‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 11

Aktualizowany: 8.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

3) TEMAT WIZJI — Objawienie 6:1 do 8:5 — ‘Baranek’ Jezus otwiera ‘siedem pieczęci zwoju’

       Treść: Galop czterech jeźdźców, ‘pod ołtarzem pomordowani niewolnicy z powodu Słowa Bożego i świadectwa’, wielki dzień Ich gniewu’, „144tys.” zostaje opieczętowane, a przed tronem Boga i przed Barankiem pojawia się „wielka rzesza”, „siedmiu aniołów z siedmioma trąbami przygotowani, aby w nie zadąć”.

               OTWARTE PIECZĘCIE ZWOJU PROROCZYM ZWIASTUNEM!

       OTWARTE przez Pana Jezusa „siedem pieczęci zwoju” z Bożego punktu widzenia, proroczym zwiastunem wielkich wydarzeń na całej ziemi. Finałem ich będzie „głos trąby siódmego anioła” i „trzecie biada”, które skończy się głównym dramatem narodów, a zwycięstwem Boga i Jego Pomazańca/Chrystusa oraz panowaniem Ich „nowego nieba i nowej ziemi”. Otwarte przez Baranka Jezusa „siedem pieczęci zwoju” są proroczą krótką charakterystyką rozwoju zła, cierpień i niedoli ludzkiej na ziemi. Po ofiarnej śmierci i zmartwychwstaniu Jezus Chrystus został Królem, ‘który zwyciężył i dalej będzie zwyciężał’. Wizję tę kończy ‘nadejście wielkiego dnia Ich srogiego gniewu’, gniewu Boga i Jezusa Baranka. Czy ktoś zdoła się uratować ??? To otwarte przez Baranka Jezusa symboliczne „siedem pieczęci zwoju”, są przede wszystkim proroczym zapewnieniem zmartwychwstania, zbawienia i ocalenia wiernych „niewolników Bożych”. Ich modlitwy w całej rozciągłości zostaną wreszcie wysłuchane! (Jana 16:33; Objawienie 1:5,18; 6:2,9-11,16,17; 7:1-17; 11:14,15; 21:1-5; Rzymian 6:22; 1Piotra 2:16)

Galop czterech jeźdźców apokaliptycznych

       Czyż w obecnych krytycznych czasach nie jesteśmy żywo zainteresowani tym, „co ma się stać wkrótce”? Z całą pewnością, przecież dotyczy to nas osobiście! Najpierw popatrzmy więc razem z Janem, jak Pan Jezus po otrzymaniu  „zwoju” od Boga ‘zrywa’ jego „pieczęcie”. Otwieraniu poszczególnej „pieczęci” towarzyszą prorocze wizje zapowiadające wydarzenia powodujące niedolę ludzką na ziemi, ale też ostateczny tryumf zbawionych i ocalonych „niewolników Bożych”. Po ‘zerwaniu pieczęci’ Pan Jezus otwiera tajemniczy proroczy „zwój” i rzecz ciekawa, apostoł nie musi go czytać. Dlaczego? Ponieważ treść zostaje mu przekazana „w znakach” — za pośrednictwem dynamicznych, bogatych w wydarzenia scen (Objawienie 1:1, 10). Posłuchajmy, co mówi Jan, gdy Pan Jezus zdejmuje ‘pierwszą pieczęć’:

       „I ujrzałem, gdy Baranek otworzył jedną [pierwszą] z siedmiu pieczęci, i usłyszałem jedno z czworga żywych stworzeń mówiące głosem jak grom: ‚Przyjdź!’ I ujrzałem, a oto koń biały, a siedzący na nim miał łuk; i dano mu koronę, i wyruszył — zwyciężając i żeby dopełnić swego zwycięstwa”  (Objawienie 6:1,2).

       Jest to głos pierwszego cheruba, podobnego do „lwa”. Jego wygląd ma uzmysłowić Janowi, że Pan Jezus odważnie wykona sprawiedliwe i prawe wyroki Boże. A do kogo skierowano to wezwanie? Z pewnością nie do Jana, gdyż ten już został zaproszony do oglądania tych proroczych obrazów. „Głos jak grom” przywołuje innych uczestników pierwszej z czterech zdumiewających scen. Jan dostąpił zaszczytu poznania niezwykłego dramatu! Spisał proroczy „zwój” Objawienia, aby inni gorliwi i wnikliwi „niewolnicy Boga” i Pana Jezusa mogli go poznać (Objawienie 1:1-3; 4:1).

Biały koń ze znamienitym Jeźdźcem i Jego zwycięska szarża

       Tak więc w odpowiedzi na gromkie wezwanie „Przyjdź!” rusza galopem „biały koń”. W Biblii zwierzę to często wyobraża wojnę. Wspomniany tu wierzchowiec lśni bielą oznaczającą nieskalaną prawość i świętość. Jest to doprawdy stosowne, gdyż koń ten symbolizuje wojnę czystą i sprawiedliwą w świętych oczach Bożych! Kto dosiada owego konia? Jeździec trzyma „łuk”, a więc broń zaczepną, ale „dano mu też koronę”. Tym Jeźdźcem jest Jezus Chrystus, który w 33 n.e. po chrzcie i wylaniu Ducha Świętego przez Boga został Pomazańcem i Królem Królestwa Bożego jak zapowiadały proroctwa. Po ofiarnej śmierci i zmartwychwstaniu „dano Mu wszelką władzę w niebie i na ziemi”. Jeździec ten dokładnie odpowiada opisowi z Objawienia 19:11-16, który bez wątpienia dotyczy Pana Jezusa. A zatem otwierając ‘pierwszą pieczęć’, Pan Jezus wyjawia, że „wyruszył — zwyciężając i żeby dopełnić swego zwycięstwa”. Sam powiedział:Na świecie doznajecie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat” (Psalm 20:8; Przypowieści 21:31; Izajasza 31:1; porównaj Objawienie 1:14; 4:4; 7:9; 20:11; Łukasza 1:31-33; Psalm 2:6-8 bp; Mateusza 28:18; Objawienie 3:21; Jana 16:33).

       Pan Jezus „wyruszył” po ofiarnej śmierci i zmartwychwstaniu „zwyciężając”, czyli wpływa cały czas na bieg historii, aby wypełnić proroctwa i „dopełnić swego zwycięstwa” w „dniu Pańskim”. Przez całe wieki wspierał też swoich „niewolników” w licznych ich trudnościach, uciskach i prześladowaniach. Mogli oni powtórzyć za apostołem Pawłem: „Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie ewangelii”. Pan Jezus odnosił więc tryumfy dla dobra swych „niewolników” i będzie też ‘zwyciężał’ na rzecz każdego z nas, jeśli tylko w naszym boju wiary zdecydowanie dążymy do całkowitego „zwycięstwa”. Juda brat Jezusa, których matką była Maria,  usilnie zachęcał „do podjęcia ciężkiej walki o wiarę, raz na zawsze przekazaną świętym”. Wtedy możemy mieć tę ufność, że będąc ‘wyratowani przez Boga od władzy ciemności i przeniesieni do Królestwa Jego umiłowanego Syna’ pozostaniemy w nim na zawsze (2Koryntian 4:7; 11:23-28; 2Tymoteusza 4:17; 1Jana 5:4; Dzieje 1:8; Judy 3; Kolosan 1:12-29).

       W jaki sposób Pan Jezus ‘dopełni swego zwycięstwa’ w „dniu Pańskim”? ‘Przejmie wraz ze swym Ojcem, Bogiem panowanie nad światem’ i wtedy ‘przeminie poprzednie niebo i poprzednia ziemia’ [bw – pierwsze niebo i pierwsza ziemia]. Pan Jezus dokona unicestwienia „Babilonu wielkiego”, czyli wprowadzających w błąd ludzi religii świata, a następnie cały świat szatana diabła spotka „ogniste jezioro”, symbolizujące całkowitą zagładę. Z jakąż ufnością wyczekujemy dnia „Armagedonu”, gdy nasz „Król królów i Pan panów” odniesie ostateczny tryumf nad ciemięskim światem szatana, po którym uczynione zostanie Królestwo Boże „nowego nieba i nowej ziemi”! Dopóki to nie nastąpi, niepokonany ‘Zwycięzca na białym koniu’ kontynuuje swą szarżę i stale pomnaża zastęp swoich „niewolników”, którzy szczerze wierzą, że ‘zbawienie jest u Boga i u Baranka’. Tuż przed „Armagedonem” staną się oni wielkim narodem, przede wszystkim za sprawą ocalonej i zbawionej „wielkiej rzeszy” która ‘przyjdzie z wielkiego ucisku’. Aggeusz także prorokuje: „Tak bowiem mówi Jahwe Zastępów: Jeszcze raz (niezadługo) poruszę niebo i ziemię, morze i ląd. Poruszę wszystkie narody, a napłyną kosztowności od wszystkich ludów, i napełnię ten Dom chwałą mówi Jahwe Zastępów”. Wszystko, co Jan ujrzał, gdy zdjęto kolejne trzy pieczęcie, niewątpliwie pobudzi nas do wytrwałego zajmowania się „mówieniem o Bogu i świadczeniem o Jezusie” (Objawienie 1:9; 7:9-17; 11:15-17; 12:10; 16:16; 17:14; 18:21; 19:2,14-21; 21:1-6; Jeremiasza 25:31-33; Izajasza 26:2; 60:22; Aggeusza 2:6,7 bp; Łk 13:28,29 bpd).

Oto koń maści ognistej!

       Pod koniec ziemskiej służby Jezusa uczniowie zapytali go na osobności: „Powiedz nam, kiedy to nastąpi i co będzie znakiem twojej obecności oraz zakończenia systemu rzeczy?” W odpowiedzi usłyszeli najpierw proroctwo o nieszczęściach, które miały stanowić ‘początek boleści’. Pan Jezus rzekł: „Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu, i będą wielkie trzęsienia ziemi i miejscami zarazy, i głód, i straszne widoki, i znaki ogromne z nieba”. Warto zwrócić uwagę na znamienną analogię zachodzącą między powyższym proroctwem a tym, co ukazano Janowi w trakcie zdejmowania kolejnych pieczęci (Mateusza 24:3,7,8; Łukasza 21:10,11). Popatrzmy więc — oto wyniesiony do chwały królewskiej Pan Jezus otwiera „drugą pieczęć”!

       „A gdy otworzył drugą pieczęć, usłyszałem drugie żywe stworzenie mówiące: ‚Przyjdź!’ I wyszedł inny koń, maści ognistej, a siedzącemu na nim dano zabrać pokój z ziemi, tak by jedni drugich zabijali; i dano mu wielki miecz” (Objawienie 6:3-4).

       Rozkaz ten wydaje drugi cherub, podobny z wyglądu do „byka”. Symbolizuje on moc czy siłę, użytą jednak w sposób sprawiedliwy. Jan jednak zobaczy teraz coś wręcz przeciwnego — odrażający przejaw mocy siejącej śmierć. Co się dzieje po drugim wezwaniu „Przyjdź!”? Cóż za ponura wizja! Nie ulega też wątpliwości, co przedstawia — wojnę! Nie chodzi jednak o sprawiedliwą, zwycięską walkę tryumfującego Króla Bożego, lecz o okrutne, wielkie wojny toczone przez ludzi i powodujące cierpienia i ogromny rozlew krwi. Nic dziwnego, że ten jeździec dosiada wierzchowca „maści ognistej” i dano mu „wielki miecz” powodujący śmierć wielu milionów osób.

       Jan z całą pewnością nie chce mieć nic wspólnego z tym jeźdźcem, ani z jego szaleńczym galopem, gdyż do „niewolników Bożych” odnosi się następujące proroctwo: „Nie będą się już uczyć sztuki wojennej” i słowa Pana Jezusa: „wszyscy, którzy chwytają za miecz od miecza giną”. Chociaż więc Jan jest jeszcze „na świecie”, to jednak „nie przynależy” do tego splamionego krwią systemu rzeczy czy złego świata, podobnie zresztą jak nowożytni „niewolnicy Boga” i Pana Jezusa. Ich oręż jest duchowy i „za sprawą Boga ma moc” umożliwiającą gorliwe oznajmianie ‘prawdy Chrystusowej’, nie zaś prowadzenie literalnej wojny. Do głoszonej prawdy o wielowiekowym cierpieniu i udręczeniu obciążonej grzechem ludzkości pod rządami Złego, należy głoszenie diametralnej zmiany tej sytuacji, za sprawą Królestwa Bożego „nowych nowych niebios i nowej ziemi” wolnych od grzechu i śmierci, „i w nich ma mieszkać prawość” (Izajasza 2:4; Jana 17:11,14 Romaniuk; Mateusza 26:52; 2Koryntian 10:3,4; Jana 8:32; Rzymian 8:20-22; 1Janan 5:19 bt; 2Piotra 3:13; Objawienie 21:1-5). Oto Pan Jezus zdejmuje „trzecią pieczęć”!

Galop czarnego konia

       „A gdy otworzył trzecią pieczęć, usłyszałem trzecie żywe stworzenie mówiące: ‚Przyjdź!’ I ujrzałem, a oto koń czarny, a siedzący na nim miał w swej ręce wagę szalkową. I usłyszałem głos jak gdyby pośród czworga żywych stworzeń mówiący: ‚Kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara; a nie wyrządzaj szkody oliwie i winu’”  (Objawienie 6:5,6).

       Ów trzeci cherub „ma oblicze jakby człowieka”, co symbolizuje miłość. W Bożym nowym świecie zapanuje miłość oparta na zasadach, która jest wspaniałym przymiotem Bożym. Możemy być pewni, że Jeździec dosiadający „białego konia” i mający „królować, dopóki Bóg nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod jego stopy”, w dowód miłości zaradzi tragicznej sytuacji, o której dowiaduje się apostoł Jan (Objawienie 4:7; 1Jana 4:16; 1Koryntian 15:25).

       Co ujrzał Jan, gdy po raz trzeci zabrzmiało wezwanie: „Przyjdź!”? „Ujrzał, a oto koń czarny”. Dotkliwa klęska głodu! Oto złowieszcza zapowiedź wynikająca z tej proroczej sceny. Wojny prowadzą do braków żywności, ponieważ środki, które w normalnych warunkach umożliwiają niesienie pomocy głodującym, przeznacza się na zbrojenia. Wcielanie rolników do wojska, dewastacja pól wskutek działań wojennych oraz stosowanie taktyki spalonej ziemi powoduje spadek produkcji żywności. Na przykład w czasie dwóch wojen światowych cierpiały i zmarły z głodu miliony ludzi! Co gorsza, jeździec dosiadający „czarnego konia” nie przerwał swego galopu nawet po ustaniu działań wojennych. Zatem „czarny koń” w dalszym ciągu pędzi po całej ziemi.

       Jan usłyszał jak wszyscy czterej cherubowie łączą swe głosy, aby podkreślić konieczność skrupulatnego kontrolowania zapasów żywności, jak to czynili Izraelici, którzy przed zagładą Jeruzalem w 587 p.n.e. musieli „pełni zgryzoty” jeść „chleb ściśle odważony”. W czasach Jana kwarta pszenicy stanowiła równowartość dziennej racji przyznawanej żołnierzowi. Ile miałaby kosztować taka porcja? Jednego „denara” — a więc zapłatę za cały dzień pracy! A co miał począć mężczyzna obarczony rodziną? Mógł kupić trzy kwarty nie oczyszczonego jęczmienia, ale i to wystarczyłoby tylko nielicznej rodzinie. Poza tym „jęczmień” uważano za pożywienie mniej wartościowe niż „pszenica” (Ezechiela 4:16 bt; Mateusza 20:2).

       Na co wskazują słowa: „Nie wyrządzaj szkody oliwie i winu”? Zdaniem niektórych zapowiadają one, że podczas gdy licznym rzeszom będzie doskwierać brak żywności, wręcz głód, bogacze zachowają swe luksusy. Jednakże na Bliskim Wschodzie oliwa ani wino wcale nie są artykułami luksusowymi. W czasach biblijnych uważano chleb, oliwę i wino za podstawę wyżywienia. Ponieważ nie zawsze dysponowano dobrą wodą, często pito wino; stosowano je również do celów medycznych. Jeśli chodzi o oliwę, to za dni Eliasza nawet wdowa z Sarepty, choć była bardzo uboga, miała jej jeszcze trochę, tak że mogła przyrządzić placek z ostatniej porcji mąki. A zatem nakaz: „Nie wyrządzaj szkody oliwie i winu” należy chyba rozumieć jako radę, aby nie zużywać tych podstawowych artykułów zbyt szybko, lecz korzystać z nich jak najoszczędniej. W przeciwnym razie doznałyby „szkody” — ich zapas wyczerpałby się przed końcem klęski głodu (porównaj 1Mojżeszową 14:18; Psalm 104:14,15; 1Tymoteusza 5:23; 1Królewska 17:12).

       Jakże się cieszymy, że galop „czarnego konia” zostanie wkrótce powstrzymany przez Jeźdźca na „białym koniu”! Biblia tak oto opisuje warunki, które pod Jego rządami zapanują w nowym świecie: „Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, dopóki księżyc nie zgaśnie. (…) Obfitość zboża będzie na ziemi; na szczytach zaszumią kłosy” i „raz na zawsze zniszczy śmierć” (Psalm 72:7,16 bt; Izajasza 25:6-8 bt).

Koń blady i jego jeździec

       To jeszcze nie koniec. Pan Jezus zdejmuje „czwartą pieczęć”, Jan zaś oznajmia, co się wtedy dzieje:

       „A gdy otworzył czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartego żywego stworzenia mówiący: ‚Przyjdź!’ I ujrzałem, a oto koń blady, a siedzący na nim miał na imię Śmierć. A tuż za nim podążał Hades. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, aby zabijali długim mieczem i niedoborem żywności, i śmiertelną plagą, i przez dzikie zwierzęta ziemi”  (Objawienie 6:7-8).

       Głos pochodzi od cheruba, który przypomina „lecącego orła”. Symbolizuje on dalekowzroczną mądrość, a ze względu na treść tej wizji apostoł Jan oraz wszyscy inni „niewolnicy Boży” na ziemi istotnie muszą być uważnymi obserwatorami i w swych poczynaniach odznaczać się wnikliwością. Dzięki temu zdołamy w pewnym stopniu ustrzec się plag, które nękają dzisiejsze zarozumiałe, niemoralne i przemądrzałe społeczeństwo (1Koryntian 1:20,21).

       Jakie nowe okropności się pojawiają, gdy jeździec na czwartym koniu odpowiada na wezwanie? Galopujący na ostatnim wierzchowcu jest wymieniony z imienia — brzmi ono „Śmierć”. Spośród wszystkich czterech jeźdźców apokaliptycznych tylko on został tak otwarcie zidentyfikowany. Całkiem słusznie „Śmierć” przedstawiono na „koniu bladym”, gdyż występujący w tekście oryginalnym odpowiednik tego słowa (chlo·ros′) jest używany w literaturze greckiej w odniesieniu do twarzy bardzo bladych, na przykład wskutek choroby. Nie jest też przypadkiem, że tuż za „Śmiercią” w jakiś nie wyjawiony sposób podąża „Hades” [grób], gdyż właśnie „Hades” pochłania większość ofiar czwartego jeźdźca. Na szczęście ludzie ci dostąpią zmartwychwstania, gdy ‘śmierć i Hades wydadzą umarłych, którzy się w nich znajdują’ (Objawienie 20:13; 21:1-6). Jak jednak „Śmierć” zbiera swe żniwo? W wizji wyszczególniono kilka sposobów.

       Skutki tego galopu niekoniecznie muszą się odbić na dosłownej „czwartej części” ludności świata, niemniej będą odczuwalne dla mieszkańców znacznych obszarów naszego globu — czy to gęsto, czy rzadko zaludnionych. Jeździec ten zagarnia nie tylko zabitych „wielkim mieczem” drugiego jeźdźca, ale również ofiary klęsk głodu i braków żywności powodowanych przez trzeciego. Ponadto zbiera własne żniwo — ofiary śmiertelnych chorób czy plag, dzikich zwierząt, a także „trzęsień ziemi”, przepowiedzianych w Ewangelii według Łukasza 21:10,11. Należy też dodać, że w dzisiejszych czasach mnóstwo ludzi zachowuje się niczym bezrozumne zwierzęta. Przejawiają iście bestialskie usposobienie, rażąco sprzeczne z cechami opisanymi w Księdze Izajasza 11:6-9. To oni są w dużym stopniu odpowiedzialni za powszechny wzrost liczby przestępstw na tle seksualnym, morderstw, akcji terrorystycznych i zamachów bombowych, a są to nieraz istne orgie przemocy. Czwarty jeździec pochłania również ich ofiary. Całą tę proroczą scenę można chyba skomentować jednym zdaniem: Jeździec na „koniu bladym” w różny sposób niesie ludziom przedwczesną śmierć (1Koryntian 6:9-11; porównaj Rzymian 1:28-31; 2Piotra 2:12).

       Informacje wyjawione po otwarciu pierwszych czterech pieczęci dodają nam otuchy, ponieważ wynika z nich, że nie powinniśmy straszliwie rozpaczać z powodu wojen, klęsk głodu, chorób czy innych częstych przyczyn przedwczesnej śmierci. Nie traćmy też nadziei, jeśli człowieczym przywódcom nie udaje się rozwiązać dzisiejszych problemów. Choćby sytuacja światowa wyraźnie wskazywała na to, że jeźdźcy dosiadający ‘konia czerwonego, czarnego i bladego’ kontynuują swój galop, nigdy nie zapominajmy, że wcześniej niż oni wyruszył Jeździec na „białym koniu”. Pan Jezus jest Królem i do wielu zwycięstw Chrystusa należeć też będzie zgromadzenie i spektakularne ocalenie oraz zbawienie „wielkiej rzeszy” Jego zwycięskich  „niewolników”, którzy przyjdą z „wielkiego ucisku”. Jeździec ten nie spocznie, dopóki nie ‘dopełni swego zwycięstwa’ (Objawienie 7:3,4,9,14).

       Otwarciu każdej z pierwszych czterech pieczęci towarzyszyło wezwanie: „Przyjdź!” i za każdym razem ruszał galopem jakiś jeździec na koniu. Począwszy od „piątej pieczęci”, nie słyszymy już takiego wezwania. Jednakże ci apokaliptyczni jeźdźcy kontynuują swą szarżę i będzie ona trwała przez cały czas, aż do „skończenia świata” (porównaj Mateusza 28:20 bw). Jakie jeszcze doniosłe fakty wyjawia Pan Jezus w trakcie otwierania pozostałych trzech pieczęci? Część z nich jest niedostępna dla wzroku ludzkiego. Inne, choć widzialne, należą do przyszłości. Mimo to wszystkie z całą pewnością się urzeczywistnią. Zapoznajmy się z nimi bliżej.

— Konicznie czytaj następne tematy:

OTWARTE PIECZĘCIE ZWOJU ZAPEWNIENIEM ZMARTWYCHWSTANIA I ZBAWIENIA!

POWSTRZYMANE „CZTERY WIATRY ZIEMI” — SZANSA OCALENIA I ZBAWIENIA!

— Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

2 komentarze/y do artykułu ‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 11

 • Badacz P.Św. skomentował:

  Stwierdzam bardzo biedny komentarz do otwierania pieczęci i tłumaczenia znaczenia jeźdźców Apokalipsy. Z księgi Objawienia wynika, że opieczętowana księga skrywała bardzo ważne informacje. Jan płakał, że nie było nikogo, kto by otworzył księgi i do nich wejrzał. Tymczasem autor komentarza widząc np. w drugim jęźdźcu wojny, które miały dotknąć świat, a w trzecim klęskę glodu nie podaje żadnych rewelacji. Zresztą Pan Jezus( – Baranek) zapowiadał wojny i głody już podczas swojej pierwszej obecności.

  Jeżeli mogę podać swoją opinię o zamieszczanych komentarzach do Objawienia, to stwierdzam, że nie ma w nich żadnego odniesienia do współczesnych wydarzeń. Czy współczesny czytelnik tych tekstów może sobie wyrobić zdanie o czasach w jakich żyje? Myślę, że będzie mu ciężko. Łączę pozdrowienia B.

  • Redakcja skomentował:

   Dziękujemy za zainteresowanie naszym wpisem na stronie. Twoją stronę znamy dobrze! O wojnach, głodach i trzęsieniach ziemi nie można podać żadnych rewelacji, ponieważ towarzyszą one niedoli ludzkiej cały czas. Dlatego w związku ze zbliżającym się „końcem świata” Pan Jezus Chrystus uspokaja, ponieważ mówi, że „to jeszcze nie koniec” i „to wszystko jest dopiero początkiem boleści”. Otwierane przez Pana Jezusa „pieczęcie zwoju”, w tym apokaliptyczni jeźdżcy są proroczym zwiastunem potwierdzającym zbawienie i ocalenie „niewolników Bożych”. Znakami zbliżającego się „końca świata” są fundamentalne trzy „BIADA”. „Pierwsze biada” [„szarańcza”] wypełnili swą gorliwą działalnością Badacze Pisma Świętego, a ustało ono wraz ze śmiercią ich biblijnej „gwiazdy” C.T.Russella w 1916 roku. Pierwszą część „drugiego biada” swą gorliwą działalnością wypełniają Świadkowie Jehowy [„wojska konnicy”] i niebawem ono też ustanie czy „przeminie”. „Drugie biada” zakończy się działalnością symbolicznych ‚dwóch świadków’ Boga czy ‚dwóch proroków’. Rozpoczną oni swą misję po wypełnieniu proroctwa przez „wojska konnicy” lub też będzie to misja częściowo rónoległa. „Trzecie biada” ze swoim „wielkim uciskiem” będzie najgorsze i ostateczne, ponieważ rozpocznie je ‚przejęcie panowania nad światem przez Pana Wszechmogącego i Jego Pomazańca’ i nieuchronnie zmierzać będzie do Armagedonu. Jeśli chcemy to lepiej zrozumieć, koniecznie trzeba UCZCIWIE I RZETELNIE uznać, że TRZY „BIADA” następują po sobie chronologicznie, co wydaje się najzupełniej oczywiste!!! Trzeba też koniecznie uznać i tę oczywistą prawdę: W NAUCE PISMA ŚWIĘTEGO NIE ISTNIEJE ‘rok 1914’!!! (Mateusza 24:3,6-8,21,22 bt; Objawienie rozdziały 6 do 14).
   Serdecznie pozdrawiamy
   Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys