‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 5

Aktualizowany: 8.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

— „Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

                  PANA JEZUSA CHRYSTUSA ORĘDZIA DO SIEDMIU ZBORÓW

4) ZBÓR TIATYRA

Odraza do „głębokich rzeczy szatana”

       OKOŁO 65 kilometrów na południowy wschód od miasta Bergama (Pergamonu) leży kwitnące miasto tureckie Akhisar. Jakieś 1900 lat temu w tym miejscu znajdowała się Tiatyra. W przeciwieństwie do Pergamonu Tiatyra chyba nie była ważnym ośrodkiem kultu cesarza, choć wznosiły się w niej przybytki i świątynie bogów pogańskich. Stanowiła natomiast znane centrum handlowe.

       Kiedy Paweł głosił w Macedonii, napotkał tam sprzedawczynię purpury Lidię z Tiatyry. Razem z domownikami chętnie go wysłuchała i okazała nadzwyczajną gościnność. Jest pierwszą znaną nam mieszkanką tego miasta, która przyjęła chrystianizm. Z biegiem czasu w samej Tiatyrze powstał zbór chrześcijański (Dzieje 16:14,15). Pan Jezus kieruje do niego najdłuższe orędzie:

       „A do anioła zboru w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, ten, który ma oczy jak ognisty płomień, a jego stopy są podobne do czystej miedzi: Znam twe uczynki i twą miłość, i wiarę, i usługiwanie, i wytrwałość i wiem, że ostatnich twych uczynków jest więcej niż poprzednich. Niemniej to mam przeciwko tobie, że tolerujesz niewiastę Jezebel, tę, która nazywa siebie prorokinią oraz naucza i wprowadza w błąd moich niewolników, aby dopuszczali się rozpusty i jedli rzeczy składane w ofierze bożkom. I dałem jej czas na skruchę, ale nie chce okazać skruchy za swą rozpustę. Oto wkrótce rzucę ją na łoże boleści, a tych, którzy z nią cudzołożą — w wielki ucisk, jeśli nie okażą skruchy za jej uczynki. A jej dzieci zabiję śmiertelną plagą, tak iż wszystkie zbory poznają, że ja jestem tym, który bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według waszych uczynków. Mówię zaś wam, pozostałym w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie mają tej nauki, tym właśnie, którzy nie poznali, jak mówią, ‚głębokich rzeczy szatana’: Nie nakładam na was żadnego innego brzemienia. Tylko trzymajcie się mocno tego, co macie, dopóki nie przyjdę. A temu, kto zwycięży i aż do końca będzie się trzymał moich uczynków, dam władzę nad narodami i będzie pasł ludzi [narody] rózgą żelazną, tak iż zostaną potłuczeni na kawałki niczym naczynia gliniane — tak samo jak ja otrzymałem od mego Ojca — i dam mu gwiazdę poranną. Kto ma ucho, niech słucha, co duch mówi do zborów” (Objawienie 2:18-29).

       Wyrażenie „Syn Boży” występuje w Objawieniu tylko ten jeden raz, chociaż w innych miejscach Jezus powiada o Bogu: „mój Ojciec”. Użycie tego tytułu zapewne przypomina chrześcijanom z Tiatyry o zażyłej więzi łączącej Jezusa z Jego Ojcem. Fakt, że ów Syn „ma oczy jak ognisty płomień”, stanowi dla nich przestrogę, że jego przenikliwy sąd doszczętnie wypali wszystko, co w jego oczach kala zbór. Powtórna wzmianka o „stopach” żarzących się jak miedź uwypukla okoliczność, że gdy chodził po ziemi, świecił przykładem wierności. Tiatyrczycy niewątpliwie wzięli sobie do serca jego rady, a my musimy postąpić podobnie (Objawienie 2:27; 3:5,21; 1Piotra 2:21).

       To radosne, że Pan Jezus ma za co pochwalić chrześcijan w Tiatyrze. W przeciwieństwie do Efezjan „niewolnicy Boży” z tego zboru nie utracili pierwszej „miłości” i mają też silną „wiarę”. Ponadto spełniają więcej dobrych uczynków niż dawniej, przejawiają „wytrwałość” i zajmują się „usługiwaniem”, podobnie jak chrześcijanie w trzech poprzednich zborach. Czyńmy też tak i nie traćmy otuchy! Księga Objawienia potwierdza świadectwo złożone przez wcześniejszych proroków. „Blisko jest wielki dzień Jahwe [integralny i tożsamy z „dniem Chrystusa” Jezusa], bliski i rychły on bardzo” (Sofoniasza 1:14 bt; Joela 2:1; Habakuka 2:3; Objawienie 7:9; 11:15-19; 22:12,13; Filipian 1:10; 2:16).

„Niewiasta Jezebel”

       Płomienne „oczy” Jezusa sięgają głębiej i dostrzegają coś, czym należy się natychmiast zająć. W X wieku p.n.e. królowa Jezebel (Izebel), żona króla izraelskiego Achaba i czcicielka Baala, wyrobiła sobie złą sławę morderczyni, cudzołożnicy i despotki. Została potem stracona na rozkaz Jehu, będącego pomazańcem JHWH (ŚJ. Jehowy). Bałwochwalczyni Jezebel nie miała prawa podawać się za prorokinię — w przeciwieństwie do Miriam i Debory, wiernych prorokiń izraelskich. Nie pobudzał jej do prorokowania Duch JHWH, który oddziaływał chociażby na sędziwą Annę oraz na cztery córki ewangelizatora Filipa (1Królewska 16:31; 18:4; 21:1-16; 2Królewska 9:1-7,22,30,33; 2Mojżeszowa 15:20,21; Sędziów 4:4; 5:1-31; Łukasza 2:36-38; Dzieje 21:9).

       Nie ulega więc wątpliwości, że „niewiasta Jezebel” z Tiatyry, podająca się za prorokinię, to zwykła oszustka. Nie ma poparcia Ducha Bożego. Kim zatem jest? Najprawdopodobniej chodzi o kobietę lub grupę kobiet bezwstydnie wywierającą zgubny wpływ na zbór. Być może niektóre z nich wciągały innych członków zboru w niemoralność, bezczelnie usprawiedliwiając swe samowolne postępki opacznie interpretowanymi wersetami. Iście kłamliwe prorokowanie! Nakłaniały drugich, aby wkroczyli za nimi na drogę „wszeteczeństwa, nieczystości, namiętności, złej pożądliwości i chciwości, która jest bałwochwalstwem”. Chciały uwikłać zbór w niemoralny, samolubny styl życia, na jaki dzisiaj patrzy się przez palce w większości religii odstępczego chrześcijaństwa (Kolosan 3:5).

       Tak jak starożytna Jezebel najwyraźniej zdominowała Achaba, a potem przeciwstawiła się Jehu, wykonującemu wyroki Boże, tak kobiety te być może próbowały manipulować mężami i starszymi. Pan Jezus dał Jezebel i ‘jej dzieciom czas na skruchę’, ale ponieważ trwają w niemoralnych postępkach, muszą zostać ukarani. Jest to niezwykle istotna wiadomość dla dzisiejszych chrześcijan, „niewolników Chrystusa”. Dzisiaj mamy do czynienia ze współczesną Jezebel, np. ze zorganizowanym, zbiorowym „złym niewolnikiem” ŚJ., który zdominował wiele zborów ‘nazywając siebie prorokiem [narodów] oraz nauczając i wprowadzając w błąd moich [Jezusa] niewolników, aby dopuszczali się rozpusty [duchowej, religijnej] i jedli rzeczy składane w ofierze bożkom [np. organizacji bożej]’. Jeśli nie „okażą skruchy” to Pan Jezus ich „wkrótce rzuci na łoże boleści, a tych, którzy z nią [z tym ‘niewolnikiem’] cudzołożą — w wielki ucisk”. Bałwochwalcze traktowanie swej ‘organizacji Bożej’, a liderów jak jej bałwochwalczy obraz, jest dzisiaj wielkie. Tak wielkie, że usilnie próbuje się ukrywać wstrętną pedofilię, byleby zachować swej instytucji religijnej poprawny, ‘święty wizerunek’. „Wszystkie zbory” muszą się dowiedzieć, że Pan Jezus bada „nerki”, to jest najskrytsze uczucia oraz „serce” — najgłębsze tajniki osobowości, rzeczywiste pobudki działania (Mateusza 24:48-50; 2Mojżeszowa 32:8; Jana 5:21; Objawienie 17:5; Izajasza 57:11 bw; 59:13 bw; Jeremiasza 8:5-9 bt; Jana 8:44; porównaj Judy 5-8).

„Trzymajcie się mocno tego, co macie”

       Te słowa Pana Jezusa są naprawdę pocieszające. W Tiatyrze byli jednak wierni ludzie, którzy nie ulegli wpływowi Jezebel. Szatan podsuwa dziś także „głębokie rzeczy”, na przykład zawiłe spekulacje i teorie schlebiające intelektowi. Należy do nich usprawiedliwianie wszelkiej niemoralności, w tym ohydnej pedofilii, spirytyzm i ewolucjonizm. Jak na te „głębokie rzeczy” zapatruje się wszechmądry Stwórca? Apostoł Paweł przytacza Jego słowa: „Wniwecz obrócę mądrość mędrców”. Inaczej jest z „głębokimi rzeczami Bożymi”, które są proste, jasne i budujące. Rozumni chrześcijanie odrzucają „głębokie rzeczy” przemądrzałego świata szatana. Pamiętaj: „Świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki” (1Koryntian 1:19; 2:10; 1Jana 2:17).

       Następnie Pan Jezus kieruje do Tiatyrczyków pokrzepiające słowa, które dodają otuchy również dzisiejszym „niewolnikom Chrystusa”. Cóż za cudowny przywilej! „Niewolnicy Boży”, którzy okażą się zwycięzcami otrzymają od Pana Jezusa „władzę nad narodami”. Wraz z Nim ‘będą paśli narody rózgą żelazną, tak iż zostaną potłuczeni na kawałki niczym naczynia gliniane’ jako wrogowie Chrystusa. ‘Zwycięscy’ zajmą więc ustalone miejsce w Jego Królestwie Bożym w wymiarze ‘nowych niebios i nowej ziemi, których oczekujemy zgodnie z Bożą obietnicą, i w nich ma mieszkać prawość’. Bóg Ojciec ustanowił Jezusa „Dziedzicem wszechrzeczy”, a do tego dziedzictwa należy bezwątpienia także glob ziemski. Pan Jezus Chrystus skruszy swych wrogów niczym gliniane naczynia (1Piotra 2:16; 2Piotra 3:13; Hebrajczyków 1:2 bw; Objawienie 21:1; 19:11-21).

       Pan Jezus sam wyjaśnia, co to za „gwiazda”, mówiąc: „Ja jestem korzeniem i potomkiem Dawida, i jasną gwiazdą poranną”. To właśnie Jezus spełnia proroctwo, które wygłosił oporny Balaam, zmuszony przez Boga: „Wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela”. W jaki sposób Pan Jezus da ‘zwyciężającym’ „gwiazdę poranną”? Najwyraźniej da im samego siebie, nawiązując z nimi niezwykle bliskie, zażyłe stosunki. Jakże potężny to bodziec do wytrwania! (Objawienie 22:16; 4Mojżeszowa 24:17; Jana 14:2,3; 15:1-14).

Zachowaj prawość

       Orędzie to musiało ogromnie podnieść na duchu chrześcijan w Tiatyrze. Pomyśl tylko: Syn Boży, wyniesiony do chwały w niebie jako Król, osobiście przemówił do nich, poruszając niektóre ich problemy! Z pewnością przynajmniej część Tiatyrczyków wzięła sobie do serca tak życzliwe wskazówki swego Pasterza.

       Na koniec Pan Jezus oświadcza: „Kto ma ucho, niech słucha, co duch mówi do zborów”. Po raz czwarty powtarza niczym refren te elektryzujące słowa i zakończy nimi również pozostałe trzy orędzia. Czy masz takie chętne ucho? Wobec tego uważnie przysłuchuj się dalszym radom, których Bóg udziela za pośrednictwem swego Ducha Świętego.

 Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys