańcem’ Jezusem. Pan Jezus mówi: „Tak, przychodzę szybko”. Świadomość tego powinna nas pobudzać, aby ‘oczekiwać i pragnąc gorąco nastania dnia Bożego’, ponieważ „jego oczy jak ognisty płomień” są przenikliwe i ‘szybko’ dostrzegają nasze prawdziwe wnętrze. Dzisiaj jakiekolwiek pozory stabilności „ziemi”, czyli szatańskiego świata, są złudne i wszelkie pozorne sukcesy władców światowych — jego „nieba”  — mają charakter chwilowy. Apostoł Jan przypomina: „Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy Złego” oraz „świat przemija wraz ze swą pożądliwością; kto zaś spełnia wolę Boga, ten trwa na wieki.”. Wszystko to przeminie. Wieczną trwałość i niezmienność można znaleźć jedynie „u Boga naszego i u Baranka” Jezusa, w Ich Królestwie Bożym, w Ich „nowym niebie i nowej ziemi”. Nie można odrzucić „życzliwości niezasłużonej [łaski] Pana Jezusa Chrystusa”. „Wyznaczony czas jest bliski”! Niech każdy, kto czyta Księgę Apokalipsy czyli Objawienia ufa, że oczekiwany wielki finał jest bliski, co może potwierdzić ze szczerego serca mówiąc: „Amen”! (2Piotra 3:12 bw; 1Jana 2:15-17 bp; 5:19 bt; 1 Piotra 1:15,16; Objawienie 1:3,14; 4:8 bt; 7:10 bw; 11:15-18 bw; 12:10 bw; 21:1)

KONIEC TEMATU

Oto siedem błogosławieństw Bożych (szczęścia) występujących w Księdze Objawienia (porównaj z Mateusza 5:3-11, a także z Łukasza 6:20-26):

1. Błogosławiony ten, kto czyta, i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane (Obj. 1:3).

2. Błogosławieni są umarli, którzy odtąd umierają w Panu, tak, mówi Duch, aby odpoczęli od swoich prac, a ich uczynki idą za nimi (Obj. 14:13).

3. Błogosławiony, kto czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodził nago i aby nie widziano jego hańby (Obj. 16:15).

4. Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną Baranka (Obj. 19:9).

5. Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa, i będą z nim królować tysiąc lat (Obj. 20:7).

6. Błogosławiony, który zachowuje słowa proroctwa tej Księgi (Obj. 22:7).

7. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa życia i mogli wejść przez bramy do miasta (Obj. 22:14).

„’TAK, PRZYCHODZĘ SZYBKO[nagle, z zaskoczenia]. AMEN! PRZYJDŹ, PANIE JEZUSIE [Maranatha] Apokalipsa/Objawienie 22:20 nwt-pl; 1Koryntian 16:22 nwt-pl/bt.

„A bliski jest koniec wszystkiego”!!!  1P 4:7 bp

 Wielki wstrząs, triumf Królestwa Bożego i wspaniały Boski finał!!!

Religie tego świata to zwodniczy czarszaleństwa’ — ‘wprowadzają w błąd wszystkie narody’!!!

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ — PISMA ŚWIĘTEGO — SŁOWA BOŻEGO !!!

— Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys