‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 21

Aktualizowany: 24.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

                     ZWYCIĘSKIE I OCALONE „PIERWOCINY” ZBIORÓW!!!

Treść: Zwycięski Baranek Jezus z pierwocinami zbiorów żniwa przy końcu świata

       ZANIM „nadejdzie godzina żęcia, bo żniwo ziemi” ‘dojrzeje’, lojalni „niewolnicy Boga” i Jezusa podejmą na krótko ostateczną działalność polegającą na głoszeniu ‘wiecznotrwałej dobrej nowiny jako radosnej wieści dla mieszkających na ziemi i dla każdego narodu, i plemienia, i języka, i ludu (…): Boga się bójcie i dajcie mu chwałę, ponieważ nadeszła godzina Jego [Bożego] sądu, oddajcie więc cześć Temu, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i źródła wód’. Najpierw czekają ich jednak próby ‘wytrwałości i wiary’. Według Objawienia 12:17 „smok”, czyli szatan ‘podejmie walkę z resztą [„pozostałymi” w nwt-pl] jej nasienia [Nasienie niewiasty to Jezus, porównaj z w. 3 i 13], które strzeże przykazań Boga i ma świadectwo Jezusa’, a będą to wtedy żyjący „wszyscy Jego [Boga] niewolnicy”. W 13 rozdziale Objawienia sugestywnie opisano organizmy polityczno-militarne, które szatan utworzył na ziemi, a które on zradykalizuje po rozpoczęciu się „dnia Pańskiego”, aby sprowadzać na wiernych „niewolników, proroków i świętych Bożych” ciężkie próby i okrutne prześladowania. Ten zawzięty wróg Boga nie jest w stanie udaremnić Boże zamierzenia! Jak zaraz zobaczymy, mimo złośliwych machinacji diabła, jedno jest pewne – zwycięskie, kompletne i symboliczne grono „144tys.” ocalonych i zbawionych tuż przed Armagedonem, czyli „przy końcu [zakończeniu] świata”, znajdzie się u boku Baranka Jezusa na symbolicznej, niebiańskiej i zwycięskiej „górze Syjon”. W ramach „porwania” dołączą oni do tych z „pierwszego zmartwychwstania”, jak mówi o tym ap. Paweł w 1Tesaloniczan 4:15-17 i 1Koryntian 15:51-53. Do symbolicznych „144tys.” nie można włączać zmartwychwstałych „niewolników Boga”, oni otrzymali swe zapewnienie zbawienia już przy otwarciu „piątej pieczęci”. „Przy końcu świata” pozostali „zwycięzcy” jako „wielka rzesza” także „niewolników Bożych” znajdzie ocalenie i zbawienie, gdy „przyjdą z wielkiego ucisku”. Potem przyjdzie czas na zmartwychwstanie zapewne milionów/miliardów ‘pozostałych zmarłych’ (Objawienie 14:6,7,14-16; 13:10; 7:3,4,9-17; Mateusza 25:31-46; 13:24-50; 6:9-11; 12:11; 3:12; 19:5; 20:4-6).

„Kupieni spośród ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka”

       Jan, a wraz z nim jego „współniewolnicy i bracia”, w kolejnej wizji mają zapewnienie ocalenia i zbawienia „zwycięzców” „kupionych z ziemi”:

       „I ujrzałem, a oto Baranek stojący na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące mających napisane na swych czołach jego imię i imię jego Ojca. I usłyszałem odgłos z nieba jak odgłos wielu wód i jak odgłos potężnego gromu; a głos, który słyszałem, był taki jak śpiewaków, którzy wtórują sobie na harfie, grając na swych harfach. I śpiewają jak gdyby nową pieśń przed tronem i przed czterema żywymi stworzeniami, i starszymi; i nikt nie zdołał opanować tej pieśni oprócz stu czterdziestu czterech tysięcy kupionych z ziemi. Są to ci, którzy się nie skalali z niewiastami; w rzeczywistości są dziewicami. Ci stale podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Ci zostali kupieni spośród ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka, a w ich ustach nie znaleziono fałszu; są bez skazy” (Objawienie 14:1-5).

       Ustaliliśmy już, że ów „Baranek” to nikt inny, tylko „Michał, wielki książę”, czyli Pan Jezus w innej roli, który po rozpoczęciu się „dnia Pańskiego” „powstanie” i oczyści niebiosa usuwając z nich diabła i jego demony. To o Tym Michale jako Panu Jezusie pisze prorok Daniel, że „stoi w obronie synów ludu jego”, i który ‘ocali każdego, kto się znajdzie zapisany w księdze’ pamięci Bożej. Po „wielkim ucisku” czy wielkiej „udręce” nastąpi kres tego złego świata w Armagedonie (Daniela 12:1,2; Objawienie 12:7-12; Mateusza 24:21).

       Pan Jezus bowiem po ofiarnej śmierci i zmartwychwstaniu w roku 33 n.e. został ‘żywym kamieniem, wybranym, drogocennym u Boga i fundamentowym’ na niebiańskiej „górze Syjon” alegorycznego „miasta Boga żywego, Jerozolimy niebiańskiej”. A zatem „góra Syjon” wyobraża tu wywyższoną pozycję Jezusa jako KrólaArcykapłana oraz jego niebiańskich współdziedziców królówkapłanów. Jan widzi na „górze Syjon” Pana Jezusa „Baranka” i „144tys.” współdziedziców Królestwa Bożego w wymiarze niebiańskim, ocalonych i zbawionych tuż przed Armagedonem. W dalszej części tej samej wizji Jan się dowiaduje, że żyjący wtedy ci wszyscy „niewolnicy, prorocy i święci Boży” dalej będą musieli okazywać ‘wytrwałość, zachowując przykazania Boga i wiarę’, nawet aż do swej śmierci. Jak to możliwe, że Jan widzi ich już stojących z Jezusem na „górze Syjon”? Jako „zwycięzcy wszyscy w znaczeniu przenośnym i symbolicznym znajdą się w końcu z Panem Jezusem Chrystusem „na górze Syjon”, na „górze” zwycięstwa (Hebrajczyków 12:22,28; Efezjan 3:6; 1Piotra 2:4-10; Jana 14:2,3; Objawienie 14:12,13; porównaj Objawienie 2:7,11,17,26; 3:5,12,21; porównaj Ezechiela 20:40,41).

       Grono ocalonych i zbawionych do nieba przed Armagedonem, „kupieni spośród ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka”, symboliczne „144tys.” nie będzie miało nic wspólnego z czcicielami „bestii z morza”, naznaczonymi symboliczną liczbą „666”. Przeciwnie, „na czołach” tych lojalnych chrześcijan będzie ‘napisane imię Ojca i Baranka’. Nie chodzi tu tylko o same imiona. ‘Napisane na czołach imię Ojca i Jezusa’ to symboliczne opieczętowanie, które w ich wypadku wyznacza im zaszczytną świętą służbę w niebie na symbolicznych „24 tronach”. Pielęgnowana ustawicznie zażyła osobista więź z Bogiem i Jezusem Chrystusem oddziałuje na wszystkie myśli, serce, czyny i oddanie tych „niewolników Bożych”. „w jedności z Panem”, dlatego są Ich świadkami i Ich niewolnikami oraz w pełni uznają Ich ogromny autorytet, pozycję, władzę, godność, majestat, moc, doskonałość i świętość. Będą mieli znaczący udział w przyszłych wielkich dokonaniach i czynach Boga i Pana Jezusa, co jeszcze bardziej uświęci Ich imię (Objawienie 3:12; 5:13; 13:15-18; 14:13; 21:2,9; 2 Koryntian 5:17).

‘Dziewice’ śpiewają nową pieśń

       A czym jest ta „nowa pieśń”? Jak wspomniano podczas omawiania Objawienia 5:9,10 (bpd) ma ona związek z powziętymi przez Boga zamierzeniami co do Królestwa Bożego i ze środkami, jakich dostarczył za pośrednictwem Jezusa Chrystusa. Pan Jezus został ‘zabity i swoją krwią kupił Bogu (ludzi) z każdego plemienia, języka, ludu i narodu’ i cały „Izrael Boży” uczynił ‘królestwem i kapłanami Bogu naszemu’ czy też „królestwem – kapłanami dla Boga”. Jednak tylko jego niebiańscy królowie–kapłani „śpiewają jak gdyby nową pieśń” ku chwale Boga, której „nikt nie zdołał opanować”, a obwieszczająca nowe rzeczy, jakich dokonają z Panem Jezusem będąc na zwycięskiej „górze Syjon”. Cały chrześcijański „Izrael Boży” szeroko rozumiany, w szerokim zastosowaniu i znaczeniu, będzie mógł odziedziczyć Królestwo Boże czy Królestwo Niebios [bo Twórcą jego jest Bóg], w wymiarze „nowych niebios i nowej ziemi, których oczekujemy zgodnie z obietnicą Jego, i w nich ma mieszkać prawość”. Kiedy „dzień Pański” rozpocznie się, wtedy szczęśliwa chwila wyzwolenia będzie bardzo blisko, „u drzwi” (Objawienia 1:5,6 bp, bt; 5:9,10 bpd; porównaj 1P 2:5,9,10 bpd; 1Tymoteusza 2:5,6; 1Jana 2:1,2; Mateusza 20:28; 24:33; Izajasza 66:22; Galacjan 6:16; Objawienie 12:10; 2Piotra 3:13; Marka 13:29; Łukasza 21:31).

       Dlaczego jednak tylko „144tys.” ocalonych i zbawionych do nieba przed Armagedonem potrafią się nauczyć „nowej pieśni” wspomnianej w Objawieniu 14:3? Jest to symbolika, ponieważ „śpiewanie jak gdyby nowej pieśni” ma związek z ich wyborem na  dziedziców Królestwa Bożego w wymiarze „nowych niebios”. Oni są „kupieni z ziemi” „jako pierwociny”, aby wejść w skład niebiańskiej i duchowej części Królestwa Bożego, tworząc z Jezusem „nowe niebiosa”. „Będą kapłanami (…) i będą z nim [z Jezusem Chrystusem] królować przez tysiąc lat” w niebiańskiej i duchowej części Królestwa Bożego, ale i na jego ziemskiej i ludzkiej części, czyli w ‘nowym niebie i nowej ziemi’. Jest to nowe „zarządzanie”, ‘aby znowu zebrać wszystko razem w Chrystusie to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Tak, w nim, w jedności z którym zostali też ustanowieni dziedzicami’ i doprowadzić wszystkich do ‘pojednania z Bogiem’, a ludzkość uwolnić od grzechu i śmierci. Ta ludzkość osiągnie pełnię szczęścia i życie wieczne w „nowych niebiosach i nowej ziemi, których oczekujemy zgodnie z Jego [Bożą] obietnicą, i w nich ma mieszkać prawość”. Królestwo Boże/Niebios z Panem Jezusem Chrystusem na czele, obejmie obszar, terytorium niebiańskie, duchowe i ziemskie, ludzkie, ponieważ Pan Jezus jest Bożym „Dziedzicem wszechrzeczy” (Objawienie 20:6; 21:1-5; 2Piotra 3:13; Efezjan 1:9-11; Kolosan 1:13,16-23; 1Tesaloniczan 2:11,12; 1Kronik 24:1-18; Objawienie 4:4; 6:11; Dzieje 3:21 bw; Hebrajczyków 1:2 bw; porównaj Filipian 2:10; Objawienie 5:13).

       Ostatecznie wszyscy jako symboliczne grono „24 starszych” zajmą miejsca wokół tronu Bożego, zasiadając w charakterze niebiańskich królówkapłanów. Okażą się „zwycięzcami” oraz znajdą się na niebiańskiej i królewskiej „górze Syjon”. Część tego grona, żyjąca po rozpoczęciu się „dnia Pańskiego” będzie przebywać na ziemi okazując ‘wytrwałość w zachowywaniu przykazań Bożych i wiary’ oraz wtrwaniu przy świadectwie o Jezusie’. Oczekiwać oni będą na „zaślubiny Baranka”, kiedy to wszyscy będą mogli połączyć się z Panem Jezusem w ramach ‘pierwszego zmartwychwstania’, ocalenia z „wielkiego ucisku” i ‘porwania’, oni w „nowym niebie”, a pozostali na „nowej ziemi”. Rozdział 7 i 14 Objawienia wyjaśnia, że należący do symbolicznych „144tys.” są w rzeczywistości ocalonymi i zbawionymi do nieba tuż przed Armagedonem, bo „kupieni spośród ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka”. „Pierwociny” to pierwsze zbiory „żniwa”, czyli pierwsze plony. Jest to więc tylko niewielka część całych  zbiorów ‘dobrego nasienia, synów Królestwa’ „przy końca świata”. Dlatego, pochodzą oni „z każdego plemienia synów Izraela” alegorycznego czy symbolicznego, zwanego „Izraelem Bożym”. Ten chrześcijański „Izrael Boży” będzie jednak cały wybawiony z należącą do niego ‘niepoliczoną’, czyli nieokreśloną „wielką rzeszą”, zebraną w pozostałym „żniwie”. Do nich dołączą potem ‘pozostali zmartwychwstali’. Trzeba koniecznie i wyraźnie podkreślić, że biblijna „wielka rzesza” przyszłych zbawionych i ocalonych jeszcze nie istnieje i nie pojawi się PRZED „wielkim uciskiem”, ona dopiero pojawi się PO ‘wyjściu [przyjściu] z wielkiego ucisku’ (Objawienie 4:4,10; 5:5-14; 7:3,4,9-17; 11:16-18; 12:17; 19:6-9; 20:4-6; Galacjan 6:16; Dzieje 24:15; 1Tesaloniczan 4:15,16; Mt 13:24-30,36-50; Jana 5:28,29).

       Kontynuując opis „144tys. kupionych z ziemi” do „nowego nieba”, Jan słyszy, że to „są ci, którzy się nie skalali z niewiastami; w rzeczywistości są dziewicami”, ale nie oznacza to, jakoby podczas ziemskiego życia musieli pozostać w stanie bezżennym. Chodzi o to, że grupę tę wyróżnia dziewiczość duchowa. Jej członkowie wystrzegają się popełnienia ‘cudzołóstwa’ duchowego, nie dopuszczają się zdrady duchowej Boga Ojca i Pana Jezusa. Nie są zbrukani żadnym bałwochwalstwem czy kultem jakichkolwiek bożków uprawianym w zwodniczych religiach tego świata, „Babilonu wielkiego” i w polityce tego świata. Należąc do „oblubienicy” przyrzeczonej Chrystusowi, zachowują szczególną czystość, wyłączność i pozostają „bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego” (Jakuba 4:4; Objawienie 14:9-12; 17:5; 18:4; 21:2,9; Filipian 2:15).

       Prócz tego „w ich ustach nie znaleziono fałszu”. Przypominają pod tym względem swego Króla, Jezusa Chrystusa, który będąc człowiekiem doskonałym i świętym, „grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego”. „144tys.” ocalonych i zbawionych królówkapłanów „są dziewicami”, dlatego też są  „pierwocinami dla Boga i dla Baranka”, czyli pierwszymi zbiorami „żniwa”, czyli pierwszymi plonami. Wraz z wszystkimi „niewolnikami Boga” są „oblubienicą, małżonką”, przygotowaną dla Arcykapłana Bożego Jezusa. Są oni całkowicie poświęceni i oddani Bogu Ojcu oraz Panu Jezusowi, ponieważ „stale podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie” i dlategonie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć”. To niewątpliwie wybitni i bezkompromisowi obrońcy prawdy Słowa Bożego!!! (1Piotra 2:21,22; Marka 8:34; 10:21; Jana 1:43; Objawienie 21:2,9,10; 12:11 porównaj z 15:2-4; Sofoniasza 3:8-20; Mt 13:24-30,36-43).

       Symboliczne grono „144tys.”„pierwocinami” zbiorówżniwaprzy końcu świata i w gruncie rzeczy pierwszymi zbiorami grzesznych, niedoskonałych ludzi ze wszystkich narodów, nabytych na mocy ofiary i krwi Pana Jezusa. Niemniej zbieranie plonów wśród ludzkości nie zakończy się na tej grupie. W Księdze Objawienia była już mowa o zgromadzeniu ‘niepoliczonej’ i nieokreślonej „wielkiej rzeszy”, wołającej donośnym głosem: „Wybawienie zawdzięczamy naszemu Bogu, który zasiada na tronie, i Barankowi”. Członkowie tej ‘wielkiej rzeszy ocaleją z wielkiego ucisku’, po czym „Baranek, który jest pośrodku tronu, będzie ich pasł i poprowadzi ich do źródeł wód życia. A Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę”, kiedy znajdą się na doskonałej „nowej ziemi”, wolnej od grzechu i śmierci. Oni również „wyprali swe szaty i wybielili je we krwi Baranka”. Można powiedzieć tak: Cały naród nowego Izraela, chrześcijańskiego „Izraela Bożego” związanego „Nowym Przymierzem”, którego Pasterzem, Wodzem i KrólemArcykapłanem jest Pan Jezus Chrystus, a wywodzący się z całej ludzkości będzie zbawiony jako ‘królestwo – kapłani dla Boga’. Jak powiedział apostoł Paweł: „i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael [Boży]” (Jakuba 1:18 bt; Objawienie 1:5,6 bp, bt; 5:9,10 bpd; 7:9,10,14,17; 20:12,13; Ezechiela 34:23,24; 37:24,25; Jana 10:11,14-18; Mateusza 23:8-10; Izajasza 66:22; Galacjan 6:16;  Łukasza 1:31-33; 22:19,20; Rzymian 11:26 bw).

                                  Prorocze odpowiedniki izraelskich świąt 

       Ciekawe odpowiedniki tych trzech kategorii zbiorów „żniwa” [Jezus Chrystus, rodowici Żydzi oraz ludzie z narodów] można znaleźć w świętach przewidzianych w starożytnym Prawie Mojżeszowym. Dnia 16 Nisan, podczas Święta Przaśników, składano Bogu JHWH w ofierze snop z „pierwocin” żniwa jęczmiennego. A właśnie tego dnia został wskrzeszony z martwych Pan Jezus. Pięćdziesiątego dnia po 16 Nisan, w trzecim miesiącu, Izraelici obchodzili święto zbiorów ‘pierwszych’ dojrzałych plonów pszenicy. Owo święto nazwano później Pięćdziesiątnicą i od tego właśnie dnia w 33 roku n.e. po wylaniu Ducha Świętego rozpoczęły się zbiory chrześcijańskiego „Izraela Bożego” spośród rodowitych Izraelitów i prozelitów, którzy uwierzyli w Pana Jezusa. Z kolei w siódmym miesiącu, po zebraniu wszystkich plonów, obchodzono Święto Szałasów, będące okazją do radosnego dziękczynienia. W okresie tym Izraelici mieszkali przez tydzień w szałasach wykonanych między innymi z gałęzi palmowych. To jest odpowiednikiem pozostałych zbiorów chrześcijańskiego „Izraela Bożego”, najpierw Samarytan, a potem innych ludzi z narodów, na których został wylany Duch Święty, ponieważ uwierzyli w „Zbawiciela świata” Jezusa Chrystusa. Przy końcu tego świata będą ostatecznie zebrani wszyscy, w wyniku ogromnego dzieła żniwnego i to zanim nastąpi wylanie „gniewu [wzburzenia] Boga Wszechmocnego”. Stąd ‘wielką rzeszę przed tronem Boga’ widzimy ‘z gałęziami palmowymi w rękach’. Trzeba zauważyć, że symboliczne odpowiedniki „Izraela Bożego” w tak szerokim zastosowaniu, powstały właśnie wśród dwunastopokoleniowych rodowitych Izraelitów jako „narodu świętego”, wybranego przez Boga (2Mojżeszowa 23:16; 3Mojżeszowa 23:6-16,33-43; 1Jana 4:14; Objawienie 7:9,10; 14:6,7; 19:15; Mateusza 25:31-33; Galacjan 6:16; 2Mojżeszowa 19:5,6).

       W dalszej części mówimy o wielkim ‘dokonaniu się tajemnicy Boga’, ponieważ wybije „godzina sądu Bożego”

 Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawieniaw temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys