‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 12

Aktualizowany: 3.06.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

    OTWARTE PIECZĘCIE ZWOJU ZAPEWNIENIEM ZMARTWYCHWSTANIA I ZBAWIENIA!

Nagroda dla ‘pozabijanych dusz’

       JEŹDZIEC na „białym koniu”, czyli Pan Jezus Chrystus już niedługo „dopełni swego zwycięstwa”. Nastąpi Jego „przybycie” czy „przyjście” i „obecność” kiedy wraz ze swoim Bogiem Ojcem „przejmie władzę nad światem”. ‘Koń czerwony, koń czarny i koń blady’ dalej galopują po całej ziemi! Żyjemy w znamiennych czasach tego złego świata, dlatego zwróćmy baczną uwagę na to, co się dzieje, gdy Baranek, Jezus Chrystus, łamie „piątą pieczęć” zwoju. Jakiego dalszego objawienia dostępujemy? (Mateusza, rozdziały 24 i 25; Marka, rozdział 13; Łukasza, rozdział 17,21; Objawienie 11:15-17; 12:10).

Jan relacjonuje porywającą scenę:

       „A gdy otworzył piątą pieczęć, ujrzałem pod ołtarzem dusze pozabijanych z powodu Bożego słowa i z powodu ich działalności świadczenia, którą im powierzono [bw – świadectwa, które złożyli]. I zawołały donośnym głosem, mówiąc: ‚Dokądże, Wszechwładny Panie, święty i prawdziwy, będziesz się wstrzymywał z osądzeniem i pomszczeniem naszej krwi na tych, którzy mieszkają na ziemi?’ I dano każdemu z nich białą długą szatę; i powiedziano im, aby odpoczęli jeszcze przez krótką chwilę, aż będzie uzupełniona liczba również ich współniewolników i braci, którzy mają zostać zabici, tak jak i oni” (Objawienie 6:9-11).

       Jak to? „Ołtarz” ofiarny w niebie? Tak jest! Jan po raz pierwszy wspomina o „ołtarzu”. Wcześniej jednak opisał Boga zasiadającego na tronie, a także otaczających Go ‘cherubów, morze szklane, lampy oraz 24 starszych palących kadzidło’ — a wszystko to przypomina szczegóły wyposażenia ziemskiego przybytku, sanktuarium JHWH (ŚJ. Jehowy) w starożytnym Izraelu. Czy wobec tego miałby nas dziwić widok symbolicznego „ołtarza” ofiarnego w niebie? „Pod ołtarzem” znajdują się „dusze pozabijanych z powodu Bożego słowa i z powodu ich działalności świadczenia, którą im powierzono [bw – świadectwa, które złożyli]”. Co to oznacza? Nie może tu chodzić o bezcielesne „dusze”, w które wierzyli na przykład pogańscy Grecy. Jan wie jednak, że dusza, czyli życie, jest przedstawiana symbolicznie przez krew i że w starożytnym przybytku żydowskim kapłani po zabiciu zwierzęcia ofiarnego skrapiali jego krwią „ołtarz dookoła” lub wylewali ją „u podstawy ołtarza całopaleń”. A zatem dusza zwierzęcia miała ścisły związek z „ołtarzem” ofiarnym. Dlaczego jednak pod symbolicznym „ołtarzem” w niebie widać „dusze”, to znaczy krew tych „niewolników Bożych”? Ponieważ ich śmierć miała charakter ofiarny (2Mojżeszowa 25:17,18; 40:24-32; 1Mojżeszowa 2:7 bg; Ezechiela 18:4 bg; 3Mojżeszowa 3:2,8,13; 4:7; 17:6,11,12).

       Niektórzy ze „współniewolników i braci” istotnie umierają śmiercią ofiarną. W „nowych niebiosach i nowej ziemi”, czyli w wymiarze niebiańskim i ziemskim Królestwa Jezusa Chrystusa, „ma mieszkać prawość”. Jego „bracia”, a szczególnie Jego kapłani—królowie mają w nich odegrać ważną rolę. Toteż Bóg życzy sobie, aby dowiedli swojej wytrwałości, wiary i prawości. W ten sposób ponoszą śmierć ofiarną na rzecz władzy Boga Ojca i Pana Jezusa. Tak właśnie jest z tymi, których Jan „ujrzał pod ołtarzem”. Są to „niewolnicy Boży”, którzy swego czasu zginęli śmiercią męczeńską, a ich „dusze pozabijano z powodu Bożego słowa i z powodu ich działalności świadczenia [gr. mar·ty·ri′an] (Daniela 11:31-35; Rzymian 8:14-17; Filipian 3:8-11 bw; porównaj 2:17).

       Jak to możliwe, aby ich „dusze”, czyli krew, wołały o pomstę, skoro Biblia wykazuje, że umarli nie mają świadomości? A czy krew prawego Abla nie wołała, gdy został zamordowany? Bóg powiedział wtedy do Kaina: „Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!” Nie oznacza to, że krew Abla dosłownie coś mówiła. Był on niewinną ofiarą zbrodni i sprawiedliwość domagała się ukarania jego mordercy. Również ci chrześcijańscy męczennicy są niewinni, toteż w imię sprawiedliwości muszą być pomszczeni. To wołanie o pomstę jest donośne, ponieważ w ten sposób straciło życie tysiące osób. Jak w czasach biblijnych, tak i dzisiaj „niewolnicy Boży” są nieraz zabijani. Nie zniknęła jednak, ani nie została zmyta wina przelanej ich krwi. „Babilon wielki” zwodniczych [fałszywych] religii świata przedstawiono w Objawieniu jako kobietę „pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa” oraz „znaleziono w niej krew proroków i świętych, i tych wszystkich, którzy zostali pozabijani na ziemi”. Jakże ogromną winą krwi jest obciążona! Dopóki istnieje „Babilon wielki”, dopóty krew jego ofiar będzie wołać o sprawiedliwość (Kaznodziei 9:5; 1Mojżeszowa 4:10,11 bt; Hebrajczyków 12:24; 11:37; Łukasza 18:7,8; porównaj Jeremiasza 15:15,16; 2Królewska 21:16; 24:3,4; Objawienie 17:1,5,6; 18:24; 19:1,2; Efezjan 4:11; 1Koryntian 12:28).

       Jan osobiście był świadkiem męczeństwa „niewolników Bożych”, którzy w I wieku padli ofiarą wojny, jaką okrutny „wąż” i jego ziemskie „nasienie” toczyli z rozrastającym się zborem pierwszych chrześcijan. Oglądał stracenie naszego Pana na krzyżu (ŚJ. palu męki) i przeżył zabójstwo Szczepana, swego brata Jakuba, a także Piotra, Pawła i innych bliskich współpracowników. W roku 64 cesarz Rzymu Neron uczynił z pierwszych chrześcijan kozłów ofiarnych, oskarżając ich o podpalenie miasta i w okrutny sposób mordując. Następna fala prześladowań wszczęta za panowania cezara Domicjana (81-96) uniosła Jana na wygnanie na wyspę Patmos. Sprawdzają się słowa Pana Jezusa: „Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą” (Jana 19:26,27; 21:15,18,19; 15:20; Dzieje 7:59,60; 8:2; 12:2; 2Tymoteusza 1:1; 4:6,7; Mateusza 10:22).

       Przed nastaniem IV wieku ów „pradawny wąż”, szatan diabeł, utworzył arcynarzędzie zwodzenia, odstępcze chrześcijaństwo, czyli podrobiony chrystianizm. Jest to główna część składowa nasienia „węża”, podzielona dziś na mnóstwo skłóconych religii i sekt czy denominacji. Chrześcijaństwo tego świata przypomina niewierne królestwo Judy z czasów starożytnych, bo tak samo obciążyło się ogromną winą krwi, popierając chociażby w czasie pierwszej i drugiej wojny światowej obie walczące strony. Niektórzy przywódcy polityczni należący do chrześcijaństwa zabijali i jeszcze mogą zabijać „niewolników Jezusa” „z powodu Bożego słowa i z powodu działalności świadczenia” prowadzonej przez nich. Ci męczennicy, „bracia Jezusa”, z pewnością dostąpią zmartwychwstania i staną się częścią obiecanych Bożych „nowych niebios i nowej ziemi” Królestwa Bożego/Niebios (Objawienie 12:9; Izajasza 2:4; 2Piotra 3:13; porównaj Psalm 110:3; Mateusza 25:34-40; Łukasza 20:37,38).

Biała długa szata

       Wręczona tym „niewolnikom Boga” „biała długa szata” ma związek z tożsamością chrześcijańską i ze zmartwychwstaniem do życia wiecznego. Ważna uwaga! W takie same „białe długie szaty” ubrana będzie zbawiona „wielka rzesza” z Objawienia 7:9,10,13-17. Wyrażenie, że „jeszcze przez krótką chwilę” będą leżeć pod ołtarzem jako ‘zabite dusze’, zdaje się wskazywać przede wszystkim na związek z wydarzeniami kończącymi „drugie biada”. Po tej „krótkiej chwili”, która zakończy się wraz z „trzecim biada” zostaną wskrzeszeni w ramach „pierwszego zmartwychwstania” i wejdą niektórzy do symbolicznego grona „24 starszych” [w tym ocaleni i zbawieni z symbolicznych „144tys.” tuż przed Armagedonem]. Będą pełnić świętą służbę Bożą na symbolicznych „24 tronach” przed niebiańskim tronem Boga. Są dla siebie „współniewolnikami i braćmi”, wydaje się czy prawdopodobnie, że wielu z nich dostąpi „pierwszego zmartwychwstania” do życia wiecznego na „nowej ziemi”, pośród „wielkiej rzeszy” ocalonych i zbawionych z „wielkiego ucisku”. U Boga Ojca i Pana Jezusa nic nie dzieje się niejako z automatu. „Dano każdemu z nich białą długą szatę”, co oznacza, że wszystkich ich uznano za prawych i godnych ustalonego miejsca przed Bogiem, w wymiarze Bożych „nowych niebios i nowej ziemi” Królestwa Bożego/Niebios. Pan Jezus dał obietnicę swym wiernym chrześcijańskim braciom, których dotykają próby, prześladowania i śmierć: „Ten, kto zwycięży, będzie więc przyobleczony w białe szaty wierzchnie”. „Powiedziano im, aby odpoczęli jeszcze przez krótką chwilę, aż będzie uzupełniona liczba również ich współniewolników i braci, którzy mają zostać zabici, tak jak i oni”. Po ‘krótkiej chwili’ przyjdzie czas na ‘osądzenie i pomszczenie ich krwi’, a nastąpi to „w dniu Pańskim”, a więc w okresie „trzeciego biada”, które przebiegać będzie równolegle z otwieraną przez Pana Jezusa „szóstą pieczęcią”. Wtedy też nadejdzie Boży „srogi gniew i wyznaczony czas na sądzenie umarłych i danie nagrody twym niewolnikom, prorokom, i świętym, i bojącym się twego imienia, małym i wielkim”. Będzie to szeroko omówione w kolejnych rozdziałach (Objawienie 1:8,10; 3:5; 4:4; 7:1-4,9-17; 11:3,4,7,14-18; 12:17; 13:5-7,9; 14:1-5,12,13; Izajasza 66:22; 2Piotra 3:13; 1Piotra 1:4; porównaj z 1Tesaloniczan 4:15-17 oraz Objawienie 14:13).

       Otworzenie „piątej pieczęci” zwoju odsłoniło dobrą nowinę dla zachowujących prawość „niewolników Boga” i Pana Jezusa, którzy zwyciężyli, dochowując wierności aż do końca czy aż do śmierci. Nie jest to jednak dobra nowina dla szatana i jego „nasienia”. Zwycięski Jeździec na „białym koniu” niepowstrzymanie prze naprzód, a w kulminacyjnym punkcie swej szarży rozliczy się ze światem, który „leży w mocy Złego”. Staje się to jasne po otwarciu przez Baranka „szóstej pieczęci” (1Jana 5:19 bt).

Trzęsienie ziemi w dniu Pańskim

       Czy widziałeś już na własne oczy silne trzęsienie ziemi? Nie jest to miłe przeżycie. Czasami kataklizm zaczyna się przerażającym dudnieniem i przyprawiającym o mdłości huśtaniem. Kołysanie to raz się wzmaga, raz ustaje, a ludzie naprędce szukają schronienia, choćby pod biurkiem. Kiedy indziej następuje nagły, potężny wstrząs, na skutek którego tłuką się naczynia, pękają meble i nawet walą się budynki. Szkody są wprost katastrofalne, a nieraz wstrząsy się powtarzają, przysparzając dalszych strat i cierpień. Mając w pamięci ten obraz, zapoznajmy się z dalszymi słowami Jana, opisującymi zerwanie „szóstej pieczęci”.

       „I ujrzałem, gdy otworzył szóstą pieczęć, i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi; i słońce stało się czarne jak włosiany wór, a cały księżyc stał się jak krew, a gwiazdy nieba spadły na ziemię, tak jak drzewo figowe potrząsane silnym wiatrem zrzuca swe niedojrzałe figi. I niebo się odsunęło jak zwój, który jest zwijany, a każda góra i każda wyspa zostały usunięte [poruszone, przeniesione] ze swych miejsc. A królowie ziemi i najznamienitsze osobistości, i dowódcy wojskowi, i bogaci, i silni, i każdy niewolnik, i każdy wolny ukryli się w jaskiniach i w skalnych masywach gór. I mówią do gór i do masywów skalnych: ‚Padnijcie na nas i ukryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed srogim gniewem Baranka, ponieważ nadszedł wielki dzień ich srogiego gniewu, a któż zdoła się ostać?’” (Objawienie 6:12-17).

       Co to za „wielkie trzęsienie ziemi” i pora mroku ze ‘spadającymi gwiazdami’ oraz w jakiej części „dnia Pańskiego” dadzą się we znaki? Biblia wielokrotnie wspomina o literalnych i symbolicznych trzęsieniach ziemi. Jezus przepowiedział „trzęsienia ziemi w jednym miejscu po drugim”. Wymienił je wśród innych wydarzeń znamionujących jednak tylko „początek dręczących boleści”. Wstrząsy tektoniczne znacznie pogłębiły udrękę naszych czasów. Szczególnym „początkiem dręczących boleści” była pierwsza i druga wojna światowa, które były wielkimi wstrząsami w społeczeństwie ludzkim, „ale to jeszcze nie koniec” powiedział Pan Jezus. To ‘szatan diabeł, prastary wąż’, „wprowadza w błąd całą zamieszkaną ziemię”, także ‘człowiek panuje nad człowiekiem ku jego szkodzie’. Wielkie symboliczne „trzęsienie ziemi”, o którym mowa w Objawieniu 6:12 zakończy się niszczycielskim finałem, ostatecznym i katastrofalnym „trzęsieniem ziemi”, które rozbije w pył świat podległy szatanowi, ale nie glob ziemski. O jaki wielki wstrząs tu chodzi? Zaraz się przekonamy (Objawienie 1:10; Mateusza 24:3,6-8; Objawienie 11:18; 12:9,12; Kaznodziei 8:10).

Wielkie trzęsienie ziemi, pora mroku i ‘spadające gwiazdy’

       Takie „wielkie trzęsienie ziemi” i jego zgubne następstwa przepowiadali również inni prorocy JHWH (ŚJ. Jehowy). Na przykład Joel mówił o ‘wielkim i strasznym dniu Jahwe [JHWH] i oznajmił, że gdy nadejdzie, „słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew”. Potem napisał: „Tłumy i tłumy w Dolinie Wyroku znajdować się będą, bo bliski jest dzień Jahwe w Dolinie Wyroku. Słońce i księżyc się zaćmią, a gwiazdy światłość swą utracą. A Jahwe zagrzmi z Syjonu i z Jeruzalem głos swój tak podniesie, że niebiosa i ziemia zadrżą. Ale Jahwe jest ucieczką swego ludu i ostoją synów Izraela [dzisiaj chrześcijańskiego Izraela Bożego]. Do tego symbolicznego „wielkiego trzęsienia ziemi” Pan Jezus wyraźnie odniósł proroctwo o swej „obecności” [„przyjściu” – synonimicznie znaczy prawie to samo] zapisane przez Mateusza: Natychmiast po ucisku owych dni słońce ściemnieje i księżyc nie da swego światła, i gwiazdy będą spadać z nieba, a moce niebios zostaną wstrząśnięte i potem ukarze się na niebie znak Syna Człowieczego, a potem wszystkie plemiona ziemi będą się uderzać, lamentując, i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z mocą oraz wielką chwałą”. Zapisane przez Marka paralelne proroctwo mówi: „Ale w owych dniach, po owym ucisku, słońce ściemnieje i księżyc nie da swego światła i gwiazdy będą spadać z nieba, a moce, które są w niebiosach, zostaną wstrząśnięte. I potem ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą”. Łukasz też zapisał słowa Pana Jezusa: „Będą też znaki na słońcu i księżycu, i gwiazdach, a na ziemi udręczenie narodów nie znających wyjścia wskutek ryku morza i jego wzburzenia, podczas gdy ludzie będą mdleć ze strachu i w oczekiwaniu rzeczy przychodzących na zamieszkaną ziemię; bo moce niebios zostaną wstrząśnięte. I potem ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą oraz wielką chwałą”. Te sprawozdania jednoznacznie dotyczą „dnia Pańskiego”, zwłaszcza jego finału, już po przejęciu na zawsze „panowania nad światem” przez Naszego Pana Boga i Jego Pomazańca Jezusa (Joela 3:4; 4:14-16 bt [3:19-21 bw]; Galacjan 6:16; Mateusza 24:29,30; Marka 13:24-26; Łukasza 21:25-27; Objawienie 1:10; 11:15-17 bw; 12:10).

       Jeśli chodzi o zdumiewające zjawisko pory mroku [zaćmienie słońca] i ‘spadających gwiazd’ [meteoryty]! Czy potrafisz sobie wyobrazić, jak przerażający mrok zapadłby i doszłoby do trudno wyobrażalnych zniszczeń, gdyby proroctwo to spełniło się literalnie? Świat zaległyby gęste, przejmujące chłodem ciemności oraz doszłoby do jego ruiny i katastrofy. Prorok Boży Izajasz napisał pod wpływem natchnienia: „Oto nadciąga straszliwy dzień Jahwe, zapalczywość, płonący żar gniewu, by ziemię zamienić w pustynię i zmieść z jej powierzchni grzeszników. Oto gwiazdy niebios i ich konstelacje nie będą światła rozsiewać. Zaćmi się słońce, gdy tylko wzejdzie, i księżyc nie będzie już świecił. Ukarzę świat za jego nikczemność oraz złoczyńców za ich przewinienia”. Cały zły świat po zapowiadanym „wielkim trzęsieniu ziemi” utonie w gęstym mroku rozpaczy. Jasne, gorejące światła ziemskiego diabelskiego świata nie rozbłysną żadnym promieniem nadziei. Przywódcy polityczni, zwłaszcza w obrębie chrześcijaństwa tego świata, słyną z korupcji, kłamstwa i niemoralnego trybu życia. Czy można im dłużej ufać? Ich migotliwe „słońce” zupełnie zgaśnie [‘czarne słońce’], gdy Bóg wykona swój wyrok. Wyjdzie na jaw, że wpływ, jaki na podobieństwo „księżyca” wywierają na sprawy ziemskie, prowadzi do nieszczęść, beznadziejności życia ludzkiego, do rozlewu krwi i śmierci [‘księżyc jak krew’] (Izajasza 13:9-11 bp; 28:14-19).

       Co ze ‘spadającymi gwiazdami z nieba’ na ziemię? Metaforycznymi ‘gwiazdami spadającymi na ziemię jak z drzewa figowego potrząsanego silnym wiatrem zrzucane są niedojrzałe figi’, wydają się być przede wszystkim wyrzuceni z nieba na ziemię diabeł i demony oraz „gwiazdy” [metaforyczne spadające meteoryty], religijni i polityczni władcy obecnego ich złego świata. Cała nasza planeta dozna potężnego i szokującego wstrząsu, nastąpi bowiem „wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie”. Cóż za przerażające perspektywy! (Objawienie 12:7-10; Mateusza 24:21)

       Co wynika z proroctwa zdjętej „szóstej pieczęci”?

       Wyraźnie łączy się ona z „trzecim biada”, które rozpocznie się obwieszczeniem w niebie faktu:Królestwo świata stało się królestwem naszego Pana [Boga] i jego Chrystusa, i będzie królował na wieki wieków”. Tuż przed zakończeniem i zaraz po „trzecim biada” nastąpi „przyjście” czy „przybycie” i „obecność” Jezusa Chrystusa i Boga Ojca. Ich „obecność” jest integralna, nierozerwalna, tożsama i jednoznacznie związana z tym samym wielkim wydarzeniem, czyli z alegorycznym czy symbolicznymwielkim trzęsieniem ziemi”. To znaczy z wyraźnym przejęciem przez Nich, czyli Pana Boga i Jego Pomazańca ‘władzy nad światem’. Pierwszym działaniem tej potężnej i wielkiej władzy będzie wyrzucenie z nieba na ziemię szatana diabła i jego demonów, co spowoduje na niej „wielki ucisk”. Po proklamacji w niebie, zapowiedzianej w Objawieniu 12:10: „Teraz nastało wybawienie i moc, i królestwo naszego Boga, i władza jego Chrystusa, ponieważ zrzucony został oskarżyciel braci naszych (…)!”, nastąpi równoczesne wylewanie na ziemię przez „siedmiu aniołów siedem złotych czasz pełnych gniewu Bożego”. Pod koniec „trzeciego biada”, a po wylaniu ‘siódmej złotej czaszy gniewu Bożego’ dokona się ogromne spustoszenie i ruina tego złego świata ludzkiego. Po jeszcze jednym i szczególnym, metaforycznym,bardzo dotkliwym ciosie, pladze gradu’ [ostateczna działalność ewangelizacyjna] nastąpi KRES BABILONU WIELKIEGO — uwodzących i zwodniczych religii tego świata. A zaraz potem ARMAGEDON — koniec tego świata, zwłaszcza politycznego, czyli ‘godzina żęcia w żniwie ziemi’, w której uczestniczy Pan Jezus Chrystus ze swymi aniołami. Do tego samego okresu „wyznaczonego czasu”, zwłaszcza jego końca i zaraz po, bez wątpienia odnosi się analogiczne, omawiane tu doniesienie z Objawienia 6:12-17 (Objawienie 11:15-19; 12:7-10; 14:15; 15:5; 16:1-21; 17:8,12-17; 18:8:8,21,24; 19:11-21; Daniela 12:1; Mateusza 24:3,14,21,29,37-42; zobacz też Jeremiasza 10:10; Sofoniasza 1:14,15; Habakuka 3:1,2,6,12,18 bt).

       Zatem zdjęcie „szóstej pieczęci” odsłania największy ze wstrząsów, jaki kiedykolwiek dotknął ten system rzeczy — „wielkie trzęsienie ziemi” spowodowane przez Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. I to nie tylko w społeczeństwie ludzkim, ponieważ nawet „moce niebios zostaną wstrząśnięte” (Łukasza 21:26).

‘Niebo się odsuwa’

       W zrozumieniu, czym jest „niebo”, pomaga nam inne proroctwo o gniewie Bożym przeciw wszystkim narodom: „Zniszczeniu ulegnie cały zastęp niebios. Niby zwój księgi zwinięte zostaną niebiosa”. Objawienie 21:1 stwierdza, że „poprzednie niebo i poprzednia ziemia przeminęły”. Szatan diabeł i demony oraz rządzący ludzie zostaną strąceni ze swych wysokich, niebotycznych pozycji, zostaną ‘zwinięci’ i odłożeni na bok, jak stary zwój, który nikomu się już nie przyda. „Niebo”, które ma ‘odsunąć się jak zwój’, obrazuje nieprzyjazne Bogu władze i rządy panujące nad ziemią. Zostaną ostatecznie obalone przez niezwyciężonego Jeźdźca na „białym koniu”. Potwierdzają to słowa apostoła Piotra, który wyczekiwał wydarzeń związanych z otworzeniem „szóstej pieczęci”: „Teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa [Bożego] zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi” (Izajasza 34:4,5 bp; Objawienie 19:11-16,19-21; 2Piotra 3:7).

       Jak jednak rozumieć zapowiedź, że „każda góra i każda wyspa zostały usunięte ze swych miejsc”? „Każda góra i każda wyspa”, wspomniana przy zdejmowaniu „szóstej pieczęci”, to wyniosłe władze polityczne tego świata oraz rzekomo niezależne od nich organizacje, które wielu ludziom wydają się niezwykle stabilne i bezpieczne. Mimo to ‘zostaną usunięte [poruszone] ze swych miejsc’ ku zdumieniu i przerażeniu tych, którzy dotąd pokładali w nich ufność. Jak wynika z dalszej części proroctwa, nie będzie najmniejszych wątpliwości, że „nadszedł wielki dzień Ich srogiego gniewu” Zasiadającego na tronie Boga i Baranka, Jezusa Chrystusa (Nahuma 1:5 bt; porównaj Jeremiasza 4:24).

„Padnijcie na nas i ukryjcie nas”

       Kiedy Ozeasz ogłaszał wyrok Boży na Samarię, stolicę północnego królestwa Izraela, oświadczył: „I będą zniszczone wyżyny Bet-Awen, miejsca grzechu Izraela; cierń i oset wyrośnie na ich ołtarzach. Wtedy mówić będą do gór: Przykryjcie nas! a do pagórków: Padnijcie na nas!” Jak się ziściły te słowa? Otóż gdy okrutni Asyryjczycy zdobyli Samarię, Izraelici nie mieli dokąd uciec. Słowa Ozeasza odzwierciedlają uczucia członków podbitego narodu: beznadziejność, paniczny strach i osamotnienie. Nie mogły ich ochronić ani literalne góry, ani podobne ‘górom’ instytucje Samarii, choć dawniej wydawały się tak niewzruszone. Podobne słowa wyrzekł Jezus; gdy żołnierze rzymscy prowadzili go na stracenie, oznajmił kobietom jerozolimskim: „Oto idą dni, kiedy mówić będą: Błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną mówić do gór: Padnijcie na nas! A do pagórków: Przykryjcie nas!” Zburzenie Jerozolimy przez Rzymian w roku 70 n.e. to dobrze udokumentowany fakt, więc wypowiedź Pana Jezusa niewątpliwie miała podobne znaczenie, jak proroctwo Ozeasza. Żydzi, którzy pozostali w Judei, nie mieli się gdzie ukryć. Choć próbowali się schronić, w ich przekonaniu w najbezpieczniejszym miejscu, świętym mieście Jerozolimie i jej świątyni, a potem nawet uciekli do twierdzy górskiej Masada, nie byli w stanie ujść przed wykonaniem wyroku Boga, dlatego dopadł ich wstrząsający i okrutny koniec (Ozeasza 10:8; Łukasza 23:29,30).

       A zatem otworzenie „szóstej pieczęci” wykazało, że właśnie coś takiego zdarzy się w nadchodzącym „dniu srogiego gniewu” Boga i Baranka, czyli w „dniu Pańskim”. Kiedy ziemski system rzeczy dozna wielkiego szoku i ostatecznego wstrząsu, jego adoratorzy będą rozpaczliwie szukać schronienia, ale go nie znajdą. Wcześniej boleśnie zawiodą się na uwodzących i zwodniczych religiach „Babilonu wielkiego”, który już wtedy nie będzie istniał. Tych ludzi nie ukryją „jaskinie” w literalnych i symbolicznych ‘górach’, a i symboliczne „góry”wyniosłe rządy, ich organizacje polityczne i finansowohandlowe czy też każde innenie zapewnią im bezpieczeństwa, ani żadnej innej pomocy. Adoratorom tego świata pozostanie beznadziejność, trwoga, ‘brak wyjścia’ i paniczny strach. Nic ich nie uchroni „przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed srogim gniewem Baranka, ponieważ nadszedł wielki dzień ich srogiego gniewu, a któż zdoła się ostać?” Ich szok i przerażenie trafnie opisał Pan Jezus, mówiąc: „Wówczas pojawi się na niebie znak Syna Człowieczego, a wtedy wszystkie plemiona ziemi zaczną się uderzać z biadaniem i zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z mocą oraz wielką chwałą” (Objawienie 1:8-10; 18:21; 19:1,2,15; Mateusza 24:30).

       Wszyscy, którzy nie uznają władzy zwycięskiego Jeźdźca na „białym koniu”, będą więc musieli przyznać, że popełnili karygodny i fatalny błąd. Kiedy świat szatana będzie przemijał, ludzie dobrowolnie należący do ‘nasienia węża’ staną w obliczu oczywistej i przerażającej klęski (1Mojżeszowa 3:15; 1Jana 2:17). Sytuacja światowa skłoni wówczas wielu ludzi do postawienia dramatycznego pytania: „Któż zdoła się ostać?” Najwyraźniej będą myśleli, że w tym „wielkim dniu Ich gniewu”, a więc ‘gniewu Boga i Baranka’ Jezusa nikt nie może liczyć na Ich przychylność.

       Dalsza część Objawienia wykazuje, że wielu ludzi znajdzie jednak ratunek, zbawienie i ocalenie. Jak i nie gdzie, ale u KOGO?

 Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys