‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 2

Aktualizowany: 8.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

— „Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

                  PANA JEZUSA CHRYSTUSA ORĘDZIA DO SIEDMIU ZBORÓW

1) ZBÓR EFEZ

Zapałaj pierwszą miłością!

       ADRESATEM pierwszego orędzia Pana Jezusa jest zbór w Efezie — kwitnącym podówczas mieście portowym w Azji Mniejszej, niedaleko wyspy Patmos. Pan Jezus nakazuje Janowi: 

       „Do anioła zboru w Efezie napisz: To mówi ten, który trzyma w swej prawicy siedem gwiazd, ten, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników: Znam twoje uczynki i twój trud, i wytrwałość i wiem, że nie możesz znieść złych ludzi i że poddałeś próbie tych, którzy się podają za apostołów, ale nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Okazujesz też wytrwałość i wytrzymałeś przez wzgląd na moje imię, i się nie znużyłeś. Niemniej to mam przeciwko tobie, że odstąpiłeś od miłości, którą przejawiałeś pierwotnie. Dlatego pamiętaj, skąd spadłeś, i okaż skruchę, i pełnij poprzednie uczynki. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie [szybko] i usunę twój świecznik z jego miejsca, jeśli nie okażesz skruchy. Masz jednak to, że nienawidzisz uczynków sekty Nikolausa, których ja też nienawidzę. Kto ma ucho, niech słucha, co duch mówi do zborów: Zwyciężającemu dam jeść z drzewa życia, które jest w raju Bożym” (Objawienie 2:1-7).

       Podobnie jak w sześciu pozostałych orędziach, Pan Jezus zwraca tu uwagę na szczegół świadczący o Jego pozycji i władzy. Przypomina zborowi w Efezie, że osobiście kieruje i opiekuje się wszystkimi „niewolnikami”. To nacechowane miłością zwierzchnictwo Jezus Chrystus sprawuje aż do dzisiaj i dalej je będzie sprawował, czuwając i życzliwie doglądając wszystkich poszczególnych swoich „niewolników”  (Mateusza 11:28-30).

       Pan Jezus rozpoczyna od serdecznej pochwały zboru w Efezie, ustanawiając w ten sposób pewien wzorzec, którego trzyma się w pięciu spośród siedmiu swych orędzi. Kilkadziesiąt lat wcześniej apostoł Paweł ostrzegł starszych z Efezu przed „wilkami drapieżnymi” — odstępcami niepokojącymi trzodę — i kazał owym doglądającym ‘czuwać’, w czym sam niestrudzenie dawał przykład. W swoim pierwszym liście Jan napisał: Najmilsi, nie wierzcie zbyt łatwo każdemu, kto twierdzi, że pozostaje pod działaniem ducha, lecz postarajcie się zbadać, czy chodzi rzeczywiście o Ducha Bożego (sens zgodny ze znaczeniem gr. ‘dokimazō’).  Wiecie przecież, że istnieje na świecie wielu fałszywych proroków”. Zapewne chrześcijanie stosowali się do tych rad, skoro Jezus chwali ich teraz za „trud, wytrwałość” i nieuleganie ‘znużeniu’. Pan Jezus doskonale ‘zna’ zbór efeski, kiedy widzi jak ‘nie może znieść złych ludzi, którzy się podają za apostołów, ale nimi nie są, i stwierdził, że są kłamcami’ (Dzieje 20:29-31; 1Jana 4:1 br; porównaj z Mateusza 24:24; 2Koryntian 11:12-15).

       Jednak Pan Jezus wskazuje na poważny problem — podobnie jak w orędziach do pięciu innych zborów. Oświadcza bowiem Efezjanom ‘mając przeciwko nim to, że odstąpili od miłości, którą przejawiali pierwotnie’. Nie powinni byli zawieść pod tym względem, ponieważ 35 lat wcześniej Paweł pisał do nich o ‘wielkiej miłości, którą Bóg nas umiłował’, i usilnie ich nakłaniał: „Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane, i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was”. Powinni też wziąć sobie do serca słowa Jezusa: „Pan (JHWH; ŚJ. Jehowa), Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej”. Efezjanie stracili tę ‘pierwszą miłość’. Głęboka miłość do Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa powinna stale dodawać wszystkim „niewolnikom Bożym” bodźca do przezwyciężania różnych skłonności. Do ‘szukania najpierw Królestwa Bożego i prawości Jego’ oraz do ‘gromadzenia sobie skarbów w niebie’, czyli zdobywania uznania Boga Ojca, „który jest w niebie” (Efezjan 2:4; 5:1,2; Marka 12:29-31; 5Mojżeszowa 6:4,5 bp,br; Mateusza 6:19-21,31-33; 5:45 bpd).

       Okazujmy szczerą wdzięczność za wszystko, co uczynili dla nas Bóg Ojciec oraz Chrystus. Sam apostoł Jan napisał później: „W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy”. Dalej stwierdził: „Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim”. Obyśmy nigdy nie dopuścili, aby ostygła w nas miłość do Boga Ojca, do Pana Jezusa Chrystusa i do żywego Słowa Bożego! Możemy ją wyrażać „mówieniem o Bogu i składaniem świadectwa o Jezusie”, czyli w „usługiwaniu słowem”, a także posłuszeństwem wobec Jego przykazania, „aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego” (1Jana 4:8,10,16,21 bt; Hebrajczyków 4:12; zobacz też 1Piotra 4:8; Kolosan 3:10-14; Objawienie 1:9; Dzieje 6:4; Efezjan 4:15).

„Pełnij poprzednie uczynki”

       Jeżeli Efezjanie nie chcieli stracić wszystkiego, musieli zapałać dawną miłością. Jak przyjęli te słowa chrześcijanie w zborze efeskim? Tego nie wiemy. Mamy jednak nadzieję, że przejawili „skruchę” i zdołali ponownie wzniecić w sobie miłość. Gdyby tego nie uczynili, ich lampa zostałaby zgaszona, a świecznik — ‘szybko usunięty’. Utraciliby zaszczyt roztaczania światła „Prawdy Chrystusowej”. Niemniej Jezus kieruje do Efezjan słowa zachęty i pochwały. Na ich korzyść przemawiała okoliczność, że tak jak Pan Jezus Chrystus, ‘nienawidzili uczynków sekty’, do których należały także sekciarskie nauki (2Jana 1:9-11; 2Koryntian 11:10).

 „Zwyciężający” [ten, kto zwycięży]

       Podobnie jak w pozostałych orędziach, Jezus uwypukla na koniec, że Duch Boży obwieszcza przez Niego nagrodę za wierność. Ludzie mający otwarte uszy mieli skwapliwie usłuchać tego ważkiego orędzia, wiedząc, że jego inicjatorem nie jest tylko Jezus, lecz sam Pan Wszechwładny, który posłużył się swym Świętym Duchem. Jak każdy „niewolnik” mógł ‘zwyciężyć’? Ściśle naśladując Pana Jezusa, który zachował niezłomną prawość aż do śmierci, dzięki czemu mógł powiedzieć: „odwagi! Ja zwyciężyłem świat!”. „Zwyciężającemu dam jeść z drzewa życia, które jest w raju Bożym”, a to oznacza nagrodę życia wiecznego w Królestwie Bożym/Niebios nowego nieba i nowej ziemi”  (Jana 8:28; 16:33; zobacz też 1Jana 5:4; Objawienie 21:1; 2Piotra 3:13).

— Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys